DE BALLERINA, DE EEMLANDER P8IJS OER AOVERTEHTifHï,n BUITENLAND "BINNENLAND FEÜSLLETON. MATILDE SERAO. 16e Jaargang, No. 230 ISnUUCMCUTCDDIK V 5 m"nl3cn v00' Amis» ADUnntmtRIOrKIJO foorl f 1.50, Idem franco per post f 2.00. per week (met grath Terzekering tegen ongelukken) f 0.14. alzonderlijke nummers f 0D5 Wekelijksch bijvoegsel »D« Holkndscht Huisvrouw* tonder redactie van Thérèse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel •Wtcildrtvut* per 3 maanden 60 cent ff Dinsdag 23 April 1913 HOOFDREDACTEUR: M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik utrechtschistk. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 regeii f 0.80t I elke regel meer f 03<\ dienstaanbiedingen 1-5 regels f OAO. groote letter* naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeiige bepalingen tol bel herhaald advct» tecren tn dit Blad, bij abonncmcni. Ecne circulaire, bevattende d« voorwaarden, wordt op laovraif toegezonden. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. n. Hoe lang de rustpoos zal duren, die thans heerscht aan het slagfront in het westen, is onmogelijk te zeggen. Dat is het geheim van de draadtrekkers, die de legermachine laten werken, en die zullen het niet verklappen voordat zij het oogenblik er voor gekomen achten. Eigenlijk is het de vraag, of men van een rustpoos kan spreken, al wordt in de bulletins van de hoofdkwartieren niet uit drukkelijk gewag gemaakt van strijdhande- lingen van grooten omvang en de verove ring van stellingen van beteekenis. Een dag bladcorrespondent, die in het Duitsche hoofdkwartier achter de SGhermen heeft ge keken, verklaart, dat het woord „rustpoos" eene onjuiste voorstelling verwekt van 't geen er geschiedt. Hij zegt: „Het gaat ademloos verder aan het geheele front. Wel is waar moet de stormloop altijd zich intoo- men totdat datgene, wat hem den stormloop mogelijk maakt, kan narukken. Wie in deze dagen dicht achter het front het werkelijk adem roovende werk aanschouwt van de we genverbetering, juister: den wegenaanleg, de eindelooze treincolonnes, overal het leg gen van de voor de leiding van den strijd onontbeerlijke telegraafdraden, wie het onaf zienbare materieel, dat voor alle vormen van den strijd en om aan elk terreinbezwaar het hoofd te kunnen bieden, op alle maar eenigs- zins begaanbare wegen naar het front ziet stroomen, dien dringt zich met volle kracht de voorstelling op van een zonder ophouden voorwaarts dringend leger." Intusschen biedt de rust, die nu heerscht in den strijd aan het front, eene goede gele genheid om een blik achterwaarts te werpen en na te gaan wat het resultaat is van de maand van strijd, die sedert 21 Maart ver- loopen is. Wanneer men het front, zooals het zich nu vertoont, vergelijkt met de front lijn voordat het Duitsche offensief begon, dan ziet men, dat de vroeger vrijwel van Noord naar Zuid loopende lijn twee groote builen naar 't westen heeft. De eene, verre weg de grootste, omvat het ruim 8000 K.M.2 groote gebied aan beide zijden van de Somme, tusschen de Scarpe en de Oise, dat door de Duitschers veroverd is. De twee de, belangrijk kleinere, maar toch ook niet zonder beteekenis, omsluit het terrein, dat de Engelschen in den aanvalsslag bij Ar- mentières hebben verloren; de grootste diepte van het .gewonnen gebied be draagt hier bijna 20 Kilometers, die in het Sommegebied 60 K.M. Dit beteekent voor de Engelschen het verlies sedert 21 Maart van bijna twee derden van hunne oorspron kelijke frontlijn. Gehandhaafd zijn slechts de stellingen tusschen Atrecht en La Bassée en die tusschen Wytschaete en het zuidelijke einde van het Belgische front. Met de stel lingen, die moesten worden prijs gegeven, zijn ook verloren gegaan de geheele stelling inrichting en de munitievoorraden van het in de stellingen opgestelde geschut en van de daar in het vuur gebrachte divisiën. Deze verliezen hebben juist in de laatste dagen vóór het invallen van de rustpoos nog meer beteekenis gekregen door het ge beurde in de buurt van Yperen. Daar heb ben de Duitschers hunne flankstelling ZW. van Yperen vooruitgebracht en tevens in den boog beoosten Yperen post gevat. Daar door wordt de toestand van de Engelschen bij Yperen kritiek. De deskundige, schrijvers aan de zijde der central en reken-en ernstig met de mogelijkheid van een prijsgeven van Yperen door de Engelschen. Zij wijzen er op, dat de Duitsche aanval daar de Engel schen als in een taog heeft" gegrepen. Hunne stellingen kunnen nu reeds door vuur van de flank en bijna ook van den rug uit gegrepen worden. De richting, waarin de Duitschers oprukken, is naar het Noordwes ten, naar Poperinghe, dat 10 KM. westelijk ligt. Een verder vooruitdringen van de Duitschers in deze richting zou voor de stel ling van Yperen haast levensgevaarlijk zijn en zou den Engelschen den terugtocht af snijden. De verovering van den Kemmel berg, die een aanval van Yperen van het zuiden uit tegenhoudt, zou den geregelden aftocht van de Engelschen uit de streek van Yperen meer dan twijfelachtig maken. De militaire medewerker van de Neue Freie Presse is van oordeel, dat de inneming van den Kemmelberg niet lang meer op zich kan laten wachten; hij schrijft: „De Engelschen zullen den Kemmelberg zoo lang vasthouden totdat de ontruiming van Yperen zal zij-n voltooid. -Het tijdstip van zijn val zal dus het sein zijn, dat de Engelschen zijn afgetrokken. De tegen stand van de Engelschen en de Franschen ten noorden van de Lys schijnt hoofdzake lijk te dienen voor het doel, de ontruiming van de stelling van Yperen geregeld te kun nen uitvoeren. Het is een strijd om tijd te winnen. Hoe ver de ontruiming, die in uit zicht is, zich zal uitstrekken, laat zich slechts vermoeden. Maar wanneer de ver moede ontrui-ming mocht worden verwezen lijkt, dan staan wij voor eene groote ge beurtenis. Yperen zelf is de sterkste noorde lijke pijler van het Britsche front. Zelfs in het begin van den wereldstrijd, toen de wed loop naar de zee begon, werd hier de Duit sche aanvalskracht gebroken. Wanneer dus Yperen met voorbedacht werd prijsgegeven, dan zou reeds daaruit alleen eene conclusie kunnen worden getrokMen over den benar den toestand van het Engelsche leger. Maar als eerst de steen aan het rollen is gekomen, zou niet zijn te voorzien, waar hij zou blij ven stilstaan." De oorlog. Ook gisteren is het een rustdag geweest in den strijd. Van geen der hoofdkwartie ren is iets bijzonders bericht. Washington, 22 April. (R.) Het marinedepartement bericht, dat het Ameri- kaansche stoomschip Lake Invor den Hen April getorpedeerd en tot zinken gebracht is. Van de 62 personen aan boord zijn 17 in Engeland aan land gebracht. Berlijn, 22 April. (W.-B.). De Nordd Allg. Ztg. berichtDe heer von Kühlmann en baron Burian zijn voornemens in het laatst van deze week tot voortzetting van de vredesonderhandelingen naar Bukarest te reizen. Het aangekondigde bezoek van Bu rian in Berlijn wordt daardoor uitgesteld. B e r 1 ij n, 2 2 April. (W. B.) Rijkskan selier graaf Hertling heeft in het groote hoofdkwartier den gouverneur-generaal in België, kolonel-generaal von Fal'kenh-ausen, ontvangen. Naar wij vernemen, komt de kanselier Woensdagmorgen weer in Berlijn. Aan de deputatie uit Estland en Livland is, in antwoord op de door haar kenbaar ge maakte wenschen, medegedeeld, dat de kei zer bereid is de door den landsraad vertegen woordigde landen onder de militaire be scherming van het rijk te nemen, hunne po gingen tot afscheiding van Rusland te on dersteunen en het afgescheiden gebied als een zelfstandige staat te erkennen. De wensch om een monarchaal-constitutioneele eenheidsstaat te vormen in personeelen unie met de kroon van Pruisen, zal in welwillende overweging genomen worden. P a r ij s, 2 2 April. (Havas). De inter- geallieerden-oorlogsraad te Versailles is van nu af akkis samengesteld: president- generaal Berlin (Frankrijk), leden generaal Sackville West (Groot-Brittannie), generaal di Robiano (Italië), generaal Bliss (Vereenig- de Staten). De begrooting voor het met 1 April be gonnen dienstjaar is bij het Engelsche lager huis ingediend, waarin de belastingschroef weer ongenadig is aangezet. Londen, 22 April. (R.) De bisschop van Londen gewaagde gisteren bij de in stallatie van den nieuwen rector van Stoke Ne wing ton, van de uitsluiting der geestelij ken van de nieuwe wet op den dienstplicht bij het leger. Hij deelde mede, dat in het diocees Londen oproepingen om dienst te nemen zouden worden verzonden aan de geestelijken, die door hun leeftijd onder de wet vallen. In een interview na den dienst zeide hij, dat de uitsluiting der geestelijken van de werking der wet volstrekt geen verschil zou teweeg brengen. In het diocees Londen zou het beginsel in acht genomen worden, dat in iedere parochie slechts één geestelijke zou worden gelaten. Hij voegde er nog bij, dat morgen eene vergadering van de bis schoppen zou worden gehouden; daar zou naar hij geloofde, een dergelijke gedragslijn worden vastgesteld voor de andere dioce- n. Londen, 22 April. (R.) De corres pondent van de Daily Chronicle te Cork bericht, dat de militaire overheid de voornaamste Iersche spoorwegen, postkan toren en telefoonstations on-der haar beheer heeft genomen. Londen, 22 April. (R.) Het Iersche nationalistische parlementslid Devlin, het woord voerende in eene vergadering te Bel fast van verscheidene duizenden, heeft de Ieren aangespoord op allerlei wijze te wei geren de dienstplichtwet te erkennen. Hij yerklaarcle dat zij, door dez^ houding aan te nemen, het voorbeeld zouden volgen, dat door de Ulstermannen is gegeven in hunne houding tegenover de Homerule. Londen, 22 April. (R.) De Daily Mail bericht uit New-York van den 21 en: Het Deutsche Journal, dat eigendom is van W. R. Heast, kondigt aan, dat zijn ver schijnen wordt gestaakt. In den laatsten tijd is de vijandige stemming in het land toe genomen tegenover de bladen aan wie ver gund is gedurende den oorlog in het Duitsch ie blijvcmt^vIn sommige gevallen weigerden de plaatselijke autoritei ten den verkoop van Duitsche bladen toe te staan. Vele Duitsche bladen hebben reeds opgehouden te verschijnen. Men verwacht, dat ook de Staatszeitung dit voorbeeld zal volgen en dat spoedig in 't geheel geene Duitsche bladen meer in de Vereenigde Sta ten zullen uitkomen. Londen, 22 April. (R.) De Daily Mail bericht uit Tientsin van den 16en, dat de C'hineesche bladen verzekeren, dat een belangrijke geheime ChineeschJapansche overeenkomst is gesloten. de beproefde onzijdigheidspolitiek vast te houden. Naar aanleiding hiervan schrijft H e t Vaderland o. m. „Hoe komt men cr in die Duitsche kringen toe, aan de standvastigheid van onze re geering ten deze te twijfelen? Wij hebben in Duitsche bladen onlangs wel oenige ont stemming gezien over het talmen van Nc- derlandsche^zijde met de hervatting van de onderhandelingen over een nieuwe econo mische overeenkomst, een ontstemming waarin men aan deze zijde van de grens heeft gedeeld. Ook verluidde er van ecnige bevreemding aan Duitsche zijde over on volledig geachte verklaringen van onzen minister van Buitenlandsche Zaken in de aangelegenheid van de in beslag genomen schepen. Dan schijnt men er in Duitschlund ontevreden oVcr tc zijn, dat, waar Duitsch- land van het recht, dat het, ook volgens onze regccring had, om zand en grind door ons land tc voeren, als een concessie afzag, de uitvoer van zand cn grind uit ons land naar Bclgic, die don open zou blijven, naar men in Diritschlond meent, door bizondere maatregelen van onze regeering al minder cn minder is geworden. Wat er van dit alles zij, cr schijnt een ze kere wrijving of een stroefheid in het diplo matieke raderwerk te zijn gekomen, die to betreuren zou zijn. Berusten deze berichten en beschouwingen in de bladen, deze ge ruchten op cenigen grond, don hopen cn verwachten wij, dat men van weerskanten zijn best zal doen, de machine weer goed te laten loopen. In den aanvang zijn derge lijke haperingen gewoonlijk vrij gemakke lijk tc herstellen, maar laat men de zaak op haar beloop, dan zouden er plotseling ernstige dingen kunnen gebeuren. „En de politiek van onze regeering ligt duidelijk voor haaronpartijdige neutrali teit ten opzichte von beide partijen". Bericnten De Staatscourant van 22 April bevat o.a. de volgende Kon. Besluiten benoemd tot notaris te Groningen J. F. de Ruijter de Wildt, candidaat-notoris al daar; tot notaris te Buitenpost gemeente Acht- karspelen H. Crebas, candidaat-notaris te den Haag. benoemd bij den Raad van beroep (O.) tc Rot terdam tot plaatsvervangend voorzitter, mr. A. Hij man, advocaat te Rotterdam tot plaatsvervangend griffier, mr. J. Donncr en mr. M. Smeding, respectievelijk hoofdcom mies en commies ter gemeentesecretarie te Rot terdam nader verlengd de detacheering bij het leger hier te lande van den Iste-luitenont der militaire administratie van het Ned.-Indische leger G. G. P. 3e Reuver en van de Tste-luitenants der in fanterie van dat leger G. J. Sicburgh en F. Kroon, de eerstgenoemde werkzaam als leeraar aan den Hoofdcursus cn.dc laatstgenoemden als leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie bij het leger in Nederland voor den tijd van ten hoogste drie jaren gedetacheerd de Tste-lui- tenant der infanterie van het Ned.-Indische leger D. D. de Jongh. Uit de- Pers. TVe<lerJ:ni<ï en B>nitsch!ai:<!. De laatste dagen verschijnen er in Duit- scKe bladen artikelen over ons land die vreemd aandoen. Men heeft het daarin over de vraag of ons land al dan niet onzijdig zal blijven en schijnt opeens beducht, dat onze regeering den Entente-kant op zal stu ren. Maar de schrijvers ziin het er over eens, dat ons volk wel zoo verstandig zal zijn, aan Buileuceironc ininisterlraail. De ministerraad is gistermiddag in bui tengewone vergadering bijeengekomen. De Minister van Koloniën, mr. Pleyte, is uit Zwitserland, waar hij wegens familie aangelegenheden de laatste weken vertoef de, te 's Gravenhage teruggekeerd en heeft heden de werkzaamheden aan zijn departe ment hervat. De Eerste Kamer, welke hedenavond bijeenkomt, zal morgen afdeelingsarbeid verrichten om Donderdag d.a.v. de werk zaamheden in openbare vergadering voort te zetten. Zooals men weet moet o.a. van de Staats- begrooting 1918 het Hoofdstuk Buitenland sche Zaken nog behandeld worden. Voort» ook nog de Indische begrooting, waarom trent de memorie van antwoord op het voor* loopig verslag der Eerste Kamer intussche- nog moet inkomen. De Kamerverkiezingen. - Naar de Dordtsche Crt. meldt, is in de Zon- dag gehouden vergadering voor de vaststel ling van de candidaten der Liberale Unie voor de kieskringen Dordrecht, 's Graven hage, Leiden en Rotterdam besloten dc heer P. J. de Kanter numer 4 en jhr. mr. W Th. C. van Doorn nummer 5 op de enndida* tenlijst te plaatsen. De definitieve lijst van candidaten i; thans als volgt: 1. mr. D. Fock, 's Gravenhage; 2. prof. mr J. E. Heeres, Leiden; 3. prof. dr. B. D. Herd- mans. Leiden; 4. P. J. de Kanter, Dordrecht 5. jhr. mr. W. Th. C. van Doorn, 's Graven hage, 6. mevr. F. S. van Balen—Klaar 's Gravenhage; 7. J. S. Hollander, Rotter dam; 8. M. I. W. J. Bijleveld, 's Gravenhage 9. P. M. Koster, Boskoop; 10. G. C. var Schouwen, Oude-Tonge. De Bond tot Democratisecring van de Weermacht heeft «als candidaten voor de Tweede Kamer in alle districten aangewezen de heeren H. Dördregter en II. M. te Kolslé, sergeant-majoor-instructeur der artillerie tc Naorden. 'e /.ankVan Best. Onder leiding van mr. Pastoors is te Eindhoven een vergadering gehouden van de afd. Eindhoven van den Rijks Kieskring Den Bosch. Als spreker trad op dc heer Bru no, redacteur van „Het Centrum" die ,.De Katholieke politiek op nieuwe wegen" uit eenzette. Verschilende sprekers spraken den wensch uit, dat mr. dr. Jon van Best weder om op de candidatenlijst zou worden ge- plaatst. Zij trachten aan te toonen dat dc heer Van Best voor alle kiezers nog vrij uit ging en zonder blaam is. Pater Duynstee, gaf aan de vergadering in overweging, den heer Van Best niet alleen donk te brengen, maar hem tevens te ver zoeken in het politieke leven terug te kee- ren. Ten slotte werd een motie aangenomen van dezen inhoud: „De vergadering besluit den heer Van Best hartelijk dank te brengen voor al het geen hij voor de Katholieke partij heeft ge daan en zijn heengaan ten zeerste te be treuren." Hierna sloot de voorziter, mra Pastoors, de vergadering. Verhooirlng vnu port. Het Vad. meldt, dat een verhooging der port voor brieven, drukwerken enz. met 50 pet. in overweging is. Dit percentage is ech ter nog niet vastgesteld. Dat het tot een belangrijke verhooging za! komen, staat nu vast. - Verlichting diensten post- telegraaf- en telefoonperso neel. Teneinde zooveel mogelijk tegemoet te komen aan de door het post-, telegraaf- en telefoonpersoneel ondervonden moeilijk heden in verband met de schaarschte onn voedingsmiddelen, is door den directeur- generaal der Posterijen en Telegrafie aan de directeuren van de post- en telegraafkan toren, welke het meest belangrijk zijn, opge dragen om de ambteharen, voor zoover mo gelijk, in de gelegenheid te stellen omstreeks het middaguur thuis een maaltijd te gebrui ken voor de ambtenaren, wien de gelegen heid niet kan worden gegeven en die dus ten kantore moeten verblijven, kan desge- wenscht, uit de plaatselijke centrale keukens Het is steeds moefelijk aan te toonen waar onwetendheid ophoudt en leugenachtigheid begint. Uit het Italiaansch door Anna Polak. 26 Bijna allen wisten het, ook Carmela Minino. Zij sprak geen woord en veinsde den ibis in haar kapsel te bevestigen. Zij was geslotener, somberder geworden sedert eenigen tijd, zeer verstrooid, zeer onoplettend op wat zij deed. Gekleed in haar gewone japon of in haar danseressencostuum, terwijl zij wachtte op haar beurt, ging zij in een hoekje zitten met neergeslagen oogen en een droomerig gezicht, ver van alles wat ei cm haar heen gebeurde- Op de tijding van Concetta Giura had zij geen acht geslagen, maar de woorden had zij ge hoord. Terwijl er voor de tweede maal ge klopt werd, vroeg zij zich af, wie er wel ver inoord kon zijn in die groote wereld, waar inen elkander alleen doodt in het duel. Een duel dan misschien? De balletteuses gingen weer naar biiine^ na den dans om Amneris tc hebben volbracht. Nu moesten zij wachten tot het tweede gedeelte van het bedrijf om Radamcs te volgen, op de lonen der beroemde marsch. Zij kwamen cn giqgen, al babbelend, de schoudertjes optrek kend van de lijfje*, met die onophoudelijke be weging der danseressen, die het doet schijnen alsof ze voortdurend vreezen, met onlbloo- ten boezem te zullen slaan. Sommigen maak ten haar gezicht nogmaals op, brachten fiaar kapsel in orde, al blazend in haar verstijfde vingers op dien kouden winteravond, terwijl zij niet durfden te gaan zitten uit vrees dat zc de rokjes plat zouden drukken. Carmela Minino deed niets, leunde tegen de deurpost, de armen los hangend langs het lijf, de oogen op een onzichtbaar punt in dc verte gericht. „Waar denk je aan? Aan de schapen die je hebt in Apulië?" vroeg lachend Filomena Scoppa, een volksspreekwoord gebruikend dat spottend moet wijzen op de drukke bezighe den der rijken. „Ik heb hoofdpijn," zeide de andere zachtjes. „En ben je toch gekomen? Je hadt thuis moeten blijven." „Thuis verveel ik mij," mompelde Carmela met kwijnende stem. „Och kom!" riep de andere spottend uit, want sedert ook Carmela Minino gezondigd had en zij, Filomena, de eenige fatsoenlijke van de geheele rij was, bejegende zij haar met minachting. Concetta Giura, de hoogblonde, kwam haastig binnenstuiven, ietwat buiten adem. „Ik heb mij vergist, ik heb mij vergist, ze hebben 't me verkeerd gezegd. Ilij is niet ver moord, die heer die edblman.... hij heeft zichzelf gedood.... hij heeft zelfmoord ge pleegd." „Maar wie Is het, wie is hel?" begonnen de anderen weer tc krijschcn, Concetta Giura omringend. „Ik weet het niet. Dat weet men nog niet Ze zeggen, een jongs. man... cn dat hij zich ge dood heeft..., dat is alles." „Om schulden?" „Om een liefdesgeschiedenis?" „Och wal! liefdesgeschiedenis! liefdesge schiedenis! Het zal wel om schulden zijn!" „Ik weet het niet" antwoordde zij met een armgebaar. „Ik zal cr wel gauw meer van hooren." Ook Carmela Minino had zich in den kring gemengd dien de acht danseressen vormden om Concetta Giura van de eerste rij. Misschien kwam het door dat gekrijsch. dal zij heviger dien loodzwaren band voelde die haar de slapen indrukte. Zij sprak geen woord. Al dat leven, dat geraas, dnl gekakel kwam lot haar als een lastig, ijdel gegons. Trouwens zij moest zich ook opstellen in de rij voor den stoet. Wie zou zich gedood "kunnen hebben? „Wie weel, arme jongen, hoe en waarom," dacht zij ondertusschen, zonder cr lang over na tc denken, zoo hevig was de hoofdpijn, dc zwaarte v«*n alle ledematen, haar onbestemde droefheid van dien avond. liet orkest speelde de eerste maten der marsch. Concetta Giura, Carmela Minino, allen haasten zich om haar plaatsen in te nemen. Tusschen de schermen woei een ijzige tocht, om van te rillen. Wilde de onderneming ze dan allen naar de andere wereld helpen met bronchitis, longontsteking, tering? Voor het voetlicht tenminste was het w arm. Terwijl zij voorbijtrokken, in rijen van vier, in haar witte sluiers, achter de Egypti sche soldaten, achter de gevangenen die Ra- dames geketend medevoert, tweemalen om- jgaaud ovcx het geheele tooneel, keerde Con cetta Giura die twee rijen voor Carmela Mini no liep, zich om ca zeide: „Carmela, kijk eens, kijk naar de adelsloge!" Die adelsloge de loge namelijk van dc Nationale Club, de eerste vooruitspringende loge, rechts van de toeschouwers, waar elk lid een kijkje gaat nemen op de avonden dat cr voorstelling is, zij het slechts voor vijf minu ten, voor een afspraak met een vriend, ol om. achter dc groene lampekappen den blik tc zoeken van de ééne of andere dame in de zaal, die loge is degene die met de officie- renloge en dc commissiclogc steeds de aan dacht trekt der danseressen. Op den voor grond slaan altijd twee of drie heeren, half verborgen achter de kappen. £r wTordt gebab beld, gelaclien, men laat cr zijn pels cn slok achter, om in eene andere loge een bezoek af tc leggen. Zelfs wordt daaruit door dc heeren gaarne een woordje, een complimentje geroe pen tol de zangeressen, dc mime-speclsters, de danseressen, wanneer ze er dicht langs komen; zelfs worden cr in hel voorbijgaan af spraken gemaakt. Carmela keek cr heen, op aanraden van Concetta Giura. Er stonden drie of vier heeren, nog al acbterMn; zij spra ken levendig onder elkaar. Carmela herkende aan het voorhoofd den hertog van Sanfra- mondi, aan zijn schouders cn profiel graaf Althan, maar zij kon noch de trekken, noch dc gestalten onderscheiden der twee anderen; loen vertrokken de vier samen, en de loge bleef een poos ledig. Later verscheen cr Inigo Assante, een magere, bleeke jongeling, die er een korten tijd toefde, met zijn rug naar het tooneel, geen oogenblik kijkend naar de voor stelling; daarop ging ook hij haastig weg, alsof hij geroepen was. De marsch en het dansen waren geëindigdj en de danseressen keerden in de kleedkamer terug. Zij moesten n« wach ten lot het laatste bedrijf, om een korten doo- dendans uit te voeren op het sombere graf (lat zich gesloten had over hel hoofd van den ver rader Radamcs. En de lijd scheen een eeuwigheid aan Car mela Minino. Nu was er. in plaats van dc vcr- dooving waarin haar ongesteldheid haar had doen verzinken, een rustelooze ongedurigheid over haar gekomen, een behoefte om zich tc bewegen, le praten, te handelen. Zij had een groot verlangen om dit vertrek te verlaten, en naar dc kleedkamer der eerste rij tc gaan oiu te spreken met Concetta Giura. Zij wilde lm.ir vragen of zij in één dier beide edellieden die met hun rug naar het tooneel stonden achter in de loge der Nationale Club, en die zoo levendig spraken,met den hertog van Sönira- mondi cn graaf Althan. of zij, Concetta Giura, daarin graaf Ferdinando Terzi di Torrcgran- dc had herkend. Maar zij schaamde zich er \oor Men zeide dal Terzi zich in October van Emilia Tromba had losgemaakt en dal zij hcu» een opvolger had gegeven in markies di Riva- dedro, een ouden viveur voor wien de rijk dom, een derde fortt/in reeds, nadat hij er twee verslonden had, te laat wras gekomen. Eén van die beiden moest zeker Ferdinando Terzi zijn geweest, want hij ging altijd met Sanframondi cn Althan. Misschien spraken zij over dien zelfmoord die een verlies was voor hun geheelen stand cn misschien één van huo vrienden. (Wordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1