„DE EEMLANDER" O UIDEHS fins its hveiieiiiëi x S'ïïtJS BUITENLAND""" FEUILLETON^ Astrid Eörencron-Müüer. 16e Jaargang, No. 178 IBONREMENTSPRliS ÊJ 7.1™ Z tS per poM C 2.00. per weck (mei gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummer» f OU! Wekelijkscb bijvoegsel .D« HolUntkch* Holwrouiw (onder redactie van Tbtrtoe Hoven) per 3 maanden 50 cent WekeHjksth b(|voeg»el %\Paéiinm— per 3 maanden 60 cent RTSCti DAG! hoofdredacteur: m». d. j. van schaardenburg uitgevers: valkhoff 4 c. bureau: arnhemsche poortwal, hoek utrecht8chi»tr. intercomm. telefoonnummer 513 Dinsdag 19 Februari 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0J0. groote lettere na.tr plaatsruimte Voor handel eo bedrijf bestaan zeer eoordeelige bepalingen tot het herhaald advet» teeren In dit Blad, bij abonnement. Eene circulair*, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. ons Untterwijs.' (2e serie.) IX. Is alleen het herh»lliiC80o«tcrwUs Ttfer inehoiiiMlüe arbeiders rAldoende In Terband met de beschouwing in uw eouranl van 14 Febr. 11. „Ons onderwijs; 2e eerie Het Ilerhalingsonderwijs". moen ik te moeten aanhalen dat de herhalingsschool toot alle toekomstige arbeidsters en arbeiders niet a 11 ij d de juiste plaats is voor de ge- wenschte verdere ontwikkeling. Wat toch verstaat de heer Oosterman onder toekomstige arbeiders? vermoedelijk voor een groot deel toekomstige vaklieden. Nemen we in ons land een overzicht van de avond onder wijs-inrichtingen, die een voort zetting geven op hi i Lager Onderwijs e n een meerdere theoretische ontwikkeling in aan sluiting me» t gekozen beroep, dan zien we in vele steden de Burgeravondschool een «eer grr.o'* plaats innemen Le<- - 3 van 12 en 13 jaar. die met vrucht T D ebben gevolgd, worden daarop toe- gelukn, en niet te ontkennen is dat de B A S. op verscheidene plaatsen de herhalingsschool gedeeltelijk ontvolkt heeft. En niet ten onrech te. Goede Burgeravondscholen, bestaande uit 3, 4 en 5 jarige cursussen geven per jaar 6 tot 8 maanden onderwijs en wel 15 uur per week. De eerste 2 leerjaren is de leerstof on geveer als volgl verdeeld; per weck 3 uur ■wiskunde, 2 uur Nederl. taal, i uur nat werk tuigkunde, 3 uur handteekenen en 5 uur lijn ol vaktcekenen. De theorie-lessen worden reeds zooveel mogelijk in aansluiting gebracht met de verschillende ambachten, waardoor d i e leerlingen overdag in een beroep werk zaam zijnde, dj rekt groot nut hebben van de meerdere ontwikkeling en het teekenonder- wijs. Tn de 3e. 4c en 5e klasse wordt vooral ge tracht naast de theoretische ontwikkeling een grooter voorstellingsvermogen vakkennis^ en aestefische ontwikkeling te bereiken. Indien we 't verslag „Afd Onderwijs in Nederland'* saamgesteld voor de Algem. Intern 'Tentoonstelling te Brussel in 1010 op slaan. vinden we dal deze avondonderwijs- inrichtingen reeds in 1908 22 909 leerlingen tel den. De leeftijd der leerlingen kan grooten- deels aangenomen worden van 13 tot 17 jaar. De cijfers voor heden (dus bijna 10 jaar later) staan mij op 't oogenblik niet ten dienste, doch wel is mij bekend dat 't aantal leerlingen der Burgeravondscholen sterk is toegenomen. 't Onderstaande staatje geeft van enkele plaatsen het leerlingtal aan B. A. "scholen in 1916 weer. Plaats, Aantal I inwoners duur der B. A. 8. Hoorn Asspn Zutnhnn Alkmaar Helder Hilversum Delft Dordrecht Leiden Nijmegen. 11.000 13.000 18 000 18-000 3O.000 85.00» 35:000 n 1.000 60.000 63.000 4 jaar 3 jaar •i jaar ft iaar 4 iaar 4 iaar ft jaar 4 iaHr ft jaar ft. iaar Aantal mannelijke leerlingen 110 115 145 lftO 325 350 200 8*0 450 310 indien is in ell. der genoemde plaatsen ecu goed bevolkte Ambachtsschool, waar tevens voortgez. L O. wordt onderwezen. Mij is niet bekend hoe groot 't aantal leerlingen der herhalingsscholen in bovengen, plaatsen is, doch de invloed der B. A S. zal wel merk baar zijn. Welke leerling, werkzaam in een beroep of bedrijf, heeft geen behoefte aan een theore tische- en technische ontwikkeling? Timmer lieden, smeden, meubelmakers schilders, loodgieters, behangers, kleermakers, goud en zilversmeden, elect riciens, typografen, tuinlieden, wagen- cn rijtuigmakers, schoen makers, stucadoors, enz. enz., allen hebben behoefte aan een voortzetting van het Lager Onderwijs maar ooktevensaan direkt bruikbare theoretische vakken- n i s. "Wanneer 't laatstgenoemde pas verkre gen wordt op 10-jarlgen leeftijd, dus n a 't be zoeken van een herhalingsschool, dan komt die kennis 2 of 3 jaren te laat. Vooral diént hier nog even vermeld dat een groot aantal jongens die een ambacht kiezen, niet in de gelegenheid worden gesteld een ambachtsschool te bezoeken, terwijl tol op heden nog maar een gering aantal beroepen op een amb.school worden onderwezen. Veel meer roep moest er uitgaan van ver schillende vakvercenigingen om avondvak- onderwijs, zoowel theoretisch als praktisch, aangevuld met voortgezet L. O Wat wordt er op dit gebied bijv. voor schoenmakers, behangers- en stoffeerders, kleermakers, typografen, goud- en zilversme den gedaan? Het toekomstig leerlingstelsel, geregeld door het Rijk. kan hierin veel verbetering brengen, doch moet daarop gewacht worden? Indien van de leerlingen der Herhalings scholen de beroepen werden nagegaan, zou den velen on Burgeravond- of avondvakscho len thuis bchooren. Thans komt bij mij dan nok sterk de vraag naar voren, om onderwijsversnippering cn financiëele uitgaven te voorkomen: „is hel wel gewenscht dat een herhalingsschool voor jon gens. in plaatsen waar avondhandelsscholen burgeravond- en avondvakscholen aanwezig zijn. blijft bestaan." Welke groep jongens moet in een boven bed. plaats de herhalingsschool bevolken? Een goede voorlichting aan ouders, welke onderwijzsinrichting hunne kinderen moeten volgen, ontbreekt dikwijls doch verwacht kan worden dat binnen korten tijd daarvoor in Amersfoort een bureau zal ontstaan De beschouwingen van den heer Oosterman geven meer een geschiedenis van het Kerha- lingsonderwijs. terwijl de naar voren ge brachte gedachten van ouden datum (1875. e. aniet aansluiten aan den tegenwoordigen tijd. Wat werd er in die jaren voor de ont wikkeling van jonge arbeiders en ambachts lieden gedaan? In 1875 waren op slechts 5 plaatsen in ons Inntl vakscholen op beschei den schaal tot stand gekomen terwijl voor het eerst in 1891 door Minister Tak van Poort vliet een post .als Biikssubsidic" op de be grooting »werd geplaatst. Het is niet altijd gewenscht beslaand onder wijs naar voren le brengen, doch beter het op den juisten lijd té hervormen om het meer te doen aansluiten aan het praktische leven in belang der betrokkenen. Baart. [De bijdragen voor de 2de serie „Ons Onder wijs" werden door ons geleverd op verzoek der Redactie. Het lijk» mij niet góed gezien over de daarin geuite meeningen tó gaan polemiseeren. Wil de heer Baart het nut van de Burgeravondschool naar voren brengen, hij weet het adres der Redactie. Slechts zij bel mij vergund hem in overweging te geven de Burgeravondschool te verdedigen zonder daarbij een anderen tak van onderwijs af te breken Lukt het hem. duidelijk aan leToonen, dat de B. A. S, 4 c plaats is voor alle jonge arbeiders (ook de ongeschoolde) dan zal hij zeker een goed werk hebben verricht. Ik twij fel er echter aan of het hem zal gelukken het overbodige van de Herhalingsschool voor jon gens te bewijzen, welke m i. vooralsnog een even* nuttig werk, ook te Amersfoort, heeft te verrichten als de B A. S. W C. Oosterma ïi.j Politiek Overzicht De oppositie in Polen tegen den Ukrainischeri vrede. n. (siot). De chaos, waarin de thans ruim 3% jaar woedende wereldstrijd Euronq heeft ge bracht, wordt op kenschetsende wijze ge ïllustreerd door den storm, dien het tot stand komen van den Ukrainischen vrede onder de Polen heeft teweeggebracht. De illusie, dat dit vredesverdrag op één punt althans aan den oorlog van allen tegen allen een einde maakte, is wreed verstoord; de strijd, op één punt tot rust gekomen, is aanstonds in een anderen vorm weer losgebarsten. Men kan begrijpen, dat de grenslijn, die in dit verdrag is opgenomen tot scheiding van 't gebied van de Ukroinische republiek van dat van den in wording zijnden staat Polen, door de Polen als een bittere grief wordt gevoeld. Enkele dagen geleden nog werd in een ecommissie van den Oosten- rijkschen rijksraad door een Poolsch lid verklaard, dat het Poolsche volk niet zou rusten voordat het geheel vereenigd was, een toegang naar de zee had gekregen en zijne aanspraken, die in de geschiedenis en in het recht steun vonden, had doorgezet. En nu heeft dit volk ondervonden, dal in het eerste internationale verdrag, waarin een deel van de gTens van den nieuwen staat Polen wordt vastgesteld, met mede werking van de Oostenrijksche regeering eene beslissing is genoden, die tegen Polen's aanspraken indruischt. In eene verklaring van-de regeering van Polen van 30 Fehniari j.l. was het verlan gen uitgedrukt, dat bij de onderhandelingen in Brest-Litowsk, voor zooveel daarbij Pool sche levensbelangen betrokken waren, ver tegenwoordigers van Polen recht van mee spreken moesten hebben. Beslissingen, het lot van Polen en de rechten van het Pool sche volk rekende, zouden niet als bindend erkend worden, als zij genomen waren zon der medewerking van de gevolmachtigden van den Poolschen staat. Speciaal wat de grensbepaling betreft werd verklaard: „Het gedeelte van Polen, dat op het congres te Weenen door eene dynastieke unie met Rus land verbonden, tot aan den huidigen dog het karakter van een oer-Pooisch en uit sluitend Poolsch gebied heeft bewaard, met een Poolsch volkselement, dat zoowel wat het aantal als wat het grondbezit betreft in betrekking tot de overige inwoners beslist overwegend is, moet onverdeeld tot den on- afhankelijlcen Poolschen. staat behoor en." Nu is, in strijd met het hier uitgedrukte verlangen, een gedeelte van het land van Cholm van Polen afgescheiden en met de Ukraine vereenigd. De regeering van het thans nog door Duitsche en Oostenrijksche troepen bezette gebied, dat bestemd is als kern van den nieuwen staat Polen, heeft dit beantwoord met het aanbieden van haar ontslag aan den regea.: chapsraad. Op hunne beurt hebben de vertegenwoordigers van de onder den schepter der Habsburgs levende Polen in den Oostenrijkschen rijksraad de re geering aangekondigd, dat zij voortaan de scherpste oppositie tegen haar beleid zou den voeren zoowel in de beide Kamers van den rijksraad als in de delegation, waar meer speciaal de buitenlandsche politiek ter sprake komt. De aankondiging brengt de Oosten rijksche regeering reeds dadelijk in groote ongelegenheid. Met het einde van deze maand loopt de kredietwet af, die in afwachting van de vaststelling der be^rootingswetten voor 1918, tijdelijk de middelen verschaft om in de behoeften van den dienst te voorzien. Wanneer de Pool sche leden nu tot de oppositie overgaan, dan is het een haast onoplosbaar vraagstuk hoe in den rijksraad de meerderheid zal zijn te vinden, die voor het toestaan van eene nieu we credietwet gevorderd wordt. Ais die j willen mengen. Dat wordt het best bereikt meerderheid niet is bijeen te brengen, danjjoor de verklaring, dat Duitschland te allen zouden er twee mogelijkheden zijn, die be-1 tijde tot een vrede door vergelijk met Rus- antwoorden aan de wetten en de pnrlemen- land bereid blijft, onverschillig of het een nieuwe regeering, die van de partijen de toezegging kreeg, dat de credietwet zou worden gevoteerd. Dan zou de krisis, althans voor het oogenblik, door eene kabinetswijzi ging zijn te bezweren. Maar als ruik eene toezegging niet door de nieuwe bewindslie den was te krijgen, zou het optreden van een nieuw kabinet de krisis onveranderd loten voortbestaan. Dan zou een andere wettelijke maatregel in aanmerking komen: de ontbin ding van het huis van afgevaardigden. Maar ook deze maatregel i9„ daargelaten nog de praktische bezwaren nu men zich nog mid den in den oorlog bevindt en bij de thans heerschende stemming, reeds hierom be zwaarlijk mogelijk, omdat de regeering zon der eene langs den parlementairen weg tot stand gekomen begrooting in de verkiezin gen zou moeten gaan. Of de partijen haar, naar het voorbeeld van het in andere lan den geldende parlementaire gebruik, vóór de ontbinding eene credietwet zouden toe staan, is zeer twijfelachtig. Dan zou als eenige uitweg overblijven eene begrooting, bij keizerlijke verordening vastgesteld; maar dat moet zoo merkt de Neue Freie Presse op uitgesloten blijven en zou geheel on mogelijk zijn, als de kiezers worden opge roepen. De korte zin van de lange Yede is dus, dat in Oostenrijk regeering en parlement zich in eene ernstige krisis bevinden, en hoe daar uit een uitweg zal worden gevonden, staat nog te bezien. Do oorlog, Weenen, 17 Febr. (Pari.) Er bestaat hoop op verdere toenadering tusschen Wil son en Czernin, die misschien reeds in de aanstaande week in de zitting van de dele- gatiën over alle actueele kwesties zal spreken. Berlijn. 18 Febr. (W. B.) Avond-be richt uit het groote hoofdkwartier. Aan het Groot-Russische front zijn de vijandelijkheden hedenmiddag om 12 uur begonnen. In onzen opmnrsch tegen Dunaburg heb ben wij zonder strijd de Duna bereikt. Door de Ukrninersin hun zwaren strijd tegen de Groot-Russen te hulp geroepen, zijn onze troepen den opmarsch van de rich ting van Kovel uit begonnen. B e r 1 ij n, 1 8 F e b r. (W. B.) Het Berliner Tageblatt schrijft over beëindiging van den wapenstilstand met Rusland en de aanvrage om hulp van de Ukraine. Het zou het Duitsche volk veel liever ge weest zijn, als de besprekingen te Brest-Li towsk tot een vergelijk met Rusland hadden geleid, maar gezamenlijk met Trotzki en de zijnen een vrede, en voor alles een duurza- men vruchtbaren vrede tot stand te brengen, zou ook op andere grondslagen niet moge lijk zijn geweest. Verdragsartikelen en be palingen hebben daarbij niet alleen beslis send medegespeeld. Daar er geen vrede is gesloten, hebben de verbondenen logischer wijs de volle vrijheid te ondernemen, wat hun tot beveiliging van hun grenzen of van hun nieuwe vrienden noodig schijnt. De Entente-mogendheden, die in de Bols- hewikische revolutionnairen tot dusver slechts verraders en ijlhoofden zagen, zul len wel niet nalaten rond te vertellen, dat Duitschland thans verplettering van de Rus sische revolutie nastreeft. Het zal noodig zijn, te toonen, dat wij den geest der Heili ge Alliantie niet opwekken en ons als steeds riet in de zaken van het Russische volk taire gewoonten. Het kabinet-Seidler zou kunnen aftreden en plaats maken voor een revolutionnair of een anders gezind Rusland is. Even nuttig zou 't zeker zijn, van de als noodzakelijk beschouwde militaire maatrege» len, die tot bescherming van de bedreigde Ukraine en tot verdrijving der Bolshewiki- sche benden dienen, van den aanvang uf de politieke begeleidingsmuziek verre te hou, den in de veroveringsfonfares pleegt te ein* digen. B e r 1 ij n18 Febr. (N. T. A.) Naar wij vernemen, zijn de onderhandelingen met Rumenie nog niet begonnen. Waarschijnlijk zullen zij den. 22en Februari beginnen* Staatssecretaris von Kühlmann zal zich dan naar Focsani begeven om de onderhande lingen te voeren. Londen, 18 Febr. (R.) Bonar Law deelde in het lagerhuis mede, dat Lloyd George, die een zware kou heeft gevat, morgen eene mededeeling hoopt te doen over de veranderingen, die gekomen zijn in den generalen stof. Hij voegde hieraan toe, dat aan generaal Robertson, den afgetreden chef van den generalen staf, een commando in Oost-Engeland was aangeboden en dol dit door hem was aanvaard. Londen, 18 Febr. (R.) De legcr-be- grooting voor 1918/'19 is heden gepubli ceerd. De grondslag voor de ramingen is aangenomen voor een leger sterker dan vijl millioen man. B e r lij n 1 9 F e b r. (W. B.) De Berlijn- sche correspondent van de Bernsche Bund heeft een gesprek gehad met den onder staatssecretaris in het oorlogsvoedingsde- portement von Broun, die zich met veel ven» trouwen uitsprak over den stand van hel, voedingsvraogstuk in Duitschland. Het be drag van de rantsoenen der gewichtigste le vensmiddelen zal onveranderd blijven. Bij de aanstaande nieuwe opneming van de graanvoorraden zjil de uitkomst woorschijn- Hjk zijn, dat het mogelijk zei zijn het tegen woordige broodrantsoen tot den nieuwen oogst te handhaven. Het vleeschrantsoen is voor de bevolking in de groote steden tot het tegenwoordige bedrag verzekerd. Por ij s, 18 Febr. (Havns). De senator Charles Humbert is gevangen genomen. Stockholm, 1 8 Febr. (Tel.-bur.) Een officieel telegram uit Aland bericht: Tus schen het veiligheidskorps en de Russische soldaten op Aland werden gisteravond schoten gewisseld. Het schijnt eene gebeur tenis van plaatselijken aard te zijn. Men koestert altijd hoop, dat onder medewerking van den Plnschen gezant te Stockholm Grépenberg eene overéénkomst zal zijn te bereiken. Warschau, I 8 F e 1) r. W'. B.) De Pool sche staatscourant Monitor Polski bestrijdt ten aanzien van het gewapend optreden der Polen in Rusland de veronderstelling van de anti-Poolsche buitenlandsche pers, dal Polen met bajonetten zich ethnografisch vreemde gebieden wil veroveren. De berich ten van een opmarsch der Poolsche troepen in Rusland, van de toenemende numeriek* sterkte, van de verovering van steeds meer. steden en gebieden zijn zeer overdreven. De werkelijkheid geeft een veel bescheidener beeld. De vraag rijst daarom, wie aan de eene zijde stelselmatig het opzweepen van d« Poolsche politieke idee organiseert en eaj? de andere zijde vlijtig de meening verbreidt, dat de Polen, waar zij maar kunnen, verove ringen nastreven. Verder vraagt men zich of, met welk doel dit geschiedt. Het gewa pend optreden der Polen in Rusland is niet meer dan een daad van zeilVerdediging waartoe zij door de vervolgingen der Rolsje* wiki werden gedwongen. In de politieke plannen van Polen kon slechts diegene agressieve of veroveringszuchtige bedoelin gen zien, die geleid wordt door den boozen Veel handen maken licht werk, mits de roeten elkaar niet in den weg loopen. Uit het Deensch dnor Betsy Eakke r—N o r L 35 Haar hand werd slapper, ze werd koud en 'dood onder de zijne. „Zich aanbieden - o hde, o nee Ze trok haar hand terug heftig. Hij keerde zijn gelaat naar haar toe een kort, verwonderd oogenblik. Toen stond hij op en greep in zijn zak. „Wil .niet J°°ken?" vroeg hij hoflijk, koud gV» 2*»n vanavond zoo vreeselijk veel mug- Het hamerde en kookte in haar ooren, haar hals, - O er was geen plek, waar ze rust had! Maar nu niet schreien, niet schreien - o slechts met schreien. „Ja, graag," ze nam de sigaret aan, hij stak «le voor haar aan. Haar lippen trilden, zoodat ze de sigaret nauwelijks vast kon houden. Hij Jiep vooruit en duwde de dennetakken 'Üatü terzijde. Hij rukte, alsof hij ze te- feJider tijd uit den grond moest trekken. Bij het hek nam hij afscheid. „Goeden nacht, juffrouw Mathilde," maar hij reikte haar niet de hand. Toen liep hij haastig door de struiken en nam den weg naar KongsleV- gaard. Maar Mathilde bleef bij het hek slaan, deed het open en dicht, zoo dat de oude hengsels knarsten. Wat ging er in hem om? Was hij boos ge worden, omdat ze haar hand terug getrokken had? Ja, maar als hij eens wist, hoe ze haar gekweld hadden. Maar er stak toch ook geen kwaad in, dat hij haar hand hield, hij was immers altijd zoo dringend, als hij haar iets wilde vertellen. Dat hij haar niet eens de hand had willen reiken, toen hij heenging. Als hij nu toch eens had gewild haar zeggen dat ze hem zou volgen o God. hoe konden de anderen het toch weten 1 Er werd een raam geopend vaders klop drie maal. Ze bleef even slaan, als onwillig. Ze sloeg het hek dicht en ging naar binnen. Ze sliep dien nacht niet. Ze was op en liep er heen voor het ontbijt. Hij was vertrokken. Met den eersten mor- gentrein. Tegen het voorjaar hoorde ze van Ingeborg, dat hij zijn examen 'gedaan had en een be trekking in Bangkok had aangenomen. VI. Het motregende, dof en gelijkmatig. Zoo had het geregend van den morgen af, zonder ophouden, alsof de heele lage, grauwe hemel een enkele tuit was van een onuitput- telijken gieter. Over den weg naar Voldstrup en Lyngvad zag men het landschap door een persienne van regen. De kleine kerk diep in het dal. scheen kleiner en kleiner, als was hél een stuk krijt, dat langzaam zich oploste in hel voclit. Mathilde zat op dc voorbank naast moe<Jpr, in den ouden, zwaren wagen. Op de achter bank draaide vaders zware, gestalte, log als een beer in zijn jekker, zich onophoudelijk wendend om korte raadgevingen aan Sören te geven. - „Ja zoo, dat was goed. Tracht maar bui ten de sporen te komen, Sören en hoor eens. houd liever den linker kant, naar Klcin- Engborg ja, den weg om den vijver, ja, ik denk dat die niet zoo erg is. Wat is dal, is dat de „merrie" die schuw is door een pa pier? 't Is net of daar ginds iets wits ligt, bij de bocht Vader was altijd merkwaardig zenuwachtig op een wagen. „De Kopenhagennnrs van Kongslcvgnard lachen om u." zei Mathilde dikwijls. „Ja, laat hen maar," zei de oude man kalm, „laat hen^maar, dat komt, omdat ze het niet kennen, niet welen welke ongelukken er al op zoo'n wagen kunnen gebeuren. En hoor eens, Sören, we moeten dc veeren ook eens nazien, die zakken onder de voorste bank.*' Mathilde snuift de huiselijke, vochtige turf- geur in, die door al de drijvende nevels heen trekt. Over de velden van VoldsJLrup zwiept de regen als in schuine slagen, de koeien hukken den kop, bulgen den rug en ontvangen den regen. In den nevel loopen de melkmeiden met dc rokken óver het hoofd, en bewegen zich ak kleine bewegelijke paddestoelen in den druipenden regen. De boomen in den tuin, die diep onder de plantage liggen, lijken een zware regenwolk, die naar beneden is geval len en nu op hel punt slaat zich op tc lossen. Langzamerhand, naarmate ze nader ko men, krijgen ze den vorm van een groote. re gen zware hoop blaren. De lage schuren schui len voor den regen, ze lijken niet hooger dan brandladders, die dwars gelegd zijn. Mathilde zag dat alles met slooten, telkens nis ze haar hoofd ophief, zwiepte de regen haar in 'l gezicht en vulde haar oogen. Als ze zich voorover boog, rolde die in straaltjes van den breeden hoedrand. In de kuilen van het wagendek wiegden meren, gevuld met asch uit vaders pijp, die de wind cr in blies als hij de pijp legen den wagenrand uitklopte. Ja, dus niuayarcn ze weer thuis. Wonderlijk, dat alles. Dal zij werkelijk, zij en haar ouders samen op reis naar Kopen hagen waren geweest, twee maanden lang! Zij, die nooit twee dagen lang van huis wa ren geweest, zoo lang ze zich kon herinneren. En dan midden in den inmaaktijd en in het booien. Ja, en de oogst van de rogge moest ook al lang begonnen zijn. Hei was immers nau- welijks 1c zien, wal op de velden stond of niet. En dan was alles zoo merkwaardig toege gaan, met zoo weinig voorbereiding. Stel je voor, haar ouders, die altijd alles moesten overwegen cn wikken op een na middag was moeder binnen gekomen cn had haar gevraagd, of zc lust had overmorgen mee naar Kopenhagen te gaan. Vader had groote zaken over vee daar, cn wilde het dit keer doen zonder commissionair. Het was achttien jaar geleden dat moeder ér geweest was, zoo dat zij het ook wel eens weer wilde zien. En Mathilde had ook wel.behoefte aan wat aflei ding. En dan wilden ze te gelijker tijd naar het familiegraf van de Muhlweydens od bet Assistens-kerkhoL En Thorwaldsens Museum en de hertc* kamp; maar Mathilde moest zich in een vaarf klaar maken, zc moesten absoluut over een paar dagen weg. Mathilde was in verrukte verbazing wecst. Ja, zij zou haar kleercn wel in oj der maken., en zij zou het hen alles goed lalen zien, het meeste kende ze immers? Maar zoo hals over kop. Dat leek niets voo» hen. En dat moeder vond. dal zij, Mathilda afleiding noodig had. Moeder, die nooit had kunnen begrijpen, dat ze behoefte had zelfs aan Ingcborg's gezelschop nu cn dan. O, maar als ze er slechts uitkwam! Nu had ze gewacht en gewacht op een brief van hem. Maar er kwam niets. En het vree* selijke was immers, dal hel haar eigen schuld was. Hij had immers geschreven, dien eencn keer, toen hij pas aangekomen was. Ja, wel een paar regels op.een prentbriefkaart, maar zij moest toch natuurlijk geantwoord heb* ben, al was het ook met een groet geweest» cr had immers een vraagleckcn op hel eind gestaan. Maar ze had aldoor gedacht, cal liij slechts schertste. „U kan niet gelooven, hoe merkwaardig mooi het hier is," schreef hij. „Maar nu kan ik locb merken, dat het voor mij niet deug» alleen fe zijn. Ik voel me hier vreemd et» overgeplant, als een grove Deensche reseda in een Cliinecschc theekop. Maar hier is veel t« doen en veel te loeren, voor meer dan een. En merkwaardig, merkwaardig schoon. Komll u eens kijken —V' (Wordt venolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1