DE BALLERINA, „DE EEMLANDER" HMBIIIEinirtlsaïïJS BUITENLAND BINNENLAND FEUILLETQM~ MAT1LDE SERAO. vn. 16e Jaargang, No. 224 IDnuilCUCUTCDDIIC Pw 5 m"ndcn Amu» fluUnntllllll 1 uI t\lJu foort f t.50, Idem franco per post f 2.00, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummers Oj03. Wekelijkscb bijvoegsel Holhndsch» Hainroaw (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel •Werddrevue* per 3 maanden 60 cent ORTSCH DAGBLAD Dinsdag 16 April 1918 HOOFDREDACTEUR: M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL, hoek utkbchtechkstr INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dicnsfoanblcdinpcn 1-5 regel, f 0J0. groolc letter, naar plaalsrnlmlc. Voor handel en bedrijf beslaan reer .oordeelige bepalingen tot hel herhaald advet» teer.n in dit Blad, bij abonnement Eene dreulalm, bevattende de voorwaarden, wordt op ran vraag toegezonden. Politiek Overzicht De kans op vrede. Wanneer men enkel afgaat op wat in deze dagen wordt gezegd, dan kan men tot geene andere conclusie komen, dan dat het met de kans op vrede zeer slecht gesteld is. Aan de zijde van de Entente is van niets anders sprake dan van voortzetting van den strijd tot aan de eindoverwinning, die men nog altijd meent te kunnen verwachten. Lloyd George wil doorvechten zoolang Engeland nog één schip op zee heeft. Lord Curzon, het lid van het Engehche kabinet, dat de leiding heeft van het hoogerhuis, verkondigt, dat de plannen van de geallieerden er mee rekenen, dat de oorlog ook nog het jaar 1919 zal omvatten. In alle telegrammen, die tusschen de hoofden van de geallieerde re geeringen gewisseld zijn, in alle redevoe ringen die door de verantwoordelijke staats lieden van de Entente zijn gehouden, komt onveranderlijk de fraze terug, dat de vrede slechts door de overwinning verkregen zal worden. Maar al die woorden brengen de zaak, waarom het hier gaat, geen stap verder. Dat kan alleen geschieden door daden. Die spre ken eene andere taal dan wat men verneemt uit den mond van de Entente-leiders. Zij verkondigen, dat iedere ontmoeting op het slagveld, waarbij de wapenen gekruist wor den, de Entente verder afbrengt van het doel, waarvoor zij in den strijd is gegaan. Dat doel verplaatst zich steeds verder; de af stand, die de Entente er van scheidt, wordt aanhoudend grooter en maakt het meer on bereikbaar. Hoe lang zal het nog duren, voordat het inzicht zich baanbreekt, dat het een hopeloos werk is er verder nog naar te trachten en daarvoor steeds weer nieuwe of fers te brengen? Dat is de viaag, waarop het hier aankomt. De mannen, die nu aan het bewind zijn, zul len tot dat inzicht niet zijn te bekeeren. Zij zijn met huid en haar met de oorlogs-politiek vereenzelvigd, en van hen is niet te ver wachten, dat zij hun rok zullen omkeeren. Maar dat is ook niet noodig. De om keering zal van onderen op moeten- ko men. In het volk zelf zal de overtuiging moeten doordringen, dat men in het sta dium waarin de oorlog nu is gekomen, zich niet kan blijven vastklemmen aan de hoop, dat het zal gelukken aan de centrale mogendheden de stelling, die zij zich in een strijd van welhaast 45 maanden hebben ver worven, te ontwringen en hen te brengen In een toestand, waarin de vrede hun kan worden opgelegd. Wanneer die overtuiging eenmaal is doorgedrongen, dan zal van zelf de beweging ontstaan, die de tegenwoordige bewindslieden zal wegvagen en in hunne plaats anderen aan het roer zal brengen. De tijd zal dan zijn aangebroken, die in eene vergadering, welke de Britsche onafhanke lijke arbeiderspartij in de eerste Aprilweek hield te Leicester, als aanstaande werd aan gekondigd. In die vergadering werd het lagerhuislid Philip Snowden tot voorzitter gekozen, die na de mededeeling, dat het aantal leden der partij sedert Maart van het vorige jaar met 90 pet. was toegenomen, onder de aandacht bracht, dat de toestand nu eene zoodanige ontwikkeling had gekregen, dat de oorlog slechts met den ondergang van de oorlog voerenden zou kunnen eindigen. Onder die omstandigheden kon hij er geene verklaring voor vinden, dat de Entente den oorlog voortzette en weigerde de vredesaanbiedin- gen van de tegenpartij in overweging te ne men, tenzij dfe Entente zich 'mocht hebben gebonden aan geheime oorlogsdoeleinden, die zij slechts aan den overwonnen tegen stander zou kunnen opleggen. Onder luide instemming verklaarde Snowden, dat vredes onderhandelingen onmogelijk waren zoo lang de Entente bleef bij de in hare geheime verdragen vastgelegde oogmerken. Daarom moesten deze verdragen geheel opgeheven worden. Eene verandering van de regeering, zoowel in Engeland als in Frankrijk, was de prealabele voorwaarde, die moest worden vervuld om tot den vrede te kunnen komen. In Engeland is eene arbeidersregeering even min mogelijk als wenschelijk. Maar het land heeft eene regeering van noode, die de po litiek van Lansdowne op hare vaan schrijft. Hij (Snowden) zou iedere dergelijke regee- ring ondersteunen, al was zij &og zoo aristo cratisch, want, zoo verklaarde hij onder her haalde toejuichingen, de allergrootste nood^- zakelijkheid is vrede te sluiten, en dat weegt zwaarder dan alle persoonlijke of partijpoli tieke overwegingen. Dit werd een tiental dagen geleden ge zegd. Toen kon het gelden als een toekomst- ideaal. Sedert zijn de gebeurtenissen hun gang gegaan. Het parlement is weer bijeen gekomen en heeft de noodmaatregelen in be handeling genomen, die het kabinet-Lloyd George als gevolg van de groote tegenslagen der Britsche wapenen aan het front in het westen noodig heeft gevonden voor te stel len. Voor het eerst sedert Augustus 1914 ondervindt de regeering nu ernstigen tegen stand in de oorlogsmaatregelen, waarvoor zij den steun van het parlement vraagt. Er is sprake van een verschil tusschen haar en de arbeiderspartij over de politiek, die zij in Ierland wil volgen in verband met den ver plichten legerdienst. Misschien is het voorba rig daaraan verwachtingen vast te knoopen over d'e vraag of deze regeering zich verder zal kunnen staande houden. Maar in ieder geval blijkt er uit, dat de stelling van het kabinet-Lloyd George minder vast is gewor den, en dat is op zich zelf eene zaak van be- teekenis, want wat aan dit kabinet afbreuk doet, moet ook terugwerken op de oorlogs politiek a outrance, die het belichaamt. De oorlog. Van het oorlogstooneel ditmaal w^nig nieuws. Op het slagveld aan de Lys woedt de verbitterde strijd voort, maar in plaatse lijke gevechten, die weinig of -geen veran dering in den toestand brengen. Ten zuiden van de Somme berichten de Engelschen, dat zij hunne stelling bij Han- gard verbeterd hebben. Van veel beteekenis kan dat niet zijn; volgens een bericht uit Parijs heeft die strijd tien gevangenen opge leverd. Generaal Foch heeft, behalve het feite lijke gezag, aan het ambt verbonden, nu ook den titel verkregen van opperbevelhebber over de geallieerde legers in Frankrijk. Washington, 15 April. (R.) Het departement van oorlog zegt in zijn weke- lijksch overzicht, dat de slag aan het weste lijk front zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat, ofschoon de Duitschers belangrijke voordeelen hebben behaald, zij hun groote doel, de doorbraak der geallieerde legers, hebben gemist. Bij hun offensieve beweging in Picardië trachtten de Duitschers het zwakke punt in de linie, n.l. daar waar de Fransche en Brit sche legers te zamen komen, te forceeren. Toen zij echter faalden in hunne poging, om beslissende resultaten te bereiken, voerden zij onmiddellijk een aanvallende beweging tegen een ander gedeelte van het front uit, in de hoop door het drijven van een wig in een sector van de Portugeesch-Britsche liniën het Britsche front naar de zee op te rollen en door te breken. Dit is de krijgs operatie, welke gedurende de afgeloopen week werd beproefd. De vijand tracht een vernietigingsslag te slaan, om zoodoende zijne overwinning te voltooien. Het doel van het Duitsche opper bevel, door deze aanvallen een beslissend strategisch succes te behalen, is niet be reikt. Op de zuidelijke flank van den voor uitspringenden hoek in Picardië was de ge vechtsactie minder levendig. Na de bloedige gevechten tusschen Mont- didier en Noyon heeft de vijand, tegenaan vallen vreezende, herhaalde slagen trachten toe te brengen, om zich ten Z. van de Oise lucht te verschaffen. Ook deed hij wanho pige pogingen om zijn terreinwinst in de streek van Montdidier tot Noyon uit te brei den. Maar hij werd oyeral door de Fran- schen teruggeslagen, die met vastberaden heid standhouden. Berlijn, 15 April. (W.-B.). Voormid- dagbericht uit het groote hoofdkwartier. Na hevige gevechten met gewapende ben den zijn onze in Finland gelande troepen, krachtig ondersteund door onze zeestrijd krachten, in Helsingfors binnengerukt. Berlijn, 15 April. (W.-B.). Het voor uitdringen van het Duitsche eskader naar Helsingfors was door dikken mist, zeer ge vaarlijke navigatietoestanden en pakijs zeer bemoeilijkt. Buiten Helsingors kwam men het Russische oorlogsschip Piotz Weliki, een grooten Russischen transportstoomer en een ijsbreker tegen, die blijkbaar op weg naar Kroonstad waren. Hel oorlogsschip groette het Duitsche eskader met de vlag het had een witroode vlag geheschen als teeken van neutrale houding. Deze vlag waaide ook op de kustversterkingen en op de in de haven achtergebleven Russische oorlogsschepen. Bij den vuurtoren van Grahara gaf een groote olieachtige vlek, be nevens scheepswrakken, een torpedoketel, enz. de plaats aan, waar men drie Engelsche torpedobooten bij het bericht van onze na dering had opgeblazen. Dadelijk na de aankomst van het Duitsche eskader werd het landingskorps nog in den avond van 12 April ontscheept. Het leed de eerste verliezen reeds bij de landing door een automobiel van de roode garde, die onder de vlag van het roode kruis met een machinegeweer schoot Van den vroegen morgen tot den middag van den 13en had den het landingskorps van de marine en een in de buurt van de haven aangekomen com pagnie Duitsche jagers zware straatgevech ten te voeren bij de noorder en de zuider haven. Tegen 2 uur namiddags was de zwaarste strijd voorbij. De rooden gaven zich gaandeweg over. De aanhangers van de witte garde, die talrijk kwamen toestroo- men, werden bewapend en bewijzen goede diensten voor de verdere zuivering van de stad van de zich nog schuil houdende roo den, het bijeenbrengen van de buitgemaakte wapens, den wachtdienst, enz. De sints twee maanden verdrukte burger lijke dagbladen gaven nog in den loop van den namiddag extra nummers uit, waarin met geestdrift dank werd gebracht aan Duitschland. Dé openbare e^v vele particu liere r~y ^ebben de vlag uitgestoken. B e r 1 ij n, 15 April. (W. B.) De dagbla den nemen aan, dat -graaf Czernin is afge treden omdat de brief van den keizer aan prins Sixte de Bourbon zonder zijn medewe ten is afgezonden. K i e w, 1 3 A p r i 1. (Ukr. tel.-ag.) Het be richt van de aansluiting van Bessarabi'e bij Rumenië heeft groote verontwaardiging verwekt in alle kringen van de bevolking. Het Llkrainische parlement, de centrale rada, heeft dadelijk eene buitengewone zitting ge houden tot behandeling van deze zaak, waar in de hoofden van alle partijen hiertegen protest hebben aangeteekend. Uit Kishinew wordt bericht, dat in de ver- gadering, waarin in tegenwoordigheid van Marghiloman tot de aansluiting van Bessa- rabie bij Rumenië besloten werd, 86 stem men voor en 3 tegen werden uitgebracht. 33 leden onthielden rioh van deelneming aan de stemming en 13 waren afwezig. B e r 1 ij n, 1 4 A p r i 1. (W. B.) Volgens een bericht van het Achtuhr Abendblatt uit Zu rich, steunende op mededeel in gen van Ame- rikaansche ziide, heeft de Japansche regee ring in Washington een zeer soherpe nota laten overhandigen, waarin beweerd wordt, dat de Amerikaansche regeering aan de Chineesche kust een formeelen bewakings dienst tegen Japansche scheepsbewegin- ren heeft georganiseerd. Inzonderheid in de plaatsen Shantuny, Wladiwostok, Chemulpo en Tientsin zijn agenten van Amerika werk zaam en de centrale van dezen dienst te Pe king wordt door den Amerikaanschen militai ren attaché geleid. Japan verlangt hierover verklaringen van de Chineesche regeering. B e r I ij n, 15 April. (W. B.) De funda- menteele voorbereidende werkzaamheden voor de latere overbrenging van de militaire personen in het economisch leven zijn ge ëindigd. Zij hadden plaats in nauwe samen werking tusschen het legerbestuur, de rijks- en staats-autoriteiten en de toonaangevende organisaties van het economisch leven. De bijzonder belangrijke taak van de arbeidsbe middeling is tot in bijzonderheden met af gevaardigden, vaklieden en openbare arbeids organisaties behandeld. Verspreide Berichten Bern, 15 April. (R.) Een groote vlieg- loods op de oude Zeppelin fabriek bij Frie- drichshafen is met de belendende herberg door brand vernield. De ramp wordt aa-n eene ontploffing toegeschreven. De brand was in de geheele streek van oostelijk Zwitserland zichtbaar. Kameroverzicht Eerste Kamer In de vergadering van Maandag werd het hoofdstuk Binnenlandsche Zaken be handeld. De heer Geertsema bepleit d-e instel ling van een doctoraat in de landbouwkunde aan de Groningsche universiteit. De heer B a v i n c k verlangt .reorganisa tie van het gymnasiaal onderwijs en instel ling van een departement van onderwijs. De heer B e r g s m a dringt aan op betere bezoldiging van de burgemeesters, rijks- toezicht op de gemeentepolitie, maatrege len tegen het achterhouden en prijsopdrij ving van bouwmaterialen cn subsidieering van boschbouwscholen. De heer Polak waarschuwt tegen het overbrengen van een deel van de bevoegd heid der gemeenteraden naar de colleges van B. en W. en bepleit een meer directe tubercuiose-bestrijding van rijkswege en toepassing van de moderne architectuur bij rij k s bo u w we rken De heer Van Kol acht toepassing van het koloniestelsel bij krankzinnigenverple ging gewenscht, evenals de zorg voor zwak zinnigen ook na hun meerderjarigheid en krachtige bestrijding van geheime ziekten. Spr. bepleitte de afschaffing van het artsen- monopolie, onder n~r'orgc tegen kwak zalverij. Minister Cor! r. der Linden zegt, dat van een d "..dVaat in de landbouw kunde te Groningen -«orloopig niets kan komen. Spr. zal met de belangen der bijzonderé H. B. S. rekening houdenmet de reorga- nisatie van het gymnasiaal onderwijs zal spoed worden gemaakt. Ook spr. meent dal sommige burgemeesters beter bezoldigd moeten worden; ingrijpen van rijkswege in gemeentelijke politie is niet mogelijk. On derweg is een wetsontwerp inzake beschik baarstelling van goedkoope bouwmateri alen voor gemeenten; tot subsidieering boschscholen is spr. bereid. De instelling eener commissie ter voorbereiding van de tuberculosewet wordt overwogen. Gezins verpleging en kolonieverpleging van krank zinnigen wordt nagestreefd. Ten aanzien van. het artsenmonopolie moet het rapport der betrokken commissie worden afgewacht. Het hoofdstuk binnenlandsche zaken werd zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Je 5 uur 15 werden de beraadslagingen verdaagd tot Dinsdag 11 uur. Berichten De Staatscourant van heden 15 April bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot rechter in de rechtbank lc Tiel Mr. C. van Nievelt, substituut-officier bij die rechtbank; tot leerares aan de R. II. B. S. te Winters wijk mej. C. Maltinckrodt, te Zulphcn; tot idem aan de R. II. B. S. te Leeuwarden mej. H. v. Gcldercn te Roermond; tot secrtaris van den armenraad lc Ensche de J. B. Lollgering, aldaar, thans tijdelijk; tot districts-inspccteur der spoorwegdienst ten J. E. Moltzer, chiviel-ingcnicur tc Delft; op verzoek eervol ontslagen B. Bakker, schoolopziener in het arrondissement Oud- Bcijerland; benoemd tot registratie inspecteur tc Haar lem J. J Berdenis van Berlekom, thans tc Zwolle; tc Dordrecht J. F. dc Vries Broekman, thans tc Eindhoven; tc Wageningen T. Jan sen van Gelder, thans Almelo; te Zwolle in dc 3(Jc divisie J. Zeper, thans in dc 18e divisie aldaar; te Zwolle in de 48c divisie B. J. dc Leeuw thans Winschoten; tc Almelo A. Zon- nevyllc, thans ontvanger tc Waalwijk; te Leeuwarden P. II J. Schuijlcman, thans ont vanger tc Gorinehem; lc Eindhoven C. C. Sterk, thans ontvanger aldaar; tot inspecteur der registratie voor den am- bulantcn dienst II. F. R. Dubois, thans ontvan- gcrHe Maarssen; lot registratie-inspecteur tc Winschoten J- E. Pocrink, thans ontvanger te Woerden. Z. K. H. d e P r i n s is voornemens a.s. Woensdag te Amsterdam bij te wonen de opvoering in het Rembrandt-theater van het Nederlandsche zangspel „De jonge Willem Barents", woorden van Jan Feith, zangtekst en muziek van den heer en mevrouw Clinge Doorenbos. Deze voorstelling heeft plaats ten bate van. lfet matrozen-instituut van cis Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging (school tot het op leiden van matrozen voor de Nedcrl. Stoom- en Zeilvaart in het algemeen aan boord de brik Pollux) en is georganiseerd door de afdeeling Hilversum van de Kon. Vereeni- ging „Onze Vloot". De afgclreden Nederlandsche gezani tc. Washington, Bidder van Rappard, heeft j.L Zaterdag, zijne opwachting gemaakt bij den Minister van Builenlandsehc Zaken, jhr. dr. Loudon, in diens Departement: De opperbevelhebber van land- en zee macht generaal Snijders, is gisteren smarte lijk getroffen oodr het plotseling overlijden van zijne eclitgenoolc. II. M. dc Koningin en Z. K. II. dc Prins heb ben heden namiddag een bezoek afgelegd ten huize van generaal Snijders, ten einde dezen deelneming te betuigen met het smartelijke verlies, terwijl II. M. dc Koningin-Moeder door een persoonlijk schrijven heefl doen blij ken van Iiarc deelneming. Er is geen kleine ondeugd welke zoozeer te godeer trouw en onbewust bedreven wor te goeder trouw en onbewust bedre ven wordt als persoonlijke ijdelheid. Uit het Italiaansch door Anna Polak. 21 "Was misschien Roberto Gargiulo werkelijk op haar verliefd? Was zij soms niet leelijk, niettegenstaande haar jeugd, niettegenstaande haar mooie zwarte oogen en zwarte haren, cn ■was Gargiulo soms niet een knappe jonge man die vroeger andere liefjes had gehad, minstens, zooals hij zeide, honderdduizend maal mooier dan zij? Wat kon hij in haar vin den, Roberto Gargiulo? -En waarom dwong hij haar, haar wangen met rouge te bestrijken, haar oogen en haar lippen te verven, haar handen te wasschen met amandelzeep om dat hij haar ruw en ordinair en leelijk en igrof moest vinden. Van haar houden, Gar giulo? Kom, koml Zij was niet één van die vrouwen die men lief heeft, het geluk van een groote, althans een sterke liefde in te boeze men was haar niet beschoren. Dat was goed yew <h> elisie danseressen ,\oof de gclukki- gen der voorste rij die goed kunnen dansen, die altijd nieuwe rokjes hebben en nieuwe sa tijnen lijfjes, witte handen zooals de dames die niets uitvoeren en een kostbaar sieraad om den hals. Was zij soms niet een ongeluk kige danserés der derde rij, verloren tusschen de zuster Musto en Marietta Sanges, tusschen Filomena Scoppa en Checchina Cozzolino, al tijd slap geworden rokjes dragend en afge trapte schoentjes, en niets om den hals? Gar giulo verliefd op haar? Kom! „Waarom heb ik het dan gedaan? Waarom heb ik het gedaan?" Zij had er nu bitter berouw over. Sentimen teel, van die kleine zuidelijke sentimentaliteit, zou zij gewild hebben dat Roberto Gargiulo haar altijd lange brieven zond zooals in het begin; dat hij verzen voor haar overschreef uit het één of andere boek, bloemen voor haar meebracht, haar .telkens lieve woordjes toe fluisterde en liefkoosde, teeder en kuisch. En hij daarentegen, nu hij eenmaal een ballet danseres voor liefje genomen, had, vond al die dingen nu noodeloos die men deed voor fat soenlijke meisjes, voor een verloofde, en nam den lossen, hoogen, cynischcn toon aan van een volmaakten viveur. Hij gaf haar ge schenken, zeker; een menigte voorwerpen die haar ontbraken en wier gemis zij scherp ge voeld had omdat ze noodig zijn voor het dage- lijksch leven, had hij haar meegebracht, met zijn manieren van een goedhartig, edelmoedig man. Zij had nu zakdoeken van nagemaakt batist, halfzijden kousen, een surahrok, on dershands gekocht; ook een paar goedkoope sieraden bezat zij. Hij had haar de lila japon gegeven met Paschen en haar een andere be loofd van zwart en witgestreepte zijde voor den zomer. Hij gaf geld uit voor kleine sou- jpextjes, tafib&ih rijtuigen a misschien had zij hem reeds 300 h 400 lire gekost in de twee maanden van hun verhouding. Maar was ook zij, Carmela zelve, niet door die ver houding gedwongen dingen le doen die zij anders nooit zou hebben gedaan? Zij kookte niet meer zelf. om haar handen niet te beder ven, zooals hij zeide, en had nu een klein meisje dat zij acht lire per maand betaalde. Had zij geen geld moeten uitgeven voor een paar schoentjes, een nieuw corset, voor den nieuwen mantel dien een kleermaker haar op afbetaling had gemaakt, tegen 2 lire per week? En nu, den I5cn Mei als het Roberlos verjaar dag was en zij het wist, moest zij dan niet als contra-beleefdheid hem een cadeau geven en ten minste een 30 lire verkwisten aan een zilveren sigarenkoker! Hij hield zooveel van al wat voornaam was! Zij was ontzaglijk ten achteren met haar finantiën. Gewoonlijk leg de zij, in de vier maanden dat San Carlo ge opend was, met haar 150 lire in de maand, een spaarduitje weg. dat haar moest helpen om met een engagement te Bari, te Caserta. te Reggio, waar ze een paar lire per dag ver diende, de zomermaanden door te komen. Nu had zij gedurende twee maanden géén stuiver weggelegd, zij had alles uitgegeven om een goed figuur te maken naast Roberto, en zelfs had zij nog een enkele schuld gemaakt, hét geen haar deed trillen van misnoegen. Al haar gewoonten waren veranderd. Zij sliep niet meer zooveel als zij noodig had om uit te rusten; zij at spijzen die haar kwaad deden, op ongewone uren, zij was altijd in een groote haast. Op vrije avonden, ging zij niet meer naar de Vesper in de parochie dei Pel legrini. Om de mis bij te wonen was rij van kerk veranderd, den Heiligen Gec'st verwisselend voor de Madonna dcllc waan niemand haar kende. Zii droeg niet meer den draagband der Heilige Maagd van Carmine, haar schutsvrouw, aangeroepen in elk oogenblik van moeilijkheid, van ver driet; zij had ook van haar lenden het koord vvegenomen van dc derde Orde van San Fran- ciscus, daar zij zich niet meer waardig voelde, noch voor het één, noch voor het ander. Zij leefde in zondcnslaal. Bij dit Paaschfcest van Opstanding had zij geen deel kunnen nemen aan het Avondmaal. God is barmhartig, God is vergevingsgezind, God scheldt de zonden kwijl, maar dan moet men eerst de zonde hebben vaarwel gezegd, en zij. ze leefde er midden in. „Waarom heb ik het toch gedaan? Waarom heb ik het gedaan?" Als zij er aan d-aeht, aan dc onverbiddelijke toekomst, dan sidderde zij van walging cn vrees. Hoe lang kon het nog duren, die Liaison mei Roberto" Gargiulo? Zij voelde het, hij was niet verbonden, aan haar, niet verliefd met lichaam en ziel; alleen gestreeld in ziju mjyinelijke eigenliefde, aangenaam aan gedaan in zijn droomvoorstcllingen van klein burgerlijk winkelbediende, misplaatst in zijn verlangen naar het genotzuchtige heercnleven; maar uiterlijk vergenoegd in zijnzuidelijke ijdelheid, dat hij 's avonds naar den schouwr- burg kon gaan, cn, zichtbaar voor allen, glim lachen kon tegen de balletteuse die zijn liefje was, die, wanneer zij in den dans met dc anderen van haar rij voor het voetlicht kwam, ook hem duidelijk zichtbaar voor een ieder groette en tegen hem lachte. Ilij was vriende lijk; mild, maar met geschenken die hemzelven aangenaam waren, die hem het voorkomen gaven van een edelmoedig, gul, lichtzinnig man niet met praktische, nuttige geschen ken, als een zorgzaam liefhebbend minnaar. Overigen* had Roberto Gargiulo dikwijls .ver anderingen van humeur, die Carmclu MininO dadelijk opmerkte en waarvan zi.i geen reken schap vroeg, uit haar gewone beschroomd heid, maar die haar zeer verontrustten. Ilij kons soms peinzend zijn, gepreoccupeerd. Soms barstic hij los in toorn tegen dc nede righeid van zijn betrekking terwijl hij gebo ren was met vorstelijke neigingen, met den smaak van een verfijnd man. Hij sprak over dc rijken, vooral over zijn patroon 'li.' reeds millionair was, met nijd, met woede. Dikwijls noemde hij de som van het geld dat hem als kashouder door de handen was gegaan, met een vreemde'.stembuiging die zijn liefje deed sidderen van een onbekenden angst Dikwijls ook zweeg hij. Zij wist dat men in hel Engel sche magazijn heel goed en heel vriendelijk was voor de ondergeschikten, niet slechts in- woorden, maar ook inderdaad; dat zij go"d betaald werden, een ruime beloon in g krijgen voor overwerk, een mooi geschenk, warneer dc zaken bij de inventaris-opmnking schate rend stonden maar dat er daarentegen ook schranderheid, ijver, zorgvuldigheid, eerlijk heid, beleefdheid cn een goed zedelijk gedrag van hen werden geêischt. Roberto Gargiulo had voor haar geheim gehouden dat hij vroe ger meermalen ijskoude aanmerkingen over zijn gedrag te verduren had gehad van hot hoofd der zaak; toch had Carmela Minino het één en ander daarvan geraden door een enkel woord dat hem nu en dan was ontglipt. Den. eersten tijd na zulk oen terechtwijzing onthield Roberto Gargiulo zich, met de belofte zijn. leven tc zullen veranderen, twee of drie maan den, in dien zin dat hij weinig naar den schouwburg ging, geen café's of nachtelijke restauratie's bezocht. Maar dan begon het lieve leventje opnieuw. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1