;,DE EEMLANDER" piFiHiiS™s^a BUITENLAND BINNENLAND 16e Jaargang, No. 202 lOIDUrurUTODaiie P** maaadcn voor Ameo» AlOnntMtllurnlia foor» f I JO, Idem franco fta pod t 2-00, per week (met grills verzekering tegen ongelukken) f O.li, afzonderlijke nummert f 05). Wektliikseh bljvoegtel »D» Hollandsch* HaUmav* (onder redactie van Thêrèse Hoven) pet 3 maaiden SO cent. WeketyksA bUvoegtel pWtrtldnrue* per S maanden 60 cent. DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: Me. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hok uriucHT.em.rii. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 '1 Dinsdag 19 Maart 1918 dienstaanbiedingen 1-5 regels f 030. groote letter» naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan iecr voordeeb'gc bepalingen lot bel herhaald adve» teeren In dit Blad, bij abonnement Eene dreulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Onze Politieke Partijen- x. f De Vr ij-L'iL>cra 1 c n. - I. Ren partij die alle bestaansrecht liccfl as de Bond van Vrije Liberalen. Zockl men tever geefs naar bijv specifiek unie-liberale begin selen, de-Vrij-liberalen zijnjzuivere vertegen woordigers en tróuwe voorlzetlers van liet (oud-)Liberalisme. Zij verkondigen als hun liooldbeginsel: „De Staat beeft de persoonlijke vrijheid van allen te eerbiedigen en -Ie verzekeren." Er is 'n voor de hand liggende aerkiaring van het feit, dat de Vrije Lib., meer dan de anderen, het vrijheidsbeginsel vooropstellen. Zij toch zijn de naaste verwanten van de libe ralen der 19c eeuw, wier groote en blijvende verdienste juist geweest is hun strijd voor de commcrciScle. persoonlijke ca godsdienstige vrijheid. Aan hen is de grootste overwinning ■voor dc vrijmaking van den mcnsch tc dan ken; zij hebben tijdig -den weg gebaand voor de democratie, welke zich aldus lol in onze -dagen geleidelijk, rustig zonder schokken of beroeringen voltrekken kon. Het tegenwoordige geslacht dat niet anders dan dc bijna bandcloozc vrijheid gekend heeft, acht het niet noodig dc persoonlijke en geestelijke vrijheid tot programpunt te ma ken; integendeel, hel rad der geschiedenis heeft alweer 'n. wenteling gemaakt en de indi viclueelc vrijheid, gevrijwaard thans tegen xncuschclijke willekeur of geestelijken dwang, wordt weer meer en meer aan banden gelegd, echter niet meer ter wille van één mede- njensch doch in het belang der gemeenschap En van liet jongere geslacht is er niemand die protesteert. Maar het is begrijpelijk dal de partij welke opgegroeid is in dc schaduw van den strijd voor de individueele vrijheid, (leze als de kost baarste schat blijft bewaken en niet alleen nog steeds gevaar ziet in den overwonnen vijand, doch 'n nieuwe bedreiging bespeurt in de toekomst, welke, nu dc individueele belan gen voldoende gewaarborgd zijn, die der ge meenschap aan dc orde stelt en daarbij de eerste niet altijd ontzien kan. IIcl is dan ook schoorvoetend dal de Vrije Lib. iets van die vrijheid prijs geven. Zij zou den geen liberalen meer zijn, als zij deseri «teerden 'in dien anderen alouden strijd der liberalen, den strijd voor vooruitgang en zij willen dus niet zich onttrekken aan dc sociale hervormingen; maar den toon aangeven doen izij daarbij allang niet meer. Zij volgen slechts en de indïyidualistische strevingen zijn daar ibij welccns 'n blok aan hel been. Bi> dc wetgeving in het belang van dc eco- aiomisclic versterking van dc zwakkeren in dc 'snment willen zij bovenal gestreefd zien naar ontwikkeling en verbooging van zclf- Mandige klacht. Hel persoonlijk initiatief en vrije samenwerking trede eerst op. Slechts als heiden te kort schieten, grijpc de Staal in. In theorie zeer juist, maar in (te praclijk wach ten de vrij-lib.'wel eens te'lang voor dat zij overtuigd zijn dat het pa^l- initiatief te kort geschoten is. En dan kan liet kwaad wel eens anoeiclijk te herstellen zijn. Ook tc vroeg in grijpen van den Slaat is uit den boozc, maar imen mag z'n tegenzin van overheidsbemoeiing niet tc ver drijven. Bij dc belasting politiek mag de ontwikke ling der volkswelvaart geen belemmering on dervinden. Gezonder dan het standpunt dat wij bij een dor rcchtschc partijen vonden, welke geen verbooging van belasting wilde, is dat van het v. 1. program, dat heffing naar inkomsten en naar kapitaal 'n voorname plaats wil doen ibekleedcn en het beginsel van belasting naar draagkracht uitspreekt. Geliecl in de liberale lijn ligt dc vrijhandel, welke jn tegenstelling met de partijen van rechts, door de gcbeclc linkerzijde gehuldigd wordt. Protectionisme moge in 'n groot land fn slcrkc nationale industrie in'liet leven kun nen roepen, in kleine landen als hel onze* waar men schier alle grondstoffen moet in voeren, zou 'h door hoogc invoerrcchjen kunst matige opvoering van de industrie zich wre ken door 'n onvermijdelijke prijsstijging vanJ de meeste artikelen, welke het zwaarst treft dc minder.gegoeden; hetgeen in strijd is met hel door alle vrijzinnigen gekoesterde begin sel van belasting naar draagkracht. Onder dc vrijzinnigen zijn dc Vrije Lib. hel die zich het langst verzet hebben legen alge meen kiesrecht, althans zender als tegenwicht versterking van den invloed der Eerste Kamer. Maar zoodra zij begrepen, dal de lijd er rijp voor was. hebben zij zicli er vóór ver klaard en door hun toetreding tot dc concen tratie va» 1913 meegeholpen hel Alg. Kies recht, dat door dc rcchtschc partijen toen nog niel aanvaard was, tc doen zegevieren. De invloed van de Vrije Lib. vermindert thans zienderoogen. Zij tellen in hun gelede ren zeer vele eminente mannen maar hun nu merieke aanhang is het geringst van alle par tijen cn-blijft beperkt tot de bovenste lagen der maatschappij. Zij theorelisceren te veel en van den geest des tijcis, van wat er leeft cn gist onder het volk geven zii zich tc weinig rekenschap. Hun beginselen hebben geen vat op het volk. dat hen beschouwt als de con servatieven van links en sneller vooruit wil dan de vrij-lib. bedachtzaamheid gedoogt. 'n Vrij-lib. koetsier op de bok zou in onze dagen 'n opstopping in het verkeer, wellicht zelfs ernstige botsingen veroorzaken. Als straks het evenredige stelsel zal zijn toegepast en de numerieke sterkte het aan tal vertegenwoordigers der partijen aanwijst, staat het te vreezen, dal de vrij-lib. Kamer fractie zéér verzwakt zal terugkeeren. Hct- Seen voor het gehalte der Kamer zeer zeker tc elrcuren zou zijn. De wegen vfln de vrije liberalen en de vrijz.- democraten gaan steeds verder uiteen. Ter wijl dc laatsten, zich steeds stellende op ddu 'grondslag der realiteit, hun politiek aanpas sen aan de ev.olueerendo maatschappij cn hare Svisscknde sociale nooden, verlangen dc vrij- liberalen dal de evolutie der maatschappij zich voltrekt langs de lijnen van hun beginselen Hetgeen dan slechts ten gevolge heeft, dat tusschen hun polilick en de sociale evolutie, welke zich niet dwingen laat, 'n diepe klov gaapt. Terwijl dc vrijz.-dcm streven naar tempering van den klasseslrijd, wordt deze door de vrij-liberalen juist, bewust of onbe wust, aangewakkerd. In woord en geschrift bestrijden zij fel dc socióal-dcmocratie, maar daadwerkelijk doen zij haar gacnerlei af breuk, integendeel zij zouden, zoo er geen vrijzinnige democratie hestond, breede scha ren der bevolking in haar armen voeren. Dc goede bedoelingen van de Liberale Unie om de beide zoo uitéén loopende groepen, vrij-lib. en vrijz.-dcm.. onder één politici hoedje tc vangen, moeten wel op teleurstel ling uitloopcn. Voor een „Unie" van Liberalen- in-den-ruimen>zin-des-woords bestaat geen hoop meer. In een volgend artikel laten v.ij dc vrije liberalen zelve aan het woord. Politiek Overzicht De bekrachtiging van het Russische vredesverdag. I. - In het middernachtelijke uur van den 16en Maart is het vredesverdrag tusschen den vierbond en Groot-Rusland, dat den 3en Maart is onderteekend, bekrachtigd, door het met dit doel naar Moskou opge roepen congres der Sovjets. De Russische regeering had zich verbonden dit verdrag binnen twee weken te bekrachtigen; zij heelt dien termijn in acht genomen, want zij had daarvoor tot den 17en Maart den tijd Het verdrag wordt met zijne ratificatie van kracht. Tot dusver is die nog slechts van ééne zijde verkregen. Maar daarop kwam het hier aan, want dat is de partij die de kosten van dezen vrede heeft te beta len. Die kosten zijn waarlijk niet gering. Van Europeesch Rusland wordt door dit vre desverdrag een gebied van meer dan 380,000 vierkante mijlen afgenomen. Dat is eene oppervlakte meer dan driemaal zoo groot als die van het vereenigde koninkrijk van Groot-Brtttannië en Ierland, met eéne bevolking van nagenoeg 50 millioen zielen, In zijne onderdeelen verdeelt zich dit gebied aldus Oppervlakte. Bevolking Polen 43.804 12.247.600 Estland 7.G05 507.200 Koorlond 10.435 798.800 Livland 17.574 1.744.000 Finland 125.689 3.241.000 [Tkrnino 175.951 30.000.000 Totaal 381.058 48.538.100 Niet zonder verzet is het besluit tot be krachtiging van dit vredesverdrag, dat de vruchten van een arbeid van 250 jaren met één pennestreek vernietigt, tot stand geko men. Het besluit houdt een uitdrukkelijk protest in tegen den „smartelijken en ont- eerenden vrede, die aan Rusland is opge drongen door het gestelde ultimatum en door geweld." Een minderheid heeft zich niet tot dit protest bepaald; zij heeft de ver klaring afgelegd, dat zii weigert de verant woordelijkheid voor dit besluit mee te dra gen en dat zij zich voorbehoudt de vervul ling van de bepalingen van het verdrag te verhinderen met alle middelen, die haar ten dienste staan. v De meerderheid echter is over al de be zwaren heengestapt. En de reden, waarom zij dit heeft gedaan, ligt voor de hand. Lenin, die ol zijn invloed heeft aangewend om het ratificatiebesluit er door tekrijgen, heeft het alles afdoende motief daarvoor aangegeven de vergadering van de Moskousche Sovjet, waar hij enkele dagen vóór "de eindbeslis sing een toestemmend votum heeft weten te erkrijgen; hij heeft daar verklaard, dat dit motief was de toestand van volkomen desor ganisatie van het Russische leger, die eiken tegenstand vruchteloos zou hebben gemaakt. En eigenlijk dachten de tegenstanders van de ratificatie er precies zoo over. Trotzki is in de vergaderingen van den raad van volks commissarissen van 27 en 28 Februari er voor opgekomen, de Russische gevolmach tigden niet weer naar Brest-Litowsk te zen den, m. a. w. de onderhandelingen af te bre ken. Hij is daarmee in de minderheid ge bleven; slechts vijf leden kozen zijne zijde; de 16 anderen waren voor het sluiten van den vrede. Dit is voor hem de aanleiding geweest om uit de regeering te treden; het slotbedrijf van de vredesonderhandelingen is en zijne medewerking afgespeeld en na- het verdrag was onderteekend, heelt hij zijn ontslag genomen als volkscommissaris. Maar in een gesprek met Trotzki, dat enkele dagen te voren uit maximalistische bron naar Stockholm werd geseind, komt deze merkwaardige verklaring voor: „Natuurlijk als wij een leger tot onze beschikking hadden in staat om te vechten, zouden wij verplicht zijn oorlog te voeren tegen Duitschland en dien te voeren in vereeniging met het Duit- sche proletariaat, dat tot de revolutie ont waakt. Maar wij hebben geen leger. Reeds voor de maand October was het Russisohe leger in een toestand van opstand. Wij wa ren in onze besluiten genoodzaakt met de droevige werkelijkheid rekening te houden." Au fond bestaat er dus geen verschil tus schen de meerderheid en de minderheid. Beiden zijn' er even diep van doordrongen, dat Rusland niet in het bezit IS van het in- stiument, dat het zou behoeven om den strijd te kunnen voortzetten. Wat beiden ver deeld houdt is meer eene zaak van appre ciatie. De meerderheid legt zich neer bij het feit, dat Rusland zioh gedwongen ziet den vrede te aanvaarden op de voorwaarden, die het worden opgelegd. Maar zij zoekt troost in hei vertrouwen, dat desondanks de overwinning van het socialistische proleta riaat verzekerd is, en wanneer zij daarbij den plicht verkondigt, om de arbeidende massa, mannen en vrouwen, te organiseeren in eene militie tot verdediging van het land tegen den imperialistischen aanval, dan ligt daarin de onuitgesproken bedoeling om, als de om- slandigheden daarvoor gunstig zijn, het thans genomen besluit weer ongedaan te ma ken. Daarin gaat de minderheid met haar semen; zij ziet er alleen niet tegen op die bedoeling reeds nu onder woorden te bren gen. De oorlog, M o's k o u, 16 Maart. (R.) Het besluit tot bekrachtiging van het vredesverdrag met Duitschland, Oostenrijk Hongarije, Bulgarije en Turkije keurt de gedragslijn van den raad van .volkscommissarissen goed tot on- derteekening van den smartelijken en onteerenden vrede, die aan Rusland is op gedrongen door het gestelde ultimatum en door geweld. Het verklaart het als plicht van de werkende massa's eene militie op te rich ten voor de verdediging van hel land tegen imperialistische aanvallen, tot welk doel alle personen van beiderlei geslacht eene mili toil e opleiding moeten ontvangen. Het drukt voorts het vertrouwen uit, dat de overwin ning van het socialistische proletariaat ver zekerd is, ondanks de wilde maatregelen, die te wijten zijn aan de imperialistische inter ventie. W e eJt e n18 Maar t. (Corr.-bur.). De Rusischè vplkscommissaris voor buitenland- sche zaken heeft nan de departementen van buitenlandsche zaken te Weenen en Berlijn het volgende draadloozc telegram gezonden: Den I6en Maart heelt het buitengewone Alrussische congres van de Sovjets den ar beiders-, soldaten-, boeren- en kozaken-alge- vaardigden iri de stad Moskau het vredes verdrag, dat Rusland den 2en Maart in Szterenyi zijn hier aangekomen voor de bond had gesloten, geratificeerd. In den Duitschen rijksdag i» gisteren de behandeling begonnen van het wetsontwerp tot bekrachtiging varv de met Groot-Rusland en met Finland ger'oten vredesverdragen. Het debat, dat-wer'1,,- :peleid door redevoe ringen van den rijkskanselier en van onder staatssecretaris von dem Bussche, wotdt he den voortgezet. Petersburg, 18 Maart. (R.) Jofte, de gewezen president van de vredesdelegatie te Brest-Litowsk, is benoemcj tot gezant te Berlijn. In Rumenië is aan Marghiloman, den lei der van de conservatieve partij, die van huis uit tegen den oorlog gekant is geweest, de samenstelling opgedragen van een nieuw kabinet, dat beter in staat zal zijn de onder handelingen over het definitieve vredesver drag, tot een goed einde te brengen. Sofia, 18 Maart. (Buig. Ag.) De ho ning van Bulgarije heelt maarschalk von Mackensen de St. Alexander-orde der le klasse gesohonken en den minister-presidenl Radoslawow opgedragen hem deze te Buka- rest te overhandigen. Budapest, 18 Maart. (W. B De com missie voor de kiesrechthervorming van het huis van afgevaardigden heeft met Op één na algemeene stemmen het wetsontwerp in het algemeen aangenomen. Londen, 1 8 M a a r t. (R.) De Daily Chronicle bericht, dat lord Pirrie, het hoofd van de groote reedersfirma Harmland Wolft te Belfast, isbenoemd tot bestuurder van den bouw van handelsschepen. Hij zal werkzaam zijn onder de admiraliteit met ruime vol machten voor initiatief en zelfstandig han delen. Londen, 18 Maart. (R.) Er wordt een besluit verwacht, bepalende dat de schouw burgen en concerten om half tien des avonds zullen moeten sluiten tot besparing van ko len. Petersburg, 18 Maart, (R.) Het Preobasjenski-garderegiment, dot verdocht werd van anti-revolutionaire neigingen, is ontwapend en door de roode troepen gevan gen genomen. Stockholm, 18 Maart. (W. B.) Vol gens een telegram aan het hier gevestigde Finsche gezantschap uit Wasa is generaal Mannerheim een algemeen offensief begon nen, waardoor tot dusver schitterende uit komsten zijn verkregen. Kirchdorf en Hei- nola zijn genpmen, waarbij omstreeks 3000 roode gardisten gevangen werden genomen. De beweging gaat over het geheele front met succes vooruit. Londen, 18 Maart. (R.) Officieel wordt bericht, dat de rijksregeering en de Egyptische regeering in gezamenlijk overleg besloten hebben den Egyptischen katoen- oogst van 1 Maart af aan le koopen. Tokio, löMaart. (R.) De Hoshi Shim- bun bericht, dat de maximalisten den 12en Maart een derden aanval hebben gedaan in Blagowestsjenski. De anti-maximalisten bo den .tegenstand, maar werden verslagen. Van de 150 Japanners konden de meesten niet vluchten; zij werden vermoord. Sjanghai, 10 Maart. (R.). De cor respondent te Hankow van de China Press bericht,i dal twoe Engelschen, drie Arneri- kaansche en een Japansche kannonneerboot, die vier rivierstoomschepen escorteerden, heden de rivier zijn opgegaan om te trach ten de Boven Jnnglse voor de vaart te ope nen. Verspreide Berichten Kaapstad, 17 Maar t. (R.) Er zijn weer zware regens neergekomen in olie dee'en van Karroo, die veel schade berok kenden aan de spoorwegen en aan eigen dommen; menschcnl evens zijn niet verloren gegaan. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Maandag kreeg de hoer Van Doorn verlof tot zijn interpellatie over het tijdstip der verkiezingen. Wetsontwerp zomertijd. De. heer Gcrretson acht blijvende in voering van den zomertijd gc-wenscht. De heer Koster vraagt in verband met dit ontwerp, de petroleumverstrekking op het plateland eerst op I Mei te doen eindigen. De heer Teenstra wijst op de bezwa ren van het platteland tegen d enzomertijd. Minister Cort van der Linden kan niet voldoen nan het verlangen van den heer Gerretson tot invoering van den midzo- mertijd. Het amendement-Van Doorn, om den zo mertijd definitief in te voeren, werd aange nomen met 32 tegen 23 stemmen, waarna 'het onhverp zonder hoofdelijke stemming wordt anngenon\en. Rcgecrii^gsvcrklai ing. Minister Loudon legt daarna de volgende verklaring af Mijnheer de Voorzitter: Uit de Nota die ik U 11 dezer deed toe komen is het aan de Kamer bekend dat de Regeering in afwachting van de vertraagde tot standkoming eener definitieve economi sche regeling met de geassocieerde Rcgce- ringen,^dezen heeft verzocht om een voor schot van 100.000 ton tarwe op dc 400.000 ton welke aan Nederland zouden verzekerd worden bij een definitieve regeling op den voet der Londensche „basis of agreement". De geassocieerde regceringen stemden daarin toee doch onder voorwaarde dot don ook voorloopig het gedeelte onzer soheeps ruimte dot bij de definitieve regeling^ter be- sohikking der geassocieerde belangen zou komen, reeds aanstonds daarvoor zou wor den afgestaan. Met het oog op eene bijeen komst der geassocieerden le Londen op 78 dezer werd ik verzocht de beslissing der Nederlandsohe Regeering vóór dien dag te doen kennen. Dc Regeering, te rade gaande met de be langen der volksvoeding, stond gereed op die voorloopige schikking in le gaan, toen van geassocieerde zijde plotseling de eisch werd gesteld dat de cvenbedoeldc tonnage ook in de^.jgr „gevaarlijke zóne" zou varen Het varen buiten het gevaarlijke gebied was te Londert van Nederlandsche zijde nis eene principieele voorwaarde voor het tot stand komerl van eene schikking gesteld en van geassocieerde zijde had men zich met het opnemen van die voorvoerde vereenigd. De beweegredenen welke tot het stellen van dien eisch geleid mogen hebben laat ik in het piidden. De rechtmatigheid van zoo- danigen eisch kan de Nederlandsche Regee ring niet erkennen. Ook vereenigt zij zich in geenen deele met de in enkele landen thans gekweekte opvatting fris zou, wanneer de scheepsnood van een oorlogvoerende bovenmatig stijgt, deze volkenrechtelijk be- oegd zijn neutrale schepen nog wel in mas sa te dwingen tot het verrichten van dien sten uitsluitend in zijn belang; het volken recht toch erkent die bevoegdheid «lec'nts bij wijze van hooge uitzondering n.l. vaar het gaat om bereiking van eenig onmiddel lijk en nood&ökelijk strategisch doel. Dé Nederlandsche Regeering gaf na nip beraad aan de geassocieerde regeeringen le kennen dat zij zoowel uit politiek als uit eco nomisch oogpunt de ernstigste bezwaren te gen den gestelden eisch I^ad, doch schortte haar definitief antwoord-nog op. Rekening houdende met den larwenood die ons land tegen den aanstaanden zomer bedreigt en met de waarschijnlijkheid dat een weigering het afsnijden van alle overzeesche toevoe ren tengevolge zoude hebben, achtte zij het n.l. haor plicht zich vooraf te vergewissen of er in dat geval broodkoren uit Centraal Europa te verkrijgen zou wezen. Zij wendde zich dus tot de Duitsche re geering met de vraag of op de levering bin nen twee maanden van minstens 100.000 ton tarwe gerekend zou kunnen worden. He( antwoord was beslist ontkennend; de Duit» sche regeering verklaarde dat zij, hoi gaarne ook bereid Nederland te helpen, toch met het oog op de behoeften van enkele hurer bondg chaoten nie^ in slaat zoude zijn aan ons Verlangen te voldoen, terwijl zeifs ten aanzien van een latere verstrekking in. kleinere hoeveelheid geenerlei zekerheid kon worden verschaft. In die omstandigheden achtle de Regee ring zich gedwongen den eisch te aanvaar den, welke door clo Gcassocïberde regeerin gen verbonden wordt aan dc levering op 15 April a.s. van 100.000 ion tarwe voor de Nederlandsche bevolking. Zij heeft echter hare toestemming ofkhanlclijk gesteld van de navolgende voorwaarden: ln de eersto plaats moet vaststaan clni Nederland rekenen kan op de verdeeling der Nederlandsche scheepsruimte en op de voorziening des lends naar den maalstaf, aangegeven in de Londensche „basis", waaromtrent de regee- riiV thans oo' hniv definitieve voorstellen in hoofdlijnen aan de Geassocieerden heeft medegedeeld: ook rnocl wèl begrepen zijn dut de bunkerkolen, noodig voor het vervoer, der voor Nederland volgens de cvenbedoel dc voorziening of „rationeering" bestemde goederen oan de daarvoor aan tc wijzen Ne derlandsche schepen «1 worden verstrekt. Voorts zal ten aanzien ven de vaart van Nedèrlnndsche schepen in het gevaarlijk gebied door de Geassocieerde regeeringen gewaarborgd moeten worden: ten eerste» dal oie schepen geen ttoopen of oorlogsbe- noodigdheden vervoeren, ten tweede dat zij niet bewapend zullen zijn, ten derde dot de bemanningen geheel vrij blijven ol dan niet aan die vaaTl deel te nemen en einde lijk ten vierde dat de eventueel vernie tigde schepen terstond na den oorlog door andere vervangen zullen worden. J'ol zoover meent de Regeering te m o e* l e n gaan. Zij heeft zich daartoe genoopt gevoeld met het oog op den nood, niet al leen hier te lande, doch ook in de koloniën, terwijl zij bovendien zich daardoor althans verzekerde van een belangrijk deel van onze vloot, hetgeen voor het heden en de toe komst van ons volk van overwegend belang is. Verder kan noch mag de Regeering gaan. De Minister vogde hieraan nog toe de medodeelin, dot, zoodro het antwoord der geassocieerde Rederingen hem heeft be reikt, hij ook dit aan de Kamer zal mede- de elen. Hij voegt hieroen toe, zoodra het ont* woord'is ontvangen van de Geassocieerden, daarvan medcdeeling te zullen doen nan de Kamer De Voorzitter steli voor, de discu^ies uit te stellen tot na ontvangst van dat antwoord* De heer Lohman wil slechts uitstel tot mor genals het Nederlandsche volk er anders, over denkt dan de regeering, kan het van be lang zijn, dat de Geasocieerden dat spoedig vernemen. De heer Nolens is het daarmede eens. Hij protesteert nu reeds met een enkel woord tegen de handelwijze der zoogenaamde be schermers van kleine naties. Besloten wordt, de discussies uil te stel len tot morgen na dc pauze. Levensmiddelenvoorziening. Minister T r e u b erkent dat de toestand ons land, wat de levensmiddelenvoor ziening betreft, zorgwekkend is. Hij becij fert, dat de crisisuitgaven in 1914 16.7 mil lioen per maand bedroegen. Het laatste kwartaal van 191734.3 millioen per maand en het totaal der crisisuitgaven 970 milli oen, waarvan 418 millioen in 1917. Hiervan komen voor oorlog en marine 297 millioen voor de levensmiddelenvoorziening, 108 mil lioen aan vluchtelir.gen-steuncomité's en di versen 13 millioen. De minister raamt voor 1918 voor oorlog en marine 340 millioen# vluchtelingen enz. 30 millioen, volkswonin- gen 15 millioen, duurtetoeslag gepension- neerden 3 millioen. Dat is buiten de levens middelen dus 388 millioen. Als -die op den tegenwoordigen voet wor den verstrektdan 388 millioen -f 260 mil lioen of 648 fhillioen. Daarvan zijn onge dekt 400 millioen. Wordt tegen 1 October daarvan geleend, tegen 5 pet. op 50 jaar, dan is iaa lijks noodig 22 millioen. Daarbij gerekend de noodzakelijke uitgaven, komt men voor 1919 in het gunstigst geval fofc een ongedekt tekort van 40 millioen, voor 192(^46^ millioen, 1921 35millioen, waarbij dan zullen komen de kosten van nog nader te treffen maatregelen ad 15 millioen. Verhooging van de oorlogswinstbelasting is onmogelijk. In 1917'18 is het productief vermogen verminderd met een milliard. Zelfs zullen regeering en kamer in het najaar hebben te overwegen of de mobilisatie met het oog op de financiën op denzelfden voet kan worden voortgezet. De toekomst is donker, er bestaat gevaar voor economische uitputting. Daarom is het de duré plicht van den minister van finan ciën, te waarschuwen tegen het voortgaan op den ingeslagen weg. Dit heeft hij reeds op 28 Sept. 1917 medegedeeld aan de ambt- genooten, met het gevolg, dal bijna een cri- sis ontstond, welke werd bezworen, door da afspraakde uitspraak 'der Kamer over bet bestaande stelsel af te wachten. Als de Ka mer dit stelsel wil bestendigen, zal de minis ter daaruit de conclussies trekken, die den minister van financiën daaruit moet trekken. Wil de Kamer een ender stelsel, dan bliiÖ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1