BUITENLAND o UJDERS Van west tot week. FEUILLETON. 10e Jaargang, No. 184- IMHtllIDTtDDIIC PCT >nllnden VOOT Amen. IBURIlHtHlurKIJu foort f 1-iO. Idem franco fa potu f 2.00. per «eek (mei gratis rereekerlng fcgCB ongelukken) f O.M. ifzonderlljke oumroen f OM Wtkelljkseb bijvoegsel «De Holkndxht rr.l.in londes redactie ns fhêrèse Hoven) fa 5 maanden J0 cent Wekelljksei. bijvoegsel »Vankkv*i>« per J maanden (0 cent AMERSFDOBTSCH DAGBLAD Dinsdag 26 Februari 1918 „DE EEMLANDER" HOOFDREDACTEUR M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. hoik UTReCHTicHesra. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 fiiisiii«wfiii[miii;,r.U"r;s dienstaanbiedingen l-S regels f 0S0. grootc lener» naar plaatsruimte. Voor bandel en bedrijf boi.ua reer voordeclige bepalingen tot het herhaald ad vei» teeren In dit Blad, bij abonnement. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De meerdere uitbreiding van staatsbe moeienis, hoe noodzakelijk zij zijn moge, beeft ook hare nadeelige gevolgen. Al wat «d<' overheid" doet, wordt ten slotte ver licht door 'n aantal menschen, menschen *«n creKjke beweging en met gelijke deug den en feilen als ieder ander. Hoe meer de Overheid aan zich trekt, des te grooter is het ■antal dergenen door middel van wie zij haar •org uitoefent. En naaw mate dat aantal ver meerdert, zullen meer fouten begaan worden en het gevaar van corruptie en knoeierij toe nemen. Telloos zijn dan ook de klachten, welke nu reeds op schier elk rrebied der distributie vernomen zijn. Er is nieuw droevig ver schijnsel, maar 6nvermijd ":k gevolg rn leger beroepsspeurders ontstaan; ook dezrn rijn menschen en dwalen dus wel, hun neus bedriegt hen soms op hun snuffeltochten, maar onomstooteliik staat toch wel vast, dat corruptie en knoeierij bestaan en zelfs in toenemende mate voorkomt. Zoolang de mensch ?*een volmaakt, on lesbaar wezen is, zoeke men de genezing j>ie< door de proefneming met 'n nieuwbe- dachte maatschappij, doch taste liever net kwaad aan daar waar het zich openbaart en trachte het te weren daar waar het tot open baring zou kunnen komen. Daarom juichen wij toe het initiatief van de Unie-liberale Kamerfractie, die 'n parle mentaire enquête wenscht naar het bestaan van corruptie en knoeierij in de talrijke com missies, welke in deze crisistijden in het le ven geroepen zijn. Deze enquête zal heilzaam *'ïn niet alleen om de resultaten, om het geen er aan het licht zal komen, doch mis schien meer nog door bpreventieve wer king. De u.-l. fractie, die zelve in haar midden 'n zwakken broeder schijnt te hebben, 'n Kamerlid dat zelf het einde voor z'n parle mentaire loopbaan gekc— acht, had iets goed te maken. Welnu, door deze daad heeft zi| dat gedaan. De Tweede Kamer heeft het Distribuiie- debaf, dat de clou van de afgeloopen week zou gevormd hebben, uitgesteld tot deze week. Inmiddels heeft de heer Duys in de wildernis eenige wegen gebaand en voor gesteld de stof over een aantal hoofdpunten Ie verdoelen. In plaats van de Levepsmiddelen-quaestie heeft de Kamer zich thans heel rustig met de Indische bcgrooting bezig gehouden. De verhooging van de onderwijzerssala rissen is eindelijk op tragi-comische wijze lot stand gekomen. Nadat de Regeering van wege de kosten het door de beide Kamers aangenomen voorstel-Marchant niet aan vaard had, en het nieuwe regeeringsvoorstel geleidelijk gewijzigd was totdat het evenveel zou kosten, en zelfs vrijwel met het stelsel- Marchant samenviel, zijn ten slotte, ter be zwering van oplossing van den schoolstrijd, de beide voorstellen aan elkaar geplakt, zoo det de definitieve regeling precies zooveel kost alsbeide voorgaande te zamenf De zuinigheid van minister Cort van der Linden is hem wel duur te staan gekomen. Niet alleen zullen nu de onderwijzerswed- den, zoowel voor de openbare als de bijzon dere school, over de geheele linie met 100 verhoogd worden, maar ook krijgen de scha melste salarissen er nog 100300 bij, naar gelang het aantal dienstjaren. De vleeschprijzen zijn verlaagd, maar nu zitten wij geheel zonder vleeschf Het was den slagers niet mogelijk voor den gestelden prijs slachtvee te koopen en zoo zal in het land der koeien en ossen de bevolking gedurende minstens 'n week tot vegetarisme gedoemd zijn. De Regeering maakte echter reeds aan stalten om tot in beslag neming van het slachtvee over te gaan. Het eenige middel om aan den vleeschnood 'n eind te maken. Ook aan de huisslachtingen wordt thans 'n einde gemaakt. Van het slachtverbod be staat slechts dispensatie in geval van over geërfde gewoonte \an huisslachting. Een maatregel, welke alweer uitgaat van het be ginsel „gelijke monniken, gelijke kappen" en mede §trekken moet ter bevordering van de eerlijke verdeeling aller voorraden tus-^ schen alle ingzetenen. Van bevoorrechtheid van den een boven den ander, kan, nu wij reeds aan onze reserves knabbelen, geen sprake meer zijn. Wij eten, hongeren en vasten allen met el kaar. Gelukkig wordt het waarschijnlijker, dat wij weer, zij het ook kleine, hoeveelheden levensmiddelen «uit Amerika zullen ontvan gen. Dat zal meer baten dan alle meetings en demonstraties bij elkaar. Het Christ. Nat. Vakverbond heeft het voorstel tot samenwerking met de moderne en syndicalistische arbeidersorganisaties #in zake de actie voor de levensmiddelenvoorzie. ning, verworpen. Verwacht wordt dat de r.-k. Vakcentrale zulks eveneens zal doen, zoo dat er van 'n gemeenschappelijke actie van alle arbeiders niet komen zal. Terwijl in het Volk het soc.-dem. Kamerlid Kleerekoper onverholen uiting geeft aan z'n kortzichtig leedvermaak over de annuleering der Russische schulden, welke voor ons volk 'n verlies van 1200 millioen zou beteekenen en honderden gezinnen, niet onder de groot kapitalisten, doch juist onder de kleine spaarders, in de grootste penurie zou bren gen, heeft de Nederl. regeering aan de ove rige neutrale regeeringen voorgesteld geza menlijk op te treden ter bescherming van de belangen van de houders der Russische obli gaties. Tegelijkertijd heeft het geheele di plomatieke corps te St. Petersburg aan de tegenwoordige machthebbers verklaard deze annuleering niet te erkennen. Iedere week brengt 'n nieuwe verrassing In het Russische treurspel. Scheen het aanvankelijk alsof door de zonderlinge beëindiging van de vredesonder handelingen aan Duitschland en 'Oostenrijk 'n poets gespeeld was, alras bleek dat Trotzky zich zelf leelijk in de vingers gesne den had. Oostenrijk, zelf snakkend naar vre de, legde zich neer b»J Trotzky's nieuwste standpunt: geen oorlog en geen vrede; maar Duitschland legde het afbreken van de vre- desonderhandeligen uit als hervatting van oen oorlog en drong met z'n legers het Rus sische gebied binnen. De Russische solda ten waren gedrost, de officieren en hun wei nige getrouwen konden de Duitschers niet weerstaan, zoodat dezen zonder ernstigen tegenstand oprukten door het uitgemergel de Rusland en naar het geplunderde graan- Iand Oekraïne. Toen verklaarde Trotzky zich bereid den vrede te sluiten op de destijds door hem geweigerde voorwaarden. Duitschland, zelf begeerig naar vrede en graan, is opnieuw tot onderhandelen bereid, maar zal nu stren gere waarborgen eischen en hopelijk orde en rust brengen in verwoest en uitgemoord Finland en Oekraïne, waar zelfs de graan voorraden door de Bolsjewiki verbrand wor den. Deze nieuwe nederlaag zal de netelige po sitie vaivde Bolsjewiki nog verergerd en den val van hun tirannie nader gebracht hebben. Ook de Kozakkenlegers trekken tegen hen op. 0 De Centralen hebben hun fout "begaan, toen zij in hun haast om vrede te sluiten, het Poolsche district Cholm aan Oekraïne toekenden, ingezien. Thans wordt verklaard dat omtrent Cholm nog nader beslist moet worden. Intusschen snellen niet alleen de Duitschers ter wille vön de beloofde voor raden doch ook Roemenen, Engelschen en Franschen de Oekrainers te hulp legen de Bolsjewieksche roovers en plunderaars. De vijanden van gisteren ontmoeten elkaar bij dit reddingswerk. Met Roemenië zijn de vredesonderhande lingen thans openlijk begonnen. Maar tege lijkertijd heeft het 'n oorlogsverklaring van Rusland ontvangen, zoodot dit land zich op dit -^ogenblik te midden van 'n wereld van vijanden bevindt. Het enthousiasme waar mee dit land in derf oorlog ging, is wel van korten duur geweest De oorlogsmannen van weleer hebben hun volk Ael den allerslecht- sten dienst bewezen. Hun kreten zijn ver stomd, zelf schuilen zij weg, anderen moeten trachten uitkomst te brengen uit de door hen gestichte ellende. Zoo zal het te zijner tijd ook wel 'A\ alle landen gaan. De oorlogsmakers en oorlog^- voortzetters zullen den vloek hunner vol keren niet ontgaan. Oostenrijk schijnt meer en meer van den oorlog verzadigd te zijn, weigert althans elke erderc krijgsbemoeienis met Rusland. De Engelschen behaalden een nieuw suc ces in Palestina. Zij bezetten Jericho. Jn Engeland naakte gevaar voor het oor- logs f-ezin de kabinet tengevolge van het heengaan van den chef van den Britschen ^eneralen staf en de afspraken met de geal lieerden over het opperbevel. De zaak is gesust, maar het kabinet is verzwakt. De socialisten uit» de geallieerde landen hielden 'n conferentie, welke echter den vre de niet veel nader gebracht zal hebben. Het groote struikelblok, Elzas-Lotharingen, heb ben zij nog wat naar voren gehaald, fte aan vankelijke eisch van 'n volksstemming werd vervangen door den eisch van teruggave. Dat beteekent dus dat er nog stroomen bloeds zullen moeten vloeien en dat de we-, reld zich op het ergste zal moeten voorbe reiden. Om Elzos-Lotheringen's wille T Politiek Overzicht De nieuwe phase der vredes onderhandelingen. Sedert op het middaguur van 18 Februari de oorlogstoestand aan het Groot-Russische gedeelte van het oostelijke front weer is in getreden, komt in steeds sterker mate aan den dag, dat dit gevolg van de ver klaring, die door Trotzki een lOen Februari in de vergadering te'Brest-Litowsk is afge legd, dat de Sovjet-regeering geen prijs stelde op het tot stand komen van een vre desverdrag, niet verwacht en ook niét be doeld was. Haast iedere dag brengt nieuwe bewijzen aan van de vredesgezindheid der mannen, die nu in Petersburg het bewind voeren. Op de telegrafische mededeeling van Lenin en Trotzki, dat zij thans bereid waren vrede te sluiten op de door den vier bond gestelde voorwaarden, is de schrifte lijke bevestiging, die werd verlangd, dade- liik gevolgd. Daarna is vernomen, dat het centrale uitvoerende comité van de Sovjets in den vroegen morgen van den 24en Fe bruari besloten heeft tot aanneming "van de voor het sluiten van den vrede crestelde voorwaarden., Dat besluit is genomen met 126 tegen 35 stemmen en 26 onthoudingen. De meerderheid heeft zich dus voor den vrede Uitgesproken, zelfs al voegt men de tegens:émmers en de onthouders bij"elkaar. Het is verklaarbaar, dat men aan de zijde van den vierbond, op grond van de vroeger opgedane ondervinding, skeptisch is omtrent de oprechtheid van de vredesgezindheid, die nu aan den dag is gekomen. Wolff's bureau haalt het getuigenis aan van bij den nieu wen Duitschen opmarsch gevangen genomen Russische officieren, om twijfel uit te druk ken of die gezindheid wel echt is. Die heb ben verzekerd, dat dit vTedesaanbod slechts een schijnaanbod is, waarvan de bedoeling is den opmarsch van de Duitschers te ver tragen, om de vorming van het leger der roode garde mogelijk te maken, en tot sta ving daarvan wordt meegedeeld, dat in plaats van Krylenko opperbevelhebber en dictator is geworden Nonez Bruye- wicz, die den oorlog tot het uiterste heeft uitgeroepen. Daarmee is intus schen weer in strijd een bericht van Reu ter uit Petersburg, dat Kryler1 o in zijne hoe danigheid van opper be v el h Vr heeft ge vraagd den wapenstilstand te herstellen met het oog op de geneigdheid om in Brest- Litowsk den draad der vredesonderhande lingen weer op te vatten. 1 Lettende op de waarschuwing van staats secretaris von Kühlmann, dat men van den vrede met Rusland niet zeker kan zijn voor dat de inkt van de. handteekeningen onder het verdrag droog is geworden, zal men goed doen hpt oordeel hierover vooreerst nog op te schorten. Lang 2ol dat niet be hoeven te duren, als de zaken verder gaan in het tempo, dat in de laatste dagen kon worden waargenomen. Over de voorwaarden, die het vredesver drag met Groot-Rusland eventueel zal in houden, is men nog steeds zonder officieel bericht. Wel vindt men daarover in de Duit- sche perc verschillende aanduidingen. Zoo schrijft de Vossische Ztg., dat men wel niet ver van de waarheid zal zijn, als men aan neemt, dat de door de regeering verlangde waarborgen in hoofdzaak Overeenstemmen met wat in den rijksdag door den nationaal- liberalcn afgevaardigde Stresemonn is ge noemd als eischen, die voor het wederaan- knoopen* van de vredesonderhandelingen moesten worden gesteld. Deze eischen kwa men hierop neer: volledige ontruiming van Livland en Estland, dadelijke bevrijding van alle door de Russen gevangen genomen Duitsche Esten en Letten, erkenning van de zelfstandigheid van Finland en van den met de Ukraine gesloten vrede en volledige ont ruiming van het gebied ook van deze twee staten, die zich zelfstandig hebben verklaard. Ook over de voorwaarden van den vrede met Rumpnië komen in de Duitsche pers medcdeelingen voor. De parlementaire me dewerker van de Dortmunder Genèralan- zeiger heeft uit de diplomatieke kringen op gevangen, dat aan Rumenië de volgende eischen zullen worden gesteld: 1. Afstand van de Dobroedsja aan Bul garije. 2. Een grenswijziging met Hongarije, waarbij aan laatstgenoemd land belangrijke bergpassen worden afgestaan. 3. Bessarabië wordt aon Rumenië toege voegd. 4. Rumenië moet economische voordeelen aon de centrale mogendheden toestaan. 5. Er blijft voorloopig een militaire bezet ting der Centralen in Rumenië tot bescher ming van de economische ondernemingen, welke door Duitschland tijdens de bezetting zijn gesticht. Ook hierover moet men zich het oordeel voorbehouden totdot over de uitkomst der onderhandelingen, die eergisteren in Buka- rest zijn begonnen, zekerheid zal zijn ver kregen. Maar dat men bezig is te onderhan delen over de verdragen, die den met de Ukraine gesloten vrede zullen uitbreiden over het geheele uitgestrekte gebied van de Bothnische golf tot de Beneden Donau en over het gansche kustland van de Zwarte zee, is op zich zelf een feit, waarvan het wicht in het oog valt. De oorlog, W e e n e n, 25 F e b r. (Corr.-bur.) Uit het oorlogsperskwartier wordt bericht Als vertegenwoordiger van het iegercom- mondo bij de aanstaande onderhandelingen in Brest-Litowsk fungeert weer de luitenant-* veldmaarschalk Czicsev'-- von Baczany Da majoors van den genernlen staf baron von Mirbach en Gloise von ^nrstenau en dj militaire intendant von Rnp.bt zijn hem toe* gevoegd. Petersburg, 25 F e b r. (R.) Het een* ti ale „uitvoerende comité van de Sovjet* heeft in de Duitsche vredesvoorwaarden toe gestemd mpt 126 tegen 85 stemmen en 26 onthoudingen. V e t e r s b u r g, 25 Febr. (R.) De op perbevelhebber Krylenko heeft den Duit schen genernlen staf per telegraaf verzocht den wapenstilstand tc Eeuwen met hel oog op de aanneming door Rusland yon de vredesvoorwaarden. Londen, 25 Pebr. (W.-B.). In den loop van de heden door hem in den rijksdag gehouden rede deed de rijkskanselier de volgende mededeelingGister is bericht ontvangen, dat de regeering te Petersburg onze voorwaarden heeft aangenomen en hare vertegenwoordigers voor verdere on derhandelingen naar Brest-Litowsk, heeft ge zonden. ïn overeenstemming hiermee zijn ook de Duitsche gedelegeerden gisteravond daarheen vertrokken. Het is mogelijk, dat over bijzonderheden nog strijd zal worden gevoerd; maar de hoofdzaak is bereikt. De wil naar den vrede is van Russische zijde uit drukkelijk kenbaar gemankt. Onze voor waarden zijn aangenomen. Het sluiten van den vrede moet binnen zedf korten tijd go* schieden. Weenen, 25 Febr. (Corr.-bur.). De gezant von Merey begeeft zich heden avond met gevolg naar Bresl-Litowsk om als gevol machtigde van Oostenrijk-Hongarije aan de vredesonderhandelingen deel te nemen. In een draadloos telegram, aan den minister van buitenlandsche zaken, heeft de volks commissaris "voor de buitenlandsche zaken Trotzki tot de 0.-H. regeering de vraag go* richt of zij het als mogelijk beschouwt mei de Russische regeering in praktische oven* liggingen te treden. Graaf Czernin heef} hierop den heer Trotzki radiografisch £eanU woord, dat Oos t e n rij k-Ho n ga rij e bereid it gemeenschappelijk met zijne !>ondgenooten de vredesonderhandelingen met Rusland te«t einde te brengen. B c r 1 ij n 2 5 Februari. W. li.) De avondbladen vernemen uit Bukarest, dat Lujm Kostaki, de voormalige Rumeensclte minister van binnenlandsche zaken, uit naam van den vrocgeren minister-president Peter.Carp aan dc Rumeensche delegatie, die door <lc regco* ring te Jassv naar Buk a rest- is gezonden metf het doel om over het verlengen van den wa* penslilstand met dc. middenrijken te beraad* slagen de voLgcndc verklaring heeft overhan digd: Pefcr Carp verzoekt Üwe Majesteit gehoor zaam in overweging tc willen nemen, dat; naar zijn meening. zelfs wanneer dc koning een vrede met dc Centrale mogendheden zo if onderteekenéni zijn verder aanblijven op detf P.umeenschen troon een reeks van schokken zou kunnen teweegbrengen, welke dc dynastié onmogelijk zouden maken'en het Iieclcn van dc door een noodlottige en verkeerde politick veroorzaakte wonden aanmerkelijk zouden bemoei lijken. De Duitschers hebben in hun verderen opmarsch naar het ooston Reval, de belangd rijkste havenstad van Estland, bezet en heb ben over Livland heen de hand gelegd op Rijkdom, door arbeid verkregen, ontheft den bezitter volstrekt niet van de verplich ting tot werkenhoeveel te minder dus rijk dom, niet door arbeid verkregen. Astrid Ehrencron-Möller. Uit hei Dcensch door Betsy Bakker—N ort Lieve hemel, wat kinderlijk bleef ze toch. «1 was ze nu ook in de vijftig. Zooals zc onlangs had .geschreven. Nu is Axel eigenlijk op zijn rechte plaats gekomen, bij i» niet geboren voor hard wer- 4en "Weet je, wat hij nu doet? Stei je voor, Üi behoeft slechts een paap maal de prorae- »r op en neer te wandelen in twee of drie schillende zeer elegante cosluums uit_ de grootste kleermrd-v-rszaak in Melbourne. Dal is iets, dat hem juist pori. En je kunt je niet voorstellen, hoe die pakken hern zitten en Sleeden, hij Is nog zoo mooi!'' Die kleine eeuwig jeugdige mevrouw Norup. Ze had werkelijk de Jasten van den ouder dom niet tc sleepen. Nee, zoo ging het. Er wa ren ook menschen, die met de jeugd in zich geboren werden en die deze behielden on danks alle beproevingen en witte haren. En die anderen ja, voor henbestond geen raad, oudelui's kinderen. Ovc, die lieve jongen, kwam nog trouw in alle vacanties, hij was v zoo goed en wilde altijd haar arm hoofd genezen, och aan dal hoofd was «>iei zoo veel meer te doen. Zijn moderne zenuwmiddelen vervulden haar ouders met wantrouwen. .Die jonge doktoren gel o oven dat ze de wijs heid van de wereld in paoht hebben, omdat ze, om zoo te zeggen, geboren zijn met Rönt- gen-stralen. en met scrum gevoed. Dat ken den de ouderen niet, nee; maar ervaring, mijn jonge vriend, ervaring, daarop komt het aanl En die bezit je nog niet, nee zeker niet." Juffrouw Muhlwcyden opende een der Ia den van de oude chatóï, die was van haaf* ge weest, van dat ze een kind was. Geen meu bels waren er, die ze de hare kon noemen, slechts Inden in meubels van haar ouders, evenals toen ze klein was. Ja, dc kleine commode en de kleerkast in haar kamer, die bezat zij alleen. Zc nam een van zijn brieven er uit O. die brievciij Wat hadden die haar eens pijn fn 't har' gegeven, angst en verwachting! In die eerste lange jaren; toen-ze nog o, maar hu. hoe kon ze die nu in haar handen r.emen zonder tranen of heftigheid? Ze haalde een paar portretten uil dc enveloppe. Daar zat Ingeborg slank en ten ger ah; in Gilde da^ n, !.i een bamboe veran da, in een luiu zonder schaduw, in hel wit gekleed met wille kinderen op haar schoot. En hier, arm in arm, hij met Ingeborg, aan boord van een stoomboot, met knippende oogen legen de zon. met den zwarten kok Mango op dc kajuitstrap, met magere O-bee- nen te zien in den witten pantalon, en met zijn voeten naar binnen gebogen. Wat een zon toen, en al het merkwaardige en vreemde dat ze in al die vele jaren gezien en door leefd hadden, samen! Ja. daar zaten zc nu, zij en haar moeder elk in een werelddeel, en elk geloovcnd en hel hare beminnend, ondanks alles. O ja, Ingeborg had ook geen reden lol iets anders. Wat Rolf deed, deed hij geheel. Nooit was uit zijn brieven een druppeltje dauw ge vallen, waarin zc ooi: slechts een schaduw van berouw, een zucht van opgesloten verlan gen had, kunnen vinden. In hel begin was hel moeilijk geweest. Alsof alles wal zc overhield geen waarde meer had. 'O, maar een smart, waarvoor y.c dc rust van al haar nachten had willen geven, die had tenminste hel leven sterk en wakker in haar gehouden, had haar zelf verdediging gewekt in den strijd van alle aan klachten in hetgeen ze jegens hem cn 'jegens zich zelf misdaan had, zooals zc meende. En was ze dan eindelijk tol rust gesust, onder liet geluid van den eentonige» wiegezang van het dagelijksche leven dan was een brief "van hem genoeg geweest om haar te wekken en haar te laten voelen, hoe 's levens vorsl nog ijl haar ziel beet, en hoe ver zc nog was van dc groote rust. Maar nu was het voorhij dit alles. Zc kon de smart; de oude. zoele smart roepen, zpo dikwijls ze wilde, die kwam nooit meer terug. Nu hadden haar ouders ook dat gekre gen.^ Ze hadden haar gewiegd, cn gewiegd als het kleine kind. dat zij voor hen moest zijn, steeds liètzelfdc neuriënd, onvermoeibaar, tot zij eindelijk ingeslapen was. Och, even ver van de wereld der menschen, hier op het oude landgoed achter de dichte poorten, als van de verre wereldbollen die ze als kind in vaders verrekijker opgevangen had De we reld even ver en even onbekend voor haar als deze. Slechts één keer, later, had zc geprobeerd er uit te breken, toen was ze in (le dertig jaar. Een familie die naar Engeland vertrok, zocht een dame tol steun en gezelschap van een zwakke huismoeder. Maar haar ouders waren even verschrikt geweest als den eersten keer, toen Ingeborg uil huis giug cn Mnlhilde ook zoo graag wilde. Hetzelfde. Steeds hetzelfde. „Wacht nu tocli lot wij dood zijn, jij hebt immers het leven voor je Ja. maar zagen ze werkelijk niet, dat zij oud werd? Dut hel lcveti, waarvan zc altijd, van dal ze kind was, hadden gesproken, dat zou komen, haar reeds met ccn sterken greep vasthield? Bleef zc dan werkelijk in hun oogen. liet kleine meisje, dal zij verwekt cn gevoed hadden, voor hen zelf en slechts voor hen alleen, tot genoegen cn tijdverdrijf? Za gen ze dan niet de strakke lijnen van dciuj mond, zagen zc dan niet de korte witte baar tjes aan de slapen o hel leven, het leven haar jeugd! f Juffrouw Mathilde. vloog op van haar stoel i o. hel was slccbls een mui* die boven in j juffrouw Ravn's kamer over dpn vloer trip pelde; In het oude huis kwamen steeds meer cn meer geluiden, alsof het merg indroogdé cn slechts de dunne kalleen schalen ovcrble* ven. Nu het kraken van hel ledikant boven 1 vaders zware oudomans-atappen in kousen over den vloer, die dc planken deden krakcri een lang, gerekt gapen! Ze keek over het erf. Ilct goudgele schijn» sel over de stcenen was eenige passen dichtcfl bij haar raam gekomen, ze zag op eens nu iol dc schaduw, dat het loof van dc linde in deti kruin dun was c» dat dc. appels geel waren in het perk achter dc schutting. En dan dia vreemde, zuur-zoete kersengeur van dc geval* len blaren, die opnieuw tol de aarde terui gekeerd waren. Ja, nu kwam de herfst. En dc spreeuwen vlogen, vlogen ja, di* trokken weg, dat konden zij doen. Juffrouw Mathilde Muhlwcyden dook died weg 'in vaders ouden stoel- Zc legde het go*j borduurde zakdoekje over hnar gezicht eri schreide in al de geborduurde rozen cn ran* ken. EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1