„DE EEMLANDER" EERSTE BLAD Maand Maart. KOLONIËN. "binnenland 16a Jaargang, fS» 200 4 iBomiiïpis per 3 tna.indcD voor Amert* foort f I.SO, Idem franco pa post f 2-UÜ. per week <met gratis verzekering tcfea ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummers f QDS Wekelijkscb bijvoeg'el^ HolUpdschi Hviavrxxw (onder redactie «an Fhérèse Hoven) per 3 maanden 50 cent ^ekelijkscb bijvoegsel aiTiri/drmu* pet 3 maanden 60 cent. AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURO UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVAU hobk urn«HT«<u.Mi.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 18 Maart 1918 dicnsfjanoledingeti 1-5 rege|, f 0.50. „rooit Ittrtr. nur plm,ruimte Voor hindel en hedrijf butiaa «er eoordtellge bepillngen tot hel herhuid adven teereo In dit Blad, bij abonnement Pene clrcub.ro, bevattende de voorwaarden, wordt op .anvraa* toegezonden. I' door Mevr. E. H. DU QUESNE—VAN GOGH Ze lacht zoo fijrf, ze lacht zoo zoet Een schoone met een valsch gemoed: Hoe menig wichtje, poezel, warm, Versteent ze in zijn rtxoedersarml Zij lacht zoo zoet, ze lacht zoo teêr, Maar hoedt u voor het Maartsche weêr, Zij grijpt u plotseling bij de keel En kwaal en kommer zijn uw deel. Neem u in acht, haar lachje fijn, Berokkent u dra leed en pijn. Let op haar vogels loos gefluit, Die fluit straks vol uw vreugde uit. Hoe mei viooltjes frisch getooid. Hef gif dot zij in 't ronde strooit. Aan zwakken vrees en onheil baart, Dat is uw werk, o schoone Maartf „In één woord schitterc-od." Er ligt in oord Holland, aan de Zaan ,'n stad, welke wij niet nader zullen aandui den, omdat bi' het noemen van haai naam lekere, politiek zeer roerige medeburgers, wat nerveus plegen te worden, en in deze •tijden is het van groot belang dat iedereen afn koJmte bewaart. Die stad heelt 'n Centrale Keuken, welke onlangs no$f aan onze Centr. Keuken ten voorbeeld is gesteld. Het was er „in één woord schitterend", 8ls wij zeker iemand mogen gèlooven, die waarschijnlijk nooit iets van de Centr. Keuken in die gemeente gezien had doch slechts afging op het feit, dat die stad 'n socialistisch gemeentebe stuur had. joodnt daar in zijn gedachten- gang 'n ideaal Centrale Keuken moest be staan. t Was anders. Heel anders. Wij hebben er eenige staaltjes van aangehaald, maar dat was misschien laster onzerzijds. Nu is ook in den raad dier gemeente de Cer.tr. Keuken over de tong gegaan en veel - goeds is er niet van gezegd. De wethouder zelf, 'n socialistisch Kamerlid, sprak van „het échec van de CentTale Keuken". Ja sterker neg, onder de gemeenten, waar van hij de Centr. Keuken aan de zijne ten ▼oorbeeld stelde, noemde, hij ook.... Amers foort! Daar gaat gij, o onbesuisde lofdichter van die Zaansche keuken en verguizer van de Amersfoortsche Centr. Keuken? Dat het ook overigens onder de roode vlag niet gelukkiger leven is dan elders, is ook weer eens in diezelfde raadsvergade ring gebleken; (wij verzoeken onze socia listische lezers de volgende regelen maar over te slaan, wij mochten hun, ooren eens kwetsen). Wij lezen dan in het verslag: „Ben zeer groot gedeelte van de verga dering werd in beslag genomen door een bespreking van de wijze waarop de levens middelenvoorziening in de gemeente plaats heeft. In de laatste weken was in de plaat selijke pers een aantal ingezonden stukken opgenomen, waarin daaromtrent en vooral aangaande het beleid van den (socjalisti- ichen) wethouder D o n i a, die met de lei ding van het levensmiddel°nbedrijf is belast, scherpe critiek werd geuit". Natuurlijk en hier kunnen onze roode lezers de lectuur weer veilig vervolgën waren al dte klachten ongegrond en al die critiek louter laster. Als onder 'n „burger» lijk", zij het no? zoo vooruitstrevend ge meentebestuur, klachten geuit worden, dan zijn deze „hoogst ernstig" en „volmaakt juist"; maar als het gemeentebestuur toeval lig in roode henden is, dan spreekt het wel vanzelf dat precies diezelfde klachten en precies dezelfde critiek last e r is, opzet telijk door de bourgeois gefantaseerd om het soc. bestuur in discrediet te brengenf Want waar eenmaal de socialisten de baas zijn daar worden alle menschen braaf en loopt alles van 'n leien dakjehoogstens kan zoon leelijke hnujgcü? zoo nu en dan eens wat -o enhnar.«r,eldpr, in het eten wer pen BUITENLAND^ Politiek Overzicht Het ool tieke programma van Finland. In Berlijn is na een avontuurlijken tocht aangekomen het hoofd van de wettigp re geering van Finland, de minister-president Svinhufvud. In zijn persoon belichaamt zich de lijdensgeschiedenis, die Finland in de laatste jaren heeft doorgemaakt. Als voorzitter van den landdag heeft hij vooraan gestaan in den strijd, dien Finland heeft moeten voeren tot verdediging van zijne rechten, die door de Russische autocratie met voeten werden getreden. Hij heeft voor zijn land gestreden en geleden. Twee jaren lang h hii gevangen gehouden in Siberië. Eerst de revolutie in Rusland gaf hem de vrijheid terug en daarmee de gelegenheid om den arbeid roor hef wél-zijn. van zijn land U kcriQtLeo* weitt uau uct iiootd ge plaatst van den Senaat, het lichaam dat ip Finland de uitvoerende macht in handen heeft. Op dien post is hij gebleven totdat de roode reactie tegen orde en beschaving uitbrak en het land met de snelheid van een stormvloed met hare verschrikkingen overstroomde.. De Senaat werd uit Helsing- fors verdreven; een deel van zijne leden redde zich naar Wasa en organiseerde van daar uit den strijd voor het herstel van wet en recht, aanvankelijk^net geringe kans van slagen. De anderen waren verdwenen, ook Svinhufvud. Men dacht, dat Svinhuf vud als gevangene in handen was gevallen van de roode garde. Dot blijkt echter niet juist te ziin. Zelf heeft hij in Berlijn aan een interviewer zijne lotgevallen aldus ver haald: „Vier weken lang in vrijwillige gevangen schap, zonder in de frissche lucht te komen. Bij wildvreemde menschen, want bij mijne vriènden en kennissen zou men mij gezocht on gevonden hebben. Toen heette 't op een goeden dag; ,;Maak, dot gij weg komt!" En wij staken zonder,dralen geld in den zak en poesrten de plaat, zonder iets mee te nemen. De jas, die ik nu aan heb, heeft een vriend mij geleend, want ik moet mij hier onder de menschen vertoonen. Alles v. os een beetje voorbereid; dot spreekt van zelf. Wij werden, behoorlijk onkenbaar ge maakt, met eenige betrouwbare mannen aan boord van den ijsbreker Pawno gebracht, toen die, zooals gewoonlijk, uitliep oni de vaargeul open te houden. Nauwelijks waren wij buiten in volle zee of wij overmanden de Russische matrozen, zetten koers naar Reval en leverden hen daar als krijgsgevangenen af. De ijsbreker doet nu in Reval goede dien sten en de Russische vloot voor Helsingfors kan wachten, totdat het voorjaar haar ijsbre kersdiensten bewijst. Berlijn is natuurlijk voor Svinhufvud slechts een doorgangsstation. Men zal hem spoedig weer op zijn post zien, om de leiding op zich te nemen van den strijd tegen hel roode schrikbewind. Die strijd ziet er thans niet meer zoo hopeloos uit als eenigen tijd geleden. De witte garde, die generaal Man- nerheim bezig is te organiseeren, biedt nu reeds met succes weerstand aan de moor denaarsbenden, die onder den'naam van de roode garde het land terroriseeren. Na vruchteloos bij Zweden om hulp le hebben aangeklopt, heeft de wettige regeering te Wasa, bij Duitschland steun gevonden, dat niet alleen hulp verleent door het zenden van wapenen en munitie, maar zelf als bondge noot optreedt oni het gezag van orde én wet te herstellen. Eene afdeeling Duïtsche troepen is reeds in Abo aan land gezet en zal, als dat noodig blijkt, door meer gevolgd worden. Evenals in de Ukraine, laat Duitsch land ook in Finland de sohoope gelegenheid niet voorbijgaan om de zelfstandigege- meenebesten, die uit de puinhoopen van het vroegere Russische rijk worden opgebouwd, aan zich te verbinden, door hen bij te staan in hun verweer tegen het uit Groot-Rusland dreigende vernielingsspook. Over het politieke programma van de re geering, die zich tot taak stelt den nieuwen staat Finland op te bouwen, deelt de Vossi- sche Ztg. mede, dat dit drie bestanddeelen heeft: 1. zuivering van Finland van de bolshewiki, 2. oplossing van de Alandkwes- tie, 3. regeling van de Verhouding tot Oost- Karelië. De zegsman van de Voss. Ztg. ver klaart daarover: Wat Finland zelf betreft, is Helsingfors thans nog niet van de bolshewiki gezuiverd. Geheel Zuid-Finland, het eigenlijke indus triegebied, is altijd nog in bolshewistische handen. Het eerste werk, dat de Finsche regeering heeft te verrichten, bestaat hierin, de roode garde en hAre Russische helpers voor goed uit geheel Finland te verjagen, waartoe de overeenkomst van Brest-Litowsk de aanleiding levert. Zweden heeft het recht verbeurd op de Alandeilanden aanspraak te maken. In bit teren nood heeft Finland bij herhaling Zwe den gesmeekt, hulp te bieden legen de bolshewistische plunderingen. In plaats van hulp kwam het verbod van den doorvoer en den verkoop van wapenen; Zweden gaf stee- nen in plaats van brood. Daarmee heeft Zwe den het psychologische oogenblik laten voorbijgaan. Toen Zweden tot lifbcherming van zijne burgers drie expeditiën naar de Alandeilanden zond, behartigde het zijne eigen belangen, maar stak voor den nood van Finland geen vinger uit. Wat Oost-Karelië betreft, is het bekend, dat de bevolking van dat gebied^ zich tot Finland heeft gewend om aansluiting aan de jonge republiek te vragen. Volgens de Russische statistiek, die zeker niet in het voordeel van de Finnen is, vormt het Fin sche element den eigenlijken kern van de bevolking van Oost-Karelië. Finland maakt daarom aanspraak op Oost-Karelië, maar ook op Kola tot aan den uitweg naar zee. Daar mee zal het gewichtigste stuk van den Moer manspoorweg in handen van Finland komen en een Groot-Finland in 't leven worden ge roepen, dat aansluiting heeft aan de Oostzee en ook aan de door den golfstroom bespoel- de IJszee. De oorlog, P e t e r s b u r g, 14 Maart. (R.) De bolshewistische leden van de conferentie te Moskou heeft met 453 tegen 30 stemmen be sloten het vredesverdrag te ratificeeren. Riaiuanouw* de bakende iheoieiicus van het bolshewisme, en de vertegenwoordigers van al de beroepsvereenigingen, verlieten de partij na dit besluit. Weenen, 15 Maart. (Corr.-bur.) He den is het Oostenrijksch-Hongnarsch-Rus- sische additioneele verdrag bij het vredes verdrag van Brest-Litowsk gepubliceerd. Het beoogt de regeling van de openbare en pri vate rechtsbetrekkingen, de uitwisseling van krijgsgevangenen en civiele geïnterneerden, de emnestiekwestie en de behandeling van de wederzijdsche handelsschepen, die in de macht van den tegenstander ziin geraakt. Londen, 15 Maart. (R.) Onze cor respondent bij het Fransche leger seint dd. 14 Maart: Ongeveer 19(> Duitsche divisiën staan nnn het front'in Frankrijk en België en versche troepen uit Rusland en Duitschland kunnen nog worden aangevoerd Maanden geleden waren de voorbereidingen der Duitschers reeds voltooid en de Waag, waarom de vij and de eene week na de andere laat voorbij gaan zonder op le rukkekn, kan mogelijk hieruit worden verklaard, dat hij verlangt te weten hoeveel divisiën bij uit Rusland knn krijgen, alvorens zich acn de meest gewaag-' de onderneming van de en oorlog bloot te stellen Onze voorbereiding is. minstens even ge ducht als die van de Duitschers. Vele maan den van onophoudelijken arbeid hebben het front menschel ijker wijs gesproken ondoor dringbaar gemaakt. Wan ook de Duitschers •mogen aanvallen, overal zullen zij Jlnie na linie vinden, om ben te ontvangen. De Duitschers zullen zónder twijfel een ge ring numeriek overwicht hebben. Daartegen zullen wij betere soldaten en betere kanon nen kunnen plaatsen en een organisatie, die op elk punt opgewogen is tegen die van den vijand. Berlijn, 15 Maart. (\V. I>.) Over de sterkte varr de tot dusver in Europa aange komen Amerikaonsche strijdkrachten heeft de Entente overdreven berichten Verspreid, die moeten dienon om de oorlogsgeestdrift en het vertrouwen van hunne naar den vrede snakkende volken op te wekken. Have opgaven becijferen zich op 500.000 600.000 man. In strijd Kiëïmee* constateert de opperbevelhebber van de Amerikaansche strijdmacht in Frankrijk" Pershing, volgens een draadloos telegram uit Lyon van 5 Maart, dat de Amerika tnsohe hulp nog in haar begin is en de troepensterkte nog riief zeer groot is. In overeer stemming met dc?.e verklaring kan de stefkteuVan de Amerikanen in Europa thans op hoogstens 200.000 man geschat worden, waarvan' het grootste ge deelte zich in de opleidingskampen bevindt en nog niet aan het front kan worden ge bruikt. Washington, 14 Maart. (R.). Voor de Amerikaonsche maatregelen in Frankrijk, die thans in uitvoering zijn, worden nog 9000 spoorwegahbtenaren van alle rangen gevorderd. De vereenigingen van spoorweg personeel verleenen hun bijstand om de manschappen te krijgen en uit te kiezen. Op den door den landraad van Koerland uitgedrukten wensch, dat de Duitsche keizer de hertogskroon van Koerland zal aanne men, is voorloopig geantwoord, dat daarop een besluit zal worden genomen nadat de tot medewerking aangewezen instanties zul len zijn gehoord. Het op nieuw gestichte hertogdom wordt als vrije en onafhankelijke staat erkend en de steun van het Duits~he rijk wordt het toegezegd bij de samenstel ling van zijne staatsregeling. B e rlij n, 15 Maar t. (W. B.) Voormid- dagbericht uit het groote hoofdkwartier. Vijandelijke benden, die in de Ukraine den vin Gosnel en Kiew naar Bachmaty voeren den spoorweg"bedreigden, werden uiteenge jaagd. Bochmaty werd bezet. Londen, 15 Maart. (R.) Wij verne men, dat de Britsche regeering door tus- schenkomst van de Spaonsche regeering een formeel protest tot Duitschland heeft gericht wegens het torpedeeren van het Britsche hospitaalschip Glenort Castle, op 26 Fe- -bruari. Londen. 15 Maart. (R.) De Madrid- sche dagbladen berichten, dat het Spaon sche schip Christina getorpedeerd is. Bij zonderheden onffireken. Londen, 15 Maart. (R.) Wij verne men, dat de Duitsche regeer'ng heeft te kennen gegeven, dat zij zich gerechtigd acht, de krijgsgevangen officieren te huis vesten in elke lokaliteit, die zij geschikt acht, hetzij zii .bijzonder blootgesteld zijn aan luchtraids of niet. Natuurlijk heeft de Engelsche regeering besloten een gelijke gedragslijn te volgen. Weenen, 14 Maart. (Part.) In Hon garije is de kwestie der kiesrechthervorming in het beslissende stadium getreden. Er ziin voortdurend overleggingen en audiënties bij den keizer. Gisteren waren Wekerle, An- drassy en Tisza gezamenlijk in audiëntie. In de eerstvolgende dagèn worden de beslis sende onderhandelingen over een compro mis in Budapest gevoerd. Weenen, 15 Maart. (Corr.-bur.) Se dert meer dan een jaar werden in het minis terie van buitenlandsche zaken tusschen ge volmachtigden van dit departement en van de regeering van Oostenrijk-Hongai ijs eener- zijds en gevolmachtigden ven de Turksche ïegeering anderzijds onderhandelingen ge voerd om onze rechtsbetrekkingen tot het Turksche rijk, die sedert eeuwen op de ca- pitulatiën steunden, door moderne verdro gen te regelen. Deze onderhandelingen zijn kort geleden ten einde gebracht. In vijf over eenkomsten en eene reeks toelichtende pro- ftokollen werd het geheele complex ran de vragen, betrekking hebbende op de'colvsu* procedure der Huuropzeggingswet op te dra^ gen aan de Huurcommissies in plaats van aan den kantonrechter, wordt aangenomen met 46 tegen 0 stemmen. Het omendement-Mendels, om het moge* lijk te maken, dat huurders, die verzuimen* verzoekschriften tegen ontruiming in tc die* nen, alsnog door de wet kunnen worden ge* Inire inrichting, <ie rechtsbescherming, .leni hoipon, wordt bestreden door den heer V n n rechtsbijstand, de uitlevering en het recht van vestiging van de Oostenrijksche en Hongoorsche staatsburgers eenerzijds en dê Turksche onderdanen anderzijds geregeld. De onderteekening van deze verdragen en van de verdere stukken, die de verdragen aanvullen, heeft den I2en Maart in het mi nisterie van buitenlandsche zaken, plaats ge had. B e r I ij n, 15 Maart. (W. BDe hoofd commissie heeft opnieuw over de kwestie der leger-leveronties beraadslaagd, waarbij de zaken-Daimler en von Behr-Pinnow we derom besproken werden. Ten slotte werd met algemeenc stemmen besloten, in alle voor de legerbehoeften wer kende bedrijven de boeken en andere voor (ie prijsberekening noodige documenten te laten controlecren en spoedig bij alle cen trale leverantiebureaux voor de behoeften van leger en marine afdeelingen voor prijs- onaerzoek in te richten en centrale controic- bureaux voor de oorlogsleveranties in te stellen, die de werkzaamheden van alle af zonderlijke bureaux vr.n onderzoek zullen controlceren. ingetrokken werd een voorstel om de voor leger- en morine-behoeiten werkzame bedrij zen te militariseeren en aan deze bedrijven voor den tijd der mliitariseering slechts zoo danige prijzen te betalen, dat het belegde kapitaal vijf procent rente afwerpt. Petersburg, 1 4 Maart. (R.) Er wordt bericht, dat prins Lwow gevangen genomen is door den commandant van het noordelijke front. Wasa, 13 Maar t. (W. B.) Het hoofd kwartier deelt het volgende mede: Aan het Sotakundafront voorpostenge vechten in den nacht van den 13en, waarbij de vijanden 29 man verloren. Aan het Ta- vnstbandfront werd na driedaogsche ge vechten een vijandelijke aanval op Voskwesi tot staan gebracht. De vijand werd terug gedreven. Aan het Savolakfront namen on ze troepen na een zwarên strijd van vier en Lv.si en veroverden twee machinege weren. Washington, 14 Maart. (R.) De marinecommissie van het huis van vertegen woordigers heeft gunstig gerapporteerd over egn wetsontwerp om 1300 millioen dollars beschikbaar te stellen voor het volgende fis cale jaar ten behoeve van de marine. Washington, 14 Maart. (R.) De vleeschuitvoeren naar de geallieerden zullen worden vermeerderd met 50 en missohien verdubbeld worden onder de thans aanhan gige schikkingen tusschen Hoover en de ver tegenwoordigers van de geallieerden. Het voornemen bestaat vleeschreeerves aan te leggen voor de geallieerden uit het groote surplus, dat in de Vereenigde Stoten is ver zameld. De geallieerden zouden de schepen voor het vleeschtrarsport verschaffen. Verspreide Berichten L o n de n, 15 Maart. (R.) Het stoom schip Rathmore, van de Londen Northwes- terne, is heden morgen aangevaren door een ze^bcot en hoeft zware averij bekomen. 640 passagiers werden in Kingstown aan land gebracht; daaronder waren 20 gewonden, 26 worden vermist. De Rathmore i? naar Dublin gesleept. OosMndl{ Ito «iMlirii «lor scasBocieorilc reseoriiiffon Uit Ilatjvin v ordl geseind: De gouv.ineur-gcncraal heelt niet de he, - ren Lovink, De. Kruyf, Engel. Zciling.i en r«r- tegen woordigers uil de scheepvaart wen id een conferentie gchoudcu over dc nmatroj^" lcn, dii voor Indië tc nemen zullen zijn als gevolg van de economische eischen, die. ge steld werden bij de onderhandelingen tusschen Nederland- en de. Entente. Kameroverzicht Tweede Kamer In dc zitting van Vrijdag vroeg de héér Van Doorn verlof tot interpellatie óver het tijdstip der verkiezingen. Huuropzeggingswet. De heeren Lohman, De Geer en Visser van ïJzendoorn repliceeren. Minister Ort dupliceert. De heer Van Hamel licht een sub amendement toe op het amendement der commissie van rapporteurs tot schrapping van de huurgiens uit de Huurcommissiewot, met de bedoeling het mogelijk te maken, dat de Huurcommissies uit minder dan 5 leden zullen kunnen bestaan. Het sub-amen dement wordt overgenomen door de com missie van rapporteurs. Het amendement wordt z. h. s. aangenomen. De amendemen ten der tommissie van rapporteurs, om dc 5 a s s e van IJ s s e 11. Ook de heer Limburg bestrijdt hof amendement dal door den M i n i s t e i wordt ontraden en daarna wordt ingetrokken. Het omendemonl-vnn Doorn, waardoor be dingen betreflende de wijze van gebruik of bewoning worden uitgesloten van bedingen, welke bij niet nakoming niet tot uitzetting mogen leiden, wordt aangenomen met 61 tegen 3 stemmen. Het ontwerp wordt z. h. s. aangenomen, i Levensmiddelen-voorziening. Minister Posthuma zet zijn rede voort. De minister ontkent onevenredige bevoorrechting der groot-industrie boven de kleine. Overwogen wordt tegen 1 April de egalisatie van huisbrandkolen të veranderen. De Minister ontkent zeer pertinent dat de verstandhouding tusschen zijn depar tement en dat van Buitenlandsche Zaken of tussch ende N. O. T. en de N. U. M. zou te wenschen laten. Dc heer La Gro ontkent aan den heer Duys mededeelingen te heb ben gedaan, welke dezen rechtmatige aan leiding konden zijn om beschouwingen te houden, als die v elke hij ten beste gaf. Do zaak is dnarnn le evenwel voor den minis ter niet uit. De handelwijze van den heer La Gro heeft hem zeer ontstemd. De advie zen van den heer Kröller waren niet in overeenstemming met het recht van den Minister van Landbouw en dien van Buiten landsche Zaken om de zee- en landgrens zoo wijd mogelijk open te houden. Alleen de regeering is daarvoor verantwoordelijk. Een distributiestelsel slaat den Minister in groote lijnen helder voor den geest. The orie en praktijk maken echter allerlei onver wachte omstandigheden. Telkens zijn afwij kingen noodig, wat dc organisatie betreft, spr. is bereid geleidelijk meer Rijksbureaux in te stellen, onder leiding van direct aan den Minister verantwoordelijke ambtenaren en spr. wil meer gebruik maken van de hulp van regeeringscommissarissen. De Minister heeft "geen" bezwaar tegen *ene commissie bestaande uit Kamerleden, waar bij klachten zullen kunnen worden inge- diend. Verder aal noodig zijn eene herzie ning der JuchtweL dr> Wnr r.)\ vor-oAr ,1A Wet tegen den Kettinghondel, Burgerlijk® dienstplicht. Verhooging' van den oorlogs winstbelasting. Bovenal is echter noodigv dat ieder doordrongen is van de dure plicht om krachtig mede te werken aan uitvoering van maatregelen der regeering. Spr. waar schuwt de rechterlijke macht tegen te ge ringe straffen op de overtredingen. De mi nister is gaarne bereid zijn plaats aan een ander af te staan, echter zal hij niet uit eigen beweging gaan, doch alleen tengevolge van een daad van de Kamer en zulks ook na het voteeren von het gevraagde crediet, dat hij niet zal beschouwen els een inotie von ver trouwen. Een en ander in overeenstemming met het besprokene in den ministerraad (bravo's). De vergadering werd daarna te 4.30 ge sloten. Uit de Pers. IVcderlanil o» «le geassocieerde regeer! ritsen. In enkele bladen troltcn wij nog een ui., voeriger Reuler-cornmuniqué uit Londen aan, dan ons gewerd, waarin o.a. gezegd wordt, dat db Nederlanders goed moeten begrijpen wat de sta^ der geallieerden niet beteekent. „Het is géén nieuwe vorm van zeorool. Ook beduidt het niet, dat de schepen door eci% sterker nuru- worden ontnomen aan reit zwakkere zonder bi-hoorlijke vergoeding. Hot beteekent alleen, dat er goede vrachtprijzen v.orden betaald voor de schepen, dot zij wor den verzekerd, bewapend, gekonvoieerd, in het olgcmeen beschermd cn dat dit alleen is voor den duur van den oorlog. Bij het einde der vijandelijkheden zullen ze aan hun eige naars worden teruggegeven, icrwijl, indien zij in. het gevechlsgebied en gedurende hun ge bruik door dc geallieerden #woiden in do» grond geboord, a! het mogelijke zul worde» gedaan, om ze ten spoedigste naar behooren te vervangen. „Dit rechtmatig cn zelfs edelmoedig aan bod vergelijke men met de praktük der Duit schers om of de Nederlendsche schepen in dc havens o» te sluiten, öf ze, indien zij uitloo-*. jyén, in den grond tc bonm. zonder belooft of voornemens is ze te vervangen, alleen omdat ze hun eigen Nederlondschc havens verlaten. „Bij de bespreking van hel besluit der ge allieerden mot! verwezen worJ - "per af- geioooen comm' -ele ondet hand- li n tus°chen Engeland en Ncd-'bnd. „In het begin vpp - '-!'■»c- ret«is h -I Nt- ^eilnnd ,or> ziin voortbreng e*n Er.- gelond te leveren. tegen buil-n- spofige prijzen en slechts na langdurige ^be sprekingen stemde het er in toe, om ct-n bil lijk aandeel daarvan le verkoopen op voor woorden, die wij kondon aanvaarden. 1 octt Duitschland den onbeperkten duikbootoorlog aankondigde, was Nederland de eenige va» alle noordelijke neutralen, die niets deed om d. onwettige Duitsche mclhódon tr#bevin den, maar het legde al ^zijn schepen op eigen en onder-c havens." Ziehier dan dc vei' wuincr. waarom, zooalt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1