DE BAI1ERINA, „DE EEMLANDER" BUITENLAND feuilleton. MATILDE SFRAO. Van week tot week. 16e Jaargang, No. 201 lUnUHCUCUTCDDIIC m"odeD '•o0' ftyUnnLlnCflOrnlJu foort f l.SO. idem franco pzr post f 2.00. per week (met prati» verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummer* 005. WekeUJkscb bijvoecsel HolUndtch* Huisvrouw (onder cedactle van Thêtèse Koven) jyer 3 maanden 50 cent Wekelykstb bijvoegsel *Wtrtldrcvue* per 3 maanden 60 cent. HOOFDREDACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Cs BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, „oeic utagchisckhtii. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 13 Maart 1918 dienstaanbiedingen I—S regels t OJO. grnoie lener» n.-.ar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer «oordceli -e bepalingen tol het herW.-.ld ad ver. tecrcn tn dit Glad, bij abonnement. Ecce circulair*, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ncüaijifiia bekeft critickcr dagen dan ooil te vore 11. l)c geassocieerde" regeeringen heb ben, oiKJcrhr.ndelcnsmoedc, ons de voorwaar den voorgeschreven waaronder zij van hun ■eigen schaarsche voorraden ons zooveel levensmiddelen willen afslaan als voor ons .voldoende is om niet van honger 4c sterven.' Hebben is hebben, maar krijgen is hier de kunst. De voorwaarden zijn namelijk van dien aard, dat onze oostelijke huren thans reeds legen de aanv^rding booze dreigementen doch hooien, welke in schril contrast staat tot hun deelneming in onze mociclijkc positie en hun verontwaardiging over de ongehoord^, pressie der geallieerden. Inderdaad heeft de cdelmocdighr d van onze weldoeners uit het westen 'n 1 acre bij smaak Dat zij uit pure liefde voor de kleine volken, voor wie zij zich immers reeds zoo lang de zwaarste offers getroosten zóóver zouden drijven dal zij ons v'ir. levensmiddelen gingen voorzien zonder cériigc tegenprestatie, zal niemand verwachten. Maar dat zij dien ciech uitstrekken lot het gebruik onzer sche pen óók in de gevaarlijke zone, is toch wel wal al te veel gevergd van onze dankbaar heid. Daardoor toch worden «iet alleen-die schepen aan vernietiging blootgesteld, maar bestaal zelfs hel gevaar dat ook dc schepen welke ons de beloofde levensmiddelen bren gen moeten, hetzij door torpedeering hetzij door sluiliug van het vrije vaargculljc, ons land nooit zullen bereiken en hun kostbare lading op den bodem der zee of in Duilsche magen terecht zal komen. Terwijl wij dan bo vendien de onontbeerlijke Duilsche steenko len zullen missen. Niettemin, ci\ zullen allicht ccnigc schepen doorglippen en zoo hebben wij de keuze tus- Schcn heelemaal of half verhongeren. Geluk-- kig is minister Loudon cr ook nog. Zijn <jiplo- maliek beleid heeft -ons 'al vaker door dichte' moeilijkheden heen geholpen. Er wordt verkondigd dat onze edelmoedige vrienden 'n zachte pressie zouden willen oefenen door te dreigen dat zij, zoo wij niet goedschiks hun voorstel, men spreekt zelfs van ultimatum aanvaarden, beslag zouden leggen op al onze schepen, welke uit bezorgd heid vastgehouden worden in hun havens. Wij gelooven niet dat zulk 'n dreigement -ooit gebruikt zou worden om ons te dwingen 'n weldaad tc aanvaarden. Dat zou vernede rend voor ons zijn. maar nog vernederender voor den sterke, die aldus bruut cn ongege neerd jgn wil zou opleggen aan den aan zijn Overmacht OYcrgclevcrdcn zwakke Trouwens, het is van Engelsche zijde duide lijk gezegd: „dit is geen nieuwe vorm van zee roof". En roof zou hel locli anders wel zijn; v.'ehsvfr.ar geen nieuwe vorm, maar 'n dood gewone zóér oudcrwctsche vorm van roof, al leen toegepast op 'n wijze welke slechts bij hypermoderne opvattingen van recht cn on recht bestaanbaar is. Neen, aan dat dreigement is geen geloof te hechten. Dc geallieerden bestrijden de mach tige ccivbralen, hun militairisme en imperia lisme, maar zij bestrijden niet de correcte neu tralen. Zij zullen ook niet dwang op dezen willen oefenen om hun neutraliteit prijs tc geven. De ervaringen, welke zij daarmee ten opzichte van Roemenië opgedaan hebben, zullen 'n afdoende les geweest zijn; weliswaar zijn hun slaatslièden-van-het-oogenblik meer speelbal ..dan bcliecrseher van den toestand, maar 'n herhaling van de avcrcchlschc Bal- kanpojitiek. welke Duilschland gered heeft, schijnt toch wel uitgesloten. Trouwens, de ineest volkomen economische overweldiging van Nederland door de Entente (gesteld al dat zoo iets denkbaar was) zou Duitschland's nederlaag geen dag verhaasten, eerder ver tragen; nu het reusachtig oosten voor de ccn- dralen geopend is, kunnen zij ons miniatuur landje wel missen; tenzij 'n nieuwe blunder der tegenpartij hen mocht verleiden onzen veestapel „in beslag te nemen", op hetzelfde oogenblik dat dc anderen onze vloot „in be slag nemen." De ems.ige toestand waarin ons land ver keert. heeft dc belangstelling voor liet offen sief tegen minister Posthüma zeer doen ver flauwen. Trouwens, weinigen zullen cr zijn die mcenen dat het onder 'n anderen minister zoo deze al tc vinden ware. beter zou gaan. De critici- welke hier, soms onbillijk, soms ook met volle recht, vernomen wordt, is de zelfde welke men in alle andere landen oefent; alleen schijnt hel daar vaak nog veel erger te zijn en treedt de corruptie, welke hier slechts sporadisch cn vaak in dubieusen vorm zich voordoet, ginds voel duidelijker aan den dag; niet alleen in ïiHlitralc landen, die den louierendeu invloed van den oorlog niet ken nen, maar zelfs daar waar dat „heerlijk enthousiasme voor de nationale zaak", of hoe dal jn dc.'bekende gezwollen frases der natio nale ophitsers hceten moge. wèl beslaat. Minister Porihnmn heeft zich even fel ver dedigd als hij aangevallen was. Als tie Kamer het wil, 7fl hij heengaan. Vrijwillig doel hij zulks niet. dc Kamer zelve zal dc verantwoor delijkheid cn voor moeten dragen. Zelf schijnt de mi. -lef van zijn on/misbanrhoid, althans onvervangh":'-'1 ld overtuigd le zijn. Indcrd I ?-ui het moe iel ijk zijn 'n opvol ger te vm'Mi, v .- ol met het vooruitzicht dat tic K :?:f v pgen van dezen zomer 'n gansch and err nynsteTling van liet ministe rie kunnen tc weeg brengen. Mocht echter de Kamer min. PoMhuma als zoenoffer (beladen met dc zonden der na lie 1) wegzenden, dan verluidt reeds dat onmiddel lijk daarop de ontbinding der Kamer zou vol gen. Dat ware inderdaad 'n* oplossing, want met 'n langdurige crisis of 'n lijdelijke kracht van lagcren rang zou onze levensmiddelen- voorziening al heel weinig gebaat zijn. Toch zou 'n Kamerverkiezing onder hel nieuwe stelsel thans mociclijk zijn. Dc technische voorbereiding schijnt nog zoo weinig gevor derd, rlat reed gemompeld wordt ov uitstel der gewone verkiezingen lol hel najaar Wij gclcovcn niet, dal hel zoover met min. Poslhuma komen zal. Het is al erg genoeg dal de Kamer in 'n lijd nu ons economisch bestaan op het spel slaat, ccnigc weken zoek brengt met haar afbrekend werk cn bij do hr- handclii. i n van de millfocnen-vrnag voor dc leVensmidrlclcnvoorziening meer belang stelt in dc per >n cn dc fouten van-den minister dan het m gsluk waar het om gaat. Min. Pos'.h.dnfh's fouten mogen velen zijn, z'n verdiensten zijn niet minder talrijk cn z'n plichtsbesef cn Werkkracht zullen mociclijk overtroffen kunnen worden- En 'n lange reeks nieuwe maatregelen cn wetswijzigingen heeft hij thans weer onder handen. Minister Lely heeft meer pjeizier van zijn Zuidcrzcc-Yoorslel. Tegenstanders zijn cr niet geweest in dc Tweede Kamer en het voorstel zal wel met glans dc behandeling doorstaan. Oq1> voer. .dc - heeft dc Kamer nog even tijd gevonden. Beschermt dc hu urcom missie wel Rechts dc huurders van kleinere huizen, thans worden alle huurders, ook die van dc grootste huizen, beschermd. Hel was'"Wel noocLig. Elke liuuropzegging zal voortaan aan dc Huurcoinmissic. onderwor pen worden. Van de 'oorlogslerrcinen alweer geen nieuws. Het schijnt gemakkelijker lauweren tc behalen in den strijd legen zwakke neutra len of wecrloozc schepen dan op het slagveld. De Russisch-Duïtschè vrede is door hel Rus sische Sovjclscongres bekrachtigd; echter niet eenstemmig en liet gevolg is geweest dat dc tegenstemmers de partij der Bolsjewiki vaar wel gezegd hebben. De Centrale» gaan voort met hun „bevrij- dingswerk" van Finland cn dc Oekraïne. Zij bezetten reeds Odessa. Voorzichtigheidshalve was dc Russische handelsvloot in veiligheid gebracht. De Duitschc annexionislcn hadden den gelukkigslcn dag huns levens toen een deputatie uil Koerland den Keizer den her togskroon kwam aanbieden. Japan's onbaatzuchtige inservenlie hokt. Niet alleen in Amerika en Engeland, in Japan zelf schijnt thans ccnig verzet daartegen te be staan. Welk 'n miskenningl Politiek Overzicht De komende strijd in het westen. Nog steeds houdt in het westen de ver- kenningsstrijd aan. De weken volgen elkaar op en groeien aan tot maanden, zonder dat men van iets anders hoort dan van pogingen, waardoor de beide tegenstanders trachten op de hoogte te komen van den toestond in de vijandelijke liniën. Meestal zijn het slechts schermutselingen, waarvan men hoort; enkele malen slechts krijgen d c botsingen een omvang, die men vroeger zou hebben opge vat als strijdhondelingen van meer gewicht; maar in de tegenwoordige omstandigheden vnlt hunne beteekenis in het niet. Men begint vrij algemeen te vinden, dat het tijdperk van voorbereiding op den ko menden strijd wel wat hing dpurl. Eenmftal moet er aan het verkenningsiverk toch een einde komen. Waaraan ligt het dan, dat de herleving van den strijd, die tegen hei-voor jaar werd voorspeld, zich nog altijd laat wachten? Die vraag hebben de hoofdkwar tieren van de beide oorlogvoerenden te be antwoorden en die zullen dat antwoord ge ven op den tijd. die hen past. Voors hands kan alleen gezegd worden, dat de gedachte aan den grooten strijd waarvan de beslissing in den wereld- strijd verwacht wordt, bij beiden rog altijd levendig is en hei middelpunt is van sl hun denken en handelen. De Amerikonn- sche oorlogsse Cretans laker, die als offi cieel vertegenwoordiger van president Wil son aan de nieuwe^ ooriogsconferentie van de geallieerden op 2G Maart te Versailles zal deelnemen, heeft aan dabladcorresponden ten verzekerd, dat hij b;j een bezoek aan het front de stellige overtuiging heeft verkregen, dat het den vijand nooit zal gelukken ziine liniën in Frankrijk vooruit tè brengen. De ge dachte, dat het den vijand zal gelukken het front door te breken noemt hij „geheel ab surd". Daar staal iAtusschen tegenover, c l het zelfde vertrouwen ook heerscht aan de an dere zijde. Maarschalk Hindenburg er. riino rechterhand Ludendorif hebben enkele da gen geleden aan de „Kriegsberichrerstatter" van bet westelijke front hunne inzichten over den toestand verkondigd. Dat is samen te vatten in den volzin: „Wij zijn vol vertrou wen, dat de strijd, die ontbrandt, ook zal ge lukken". Zij zijn beiden"" zich ten volle be wust van den ernst en het gewicht der ge beurtenissen, die voor hen liggen, maar gaan ze met onvoorwaardelijk vertrouwen tege moet. Generaal Ludendorff legde er nadruk op, dat de Duitschers in 1917 met eene min derheid in aantal aan het westelijke front zich^staande hebben gehouden, hfet was eene geduchte verantwoordelijkheid ge weest, voor de aanvallen in het oosten en ziiiden too vele krochten cP te zonderen; maar zonder dat zou 't niet gegaan zijn en zou de tegenwoordige gunstige toestond niet zijn bereikt. Thans heeft het Duilsche leger, al is ook bij den toestand van de spoorweg verbindingen in het oosten a*(n een trans port in hel tc^mpo van de mobilisatie niet te denken, loch>eeds numeriek de overmacht aan het westelijke front. De taak om ook in het westen, gelijk in het oosten, tot oen vre de te komen, is thans tot oplossing le bren gen, en Hindenburg voegde er uitdrukkelijk' bij„tot een goeden, een Duitschen vrede; een andere kan ons niet helpen." Hier staat de eene verzekering tegenover de andere. Wie gelijk heeft, zal het zwaard moeten uitmaken. Maar op één gewichtig punt bestaat eenheid van inzicht aan beide zijden. De Duitschers zijn in aantal de sterk- sten. Keuter s correspondent bij het Fran- schc leger geeft dat volmondig toe; hij zegt: „De Duitschers zullen zonder twijfel een ge ring numeriek overwicht hebben." Als troost j voegt hij er bij: „Daartegen .zullen wij be- tere soldaten en betere kanonnen kunnen j plaatsen er. een organisatie, die op elk punt opgewogen is tegen die van den \ijarrl." Het is dus een feit, dat de-Duitschers in het westen in getal het overwicht hebben. En of dit node' wordt opgewogen door de factoren, clle genoemd worden als gunstig voor de Entente, kan nie voetstoots als juist worden an venomer. Erkend wordt, dat dc Duitschers in ganisatie niet achter staan bij de Entente Dat de Entente betere kanonnen heeft, is mogelijk, maar tot dus ver Is daarvan nog niet vernomen. Dut zij betere soldaten heeft, L echter eene bewe ring. waarachter een groot vraogteeken moet worden gezet. Onder de soldaten van de Entente is althans één element, dol met het Duitsche leger niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd. Dat is het Ameri- kaansche contingent. Daarover zijn óverdre ven'berichten verspreid, die de sterkte be cijferen op 500 u 600.000 man. Wolff's bureau geeft eene andere berekening, vol gens welke de sterkte van de Amerikaan- sche troepen in Europa thans op hoogstens 200.000 man geschat- kon worden, waar van het groots-te gedeelte zich in de oplei dingskampen bevindt en nog niet aan het front kan worden gebruikt. Misschien over drijft die schatting naar de andere zijde; maar alle waarde kan er toch niet aan word er ontzegd, wanneer men de vermaning leest; die door generaal Foch, den Franschen op perbevelhebber, die volgens de berichten met de algemeene leiding aan de zijde der Entente is belast, door bemiddeling van de New-York Times tot het Amerikaansche volk- is gericht„Ce Amerikanen mogen niet verflauwen in hunne insponning. Handelt snel, verliest geene minuut! Om den oorlog te winnen, moeten de geallieerden een groot Amerikoansch leger hebben met alles wat dit woord omvat aan transportmiddelen ter zee, mobilisatie, geoefendheid, vliegerma teriaal en kanonnen." Dit woord: „Handelt snel, verliest geen minuut!" is veelbeteekenend. Dat is gemak kelijk gezegd, maar niet met een handge baar uit tc voeren. Het bewijst, dat op dit oogenblik de daadwerkelijke steun, dien Amerika kan bieden, nog niet veel betee- kervt tegenover het Duitsche leger, waarvan ds sterkte door den reeds nangehaalden correspondent an .wordt opgegeven als 190 divisien. Dit is, de divisie op T5,000 man gerekend, eene strijdmacht van tusschen de 2H en 5 miHioen man. Men ziet uit een dergelijk cijfer, .dat de strijd, die op de komst is, inderdaad alles zal over treffen wat deze wereldstrijd te zien heeft gegeven. De oorloet. Den 16en Maart tc middernacht is door het congres der Sovjets te Moskou het vre desverdrag, dat in Brest-Litowsk tusschen Groot Rusland en den vierbond gesloten is, bekrachtigd. De linker sociale .revolutionai ren hebben verklaard, dat zij weigeren de verantwoordelijkheid van dit besluit mee te dragen cn zich voorbehouden de uilvoering te beletten met alle hun ten dienste staande middelen. B er 1 ij n, 16 Maort. (W. B.) Den 4en Maart werd le Brest-Litowsk door de tot het afsluiten der vredesonderhandelingen met Rusland daarheen gezonden gevolmachtig den van de Vierbond-mogendhedcn ten eenre en de gedelegeerden der Ukrainische volksrepubliek ten andere het reeds in de Oostenrijksche Kamer van Afgevaardigden aangekondigde protokol betreffende de Ukrainische grenzen onderteekend, hetwelk als volgt luidt: „Daar er twijfel ontstaan" is omtrent de uitlegging van punt 2 van artikel 2 van het vredesverdrag hetvtelk op 9 Februari te Brest-Litowsk werd gesloten tusschen Duitsohland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije on Turkije ten eenre, en de Ukrainische volksrepubliek ten andere, wenschen de re geeringen der genoemde mogendheden do zen twijfel door een aanvullende verklaring op te Keffen, en hebben hunne voor de vre desonderhandelingen met Rusland nanr Brest-Litowsk gc orden gevolmachtigden (volgen hunne namentwrklöordi Ter vermijding van misversfond bij de uit legging v>»\ punt 2 van artikel 2 van hot op 9 Februari te Brest-Litowsk fussclmn Duitschland, Oostenrijk Hon garije. Bul. he en Turkije ten eenre en de Ukrainische volksrepubliek ten andere gesloten vredes verdrag worde vastgesteld dot in de 2de alinea van deze verdragsbepaling genoem de gemengde commissie bij de vnsietellii ij der grenzen niet gebonden is. de gtcnsli jn over de plaatsen Bilgeraj, Szcebrszyn, Krest- nestau, Pugaszei Radin. Mashiresche en Samake le maar het recht bezit, op grond van art. 2 punt 2 van c' t vredesver drag dc uit den ethnogrnl'i ;i i ostand en de wenschen der bevt 'l iitg ontstane gren zen ook ten oosten van d lijn Bdgoraj Szcebrszyn Krasnostaw -- Pugaszew Radin Musbiretsche^Snrnoki te trek ken. De bewuste gemengde commissie zei uit vertegenwoordigers der contractcerende partijen en uit vertegenwoordigers van Po len gevormd worden met dien verstande, dat alle partijen een gelijk aantal vcvt« i- woordigers naar deze commissie zonden. Do contractcerende partijen zullen ge- meensÓhoppelijk besluiten, op welk tijdstip deze commissie zal samenkomen. Uitgevaardigd in vijfvoudig afschrift te Brest-Litowsk, op 4 Maart 1918. B u k a r e s t, 10 Maart. (Ct rr.-bur.) De leider van dc conservatieven Mnrghiloman, die gisteren uit Jassy naar hier is ten», ce- keerd, is gedurende zijn kort verblijf rV-mr tweemaal door der. koning in audiëntie ont vangen. Volgens de L min., was M t Ilo- n\nn in Jass^.het voorwerp van dc l ij/on der e opmerkzaamheid der bevolking. fn een interview verklaarde Mnrghiloman aan een vertegenwoordiger van het in Jassy verschijnende blad Rofa&nu, dot hij er nkija voor was geweest, dntRumer.ir vredesonder handelingen liatl moeten beginnen op een vroeger tijdstip dan waarop dit Feitelijk is geschied. Zelf heeft hij in meinoriën aan de «egeering van Bratianu twee malen de nut tigheid van onderhandelingen ter sprake ge bracht cn 2C aanbevolen, o.o. den 2cn Ja nuari, toen dc onderhandelingen met Rus land in Brest-Litowsk warén beginnen. Bra tianu had echter geen acht geslagen op zijne voorstellen. Het voordeel van dez onder handelingen zou ge wees i zijn, dat Rumeniê veel gunstiger voorwaarden zou hebben ge kregen; het zou niets verloren hebben en men zou het gouden bruggen gebouw heb ben. IIet bewijs daqrvoor levert het met do Ukraine gesloten vredesverdrag, dot het maximum levert van wat bereikbaar was, om dat men op het juiste tijdstip had onderhan deld. De economische voorwaarden vindt Mar- erhiloman, voor zoover zij hem bekend zijn. dragelijk. Ook om den Rumeenschen staotsschat to redden, heeft-^Marghiloman in 't laatst van Januari zijne stem verheven; maar de regee ring te Jassy heeft niets gedaan. Hij be schouwt overigens den stantsschot niet als verloren. Uit bet Ilaliaansch door Anna Polak. „Hebt u hem besteld? Hoc Iiebt u hem be steld?" vroeg zij angstig. „Van witte ehrysanlhen." „Ot dat is goed. En doe er ook een paar rozen tusschen..." „Maandroosjes, die kunnen' wij cr tusschen doen „Goed, góed, een paar rozen alsjeblieft." De bloemist ging andermaal heen Carmcla Minino bleef in den voorwinkel temidden van koopers die kwamen en gingen, geduldig wachtend in haar hoekje, in die vochtige at- mosleer die rook naar begoten bloemen, naar besproeid gras, tc midden der zachte geuren der najaarsbloemen. Toen Lamarra terug kwam, ging hij dicht langs Carmela, ora een lull witte rozen, prachtige kasrozen, uit de winkelkast te nemen; en hijzelf begon die. handig cn zorgvuldig, onder een grooten groe nen palmtak te binden. „Is die krans voor uw moeder bestemd?" Troeg hij nieuwsgierig, maar op welwillenden toon. „Neen," antwoordde Carmela Minino, „voor mijn peettante.*2 „Zoo! Dus ge hieldt veel van haar?" „Ja. hc-el veel. Ik houd nog veel van haar." „Was zij oud toen ze naar den hemel ging?" .Noen. Ze wpa jong cn mooi. Ze leek wel een engel," prevelde zij, de oogen half ge sloten. als in beschouwing van een hemelsch visioen. „Ja, wat zijn wij, mcnscben!" merkte de bloemist philosofisch op. ,.Is ze kort geleden gestorven?" .Neen, zes jaar geleden. Ik was nog geen vijftien," en een tranenstroom verduisterde haar oogen. „Denk cr maar niet meer aan," vervolgde de~ bloemist, terwijl hij doorging met de prachtige witte rozen onder den palmtak te binden. Toen strikte hij er een wit zijden lint om, waarop met vergulde letters stond: „G c- 1 i e^ d e Maria, wacht op m ij. Carl o. En Carmela Minino die alles oplette, vroeg: „Kunt u ook niet een lint met een opschrift winden om mijn krans?" „Wel zeker, we zullen er een brief op schrij ven, met bloemen!" riep'Lamarra spottend uit „Alleen haar naara dan? Haar naam al leen?" vroeg zij weer, dc handen smeckend vouwende. „Iloe heette zij?" „Zij heette Antina Bosehetti," zeide zij, zach ter. „Zooals de danseres? Heette zij zoo? Als onze Bosehetti?" „Zij was het zelf, mijn peettante," antwoord de de arme Carmela Minino, terwijl twee dikke tranen over haar wangen rolden. Hij keek haar aan, zeer verwonderd. Dit meisje was zoo armoedig gekleed, zij hield zoo'n oude parapluie in de hand geklemd, haar zwarte handschoenen waren zoo knal op de naden, dal de bloemist, denkende aan de schitterende Godin van den dans, die hel geheclcf parterre van bewondering en liefde wist te doen blaken, haar bijna niet kon gc- looven. „Zij heeft mij wel gedaan in leven cn dood," zeide Carmcla op een onstuimige» toon. „En dat <?al ik nooit vergelen." „Ze was een groote dame, goed. mooi cn edelmoedig," antwoordde dc bloemist. „Ge liebt haar gekend zeker?" „Ja, ik heb haar wat dikwijls bloemen ge bracht, sommige avonden, op hel tponecl! En wat een geld aan baar verdiend, door dc menschen die haar aanbaden! Maar zij lachte ze uit, al die verliefde menschen, dat herin ner ik me 'nog. Wat een avonden waren dat! Ze leek wel een fee als ze danste 1' „Nu is ze dood," zeide het meisje me; ge broken stem. „Maar nu ge haar gekend hebt, schrijf mij nu haai' «aam op den krans, met rozen, bid ik u." Het kanonschot verkondigde hel middaguur Aoen zij zich, vroolijk beladen met haar krans, te voet naar hel station begaf. Alles'weï be schouwd, had zij met die langdurige en nauw keurige' berekening van menschen die weinig geld hebben, en eiken stuiver moeten omkce- ren, uitgemaakt dal het - voordeeliger voor haar was, den trein te nemen. Er zijn wtrl om nibussen, die bij honderdtallen, dien herden kingsdag, met moeite, beladen met menschen, den heuvel van Poggioreate bestijgen waar het kerkhof zich bevindt; maar ze gaan zoo lang zaam, ze zijn altijd zoo stampvol, cn Carmela wist niét zeker of men haar wel binnen zou laten met haar grooten krans die zeker zeer lastig zóu zijn voor haai huren. Ook gaan er op dien dag duizenden kleinere cn grootcrc huurrijtuigen naar het kerkhof; maar het minste dat zij vragen voor heen en terug, is 5 lire. Haar groote, brecdc. vrij zware krans verhinderde haar om tc voet naar hel kerk hof le gaan, zooals zij misschien geprobeerd zou hebben'als zij dc handen vrij had gehad. Do bloemist, als een laatste hulde aan dc onvergetelijke fee van het theater San Carlo, had hem zoo mooi gemaakt, dien krans! Ron dom een broeden streep van witte chn santhen liepeen smallere van chrysanthemums van het teerste rose; en de woorden der opdracht, op den witten streep geplaatst, dc woorden „aan Amina B o s c li c 11 i", waren van maandroosjes, bescheiden, nederige knopjes, nog vochtig van het water, Carmcla Minino voelde de zwaarte niet van dien krans. Zij liep voort met rustige schreden, voldaan over haar offer, geheel cn al verloederd door dc vriendelijkheid va» den bloemist den eersten, den voornaamste» van Napels, die haar arm zalige 15 lire wel had willen aannemen; cn Carmela dacht dat dc naam van haar peet tante, daar uitgesproken, de talisman was die hel hart van Lamarra had geroerd. O neen! niet voor haar zelve! Tamelijk lcclijk, niet zeer bevallig, verlegen niettegenstaande haar vak van balletdanseres, schuw door hel be- wuslzijn van haar leclijkhcid cn haar bene pen omstandigheden, wantrouwend jegens elk spoor van vleierij, ten gevolge van haar armoe de met weinig zorg gekléód, ging Carmela zoo verlaten en somtijds zoo onheusch bejegend door het leven, dat eén vriendelijkheid, een teeken vaö genegenheid haar soms tol tranen toe roerde. Ilct wonder van deze bloemen, die haar prachtig toeschenen, was niet verricht ter wille van haar, maar omdat dc dierbare naam dier verleidelijke danseres, reeds van dc aar^c verdwenen, in dien bloemenwinkel was uitgesproken, Op haar weg «aar het slation keek zij nïc« mand aan. geheel verdiept in haar eigen ge dachten. Maar toen zij café Gambrinus voor» bij kwam, het voornaamste koffiehuis van Naw pels, keek zij bijna onbewust naar dc deur* Juist stond op den wil marmeren drempel, de wolken aan den grauwen Novemberhemel «a* tuiend met zijn trolschc, koude oogen, Van zulk een hard blauw dat zc aan staal deden denken, Fcrdinando Tcrzi, dc handen in de zakken van zijn Engelsche ovepjas, een liavan- na sign ar rookende mot een verguld papicrert bandje versierd. Fcrdinando Tcrzi di Torre-» grande, wachtend of niet wachtend op iemand, zijn tijd verdrijvend in niets noen, zich verve lend wellicht, zonder ccnigc aandoening te toonen op zijn gelaat, waar op (le verwonder lijkste wijze dc hardste en meest ij/j^g koude lijnen van een blohde mannelijke schoonheid een harmonisch geheel vormden. Allerzuiverst het profiel met den arendsneus; spierwit de landen die tc voorschijn kwamen lusschen do lippen, rood nog van gezonde cn htimelijk hartstochtelijke jeugd, ondervde fijne blonde snor; blank evenals hel brecdc voorüoWd de ronde kin; cn blauw, helder blauw de oogen- Maar iets snijdends, ook in het profiel; maar in die glanzend witte tanden iels dierlijk wreeds; 'maar onbuigzaamheid van wil in die kin en ren voortdurend werkende onuitgesproken gcdaChte onder dat voorhooftT cn bovenal in die blauwe oogen zooveel ijskoude trots, zoo veel ijskoude onverschilligheid, en bijna altijd een sluier van hooghartigen spot, een pluier van wreede minachting. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1