„DE EEMLANDER BUITENLAND BINNENLAND ABOMiEMEHTSPÜliS Tut Z E2 PUDS DER ADVERTENTIE» KOLONIËN. 16e Jaargang, Ne. 181 pc, post t 2.00. pet week (met gntts verzekering tegen ongelukken) f O.K. .fconderlijke nummert f OjOI Wekelijkse!» bijvoegsel »D. Holhndscht Hwttmuw iondcf redactie »ao Thértse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel •Wcrddrevuf per 3 maanden 60 cent Vrijdag 22 Februari 1918 HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL, «oen utrkchtschist*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van I4 retrela f 0.80f elite regel meer f 0.2 dienstaanbiedingen 1-5 regels f OJO. groote letter, naar plaatsruimte Voor bandel en bedrijl bestaan leer voordcelige bepalingen tot het herhaald advet» tecren in dit Blad, bij abonnement Ecne dreu Ui ra, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De chaos in Rusland. Men kan meer of minder op 'mistisch oor- deelen over de waarde van de verklaring, die de Sovjet-regeering te Petersburg, on der den indruk van de hervatting van de oorlogsoperatiën in het oosten naar Berlijn heeft geseind, dat zij bereid is den vrede te onderteekenen op de in Brest-Litowsk door den vierbond gestelde voorwaarden. Staatssecretaris von Kühlmonn heeft het noodig geacht tegen optimisme uitdrukke lijk te waarschuwen met het bondige gezeg de, dat er eerst vrede met Rusland zou zijn, als de handteekrriingen onder het ver drag droog waren. Maar hoe men daarover moge denken, dit is in ieder geval zeker, dat er nu gelegenheid is den gebroken draad der vredesonderhandelingen weer aan te knoopen. En ook is het zeker, dat in de nieuwe phase van deze o- ^rhandelingen^ de vierbond oneindig sterker staat dan in die, welke met 11 Februari, toen de verga deringen in Brest-Litowsk eindigden, is af gesloten. Geen meer afdoend bewijs van ïijne zwakheid kon de raad van volkscom missarissen, die nu in Groot-Rusland het bewind voert, geven dan door zijne verkla ring, die als men de bewoordingen, waarin zij is gesjeld naar de let1- opnemen, neerkomt op onderwerping zonder voorbe houd aan den wil van den overwinnaar. Zwak en onmachtig is de Sovjetregeering tegenover den buitenlands^hen vijand. Sterk is zij alleen waar het aankomt Op ver nietiging van het eigen land. In dat opzicht bereikt zij met haren arbeid inderdaad af doende resultaten. Een dagbladcorrespon dent vergelijkt Rusland met een reusachti- gen heksenketel, waarin het kookt, borrelt en sist. Het elixer, dat de heksenmeesters in Petersburg brouwen, wordt van een mooi etiket voorzien, waarop de woorden„Zelf- bepalingsrecht", „Eeuwig-c volkenvreae „Geluk voor de menschheid" geschreven zijn. Dat is echter een misleidend etiket; het kokende vocht*is geen levenselixer, maar een hellebrouwsel, dat den ondergang van de menfhhpid moet tweegbrengen. Aan "e hoeken woedt de brand. De vlammen van den burgeroorlog slaan uit in Finland, in de Ukraine, in het gebied van den Oeral- en van de Donkozakken. De troepen van Poolsc'ne nationaliteit, die zich tot een nationaal leger hebben gevormd, gebruiken geweld tegen geweld. Bloedig oproer heerscht in Moskou, slachtingen ko men voor in de straten van Odessa. Rume- nië staat in oorlog met Rusland. Nieuwe staatsorganismen komen te voorschijn uit den chaos: Turkestan, dat door eene in Tashkent vergaderde constituante tot eene republiek is uitgeroepen, de republiek der Bashkirenstammen, die de Zuid-Oeralische steppen bewonen, de republiek Oefa (In den Oeral). Wladiwostok is door de Japanners bezet; Archangelsk en de Moermanspoor weg bevinden zich in handen van de Engel- schen. Zoo vertoont zich het beeld van Rusland uit een In Finland heeft de roode garde zich van de stad Hclsingfors en van een smalle maar gewichtige kuststrook meester gemaakt, die ten zuiden van de linie NystadTammer- fors—Wjborg ligt. Het land ten noorden van deze lijn, dus verreweg het grootste gedeel te, is in het bezit van de troepenmacht van de wettige regeering van Finland, de zoo genaamde witte garde. Hartroerende kreten om hulp komen uit Finland, uit Estland en Livland bn ook uit de republiek Ukraine, die het voorbeeld ge geven heeft tot het sluiten van vrede met den vierbond. De strijd in de Ukraine staat in nauw verhand met den oorlogstoestand tusschen Rusland en Rumenië. Kenschet send voor den chaotischen toestand is de tegenstrijdigheid, die heerscht in de berich ten over den loop van dezen strijd. Een tele gram uit Petersburg von het Exchange- agentschap bericht, dat in Kj^w straatge vechten plaats hadden, in den loop waarvan de witte garde de roode garde uit het arse naal heeft verdreven en omstreeks 1500 man heeft gedood. Het revolutionaire co mité te Kiew werd van den eersten tot den laatsten man doodgeschoten. In tegenstel ling hiermee meldt het Petersburgsche tele- graafagentschap, dat Kiew na een verbitter den strijd ,voor 3?oed door de revolutionaire strijdkrachten is genomen. Volgens dezelfde officieele Petersburg- sche bron heeft de bij Woronesh operee- rende afdeeling van generaal Alexejew een zware nederlaag geleden. Daartegenover wordt verzekerd, dat generaal Alexejew heeft beloofd het zuiden binnen acht dagen van de troepen der Sovjets te bevrijden. Odessa en het naburige gebied bevinden zich in handen van de bolshewiki, aan wie. de matrozen van de Zwarte^ zee-vloot bij stand verleend hebben. De massa-moord van deze matrozen op hunne officieren er zijn meer dan 70 omgebracht past ge- het bij het beeld, dat het huidige Rusland ie zien geeft. Om dit beeld te voltooien, zou men de ellende, den hongersnood en de anarchie, die allerwege heerschen, moeten schetsen. Het succes, door de roode garde behaald, heeft de regeering der volkscommissarissen aangespoord het roode leger op te richten, en daarvoor partij te trekken van de veror dende demobilisatie der troepen aan het front. Dit leger van de revolutie irfbet uit drie bestanddeelen zijn samengesteld: een „verdedigingsleger" voor de fronten, een „ordeleger" voor den binnenlandschen vei ligheidsdienst en een „bevredigingsleger" tot onderwerping vah de tegen de bolshewiki strijdende volken. Op de beide laatste cate gorieën zal de Sovjet-regeering wel hare verwachtingen bouwen; hoe hare gedachte is over de eerste categorie bewijst hare be reidverklaring om met den vierbond vrede te sluiten. De oorlog. De telegrafische bereidverklaring von de Sovjetregeering te Petersburg om vrede met den vierbond te sluiten, is nu schrifte lijk bevestigd. B e r 1 ij n, 2 1 F e b r. (W. B.) In de heden namiddag gehouden vergadering van dé hoofdcommissie van den rijksdag werd het vredesverdrag met de Ukrainische volksre publiek aangenomen. In den verderen loop van hare zitting heeft de hoofdcommissie ook het additioneele ver drag von het vredesverdrag met de Ukraini sche volksrepubliek aangenomen. Berlijn, 21 Febr. (W. B..) Officieel bericht. Staatssecretaris von Kühlmann begeeft zich hedenavond via Weenen naar Buka- rest. Stockholm, 19 Febr. (Tel.-bur.). Zooals reeds bericht werd, hebben de ver tegenwoordigers van de met Rusland ver bonden staten en de neutrale staten te Pe tersburg een krachtig protest ingediend te gen de vernietiging van de Russische staatsschulden. Dit protest heeft om zijn in houd en zijn toon verontwaardiging gewekt bij de Russische bevolking. De Russische regeering verklaart, dat dit protest haar vol maakt onverschillig is. Om het uitgevaar digde besluit ongeldig te maken, 2ijn andere maatregelen noodig .Ook de eisch van de vreemde staten tot vergoeding van de aan hunne onderdanen door de vernietiging be rokkende schade schrikt de regeering even min af als dreigementen. Berlijn,21 Febr. (W. B.) Bij de com missie voor de kiesrechthervorming is een voorstel van de nationaal-liberalen inge diend, dat strekt tot invoering van den kies plicht. Een conservatief voorstel beoogt het zelfde. De minister van binnenlandsche zo ken merkte op, dat de regeering in het alge meen tegen de invoering van den kiesplicht is. Hierna werd door de commissie princi pieel besloten tot invoering van den kies plicht. De voorstellen werd naar een sub commissie verwezen; de sociaal-democraten en de Polen stemden tegen. Londen, 21 Febr. (R.) De gevolmach tigden voor de intergeallieerden socialisten- conferentie zijn nog niet ellen aangekomen Thomas en eenige andere Fransche leden zijn gekomen, ook zes Italiaansche leden. Heden morgen werd een conferentie ge houden onder leiding van Thomas. Verschil lende commissiën zijn benoemd om de be sluiten op te stellen, die aan de algemeene zitting zullen worden onderworpen. In den Zweedschen rijksdog is door de re geering verklaard, dat zij zich niet zal men gen in den burgeroorlog in Finland en ook niet van zins is het verbod tot uitvoer of doorvoer van wapenen op te heffen of te veranderen. Er mogen in Zweden geene ge, wapende korpsen gevormd worden om Fin land te helpen, maar bijzondere personen hebben het recht als vrijwilligers naar Fin land te gaan. Athene, 20 Febr. (Havas). Het is on juist, dat de Grieksche regeering dames, die aan hare politiek Vijandige gevoelens heb ben kenbaar gemaakt, in een klooster heeft laten opsluiten. Alleen hebben vier dames die openlijk eene défaitistische propaganda voerden, den raad gekregen de hoofdstad te verlaten. Zij hebben zich daarop naar de eilanden begeven. Londen, 21 Febr. (R.). Kolonel Re- pington en de directeur van de Morning Post Gwynne zijn ieder tot 100 boete ver oordeeld in verband met het in de Morning Post van 11 Februari opgenomen artikel. Washington, 20 Febr. (R.) Wilson en de partijleiders zijn officieus tot over eenstemming gekomen betreffende het spoedig indienen vpn een wetsontwerp waarbij Wilson grooter vrijheid krijgt om de verschillende oorlogsdepartementen te or- ganiseeren en te regelen. Londen, 21 Febr. (R.) Lord Reading, Britsch gezant in buitengewonen dienst, en Lansing, de Amerikaansche staatssecreta ris, hebbep een verdrag tusschen de Ver- eenigde Staten en Groot-Brlttannlë getee- kend, betreffende de toepassing van den dienstplicht op burgers van beide landen, die in het andere verblijf houden. De Ame rikaansche Senaat heeft het verdrag goed gekeurd. Het teekenen van dit verdrag is lord Reading's eerste officieele daad in zijn nieuwe functie. Men schat, dat een kwart millioen Engel- schen en zestigduizend Canediër» in de Ver e enig dl Stélen dienstplichtig" zullen worden. To rent o, 20 Febr. (R.) De wetge- J vende vergadering te Ouiufio iic-tfi gisteren' met algemeene stemmen een besluit geno men, waarin instemming wordt uitgedrukt met het oorlogsdoel von de geallieerden en de bevojjeing wordt aangespoord hetgeen noodig is voor den oorlog voor alles te laten gaan. Oost-IndiS I». Holten, f De gepensionneerde kapitein der in fanterie P. Holten, een bekende figuur uit de geschiedenis van Atjeh der laatste ja ren, superintendant van verschillende land- bouwondernemingeiis naar uit Soerabnja aan de 'N. R. Ct. wordt geseind overleden Itaosoonr -int voor Javn Uit Batavia wordt geseind: Er wordt binnenkort een gunstig antwoord verwacht op het voorstel, dat Neoerlandsche schepen 25.000 ion steenkool van Calcutta naar Bombay en Varachi zullen vervoeren als tegenprestatie voor den uitvoer van een nieuwe 25.000 ton Rangoonriist, overeen komstig de Nederlandsche voorwaarden. Het KOiiveriiemenlN'SlooHisclilp „Valk" verongelukt. (Officieel.) Blijkens een van den Gou verneur-Generaal van Ncd Indië ontvangen telegram van 10 dezer heeft Zondag j.l. een ontploffing plaats gehad nan boord van het Gouvernements stoomschip Valk" te Anibon. Het schip is waarschijnlijk verloren. De machinist Morbeok is daarbij gedood, terwijl nog 3 Europeeschc en 10 Inlandsche schepe lingen brandwonden bekwamen. Naar de oor zaak van het ongeval wordt door eene com missie een onderzoek ingesteld. Het stoom schip Valk dat in .1903 tc Amsterdam is ge bouwd had een bemanning van G Europeanen en 34 Inlanders. Kameroverzicht Tweede Kamer TWEEDE KAMER. De heer Boissevain betoogde in de zitting van Donderdag dat niet genoeg wordt gedaan voor uitbreiding van het onderwijs in Indië. Hij wil in Indië opleidingsscholen voor onderwij2ers. Voorts vraagt hij maat regelen, ter uitbreiding van het aantal amb tenaren bij het biru onlandseh bestuur. Spr. wil den zetel van het gouvernement zien overgebracht van Batavia naar het ge zondere Bandoeng. De regeering moet alles doen opdat de producenten die in Indië lig gen te bederven, worden vervoerd. De heer Rutgers vraagt naar de plan nen der regeering ten aanzien van het bu reau voor de buitenbezittingen en dringt aan op een billijker regeling der heeren diensten. De heer Lohman verdedigt de instelling van den inlichtingendienst met het oog op de veelvuldig voorkomende spionnage. Minister Pleyte betoogt, dat deze waarborgen dienen gesteld te worden tegen het imperialistisch streven van andere mo gendheden. Een onbaatzuchtige staatkunde naar binnen, een oprechte en onbaatzuchti ge opendeur-politiek en wapening zijn vol doende voor de handhaving der neutraliteit en orde. Hij wijst, naar aanleiding van het verwijt, dat hij niets belangrijks deed, op de totstandkoming van verschillende belangrij ke maatregelen en komt met kracht op tegen de aanvallen van den heer Mendels op het Nederlandsche bewind. Uitingen als van dien afgevaardigde zijn gevaarlijk voor ons gezag. Aan het opiumregime moet zoo spoedig mogelijk een einde worden gemaakt, door uitbreiding van de verboden kringen. De oplossing van het ambtenaarsvraagstuk moet voorloopig hier te lande worden ge acht. De inlandsche bevolking is te weinig ontwikkeld om in de behoefte aan ambte naren te voorzien. Op de begrooting voor 1919 zullen gel den worden uitgetrokken voor de instelling van een «fdeelingsraad in de Minahassa. Overlegging van de rapporten betreffende Djambi moet de minister weigeren. Spr. erkent, dat ten aanzien der terechtstelling van de veroordeelden op 21 April j.l. in zoo verre een fout is begaan, dat de terechtstel ling werd voltrokken, terwijl nog een gratie verzoek aanhangig v^as. Evenwel zijn de Berichten De Staatscourant van 21 Februari bevat o. o. de volgende Kon. besluiten: bcuoemd lol burgcuiceoier. >au Meeuw ijk L. J. Lucassc met eervol ontslag als burgenn-c - ter van Rillond-Bath; idem van Oud-Vos^e- meer C. W. Snijder; tot schoolopziener in het arrondissement Ommen J. Duarshuis te Balk brug; tot rechter aan de rechtbank te Dordrecht mr. dr. B. L. Zijlstra, thans idem tc Zierikzee; n op verzoek eervol ontslagen R. E. Peelen, adjunct-tolk bij hc4 Gezantschap tc Tokio; idem J. F. van der Ven. directeur van het telegraafkantoor tc Vloardlngen. Prins Hendrik t c B r e d a. Z. K. H. de Prins, die zich Zaterdag a. s. voor padvln- dersanngclegcnheden naar Breda zal bege ven, zal bij die gelegenheid ook bezoeken brengen aan: de passement-fabriek van den heer Mouwen; de machinefabriek van de firma Bakker en Rueb; de.Kwatta Chocoladefabriek en de Centrale Keuken. Z'. IC. H., die vergezeld zal zijn van Zijnen ndjudnifl, kapitein-luitenant ter zee jhr Von MfihUril zal het dejeuner gebruiken ten huize van mr. Pefs Rijckcn, voorzitter van de pad- vindcrsafdeeling te Breda. Slet 125-Jarljc bestaan van het korps RIj«lco«1e Artillerie. Gister werd het feit herdacht, dat voor 125 jaar het korps Rijdende Artillerie bij besluit van den Prins Erfstadhouder werd opgericht. Het grootste gedeelte van het korps en de staf zijn thans te Schijndel ge- kantonneerd. H. M. de Koningin wenschte persoonlijk het korps geluk te wenschen en begaf zich daartoe hedenmorgen naar Schijndel. Om half elf kwam H. M. aan het station te Best aan, waar zij werd ontvangëp door den commandant der cavalerie, gene- raal-majoor Piepers. Ilct gevolg van H. M. bestond uit hofdame freule Six, den adju- dant-vice-admiraal Bauduin, kapitein Ruysch en den ordonnance-officier jhr. De Savornin Lohman. Per auto werd naar de Nynselsche brug gereden, waar zich de opper-bevelheb- ber generaal Snijders en de commandant van het veldleger luit-generaaï Terwisga bij het hooge gezelschap voegden Te paard begaf men zich naar Yle Vresselsche heide tusschen St. Oedenrode en Lieshout, waar de batterijen stonden opgesteld onder bevel van den commandant van het korps, luit.- kol. Baud. Hier waren ook annwezig verschil lende oud-officieren van het korps Rijdende Artillerie, onder wie de gouverneur der Kon. Mil. Academie generaal-majoor Van Hoogstraten, de vertegenwoordiger van den minister van Oorlog 3e kapitein van den generalen stof jhr. Roël, een .deputatie van het bij do De divislo ingedeelde Uorpsge- deelte en deputaties van de regimenten hu zaren en wielrijders. Nadat H. M. door commandant Baud, die Haar was tegemoet gereden, was begroet, inspecteerde Zij de batterijen, waarna carré werd geformeerd en Hare Majesteit een toe spraak hield. Commandant Baud dankte H. M. namens het geheele corps vooT'de hooge eer het korps op dezen dog bewezen en voor hare onvergetelijke woorden tot het korps ge richt. 25 Jaren geleden werd het korps even eens door II M. toen nog Prinses met Hare Koninklijke Moeder geïnspecteerd cn de gelofte door den toenmaligen comman dant afgelegd, bezielt thans nog allen. Wan neer het vaderland in gevaar mocht zijn en de Rijdende Artillerie geroepen mocht, wor den, zal zij, hare traditie getrouw, gereed zijn om met Gods hulp en onder den wapen kreet „In naam van Oranje" haar plicht te doen tot het behoud van het vaderland. Spr. eindigde met een Leve de Koningin, waar mede allen geestdriftig instemden. Hierna volgde een défilé der batterijën en tot slot een volte-marsch aan H. M. H. M. onderhielcf zich iijdens de rust, wel ke nu volgde, met commandant Baud en de andere officieren, waarna Zij met Haar ge volg een eindweegs aan het hoofd der bat terijen in de richting van Schijndel reed. Na afscheid genomen te hebben van den com mandant, begaf H. M. zich per auto naar Boxtel en keerde van daar per trein naar Den Haag terug. H. M. de Koningin-Moeder zond den com mandant een eigenhandig schrijven van gelukwensch. Gistermiddag vereenigden zich alle offi cieren aan een korpsmaaltijd te Arnhem, ter wijl op 23 dezer het ju-bilé door de batterijen met den commandant en de officieren zal worden gevierd met een ommegang door de kantonneinenlen, een grooten maaltijd en een feestavond. Hieronder laten wij de rede van H. M. werd door uw voorgangers blijk gegeven van moed en plichtsbetrachting, onder dc oogen van mijn grootvader werden daden van uitnemende dapperheid verricht. Moge de geest, die de oude rijdende ar tilleristen bezielde, zich nimmer verlooche* nen. Andermaal bevindt het vaderland zicH in een moeilijk en beslissend tijdsgewricht Reeds 314 jaar staat zijn weermacht g©< reed, op het eerste teeken ons zelfstandig volksbestaan en den dierbaren vaderland* schen bodem te verdedigen, zoo die moch* ten worden bedreigd en zijt gij paraat u mei de u kenmerkende vlotheid en doortastend heid te kwijten van de opgelegde tank. Deze ernstige moeilijkheden geven vooï u aan dit oogenblik een gansch bijzondere beteekenis en de ontstentenis van feestbe- toon verhoogt wellicht nog deszeifs plech tigheid. Moge deze mijlpaal in de annalen van uw korps nog door vele andere gevolgd worden onder voor het vaderland en voor u gelukkiger omstandigheden en moge het U gereven zijn, eenmaal het tot voorspoed en welvaort teruggekeerde vederland aan schouwend, met voldoening te bedenken, dat ook gij door uw uiterste plichtsbetrach ting in belangrijke mate zult hebben bijge dragen tot de mogelijkheid van den terug keer van voor ons volk gelukkige toestan* den. Bezield door de gevoelens, wakkeren zo nen van het vaderland waardig, stel ik u voor aan dezen dog wijding te'geven doof met mij in te stemmen in een driewerf hoe* ra op het voderlond". Naar wij vernemen is een wetsontwerp om ook dit jaar den zomertijd in tc voeren, aan het Departement van Binnenlandsche Za* ken in vergevorderden staat van voorberei ding. Dc bedoeling moet wezen den zomertijd in tc voeren van 1 April tol 1 October 1918. Het Kamerlid Nierstrasz kan wegen» ongesteldheid voorloopig de Tweede Kamer vergaderingen niet bijwonen. Tot directeur en directrice van het Cen traal Israël. Wees-, Kinder- en Doorgangs weeshuis te Leiden zijn benoemd de heef L. Herschel, leeranr bij de Ned. Israël. Ge meente te Uithoorn, en chttrenoote. Nederland en de oorlog De uitvoer uit dc Vcrccnlfide Staten seint ons uit Washington dxi, veroordeelden volkomen rechtvaardig te recht gesteld. Uitvoerig verdedigt de Minis^e Koningin in haar geheel volgen: ter zich tegen het verwijt van den heer Men- dels, dat hij zich zou bewegen in reaction- nalre richting. De pofitieke inlichtingen dienst heeft volstrekt niets te maken met de inlandsche politiek. De leereer Baars is terecht ontslagen wegens propaganda tegen het bestaande gezag. Hij heeft gezegd, dat andere gouvernementen niet rotter zijn dan het Nederlandsche. Hierna wordt gerepliceerd. De heer B o g a a r d t dient een motie in, waarin gevraagd wordt om een staatscom missie voor de herziening van de salarissen der ambtenaren. Te 5.50 uur worden de beraadslagingen verdaagd lot Vrijdag halfeen. „Oflicieren, onderofficieren, trompetters, korporaals, kanonniers 1 Het is mijn wensch aanwezig te zijn bij de herdenking van den dag, waarop vóór 125 jaar uw korps werd opgericht, teneindé de hier aanwezige bat terijen geluk te wenschen met dit heuge lijk feit. Der vertegenwoordiging van die deelen van uw korps, die hier niet kunnen tegenwoordig zijn, draag ik op mijn heil- wenschen over te brengen aan hen, die door plicht weerhouden worden zich hier heen te begeven; niet minder gedenk ik hunner in deze plechtige ure.U allen zou ik willen toeroepen: Blijve uw roemrijk ver leden, zoo rijk aan schoone krijgsmanstradi- ties, voortleven in allen, die thans tot de rijdende artillerie behooren of daarvan in de toekomst deel zullen uitmaken; bewaart die tradities als het kostbaarste kleinood, dat oudere kameraden aan jongere makkers overleveren. Op verschillende sLg velden Reuter 20 Febr.: Dc ooilogluindelsraad maakt bekend, dat Iiü bereid is aanvragen in ontvangst tc nemen met betrekking tot den uitvoer naar Neder land cn Zweden van bepaalde artikelen voor binhcnlnndsch gebruik, welke niet binnen dö algemeene rantsoenecrings-overccnkomst val* len, die met deze staten in voorbereiding ia. Uit dezen maatregel volgt het afsluiten van lijdelijke overeenkomsten van beperkten nnrd tusschen deze landen cn de Verecnigdc Sla* ten. De bizondcr vermelde artikelen bevallenl wijnen eu films, fonografen, piano's klecrcn# slroohoeden, vilten hoeden, machines, glas* cn aardewerk, bloemzaden, muzickinstrunien* ten (indien deze niet van mclaa! zijn), schil* derijen, marmer voor beeldhouwwerk, chirur gische Instrumenten (indien niet van rubber), juweelen, voeren, kunstbloemen, speelgoed, fijne tapijten, kunsttanden (indien niet van platina of goud), met de hand vervaardigde kant en tandenborstels Tal van drogerijen staan eveneens op dc lijst. De uitvoer naar Nederland. Reuter seint ons uit Londen De directeur van het oorlogs-handelsdo» portement maakt bekend, 'dat nu overleg tus schen de*"Vereanigde Staten en de gealli eerde regeeringen besloten is de afgifte van vergunningen in goedgekeurde gevallen voor den uitvoer naar Nederland en Zweden van bepaalde levensmiddelen te beperken. Onder de desbetreffende goederen zijn begrepen diamanten, hoeden, glaswaren en tuinbouwartikelen. Vonlerlnc van rnnilvee? Dc Minister van Landbouw Nijverheid efl Handel heeft, naar men verneemt, aan alle bur gemeesters telegrafisch opgave gevraagd van alle rundvee ouder dan 12 maanden, in ver band met een evcntuccle vordering van rund* vee. He vleeMChnood' Naar het N. v. d. D. verneemt, heeft do Ned. Slagersgezellenbond van den Ned. Bond van Slagerspatroons een schrijven ont vangen, waarin medegedeeld wordt, dat hef bestuur aan de slagerspatroons in den lande geadviseerd heeft, bij het eventueel sluiten van hun zaken ten gevolge van den huidigen toestand, in geen geval het personeel te ont slaan. Te Wormerveer hebben de slagers voorloopig voor acht dagen den verkoop van vleesch gestaakt. Ook te Gorinchem en in de omstreken hebben de slagers hunne zaken stop moeten zetten. De gemeente heeft van een export slachterij gezouten rundvleesch aangekocht, dat nu van gemeentewege wordt verkrijg baar gesteld tegen 80 cents per half kilo. Te Leiden heeft gistermiddag de Bond van Dorpsslagers in het café „Zomerlust" een druk bezochte vergadering gehouden. Na uitvoerige besprekingen zijn protest- moties aangenomen tegen de regiering ct* tegen Nederlancbchen Slagershond,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1