Dwingt ze en in te naan. IHHtKIISNUS Z2 rv.« z: DE EEMLANDER" PIK «iMfBiHiia BUITENLAND FEUILLETON. Ons onderwijs- 16e Jaargang, flo. 192 pa po» t U00. pet «eek Imet patU eertekertng «egto ongelukken) f 0.11 ehonderlilke oummeti f OOS Wekelukaeb bgvoepel 'Dm HolUndicht llUoiimw (ondet «ediede ra rhtrt* Hoven) pa meenden JO cent Wekelgktd» bgvoepel •Wtrtldrtraa pet J meenden «0 eent. AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. kok uTKCHneHUTit. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Donderdag 7 Maart 1918 dienstiinbiedingen 1-J regels f 0.50. groole letter» neer pleatsmlmte. Voor hendel en bedrijf besteen leer voordeellge bepalingen tol bel herhaald sdven teeren In dit Blad, bij abonnement Eene drculalre, bevallende de voorwaarden, wordl op aanvraag toegezonden. 2e Serie. X. Ons Handelsonderwijs I, door J. Peper. Het handelsonderwijs in Nederland Is be trekkelijk nog van jongen datum. Terwijl te Hamburg reeds in 1767 een Handclsncademie werd gesticht. Weenen (In 1775) en Maagden burg (in 1806) en vele andere Duitsclie ste den spoedig daarop dit voorbeeld volgden, terwijl zelfs Rusland reeds in 1772 zijn eerste handelsschool had (te Petrocrad gesticht door de zorgen van Keizerin Kafharina) terwijl Parijs in 1810 zijn „Ecole Spéciale de com merce et d'industrie" kreeg en in 1827 ook in België te Luik een Handelsschool ge opend werd. moesten wij in Nederland wach ten tot 1846. voor van systematisch handels onderwijs kon worden gesproken Het was do bekende philantroop dr Sarphati, die in dat jaar uit particuliere middelen de „Inrich ting voor onderwijs in koonhandel en nijver heid." de z.g. Sarphatischool. te Amsterdam stichtte. Na het overlijden van dr. Sarphati in 1866. werd deze school weder opeeheven, zij kan echter als voorloopster beschouwd worden van de Openbare Handelsschool te^ Amster dam. een school, die op dit oogenblik gegroeid h tot een der grootste onderwijsinrichtingen van ons land. Bij de "Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 de wet van Thorhecke werd de II. B S. in het leven geroeoen Aanvankelijk trachtte deze school ook tegrimoet te komen aan de behoeften van den handel door het geven van onderwijs in handelsrecht, handels geschiedenis en handelscorrespondentie oh warenkennis, docih al spoedig heeft ze deze vakken uit haar programma geschrapt. Intusschen werd de drang noar handels onderwijs in de kringen van groothandel en Industrie zoo goed als in den kleinen midden stand steeds grooter en dit behoeft ons niet te verwonderen, wanneer wii slechts letten op de ontzaglijke veranderingen welke zich tijdens de laatste 50 jaren in handel cn nij verheid hebben voltrokken. De verbeterde verkeersmiddelen te land en te water, de om wenteling in de techniek, de tot stand bren ging van telegrafische gemeenschap met de megst verschillende deelen der aarde, hebben een wereldhandel doen ontstaan van rcus- achtlgen omvang.' Tegelijkertijd is het handelsverkeer steeds meer gegroeid tot een organisch verband, waarvan elk deel steeds nauwer met de andere gaat samenhangen. In breede kringen is dan ook de overtuiging doorgedrongen, dat voor den modernen koopman dit laatste woord in den meest algemeencn zin genomen wil bii zich in den cconomischeu strijd kun nen handhaven, een svslemafisch handelson derwijs dringend noodig is. En die strijd zal straks na den wereldoorlog, vooral ook voor ons kleine land, grooter e'n intenser zijn dan ooit te voren. En zoo valt bet te begrijpen, dat het han delsonderwijs zich vooral ih de laatste jaren leer sterk heeft ontwikkeld Verschillende plaatsen in ons land hebben het voorbeeld van Amsterdam gevolgd en zoo zijn. hetzij van gemeentewege, betzij op par ticulier initiatief, scholen van hetzelfde tvpe verrezen te Alkmaar, Arnhem, Enschede, 's Gravenhage, Groningen, Haarlem. Ilarlin- gen, Maastricht, Rotterdam. Utrecht. Vlissin- gen, Zaandam, Rolduc. Deventer en Nijme gen Al deze scholen zijn van het tvpe 3 j. H. B S. als onderbouw 2 i. Handelsschool en worden bestempeld met ^den naam van Hoogere Handelsschool. Daarnaast is gekomen de Ilandelsdagschool, leen driejarige school,, die wat inrichting en 'foelalingscischcn betreft, veel overeenb'omst vertoont met ccn 3-jarige II. B. S doch met een in de richting van handel en administra tie gewijzigd programma van onderwijs. Som mige dezer scholen hebben een voorberei dende klasse, die aansluit bij het gewoon lager onderwijs. Gedurende een aantal jaren zijn deze scho len reeds in ons land werkzaam. De eerste was wel die te Winschoten, op gericht op Initiatief van wijlen dr. D. Bos, het bekende Tweede Kamerlid, aan wicn ons handelsonderwijs zeer groote verplichtingen heeft. Thans zijn reeds scholen van deze soort gevestigd behalve le Winschoten, te Alkmaar, Zaandam, Zwolle, Bergen op Zoom, Amster dam, Deventer. Roermond. Sittard, Venlo, Waalwijk, Eindhoven. Middelburg en sinds September 1912 te Amersfoort. Bovendien zijn plannen aanhangig, hetzij van gemeentewege, hetzij van particuliere zijde, tot stichting eener Handelsdögschool op tal van andere plaatsen, o. a. te Apeldoorn, Delft, 's Gravenhage, Helmond, Hengelo en Zutfen. Naast deze inrichtingen voor Middelbaar Handelsonderwijs werden op tal van plaatsen handelsavondscholen geopend. (Op de Staats- begrooting van 1918 wordt voor 110 ge meenten Rijkssubsidie uitgetrokken voor het Avondhandelsonderwijs.) Bovendien heeft de Nationale Vereeniging van"Handelsonderwijs in een 5 lal groote cen trums cursussen geopend, waar de onderwij zers worden ingeleid in de sfeer van dc prac- tijk .in December 1917 werd voor liet eerst examen afgenomen voor de acte ..Handels kennis" vak U speciaal in het leven ge roepen ten behoeve der M. U. L. O. school cn van Handelsavondcursussen in kleine gemeen ten, waar leerkrachten met middelbare be voegdheid ontbreken, en is le Amsterdam en Rotterdam de „Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs" opgericht, die de ouderen in de handolspractijk tot zich trekt door het geven van doelmatig en veelzijdig onderricht. En last not least" ook ons land heeft op 8 November 1913 te Rotterdam zijn Ilandcls- hoogescbool gekregen, als de kroon op het snel onrijzend bebouw van-het, Nederlandschc Handelsonderwijs. Als we dit alles overzien, kan zeker nie mand ontkennen, dat de behoefte aan speciaal, systematisch handelsonderwijs steeds grooter wordt Waarom toch zouden de honderden leerlingen onzer Hoogere en Middelbare Han delsscholen. alsmede de duizenden onzer Han delsavondscholen er heengaan, als ze niet wisten, niet zagen aan de sprekende voorbeel den uit hun omgeving, dat snel slaagt in den handel, wie welbeslagen ten ijs komt? (Wordt vervolgd.) Politiek Overzicht De vrede met Rumenië. Op de tijding van het tot stand komen van den vrede tusschen den vierbond en Groot-Rusland is spoedig een nieuwe vre destijding gevolgd. In den laten namiddag van 3 Maart is te Brest-Litowsk het vredes verdrag onderteekend; deiv. 5en Maart des avonds zijn te Buflea bij Bukarest, de hand- teekeningen geplaatst onder het stuk, .dat, als voorloöper van den vrede met Rumenië, alvast aan den oorlogstoestand tusschen Rumenië en de centrale mogendheden en hunne bondgenooten een einde maakt. Het is nu dus weer vrede In het^geheele oosten van Europa en het aangrenzende* Aziatische gebied. De gebeurtenissen, die onmiddellijk voor af gegaan zijn aan het feit der onderteeke- ning van dit voorloopige vredesverdrag, waarop binnen veertien dagen het sluiten van den definitieven vrede zal moeten vol- gén, hadden ons daarop reeds voorbereid. De hoofdbepalingen kende men reeds uit de mededeelingen, die de Bulgaarsche ge volmachtigde aan de Sobranje had gedaan. Bulgarije krijgt de Dobroedsja, Oostenrijk- Hongarije grensverbeteringen, de gezamen lijke leden van den vierbond krijgen voor deden op economisch gebied. Tot dit alles heeft Rumenjë in beginsel zijne toestemming gegeven. Het Rumeensche leger zal worden gedemobiliseerd, acht divisiën dodelijk en de rest nadat tusschen Rusland en Rumenië de vrede hersteld zal zijn. Men is er voorts op bedacht geweest, dat Rumenië de taak, die de centrale mogendheden op zich heb ben genomen, om orde en veiligheid in het gebied van de Ukraine te herstellen, in de hand moet werken; het transport van f!e daarvoor bestemde troepen door Moldavië en Bessarabië naar Odessa zal Rumenië spoorwegtechnisch met alle krachten moeten steunen. Eindelijk beval het verdrag nog de van zelf sprekende bepaling, dat de in Ru- meensfchen dienst staande officieren van cle met den vierbond in oorlog zich bevindende staten dadelijk ontslagen moeten worden. Het olgemeene karakter van dit verdrag is hetzelfde als dat van het in Brest-Litowsk gesloten verdrag, waarvan het de noodza kelijke aanvulling is. Hier spreekt de overwinnaar, die can den overwonnene zijne voorwaarden oplegt. Ru menië heeft zich daaraan moeten onderwer pen. Door zijne verleiders en vrienden ver laten, van alle kanten afgesneden en be dreigd, had Rumenië geen andere keus dan dezen vrede te aanvaarden en de offers te brengen, die het werden opgelegd. Vervlo gen is het droombeeld der uitbreiding van het Rumeensche gebied op kosten van Oos tenrijk-Hongarije, ter wille waarvan Rume nië in den oorlog is gegaan; de grensver- betering, die Oostenrijk-Hongarije voor zich heeft bedongen, moet dienen om eene her haling te voorkomen van het avontuur, waar in Rumenië zich ter kwader ure had begeven. Tegenover Bulgarije is thans de Doneu over zijn geheelen bc~ Henloop de grens geworden. In 1878, op het Berlijnsche con gres, was de Dobroedsja, de landstreek ten zuiden van de Donau, die ligt tusschen het van Zuid naar Noord stroomende gedeelte van de rivier en de Zwarte zee, bij Rumenië gevoegd; in 1913 had dit gebied naar het zuiden eene uitbreiding gekregen. Nu is de natuurlijké grens hersteld en is de Do broedsja teruggegeven aan Bulgarije, waar toe het historisch en ethnografisch be hoort. De toevoeging van de Dobroedsja aan Rumenië is in 1878 geschied tegen Rume- nië's zin in ruil tegen den afstand van Bes sarabië, dat van 1856 tot 1878 deel heeft uitgemaakt van Rumenië ingevolge eene be slissing van het Parijsche congres, die ten doel had Rusland vsn den Donaumond ver wijderd te houden. Die beslissing is op het congres te Berlijn weer ongedaan gemaakt en Rumenië heeft 2iuh daarbij moeten neer leggen en zich als compensatie met de Do' broedsja moeten vergenoegen. De wensch om Bessarabië, welks bevolking voor de helft van. Rumeenschen stam is, terug te krijgen, is steeds bij Rumenië levendig gebleven. In het begin van de vorige maand meende Ru menië een kans te kunnen wagen om dien wenscH tot vervulling te brengen; Rumeen sche troepen trokken het gebied van, den voormaligen bondgenoot binnen en bezelten het voor een goed deel. Zij hebben zich echter niet daar kunnen handhaven. Wat het toekomstige lot van Bessarabie zal zijn, is onzeker. Daarop zal van invloed zijn de vrede tusschen Rumenië en Rusland, die nu wél niet lang mper op zich zal laten wacly ten, maar die buiten de onderwerpen staat, die in het eergisteravond onderleekende vredesverdrag hunne voorloopige regeling hebben gevonden. De oorlog, Weenen, 6 Maart. (Conr.-bur.) Het preliminaire vredesverdrag van de centrale mogendheden met Rumenie 'heeft den vol genden inhoud: Bezield door den gemeenschdppelijken wensch den oorlogstoestand tusschen Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Turkije eenerzijds en Rumenië anderzijds te beëindigen en den vrede te herstellen, zijn de ondergeteekenden (hier volgen de namen der gevolmachtigden) na onderzoek van hunne volmachten overeengekomen, dat, nadat het in Focsani den 9en DecembéT 1917 onderteekende wapenstilstandsverding den 2en Maart opgezegd en deh 5en Maart 1918 om 12 uur 's middags afgeloo- pen was, van 5 Maart 1918 te middernacht af een veertiendaagse^ wopenmst met drie- daagschen opzeggingstermijn zal loopen. Tusschen de ondergeteekenden bestaat volkomen overeenstemming,_dat binnen deze tijdsruimte de definitieve vrede moet- wor den gesloten en wel op den grondslag ven de hier volgende overeenkomst: 1. Rumenië staat, aan de verbonden sta ten de Dobroedsja af tot aan de Donau. 2. De staten van den vierbond zullen voor de instandhouding van den handelsweg voor Rumenië over Konstanza naar de Zwarte zee zorg dragen. 3. De door Oostenrijk-Hongarije geëischte grensverbeteringen worden door Rumenië principieel aangenomen. 4. Eveneens worden de aan» den toestand beantwoordende maatregelen op economisch gebied principieel toegestaan. 5. De Rumeensche regeering verbindt zich dadelijk minstens acht divisiën van het Ru meensche leger te lemobiliseeren. Zoodro tusschen Rusland en Rumenië de vrede hersteld is, zullen ook de overige deelen van het Rumeensche leger gedemobiliseerd moeten worden, voor zoover zij niet voor den veiligheidsdienst aan de Russlsch-Ru- meensche grens benoodigd zijn. 6. De Rumeensche troepen moeten ter stond het door hen bezette gebied van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie ont ruimen. 7. De Rumeensche regeering verbindt zich het transport van troepen van de verbonden mogendheden door Moldavië en Bessarabie naar Odessa spoorwegtechnisch met alle krachten te ondersteunen. 8. Rumenie verbindt zich de nog in Ru meenschen dienst staande officieren vun de met den vierbond zich in oorlog bevindende staten terstond te ontslaan. Aan deze offi cieren wordt door do staten van den vier bond vrijgeleide verzekerd. 9. Dit verdrag treedt dadelijk in werking. Washington, 6*M aart. (R.) Van be voegde zijde wordt verklaard, dat de Ver- eenigde Staten geene mededeeling aan Japan hebben gedaan over de .voorgenomen interventie van de laatstgenoemde in Si berië. Maar ook zonder schriftelijke mede deeling heeft Japan reeds de vriendschap pelijke houding van de Vereenigde Staten begrepe^ Het begrijpt verder, dat de Ver eenigde Staten vertrouwen, dat ieder in Siberië onder^pmen "actie van Japon ge schiedt met een onbaatzuchtig doel. Met het oog echter op de mogelijke moreele uitwer king op Rusland zijn de Vereenigde JBtoten van oordeel, dat de absolute noodzakelijk heid van iedere actie klaarblijkelijk moet zijn, voordat zij wordt ondernomen. Men geeft te verstaan, dat deze opvatting is uitgedrukt om Engeland, dat zijne tus- schenkomst heeft verleend aan de Veree nigde Staten in kennis te stellen van Japans houding. Londen, 6 F e b r. (R.) De admiraliteit bericht, dat de Engelsche bewapende hulp kruiser Calgarian den 12en Maart getorpe deerd en gezonken is. 2 officieren en 41 man zijn verloren. Londen, 6 Maart. (R.) Naar geipeld wordt, is de hulpkmiSer Calgarian gezonken, nadat verscheidene torpedo's op het schip waren afgevuurd. Er waren 400 man van de handelsmarine en 150 matrozen van de'oor» logsvloot aan boord. Londen, 6 Maart. (R.) Er is bericht ontvangen, dat het stoomschip Kenmnre, van Cork, Maandag zou zijn getorpedeerd door een Duftsche duikboot. Zes leden von dc bemanning zijn opgchomen door een vpórblj komenden kolenhalcr. Londen, 6 Maart. (R.) De kapitein en vijf man van de bemanning van het Noor- weegsche schip Honna, root 1153 ton, zijn Maandagavond tuin land gebracht. Hun schip is getorpedeerd door een Duilsch* duikboot. Twaalf man worden vermist. L o n d e n 6 M a a r t. (R.) De Daily Mail bericht uit Vevey van den 5en: Het in den grond boren van het. Spannsche stoomschip Sardinero, dot doo: de Zwitsc-rsche n ee- ring gecharterd was om graan uit de Ver eenigde Staten te breng éh. heefc een storm von verontwaardiging in dit land verwekt. Zwitserland lijdt niet alleen het verlies van voedingsmiddelen, die ziine bevolking thans dringend noodig heeft, maar ook de waarde van het schip, dat Duitschland tot zinken heeft gebracht, ondanks zijne plechtige be lofte om dit niet te doen. Duitschland was behoorlijk gewaarschuwd, dat het schip do Amerikaansche hoven had verloten. L o n d e n, 6 M o'b r t. (R.) De Manchester Guardian bericht, ':t de geschillen tus schen de Italianen cn de Serviërs nu be perkt zijn tot ecnige bepaold omschrever punten, welker regeling in eene vriendschap- pelijke conferentie niet zeer moeielijk kan zijn. Er blijft nog slechts eene regeling te treffen over een strook rotsachtige kust van Dalmatie, die voor geen der partijen vai\ economische waarde is. Het Servische gezantschap te Londen spreekt tegen, dateervië tot den vrede ge zind zou zijn en dot het ontslag van Posies als minister-president verhand houdt met hangende vredesonderhandelingen. Londe n, 6 Maart. (R.) Wij vernemen, aat Z. M.'s regeering steeds zonder antwoord is van Duitschland op de kennisgeving, den 12en Februari gedaan, dat als de beide En gelsche vliegerofficieren kapitein SchoH en. luitenant Wookey het vonnis moeten onder gaan, dat over hen "eveld is wegens het neerlaten van strooibiljetten in de Deutsche liniën, vergeldingsmaatregelen zullen wor den genomen. Als er geen bevredigend ant woord wordt ontvangen, zullen deze maat regelen aanstaanden Dinsdag in toepassing gebracht worden Tot inrichting van eene etappenplaats op de Alandeilanden ten behoeve van de voor Finland bestemde expeditiemacht, hebben bij Eckerö Duifsche oorlogsschepen het an ker geworpen en zijn eenige troepen aan land gebracht. B e r 1 ij n, 6 Maart. (W. 6.) Het hoofd kwartier in Wasa bericht nieuwe kleinere successen van dc witte garde, maar ook te genslagen. Na een strijd van vier uren na men de troepen Hyllantensalm; zij moesten echter voor de overmacht van den vijand, teruggaan. Daarbij werd door mnchinege- weervuur een met ontplofbare stoffen bela den voertuig in brand geschoten waardoor groote verliezen^nder de witte garde ver oorzaakt werden. Stockholm, 6 Maart. (W. B.) De minister-president beantwoordde in cle Twee de Kamer de door Thore van de rechterzijde ingediende interpellatie over het voornemen der regeering, om den Finnen hulp te bie den, die op de eilanden in de Finsche Golf zijn gevlucht. De minister-president verklaarde, dal het hem niet recht duidelijk was, wat de inter- Novelle „Uil het Zeedorp", door J. Eigenhuis. Hi; belde aan en een klein meisje deed open. 'Ja, de bovenmeester was daar. Moest maar aan die deur kloppen. Mink verfrommelde zijn pet en beefde, zacht tikkend op dc deur, waar hij voor stond als een reus, die er niet door zou kunnen. De meester zag tegen 'm op, vriendelijk ver wonderd, de oogen vragend «aar den groo tten kerel, die zoo drentelde van verlegenheid. En waarom of hij toch z'n Wout niet stuurde. Hij had z'n vrouw het toch zoo op 't hart gedrukt-en wel honderd keer laten vragen en gewaarschuwd. En dan altijd wachten tot- 't te laat is. Mink stond schuldig alles aan te hooren en wist niet, wat hij eigenlijk kwam •doen. Ten slotte smeet jiij z'n verlegenheid wat af en barstte met z'n droevigheid ruw uit, om zichzelf tot praten moed te geven: „Zie je, maar 't is toch al 'ael laelijk van je, meester: zoo'n iens maer in 't gat 'Aad 't non nog eris fesoendelijk 'ezaed. Want-zie je, fesoendelijk ^.en ik ecn meP PP zijn breede borst, je ziet X ik lanterfant niet, 'k werk noh an de 'aeven cn 'k strij voor m'n gezin. Maar boete of bromme, da's non 'aelemael gicn manier .Tan doen. En daer kè-je toch wel 'a wo ore tie. voor spreke. Om 't niet zoo strak an te 'aele, zie je. Kijk 'ris, dat is non toch gien be'ande- ling voor 'n fesoendelijk-mans kind." Mink wist van geen ophouden, eenmaal op dat thema cn of de meeSter hem nu al uitlei, dat hij heelemaal niets aan 't geval verande ren kon, nu het vonnis er was, dat kon 'r in het groote, ontzaggelijke hoofd niet in. Dat waren nii toch allemaal praatjes, dacht Mink, zich boos makend. Als die dagvaar- dings en boeten niet van die school kwamen, waar moesten ze dan vandaan komen. En zoo was 't nou altijd, sturen van 't kastje naar den muur, en onderdehand 'n arm mensch onder den voet trappen. Maar de meester moest 't wetem wat ie dee. As 't-ie 'r niks aan wou veranderen, dan zou die 'ris zien. Z'n jongen kreeg ie dan in der eeuwigheid niet meer onder z'n „sibbediksie". Nou moest ie 't zelf weten. Ilij was gewaarschuwd. De meester trachtte nog wat te praten over 't belang van z'n kind en de gevolgen, als ic zoo door bleef verzuimen. Maar Mink hield vo1 in zijn verlegen opwinding, dat dat geen behandelen was en daf ie den meester had gewaarschuwd. „Koppen ols spijkers hebben jullie," barstte de meester boos uit en wees hem cfe deur. Mink dreigde hem door z'n nauwe oogspleet jes met 'n gevaarlijk oog-glinsteren, en ging. Hij was heelemaal overstuur, toen hij bij Sjaak en Hannes terug kwam. Hij vloekte en schold op den bovenklep en wou van geen andere dingen hooren. Als dronken slond ie te trappen en te zwaaien met z'n hallaster: .JCoppen as spikkers. wcrachtig as 'ie dat 'iel zee. As 'k 'm zijn aegc kop 'iet inslaet, zoo'n stiekemerd mit z'n pampiertjes en z'n dien der." Sjaak lachte 'm uil au Uaiioes schold 'm voor ezel, en dat de IScheveningers nog geen eens koppen hadden as spijkers maar as gar nalen. 't Opzichtertje kwam op 't geschreeuw af en zei. dat le te dom was om voor den duvel te dansen en dat de wet nog veel te barmhartig was met zulke ezelskoppen als hij. - Dat zette z'n voede weer neer en dien mid dag werkte hij als een dolleman. 's Avonds stormde hij naar huis, zijn leden krakend van pijn. Alle gewrichten stroefden hem en met een pijnlijk kreunen vouwde hij zich op zijn stoel, de kaehel tusschen de bee- nen. "Stook 'ris op,'' snauwde hij en Sien knapte hoepen en smeet de kachel vol met een pla gerig: „Arme stakker! Oud cn staef wordt 'f venfje." „Benne der gien cokies? 't Geeft niks, die 'oopelrommcl. 't Vliegt zoa weg. Je ken net zoa goed 'n lucifertje aansleke.' „Cokies! Waer vandaen? 'è-jij cente?" dreinde Sien, rechtop op haar stoel, iroonend op haar gemak met haar slank, jong bovenlijf op den ven-aarlijken, vlekkerig verschoten rokkenhoop. „Geef maar eer?t cente, dan zal ik wel kole brenge." „Geld! AVie verdient er. wal ik verdien? \\je brengt er midde in de winter nog wat in? 'k Ben niet te lui net as jij. De 'aele dag op je stoel komraendeerc." ,,'Oar die," bleef het wijf lachen, 't Was haar te veel moefite zich nijdig te maken. Verheel je, dan had je wel dagwerk as je je op je vent wou nijdig maken, 't Was zoo uslig in, het woonhokje. De jongens de deur uit, de kleintjes in eeuwige maf. Pas nog Gil les-buur 'n praatje wezen maken, 'n Fijn lid. Hij kon je geen minuut met rust laten. Haar ubi/c-ü iinlgldou ar iiQj? van ea _lüt -Wellustige herinneringen kleurden haar wangen Mossi ge»- terwijl 't genoegelijk in haar bleef voorl- kiftelen. Ze bleef Mink's gebrom cn gevloek met een sarrend lachje aanhooren cn vermande Vich. oui TTëm zijn clen aan te reiken, onder de kussens uit het bed vandaan. Juist kwam Wout de deur inhijgen, z'n vui- len neus opsnuivend en dc glinstéroogjes half dichtknijpend tegen het walmcflfde petrolcum- lichlje, recht op den ctcns-schotei aan als n hond op de lucht af. Een grooten beeten aardappel greep hij in zijn vuile hand en rolde 'm «Jansend en bla zend van z'n eene hand in de andere, waar na hij hém in zijn geheel in den mond stopte, kleffend cn kauwend, slikkend als een slang, die prooi verslindt. Ineens kwam Mink weer tot hel besef, dat hel zoo koud was. omdat 'r geen cokies waren en wreekte zijn nijd op den jongen, hem ecn slag om de ooren draai end, dat hij voorover tolde. „Schacles-loaper!" schold ie. „Won je m'n vretc weggrncie? Maek jc weg. En as je mur- rege gien Mandie zookt! Dan trap ik je vier/- kant nae schoal." Dc jongen griende hel huls uil, met een mannigen vloek de deur dichtsmokkcnd, dat het kleintje uit 't benauwde kribje begon tc klagen in halven slaap. „Zoa'n stik vullis.'' Jriel Sien uit. fn haar kalmherkauwende stemming, ,,'n Mensch 'et nooit rust Wat doe je 't kreatuur oak an te raeke. 'IJ zet acwig zoo'n bek op, as je maar nae d'm waesl..." „Anraeke? De deur bettrappe mos 'k Zoa'n schaelesloapcr. Tc lui om 'n brandje te zooke. En z'n vaér achter de troelics hellepe." „Achter de traelics," lachte Sien weer ge noegelijk, baar. zangerige schreeuwstem ge woon uitzettend, nu de kleine weer doorsliep. „Malle vent. 'k Gloaf, dat jc.'r van droamc zei» Bè-jc non 'aelemael gek?" „En Klacs de Franschman dan en die vent in 't Korcnslopjc," mit z'n 'ieiM poat! Of-t-ie molk zitte." „Wel, wel." lachte Sien nog deunigér, ..wat bè-jij 'n stakker, 't S'plnèus is 'n echte boe man voor je. As je niet nae bed wul, zal 'k j* 'i bang bij maeke „Ou je bakkes mil dat malle geginnegap. Of ze Klnes en die ienpoat niet 'epakt 'ebbe. 'k Zeg je, da 'k 'n Zaeterdag van me geld d«( boelc betaalt, 'k Zou je danke. Ien van bur- gcrofkomst, en dan 'n diender au je laeff' Malle vent. 'k Splact van de lach om je." De kleine oogjes glinsterden vuil-nijdig door. dc nauwe spleten en dc stoppelige bovenlip Irok bijlerig omhoog, opgrommclend achter den ondengenden neus-dom. 'I Wijf bedaarde maar wat, want Mink was niet te vertrouwen, als hij niks meer zei ca alleen grimde. Woedend smeet.hij z'n klein ijzeren vorkje neer in den schotel cn bleef fonkelen door z'ni oogspleten of hij zoo op 't wijf wou afspring gen. Maar Sien vond rust wel zoe prettig cn ze kende 't groot kind goed. Zc zei een pooi niets cn deed of zc 'n kous stopte. Ze hoorde 'm z'n vork oprapen. Dc zware kaken kien ten weer en een ingehouden kreunzucht hijjjf de bij" elk verschuiven op z'n stoeL (Wordt -vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1