P8IIS BED MÏE81M! „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND 16e Jaaroanq, No. 199 mnuutu ïUTPonne pct 1 m"ndtD V0OT Amcr5* ADUnnLmLillOrKIIO foort f 1.S0. Idem (rer.co pei post t 2.00, pet steek (mei grabs venekering tegen ongelukken) f 0.1b skonderlljkt nummers ons Wekelijksch bijvoegsel »De HolUndsché /fnlevrotro-» 'onder redactie van Tbirèse Hoven) pet 5 maanden 50 eent WekelIJkscb bijvoegsel %VPertldrevuc+ per maanden 60 cent. ijdaa 15 Waart 1918 HOOFOREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoek urBECHTseHestR iNTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van It regels f O St^ elke regel meer f 0.20, dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50. groote Irttert naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan leer voordeelige bepalingen lot hel herhaald artver» tceren In dit Blad. bij abonnement. Eene elrculalre. bevattende de voorwaarden, wordt on eanvr.n» toegezonden. Politiek Overzicht De rechtsgelijkheid in Rumenië. Als gevolg van het tusschen den vierbond «n Rumenië gesloten preliminaire vredes verdrag ontruimen de Rumeniërs het nog door hen bezette gedeelte van de Boekowina. Daarmee is den 7en Maart begonnen, toen een bataillon Oostenrijksch-Hongaorsohe troepen in tegenwoordigheid van den divisie- commandmt de stad Sereth is binnenge trokken. Over het werk van de gevolmach tigden, die de definitieve vredesverdragen moe n opstellen hebben wij uit de eerste al- gemeene zit 'ng. dit door hen is gehouden in jhet slot Cotrr .mi, dat als plaats van bijeen komst gekozen is omdat het dichter bij Bu- karest gelegen is dan het 15 KM. verwijderde slot B "te*, vernomen, dat aan beide zijden de wensch bestaat om de onderhandelingen -/ veel n 4 cllïjk te bespoedigen. Voor de Éeekei.in^' van de verdragen is een ter- t van veertien dagen gesteld; het einde van dezen termijn begint te naderen en men zal dus spoedig vernemen wat het resultaat van deze onderhandelingen is. Het doel van de onderhandelingen is na tuurlijk in de eerste plaats de betrekkingen tusschen Rumenië en de staten van den vier bond op nieuwe grondslagen te regelen. Maar ook aan den binnenlandschen toestand van Rumenië schijnt men aandacht te willen schenken, althans wat één punt betreft: de rechtspositie van de vreemdelingen in Ru menië. Dat is eene kwestie, die sedert meer •dan eene halve eeuw in de Rumeensche politiek aan de orde is. Onder de vreemde lingen ziin in hoofdzaak te verstaan de Ru- meensohe joden, maar toch niet dezen al leen. Reeds in I860 werd in de Rumeensche grondwet de bepaling opgenomen, dat het godsdienstige geloof geen beletsel mag zijn voor dc uitoefening van staatsburgerlijke reckon. Een oproer in Bukarest, dat eindig de met het afbranden van de synagoge, leidde ei toe, dat deze bepaling weer werd opgeheven en vervangen door eene andere, voWen-; welke slechts christenen Rumeen sche staatsburgers kunnen worden. Dal berokkent aan de niet-genaturaliseerden groot ongerief. Zij zijn uitgesloten van het verkrijgen van grondbezit. Zij kunnen niet gekozen worden in de directie en in den raad van toezicht van_naamlooze vennoot schappen. Bij leveringen aan den staat staan zij achter. Ook hunne opneming als werklie den bij industrieele ondernemingen is aan beperkingen onderworpen. Het Berlijnsche congres van 1878 heeft zich het lot van deze vreemdelingen in Ru menië aangetrokken. In art. 44 van de be sluiten van het Berlijnsche congres van 1878 ■wordt gezegd„In Rumenië mag het onder- Boheid in godsdienstig geloof niemand wor den aangerekend als reden van uitsluiting ©f onbekwaamheid, voor zooveel het genot (betreft van de burgerlijke en politieke rech ten, de toelating tot ooenbare betrekkingen, function en eereambten of de uitoefening van de verschillende bedrijven en indus trieën, op welke plaats d:t ook zij. De vrij heid en de openbare uitoefening van alle ■eerecliensten wordt aan alle burgers van den Rumeenschen slaat en ook aan de vreemde lingen verzekerd en geen beletsel mag hun dn den weg gelegd worden de hiërarchi sche organisatie der verschillende gemeen ten of in de betrekkingen van dezen tot •hunne geestelijke hoofden. De onderdanen van alle staten, hande'ijvenden en ande ren, worden in Rumenië op den voet van volkomen gelijkheid behandeld." De bedoeling van deze bepaling was na tuurlijk, dat het hierboven vermelde grond wetsartikel zou worden ingetrokken. Na levendigen strijd en onder den druk van de igrootè mogendheden gelukte het ook eene Kamer tot stand te brengen, die het de joden en de andere vreemdelingen van het staatsburgerschap uitsluitende errondwets- artikel ophief. Ook weiden de 883 joden, die als soldaten aan den Russisch-Turkschen oorlog hadden deelgenomen, gezamenlijk genaturaliseerd. Voor de verdere naturali satie van vreemdelingen werd echter de in- dividueele behandeling aangenomen; ieder geval moet afzonderlijk behandeld worden en voor de inwilliging van verzoeken tot na turalisatie wordt eene meerderheid van twee derden gevorderd. Dit komt praktisch neer op de onthouding van de rechten, aan het Rumeensche staatsburgerschap verbonden, aan de 300 000 Rumeensche joden en aan het niet geringe aantal andere vreemdelin gen, die in Rumenië gevestigd zijn. In dezen toestand is tot heden berust. Maar thans, nu het er op aankomt, den toe stand in Rumenië op nieuwe grondslagen te regelen, is de vraag der rechtspositie van deze categorie van personen op nieuw aan de orde gekomen. Daar deze lieden voor het meerendeel onder Oostenrijksche be scherming staan, wordt graaf Czernin be schouwd als de aangewezen man om deze raak in de conferenie van de vredesgevol- machigden te berde te brengen en te zor- Ajen, dat in het vredesverdrag waarborgen porden opgenomen, dat Rumenië de ver- Slichtingen, die het op het Berlijnsche corv- rei heeft aanvtard? ten volle nakomt Do oorlog, B e r 1 ij n 1 4 M a a r t. (N. T. A.) De com missoriale besprekingen met Rumenië heb ben, naar verder verluidt, een gunstigen loop genomen. De onderhandelingen in de algemeene zitting zullen thans hervat wor den, aangezien de Rumeensche onderhan delaars weer in Buksrest zijn aangekomen. Met de ontruiming van do laatste smalle strook in de Boekowina, die nog door Rumeensche troepen werd bezet, is in het oosten het geheele gebied van Oostenrijk- Hongarije weer aan den staat teruggegeven. Londen, 14 Maart. (R.) De Servische legatie te Londen spreekt ten stelligste de geruchten tegen, die in zqker gedeelte van de pers de ronde doen, betreffend vredes onderhandelingen tusschen Servië en zijne vijanden. De legatie .verklaart, dat deze ge ruchten klaarblijkelijk- van den vijand afkom stig zijn. Servië blijft trouw aan ziine idealen en zijne vrienden. In Oostenrijk is een eerste, nog uiterst bescheiden begbi gemaakt met het naar huis zenden van dienstplichtige manschappen. De lichtingen 1867, I860 en 1859 van den landstorm zullen naar huis gezonden wor r,en in het tijdperk, loopende van 15 Maart tot 31 December 1918. Londen, 14 Maart. (R.) De Daily Express bericht uit Odessa: De meeste sche pen van de Zwarte zee-vloot blijven in de haven van Odessa, maar alle handelssche pen zijn overgebracht naar Sebastopol. Petersburg. 13 Maart. (R.) De dag bladen berichten, dat een sterke Duitsche af- deeling in 'den nacht van 12 Maari Abo heeft bezet en naar het binnenland oprukt. De Duitsche troepen in de Ukraine zetten hunne operatiën in zuidelijk Rusland voort en hebben Tsjernigow bezet. Verder wordt bericht, dat de Turken de geheele streek van Bakoe bezet hebben. B e r 1 ij n, 14 Maart. (W. B.) De keizer heeft den Hen Maart aan baron von Rahden Maihof, den voorzitter van den Koprland- schen Landraad, te Mitau, het volgende tele gram gezonden: „Met vreugde heb ik de mij uit naam van den Koerlandschen Landraad gezonden groeten ontvangen. Mijn hart is diep bewo gen en vervuld van dank jegens God, dat het mij is gegund geweest Duitsch bloed en Duitsche beschaving van den ondergang te redden. God zegene uw land, dat zijn karak ter ontleent aan Duitsche trouw, Duitschen moed en Duitsch uithoudingsvermogen." Petersburg, 14 Maart. (R.) Veld maarschalk piins Leopold van Beieren, de Duitsche opperbevelhebber van het ooste lijke front, ligt ernstig ziek aan longontste king. P e t e r s b u r g, 14 Maart. (R.) De com mandant van Wladiwostok, generaal Duni- badze, heeft zelfmoord gepleegd. Londen, 14 Maart. (R). In het La gerhuis vroeg Lees Smith den staatssecre taris voor Buitenlandsche Zaken heden of hij het Huis inlichtingen kon verstrekken be treffende de geruchten, die in omloop waren omtrent Japan's plannen in Aziatisch Rus land. Ook wenschte hij inlichtingen om trent de houding der regeering in zake deze belangrijke kwestie. Naar de meening van Lees Smith bestond er geen gevaar, dat Duitschland Siberië zou bezetten. In elk geval zou Ruslands verlies ven gebied als gevolg van Japan's interven tie niet in overeenstemming zijn met Wil son's politiek, die er in bestond, op volko men herstel van Rusland aan te dringen. Hij hopte, dat de regeering de door Wilson vastgestelde politiek zou volgen. Mac Callum, die Lees Smith steunde, zei, dot Japan's interventie alle partijen in Rus land tegen de geallieerden zou vereenigen en Rusland met al zijne middelen en hulp bronnen in handen van Duitschland zou doen vallen. Ronai Mac Neil was het volkomen eens met Cecil's verklaring en achtte het wen- schelijk, dat Japan in opdracht van de ge allieerden krachtig tusschenbeide zou ko men. Indien interventie van Japan mogelijk mocht blijken, zou dit naar zijne meening, evenzeer in het voordeel zijn van het Russi sche volk als in het belang van Japan en. de geallieerden. Cecil, Wilson en alle anderen wenschten het Russische volk niets dan goeds en omdat men begreep, dat het zijn ideaal niet kon bereiken, tenzij het bevrijd wordt van het Duitsohe gevaar, had men be sloten alle middelen aan te wenden om Duitschlands macht in Rusland tegen te gaan. Knriitein Lloyd zeide, dat de ineenstorting van Rusland een zeer enstigen toestand voor Japan schiep en het stond niet aan Enge land, het een bijzondere houding voor te schrijven, voor zoover zijne eigen gevaren1 en moeilijkheden daarbij betrokken zijn. Na Portugal is Japan onze oudste bondge noot. Het heeft recht op diepe erkentelijk heid. Zijne loyauteit in dezen oorlog is een van daden, niet van woorden geweest, da den, waarvan de Australiërs die naar het Westen gekomen waren en zij, die door de gevaarlijke Middellandsche Zee hadden ge reisd, getuigenis konden afleggen. Voorts verklaarde kapitein Lloyd, dat Ja pan in dezen oorlog volop gelegenheid had gehad om intriges in hei Oosten op touw te zetter., waarvan het later veel voordeel zou hebben gehad, in Indië, 3urma en zelfs Australië. In dit opzicht was Japan loyaal geweest in den vollen 2in des woords en Lloyd hóópte oprecht, dat er heden over deze teere zaak zeer weinig gezegd zou wor den en dat men steeds zou bedenken, dat Japan groote bewijzen van verknochtheid had gegeven. Bij het oefenen van critiek of het uiten van bespiegelingen over de geva ren van het oogenblik moest men liever vertrouwen dan verdenken, liever helpen don belemmeren. Het was een zuiver Japansche kwestie en voor de geallieerden zou het tijd genoeg zijn de zaak te overwegen, wanneer Japan voornemens was in zijn actie verder te gaan dan oorspronkelijk in dc bedoeling lag. Tweede telegrain. In den loop van het debat over de mogelijke interventie van Japari sprak minister Balfour over den hul digen hulpeloozen toestand van Rusland. Er zou een lange tijd noodig zijn, voordat de idealen van de revolutie uit den thans aan wezigen chaos zouden kunnen voortkomen. Wat de geallieerden wenschen te doen, is Rusland steun en sympathie te schenken en het niet aan overweldiging en roof prijs te geven. Dan zou het zich verzetten tegen den inval dejJDuitschers. Balfour legde nadruk op de loyauteit van Japan en zei, dat de besluiten, waartoe de geallieerden zullen moeten komen, niet zon der moeilijkheden ziin. De beginselen waar over besluiten moeten worden genomen, zijn echter noch gevaarlijk, noch onbillijk of vij andig tegenover Rusland en de Russische revolutie. Het doel is een sterk, ongeschon den, veilig en vrij Rusland te behouden. Slechts wanneer dit deel bereikt kon wor den, zal de Russische revolutie de vruchten opleveren, welke Rusland's beste vrienden wenschen te zie^ rijpen. B e r 1 ij n, 14 Maart. (W. B.) Niet offi cieel. Na het aanknoopen van de diplomatieke betrekkingen tusschen Duitschland en de republiek Finland, is te Berlijn een Finsch gezantschap "gevestigd, dat onder leiding van den gezant, staatsraad dr. Hjelt, met zijn werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. Hap ara n d a, 14 Maart. (W. B.) In Finland komen dagelijks wapenen, munitie en troepen voor het 100de leger aan. Zoo kwamen den 6en in Helsingfors drie ^wa gons. geladen met shrapnells en zes met knrabitn« n, 29 machinegeweren en twee wa gons met geweren. Stockholm, 14 M a a rt. (W. B.) Het dagblad Socialdemokraten deelt mede, dat gister uit Finland zijn teruggekeerd de Zweedsche sociaal-democraten, die daar hebben getracht te bemiddelen tusschen oe witte en de roode gardisten. Zij konden niets uitwerken, omdat de revolutionaire regee ring in Helsingofrs, die vertrouwt op have gewapende macht, van eene bemiddeling niets wilde weten. Intusschen heeft het Fin- sche volkscommissariaat het Duitsche com mando op Aland verzocht onderhandelingen te mogen aanknoopen met dit commando, hetgeen is toegestaan. De uit Helsingfors teruggekeerde Zweed sche sociaal-democraat Boehmer bericht in de Socialdemokraten, dat hij verscheidene wreedheden van de roode gardisten onweer legbaar heeft kunnen vasstellen. Zoo zijn in Herimahala, bij Helsingofrs, een landbou wer, een veearts, een kantoorklerk en een boerenzoon door een rondtrekkende bende zonder reden doodgeschoten. De zelfde ben de woedde later ook in andere plaatsen en vermoordde talrijke geheel onschuldige boe- r enen predikanten. De regeering in Hel singfors ontkende tegenover de Zweedsche socialisten de juistheid van deze opgaven niet. In Byinye werd een lijst gevonden met zestien namen. Men meende, dat dit leden van de witte garde waren; er stonden acht mannen op de lijst met hunne vrouwen. La ter bleek, dat de vermoorden leden van een vereeniging voor onderlinge beschaving waren. Londen, 14 Maart. (R.) De Morning Post bericht uit Washington van den 12en: Een boodschap, door president Wilson ge richt tot het Russische volk, wordt uitge legd als bedoelende, dat hij geen compro mis zal sluiten met Duitschland en niet zal toelaten, dat Duitschland voordeelen be haalt ten koste van Rusland. De president heeft kennis genomen van de loopende be richten. Dc ambtenoren in zijne omgeving, die met gezag kunnen spreken, geven toe, dat Duitschland kan komen met vredesvoor stellen op den grondslag van concessiën aan Frankrijk en de geallieerden in het al gemeen in ruil voor de vrije hand in Rus land. De president zou dit beschouwen als een beginseloffer en is besloten niet toe te stemmen in vredesvoorwaarden, die niet strooken met het doel waarvoor de Ver- eenigde Staten in den oorlog zijn gegaan. Washington, 13 Maart. (R.) Na mens de Amerikaansche Alliance of Labour Democracy heeft Gompers aan het sovjet congres te Moskou de verzekering geseind, dat het Amerikaansche volk verlangend is Rusland te helpen en wacht op eene aan wijzing hoe'de hulp op de meest afdoende wijze kan worden verschaft. De slotwoorden van dit telegram zijn: Tot allen, die streven naar vrijheid, zeggen wij; „Moed! De ge rechtigheid moet zegevieren, wanneer olie vrije volken vereenigd staan tegen de auto cratie. Wij wachten op uwe aanwijzingen." Halifax, 14 Maart. (R.) Rogers, de voorzitter van de steuncommissie, geeft in eene. officieele raming het aantal gedooden bij de ontploffing van de Montblunc op als 1800 2000 en de schade aan eigendom men als 22'. millioen dollars. Er zullen 13 millioen noodig zijn voor het verleenen van hulp buiten de 7 millioen, toegestaan door Canada. Londen, 14 Maart. (R.) De Times bericht uit Tokio, dat de internationale za ken voor 't oogenblik achterstaan bij -de bin- nenlandschc zaken. Het kabinet is gewikkeld in eene partij-Intrige. De ontwikkeling, die een industrieel schandaal heeft verkregen, kon het aftreden van het kabinet verhaasten. Kameroverzicht Tweede Kamer Minister Posthuma zette in dc ver gadering van Donderdag zijn Woensdag af gebroken rede voort. De beweringen van den heer Van Beresteijn omtrent het graan, dat terecht zou ziin gekomen in de magen van liet vee en de meer gegoeden, ziin on juist. Rogge is wel in 1916 voor veevoeder 'beschikbaar gesteld doch toen kon het. Later is ze niet meer beschikbaar gesteld. De organisatie van en de controle op de le vering van de oogst zijn voldoende. Er doen zich evenwel groote moeilijkheden voor. Niettemin is van de oogst 1917 reeds meer ingeleverd, don in 1916 geschiedde. In de Memorie van Toelichting werd de verkorting van de geldigheidsduur der broodkaarten in uitzicht gesteld, met het oog op de onder handelingen met. het buitenland. Het was noodig de behoefte niet te doen afmeten naar te kleine rantsoenen. Verlenging van den geldigheidsduur is meermalen overwo gen, doch niet aanvaard uit vrees voor on dervoeding. Van het gebruik van poeder van gedroogde aardappelen voor bjoodbereiding moest tot dusver worden afgezien, met het oog op de bereidingsmocilijkheden en hooge eischen van de drogers. Voor alcoholindu strie wordt niet meer graan beschikbaar ge steld dan noodig is voor de gistproduclie. En 'broodbakken met hoppraeparaat alleen is onmogelijk. Beperking van het rantsoen voor koek-, •banket- en 'biscuitfabrieken en dergelijke zou stopzetten van het. bedrijf ten gevolge heb ben. De grootere hoeveelheden tapioca en maizena zijn in bezit genomen. De prijs van hel ongebuild-meel is voor bakkers vastge steld op advies van de sub-commissie uit het Centraal Broodkantoor, bestaande uit werkgevers en werknemers in het bakkers bedrijf. Intusschen wordt de quaestie op nieuw onder de oogen gezien. De minister is bereid zuiver tarwemeel en havervlokken voor zieken voor speciale ge vallen te doen verstrekken van Den Haag uit. De naleving van voedingsmiddelen voor uitgewisselde krijgsgevangenen door de be trokken landen is nog niet geschied. De ■boekhouding* van hel Rijksgraanbureau is gereórganiseerd naar aanleiding van het rapport der commissie van onderzoek. De regeling ten aanzien der liggelden van de in Amerika opgehouden schepen is vervan gen door een nieuwe. Met het oog op de distributie van -een mengsel van boter en margarine, is een wij ziging der Botenvet ontworpen. Er zullen verkrijgbaar worden gesteld: margarine voor 50 cent per pond, margarine-melange met 25 pet. boter voor 85 cent, boterme- lange met 50 pet. boter voor 1.25 en bo ter voor 1.75. Het rantsoen zal* 35 gr6m per dag bedragen. Voor de verbetering der varkensvleesch- voorziening zijn met 5 fabrieken contracten gesloten voor de levering van maandelijks 5 millioen K.G. krachtvoeder uit afval. Met 7 fabrieken ziin de onderhandelingen nog gaande. De volgende week zal vermoedelijk kun nen worden begonnen met de beschikbaar stelling van slachtvee voor de grootste ge meenten. Aan een volledige regeling tot be schikbaarstelling van k?eeding,_schoeisel en sajet, wordt hard gejj^rkt. Maatregelen wor den genomen, om aan twee Nedcrlandsche fabrieken, die garen fabriceeren, grondstof fen te verschaffen. Is men daörmee gereed, dan zullen rno i- mumprjjzen worden vastgesteld voor garen. Begin April zijn maximum-prijzen te wach ten op standaard-schoenen. Wat de zaak-Dc Jong betreft, meent de minister, dat voor hem geen aanleiding be stond tot dieper ingrijpen, toen hij de over tuiging had gekregen, dat de heer De Jong zich niet aan corruptie schuldig had ge maakt en toen de heer De Jong ontslag had genomen als lid der Peulvruchtencommissie. De minister doet mededeeling van de te dezer zake gevoerde correspondentie. Spr. zeide voorts, dat van de wijze, waar op de zoon van Baron Collot d'Escury aan den landstormplicht was onttrokken, hem niets bekend was, voordat hij er de vorige w eek in de Kamer van hoorde. Van eenige protectie van den bedoelde voor de benoe ming tot graancommissaris voor Zeeland is geen sprake geweest. Wat e Best- betreft, den minister was gebleken, dot d<a afgevaardigde de functies van advocaat en' regeeringscommissaris verwarde, waarom1 spr. aan deze verwarring maar een einde maakte. Spr. verklaarde, dat hij aan de goe de trouw van den heer niet twijfelde. Wat het wetsontwerp tot bestrijding van den. kettinghandel aangaat, dit is naor spr. zaide, in voorbereiding De gemeenten kunnen niet worden ontslagen van de 10 pets. bij. dragen in de distributio-kosien. Tc 4 uui 10 is de ve'rgaderi/ verdaagd tot 's avond 8 uur. Uit de Uers. l>c economische oiHlerhauilcSingc/i De N. R o 11. Cl. zot als volgt dc [Jan nen der economische regeling uiteen: „Dc grondslag voor eono ovcntiteele 1 - eenkomst bevat drie hoofdpunten d" toe voeren naar or.0, kinddc uitvoeren ui' ons landen het Nederlandsche scheepvaart verkeer. Omtrent liet eerste punt vair niet veel te zeggen. De toevoeren, die bij tol-- standkoming van* eene overeenkomst zullen worden mogelijk gemaakt geen zeker heid, dat zij zullen norden verstrekt, slechts de toezegging, dat er „oprecht" naar zal worden gestreefd I worden krop toege meten. Te veel, om te steryen, te. weir-kr om van te leven of gelijk het in de Kola heet„alle rantso n zijn bcnedep de nor male behoeften, doch worden voldocrtdo geacht, om in kt allernoodzakelijkste t« voorzien." Daartegenover zou Nederland zich dun. iot twee belangrijke concessies moéten ver binden. Veevoeder en kunstmest /.n! niet, kunnen worden verkregen, of Nederland moot den uitvoer van onze voorna"msi-"* lundbouwartikèlen en vecUvUprodueu-ix (boter, koos, vee cn veeproducten, paarden, gevogelte en eieren, varkens en varkens- producten, aardappelen, suiker cn zaden) naar de centrale mogendheden hetzij - heel stopzetten, hetzij aanmerkelijk b ken. Met andere woorden, wij zouden deze uitvoeren eene eenzijdige richting mt - ten willen geven, cn de juiste basis, waarop- die uitvoeren tot nu toe plaats hebben, prijs geven. Dc tweede verbintenis betreft hel ge bruik van onze vloot. No uitrek van het geen van or.ze vloot noodig zou zijn voor den toevoer nner ons land cn voor 'den uit— .voer uit Neder!onds(h~Ir;üi naar onder- landen dan Nederland (en 100,000 ton voor de Europccschc vaart) zou onze beschik bare scKeepSruimte ongeveer non half miljoen Ion in dienst van de geassoc hor den moeten worden gesteldgelijk te Lor den was afgesprokenvoor do vauri bui ten het gevaarlijk gebied, lu;>;een echti-r t elfder ure van de zijde der' geassocieerden is veranderd in een verlungon, dat onzer zijds ermee genoegen zul worden genomen, zoo de schepen ook worden gebruikt in de gevaarlijke zone, dus niet andere woorden aan vernietiging prijs gegeven". Ziedaar de twee belangrijkste punten, die als grondslag voor eene overeenkomst te berde gebracht zijn, en tevens de twee, die uiterst twijfelachtig doen Lijn, of van de overeenkomst iets komen kan. Zij zijn van. zoo verstrekkende beteekenis, dat onze Rc- gcering het wenschelijk geacht heeft, niet tot het opstellen van oen. overeenkomst over te gaan zonder eerst niet Duitschland overleg te hebben gepleegd. En hot resultaat van dut overleg is vol strekt negatief geweest. „Worden! aan de geassocieerde rog-.1 La gen de verlangens ten opzicht van onze landbouwartikclcn ingewilligd, zoo gnf Duitschland te kennen, dan zol dit land voor eene nieuwe ceconomischv regeling - de thans geldende loopt ulto. Maart af met ons niet zijn te vinden. Zoodot wij in dit opzicht dus voor een uiterst netelig dilem ma worden gestéld öi geen voedsel voor het vee cn geen meststoffen, d.i. vernieti ging van een groot deel van onzen \v stapel cn verminderde producti van voedings middelen, of geen steenkool, een staal nv wat wij nog meer von Duitsciiland mee ten betrekken, d. i. vérlammirg, van on/'* in dustrie, toenemende- werkloosheid mot ol de oeconomische nadeel van di'-n, cn kou." Aon deze uiteenzetting knoopt de N. R o 11. C t. de volgende beschouwing .vasts: „Alles biieen kan de toestand daarom niet anders dan zeer somber worden ingezien. Kort gezegd komt hij hierop neer, dat v/J von twee kanten worden geknepen. Afhan kelijk als wij ziin van buitenlandsche aan voeren, grachten de geassocieerden uil ons te persen zooveel ze rnoar krijgen kunnen- Dank zij ccn aantal chicanes en onch zee varenden ongebruikelijke en niet in l l zijnde methoden, hebben zU de feitelijk'? macht zich verschaf: over ;n groot - deelte onzer vlooi, dat in hunne haver»? vereehigd is. Deze machtsposiue^wordt nu ter dege tegenover ons „uitgebuit Lou* rlen, cn waar men er maar naar luisteren wil, geeft men hoog op van den aanbouw* van scheepsmateriaal, cn spfcekt men met minachting over de luttek» resultaten, d.ï de vijand met zijne*duikSooten weet te be reiken tegenover de geassocieerde scheep vaart doch inmiddels zcmen ons di duimschroeven aan, om te trachten, ons zooveel maar mogelijk van onze vloot n»«» handig tc maken. Zód zitten ze in de kneu Het kleine land, dat machteloos is, zal moe ten bloeden, zdl het van gebrek niet willen omkomen. Daartegenover speelt Duitschland de te genpartij, niet om den zwakke te helpen, doch uit eigen belang. Wat ons lot zal zijn* indien Duitschland ons de tot stand konifr*;' van eene overeenkomst roet de geassocieer den feitelijk onmogelijk maakt, deert onzen grooten buurman in èvet geheel niet. Den

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1