„DE EEMLANDER" FKii[im!iiraitiixs:ïï;a BUITENLAND BINNENLAND 16e Jaargang. No. 205 ISMMfliraTCBDIIC P** 1 «""den ibot Amen. USUnStMtHIOrillO foort UO, Idem (Tiac» fa posl f loa pa week Imet gratli TCriclccring ttgn <*gtlnkkcs) f 0.14, afzonderlijke nummert f OjOö ^Ctkelfjkseb bijvoegsel eDe HolUndschs /Jeésmtmv (onder re dictie «d rhérése Hoven) 3 manden 50 «ent Wekelükacb bijvoegsel 9>Wêftönw per 3 maindeo 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAAROENBURQ UITGEVERS: VALKHOFF 4 Ci BUREAU: ARNHEM9CHE POORTWAL, HOIK utriohtschmti. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Vrijdag 22 Maart 1918 diouUiabiediageo 1—5 rcgcU f 0.50, groote Icnm aiir pUiterulmte Voor h»ndcl eo bcdrlif bcuutt leer Toordeelige bepolinRcn (or hel hcrhuld «dven tecren In dil Blid, b(| ibonnemcot Ken. drculiir^ bevittende de voorwaarden, wordt op unvraif toegezonden. Politiek Overzicht OuHsohland en de Russische randstaten. I. Met de ratilicetie van het vredesverdrag «et Groot-Rusland, die eensdeels reeds is geschied, anderdeels spoedig is te verwach ten, is de grondslag gelegd voor den nieu wen toestand, die in het oosten in wording if. Het tijdperk van afbreken en vernielen is voorbij; men kan nu met opbouwen Jreginnen. In de laatste maanden van het lantstver- loopen oorlogsjaar heeft het verbrokkelings proces van den voormaligen Russischen een heidsstaat een steeds wijderen omvang aan genomen. Reeds vroeger, door de procla matie der beide keizers van 5 November 1916, wa6 Polen tot een zelfstandigen staat \'erklaard. Na de revolutie, die aan het cza- xistische régime een einde maakte, heeft de ontbinding nieuwe vorderingen gemaakt Niet door een machtwoord van den over winnaar, maar uit eigen aandrift hebben de Ukraine en Finland zich los gemaakt uit het Russische staatsverband. En onder den indruk van het verder voortrukken van de Duitschers naar het oosten deed ook in het Bahenland en in Litauen de wensch naar afscheiding van Rusland zich gelden. Het den 3en Maart in Brest-Litowsk on dertekende vredesverdrag houdt met deze wenschen rekening en verzekert ten deele 'hunne vervulling, maar bepaalt daarvoor te gelijk een grens. Wanneer in het gebied, dot ingevolge dit vredesverdrag tot Groot- Rusland behoort, onder de bevolking sepa ratistische neigingen ontstaan, dan zal die bevolking zelf moeten zien hoe zij die tot verwezenlijking kan brengen. Voor Duitsch- land is dat eene interne Russische zaak, «waarmee het zich niet kan bemoeien. Dit is reeds dadelijk te verstaan gegeven aan een Wit-Russisch (Wit-Rutheensch) volkscomi té, dat zich gevormd heeft om een onafhan kelijk bestaan na te streven voor de bevol king van het gebied, dot in het oosten-reikt tot de Smosh, noordelijk het Midden-Duna- dal omvat, westelijk het grootste gedeelte van de gouvernementen Grodno en Wilna, met inbegrip van de beide steden van dien l\aem, Bialystok en Brest-Litowsk, terwijl in het zuiden de grens samenvalt met die van de gouvernementen Grodno en Minsk. Dit comité heeft kenbaar gemaakt, dot het zich tot den rijkskanselier zal wenden n\et de zrvededeeling, dat het streeft naar een zelf standig staatsleven en döt het de verwezen lijking daarvan ziet in eene aansluiting aan het Duitsche rijk. Het zal daarop echter een afwijzend bescheid ontvangen, zooals blijkt uit de volgende mededeeling, die in de Vos- •sisohe Ztg. te lezen is„De Wit-Russen hebben zich tot het Duitsche rijk gewend met het verzoek hen behulpzaam te zijn bij hun plan tot oprichting van een zelfstan digen staat. Het Duitsche rijk kan aan dit verzoek geen gevolg geven, omdat het door het vredesverdrag met Rusland zich heeft verbonden van het ondersteunen van plan nen tot afscheiding in Groot-Rusland, voor zoover gelegen binnen de grenzen, die in het vredesverdrag overeen «rekomen werden, ■af te zien. Duitschland verlangt van Rusland "hetzelfde voor zich." De Duitsche bemoeiing blijft dus beperkt tot het gebied, dat door het vredesverdrag buiten de Russische grenzen is gebracht. De gezamenlijke oppervlakte van dit gebied is 380.000 vierkante mijlen met een bevolking van ASH mrllioen zielen. Wat twee der be- 6tanddeelen van dit gebied betreft, de Ukraine en Finland, is het werk voor een goed deel reeds verricht. Beiden zijn als zelf standige staten erkend; er zijn vredes- en vriendschapsverdragen met hen gesloten en om hen te helpen het gezag van orde en wet te horstellen en te bevestigen, wordt hun Tnrrterieele steun verleend. Nu blijft nog over het gebied van Polen, Lifcauen en de Baltische gewesten, het eigen lijke gebied van de bufferstaten, die bestemd ren grondslag te vestigen. Koerland is van de Baltische gewesten datgene wat tegenover Rusland zijne zelf standigheid het langst heeft bewaard. Tot 1795 was het zelfstandig. De laatste hertog was Peter, de zoon van Biron, den gunsteling van keizerin Anna, die na den dood van deze heerscheres naar Siberië gezonden werd, maar door keizerin Katharina II uit de verbanning werd teruggeroepen. D» oorlog. De berichten over den dag van gisteren op het westelijke front brengen de aankondiging van het begin van den grooten strijd, die daar reeds zoo leng werd verwacht. Het Duilsche voormiddagbericht meldde, dat de artillerieslag inbreede sectoren van het wes telijke front is ontbrand. Het avondbericht vult dit aan met de mededeeling, dat in België, Fransch Vlaanderen, ten noorden van Reims, in Champagne, voor Verdun en in Lotharingen de artilleriegevechten zich heb ben verscherpt. Tusschen Kamerijk en La Fère drongen de Duitsohers in gedeelten van de vijandelijke stellingen. Het Engelsche hoofdkwartier bericht, dat op een breed front ten noorden van het La Bassée-kanaal en den sector Yperen den aanval gedurende den geheelen nacht met -de grootste kracht en beslistheid is doorge zet en dat op eenige deelen van het front de ijand de buitenste stellingen heeft doorge broken en in de geveohtsstellingen is ge drongen. Ter hoogte van Duinkerken is een zeege- echt geleverd tusschen Duitsche en Engel sche kleinere eenheden. Twee Duitsche eenheden zijn niet teruggekeerd en worden als verloren beschouwd. De Engelschen mee- nen er vier te hebben doen zinken. Aan hot departement van buitenlandsche zaken te Berlijn is de officieele schriftelijke mededeeling ontvangen van de ratificatie van het vredesverdrag met Groot Rusland door het Alrussische congres der Sovjets te Moskou. De hoofdcommissie van den rijksdag heeft dit vredesverdrag en de bijbehooi ende ver dragen en protokollen goedgekeyrd. Het vredesverdrag met de Ukraine is door de Ukrainische rada geratificeerd. Berlijn, 21 Maart. (W. B.) Een cir- •culaire van den minister van binnenlandsche zaken van de Ukraine maant de Fransche, Engelsche en Belgische officieren, die in Kiew en omstreken verblijf houden, aan de Ukraine te verlaten. Weenen, 21 Maart. (W. B.) De Neue Freie Presse bericht: Blijkens hier ontvan gen berichten is onze Donau tot Sulina se dert gisteren vrij van mijnen. De Donauflot- tille, die den waterweg voor onze scheep vaart vrijmaakte, heeft het laatste gedeelte gezuiverd. Hiermee is de waterweg naar de Ukraine bevaarbaar en voor den invoer van de Ukrainische producten naar Midden-Eu ropa bruikbaar gemaakt. Rome, 21 Maart. (Slefani). De minis ter van oorlog, generaal Alfieri, heeft ver klaard een commando aan het front te wil len aanvaarden. Daar hij op dit verlangen met nadruk bleef staan, hoeft de minister president den konmg voorgesteld het ver zoek om ontslag van Alfieri aan te nemen. Tot minister van oorlog is benoemd gene raal Victor Zupelli. Londen, 21 Maart. (R.) De president van den Board of Trade Stanley deelde in het lagerhuis mede, dat, daar een aantal kolenvaaraers voor andere doeleinden ge bruikt worden, terwijl de spoorwegen niet in staat zijr. meer te vervoeren dan de helft van wat tot dusver door drie schepen werd vervoerd, het dringend noodig is het ver bruik van kolen voor electriciteit en gas te bepeiken. In de 23 graafschappen van En geland zal geen eten gekookt mogen wor den in hotels, sociëteiten, restaurants, enz. sijn Duitschland in het oosten als een ring- 'La 9*30 ^es avon^s- ln eetzalen moeten muur te omgeven en te beveiligen. Voor ieder van deze staten zijn afzonderlijke re gelingen noodig. Het verst is men gevorderd met Koerland. Eene deputatie van den Koer- 'rflndschen londsraad is in Berlijn verschenen met het verzoek, dat de Duitsche keizer en honing van Pruisen de hertogskroon van Koerland zal aannemen. Die deputatie is zéér vriendelijk ontvangen. Er is haar mede gedeelde, dat Koerland erkend wo^tft als een onafhankelijk land en uit het antwoord, dat eij heeft gekregen, is op te maken, dat al zal met de eindbeslissing nog wel eenige tijd heengaan, toch de geneigdheid bestaat op de personeele unie in te Taan en aan het nieuwe hertogdom de bescherming en den hijstand van het Duitsche rijk te verleenen. De vraag of de personeele unie betrekicing Mal hebben op den Duitschen keizer of op «len koning van Pruisen, is nog open gela len; maar nu de erkenning van het zelf standige hertogdom Koerland is uitgespro ken, is de gelegenheid geopend met dit her togdom overeenkomsten te sluiten over mïH- (h ire zaken en over handels-, economische •e r verkeerskwestlën. De organisatie van het bnnenlandsch bestuur van het nieuwe her togdom is dan zijne eigen zaak en daarbij soi rekening gehouden kunnen worden met «den wensch cm dit bestuur op een breede- alle lichten gedoofd worden na 10 uur des avonds. De schouwburgen en andere plaat sen van ontspanning zullen na 10.30 geslo ten moeten zijn. De particuliere gebruikers van gas en electriciteit zullen hun gebruik moeten beperken tot vijf zesden van dat in het correspondeerende kwartaal van het vo rige jaar. De krachtstations, die de trams en electrische spoorwegen bedienen, zullen ge rantsoeneerd worden; de dienst zal dus aan merkelijk beperkt moeten worden. Een bij zonder stelsel zal op Ierland toegepast wor den. Madrid, 20 Maart. (R.) Aan Maura is opgedragen een kabinet samen te stellen. Bukarest, 21 Maart. (W. B.) Het regeeringsorgaan Monitorial Official mankt de volgende ministerlijst bekend: Margni- loman president en binnenlandsche zaken, Konstantin Arion buitenlandsche zaken, ge- generaal Marjeu oorlog, Mahedenti onder wijs, Saulescu financiën, Dobrescu justitie, Meissner handel en nijverheid. De minister voor domeinen en openbare werken is nog niet benoemd. Marghilcman zal waarschijnlijk heden van Jassy naar Bukarest terugkeeren. Kameroverzicht Eerste Kamer Zitting van Donderdag. Regeling van werkzaamheden. Naar aanleiding van de mededeeling dat bij de Eerste Kamer is ingekomen het wets ontwerp tot tijdelijke ontginning van bruin kolen zonder concessie, zegt de Voorzitter dat hij verleden Dinsdagavond vergunning heeft gevraagd aan de Centrale Sectie, om wanneer tijdens deze bijeenkomst dit wets ontwerp tijdig mocht inkomen, het bij de Kamer in behandeling te nemen. De Voor zitter heeft dit gevraagd in afwijking van art. 36 van liet Reglement van Orde, dat inder tijd op voorstel van den heer Franssen is aangenomen en volgens hetwelk ontwerpen van wet, die niet minstens 4 maal 24 uren vóór den aanvang eenor bijeenkomst van de Kamer zijn ingekomen, niet tijdens die bij eenkomst in behandeling worden genomen, tenzij zij spoedeischend zijn. De Voorzitter nu beschouwt dit wetsont werp als spoedeischend. Want de Kamer moet zooveel mogelijk medewerken tot alles wat den brandstoffenriood in de toekomst kan verminderen. Hij stelt dus voor dit wets ontwerp naar de afdeelingen te verzenden. De heer Franssen (a.-r.) (Overijsel), zal zich tegen dit voorstel niet verzetten, maar wijst er op dat het bedoelde wetsont werp bij de Tweede Kamer werd ingediend op 18 Januari, terwijl eerst op 28 Februari het eindverslag er over werd uitgebracht en het ontwerp op 19 Maart door de Kamer werd afgedaan. Te oordeelen dus, nnar de wijze waarop het ontwerp in de Tweede Kamer is behandeld, zou men niet zeggen, dat er zoo een verschrikkelijke haast bij was. Het voorstel van den Voorzitter wordt aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Het afdeelingsonderzotk wordt bepaald op hedenmiddag half een en de vergadering verdaagd tot heden 11 uur. De bruinkoolontginning. De Kamer heeft besloten het ontwerp in zake de bruinkoolontginning naar de afdee lingen te verzenden. Tweede Kamer In de zitting van Donderdag werd voort gegaan met het debat over de Levensmiddclenvoorziening. De heer Van B «testeij n repliceert. Hij zal geen motie van afkeuring in zake de kaasquaestie voorstellen. Spr. protesteert tegen het feit dat de heer Collot d'Escury Jr. toch van den militairen dienst vrijgesteld werd. Het bijslagstelsel-Treub acht spr. niet aannemelijk. Hij heeft geen vertrouwen meer in het beleid van minister Posthurna, maar zal afzien van de indiening eener reeds ge reedgemaakte motie van afkeuring, met het oog op den hoogst ernstigenlnternationalen toestand. De heer Merchant wil een poging doen om overeenstemming te verkrijgen in de Kamér. Hij wil voor het verleden een com missie van enquête buiten het parlement in zake het crisisbeleid, en dient, met het oog op de toekomst, een motie in, waarin wordt aangedrongen op onverwijlde maat regelen ter voorziening en instelling van een raad van beroep voor crisisaangelegen- heden, het geven van ambtelijk karakter aan de gezagsorganen betreffende het bedrijfs leven en algemeene rantsoeneering. De heer Bogaard! repliceert. De heer De W ij k e r s 1 o o t h bespreekt het door min. Treub ontwikkelde stelsel. Hij bestrijdt hel productiestelsel van minister Treub als onuitvoerbaar. Hij kan evenwel nog minder meegaan met het distributie stelsel van dien minister. Dat komt meer op bedeeling en leid! tot bevoordeeling.der meer gegoeden. Spr. gaat mede met dat deel der motie- Merchant hetwelk betrekking heeft op het ambtelijke karakter van de crisis-organen en ook met het eerste deel (commissie van beroep). Hij heeft echter bezwaar tegen de rantsoeneering van alle artikelen. Ziin ver trouwen in het beleid van den minister zal blijken uit zijn stem -oor het ontwerp. De heer Ter Spill meent, dat minister Posthurna voor" een groot deel schuld heelt aan het dreigende graongebrek door niet tijdig den duur der broodkaart te verlengen. Spr. dient een motie in, waarin een re- geeringscrisis thans niet in 's lands belang wordt genoemd. Krachtiger bevordering van de productie, verbetering van organisatie cn distributie, vollediger bescherming van individueele belangen en berekening van de maatregelen op hel voortduren van de bui tengewone omstandigheden, wordt gevraagd en de wensch wordt uitgesproken dat bij voortdurend overleg' tusschen de verschil lende ministers een onverwijlde herziening van productie en distributie zal worden voorbereid. De heer Sn o eek H enkemans be tuigt instemming met het productiesysteem van minister Treub, doch bestrijdt diens dis tributiestelsel. Afsluiting en droogmaking van dc Zuiderzee. Aan de orde is thans de stemming over de moties-De Muralr—Eongoerts en -Albar- da. De ecrsle motie luidt; De Kamer. van oordeel dat bij eventueele droogleg ging van een of meer gedeelten van de Zui derzee de dijken van alle inpolderingen zoo danige afmetingen zullen moeten verkrijgen, dat zij in staat zullen zijn de te verwachten hoogste stormvloeden te keeren, wanneer de afsluitdijk gedurende geruimen tijd over groots lengte eventueel is doorgebroken of de sluizen het begeven. gaat over tot de orde van den dag. Deze motie wordt aangenomen met 50 tegen 11 stemmen. De motie-Albarda luidt De Kamer, van oordeel dat het wenschelijk is, dat de Regeering alsnog een onderzoek instelt naar de mogelijkheid, om van de provinciën, aan de Zuiderzee gelegen en ven de grondeige naren en anderen in die provinciën, voor zoover hun tengevolge vor» fsluiting en droogmaking der Zuiderz. e idelijke voor- deelen zullen te beurt vallen, bijdragen te vorderen. gaat over tot de orde van den dag. 'Deze mode wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Levensmiddelendcbat. De heer Snoeck Hen leemans be tuigt zijne instemming met de motie-Mar- chant. De motie-Ter Spill is minder prak tisch. De heer Van de Tempel repli ceert. Hij betoogt dat minister Posthurna er niet in geslaagd is, de onzekerheid ten uan- zien van de verbetering der distributie weg te nemen. Hij dient eene motie in, bevatten de de wenschen omtrent de distributie van of maximumprijzen voor verschillende arti kelen. Te 4 uur 10 wordt dc vergadering ge schorst tot 8 uur 's avonds. Avondvergadering. Droogmaking der Zuiderzee. Aan de orde is het wetsontwerp betref fende de afsluiting en droogmaking d?T Zui derzee. Artikel 2 wordt h. s. aangenomen, na- dal de Minister van Oorlog (de heet De Jonge) het gewijzigd heeft, zoodat de wetsontwerpen betreffende dc afsluiting binnen 2 jaar en betreffende de droogleg ging binnen 5 jaar na de inwerking-treding van het onderhavig ontwerp moeten zijn ingediend. Bij artikel 3 verdedigt de heer D u y m a e r van Twist (A. R.) een amendement om <lc vergoedingen uit te keeren aan de vis- schersbevolking, bij tie wet te regelen. De heer SnoeckHenkemans(C. H.) lioht een amendement toe, om de in het belang der visschersbevolking te nemen maatregelen eveneens bij de wet te regelen. Deze spreker wil zoowel de uitkeeringen als de maatregelen in -het belang der bevol king door een speciale commissie laten vast stellen. Nadat de heer Duymaer van Twist zijiv-amendement zóó gewijzigd heeft, dat dat van den heer SnoeckHenkemans er in is opgenomen, trekt de laatste hel zijne in. De heer Sm een ge (U. L.) meent, dat de Staatscommissie zeer goed om de vis schersbevolking heeft gedacht, die zich straks bovendien aan den nieuwen toestand zal aanpassen. De visschers zullen op de Noordzee kunnen gaan varen. De Regeering heeft de vergoeding ruim genoeg opgevat, naar spreker's meening. De Minister van Waterstaat, de •heer Lely, zegt dat hij niema nd, die schade zal lijden, zijn recht op vergoeding wil onthouden. Hij neemt het amendement Duymaer van Twist Over. Bij art. 5 verdedigt de heer S m e e n g e (U. L.) een amendement van den heer Van Hamel c.s., om een Zuiderzeeraad in te stel len, tot hel geven van advies aan de re geering inzake de uitvoering van werken. De heer Teénstra (v.-d.) steunt hc-t amendement, beloogendc, dot de Zuiderzee raad nic-t alleen van technisch advies kan dienen, maar ook over de beslemming en behandeling der gronden. De Minister van Waterstaat (de h' Lely) beioogt, dat de hoogste veront- w lelijkheid moet blijven aan den minis t Spr. heeft geen bezwaar tegen het amendement-Van Hamel c.s., behoudens een wijziging, betreffende de regeling van de commissie bij algemeenen maatregel van bestuur. Als het entendement in dezen zin is ge wijzigd, neemt de Minister van Waterstaat hel over. Art. 5 wordt daarna z. h. s. vastgesteld, evenals art 6 nadat de Minister van Oorlog, de heer De Jonge, een amende ment-IJzerman heeft aangenomen. Het wetsontwerp wordt daarna aangeno men v.. h. s. (Bravo-geroep). (De Minister vgn Waterstaat wordt door alle aanwezigen geluk gewenscht). Hooger- en Middelbaar Onderwijs. Aan de orde zijn daarna de wetsontwer pen tot wijziging van de wetten op het hoo- ger- en middelbaar onderwijs. De heer Von der Molen (A.-R.) heeft het bezwaar, dat deze wetten geen princi- pieele beslissing geven. De Minister van Binnen 1. Za ken (de heer Cort van der Linden), heeft juist thans een principieele beslissing wil len voorkomen. Deze wetten geven een nood-regeling. Na een korte gedachtenwisseling tusschen den heer Van der Molen en den M i n is ter, licht de eerste een drietal omeiv* dementen toe op art. 11. De heer Ketelaar (v.-d.) bestrijdt deze, drie amendementen, evenals de heer O 11 o (U. L.) De Minister van Binnen!. Za ken (de heer Cort van der Linden) heeft geen bezwaar tegen het eerste amendement, wel tegen de beide anderen. Het eerste amendement neemt Spr. over. De stemming over de beide andere amen dementen en over het ontwerp betreffende liet middelbaar onderwijs wordt uitgesteld lot heden na de pauze, evenals de stemming over het ontwerp betreffende het hoogcr on derwijs. Vragen van den heer Beunier. De heer Beumer (a.-r.) verzoekt den Voorzitter dén Minister van Binnenlandsche Zukon eenige vragen te mogen stellen no pens de maatregelen door de regeering tej nemen om te voorkomen, dat do levensmid- delenvoorziening van liet Nederlandsche volk schade lijdt door het onderhoud van j vreemdelingen hier te lande vertoevende.J Op voorstel van den Voorzitter zat Vrijdag over dit verzoek heslist worden. Dc vergadering werd verdaagd tot heden ochtend II uur. Berichten Dc Staatscourant van 21 Maart bevat o.a. dc volgende Kon. B--sluiten benoemd tot griffier van het kantonge recht te Schoonhoven mr. C. v. d. Poel Hick- dingh, advocaat te Utrecht, beëedigd klerk ter griffie van dc rechtbank en plaatsver vangend secretaris van den keuringsrnnd aldaar; tot secretaris \t»n liet college van curato ren der Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht H. Tromp van Holst aldaar. De Minister van buitenland chr ''aken jhr. Loudon, was gister wegens eene lichte ongesteldheid verhinderd aan zijn departc- mént te komen, maar verrichte evenwel thuis zijne werkzaamheden. Ons oorlogs materieel. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een mis sive van den minister van oorlog ten gelei de van 5 exemplaren van het verslag der leger-commissie betreffende de voorziening in de behoeften aan geschut, mitrailleurs, geweren, munitie en vliegtuigen. Deze missive zal worden godrukl -n rond gedeeld. Dc ingezonden exemplaren van hal ver slag zijn onder voorwaarde van geheimhou ding ter griffie nedergelegd ter inzage van cle leden. Verloven. Ten behoeve van bijzon dere verloven uan dienstplichtigen, die een der volgende beroepen uitoefenen: behan ger meubelmaker, stoffeerder, beddenmo ker, kleermaker, aannemer van. verhuizin gen, emballeur, schilder, stukadoor, metse laar, aanlegger van gas- en waterleidingen, loodgieter, glazenmaker, glazen wasscher, bedienaar van stofzuigninchines e. d., cn. ciie op goede gronden kunnen aanneme lijk maken, dot gedurende het voorjaarssei zoen in verhand met de meer dan gewone drukte, hunne aanwezigheid in hun bedrijf dan wel in dat van hun patroon beslist nood zakelijk moet worden geacht, kan in het tijd vak van 22 April—15 Juni a.s. door com pagnies- (eskadrons-, batterij-, fort-, detac hc- ments-) commandanten, behalve over de 17 ook over de aanwezige ruimte in do 3 genoemd, in de 2de alinea van punt O van de gewijzigde L. O 19T6, B 131, wordt beschikt. Deze verloven, waarvan de duur hoog stens 21 dogen mogen bedragen kunnen naar verkiezing aaneensluitend dan wel h!j tusschenpoozcn worden verleend. De heer K. de Boer Cz., burgornc ter van Assendelft, heeft torjen 1 Mol a..^ eer vol ontslag aangevraagd. WadHrlanti an do oorlog De inbeslagneming van onze vloot. Cfot a-iiitvoortl <!cr lïrilscttr rr^rerlns (Officieel.) Blijkens op 21 dezer des avonds aan het ministerie van Buitenland* sche Zaken ontvangen telegram van Hr. Ms. gezant te Londen heeft de Britsche regee- ring in antwoord op de mededeeling der Ne derlandsche regeering, houdende de voor waarden, waaronder zij bereid is, aan da Nederlandsche schepen vergunning te ver leenen om ten behoeve van de geassocieer de landen te varen in de gevaarzóne, to kennen gegeven, dat de verbonden regee* ringen onmiddellijk zullen beginnen met dal inbeslagneming der schepen. Van Hr. Ms. gezant te Washington is nog geen bericht ter zake ontvangen. !>e proclamatie f»n president llRon. Reuter seint ons d.d 20 Maart uR Washington: Dc president publiceerde vandaag een proclamatie welke het departement van Ma rine machtigt de Nederlandsche schepen in de Amerikaonsche wateren over te ne men voor het gebruik gedurende den oorlog en al deze schepen aan te wenden als noodig mag zijn voor e> sentieele doeleinden, in ver*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1