fins o« Mimmzïï-Jïs BUITENLAND BINNENLAND O UDEFtS 1UVIIIWUI1 „DE EEMLANDER" KOLONIËN. FEUILLETON. Astrid Ehrencron-Rllölier. 16e Jaargang, Wo. 183 IDnillKUCUTCDDIK maJndcD voor Amel1* AuUnntmtnldrKUa foorl f IJ0. Idem franco pa pon 2.00l per week (mei pralia «dickering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummcri f 0O5 Wekelijks eb bijvoegsel «D. Holhntkcht Huisvrouw* (onder redactie van Thtrèse Hoven) per 3 maanden SO cent Wekelljkscb bijvoegsel oWatldrcvue* per 3 maanden 60 cent HOOFDREDACTEUR: M«. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 Co BUREAUARNHEMSCHE POORT WAL, mocic utr-chtscmsstb. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 25 Februari 1916 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50. groote letten naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald ad vei* tecren tn dit Blad, bij abonnement. Fcne drculairc^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De chaos in Rusland en de vredesonderhandelingen. Hoe uit den chaos, waarin Groot-Rusland xtch nu bevindt, weer geordende toestanden zullen voortkomen, is een vmagstuk, waar van de toekomst de oplossing zal brengen. Uit den boezem van het volk zelf zal die op lossing zich moeten ontwikkelen en het is te hopen, dat in de vreeselijke beproeving, die het land thans doormaakt, de krachten zullen rijpen, waaraan het Russische volk behoefte heeft om het te redden van den ondergang, die het schijnt te V- ~n, en tot een nieuw leven op te wel*1"*" T"v'oed van bui ten kan zich daarbij slechts indirect doen gelden. Wanneer eenmaal de vrede hersteld is, dan komt in de betrekkin een tusschen de volken onderling het beeinsel der niet-in- menging van den een in de zaken van den ander weder in eeto dan binnen zijne grenzen zijne ereen zaken regelen zoo- als hij dat wil, als hij maar de internationale overeenkomsten eerbiedigt. Wij hebben thans "échter te doen, niet met de toekomst, maar met het heden, en daarin zijn wij aan den vredestoestand nog niet toe. Met de Ukraine is de vrede tot stand geko men. De Duitsche rijksdag heeft daaraan zij ne goedkeuring geschonken, de andere le den van den vierbond zullen dat voorbeeld volgen. Maar met Groot-Rusland duurt de oorlog nog voort. Hij is met het middaguur van 18 Februari, toen de wapenstilstand een einde nam, opnieuw ingetreden en be- heerscht den toestand. Op het oogenblik toen, in het oosten de wapenen weer werden opgevat, werd de toestand door de Neue Freie Presse aldus ^kenschetst „In het bericht over de laatste zittingen te Brest-Litowsk is een dreigement te^en de Ukraine duidelijk te bespeuren en Trotzki heeft zich geene.moeite gegeven het te ver bergen. Als hij er uitvoering aan mocht ge ven, dan zou het tegen onzen zin en tegen onzen wil kunnen gebeuren, dat wij het vrije verkeer, waarop de monarchie naar het vre desverdrag recht heeft, voor elke aan randing zullen moeten beschermen. Wij kun nen niet dulden, dat onzo rechtskring ge schonden wordt. De Ukraine heeft opgehou den vijandelijk land te zijn en hare onziidig- heid is niet vogelvrii, maar moet door Rus land, waarvan het zich uit vrije verkiezing heeft losgemaakt, geëerbiedigd worden. De monarchie zal niet toelaten, dat de moorde naars, plunderaars en schenders zich verder nog zullen vergrijpen aan de Ukraine, zooals zij dit doen aan Livland en Estland. Wie de Ukraine aantast en daar rooftochten Onderneemt, moet zich wachten. Duitschland is de buurman van Rusland. Litouen en de landen aan de Oostzee lig gen tusschen de beide rijken in. Duitschland wil niet, dat de woeste stuiptrekkingen in het Russische volk zich overplanten op deze naburige volken; het wil ook niet, dat in zijne onmiddellijke nabijheid zich bewegin gen voortplanten, die zijne eigen rust zou den kunnen storen; het verlangt, dat staten worden opgericht, die als stootkussen kun nen dienen en welker verhouding tot het Duitsche rijk door overeenkomsten zal worden geregeld. Trotzki weigerde elke con cessie in den strijd over de gTenzen tusschen de randvolken en Rusland, ofschoon de Duitsche staatssecretaris dringend volledige klaarheid wilde hebben. Het zelfbepatings- recht van de volken was in Brest-Litowsk geen bruikbaar werktuig om den vrede met Rusland te verkrijgen. Trotzki wilde zich er van bedienen om de oude grenzen te be houden en met de bekeering van de rand volken van Rusland de roode garde te be lasten. Reeds thans woeden zij in de door de Duitsche troepen niet bezette streken, en de Russische opperbevelhebber wil het front- leger aemobiliseeren, om de roode garde te mobiliseeren. Trotzki is een geestdrijver, die de revolutie wil uitbuiten. Deze gezindheid is echt. Maar de roode garde bestaat uit verloopen menschen, die aangetrokken wor den door de hooge soldij en door het voor uitzicht, dat zij straffeloos iedere misdaad kunnen begaan. De heer von Kiihlmonn heeft de zelfbe paling van de volken gekozen als middel om Duitschland te bevrijden von de buur schap van den Russischen vuurhaard, waar- uif sedert eeuwen de vónken spatten. Trotzki wilde de oude grenzen, de staatssecretaris voor de randvolken nieuwe grenzen en bei den kunnen wijzen op het zelfbepalings- recht, het caoutchouc-begrip, dat zich naar alle zijden laat uitzetten. Bij opzegging van den wapenstilstand aan het front tusschen Duitschland en Duitschland is het weer ver vallen in den oorlog weinig meer dan eene formaliteit. Het Russische frontleger is niet in staat tegenstand te bieden, en daar Duitschland er niet aan denkt zich met Rus- land's binnenlandsche zaken te bemoeien, komt het er op aan voor de randvolken vlug staatsinstellingen in 't leven te roepen, de betrekkingen met hen te regelen en hen tegen invallen van de roode garde- te be schermen." De schrij\jer in de'Neue Freie Presse be sluit met te zeggen: „De vrede is toch in aantocht." Die opvatting is gebleken niet te optimistisch te zijn, want reeds dadelijk nadat de Duitsche legers zich weer in be weging hadden gesteld, kwam het bericht, dat de Sovjet-regeering te Petersburg zich had bedacht en nu bereid was den vrede te sluiten naar de wenschen, die de vierbond in Brest-Litowsk heeft kenbaar gemaakt. Welke die wenschen zijn, is officieel nog niet medegedeeld. Maar men mag dit wel verwachten, dat bij het sluiten van het vre desverdrag met Groot-Rusland er voor zal worden gezorgd, dat tegen de pogingen der maximalisten om den chaos, dien zij in het door hen beheerschte gebied hebben te weeggebracht, ook daarbuiten over te plan ten, een dam wordt opgeworpen. De oorloge Kühlmann en Czernin bevinden zich nu in Bukarest, de Bulgaarsche delegatie heeft zich Zaterdag eveneens daarheen op weg begeven. Volgens berichten uit Petersburg zijn de antwoorden van Duitschland en Oostenrijk op de bereidverklaring van den raad van volkscommissarissen om vrede te sluiten, verzonden. Het Oostenrijksche telegram, dat daarvan kennis gaf, hield in, dat Oosten- rijk-Hongarije bereid was, samen met zijne bondgenooten, de vredesonderhandelingen ten einde te brengen. Een nader bericht, te Londen ontvangen, houdt in, dat op grond van een besluit, den 24en Februari om half vijf in den morgen door het centrale uitvoerende comité der Sovjets genomen, de volkscommissarissen hebben besloten Duitschlands vredesvoor waarden aan te nemen en gevolmachtigden naar Brest-Litowsk te zenden. Berlijn, 23 Febr. (W.-B.). Wolmar werd na een kort gevecht, na voorafgaande reuzenmarschen, bereikt. 300 gevangenen en eene belangrijke hoeveelheid materieel werden buit gemaakt. Bloedige verliezen had slechts de vijand. In Wolmar en in Wen den was d£ dankbaarheid van de van de bolshewiki bevrijde bewoner^ groot. De Duitsche opmarsch werd in versneld tempo, onder de grootste ontberingen en inspanning, voltrokken. De troepen bivak- keeren bij 12 graden koude en spannen in onafgebroken dagmarschen hunne uiterste krachten in. De steming is uitmuntend slechts één wil is aanwezig :"die, om aan het onmenscheliike bedrijf van de roode garde ten spoedigste een einde te maken .en de doodelijk benauwde bevolking te verlossen. Warschau, 24 Febr. (W.-B.). De Kurier Warszawaski bericht, dat de regent- schapsraad <le vorming van eene voorloo- pige regeering heeft bevolen van hoofd ambtenaren der verschillende departemen ten, met een der leden van het oude kabinet aan het hoofd. Tot voorzitter van dezen raad is bestemd de minister van onderwijs Renikowski, die het departement van on derwijs verder zal besturen. Tijdens dit voorloopig bewind, dat zoo kort mogelijk zal duren, zul de reger.tschaps- raéd den candidaat voor het ambt vjyi minis- ter-president^aanwijzen en dezen, als de poli tieke toestand dit toelaat, de samenstelling van het kabinet opdragen. Sofia, 23Febr. (Buig. ag.). Bij de be handeling van de nieuwe oorlogscredieten in de Sobranje deelde de minister van finan ciën aan het slot van zijne toelichting van het wetsontwerp mede, dat hij zich tijdelijk zal moeten verwijderen- om in Bukarest deel te nemen aan de vredesonderhandelingen met Rumenië. Hij hoopt van daar terug te keeren met de uitkomsten, die door alle Bulagaren in de loopgraven en thuis worden gewenscht en verwacht. De aandacht van de Bulgaarsche natie, die zich de beidé am- putatiën aan here nordelijke grens, in 1878 en in 1913 ondergaan, herinnert, is thans geconcentreerd op de kwestie van de Do- broedsja, dat de Bulgaren beschouwen als een integreerend deel van hun vaderland. (Levendige toejuichingen). Londen, 24 Febr. (R.). De interge- allieerden-socialistenconfcrentie zal eene delegatie, vertegenwoordigende alle natiën der geallieerden die op de conferentie ver schenen waren, naar Amerika zenden om te confereeren met president Wilson en met Gompers over de houding van de Ameri- kaansche arbeiders betreffende den oorfog. Stockholm, 23 Febr. (Tel.-bur.), Officieel bericht. Door Zweedsche bemiddeling is tusschen de Witte Garde en de Russen op Aland, als mede tusschen de Russen en de bevolking van Aland, een overeenkomst getroffen, be treffende de ontruiming von de eilanden groep. Stockholm, 23 Febr. (Zweedsch tel.-bur.). Dé Eerste Kamer heeft zonder de bat twèe regeeringsvoordrachten betreffende de Alandeilanden goedgekeurd, en wel over het zenden van manschappen voor den wachtdienst en over de middelen daarvoor. De Tweede Kamer had, na verzet van de linker socialisten, de eerste voordracht goed gekeurd met 131 tegen 15 stemmen en de tweede voordracht zonder stemming. De groothertog van Mecklenburg-Strelitz is^ plotseling overleden. Hij was geboren 17 Juni 1882 en was den 11 en Juni 1914 aan het bewind gekomen. Hij was ongehuwd. Verspreide Berichten Een telegram uit St. Joaf op New- Foundland meldt, (lat hel stoomschip Flori- zel hedennacht bij stormweer met een groot aantal passagiers aan boord bij Kaap Race schipbreuk'heeft geleden. Vele lijken zijn reeds op de kust geworpen. Weinig hoop op redding van passagiers en equipage. Het schip zal wel wrak worden. Ooet-lndlë. Siima!rii-(utiak naar .Vmcrlkn. Uit Batavia wordt geseind dot Ameri- kaansche handelaars te Meden 25.000 pak ken tabak kochten van de oogst 1917. In aansluiting hieraan verneemt het Ned. Indisch persagentschap nader, dat de Deli- Mantschappij een ruim aandeel heeft in de jongste verkoopen. Deze onderneming plaatste 1,440,000 Amsterdamsche ponden van oogst 1917 tegen den prijs van 8.50 per Amst. pond f. o. b. Belawon. Ook de Senembah-Mij. verkocht een groot deel van haar oogst, zooals reeds bekend was, terwijl de Amsterdam-Deli kans zag haar geheelen oogst tc plaatsen. De totale koopsom der verkochte Suma- tra-tabak beloopt 17 millioen, waarvan de Deli-Mij. 7 millioen ontvangt. Staten-Ucneraal i LED!. KA ai Lk. Aankoop voor 's Kijks rekening van aan«lcelcn Staatsspoor cu llollftudiDChc. Spoor. Ingediend is een wetsontwerp, wunrbij do Mi nisters von Waterstaat en van Financiën worden gemoclitigd lot rienkoop van aandeden der Maat schappij tot Exploitatie ven Staatsspoorwegen en dér Mollundsche Uzeren Spoorweg-Maatschappij. Voor zooveel de koers der uandeclen ter beurze den pari-koers mocht overtreffen, wordt van de machtiging geen gebruik gemaakt. Het komt de regeering nuttig voor, dat de Stout zich een geleidelijk vermeerderen van aan deden der beide grootste spoorwegmaatschap pijen verwerft. Met het oog op de »mogelijkheid, dat bij naasting de Staat verplicht zal zijn tot ollossing ii pari vun de aandeelcnkapitolcn der maatschappijen, schijnt het voor den Staat voor- deelig, gebruik te maken van zich voordoende gelegenheden om de aandeden beneden pari aan ie koopen. Voor den Staat is te eer aanleiding zich dit voordeel te verzekeren, omdat als ge volg van de*>ngunstige lijden de Maatschappijen in de gelegenheid zouden kunnen komen om hunnerzijds de spoorwegovereenkomsten op te zeggen, in wélk geval naasting, op honden zou kunnen zijn op, een voor de staatsfinanciën min der gunstig tijdstip. Mocht daarentegen naas ting in afzienbaren tijd niet aun de órde komen, dan heolt verschuiling van aandcelbczit yoor den Staat loch dit op zich zelf reeds nuttige, gevolg, net zijn positie jegens het spoorweg vozen kroch- riger wordt gemaakt In het algemeen toch mag het heilzaam wordort geacht, dot, wanneer pas sende gelegenheden om des staats invloed op het spoorwegbedrijf te versterken zich voordoen, deze niet ongebruikt worden gelaten. Zulk een gelegenheid biedt zich nuar het gevoelen der Regeering thans aan, nu, min ol meer als ge volg der tijdsomstandigheden, de aandeden der beide grootste maatschappijen koersen aanwij zen, die niet onbelangrijk beneden pari blijven. Wat den omvang der beide aandeelenkapitalen betreft, zij er aan herinnerd, dat in urt. 05, eerste lid, der overeenkomst voor de S. S. een grens ven f 18 millioen, voor de H. IJ. S. M. van f 22£ rfnllioen is bepaald. Deze cijlers doen zien, dat aandeelenbczit van eenige beteekenis vermoede lijk niet aan meer geleidelijk door den Staat ver* worven zal kunnen worden. Dit schijnt een reden tc meer om van de thans betrekkelijk gunstigo koersen al vost gebruik te maken. Wil van de voorgestelde machtiging met suc ces gebruik worden gemaakt om de oandeelcn zoo goedkoop mogelijk in handen te krijgen, dan moet aon de Regeering de vrqe hand worden ge laten. Aangezien echter tegen een geheel blanco machtiging van de Regcering en niet ten on rechte bezw^cn zouden rijzen, is de bepo ling ^opgenomen rijk rdet dan zeer geleidelijk door den Staat ver mochten komen. De Regcering zal tegen den pari-koers of.een koers welke dien nadert niet licht nocmcnsways digc bedragen koopen. Het wetsontwerp beoogt in beginsel tc beslist sen, dat voor aankoop op den aangegeven voet le noodige machtiging der wetgevers aan de Re geerintr verzekerd zal ziiq. Berichten De Staatscourant van 23 Februari bê» vat o.a. de volgende Kon. Besluiten benoemd tot notaris te Beverwijk oir. A, Moens, candidaal-notaris arrondissemenls- schoolopziencr tc Beverwijk; benoemd tftt'lid #van het Algemeen College van Toezicht. Bijstand cn Advies voor liet Rijks tucht cn opvocdingwezcn J. F. M. Slerck, schoolopziener in het district Haarlem te Heemstede. benoemd in heLcollege vun regenten over hek huis v«n bewaring te Middelburg tot voorzitter, jhr. mr. E. A. O. de Casem- broot, lid van het college I tot lid, mr. M. F. Sipkcs, kantonrechter to Middelburg op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van lid van den voogdijraad 's-Grovenhoge II, aan M. C. E. Bongaerts, onder, dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten benoemd tot kantonrechter-plaatsvervangcr in het kanton 's-Hertogcnbosch, met ingang van t Maart 1918 mr. J. H. F. Janssen, advocaat en procureur: to 's-Hcrtogenbosch, lecraar aan dc Rijks- hoo- gerc burgerschool oldoar, en mr. M. van der Heyden, advocaat en procu» reifr tc 's.-Hertogenbosch deCduur der detachering van den eerst .-luitc- nant der infanterie van hel leger in Ncdcrl.- Indië W. Boddc bij het leger hier to lande met één jaar verlengd cn deze alzo» nader bepaald op zes jaren. H.M. de Koningin-Moeder .heeft Vrij dagnamiddag in afscheidsaudiëntie ontvan gen den afgetreden gezant van Spanje bij ons Hof den heer Gutiérrer de Aguera y Boyo. Prins Hendrik te Breda. Om 9 uur kwam Vrijdagochtend Prins Hendrik te Bte<jla aan, alwaar de luitenonl-generaaL commandant van het veldleger Van Ter- wisga, de burgemeester en de voorzitter der padvinders, mr. F. E. Pels Rycken, Z. K. H. welkom heetten. Nadat de Prins tusschen de aangetreden padvinders hot station verliet, werd de pnssementfabriek van Mouwen bezichtigd en vervolgens naar het padvindersgebouw gereden. Na de inspectie en de revue hechtte Z. K. H. het onderscheidingsteekcn der pages (de nestels) op de borst van den 15-jarigen Karei Vermeer, padvinder le klasse en patrouille» leider, dezen evenwel aansporende niet hoo vaardig te worden. Daarna werden de cen trale keuken, de Kwattafabriek en de ma chinefabriek in oogenschouw genomen. Het noenmaal werd bij mr. F. E. Pels Rycken ge bruikt. De Prins woonde om twee uur het padvlndersfeest in Concordia bij en keerd* daarna naar Den Haag terug. Audiënties. De gewone audiëntie von den minister van Oorlog zal op Don derdag 28 Februari 1918 en die van den minister van Landbouw, enz. op Woensdag a.s. niet plaats hebben. De Duitsche gezant bij oni Hof, Dr. Rosen, is Zaterdagavond utf Duitschland in Den Haag teruggekeerd. I^e wetenschappelijke commissie voor volh.swclvanrt en weerbanrlieldf De blijkens (<on. besluit, opgenomen in de Staatscourant ingestelde „Welen* schappelijke commissie van advies en on* vi -1 f'vvui. ii i jij w n, dat de machtiging niet geldt derzoek in het belang van volkswelvaart en weerbaarheid", waarvan het bestuur ge vormd wordt door leden der Koninklijk* Men heeft niet het recht zich aan de sa menleving te onttrekken, want niemand kan de hulp van anderen ontberen. Uit het üeensch door* Betsy Bakker—N or L 39 O, maar ze was te moe nu, te moe altijd tegenwoordig. O maar vader dat ook u, vadert VII. Juffrouw Malhilde Mühlweyden stond met den rug naar het raam een brief te lezen van deo vriend harer jeugd, Rolf! Kaïnpmann, ingenieur in Argentinië, getrouwd, en nu reeds bijna twintig jaar uit zijn vaderland. Het waren zulke goede brieven, zoo vol van het sterke, haastige leven buiten in de wereld, de machines dreunden cr in, de zeilen wap perden, de sloom siste, de walsen wen lelden in het rond in al deze brieven, zoodat haar arm zwak hoofd er heelcmaal duizelig van weru. Ze zag den brceden nieuwen aanleg bij ia Plata, de wagens rolden er bovea en d< kloaken klokten er onder o wat een geraas cn een leven. y Juffrouw Mühhveyden keerde zich om, legde den brief op de vensterbank en opende het raam. Ze moest wat rust hebben na dit alles. Daar lag het oude erf tusschen de steenen schuren, de straatsteenen verguld in den Sep- lember-middagzon. Ginds in den hoek, van den tuin waar de linde haar kruin over de schutting boog, stond de oude Paul Boye de keukenmessen te scherpen op den slijpsteen. Zijn bijna tachtigjarige beenen gingen op cn neer alsof hij op een spinnewiel trad, het snorde en snorde als een groot insekt in de schaduw. Van uit den tuin kwam de geur van hel vochtige, in den grond getrapte loof, kleverig zoet en goed; het rook als naar zwarte kersen, de wilde lijsterbessen, waarin vinken cn race zen hakten. Tusschen beiden vermengde zich daarin de zonnige geur van den dennenaal- den. Ze moest diep ademhalen om dezen te bemerken, die kon op zonnige dagen zoo sterk zijn, alsof de heele plantage in brand stond Er kwam een schaar musschen over Paul Boye's hoofd aanvliegen, over den tuin en naar de fjord toe. Hij keek ze na toen kreeg hij de juf frouw in 't oog, "en tikte even tegen zijn pet, terwijl zijn voet den slijpsteen losliet, die nog even doorsnorde. „Nu gaan ze ons verlaten,'* zei hij,, „ja nu duurt het niet lang meer of het najaar is er." Daar kiyara de tweede meid, dc jongste van den molenaar, met een schorl vol gort voor dc huishoudster in de keuken wat morste ze dhüf een hoop, cn wal repte zij zich om de kippen te roepen, met gedempte slem. niaar heel ijverig. Nu die lieten zich niet wachten. In eeu oogenblikje hadden ze de sportm van haar verzuim uilgewischl, voor de vrouw des huizes het kon zien. 't Was terwille van dc kleine Petra maar goed dat er kippen genoeg rond liepen over het erf. Juffrouw Malhilde dreigde lachend mcl een vinger. Er waren cr anders genoeg bij die noodig geslacht moesten worden. Ze waren zoo oud, dat ze in 't geheel geen eieren meer gaven. Maar dat was zoon idee van vader, dat zc toch maar moesten blijven. Ja, nu werden zc allen oud hier in huis. Kleine Petra was bijna de eenige jeugdige bloem hier. Ja, en dan I\lem cn dc kleine Kristen van den meesterknecht. Want anders waren ze allemaal bejaard; dc knechten en meiden en allemaal. Zij zelf ook le denken dat ze de voEige Mei al twee cn veertig jaar was geworden. Ja, oud werden ze, onvrucht baar en nutteloos. Och nee, die beiden daar boven, die hadden immers hun leven geleefd, het met elkaar gedeeld in alle langzaamheid, ze bezaten bet nog, zooals men sjechts dat kan bezitten, wanneer men met zijn tweeën is Maar zij zelf Och ja, zt bad haar leven voor hen doorgebracht. Maar als eens jiiüronw Malhilde durfde de gedachte nauwelijks koesteren als zij er eens niet meer waren cn als er dan nog vele, vele jaren kwamen Zc keerde zich naar dc kamer. Lieve hemel, hoe ze die van buiten leende, die oude, onvcrslijtbare, onveranderlijke meu belen. Van dat ze als klein kind daar tusschen getrippeld had, niet een samengevouwdc bo terham in dc eene hand, cn een bordie in de andere opdat er geen kruimels op de s'oe- Icn zouden vallen cn dan in ul <Jic jaren, lang£ 4oede .jaren, lange eu kwclleude, zonder een schaduw van dat leven dat ze als kind „hot cclite'' had genoemd. Ze Irok haar voorhoofd in rimpels. Och als Kersten toch wilde ophouden met die mond harmonica ginds in den stal. Nu was liet ze ker al voor de twintigste maal dat hij die zelfde zestien maten weer cn weer speelde. Daar zal hij nu op den rand van het kal- verenhok, zooals eiken middag, en wreef, in plaats van te slapen, het leelijke koperen ding heep en weer over zijn dikken mond. Zoo grappig weemoedig als het klonk. Och God, dat was nu z ij n pleizier, die arme jongen. Er waren dezelfde drie geluiden op het erf, eiken dag om deceit tijd, als dc oude lui boven hun dutje deden, en het volk in zijn vertrek ken riiep. De slijpsteen, de mondharmonica cn da» het tikken van de oude Bornholincr klok. Alle drie in zich zelf lefügkecrcnd, zich zelf kruisende geluiden, heen cn weer telkens opnieuw, rónd en rond, cn toch nooit uit hun cirkelgang komend. Juffrouw Mühlweyden zuchtte; dit alles was goed genoeg voor haar, ook die oude klok met dien cencn vergulden wijzer, die slaperig rondsukkelde op de metalen schijf, met het wiegelende scheepje boven bel ronde veld der getallen, dat op cn neer ging met witlc'zcilen op een blauw meer. Hoc had ze nu in de grafstille aVonden van al die lange jaren geluisterd naar het dotie likken van den slinger, terwijl móeder zich uitlekkend op het bankje, dat ^/ankclde op zijn dasscpoolen, mei hel oor tegen de schijf, vroeg: „Gap! hij. Tilde, kan je hooren of hij gaal, Tilde,'* terwijl vader op dc sofa zijn hor loge uit den zak baalde en de kabaalkaartcn bijeen legde. O. waar was de tijd loch gebleven? AL die minuten en seconden, die de klok weggeslin gerd had -- was het niet dan zand dal tU3« schcn vingers weg gegleden was; op den grond gegleden, en daarin vertrapt, daaritf begraven zonder sporen, zonder herinnering»» tecken? 0, tijd, lijd, waar waren die jaren gebleven^ De grauwe strengen in haar vlecht waren die werkelijk eens blond en blank als die van anderen geweest? Of waren cr werkelijli menschen, die reeds bij hun geboorte de lee- kens van den ouderdom in zich droegen, gen drukt door den laM der jaren, die zouden ko men? Was ze ooit joug geweest zooals <1*' anderen? Waarom had ze jeugd in andere® zoo grcnzenloos bemind en bewonderd als '4 niet in een onbewust vermoeden was dat zij zelf dc vrijheid cn moed der jeugd miste? Alle anderen hadden immers den moed go- had uit te breken cn'hct leven tegemoet té vliegen. Slechts zij was achter haar ruit blij* ven zitten de ruit, die zc niet eens de har* kon noemen. Zelfs Ingcborg's moeder o wat had toch een moed gehad en een geloof aan he® onmogelijke, stel jc voor. den man tc volger*! die haar telkens en telkens bedrogen had,1 hem heel naar Melbourne tc volgen, toen hfl hals over kop vluchten-moest om een paan wissels. Ja. hem volgen dat was nu niet zoé merkwaardig, dat kon zij ook wel gedaan heb ben. zelfs indien ze het opgegeven had mee* tc hopen. Maar hem gelooven hem gelooven - tel kens weer opnieuw! „Dit keer gaal het," had ze geschreven „nu geloof ik werkelijk, dat het voorbij is n*P alle lichlZ!»>nigT'éId.', rWordt vervoladi

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1