DE BALLERINA, „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND KOLONIËN. FËUM--LFTON. MATILDE SERAO. 16e Jaargang, Ne. 198 IBMitiriKUKDnilC p" n»"»*1'» voor Aaicr» «èiUnntmLÜIöl ..IJü foort f 1 -50. idem Franco per posi 1 2iX). po week (met gratis Terzekering icgco ongelukken) f 0.14. ahonderlyke nummers f 0.03 Wekelijkscb bijvoegsel *D« HolUndscha Huisvrouw (ondet redactie van Fbérèss Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel sR^rrddrtvui* per 3 maanden 40 cent. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Donderdag 14 Maart 1918 HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. h0jkut«e<:HT»en..t« INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dieDsUanhlediMgcn 1-5 regel, f 030. Broote letten naar plaatsruimte. Voor handel en hrdrljl besta ra leer voordeelige bepalingen tot hel herhaald advrm teeren In dit^ilad, bij abonnement. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ot> «anvraaf toegezonden. Politiek Overzicht De Japansche interventie in Siberië. n (siot). Uit de verklaringen, die door lord Ro- -A>ert Cecil, den onderstaatssecretaris van btritenlaxvdsche zaken in Engeland, in eery interview zijn afgelegd, blijkt, dat hij per soonlijk voor het denkbeeld om Japan na wens het geheele bondgenootschap der En tente in Siberië te laten intervenieeren, zeer veel votelt. Of de geheele regeering hierin 'achter hem staat, moet echter nog blijken. Dat schijnt niet zoo heel zeker te zijn. In «en opmerkelijk artikel geeft de Manchester Guardian te kennen, dat het geheele inter ventiepion op losse schroeven staat. In En geland 'is de eerste geestdrift, waarmee het •denkbeeld werd ontvangen, Aanmerkelijk bekoeld. Zelfs Japan koestert ernstige be- denkingen, zich te begeven in eene onder neming, waarvan de kosten en gevaren niet aijn te overzien, en-Amerika wijst het plan af, ol wil het, ter wille van zijne bondgenoo- ten, niet openlijk zich er tegen verklaren. De Manchester Guardian geeft Amerika daarin volkomen gelijk, want een ingrijpen Van Japan van het oosten uit zou nog veel minder gerechtvaardigd zijn dan het Duit- sche optreden in het westelijke grensgebied ven Rusland. Het blad knoopt daaraan de hoop vast, dat de Engelsche regeering zich In „deze dwaze en schandelijke zaak" niet reeds gebonden heeft, al wordt dat ook door eene zekere pers beweerd, en dat de weigering van Amerika om zich bij Enge land aan te sluiten, haren invloed zal uit oefenen. „In deze zaak, gelMk in zoo vele andoren, hebben wij reden God te danken, <dat hij ons president Wilson heeft gegeven." Amerika's tegenzin om in deze onderne ming mee te doen, komt zeer diplomatiek ingekleed aan den dag in een bericht van Reuter uit Washington. Mervverneemt daar uit, dat de Vereenigde geene mede deelingen gedaan hebben aan Japan over lijn voorspel om in Siberië handelend op te treden. Maar ook zonr'^r schriftelijke me dedeling kent Japen de vriendschappelijke houding van de Vereenigde Staten. Het weet ook, dat de Vereenigde S'eten het vertrouwen in Japan s't ellen, dat zijne onderneming in Si berië op onbaatzuchtige wij- se iai geschieden. Maar met het oog op den mogelijken moreelen invloed op Rusland zijn de Vereenigde Staten van mee ning, dat als eene actie wordt ondernomen, hare volstrekte noodzakelijkheid moet wor den aangetoond. Deze meening is tegecnover Engeland uitgedrukt, door welks bemidde ling de Vereenigde Staten van de houding ven Japan in kennis zijn pesföld. De toestemmine van Amerika wordt dus afhankelijk gesteld van de voorwaarde, dat het bewijs moet worden geleverd, dat de onderneming volstrekt noodig is. Daarvoor woid?n stellige bewijzen verlangd. Maar bovendien wordt fijntjes te verstaan gege ven, dot Japan niet om eigen voordeel te be halen de expeditie naar Siberië moet onder nemen. Men vertrouwt in Washington op Japan's onbaatzuchtigheid. Dat wil met an dere woorden z'eggen, dat Japan in Siberië moet opkomen voor de belangen van het ge heel e bondgenootschap, niet voor zijne eigen belangen. Dnt zou echter in strijd zijn met de tra- ditioneele Japansche politiek gedurende de- sen oorlog en reeds lang vóór dien tijd. Pour les beaux yeux ven de Entente is Japan niet in den strijd eeraan, maar om zijne eigen belangen te bevorderen. Het zwaarte punt van de Japansche politiek ligt in China, want daar zijn zijne economische belangen gevestigd. Van groote beteekenis voor Ja pan's economisch leven zijn ook de markten van Zuid-Azië, Australië en de daartusschen liggende eilandengroepen. Om die belangen zeker te stellen, heeft Japan aan den oorlog deelgenomen. Het heeft zich zekere oog merken gest^d, die het wil trachten te berei ken: erkenning van Japans bijzondere po sitie in China, verkrijging van de Duitsché bijzondere rechten in Sjantong en van het duurzame bezit van Tsingtau en van de Duitsche eilanden in het zuidelijke deel van den Grooten oceaan, die feitelijk reeds be zet zijn. Ook bij de ontwikkeling, die de zaken in Siberië verder zullen nemen, is Japan ge ïnteresseerd Nu het ontbindingsproces in Rusland steeds nieuwe vorderingen maakt en de voormalige Russische eenheidsstaat zich oplost in een bundel op zich zelf staahcle gemeenebesten, heeft het op 3 Juli 1916 gesloten Russisch-Jopansche traktaat van bondgenootschap voor Japan geene waarde meer. Het is verklaarbaar, dat Japan thans bedacht is op eene andere rugdekking op het Aziatische vasteland, waarvoor in aan merking zouden kunnen komen: inbezitne ming van den Mandsjoerije doorkruisenden Russischen spoorweg en van andere ge deelten van den Trans-siberischen spoorweg, voorts bezetting van Wladiwostok, van het kustgebied ten oosten van Oessoeri en Amoer, van de noordelijke helft van Sacha- lin en van het Amoergebied. Daarvoor zal Japan zich interesseeren; maar wat d§ be langen van de Ijntente betreft, mag men wel als juist aannemen het bericht, dat de Japan sche gezant te Rome, toen hij onlangs te Parijs vertoefde, aan een neutralen Imbtge- noot heeft verzekerd, dat Japan niet van pion is ten gunste van de geallieerden zich in groote oorlogsoperatiën te steken. Wat onder deze omstandigheden zal groeien uit het denkbeeld van een militair ingrijpen van Japan in Siberië, zal de tijd moeten leeren. Een telegram uit New-York gewaagt van eene verklaring, afkomstig uit het Japansche gezantschap te Washington, volgens welke het optreden van Japan in Siberië voorloopig is uitgesteld, en dat het nu van Engeland afhangt wat Japan zal doen. Daaruit zou volgen, dat Japan de Engelsche regeering er voor heeft gespannen om te trachten de bezwaren uit den weg (e ruimen, die aan de verwezenlijking van het plan in den. weg staan. Do oorfog. Weer ziin Duitsche luchtschepen de zee overgestoken voor een raid op Engeland. Ditmaal was het graafschap York het doel van den tocht. De uitwerking was niet groot. De Duitsche troepen ziin den 13en in Odessa, de stapelplaats van den handel aan de Zwarte zee, binnengerukt en zijn daar- ee aan het eindpunt gekomen van den lot herstel van orde en rust in de Ukraine on dernomen tocht. Londen, 13 Maart. (R.) Volgens op gave van de admiraliteit zijn in de Er.gel- öche havens in de afgeloopen week 2046 schepen aangekomen en 2062 uitgevaren; 15 schepen boven de^löOO ton en drie daar beneden zijn tot zinken gebracht, terwijl acht zonder succes zijp aangevallen en één vis- schersvaartuig in den grond werd geboord. Berlijn, 13 Maart. (W. *B.) De cen trale commissie van het huis van afgevaar digden heeft besloten, dat de Paaschvacan- tie den 22en Maart .zal beginnen en zal du ren tot 23 April. De grondwetscommissie zal reeds den llèn April hare zittingen 'hervat ten. De tweede en derde lezing van-+fet kies- rechtontwerp zal waarschijnlijk voor Pink steren geschieden, zoodat de Pinkstervacan- tie zou vallen in den bij de grondwet voor geschreven termijn van drie weken, die moet verloopon tusschen de derde lezing en de eindstemming. Londen, 13 Haart (R.) John Dillon is gekozen tot voorzitter van de partij der Iersche nationalisten in het lagerhuis als op volger van Redmond. In het landverraadsproces tegen Bolo en Porchère is het cassatieeroep van de be klaagden tegen het hen veroordeelende von nis verworpen. Haparanda, Tl Maart. (W. B.) De buitensporigheden van de roodc garde du ren" onverminderd Voort. In Helsingfors moe ten tot dusver 600 burgers gedood zijn. Het land wordt tot het uiterste uitgezogen, de paarden en het vee worden met geweld weggevoerd, de bergplaatsen van levensmid delen opengebroken en hun inhoud ver deeld, de spirituspakhuizen geplunderd. On der den invloed van den alkohol geschieden nieuwe moordtooneelen. In Zuid-Finland heerscht groot gebrek, ja hongersnood onn den eenen kant, terwijl de roode garde de afgedwongen voedingsmid delen verbrast. Alle berichten stemmen hierin overeen, dat Russische troepen deelnemen aan den strijd, meerendeels in burgerkleeren, vooral aan hel Karalische front De roode garde kan slechts tegenstand bieden, dank zij de van Russische zijde verkregen geweren, ka- fionnen en munitie. De nog in Finland aan wezige Russische soldaten worden op 60.000 geschat. Stockholm, 13 Maart. (Zweedsch tel.-bur.) De bevolking van Aland heeft ge lijktijdig aan den senaat van Finland, den koning van Zweden en den Duitschen keizer telegrammen gezonden, om hen op het hart te binden op het aanstaande vredescongres acht te slaan op .de wenschen van Aland. Zij verklaart zich bereid tot eene nieuwe volksstemming, wanneer een van de ge noemde regeeringen dit mocht wenschen. Oost-lndië Siiiueiisfelliiig van alen Volksraad. Volgens een vaii den Gouverneur-Generaal ontvhngen telegrafisch bericht is de samenstel ling- van den Volksraad al- volgt VoorzitterDr. J. C VfcningidbcTgcr. Gekozen leden: 1. K. A. R. Bosscha, hoofdadministrateur van de onderneming Malabar. 2. Mr. Dr. \V. M. G. Schumann, leeraar in de rechtswetenschap aan de Besluursschool te Ba tavia. 3. M. B. van der Jogt, assistent-resident op Java. -1. Mr. II. S. 's Jacob, hoofd van de firma Re}*nst en Vinju, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia. 5. H. Kelner, hoofdadministrateur van do „Ho!- landsch» Amerikaonsche Plantage Maatschappij" te Hisaran. (Deli). 6. Mr. J. Gciritzen, directeur on eerste plaats vervangend president van de Javaschc Bank. 7. G. Th. Stibbe, rtsjdent van Pekalongan. 8. \V. A. C. Whitlav. assistent-resident op de Buitenbezittingen. 9. D. ven H.'nloopen Lafcberton, Iecraer in de Maleische taal am de Besluursschool te Batavia. 10. Dr. Radjiman, lijferts van den Socsochoe- nan van Seerakorto, oud-voorzitter van Boedi Octomo. 11. Raden Mos Toemenggocng Ario Kocsoe- mo Octoyo, regent van Japara, voorzitter van den Regentenbend. 12. Reden Adipati Aria Achmad Djaiadining- rat. regent van Seiapg. 13. Raden Mes Toerrtfenggoeng Ario Koesoc- mo Joedo Soemindo, regent van Ponorago. 14. Mas Mockassan Atinodirno, architect bij de B. O. W. te Scmarang. 15. Abdoel Moeis, journalist te Batavia, onder voorzitter ven dc Centrale Sarckot Islam. 16. Roden Sastrowidjono, w.d. adjunct-transla tes voor dc Javaansche taal tc Soerokorta, commissaris van Boedi Octomo. - 17. A. L. Waworoento, oud-majoor van Son- der (Minahassa. Menado). 18. Dr Abdoel Rivai. van Maleische afkomst, genaturaliseerd als Nederlander, particulier arts tc Soerabajo. 19. Raden Knmil, adjunct-inspecteur van het fnlervdsch Onderwijs to Djokjakarta. Benoemde leden t. Pangcran Adipati Ario Praboe Prangv.cdo* no, hoofd von het Mangkoenegorosche Huis te Soerakarta. 2. P. Bcrgmcycr, onderwijzer aan dc Paul Kru- gcrschool te Batavia, redacteur van „De Ba nier". 3. D. Bimie, hoofdadministrateur van de Land- bouw-Maotschappij Oud-Djember te Djembcr- 4. L. Coster van Voorhout, ingenieur-direc teur van de N.- V. Fabriek de Volharding te Soerabaja. 5. Ch. G. Cromer, ingenieur le klasse bij do B. O. W. to Batavia (socaaal-democraat). C. M. C. Koning, president-directeur in N.-I. van de Koninklijke Poketvaort-Maatschappij, te Batavia. 7 J. C. Pabst, majoor der artillerie. 'n. Dr J. I. J. M. Schmutzer, te Soerabaja (ka tholiek). 9. Z. Stokvis, inspecteur van middelbaar on derwijs. 10. J. J. E. Tecsiwcn, ambtenaar van dc N.-I. Spoonveg-Maalschoppij tc Scmftrang, voorzit ter van „Insulindc". M. Tenkoc Tihi Mohammad Thajèb, hoofd vdïl Pcurcnla (Aljeh). 12. Ocmar Said Tjokro Aminoto, journalist te Soerabaja, voorzitter van do Centrale Sorekat Islam. 13. Mos Ngubehi Awidjo Sewojo, onderwijzer in de Javaansche taal aan do kweekschool voor Irdandsche onderwijzers te Djokjakarta/ hoofd bestuurslid van Boedi Octomo. l i. Dr. Tjipto Mongoenkocsomo, journalist (In- sulindc-groep). 15. H. H. Kan, landheer, van Chineesche af komst. 16. Zim A. Pat, kapitein der Chineezen te Mun- tok-Banka. 17. Said Ismail bin Abdoellah bin Alatas, Ara bier, tc Batavia. 18. J. A. Soseb'so, hoofdcommies aan het de partement van Gouverncmcntsibedrijvcn, van af komst Amboinecs. 19. F. Laoh, beambte bij de Koninklijke Poket vaort-Maatschappij tc Batavia, president van dc stucieforM^vcrecnicring. Minahossa. Kameroverzicht Tweede Kamer Minister'Posthuma zette in de zit ting van Woensdag zijn Maandag afgebro ken rede voort. Het betoog van den heer Van Beresteijn getuigde van gebrek aan zin voor onpartijdigheid en objectiviteit. De minister komt op teg ende bewering van den heer Van Beresteijn dat spr. niet op de hoogte is van den toestand en de Kamer on juist zou inlichten. Hij kon alleen niet een volledig overzicht geven van den tegen- x.oordigen staat van zaken, omdat hij de daarvoor noodigè ambtenaren niet kon ont trekken aan meer noodzakelijk werk. De minister zit niet in een kooi, waarvoor de commissie van bijstènd op schildwacht staal. Hij néémt kennis van alle stukken, voor zoover noodig, zooals ook aan alle de partementen geschiedt en ook vóór de cri sis geschiedde. Ook de beweringen van den heer Duys, omtrent „onjuiste mededeelingen" zijn on waar. Naar aanleiding van de opmerking van den heer Van Beresteijn, omtrent onjuiste mededeelingen over -schuri ngen van den 4>ogst 1916 en 1917, merkt de minister ofV dot geen mededeclmg kon worden gedaaij omtrent vermoedelijk achter te houden hoe-' Doordoor is de bro «^1 voorzie- veelheden. De inlevering is meegevallen, ning verzekerd tot 1 Juni. D >i laatste korrel moet echter inge^ leverd worden. Ieder die groun achterhoudt begaat een mis daad jegens het land. De heer San* nes verdient den dank der saboteurs voor do openlijke mededeeling hoe de distributie-} voorschriften ziin te ontduiken, óp grond van het ontbreken van een wettelijken grond slag. Onjuist zijn de mededeelingen von der heer Van Beresteijn omtrent de riist-tn? a ties. Na de pauze behandelt minister C vragen of met het distributiestelsel kan c y mag worden voortgegaan en of de organ i satie vun^dien aard is, dat zij ann ander handen moet worden toevertrouwd Spr. bc toogt, dat met het verstrekken van levens middelen heneden den kostenden prijs on verminderd moet worden voortgegaan. Dt naaste toekomst moet zorgelijk worden ge* acht. Ondervoeding bestaat nog wel niet, doch het gevaar ervoor is dreigend. Bij de duurte voegt zich thans dc schaarschte. Wat de welstondsgrens betreft, spr. heeft beproefd een practische regeling te dien aanzien te vinden. Het is hem echte* niet gelukt. Hij gelooft ook niet, dat de bczuini- gingscommissie, die weldra zal worden in gesteld, daarin zal slagen. Hij wil dat echter afwachten. Hij- zul ech ter nooit e enlage weistandsgrens aanvaar den. Spr. ontkent, dat het ontbreken eener weistandsgrens schade zou doen aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de natie. De minister komt nu tot beantwoording van de vraag of de organisatie der distribu tie van dien aard is, dat zij aan andere han den dient te worden toevertrouwd. Spr. i9 door de critiek niet ontmoedigd. In alle lan den is hetj^lfde waar te nemen. Hij zal dan ook niet zonder meer copituleeren, doch 2ijn beleid verdedigen. Hij behandelt eerst de grieven tegen het beleid van den minister als zoodanig en weerspreekt, t de produo tiepolitiek niet aan het doel zou beantwoor den en te duur zou zijn. Van groote oorlogswinsten op de klei gronden is in het algemeen geen sprake. Evenwel valt niet te ontkennen, dat sommi gen le groote winsten benaaldené Daaraan kan dc minister van^landbouw evénwel niets doen. De prijzen voor voedingsgewassen, kunnen niet lager worden gesteld, omdat anders het landbouwbedrijf op den zand grond in 't geheel niet meer loonend zou zijn en individualiseering van prijzen is prak tisch onuitvoerbaar. De Minister van Financiën kan evenwel het percentage oorlogswinstbelasting ver- hoogen. Met den Minister van Buitenlandsche Za ken is besproken de mogelijkheid van ver bouw van handelsgewassen, om die met het buitenland te ruilen tegen broodkoren. Het resultaat is evenwel niet bevredigend ge weest. De beperking van den verbouw van handelsgewassen stuit op allerlei moeilijk heden. Een der oorlogvoerende mogendheden heeft als voorwaarden voor den invoer van katoen in ons land getseld, dat de vlasbouw hier te lande op het normale peil moet wor den gehouden. Een bouwgebog voos voedingsgewassen wil de minister niet. Te 4 uur 5 werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 11 uur. Smart rt^akt fijngevoelig en helderziend het geluk heeft sterkere zenuwen en een minder scherpen blik. Uit het Italiaansch door Anna Polak. HOOFDSTUK I. Carmela Minino stond voor haar latafel, en jelde werktuigelijk het geld over dat zij placht te bergen in de kleine versleten portefeuille. En opnieuw vond zij daar dezelfde achttien lire, drie biljetten van vijf en drie van écne lira, die er ook den vorige dag en de vdfigc week in waren geweest. Zij haalde hel beursje "uit den zak dat zij altijd medenam als zij uit ging, en waarin zij gewoon was het kleingeld te bewaren dat zij noodig had voor een plaats dn de omnibus, ccn~stoel in de kerk of een .glas water; zeven stuiver vischtc zij er uit op. En mei een beweging, kinderachtig en droe vig iegelijk, keek zij om zich heen, wanhopig en met gespannen blik, alsof uit de naakte muren van haar kamertje, uit de armelijke meubelen die zich tot het allernoodzakelijkste •beperkten, op geheimzinnige wijze een som £eld zou kunnen te voorschijn? treden om haar boo jammerlijk onvoldoend it aaltje te ver- groolem 1 Het was haar illusie geweest dit ganschc jaar. om op het graf van hanr peeltanh en weldoenster een krans van levende bloemen te kunnen leggen, een grooten prachligcn krans, met een opschrift geheel van bloemen, waarop eenige mooie woorden zouden staan van onveranderlijke liefde'en onveranderlijke dankbaarheid. Stuiver bij stuiver liad zij in dc zomermaan den, door zich zelve heel wat te ontzeggen, twee en veertig lire bijeen kunnen garen, Ier- wijl in haar droomen de krans dien zij wilde ncdcrleggcn op hel kerkhof waar Amina Boschetti rustte, altijd schitterender en altijd geuriger werd. Zelfs had Carmela Minino een engagement aangenomen te Castcllammarc, gedurende de-maanden "Augustus cn Septem ber, in die ellendige barak van de Stabia Hall, in dc open lucht, met dien impresario Ciccillo Patalano die weinig cn ongeregeld betaalde, en dikwiils ook in het geheel niet betaalde. Zij had het engagement aangenomen. Carmela, niettegenstaande haar wantrouwen tegerj, Pa talano. om niet tc raken aan het weggelegde sommetje voor den krans, ja dat zelfs, zoo mogelijk, nog wat te vergrooten. En zij had gedanst in die houten barak, onder den bloo- len hemel, zoo lievig zweetende, die heete avonden van eind Augustus, dat zij het zijden tricot op het lichaam voelde kleven, cn zich de ééne verkoudheid na dc andere op den hals haalde door den tocht die van het par terre kwam, terwijl zij zich vergeefs in een zwart wollen pellerinc hulde, telkens als zij tusschen dc schermen terugtrad. Eu waartoe had dat alles gediend? Septem ber was regenachtig geweest, Castellammare had 2ijn reizigers spoedig zien vertrekken, Stabia Ilalle was verlaten, cn onder eerlijk gt- meendé vloeken en geveinsde tranen had Cic cillo Palalaao hel honorarium voor de maand September niet uitbetaald aan dc door hem geëngageerde danseressen. Een enkele slechts, die een vader had die flink kon opspelen cn nog heviger vloekte dan Ciccillo Patalano of een broer die op haar kosten leefde cn cr dus persoonlijk belang bij had of een min naar die een grooten mond opzette r slechts die enkele was het gehikt, een paar stuivers los tc krijgen van den slechten betaler. Car mela Minino mocht nog zoo luid 'cischcn cn schreien, zij stond alleen, zonder beschermer, cn Patalano schoof niels af van dc vijf cn veertig lire die hij haar schuldig was, daar zij was aangenoipcn legen anderhalve lire per avond. Tiet was een finantieclc ramp voor haar: dc helft betalen van de huur voor hel armoe dige kamertje, waar zij sliep met Maria Civï- ta, ook een balletdanseres, even slecht bij kas als zij zelve, alleen had deze een minnaar te Napels die haar een postwissel van twintig lire zond om haar uil de verlegenheid tc hel pen; haar middagmaal betalen, tot hel einde der maand, aan een reslauralichoudcrtc Castcllammarc, en in dc derde klasse naar huis tcrugkecren, nadat zij twee paar bal schoentjes bail bedorven op dc planken van die barak, cn haar beste tricot ouder dc knie door het transpireeren was gevlekt. Na dc teleurstelling tc Castellammare cn gedurende dc maand October waarvoor zij geen engagement had, ging een groot gedeel te van haar spaarduitjes, bestemd voor den krans van levende bloemen, verloren cnr Carmela Minino voelde zich het hart tocnij- pen, ieder maal dat zü een lira uit haar por tefeuille moest nemen. En zoo bezat zij op den morgen van den eersten November niet meer om het graf barer petemoei te ccren dan IS lire cn 35 centimes, waarvan nog af moest hel geld om heen en weer naar het kerkhof van Pöggiorc-alc te komen op een dag dat een ieder cr heengaat cn de rijtuigen peperduur zijn; benevens ecu paar centen voor wat avond eten. „Dc bloemen zijn zoo duur m dezen tijd van het jaar!"' dacht zij, terwijl ze haar liocd opzette om uil le gaan, en ceniheimelijkc bit terheid welde in Baar op, toen zij bijna heel haar lang gekoesterd droombeeld onverbid delijk vervlogen zag. Buiten was het mistig. Toen Carmelo Mini no van haar vierde verdieping beneden was gekomen in de „vico Pnradiso alia Pignasec- ca," en zich op straat bevond, dacht zij cr bijna over om terug tc Koeren cn haar para- pluic tc- halen. Zij was in hel zwart gekleed, hoewel dc rouwlijd voor haai' moeder reeds meer dan een half jaar verstreken was. Maar zij had zich in rouwgewaad willen steken om le gaan bidden voor de ziel barer weldoenster, cn ook, zij had zich nog geen nieuwe wintcv- japon kunnen aanschaffen. IIcl weer was zoo twijfelachtigAls hel ging regenen, dan zou haar zwarte veer bederven, een oude veer die éénmaal een prachtstuk was geweest, cn die Carmela eiken winter en eiken zomer weer opnieuw liet prijken op een iet wat anders opgemaakt hoedje, nadat zij hem had opgekryld over den rug van een schaar, zorgvuldig oppassend geen haartje er uit te trekken. Een schal, d' lange, ecnigszins kaal geworden veer, die z.ij reeds vijf of zes jaar bezat. En van regen bederven de voeren! Zij ging weer in huis ierug. vol zwarte voorge voelens, en werd-eerst rustiger toen zij den knop van haar oude trouwe paiapluie legen dc horst drukte die haar reeds zoo dikwijls tegen storlregciis had beschut, rs winters avonds, als zij'uit San Carlo naar huis ging. Met haar lichten stap, een gevolg van haar beroep, zorgvuldig oplettend waar co "voe len neerzette, met een Ave de heilige beeltenis der Madonna begroetend toen zij cr langs kwam, verdiept in haar weinig opgewekte ge dachten, daalde Carmela Minino af naar do „stradn di Chiaia" waar zich .de grootste bloemenwinkels van Napels bevinden. Aan alle kanten zag men aanplakbiljetten met adver tenties voor den Doodcndag; hier was het was dat'werd aangeboden togen 3 lire liet C pond, een massa waarvan men heel .wal kaar* sen zou kunnen aansteken bij dc gpafmonue» uicnlen; ginds prees men kransen aan van cantillcwcrk, weinig kostbaar, cn zeer duur zaam; elders zag men een lijst met de ureft van vertrek cn van aankomst van het klei no treinlje dat op het kerkhof van Poggiorcaffl liep; en weder aanbiedingen van kaarsen cq kransen, lot zelfs een advertentie van ccni waard, die, op den weg naar het kerkhof rust en willen land wijn aanbood, om dc treu rende liarlcn wat tc verkwikken van hen <He hun dooden hadden bezocht. Alle winkels stelden kransen ten toon van was, van cnnlille- werk. van gedroogde bloemen, van heide kruid. in verschillende,linten. En het krioelde van mensehon die in cn uit de winkels gin gen, beladen met een grooleren of kleineren krans; van equipages en huurrijtuigen, over- vot rrrct in het zwart geklccdc menschen; cn groote bloemkransen werden zichtbaar voor dc portierraampjes, sommige praèhtig cn reu zengroot. Twee of drie rnalcn vulden dc oogen van Carmela Minino zich met tranen, wan neer zij dacht aan het pooverc sommetje dal zij zoo zorgvuldig in haar portefeuille ten hield, zoo bedroefd klein, vergeleken, niet haar vurig verlangen om het graf van vrouw die alles voor haar geweest was. m teic.i cn in dood, onder bloemen te bedelvci» (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1