AMERSFDORTSGH DAGBLAI DE EEMLANDER" EERSTE BLAD De Zuiderzee. BÜ1TENLAND~ BINNENLAND We Jaargang, Ho. 208 IfifilKTUriTCDDIK ®aandco voor Amen» IHnRIIIM IUI BIJW foorf f 1.50. Idem franco p pms» f 2.00. par week (met gratis verzekering cogehikkcn) f 0.14. atzonderlijke nummers f 0JÊS Weïtaljjkscb bijvoegsel »D# HolUndsclxa /Jiayxoiiv (onder redactie vaD rhdrèss Hoven) ftt 3 mnanden 50 cent WekcJykzcb byvecfisel »W§rt£dr€vuc* per 3 maanden 60 cent HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS. VALKHOFF 4 C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOVK utkcchtschbst. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 23 Maart 1913 dicniUonbicdingeo l-S resc!s f 0 V, g..,o!C Viler* n.ur pbatinilmte. Voor Handd ci> btdrlji bc.üai» iccr voordeciige bepalingen lol hel hohuld idver» lecren In dll Blad, bij abonnement Eenc circulair^ bevallende de voorwaarden, wordt op «nvr.at toegezonden. Terwijl vele volkeren thans met meer of pander gemaskeerde imperialistische bedoe- Sngen millioenen en milliorden ten offer brengen, koestert ook ons kleine land 'n ltaillioenenplan, ook tot uitbreiding van het grondgebied, met dit verschil echter, dat het niet zoeken door improductieve uit gaven voor verwoestings- en vernielings werk ten^lcoste van het leven van faedemen- schen en de welvaart van naburige landen. Ons ennexionisme is ten koste van nie mand, het is het annexionisme, waardoor ens grondgebied zich steeds uitgebreid beeft, ja, waaraan het z'n ontstaan te dan ken heeft, de annexatie van de zee door het land. Waar niet alleen landaanwinning beoogen or\2e Zuiderzeeplannen, ook verbetering van watertoestanden en dit laatste is bij de al lereerste voorstanders misschien wel het hoofdmotief geweest. De watersnood van 1916 is 'n nieuwe aansporing geweest. De ernstige plannen tot drooglegging der Zuiderzee, dateeren van 1849; nog geen 50 jaar later, in 1877, werden ze reeds in 'n wetsontwerp belichaamd. Helaas, een ministerieele crisis heeft intrekking van dit wetsontwerp ten gevolge gehad. Maar van de baan was het plan niet. En bet is vooral de in 1886 opgerichte Zuider- aeevereeniging geweest, aan welke wij te denken hebben dat de belangstelling gaan de gehoiiden en aangewakkerd werd. Onze tegenwoordige minister van water- stoat, Lely, is steeds 'n overtuigd voorvech ter voor de Zuiderzeeplannen geweest; zijn werk is het thans door de Tweede Kamer «mgenomen Zuiderzeeontwerp en de tot stand koming daarvan zal zijn onsterfelijke verdienste zijn. Het is eigenlijk onjuist te spreken van 'n nieuwe provincie. Er is immers geen sprake van dat de Zuiderzee in haar tegenwoordi- gen vorm drooggelegd zou worden en aldus 'b nieuw gewest vormen zou binnen de gtenzen dier zee. Slechts ongeveer de helft van het oppervlak zal land worden en dan Bog niet tot één aaneengesloten gebied éoch in 4 stukken, n.l. twee betrekkelijk kleine stukken grenzend aan Noord-Holland het eerste tusschen Medemblik en Wierin- gen, het andere tusschen Marken en Hoorn; en twee grootere stukken langs de kusten van 't Gooi. Utrecht, Gelderland, Overijsel e» Friesland (tot aan Gaasteiland). Deze twee laatste stukken worden dan gescheiden door een breeden IJselmond. In het midden blijft dan nog hét groote Dselmeer, dat 145.000 H.A. zal beslaan. De 4 gewonnen stukken land zullen tesamen omstreeks 210.000 H.A. groot zijn, waar van 194.000 H.A. klei- en zavelgrond en slechts 12.000 H.A. zandgrond. De afsluiting der Zuiderzee zal geschie den door 'n dijk van de Anna Pauïownapol- der in Noord-Holland (Bwijksluis) over het eiland Wieringen naar Piaom nabij Bols- ward in Friesland. Deze afstand bedraagt 29 K.M. en het zal natuurlijk 'n zware en breede dijk worden, want zij zól tevens dienen voor rij- en spoor wegverkeer. De dijk, die ven Wieringen tot Friesland dus midden door de zee loopt, aol 10 sluizen "bevatten voor uitwatering en 2 schutsluizen voor de scheepvaart. De aanleg an dezen dijk zal wel 9 jaar «hiren, terwijl voor de vier droogmakingen 53 a 36 jaar gerekend wordt. Het'eerst zal deWieringerpolder aan de beurt komen, daarna de Hoornsche polder. De totaalkosten worden geschat op 222 millioen. Was het ontwerp 'in 1879 aange nomen, dan zouden de kosten wel veel ge- Tmger geweest zijn dan in dezen duren tijd. Maar daar staat toch tegenover, dat Neder- kind's draagkracht in die jaren sterk voor uit gegaan isde opbrengst der middelen steeg van 91 millioen tot 200 millioen in 1015 en bovendien is in die jaren de tech niek enorm verbeterd. De bedoeling is, om ia liet nieuw-gewon nen gebied het groot-grondbedrijf te weren en bij de uitgifte der gronden 'n nieuwen eigenerfden boerenstand, te scheppen uit gegadigden die in de tegenwoordige omstan- «fcgheden in ons lahd goen grond in pacht of eigendom kunnen krijgen en niettemin tot de goede krachten in den landbouw kun nen worden gerekend. Gelijk gezegd, het middelste gedeelte van de Zuiderzee, tusschen Enkhuizen en Urk mei breede toegangen naar het IJ en den Deel, wordt het IJselmeer, Bij eb zal liet wa ter door de sluizen bij Wieringen afvloeien, terwijl bij vloed de sluizen gesloten blijven. Da... intusschen do IJsel en de Eem het soetwater voortdurend op het Uselmeer loo sen, zal dit in korten tijd een zoetwatermeer ■worden en dus 'n hoogst belangrijk zoetwa terreservoir zijh voor de omliggende pro vincies, van welke vooral Friesland en Noord-Holland thans zoon behoefte heb ben aan zoet water. Ook met de Zuiderzeevisscherij is reke- Sé»g gehouden. Men zal op het IJselmeer spoedig 'n zoetwatervisscherij kunnen kwee- ken d# visschers van Marken, Urk, Vollcn- hove, Enkhuizen en de andere plaatsen die niet van dé zee e.fgesloten worden (zoonis wel hel geval is met Spakenburg, Harder wijk, Elburg) kunnen ook door de sluizen bij Wieringen, gemakkelijk de Noordzee be reiken. Politiek Overzicht Duitschland en de Russische randstaten. H. (Slot). In nauw verbond met de regeling der be trekkingen tusschen Koerland en Duitsch- land staat de vraag hoe de verhouding van Litauen met het Duitsche rijk geregeld zal worden. Het Duitsche rijk zouk zoo merkt de Vossische Ztg. op, naar het oosten een geheel onmogelijke grens krijgen, wanneer de smalle kuststrook, die Koerland vormt, met Duitschland verbonden werd, terwijl aan den anderen kant Litauen, de brug naar Koerland, buiten eene vaste verbinding met Duitschland Weef. Hoe men zich voorstelt die regeling tot stand tc brengen, is intus schen voorshands niet te beoordeelen. De rijkskanselier heeft daarover in de zitting van den rijksdag van verloden Maandag ge zegd „Wat Litauen betreft, is een .besluit, dat doelde op de nauwe aansluiting aan het Duitsche rijk door het afinknoopen VJtn eco nomische en militaire verbindingen, reeds in het vorige jaar genomen. Ik verwacht eerstdaags eene deputatie van den lands- raad, die dit besluit nader zal bevestigen, waarna eveneens de erkenning van Litauen als een onafhankelijk staatsorganisme zal geschieden. De verdere ontwikkeling van de politieke inrichting wachten wij kalm nf." Hier pasi dus eenc afwachtende houding. Alleen schijnt dit vrijwel zeker té zijn, dnt de Litduers niet, zooals men in Koerland doet, denken aan eene personeel; unie. Zij willen zich een hertog of vorst kizeri, maar verlangen geene dynastieke verbintenis met Duitschland. Onafhankelijk daarvan zullen militaire en economische verdragen gefloten worden van gelijken aard als die, welke Koerland met Duitschland zullen verbinden. In het verzoek, dot de deputatie van den Koerlandschcn landSraad naar Perlijn heeft overgebracht, was ook de wensch opgeno men, dat het geheele Baltenland, dus met Koerland ook Estland en Livlond, als één staatslichaam in aansluiting aan het Duit sche rijk zou worden bijeengevoegd. Over dien wensch heeft de rijkskanselier in zijn antwoord aan de deputatie het stilzwijgen bewaard. Wel heeft jni zijdelings in den rijksdag er op gezinspeeld, waar hij heeft gezegd „Iets anders zijn de zaken gelegen in Liv- land en Estland. Die twee bevinden zichten oosten van de in 'net vredesverdrag over eengekomen grenslijn,, maar worden, zooals art. 6 van het verdrag met Rusland bepaalt, door eene Duitsche politiemacht bezet, tot dat daar de veiligheid door eigen landsin- stellingen gewaarborgd en de staatsrgeling tot stand gebracht is. Dan za! ook voor deze landen het oogenblik voor hunne koersbe paling („Neuorientierung") gekomen zijn. Wij hopen en wenschen, dat ook zij zich in eene nauwe vriendschapsverhouding tot het Duitsche rijk zullen plaatsen, maar zoo dot dit vreedzame en vriendschappelijke betrek kingen tot Rusland niet uitsluit." Het Russische vredesverdrag is dus blijk baar voor de Duitsche -cgeering een belet sel, dat in den weg staat aan de volle ver wezenlijking van het denkbeeld, dat in vele Duitsche kringen wordt voorgestaan, om de verschillende onderdeelen van het Balten land tot één staatkundig geheel te verbin den. Een gedeeltelijk succes hebben de voorstanders van dit denkbeeld verkregen in zóóver, dat in het vredesverdrag de han delsmetropolis Riga van Estland afgeschei den en bij Koerland gevoegd is. Maar van een behandeling op geheel gelijken voet van Koerland eenerzijds en Livland en Estland anderzijds, kan blijkbaar, naar het inzicht van de regeering geen. sprake zijn. Dat is gister in den rijksdag nog uitdrukkelijk be vestigd. Ook over Polen heeft de rijkskanselier een kort woord in den rijksdag gezegd. Hij wees op de proclamatie der beide keizers van 5 November 1916, waardoor de zelf standigheid vanN Polen is verkondigd, en liet daarop dit volgen: „Daaruit volgt, dat de verdere inrichting van den nieuwen staat slechts op gTond van gemeenschappe lijke onderhandelingen tusschen Duitsch land en de Donaumonarchie eenerzijds en Polen anderzijds kan geschieden. In den laatsten tijd zijn uit politieke kringen van Polen wenken voor de uitwerking van onze toekomstige verhouding tot de regeering en tot leden van den rijksdag gekomen. "Wij zullen gaarne onderzoeken, of en in hoever die zijn te vereeirigen met het door de beide regeeringen nagestreefde doel om met den nieuw opgerichten staat onder zekerstelling van onze belangen duurzaam in betrekkin gen van goed^ buurschap te leven." Uit cieze woorden blijkt, dat de ergernis, die in Polen werd opgewekt door het Ukrai- nïsche vredesverdrag, waarbij het land van Cholm aan de Ukraine weid toegewezen, is geluwd en heeft plaats gemaakt voor eene zachtere stemming, die ontvankelijk is voor gemeenschappelijk overleg. De nestor der Poolsche leden van den rijksdag, prins Rad- ziwill, heeft in antwoord op de woorden van den rijkskanselier de hoop uitgedrukt, dat men, door een verzoenenden geest geleid, tot een vergelijk zou komen. Hij ontveinsde zich niet, dat dit vergelijk vele moeielijkhe- den zou meebrengen, maar hoopte toch op een goede uitkomst bij wederzijdschen goe den wil, jwaaraan de Polen hunnerzijds 't niet zouden laten ontbreken. erken. De nieuwe ministers worden mor gen beëedigd. Washington, 22 Maart. (R.) Wilson heeft de wet, waarbij de regeering het be stuur van do spoorwegen op zich neemt, on- drrteekend. J De oorlog. Uit de berichten over den dag van giste ren wordt men nog niet veel wijzer over den loop van den strijd. Het avondbericht van het Duitsche hoofdkwartier bepaalt zich lot de vermelding, dat de den vorigen dag be haalde voordeden in de gevechten tusschen- Atrecht en La Fère bij de voortzetting van den strijd uitgebreid worden. Daar concentreert zich blijkbaar de strijd. Volgens het Engelsche hoofdkwartier is de aanval door de Duitschers ingezet met 40 di\isiën, en nog steeds komen er nieuwe aan. Van Engelsche..zijde wordt erkend, dat de Duitschers vooruitgegaan zijn; maar dat is overal geschied ten koste van groote of fers. De Duitschers doen eene opgave van de Engelsche verliezen tot dusver aan gevan genen, wier aantal welgeteld is 16.999. Dc buit aan kanonnen is 299 stuks. Van de rest van het front wordt alleen artilieries*rijd gemeld, al wordt er bijge voegd, dat die krachtiger is op verschillende punten, met name bij Verdun. De wapenstilstand met Rumenië is weer met drie dagen verlengd, dus tot 25 Maart te middernacht. Het Rumeensche parlement zal worden ontbonden. Berlijn, 21 Maart. (W. B.) Over Alexander Marghiloman schrijft de Nordd. Allg. Ztg.: De man, die nu aan het hoofd van dc Rumeensche regeering treedt, is geen onbeschreven blad. Hij is "een politiek ka rakter, en al is de taal: om zijn in elkaar ge zakt land weer op te beuren en door zijn handelen de herinnering aan den geheelen laatst verloopen tijd uit (e wisschen moeie- lijk en vol doornen, zoo zal men Uch hare oplossing juist aan hem willen toevertrouwen. Zijn naam staat in de wereld in zeer nauwe verbinding met het land, waarvan hij thans de politieke leiding op zich neemt. De roep van een diplomaat van groote bekwaamheid gaat van hem uit en wij twijfelen cv niet ann, dat hij zijne beste krachten zal inspannen om Rumenië uit het tijdperk van verval, waarin het door misdadige politiekers is gekomen, weèr tot helucre dagen te brengen. De Duitsche rijksdag heeft het oorlogscre- diet van 15 milliard mark en de vredesver dragen met Rusland en met Finland goed- gëkeurTTen is daarna tot 16 April naar huis gegaan. Vóór de sluiting drukte dè voorzit ter' den wensch uit, dat als men weer bijeen kwam hèt leger den strijd tot het zegevierend einde zou hebben doorgevochten en men den algemeenen vrede naderbij zou zijn go- komen. Las Palmas, 22'~M a ar t. (R.) De ge heele bemanning, groot 53 man, van het in Barcelona thuis behoorende stoomschip Ar- pellas, dat den 14en Maart hier in de buurt is getorpedeerd, is aan land gebracht. L o n d e n, 2 2 M a o r t. (R.) Het lagerhuis heeft zijne zitthigen verdaagd tot 9 April. Londen, 22 Maart. (R.) Na een on- derhoud-tusschen den Premier en een de putatie uit den miinwerkersbond, dat giste ren plaats had, heeft de Bond heden de re- geeringsvoorstellen aanvaard en een motie aapgenomen, volgens welke aan de confe rentie in overweging zal worden gegeven zich niet te verzetten tegen het inlijven van 50.000 mannen uit de mijnen in het le ger. Londen, 22 Maart. (R,) Officieel be richt. De oppervlakte, die met tarwe bezaaid is in Engeland en Wales op 1 Februari' was 2.504.000 acres tegen 1.725.000 op het correspondeerende tijdstip van verleden jaar. Dit is eene vermeerdering van 45 pet. over 1917 cn van 50 pet., vergeleken met tien jaar geleden. Londen, 22 Maart. (R.) De verte genwoordiger van de regeering, die de za ken van de krijgsgevangenen behandelt, heeft in het lagerhuis medegedeeld, dat de toestand in het kamp te Have-lberg zeer on bevredigend is en de ernstige aandacht trekt van Z. Tvï.'s regeering, die zich genoopt kan voelen tot een drastisch optreden, als daarin niet een b|paalde verbetering komt. Tot zijn spijt is het niet mogelijk gebleken in de te 's Gra-trenhage getroffen regeling voorzienin gen op te nemen .voor de terugzending van de na 2 Februari 1917 gevangen genomen bupfeis. Kiev.-, 21 Hnart. (W. B.) De Oosten- rijksch-Hongearsche gezant graaf Forbach is met een commissie van 35 leden den 19en in Kiew aangekomen. Madrid, 2 2 Maart. (R.) Maura heeft de opdracht tot samenstelling van een kabi net geweigerd. M a d r i d, 2 2 Maart. (R.) In- eene ver gadering van leiders van alle partijen, die om een uur 's morgens eindigde, is de re geering aldus samengesteld: Dato president en buiteniandsche zaken, Romananes justi tie, Prieto binnentandsche zaken, Besada fi nanciën, generaal Mazina oorlog, generaal Pidal marine, iba onderwijs, Carbo openbare Kameroverzicht F.erste Kamer In de zitting van Vrijdag werd mededee- ling gedaan van een.;brief val# minister Lou don, waarin eene uiteenzetting der Engel sche regeering omtrent de inbeslagneming onzer schepen. Enkele wetsontwerpen, o.a. dat lot tijde lijke ontginning van bruinkolen zonder con cessie, wijziging der Registratiewet 1917 en invoering van den zomertijd, worden ?on- der hoofdelijke stemming aangenomen. SM i p i s t e r Loudon doet mededeeling van heTbericht van den gezant te Washing ton. hetwelk^reeds elders vermeld werd. De heer Cremer stemt in met het pro test der regeering. Hij wijst er op, dat reeds op 10, II en 12 Maart Nederlandsche sche pen te Singapore werden in beslag geno men, volgens bericht van het N. 1. P. A. En zulks niet op last van de Koloniale Brit- 'scho regeering, doch van de Britsche regee ring zelfzoodat reeds tijdens de onderhan delingen tot inbeslagneming werd overge gaan. Hij zou willen weten, of de „Sindoro", de „Koningin-Regentes", en dc „Zeeland", die zieke en gewonde Engelschen naar hun land brengen, ook zullen worden genomen. (De heer C o 1 ij n „Als ze 'hun laatste reis hebben gedaan l") Ten aanzien van Ame rika herinnert spr. aan de Hudson-feesten, eenige jaren geleden* toen geen oog droog bleef 'bij cle 'hulde aan de Nederlandsche vlag. Thans blijft geen oog droog bij de schande, onze vlag aangedaan. Meruvertaalt bij de Geassocieerden „neutraliteit" door „eenzijdigheid". Men verwijt ons, dat wij Duitschland hebben gevoecj, doch wij heb ben geen oorlogsbehoeften geleverd aan oorlogvoerenden. Spr. zal geen critiek oefenen op wat voor afging. De minister heeft misschien een fout begaan, 4oor bij beide partijen evenveel eergevoel te veronderstellen. Hij raadt der regeering aan, kwaad te vergelden met goed tegenover de hier verblijvende slachtoffers van den oorlog. Wij ipoeten toonen, te be- hooren tot dc laatste gentlemen van Eu ropa. De heer Van der Does de Wille- bois wil uiting geven aan zijn groote ve: ontwaordiging over het onrecht ons aange daan.,Hij sluit zich aan bij den vorigen spre ker. Ook hij zal geen critiek oefenen op de regeering, ofschoon hij met weerzin het be richt over hei toegeven aan de gestelde eisohen ontving. De heer 't Hooft, die spreekt namens de anti-revolutionnairen en christelijk-histo- rischen, betreurt de houding der regeering, die bij de onderhandelingen geen blijk gaf van de vooruitziendheid, welke van haar mocht worden verwacht. 'Hij begrijpt niet dat. de regeering bij het teekenen van de capi tulatie de volksziel niet begreep. Hij begrijpt niet dat de regeering thans nog volhardt bij de meening, goed te hebben gehandeld. Hij begrijpt niet, dat de regeering niet inzag, met welke partijen zij onderhandelde. Er is hier rechtskrenking geweest van den eersten dag af dat onze schepen, die 't gekochte en betaalde graan uit Amerika gingen halen, daar werden vastgehouden tot den dag dat zij werden „genomen". Tegenover sterke te genstanders wijzigt men telkens zijn oor logsdoeleinden, tegenover kleinen past men struikrooverspraktijken toe. De groote fout van de regeerrhg is, dat zij wist van het ulti matum en toch nog onderhandelde. Het re sultaat dat de andere partij zich openbaarde als een gewone dief mocht niet gekocht worden ten koste van de nationale ex^i.Spr. vraagt hoe liet komt dat het bericht onzer capitulatie eerst eenige dagen later in Enge land en Amerika bekend werd. Hij meent dat het verzoek aan Duitschland om gnan, onmogelijk in den gestelden vorm kon wor den aangenomen. De zaak zou niet zulk een schaamtevoll enloop hebben genomen als de Staten-Generaol te voren waren geraad pleegd. De heer Van Kol noemt de daad <:n de Geassocieerden een brutale broo-.lioof, waarvoor de eenige verklaring is, dat de Ge associeerden uit wanhoop hebben gedaan waarover zij zich vroeger zouden hebben geschaamd. Hij zal geen kritiek oefenen. Dat stuit hem thans tegen de borst. (Instem ming). Hij is overtuigd, dat het Amer'.man- sche volk verk rd werd ingelicht. De heer C o I ij a waagt, welke stappen de regeerin v lemens is te,doen en of een officieel protest 'zal worden gezonden. Minister L o'u don heeft met instem ming de uitingen van de verontwaardiging vernomen.' Hij antwoordt op de kritiek al leen, dat de beste stuurlui aan wal staan Het telegram naar Londen is in den nacht van Zaterdag op Zondag vèrzonden. Bericht werd ontvangen van onzen gezant dat hij het onmiddellijk na ontvangst overhandigde. Spr. is overtuigd dat Duitschland geen graan kon leveren. Hij zal bij dergelijke gelegen heden voortaan ook de Eerste KGmer raad plegen. Onmiddellijk zal worden geprotesteerd to gen de inbeslagneming. Wat verder zal wor. don gedaan wordt o\\ rwogen. De bewering dot onze schepen nwlteloos in do Amerikaansche havens lagen is vol. komen onjuist. De meeste waren varende. I hiurouzeggingswct. De wét wordt bestreden d<jf>r de heeren Verhoeven en B i n n erts nis een aan tasting van het eigendomsrecht. De heeren VJ i eg en en Van der Feltz verklaren zich nader.voor het door den minister verdedigde ontwerp, dat ook met instemming wordt be:Trovt door den heer B e r g s m a Het ontwerp werd aangenomen met 29 tegen 4 stemmen, na aanneming zonderj hoofdelijke stemming van een aantal ont werpen, waaronder dat tot tijdelijke verhoo ging van het maximum der vergoeding we gens kostwinnerschap' van dienstplichtigen. De Kamer ging uitèen tot vermoedelijk 9 April. Alsdart de Staatsbegroting afge daan worden. Tweede Kamer Regeling *.an werkzaamheden. De Kamer besluit in de zitting van Vrij dag O April weer bijeen te komen. De Voorzit t'er zegt, dat hij de Komcr op zijn laatst 20 Mei uiteen wil laten gaan. Aan de orde is dan dc beraadslaging over Hoofdstuk XI (Beschikbaarstelling van le vensmiddelen)* De heer van Best is pijnlijk getroffen door de politieke campagne in Pers en Kamer tegen hem. Spr. heeft steeds de bei de functiën, waarvan hier sprake is, in het openbaar vermeld. Nu het schrijven van den Minister, dat er bezweren waren ingekomen, heelt spreker zonde; pressie medegedeeld, dat, mocht er twijfel bestaan, hij-dé rekenin gen voor diensten, die men van hem nis Re- geeringscommissaiis verwachtte, annuleer de. De heer Linthorst Homan, toenmaals secretaris der Commissie in België, heelt spreker medegedeeld, dnt de Commissie en de Regeering volkomen van de goede trouw van Spr. op de hoogte waren. Op cle meest eervolle wijze heeft de Minis!er spreker décharge verleend. Spr. heeft zeh een com missie van onderzoek verzocht. Do hs i Ruijs de Beerenbiouck zefde aan spreker, dnt de uilslag van het onderzoek, Spr. niet tot den een of onderen stop noodzaakte. Do brief van den Minister heeft noch spr oker noch de Kamer dub' als een afstraffing be schouwd. Waar niemand in 1915 cn 1916, die met de zaak op dc hoogte was, eer. reden zag voor sprékcr om'als Kamerlid ontslag te nemen, daar vond" Spr. daartoe ook thans geen reden. Een dergelijk aftreden zou een schuldbekentenis zijn. Het eenige, wot men hem verwijt, is gemis aan voorzichtigheid en dit is geen feit, dat iemand oneervol maakt. Met verbazing heelt spreker dan ook thans de beslissing gezien van.zijn politieke vrienden. Zoodra de minister gesproken heeft en spieker zich verdedigd heeft, zal hij heengaan, al gevoelt hij dat hem onrecht is geséhied. Uiivoerig zet spreker uiteen, dat de functie voor hem absoluut geen finan cieel voordeel heeft gebracht. Hij gebruikte den titel van Regeeringscomniissaiis olleon, omdat deze titel korter was dan voorzitter der commissie tot behartiging van de belan gen der Nederlanders in België. Spr. erken! onjuist te hebben gehandeld, maar dat is geen fraude en daarom treedt hij niet vrij willig terug. Spr. laat er zich nog niet uit, of hij zich weer herkiesbaar steTt bij de lus- schentijdsche verkiezing en ook niet of hij zich bij de a.s. groote verkiezingen weer her-» kiesbaar stelt. Na de pauze wordt door den voorzitten voorlezing gedaon van de brieven van mi» nister Loudon waarin de beslissing der ge« associeerden wordt medegedeeld. Minister Cort van Linden zegt na« mens Minister Loudon, die wegens zijn® lichte bngesteldheid thans niet aanwezig kan zijn, dat de Regeering het schrijven den geassocieerden niet als een ultimatum had beschouwd en daarom voorwaarden had ge steld die onze zelfstandigheid moesten hand haven. Een vlammend protest uit spreker te gen de handelwijze om desondanks tot in« beslagname der schepen over te gaan onw dat hierdoor ons volk een smaad en on* rechtmatige en onrechtvaardige dwang wordt aangedaan. Meer dan onze vloot eni brood hebben wij onze zelfstandigheid lief tot aan den-bedelstaf. (Krachtig applaus en bravo geroep.) De Voorzitter meent uit naam van de geheele Kamer en volk te spreken als hy zich volkomen bij dit krachtig protest van de Regeering aansluit en hij deelt de i 'egce- ring mede dat zij in deze moeilijke tiiden kan verzekerd 2ijn van den steun van dc Ko- mer en het geheele volk. (Applaus en bra- vo's.) Het amendement-v. d. Molen betreffende de wet ter sffbsidieering van het bijzónder M. O., bedoelende bij de bijdrage tot lust salaris van den directeur rekening tc hou den met de toeneming van bet aantal kas sen, wordt verworpen met 40 tegen 31 stemmen. Met 40 tegen 32 stemmen wordt ver wor*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1