„DE EEMLANDER" jwftiTspRiis zJ r.n5dóBr: PRIJS DER ADVERTENTIEN ~BÖifENL*Nb KOLONIËN. 16e Jaargang» No. 187 per pos» I 2.00. per week (mei gratis «rzekenng tegen ongelukken) f'&.H. ikonderlijke nummers f OXÖ Wekxltjkseb bijvoegsel 'Dt Holhndscht Hmltmmf (ondei redactie «ao Thérèse Hoven) pe, J «taanden 50 cent Wekelljkscb bijvoegsel tVtr^skrrsn per J maanden 60 cent H DAGBLAD Vrijdag 1 Maart 1918 HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 6t Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik untecHneHitre. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 hs3:.iracflun| over tie Raadsvergadering. Veel is %r niet te vertellen over de raads vergadering van Dinsdagavond. Wat had er ook kunnen komen van zoo'n dunne agenda? *t Leek wel tapioca van de Centrale Keuken. Beide had men zoo maar te slikken, te bijten vie! er niets. Zoo waren er ook in de agenda maar en kele brokken, die er niet vanzelf doorgleden. Daar was weer de quaestie van da aanstel ling van officieele makelaars. B. en W. wenschten zich te houden aan de praktijk van jaren om geen makelaars meer aan ^e stellen. Zoo ook luidde het advies v^n de K. v. K. en <ie Broederschap van Candidaat- notarissen. Maar in 'n vorige vergadering had de Raad, medegesleept door den heer Kroes, zich op ander standpunt geplaatst. Dat scheen de leden nu te berouwen en zoo zijn zij weer tot de oude praktijk terugge keerd. Do heer Kroes verdedigde de aanstel ling, doch zijn argumenten waren niet over tuigend het gaf 'n zeker cachet aan den persoon, en 't kon geen nadeel brengen voor de geme ente. De heer v. Nynatten hada aan het vorige besluit niet medegewerkt en voel de niets voor de aanstelling. Inderdaad schijnt er geen enkele reden voor te zijn en als men de aanstelling aan den een toekende kon men haar moeielijk aan den ander wei geren, zcodat ten slotte het persoonlijk „ca chet" ook al niet veel meer zou beteekenen. Het afwijzend advies van B. en W. op het adres van politieagenten inzake regeling hunner periodieke salarisverhoogingen, werd zelfs afgewezen. Er werd 'n raadscommissie van bijstand voor het L. O. benoemd. Wij wenschen den wethouder toe, dat hij er veel pleizier van zal beleven. De heer Nieuwendijk is de man van de rondvraag Gewoonlijk draait hij 'n reeks vragen af en va ;r ar bij die aanleiding tot uit voerige gedachtenwisseling geven. Zoo Dinsdagavond. Het betrof den appel verkoop, waartegen tro ens ook door ver scheidene fruitverkoopers geadresseerd was. Er ontspon zich 'n nogal verwarde discussie over het uitschakelen van den tusschenhan- del door de gemeente. Dat zulks soms noo- dig is, daarover waren allen het eens. De vraag is maarwanneer is het noodig. en was zulks met den appelverkoop het geval? Ja, zeiden B. en W„ tot voor kort achtten wij het niet noodig, maar sinds wij het prijs verschil te Amersfoort en te Vitrecht gezien hebben, zijn wij tot ander inzicht gekomen. De heer Van Nynatten viel hun krachtig bij. Hij had zelf ondervonden, dat de appel- prijs te hoog was. Hii juicht in 't algemeen ingrijpen van de overheid toe, de overheid moet waken dat er geen misbruik gemaakt wordt van de tijdsomstandigheden. De heeren Kr cs en Nieuwendijk achtten rijk behoord hebben, zullen niet meer onder worpen zijn aan de territoriale souvereini- teit van Rusland. Deze lijn moet in de streek van Dunaburg tot aan de oostgTens van Koerland verlegd worden. Uit de omstan digheid, dat deze gebieden vroeger tot het Russische rijk hebben behoord, zullen voor hen geene verplichtingen tegenover Rusland voortvloeien. Rusland ziet af van iedere be moeiing met de binnenlandsche toestanden van deze gebieden. Duitschland en Oosten rijk zijn voornemens het toekomstige lot dezer gebieden in overleg met hunne bevol king te bepalen. Duitschland is bereid, zoo dra de algemeene vrede gesloten is, het ten oosten van de bovengenoemde* lijn gelegen gebied te ontruimen, voor zoover uit arti kel 3 niet iets anders voortvloeit. Art. 3. Livland en Estland worden door de Russische troepen en de roode garde onver wijld ontruimd en door eene Duitsche poli tiemacht bezet, totdat landsinrichtingen de veiligheid waarborgen en de staatsorde tot stand is gebracht. Alle om politieke rede nen in hechtenis genomen bewoners van het land moeten dadelijk'in vrijheid gesteld worden. Behalve deze twee artikelen is er'nog eer derde, dat op de nieuwe grensregeling be trekking heeft, namelijk art. 5. dat de terug gave van de Oost-Anatolische provinciën aan Turkije bepaalt en daarmee de Rus- sisch-Turksche grens van vóór den oorlog herstelt. Anders is het in de artt. 2 en 3, waardoor een nieuwe grens voor Groot-Rus land naar hef westen bepaald wordt Wat ten westen van die lijn ligt, wordt van Rus land afgescheiden. Dit is het gebied van Polen, Litauen en Koerland. Daarover zal Rusland verder niets meer te zeggen heb ben; uitdrukkelijk wordt bepaald, dat Rus land moet afzien van elke bemoeiing met de binnenlan'sche aangelegenheden van die gebieden. Die bemoeiing behouden DiJitsrh'and en OostenrifWdongarije zich voor als een hun toekomend recht; het toe komstige lot van deze gebieden zal door hen in overleg met de bevolking geregeld wor den. Wat Estland en Livland betreft, ontbreekt die bepaling; fliejbeide d°ele^ van Bslticum zullen dus zelfstandig de voor hun toekom stig lot gevorderde nieuwe regelingen kun nen maken. Maar ook hier is er voor ge waakt, dat gedurende dit reorganisatiepio- ces bemoeiing van Petersburg uit zal zijn uit gesloten; de Russische troepen en de roode garde moeten terstond het land ontruimen en eene Duitsche politiemacht neemt de zorg voor het bewaren van de orde op zich, totdat het eigen landsbestuur die taak kan over nemen. Ook tegenover Finland en de Ukrainische republiek, die zic\ uit het Russische staats verband hebben losgemaakt en hunne zelf standigheid hebben uitgeroepen, is voor de regeering te Petersburg de vrijheid om zich den maatregel niet gewe'.tigd door dèn appe'- 'n h,lnne binnenlandsche aangelegenheden prijs, dien zij in den vrijen handel volstrekt niet te hoog noemden. Het hatelijkst was dat oen der apoelkramen vlek hij den winkel van een fruitkoopman s'ond. Zii achtten in velerlei pozicht particulieren verkoop te ver kiezen boven gemeentelijken en noemden staaltjes ten bewijze dat ook het publiek nu volstrekt niet voordeeliger uit is. De heer Hofland weifelde in d't geve' tus- schen de beide standpunten, de winkelier en de soc.-democrar.t r -T'-'n in hem. Hij drong aan op 'n praeadvies van B. en W. op de adresserfder fruitverkoopers. Meer dat zou naar den zin van de heeren Nieuwendijk c.s. te lang diren. Zij stelden dus 'n motie oor welke protesteerde tegen he telkens uitscha kelen van den tusscherhandel te mengen, aën banden gelegd. Zij zal da delijk vrede moeien sluiten met die twee nieuw opgerichte staten en hare troepen, benev.ens de roode garde, uit hun gebied moeten terugtrekken. Deze elemenfen van wanorde, die de Sovjet-regeering gebruikte om de revolutie in die landen over te plan ten, zullen dus verdwijnen: zii zullen de po gingen van de wettige landsregeering om weer geordende toestanden in 't leven te roepen, niet meer kunnen dwarsboomen. O'ok de Russische oorlogsschepen zullen voort aan slechts in Ciroot-Rusland als broeinesten van anarchie werkzaam kunnen zijn; zij 'ui len óf naar Russische havens overgebracht worden om daa: te verblijven tot aan het sluiten van den algemeenen vrede, óf ter- Deze motie was te scherp gesteld, stiet dus stond ontwakend worden, verschei,-!: nen af en vond 'n wissen dood. I Eindeliik is san de reseerins te Peters- Zij was op 't laatste oo enbM! no wat.ver-1 hurg de verttlicKinsr opteleijd. dat zii x.ch zacht door invoeging van „noodoïoos" uit schakelen, waardoor zij voor ieder aanneme lijk geworden zou zijn, ware niet het onge lukkig woordïe „telke* blijven staan. Toen volgde, midden in de-rondv-aag. 'n vrij lange geheime vergadering. Mr ar 'ts'.ot werd er niet spannender om.-In Klacht over de langdurige stremming van het.riiverkeer over het vinduct-Stntionsst<aat (de voorzit ter verklaarde dat B. en W. weer een erva ring wijzer geworden waren), en een klacht over pressie van het Burg. Armbestuur om alvorens hulp te verkrijgen zich eerst tot de kerkelijke diaconie te wenden. Dat moest niet mogen. Tot onze verwondering werd er ni c ge kikt over het „spurlos versenk»n" vr .i de commissie voor de Centrale Keuk n. O, Politiek Overzicht vr^de met Groot.Rusisrtd De cardinale punter, van den aan do re geering te Petersburg :esf 5 n c 'oor haar aanvaarden eisch om vrede te -en, zijn opgenomen in de eerste drr> punten van het in tien artikelen geformuïec Ie ukre turn. Het eerste punt houdt de ve:!;ir.-ing i, dat de oorlogstoc 4snd geëindigd is er. dal de beide natiën besloten moet verbinden alle officieele of van ambls- wege ondersteunde agitatie of propaganda tegen de regeer" gen van den vierbond en hunne staats- en legerinrichtingeo, ook in Lie door de centrale mogendheden' bezetie ge bieden, te staken. Zoo is op afdoende wijze aan de Sovjet-regering do ge legenheid ontnomen om buiten hot ge bied, dai aan.hoer za! verbliï-.en, volger: de bepalingen van hef vredesverdrag d" ru in Brest-Litowfd ster* onderteek vridH» worden, haren invloed -e do«n Hden. Niet zonder leedvermaak m. -kt de Köln. Ztg op dat de nlannen. tof wa'J'er verwezenlijking do leden var gp twisttev.v/;-re?eoring naar Bres1 f.i- towsk z::n getogen, mish'lt 7?jn; zij schrijit ,.ïn oir-ai s van de ve Ve revolutie in Duitschland en Oo- i»p.rijV-Hongarije zien zu zich geplaatst voor v>et fait. dat niéuwe. orroo"5 gebieden ;n Dvifsch bezit ziin nako mer. Zij hebben dooi hunne gedragingen de hervatting van de Duitsche ooeral'ën uitge lokt en kunnen rich niet verbazen, dat r.u fjg revolten hebben te dragen.... Land.ver- krifging. hehher »**ij "eweieerd: v u ü'en ons c-i" mee vergenoegen, dat er Kutiersmen ontsf-an. elkor betre.kjdnr an tot n puit- srhr :i' n:: 'V9* dP7Pr» niet met de boisne- w'rki, hebben 1» legelefi" ning medegedeeld, die een korten bedenk tijd heeft gevraagd en verkregen. Minister Balfour heeft in het lagerhuis naar aanleiding van de rede van den rijks kanselier gezegd, dat het stadium nog niet is bereikt waarin men van diplomatieke be sprekingen tot beëindiging van den oorlog goede uitkomsten zou kunnen verwachten. P a r ij s, 2 8 F e b r. (R.) De Kamer heeft met 317 tegen II stemmen een wetsontwerp aangenomen tot het openen van een crediet van 110 millioen voor de bevrachting door Frankrijk van de in Brazilië geïnterneerde Duitsche schepen. N e w-Y o r k 2 8 F e b r. (R.) Een Asso ciated Press-telegrom uit Washington meldt: Japan heeft zich tot Amerika en de Enten- te-mogendheden gewend om hen te polsen ten opzichte van voorstellen om in Siberië gezamenlijke militaire maatregelen te ne men, ten einde de groote voorraden van al lerlei a5rd te Wladiwostok en langs den Si- berischen spoorweg te rpdden. Officieele personen te Washington weige ren zich over de zaak uit te laten maar men verneemt, dat voor zoover Amerika betreft, het voorstel niet geheel en al aannemelijk was, hoewel de gedachtenwisseling, die nog steeds voortdurt, ertoe zal kunnen leiden het regeeringsstandpunt te wijzigen. Japan plaatst zich op het standpunt, dat de toestand in Siberië het nemen van maat regelen om de voorraden te redden recht vaardigt, zelfs al zou dit militaire actie van de zijde'van Japan met zich brengen. Japan zou gaarne den steun van Ameri- kaansche en Entente-troepen bebben en de kabinets-chefs der geallieerde landen staan thans voor de vraag, of zij Japan alleen zul len laten optreden of dat er gemeenschappe lijke samenwerking zal zijn. Weenen, 28 Febr. (Corr.-bur.) De bladen berichten, dat in de parlementaire kringen verluidt, dat hel departement van de volksvoeding vereenogd zal worden met het minister-presidentschap. Weenen, 28 Febr. (W. B.) Qe keizer ■heeft den voorzitter van het huis van afge vaardigden Gross en de leden Johann Hau- ser en Viktor Weldner ontvangen. Warschau, 26 F e b r. (W. B.) Na»r de Warschausche bladeA vernemen heeft de regentschapsraad het volgende voorloopige kabinet bekrachtigd Ponikowski, minister president en onderwijs; Wlacislaf Wro- blewski, politieke afdeelingMonowski, jus titieDziewalski, binnenlandsche zaken, Wieniawski, financiën, handel en industrie; Patek, arbeid en sociale werkenJaninski, landbouw en levensmiddelenverzorging. De regeering van Finland heeft aanzoek gedaan om Duitsche hulp. Stockholm, 2 8 F e b r. (W. B.) De re geering heeft den rijksdag een wetsontwerp voorgelegd over het vrouwenstemrecht en de verkiesbaarheid van de vrouwen, die met de mannen volkomen gelijkgesteld worden. Madrid, 28 Febr. (R.). Het Spaan- sche kabinet is afgetreden. Rome, 28 Febr. (R.). Lazzarode secretaris-generaal van de Italiaansche so cialistische partij, en de assistent-secretaris Bombacci zijn veroordeeld respectievelijk tot 35 28 dagen gevangenisstraf en tot geldboete wegens hunne pacifistische pro paganda. B e r 1 ij n, 27 Febr. (W. B.) Te Teheran is een nieuw kabinet tot stand gekomen, onder voorzitterschap van den nationalisti- schen politicus Mustaufi-el Memalek. De leden van het ministerie zijn Musjhir-el- Dauleh, binnenalndsche zakenMotammer- el-Mulk (broeder van Musjhir-el-Dauleh), oorlog; Mukber-el-Saltoneh, openbare wer ken Mukber-el-Mukh (broeder van Mukber- e!-S?'toneh), ónderwijs; Sardar-el-Sod, fi- ^cnciënSardar Bahadur, post en telegrafie I Moin-e'-Wozarek. handel; Musjhaber-el-Me- I mnlek. buitenlandsche zaken. Dit kabinet lost het ministerie-Ain-el-Tau- I leh af, 't welk men verweet reactionnair en f=»frpnover Engeland te toegevend te zijn. 1 Het nieuwe kabinet is in politiek opzicht een- ormig samengesteld en wordt door de de- I mocraHsch-nalionalïstische meerderheid van j het Perzische volk gesteund. Verspreide Berichten j L c d e 2 8 Febr. (R.) De minister van j'koloniën deelt mede, dat nagenoeg 600 j mcnschenlevens verloren zijn gegaan bij de l amp in Hongkong. Voor zooveel beked, is een enkel Europeaan om het leven geko men. 'Je .J: OC .CJ, ut. IÜV;itiiie is gistere voo"'"an 1 lliesi-liiim.s. «unpwoincu iui i.e.. ...g vrede en vriendschap te le\e D "TPpjN(ln cndernandelingc-.! over den vrede, volgt dan: Art. 2. De gebieden, die ter: v -ten vanDe »•-. i rncler tie - mnd de aan de Rnssische vevtegenwoordigers me is rnnt ine vieoc le sluiu n, z:jp degedeelde lijn liggen en aan het RussischeWoensdag door graai Czernin aan den ko. OoeMttdlï <>\ei'Strouii»»nBCu o|» Jara. Men seint uit Batavia d.d. 18 Februari: In Koedoes en Pati (twee afdeelingen van de residentie Semarang) zijn 1000 acres (400 H.A.) iong gewas door een overstroo- mine f rnieïd. JDe inlandsche bevolking is ten deele gevlucht en lijdt-nu ernstig gebrek. Hpt bestuur steunt de bevolking. In de omgeving van Dioewana (in de aid. Pati) is de toestand ook ernstig. Het bestuur stelt levensmiddelen verkrijg 1 baar -ru verminderden prijs. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Donderdag wordt bij de Indische begrooting de post voor ambulante hoofden bij het M. U. L. O. aangenomen met 47 tegen 14 stem men; het amendement-Gerhard, tot schrap ping van den post voor de Hervormde Kerk te Buitenzorg, wordt verworpèn met 49 tegen 12 stemmen; de motie-Scheurer, in zake de vrije keuze tusschen Amsterdam en Leiden voor den cursus in tropische ziekten wordt aangenomen met 48 tegen 14 stemmen. Levensmiddelendebat. De heer De Kanter beschouwt de dis tributie als een noodzakelijk kwaad. Het stel sel bevordert niet de zuinigheid, vordert groote offers van de schatkist en is een sub sidie voor hen die lage loonen geven. De distributie moet zooveel mogelijk overbodig worden gemaakt door rantsoeneering. De regeering moet bovendien invloed oefenen op de loonstijging, de productiviteit van eigen bodem vergrooten en maatregelen nemen tegen den kettinghandel en specu latie. Spr. verwijt.den minister, dat deze in vele gevallen te laat heeft ingegrepen om prijs stijging en moeilijkheden te voorkomen, zoo wel ten aanzien van manufacturen als van vleesch en melk. Hij critiseert de-maatrege len van den minister betreffende kaas, vet en brandstoffen. Het stellen van een wei standsgrens acht spr. niet mogelijk; wel wil hij vrijheid voor meer welgestelden om geen gebreyk te maken van distributie-artikelen. Voorts moet moer gebruik worden gemaakt van de hulp van gemeentebesturen, wat de organisatie van de distributie betreft. Te dien aanzien meent spr., dat de commissies van toezicht, van advies en de commissies van bijstand, die geen wettelijk geregelde positie inneemt, zelfstandig bestuursdaden verrichten. Verbetering is alleen mogelijk door overbrenging van geheel de distributie- regeling naar het departement van landbouw en sterk doorgevoerde décentralisatie. Van een erfsisdepartement is spr. een tegenstan der. Een enquête naar speciale gevallen van malversatie acht hij goed. Hij overweegt in diening eener motie, ter vastlegging van ziin wenschen. De heer Schaper betoogt dat in de tweede helft van 1917 een op financieele bezwaren gegronde reactie begon merkbaar te worden tegen de aanvankelijke gewillig heid om mindergegoeden te helpen door dis tributie. Spr. bestrijdt vooral de meening van den heer Treub over de onmogelijkheid, de distributie vel te houden. Hij wijst erop, dat onder het volk een grooter sterfte valt waar te nemendat de nood toeneemt; dat er ellende heerscht. Het volk moet geholpen worden, zoolang het mogelijk is. Daarom verzet spr. zich tegen den wensch tot gelei delijke beperking der distributie. Ook uit zondering van platteland wenscht spr. niet. Het ergste is dat minister Posthuma naar het kamp van den tegenstander schijnt over- geloopen te zijn met het gevolg, dat er be zuinigd gaat worden op vet, vleesch, melk en brandstoffen. Het stelsel-Posthuma om zoo min mogelijk in te grijpen in den be- staanden toestand brengt mee dat de minis ter steeds te laat komt. Het kapitalistisch» stelsel faalt. In zijn rede erkent de heer Schaper ver der dat de S. D. A. P. en de Kamer een en ander 'van den Minister hebben verkregen. Dat ging echter aarzelend en onwillig en later werd er weer zooveel mogelijk van teruggenomen. Wil men voorkomen dat te groote winsten worden gemaakt ten koste der massa, dan moet de Staat de productie overnemen en zoo noodig ook den tusschen- handel. Ook de grond moet door den Staat in bezit genomen worden. Het toezicht op de naleving van de bepalingen door land bouwers acht spr. onvoldoende. De boeren hebben over het algemeen veel geld ver diend. Het gaat niet aan hun volledige be schikking over den grond te laten. De arbei dersorganisaties moeten medezeggenschap hebben. Voorts is noodig, billijkheid bij de verdeeling van voorraden.. Overal in het land klinken stemmen van woede en wan hoop over vetgebrek als gevolg van slechte distributie. Het kan te dien aanzien zoo niet langer. De werking is niet zooals die zijn moet. Spr. wil weten wie daarvan oorzaak is. Mi nister Treub of Minister Posthuma. Aan gaande de zaak-de Jong verwijt spr. de re geering, dat zij niet tijdig genoeg heeft in gegrepen, zich niet vroeg genoeg heeft uit gesproken zulks tot schade 'voor de rein heid der perlementaire zeden. Spr. heeft ge hoord dat ook bij de Kattyolieke fractie een rapport aanhangig is, hij vraagt indien zulks waar is, er spoedig mede voor den dag te komen, de regeering is in de levens- rhiddeleirvoorziening zeer te kort geschoten, ook onder de Christelijke arbeiders gist het. Spr. overweegt, zijn meening en wenschen in een motie neer te leggen. Te 4 uur 15 werd de vergadering verdaagd tot 8 uur 's avonds ter voortzetting der Indische begrooting. I vao 1—4 rcRelj f 0.S9, elke regel meer f CUtfc dienstMabiedingco 1-5 «gtli f 0 50. groote Iftftr» nur pints ruimte Voor hendel en hedrill heetaia xeei Toordeelige bepellngen tot het herheeld edve» teeren In dit Blad, bij abonnement, t'ene dreulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichten De Koningin in Brabant. Men meldt ons uit Roozendaol: Gistermorgen 8.50 uur arriveerde de Ko ningin met den gewonen trein te Roozen daol, waar H. M. aan het station werd ont vangen door den burgemeester en eenige militaire autoriteiten, met wie Zij zich en kele oogenblikken onderhield. Daarna na men^ H. M. en het gevolg in een viertal auto's plaats en vertrokken naar Bergen op Zoom. s Middags keerde de Koningin naar Roozendaal terug ter bijwoning von de troepen-revue, die te half twee op den Rijksweg tusschen Wouw en Roozendaal '••erd gehouden. Met den Koninklijken tTein keerde H. M. de Koningin om 2.30 naar den Haag terug. Zooietshelpt nogeensIDe Mi nister van Financiën maakt bekend, dat on der letter A ten behoeve van 's Rijks schot- kist is ontvangen uit 's Gravenhoge 30,000 voor te min betaalde belasting, waarin be grepen het verschuldigde hij navordering. Bedankende Kamerleden, Naar de Res.-bode verneemt, wenscht do heer B. R. F. van Vlijmen, afgevaardigde voor Veghel. niet moer in aanmerking ta komen voor Kamerlid. Dit is het elFde aftredende lid, dat voof een candidatimr bedankt. De met ingang van 16 Maart tot kapi tein ter zee bevorderde kapitein-luitenant ter zee G. F. Noordhoek Hegt, blijft in zijn nieu wen rang vooralsnog werkzaam als hoofd van het Bureau Marinestaf aan het departement van Marine. f H r. Ms. Zeeland. Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantserdekschip Zeeland, onder bevel van den kapitein ter zee F. L. Ram- bonnet, op reis naar Nederland te Colon aangekomen. Regeerings-commissie in zake het Middenstandscrediet Ter vervulling van de vacatures, ontstaan door het overlijden van den heer M. H. G. Th. Fiedeldy Dop en doordien de heer C'. van Lennep tengevolge van zijn benoeming tot directeur der Nederlandsche Uitvoer- Maatschoppij, door drukke bezigheden zich genoopt zag ontslag te nemen, zijn door den Minister van Financiën tot lid der commis sie van uitvoering benoemd de heeren mr. S. de Meester, oud-directeur van de Am- sterdomsche Centrale Middenstands Cre- dietbank, te Bussum en H. C. Valeton, se cretaris van den Nederlandschen Tuinbouw- raad te 's Gravenhage. De commissie bestaat thans uit de voe gende heeren: mr. D. Fock, 's Gravenhage, voorzitter; j. B. Bosman, Utrecht; J. C. M. Brugma, 's Gravenhage; mr. S. de Meester, Bussum; F. J. Perquin, Rijswijk, H. C. Va leton, 's Gravenhage; mr. J. J. de Waal \Ia- lefijt, Utrecht, K. I. B. A. de Coster, 2e Sweelinckstraat 84, '9 Gravenhage, secre taris. Gemeenteontvanger van Amsterdam. De gemeenteraad van Am sterdam heeft gisteren benoeitid tot ge meente-ontvanger den heer J. H. Blonkert, administrateur der gemeente-financiën al daar. Jhr. M. J. Schuurbeque Boeyef. In den ouderdom van 67 jaar overleed te Hattem jhr. M. J. Schuurbeque Boeyc, oud ingenieur bij den aanleg van Staofsspoor- wegen. Nederland en de oorlog GraaiiaHiibiedini; van llaUsclic Omtrent de mogelijkheid dat onze broodvoorziening zal worden bevorderd door het afstaan von belangrijke partijen graan van Duitsche zijde, verneemt het Hbld. na der, dat dit denkbeeld reeds is geopperd toen de Centralen het voordeel hadden te kunnen beschikken over graan van het be zette deel van Roemenië. 'tLag in de bedoeling dit te bezigen als een massa-artikel, waarmee van ons land an dere economische voordeelen zouden kun nen worden verkregen. Nu de vrede utsschen de Centralen en «Je aor» granen zoo rijke Oekraïne is gesloten, waardoor ook Duitschland in staat zal ziin belangrijke hoeveelheden te ontvangen, wordt het, naar het blad van doorgaans goed ingelichte zijde verneemt, zeer waarschijn lijk geacht, dat ook de graanaar.bieding een» belangrijke rol zal vervullen bij de onder handelingen, ter verlenging van de .einde Maart afloopende economische overeen komst tusschen Duitschland en Nederland* J>e X. O. T. en (Ie Centrale tiio:cii(l!'e(le» Besprekingen tusschen v.rtegenv.ooP*- digers der Centrale mogendheden en be stuurders van de N. O. T. hebben tot het resultaat geleid, dat hu ook door Duitsch land en Öostenrijk-Hongarije de N. O. T, wordt erkend als de neutrale handelsinstel ling in .staat te gorandeeren, Jet uit die lan den hier geïmporteerde goederen in Neder land blijven. De zending machine-olie uil Oostenrijk, binnenkort hier te wachten, ::al aan de N. O. T. worden geadresseerd. Ooli met een aantal andere zendingen uit Duitscë

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1