DE BALLERINA, DE EEMLANDER wiiiiiixÜ^Ta De Vrije Liberalen. II. BUITENLAND FEUILLETON. MATILDE SERAO. 16e Jaargang, No. 204 IMmKUCHTCDDIie p° 5 mMIldi:n '°°r Amen. nuünlulntnIurnlJu foort f 1.50, Idem franc® po post f 2.00. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummers f 0X15. Wtkelijkscb by voegsel *D* HolUndseht Halsvrouw* (onder redactie van rhêr&so Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel *Watldrevue* per 3 maanden 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M*. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORT WAL, Hoen utrbchtschcsi. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag 2i Maart 1918 dienstaanbiedingen t—5 tegels f 0 50. groote Ie Men naar plaatsruimte. Voor handel ro bedrijf bestaat, zeer voordcellge bepalingen tot hel herhaald idvet» teeren In dll Blad, bij abonnement. Ecne circulaire, bevattende dc voorwaardeD, wordt toegezonden. op aanvraag Eenige weken geleden heelt de Bond van Vrij Liberalen 'n verkiezingsmanifest uitge geven. dat wij hier laten volgen. Aan de Kiezers! Een nieuw tijdperk breekt aan. Onbekend met de politieke en economi- lche gevolgen van den komenden vrede, «ijn de staatkundige partijen niet in staat om, gelijk zij bij het naderen van algemeene ver kiezingen gewoon zijn te doen, scherp om- l'jnde programs van actie die goede kans op verwezenlijking bieden, op te stellen. Wij al thans meenen ons te moeten bepalen tot het aangeven van enkele richtingslijnen voor het staatkundig beleid van de naaste toekomst, dat zonder tw'jfel een grooten invloed zal oefenen op het geestelijke en stoffelijke wel zijn van ons volk. De Vr ij-L iberale Part ij blijft ook in den nieuwen tijd de ontwikkeling der ir.en- schelijke persoonlijkheid tot haar volle waar de slechts mogelijk achten in een zoo ruim mogelijke sfeer van staatkundige, g e e s t e 1 ij k e en economische v r ij- h ei d. Voorwaarde voor Staatkundige Vrijheid is nationale onafhankelijkheid. Ook wij wen- schen eene verstandhouding tusschen de volkeren, die geheele of gedeeltelijke ont- c.pening en beslissing van geschillen door scheidsgerechten mogelijk maakt. Zoolang echter deze wenschen niet of onvoldoende zijn vervuld, zal mpt voortvarendheid aan de nationale weerbaarheid moeten worden gearbeid. Mogen de wellicht te ver- vachten internationale regelingen voor den n«vang onzer weermiddelen te land en ter zee van beslissende beteekenis zijn, dat wat noodig blijft zal goed moeten zijn. In ieder opzicht, zoowel dus wat huisvesting, klee ding, voeding en verzorging van troepen en bemanning, ais wat de militaire toerusting aangaat. Voor onze »vo;oniën geldt dit »n ten linste gelijke mare. Het behoud van onze positie en rang als koloniale mogendheid is een belangrijke factor van de handhaving enzer nationale onafhankelijkheid. Neder land zal daarom ruet langer mogen verzui len Indie militair, en tegelijk economiwh, ai achtig -weerbaar te maken, inmid dels het koloniale bestuur hervormend naar de eischen die de zich baan brekende staat kundige ontwikkeling van de Inlandsche be volking, tegelijk met de handhaving van een krachtig en hoogstaand Nederlandsch be- vi.-ursgezag stelt. Wat het binnenk ndsch staatkundig beleid betreft, steunt de V r ij-L iberale Part ij alles wat den werkclijken invloed van heel het volk op- het staatkundig gebeuren kan \T.grooten. fn het bijzonder noemen wij thans: de onverzwakte handhaving van het p a r- lementaire stelsel, met zoo mogelijk zuiver-parlementaire ministeries; de geleidelijke invoering van het actieve vi o u w e n k i e s r e c h t. Overtuigd dat kennis en bekwaamheid tot zelfstandig oordeel voorwaarden zijn voor Geestcl'^ke Vr beW blijft de V r ;j-l iberale Part ij aandrin gen op voortdurende verbetering van het onderwijs voor heel het volk, ook door betere opleiding en salarieering vanNhet on derwijzend personeel. Erkent zij de hooge waaide van levenden godsdienstzin, zij 2nl zich blijven keeren te gen ieder pogen van de kerke n, hare be moeienis ook"- buiten het godsdienstig en kerkelijke leven uit te strekken, en een staatkundige macht binnen den Staat te worden. Zorg voor de geestelijke vrijheid, bepaalt mede hare houding tegenover de uitwerking van het nieuwe onderwijsartikel in de Grondwet. Haar optreden, onder leiding van wijlen Tydeman, heeft tot wijzigingen van hel vooigestelde Artikel 192 geleid, die het mogelijk maken te beletten dat in ge- heele streken van ons land het onderwjs monopolie van ééne kerk wordt. Bereid tot een eerlijke uitvoering van het nieuwe Grondwetsartikel, zal de V r ij-1 i b e- rale Part ij ook in de toekomst trachten ieder onderdrukking van de openbare schoo.l te keeren, en, aantasting van de werkelijke vrijheid van onderwijs te voor komen. De .Economische Vrijheid van alle deelen der bevolking wordt meer dan ooit bedreigd door het veldwin nend staatssocialisme. Ook in de toekomst rr.oet door middel van de wetgeving worden voortgewerkt aan de 1 i c h a m e i ij k e en sociale bevei liging van den arbeider. Maar gebro ken moet worden met een eenzijdige poli tiek, die het belang van de arbeidersklasse als bijkans bet eenige ziet, dat politieke be langstelling verdient. Vóór alles moer de Staat blijken geven de waarde van alle sociale groepen te beseffen, in het bijzonder ook die van den zelfstandigen ondernemer, zoowel in klein en midden-, ais in het groot bedrijf, in alle takken van volkswelvaart. In de komende jaren zo! ons land niet dan met moeite zijn economische positie kunnen handhaven. Een ongekend scherp econo mische wedstrijd tusschen de volkeren zal het slechts aan de meest kapitaal-krachtige, meest voortvarende en best voorgelichte hunner mogelijk maken hun economisch peil te behouden Een jVelbewnstc WelTaartspoIitiek is daarom geboden, in het belang zoowel van de ondernemers en kooplieden als van de arbeiders. De Siaat moet zooveel mogelijk de voor waarden helpen scheppen voor een op eigen kracht steunende ontwikkeling van land en tuinbouw, n ij verheid en han del, scheepvaart en v i s s c h e r ij. Vermeden dient te worden wat het kapi taal moet afschrikken en de energie ver lammen; hetzij door bedreiging met over- heidsexploitatie, hetzij door openlijke of be dekte ambtelijke tegenwerking, hetzij door gebrek aan voortvarendheid waar medewer king vneischt woidt. Integendeel mag van den Staat verlangd worden: het aanmoedigen van den onderne mingsgeest; het verstrekken van voorlichting en zoo ncodig steun aan het bedrijfsleven; het bevorderen van dc exploitatie van onze economische hulpbronnen, hier te iande en in de Koloniën. Uitbreiding en ontwikkel *ng van het v s k- o n d e r w ij s, in den ruimsten zin genomen, moet daarnevens een eerste voorwerp van Staatszorg zijn. Het Financieel Beleid moet met deze v/elvnartspolitiek in overeen stemming zijn. Als hoofdvoorwaarden daartoe gelden: alle lichtvaardigheid en over daad in de Staatsuitgaven te ver- miiderï, omdat verdere opdrijving van de di recte be'astingen, b i de beperktheid van het aantal groote Inkomens en vermogens, on vermijdelijk tot zwaarderen druk leidt op de nvddeninkomens, dat is op den kleineren ondernemers en handelsman, op den winke lier, op hen die in vrije beroepen werkzaam ziin, in één woord op allen van wier arbeid in zoo groote mate de bloei der maatschappij afhangt; al'.e belasting zóó in te richten, dat zij uit het inkomen betaalbaar is, en het voor c'e uitbreiding van landbouw, handel en nijverheid zoo noodige kapitaal beschik baar blijft. Sfetrts zóó zal het mogelijk zijn na den oorlog aan den arbeider een loon te betalen, dot hem in staat stelt het hoofd te bieden aah de stijging der prijzen van alle ver-bruiksartikelen; slechts zóó zal het weg vloeien van de beste arbeidskrachten uit het land te voorkomen zijn. Aan het bekostigen van levens onderhoud door rien Staat zal zoodio en zoover als de binnenlandsche voortbrenging cn de huilenlandsche toevoer d'f maar eenigszins toelaten, een einde moeten komen. Voorlzetting van een prin cipieel verkeerd be!eid als waartoe de wet gever zich door den wereldoorlog zag ge dwongen, zou de v o Lk s k r a c h t onder- m ij n e n in plaats van haar te verhoogen tn u i t p u 11 i n g van het nationaal vermogen als onvermijdelijk gevolg, na zich sleepen. De schatkist heeft ter voorzie ning in de onmiddellijke levensbehoeften der bevolking slechts bite dragen bij wege van arm. en zorg en ten behoeve van die ouden van dagen, welke door gebrek aan inkomsten uil arbeid of vermogen bui ten slaat zijn t? 2orgen voor eigen onder* oud. Dc politieke toestand in ons land maakt ons Bevreesd voc/ de miskenning van deze raar onze overtuiging voor de volkswelvaart onmisbare voorwenden. Na de jongste Begroot: r.gsdebatten in cle Tweede Kamer staat immers vast, dat cle s o c i a a 1-d emoernlie heenstuurt naar een Staatssocialistische Maatftc1«a*»i>ij Men wil het stelsel van de regelingen, tij dens de crisis :r. het leven geroepep, ook nè den oorlog bestendigen, de dwangorganisatie van het economische leven uitbreiden, het vermogen tot op het uiterste belasten, de particuliere bedrijven aan den Staat trek ken. Voorloopig zullen aüeen de groote on dernemingen aan de gevaarlijke proefnemin gen der socialisten worden onderworpen. Voorloopig richfc dc strijd zich vooral tegen het zoogenaamde gcr o t k a p i t a a I. Maar, het werd reeds in de Kamer erkend, zoodra de gioote en krachtige bedrijven aan den Staat 2ijn gebracht, zal het socialisme zich ook tegen middenstand en kleine ondernemers keeren, om alle macht in ha/.den van het proletariaat te bren gen. Dit schrikbeeld is meer dan een spooksel. De scciaal-democrelie bezet reeds thans een belangrijke plaats in het politieke leven. De verkiezingscampagne, midden in een tijd waarin het gemakkelijker dan ooit valt te speculeeren op zoo velerlei ontevredenheid, zal haar zeker riet verzwakken. Toch zou zelfs bi, grooter aanwas de so ciaal-democratie niet in staat zijn haar nood- ottige plannen re verwezenlijken, indien niet andere putsen bereid waren met de socialisten te zomen een ministerie te vormen. D** V r Ij z i r. n i g-d emocra- te n spraken hei alom uit, dat zij haken naar het oogenblik waarop de deelneming der socialisten aan de re?eerirg een „democra tisch" Kabinet mogelijk maken zal. Er. de leider van de Liberale Unie :n de Tweede Kame- verklaarde, dat een sociaiis- tisch-vrijzinnige combiratie in het bewind niet behoeft af te schrikken. Waartoe zelfs mu?i een gedeeltelijke ver wezenlijking v\r. het Staatssocialisme zou leiden, heeft we! zeer sprekend De ooiToRScrisis getoond. Het was onvermijdelijk in een zóó abnor- malen tijd als wij thans beleven, een tijd waaiin het geheele land ten slotte een be legerde vesting is gewei den, de staut op Velerlei gebied te doen ingrijpen. Zoo ooit dan werd pvcnwei thans bewezen hoe de S t a a t, zelfs in een tijd dat de meesten bereid waren zich in veel te schikken, ge heel onbekwaam is om ook maar een deel van het economische leven te organiseeren De crisis bevestigde dat iedere poging om een meer harmonische organisatie der maat schappij voornamelijk door Staats- dwang en ambtenaars-ingrijpen te verwezenlijken, welvaart, recht en vrijheid in gevaar brengt. Iedere regeerings-rfiaatrègél, hoe goed ooi: bedoeld, schiep een berg v nn onrecht. Van achter den onpersoonlijken Siaat kwam tel kens de a m b l e l ij k e machthebber te voorschijn, met ziin gebreken, zijn sym pathieën en antipathieën, 2-jn heejschzucht, zijn neiging tot willekeur en machtsmisbruik. Zelfs het gevaar voor corruptie bleek niet geheel denkbeeldig. Millioenen gingen verloren door ondoordacht ingrijpen, gebrek aan zakenkennis, onvoldoende zuinigheid en nauwgezetheid. Wij meenen dat na deze ervaring ook de politiek meest onverschillige cle plicht zal beseffen front te maken tegen de socialis ten en hunne plannen, tegen allen die met hen samengaan of zich door karakterzwakte en vrees voor de massa laten meesleuren. Het nieuwe kiesstelsel schiep voor de v r ij-1 iberale partij de gelegenheid om, los van alle andere, baar eigen weg te gaan. Met tc meer vrijheid sedert hare bereidverklaring om te trachten met ander- vrijzinnigen tot eenheid van gedragslijn te geraken, door dezen werden van de hand gewézen. Met vertrouwen doen wij op alle Néder- landsche nfonnen en vrouwen, die in óa boven aangegeven beginselen van vrijheid, individualiteit en persoonlkkc verantwoorde lijkheid het juiste richtsnoer voor politiële beleid zien, een beroep tot samenwerking, tot steun en versterking onzer partij. Het Hoofdbestuur v.-n den Bond van Vnje Liberalen, H. C. DRESSELUU7Voorzitle:. J. DROST. J. H. SCHELTEMA. J. H. W. O. TER SPILL. D. W. STORK. F. W. VAN ST7RUM. A. C. VISSER VAN UZENDOORN F. J. W. DRION, Secretaris. Politiek Overzicht De vrede detr toekomst. Eergister is in het Gngelsche hoogerhuis een debat gevoerd, dat men geneigd zou zijn te begroeten als een vredesdebot, als het niet lot onderwerp had den vrede der toekomst en de vraag hoe de thans woedende strijd is te beëindigen, ter zijde liet. Het werd ge houden naar aanleiding van eene motie, voorgesteld door lord Parmoor, om instem ming te verklaren met het beginsel van den er nadruk op legde, dot in dezen volkenbond- tot bewaring van den vrede Duitschlnnd als deelgenoot niet kon worden gemist. Om het doel te bereiken, tint onze kinderen en kinds kinderen worden behoed voor de bezoeking, die over ons gekomen is, was er z. i. slechts één wegdoor oprichting van een volken bond. Het doet ons zonderling aan den lol te hooren verkondigen van eene instelling tot het bewaren van den vrede in de toekomst, op het huidige tijdstip, nu men in dc beide oorlogskampen, waarin de wereld is verdeeld, zich gereed maakt tot eene uiterste inspan ning om de wederzijdsche krachten in den strijd te meten. Hetzelfde hebben wij onlangs nog vernomen uit den mond van Lloyd George, die in den City Temple te Londen in eene vergadering vnn den nationalen raad der vrije kerken heeft gezegd, dnt boven elk oorlogsdoel dit stond, dat dé oorlog in do toekomst moest worden behandeld als een misdaad, die naar het volkenrecht moet wor den bestraft. Dit werd dooi dezen bewinds man gebruikt nis een aanloop om' de mannen, die nan het front staan, te prijzen als de ware apostelen van den volkenbond; hij zeide „Wanneer dezen hun doel niet be reiken, is alles verloren. Gelukt dat hun ech ter, dan zal de volkenbond een feit worden." Lloyd Geor;;c knoopt :'i s nan den wensch, dat in de toekomst de oorlog als een mis daad zal worde gestraft, eene opwekking* vast tot voortzetting van de guerre £routrance in hot heden. U Is hot standpunt van lord Lansdowne niet W 1 scheidt ook hij de be slechting van cle strijdvragen; waarom t n dezen oorlog ran:, if cm den volkerenbond, die het instrwv -r M zijn om den oorlog in de toekomst t verhoeden. Maar hem siaat ecne ande oplossing van de geschil len, die deren ooi log behëerschen,A voor den geest. Hij numkt - ene splitsing tusschen zakon> die voor ciod lid r» oplossing vatbaar zijn, zooals het horstel van België' en do te ruggave van het bezette Med in Noord- Frankrijk, en cle door Frankrijk, Italië en Engeland geëisrhte territoriale veranderin gen, waarvan hij in zijn tweeden brief, op genomen in de Daily Telegraph van 5 Maart, zegt: „Ik ben er ver vandaan te beweren, dot die allen op hel:elfde niveau staan, muar zij zijn in hun aar verschillend van do ge- vi\llcn, waarin men enkel met eene terug gave te doen heeft", en vraagt: „Moeten niet, wanneer wij, zooais de eerste minister heeft gezegd, aan het einde van den oorlog een groot internationaal vredescongres zui len hebben, dc tot de laatste klasse fcehoo- rende vragen onvermijdelijk daaraan over gelaten worden? Lloyd* Gc rge heeft er een speciaal \oorsteI aan to eg voegd, waarbij president Wilson zich schijrtt aan te sluiten, dat dc kwestie van de Duitsche. koloniën, eene uiterst rnoeielijke en teere kwestie, aan een dergelijk congres zal Mijven voorin houden." Lord Buckmaster, een medestander vnn lord Lansdowne, heeft onder de aandacht gebracht, dat de rede van den Duiischen rijkskanselier van 25 Februari iets meer dan eene oppervlakkige instemming inhoudt met het eerste viertal van de punten, die president Wilson heeft gesteld als program ma voor het leggen der grondslagen van een duurzomen vrede. Hij zegt, dat het onmogelijk is de juistheid te ontkennen van de verk a ring van den rijkskanselier, dat mrn zich niet mat elkaar kan verstaan door „dialogen, in het open baar gevoerd door do ministers en sLmis- bond der volken, en met de instelling van} lieden van de oorlogvoerende staten." Het eene internationale rechtbank, welker beslis singen voor uitvoering vatbaar zullen zijn door eene behoorlijke sanctie. Lord Lans downe heeft tot ondersteuning-van deze mo tie eene rede gehouden, waarin hij vooral is natuurlijk mogelijk dit v oord als onbe trouwbaar en onoprecht te behandelen. Mnar als mén zoo handelt, za! men ncoll tot den vrede kunnen 1 ne „Gee. der verantwoordelijkheid n op een st.i-> Onder alle eigenscheppen die de liefdé behagen, komt het verstand in de laatste plaats. Uit liet Ilaliaansch 'door Anna Polak. 5 En van tijd tot lijd sneed een snik ken door de lucht, bij versch gedolven graven, snikken van in*het zwart gekleede, ondoorzichtbaar gesluierde vrouwen terwijl "uit alle kapelletjes, uil alle firootere en klei nere kerkjes, uit elk grootsch grafmonument de klanken van het Dc profundis en het Li bera naar builen drongen, en waar tegen den achtergrond van steen dc brandende kaarsen 'afschenen, en de wierookgeuren uitstroomden Sn de buitenlucht. Carmela Minino, vermoeid, <jp lichaam en ziel een ondraagbaren last van leed voelende drukken, kon bijna geen stap meer verder gaan; een krankzinnige begeerte werd in haar wakker, om dien krans neer te werpen op het gras en zich zelve daar boven op die bloemen, het gclaal in de aarde ge drukt, en dan weg tc smelten in tranen, lot dat de dood haar zou verrassen, daar, ojj -Uit- iclfde plaalsl Maar eensklaps zag zij, als met een toover- slag verrezen, het monument voor Ami na Boschelti opgericht, vóór zich. Op een vier sprong verhief het zich, dicht beplant met hooge. oude boomen, en geurende bloemper ken; recht er tegenover stond de vorstelijke kapel der prinsen van Sansevero; op zijde de bidkapel voor de zeer jonge hertogin van No ja; maar de tempel, gewijd aan de nage dachtenis der balletdanseres was grooter, rij ker, schooner dan die beide vorstelijke kapel len. Hij was gebouwd in zuiver Egyptischen stijl, in navolging van één der oude Pharao- graven, geheel opgetrokken van zeer donker graniet cn glanzend grijs bazalt; dc beide deuren, massief brons en zeer kunstig gecise leerd, stonden open; cn rondom die mach tige, zware, reusachtige granietmassa's, wond zich een bloeiende tuin, op zijn beurt omsloten door een bronzen hek. Uit dc verte gezien, leek die Egyptische tempel, opgericht voor dc luchtige ziel der danseres, te zwaar, gedron gen, zooals dergelijke bouwwerken altijd lij ken, ook daar ginds, tusschen den Nijl en de woestijn. Maai* als men nader kwam, ontwik kelden de lijnen zich, werden grooter. statig, indrukwekkend. En die groolsche, plechtig verheven aanblik was voldoende am den moed van Carmela Minino te doen herleven; de twee eenvoudige woorden in bronsgoud boven de deur geschreven: „Amina Boschelti",-waren voldoende om haar te bezielen mei nieuwe kracht. En terwijl zij langzaam dien prachti- gen tempel naderde, waar het geluk, de rijk dom. de macht harer peettante de wijding ontvingen van den Iriiunf ook na den dood, deed een vervoering,,de ziei v«n Carmela op springen, die alle tranen droogde en ver-" schroeide, en haar klein hartje deed zwellen *au ieederheid, maar van een leederheid vol trots. Ilel was zonder smart, met een aller wonderlijkste en door haar zelve onbegrepen gewaarwording dal zij, zich vromelijk be kruisend, den Egyptischen tempel binnentrad. De tempel was rijk versierd terwille van de nagedachtenis vn Amina Boschelli: aan de zoldering hingen vier massief zilveren lam pen, opgehangen aan zilveren hellingen, waar in de olie brandde; vier hooge, rijk versierde kandelaars met groote brandende kaarsen wa ren geplaatst voor het kleine doodenaltaar, aangebracht onder den steep die de Wel om- kluisterde.^ Daaromheen verdween dc geheele tempel onder kransen van dc zeldzaamste bloemen; ook bloemen waren gestrooid op -den vloer van basalt; en de steen was er on der bedolven. Een priester, door twee ande ren. ïufgcslaan, in rijk rouwomaal, bediende de tiende of twaalfde doodenmis daar binnen' zooals hij gevolgd was na andere priesters, zoo zouden ook "weer andere volgen na hem, ol drie uur in den namiddag; en twee geeste lijken zwaaiden dc zilveren wierookvaten. Twee bedienden in li ver ei, uit dc woning van den bankier Scliulte, hij die gedurende tien jaar van zijn leven dc betooverende dan seres had aangebeden, die haar zijn vermogen had geschonken, en, getrouw ook na den dood, in een zonderlinge mengeling van liefde, mystieke vroomheid en cynisme, de kost baarste plechtigheden van den dienst voor haar liet verrichten. stonden achter in den tempel, zwijgend en onbeweeglijk. Hun meester was daar gekomen, en alles was geschied vol gens zijn bevelen, onder zijn oogen, en al die bloemen had hij gebracht, en hij zelf had een uur gebeden, daar binnen, onmachtig om tc vergeten, onmachtig om zich tc troosten. De beide bedienden namen zwijgend uit Carmela's handen den krans aan om hem bij bet altaar neer te leggen. ,.Op den sLeen, op haar steen, mompelde zij. smeekend, trillend van een aandoening dié niet alleen smart was zelfs bijna geen smart was. En toen dc krans was neergelegd fiudden °P den marmeren steen, juist op dc plaats waar onder hel koude marmer het koude hart lag der betooverende Amina, toen boog haai petekind zich over een bidslocl van gesneden hout, met rood Ilusveelcn kussen, waar een uur geleden Ollo Schullc was komen bidden, en, hel geiaaï in de handen verborgen, terwijl de geestelijke de ontzagwekkende, sombere, klagende, smeekendc woorden uitsprak van de doodenmis, terwijl de kreet der christelijke zielen die, voor. den Eeuwigen Rechter ver schenen, om genade smeekten, aan de lippen zijner helper^ ontvlood 'zag Cnrmclo Mini no, in plaats van te bidden, voor haar geestes oog de gedaante van haar dje ouder dit mar mer hegraven was, haar voor wie deze prach tige tempel was opgericht, haar voor wie die lampen brandden en die kaarsen, voor wie die bloemen geurden, voor wie deze priesters ba den tot den Heer. En zij zag een gestalte, klein en luchtig, een paar groote donkere oogen, peipzend cn lachend tegelijk, een glimlach om een heerlijken mond vol uitdrukking, een be koring uilgaande^an elke lieve beweging, een onuitsprekelijk iels dat zweefde tusschen de witte sluiers, tusschen het geglinster der met goud geborduurde japonnetjes, iets vluchtigs, gevleugelds, ontastbaars, dat deed trillen en sidderen, niet slechts de jonge mannen, maar ook de oude, niet alleen de mannen, maar ook dc vrouwen: Amina Boschctti! In het licht, voor de volle, halfdonkere schouwburg zalen verscheen ze. slank als een bloemstengel met hel kleine, kopje, geto-M. mei d< donke ren haardos, en liet was oi zij dep grond niel raakte in haai rokken die wel een wolk ge leken eii haar kléine voetjes, geschoeid in roso satijn, raakten dén grond r.iet en M-h-ucn Ici- nauwernood letters te b n p bl ufi te midden vnn perken. 7.ij glimlachte mei oogen cn lippen terwij i danste, cn lenig lichaam rondde zich voor den luchtigeni sprong: zij danste*' zonder dat ccp 1 >gc»blila door vermoeienis die glimlach, die schittering in hel oog haar verliet; zij danste alsof zij alleen daarvoor op aarde verschenen was. Eu inderdaad, haar onweerstaanbare kunstvaar digheid, inderdaad, dc verrukkelijke schoon heid van dien dans brachten de toeschouwers builen zich zelvcn: cn van dc banken waar het volk zich verdrong op de avonden der klassieke stukken lot aan dc fauteuils in het» -orkest w aar dc Napolitaanscb.- adel zich ver zamelde, werd de naam van Amina Boschelli genoemd al een zegenaam. Zij werd over stelpt niet bloemen, geschenken, ju woelen, men bood haar harten fortuin; en zij nam het aan, alles, overal over heen glijdend, wel wetend, dat bloemen en juwcelcn en harte® en goud voor haar varen gcschapc^i, omdat haar voetjes, geschoeid in rose satijn, eei» luchtigen dans uilvoerden te midden die^ schatten. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1