„DE EEMLANDER" BUITENLAND KOLONIËN. BINNENLAND PIUS DEI WEiM 16e Jaargang, Wo.^533 IttflUIICUCUTCDDIIC Pa m"ndtn voot Amers. ADUnnLffiLnlOrnlJu foort f 1.50. Idem franco per pos* 2-00, per weel (met gratis verzelcrinx fcgen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummer* (105. ^ektliixscfa bijvoegsel HolUrdsch* Hwimmmw ponder redactie van Thérèse Hoven) per maanden 50 cent Wekelijluch bijvoegsel %Wutldi<vxi«* pet 3 maanden 60 cent Vrijdag 28 April 1918 HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS» VALKHOFF C# BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL. HOIK utrichtichmti. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 van 1—4 regels f 0.80# elke regel meet ro.20L dienstaanbiedingen I—J regels f 0.S0. groote letter* naar plaatsruimte Vqo» handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen tol hel herhaald advej» tccren In dli Blad, bij abonnement Eene circulairs, bevattende de voorwaarden, wordt op tanvraaj toegezonden. Politiek Overzicht De weteldsvrijd op financieel oebied. n In het begin van den oorlog heeft Lloyd George, teen hij als kanselier der schatkist zitting ad in»he. Britsche kabinet, het ge vleugelde woord gesproken, dat de zilveren kogels aan Engeland de overwinning over Duitse.1!and zouc3n verzekeren. Misschien steunt dat; op oc nu nog in laatste ressort zijne hoop op de eindoverwinning, waaraan hij, onda s alle ontgoochelingen die de loop van den strijd hem heeft berokkend, zich blij ft vastl'?mmc*\ Dar. .oet echter de uit komst van de achtste Duitsche oorlogslee ning hem leeren, dat die zilveren kogels hun werk nog niet hebben verricht. Een volk, dat in staat is op de roeps.em vsn zijne regee ring voor 11)4 milliard mark oorlogsleening in te schrijven ci dat daarvan reeds vóór den eersten stortingstermijn elf milliard in de schatkist stort, is financiëel nog niet móchte'oos gemtakt. Het is mogelijx, dat Het Duitsche volk daardoor een eind verder is gebracht op den weg naar zijne financiëele uitputting. Maar dat kan van DuLschland alleen niet gezegd werden: het geld. van alle oorlogvoerenden, behah van Ame rika en Japan, die zich de firumcic.V hulp, ./elke zij aan hunne bond- genooten verleer ?n, duur laten betelen. De dcor Amerika aan de geallieerden verleende oorlogscredieten bedragen te zamen 5285 millioen dc'mrs, waarbij Engeland paraisseer; met 2720, Fre.nkrijk met 1565, Italië met 550 millioen. Ji-pan is aan het einde van het vier de oorlogsjaar financiëel krachtiger dan het ooit geveest is. Maar de andere oorlogvoe renden moeten telkens nieuwe milliarden stapelen op hun schuldenlast om den oorlog te kunnen blijven voeren. Volgens het Gior- nale dTtr!'? bedragen de oorlogskosten van Italië tot Februari 1918 35' milliard lire De oorlogsschulden van Oostenrijk waren op 30 Juni 1917, nadat de oorlog bijna drie jaren had geduurd, gestegen tot 4229 mil lioen kronen; die van Hongarije bedroegen op dien datum 23.8 milliarden kronen. Engeland zelf ondervindt in niet mindere mate* dat aan de zilveren^cogels, die de on- verzadiglijke oorlogsgod aanhoudend voort gaat in steeds groote hoeveelheid te verslin den. een drukkende nasleep is verbonden. Daarvan getuigt de begrootincr vow- k*4 dienstjaar 1 April 1918—31 Maart 1Ö19, die 3n paar dagen geleden is ingediend. Men ziet daaruit, dat de uitgaven per dag ge raamd worden op £6,980,000. Het totaal cijfer van de uitgaven in dit dienstjaar wordt geraamd op £2,972,197,000, waartegen aan inkomsten overstaan £842,050,000. Het tekort van ruim 2100 millioen zal door lecning gevonden moeten v. orden, waaruit volgt, dat in het volgende jaar weer naar nieuwe bronnen van inkomsten gezocht zal moeten worden, want die nieuwe leeningen zullen weer hoogere uitgaven vorderen voor rente en aflossing. De fiscus is anders dit jaar niet karig geweest in het uitdenken van nieuwe belastingen: hij vraagt van de belas- tingbetalenden dit jaar £67,860,000 meer. Maar in het voleende jaar zal hij weer met nieuwe eischen komen; dat is nu reeds met 2ekerheid te verwachten. De nieuwe belastingen zijn; verhooging van het port voor brieven van 1 penny tot 3ï< pence en voor briefkaarten van tot 1 penny, opbrengst 3.400.000; verhoo ging van hot zegel op cheques van 1 penny tot 2 pence, opbrengst 750.000; verhoo ging van de inkomstenbelasting van 5 tot 6 shillings per voor inkomsten boven 500 per jaar, opbrengst 11.250.000; verhoo ging van den bijslag van inkomens boven 2500 ven 3 sh. 6 p. tot 4 sh. 6 p. per opbrengst 9.750.000; nieuw stelsel van inkomstenbelasting voor landbouwers, op brengst 2.500.000; verhooging van het recht op spiritualiën van 14 sh. 9 p. tot 30 sh. per palion, opbrengst 10.500.000; verdubbeling van de bierbelasting, op brengst 9.700.000; verhooging van de tabaksbelasting van 6 sh. 5 p. tot 8 sh. 2 p. per pond, opbrengst 7.500.000; extra-be lasting ven 11 sh. en 8 p. op suiker, op brengst 12.400.000 in dit jaar en 13.200.000 in een vol jaar. Verder zal een weeldebelasting wórden ingevoerd van 2 pence per shiling. Een commissie van het lagerhuis zal een lijst op maken van de artikelen, die door deze be lasting zullen worden getroffen. De aankondiging van dezen nieuwen aan slag op de beurzen der ingezetenen, die aan de regeering de middelen moet verschaffen om zich de dure weelde van de voortzetting van den oorlog te veroorloven, ging natuur lijk vergezeld van eene vergelijking met wat in Duitschland wordt gedaan. De Engelsche fiscus is overtuigd, dat zijne methode om het voor het voeren van den oorlog benoo- digde geld te vinden, veel beter is dan de Duitsche, en tot staving daarvan maakt de kanselier der schatkist eene vergelijking tus- schen wat de Duitsche natie aan oorlogs belasting heeft te betalen en wat van de Engelsche natie wordt gevergd. De Duit sche oorlogsbelasting zal, als de nu bij den rijksdag aanhangige voorstellen worden aangenomen, zijn 365 millioen, de Engel sche £1044 millioen. Dat is. nagenoeg drie- - maal *oo veel, maar het Engelsche volk mag er dan ook trotsch op zijn, jdat het dadelijk een grooter deel van de oorlogslasten draagt dan aan het Duitsche volk zijn opge legd, waar men meent beter te doen, door den last zooveel doenlijk op het nageslacht te schuiven. De Engelsche methode om den zwaarsten last te leggen op het geslacht, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het uit breken van den oorlog, zou ongetwijfeld de beste van de twee zijn, wanneer men mocht hopen, dat dit kan bijdragen om den duur van den oorlog te beperken. Tot dusver ontbreken daarv oor nog de aanwijzingen. Maar misschien zal de verdere loop van den strijd op het westelijk oorlogstooneel, die nu weer is hervat, er toe bijdragen om de openbare meening in Engeland daarvoor ontvankelijk te maken. De oorlog, Met de rust aan het westelijke front is het gediaan. Ten zuiden van de Somme en op het slagveld aan de Lys is de strijd hervat. Hangard-en-Santerre en Villers-Bretonneux zijn door de Duitschers veroverd. Het ver lies van de eerstgenoemde plaats wordt ook in de berichten van de andere zijden ver meldt, volgens welke de strijd om Villers- Bretonneux nog voortduurt. Het avondbericht uit Berlijn meldt, dat het leger van generaal Sixt von Armin in gevecht staat bij de Kemmelberg, den sleu tel van de stelling van Yperen. Londen, 25 April. (R.) Lord Rother- mere heeft ontslag gevraagd als staatssecre taris van het luchtdepartement, welk ver zoek is aangenomen. W e e n e n, 25 April. (Corr.-bur.) De stedelijke raad van Weenen heeft eenstem mig besloten aan graaf Czernin het eere burger echt te verleenen. Budapest, 2 4 April. (V/. B.) Vol gens dagbladberichten zal de vorming van een nieuw kabinet onder Jozef Szeterenyi als president geschieden op den grondslag, dat het wetsontwerp op de kiesrechthervor ming eerst in het najaar in het huis van af gevaardigden zal worden behandeld. Intus- schen zou de regeering den waarborg moe ten bieden, dat als het niet mocht gelukken het wetsontwerp in zijn tegenwoordigen vorm in het parlement er door te krijgen het huis ontbinden en verkiezingen voor een nieuw huis gehouden zullen worden. Vermoedelijk zal Szetcremji reeds mor gen in staat zijn ziine ministerliist Aan H#»n u„.u.ró voor te leggen. Londen, 24 April. (R.) Een rapport van lord Bryce over de instelling van een Tweede Kamer, dqt heden is uitgekomen, houdt in, dat de Tweede Kamer zal bestaan uit twee categorieën: een van 246 personen, gekozen door de leden van het lagerhuis, in geografische groepen verdeeld, de andere uit personen gekozen dooi eene vereenigde per manent, e commissie van de beide huizen, welker aantal zal zijn omstreeks een vierde van de geheele Tweede Kamer met inbegrip van de leden ex officio. Er wordt aanbevolen, dat de mandaatsduur van de leden van de Tweede Kamer zal zijn twaalf jaar met af treding om de vier jaar van telkens een der de der leden. Wanneer verschil ontstaat tus- schen de beide Kamers, zal de zaak in ge schil worden verwezen naar een vrije com missie van beiden, bestaande uit 30 leden, te trachten tot eene schikking te komen. Wanneer ook Ierland in de Kamer wordt vertegenwoordigd, zal het aantal leden met 27 vermeerderd worden tot omstreeks 273. Londen, 25 April. (R.) Prothero, de minister van landbouw, zeide op een vergade ring van boeren en landeigenaren te Oxford, dal hij den maatregel van eenige maanden geleden nooit had betreurd, die de levens- middelcnprcductie beoogde te vergrooten, en de graslanden wilde opofferen om de hoeveel heid van in eigen land verbouwd koren te doen toenemen. De natie was grooten dank aan de boeren verschuldigd. Hij was thans vol vertrouwen dat het land gered was van het gevaar van de hongersnood, wat ook de duikbooten moch ten doen. Lor.den,-2 4 April. (R.) Een delegatie van Estland, vertegenwoordigende 70 der geheele bevolking, is in Engeland aangeko men, met het doel van de Britsche regeering de erkenning der Estlandsche onafhankelijk heid te verkrijgen. Deze werd de eerste maal in November en opnieuw in Januari 1.1. ge proclameerd. De gedelegeerden hadden een conferentie met Balfour. Zij gaan vervolgens naar Parijs en Rome. Berlijn, 25 April. (W. B.) Volgens een berichl vèn het Zwitsersche telegraafagent- sehap Deutschland is aan Zwitsersche graan schepen vrijgeleide toegezegd. Wij vernemen daarover van bevoegde zijde, dat dit wel juist is. maar dat, al is dat overal dadelijk bekend gemaakt, eerst na afloop van drié maanden er mee gerekend mag worden dat ieder zich in zee bevindend Duitsch oorlogsschip bevel heeft ontvangen de voor de verzorging van Zwitserland bestemde schepen door te laten. Verder is de uitvoering van deze toezegging zeer bemoeilijkt en onzeker gemaakt omdat de president der Vereenigde Staten de in de Amerikaansche havens in strijd met het recht weggenomen Nederlandsche schepen ook dan dwingt in plaats van de Nederlandsche de Amerikaansche vlag te voeren, wanneer zij voor de Zwitsersche verzorging werkzaam zijn. Brussel, 24 April. (W. B.) Door ge meenschappelijke verordeningen van den gouverneur-generaal en den generaol-kwar- tiermeester worden voor Vlaanderen en Walenland Duitsche rechtbanken ingesteld. De leidende gedachte bij de nieuwe organi satie was, bij eene zoo spaarzaam mogelijk gebruik van personeel in strafzaken beper king tot het in 't belang der handhaving van de openbare orde noodzakelijke, in burger lijke zaken bescherming van de privaatrech telijke belangen van de Duitschers en hunne bondgenooten en de onzijdigen. Er werden daarom keizerlijke districtsgerechten inge richt, die materieel naar de landswet, maur onder toepassing van het Duitsche proces recht in burgerlijke en strafzaken zullen von nissen. De districtsgerechten zijn door één rech ter bezet. Slechts in gevallen waar doodstraf of gevangenisstraf van meer dan vijf jaren is bedreigd, geschiedt de beslissing door drie rechters. De instructie berust in handen van het O. M., dat slechts de aanklacht doet in gevallen, waarin dit in het openbaar be lang geboden is. Terwijl in strafzaken geen beroep plnats heeft, geschiedt dit wel in burgerlijke za ken, wanneer het strijdobject eene waarde van 5000 francs overtreft. Over beroepsza ken beslissen keizerlijke gerechtshoven in Brussel en in Namen. Van gewicht is dat van nu een in Duitschland uitvoerbaar vonnis ook in Vlaanderen en in Walenland uitvoerbaar is en dat in de grootste steden voor de be hartiging der belangen van de Duitschers, hunne bondgenooten en de onzijdigen, of- ficieele partijvertegenwoordigers („Justiz kommissare") worden aangewezen. De be noemingen voor de nieiiwe rechtbanken zul len zeer spoedig voltooid zijn. Sofia, 25 April. (Buig. ag.) Van be voegde zijde wordt verklaard, dat ondanks de in sommige streken geconstateerde droogte, de atmosferische toestand na de in den laatsten tijd gevallen regens zoodanig is, dat een goede oogst wordt verwacht. De stand van het gewas is overal uitmuntend. Londen, 25 April. (R.) Wij verne men uit.gezaghebbende Rumeensche bron, dat de voorstelling, dat Rumenië Bessorabië zal ontvangen als Duitsche compensatie voor de harde vredesvoorwaarden geheel onjuist is. De vereeniging van Bessarabië met Ru menië, waartoe besloten is door het Bessa- rabische volk als een zelfstandige daod, heeft niets te maken met eenige vredesvoor waarden, maar is meer eene teruggave aan l\Ulllciiro uf 5iv*v.a-T«r muiui ij^iTCr, en ethnografische rechten. De vereenigir.g van Bessarabië met Rumenië is een wensch van het Bessaragische volk en stemt over een met alle beginselen van zelfbeschikking, door Wilson aangegeven; het is volstrekt geen Duitsche compensatie. Moskou, 20 April. (R.) De troepen van Kornilow zijn den 17en door strijdkrach ten van de Sovjets bij Jekaterinodar uiteen gejaagd. Gevangenen berichten, dat Korni low aan zijne wonden bezweken is. Washington, 24 April. (R.) Na eene conferentie met Wilson deelde senator King mede, dat hij op dit oogenblik niet verder zou aandringen op behandeling van zijn voor stel tot het verklaren van den oorlog aan Rul- garije cn Turkije, dat nu aanhangig is bij dc commissie van buitenlandsche zaken van den Senaat. Washington. 2 5 April. (R.) De Ship ping Board heeft besloten tot vergrooting van zijn bouwprogramma voor 1919 boven de van dit jaar voorgenomen tonnage. Er zijn aan- wijzigingen, dnt de vermeerdering in 192) zal worden voortgezet. B e r 1 ij n, 2 5 A p r i 1. (W. B.) Het nieuwe Chileensche ministerie bestaat uit de volgen de parlementsledenBinnenlandsche zaken Arturo Alessandri (liberaal), buitenlandsche zaken Daniel Feliu (radicaal), financiën Luis Claro Solar (liberaal), onderwijs Pedro Aguir- re (radicaal), oorlog Jorge Valdivioso Blanco (liberaal), industrie Ramon Briones (radicaal). Naar de samenstelling van het ministerie te oordeelen, is eene verandering van de tot dusver gevoerde onzijdigheidspolitiek niet te verwachten. Londen, 25 Apri 1. (R.) Het gerechts hof heeft het verzoek van den gewezen con sul-generaal Bopp, en de verdere Duitsche beklaagden om tegen borgtocht in vrijheid te worden gesteld, geweigerd. Wel is dat verzoek toegestaan den beklaagde Hindoes; het bedrag is voor ieder op 23.000 dollars bepaald. W a s h i n gj o n, 2 5 April. (R.) De na tionale verdedigingsraad heeft instructiën ge geven aan de industrie van de manskleeding in de Vereenigde Staten, om alle kleeren te vereenvoudigen. De bedoeling is, te voorko men, dat de voorraad wollen kleeren voor het leger en de vloot op raakt. OoeHndlë. De officieren In het Indische leger. Uit Batavia wordt geseind Het congres van legerofficieren besloot aan generaal Betterment gelijkstelling van positie te vragen met de civiele officieren. De vereeniging van legerofficieren zal de legervereeniging steunen. Zestig procent van de officiëren zijn lid van de vereeniging. Kameroverzicht Eerste Kamer In de zitting van Donderdag was na aan neming zonder beraadslaging of stemming van de wijziging der wet op het middelbaar onderwijs, de wijziging der hooger-onder- wijswet en de wijziging der wet op de volks telling aan de orde de begrooting van Buitenlandsche Zaken. De heer Cremer vraagt inlichtingen omtrent de uitwisseling van graanschepen met Amerika, omtrent de houding der ge associeerden ten aanzien van onzen uitvoer, over de onderhandelingen betreffende de economische .overeenkomst met Duitsch land, over den zand- en grindquaestie De heer Van Kol dringt aan op reor ganisatie der commissie-Fleskens. Hij ves tigt aandacht op de belangen der gedepor teerde Belgen en op de wenschen der Jood- sche natie. Hij wenscht meer openbaarheid van den zijde van Buitenlandsche Zaken en krachtiger optreden in het belang van den vrede. Spr. hoopt dat Nederland zal volhouden bij zijn tot dusver ten aanzien van de oor logvoerenden aangenomen houding. De heer Van Nierop vraagt of er ge protesteerd is of geprotesteerd zal worden tegen de annuleering der Russische leenin gen en hoever de annuleering zich uitstrekt. De heer Vliegen raadt de regeering aan, zich liever buiten dergelijke particulie re zaken te houden. Minister Loudon herhaalt dat hier geen schip zal uitgaan voordat schriftelijke zekerheid is verkregen dat geen schepen meer in beslag zullen worden genomen. Gisteren is spreker uit een onderhoud met den Amerikaanschen gezant gebleken, dat deze meende dat die zekerheid reeds schrif telijk was gegeven. De minister heeft van Engeland zwart op wit de verzekering dat schepen, welke na 22 Maart uit Jndie zijn uitgevaren of zullen uitvaren, niet in beslag zullen worden ge nomen. De bedoeling is, dat voortdurend zes sche pen in de vaart zullen blijven en spr. heeft reden, aan te nemen dat dit aantal zal wor den uitgebreid en dat*Duitschland geen be lemmeringen in den weg zal leggen. Ook meent de min. te mogen aannemen, dat de Geassocieerden hun verplichtingen omtrent komen. De onderhandelingen over de economi sche overeenkomst met Duitschland zijn vertraagd door de moeilijkheden met de andere zijde. De voorbereiding is echter vol ledig geweest. OmtTent den aard der onder handelingen kan spr. geen mededeelingen doen. Zij vlotten echter iet hard, vooral om dat wij niet veel meer kunnen uitvoeren. De zand- en grindquaestie is een ernstige. Overigens kan de min. daaromtrent niets mededeelen. Op verschillende punten door den heer Van Kol ter sprake gebracht, zal de aan dacht gevestigd blijven. Aan vredesbemiddeling kan onze regee ring niet vêël doen. Spr. is evenwel meer malen in die richting werkzaam geweest. Tegen de annuleering der Russische staats schuld is geprotesteerd. De begrooting van Buitenlandsche Za ken wordt z. h. st. aangenomen, evenals de ontwerpen betreffende den Waterweg van Dordrecht naar zee, reiskosten der leden van de Staten-Generaal, opheffing der be lemmeringen voor de totstandkoming en in standhouding van electriciteitswerken en den aanleg van spoorwegliinen bij Zuid- Beveland. De Kamer is daarna uiteengegaan tot 28 Mei. Tweed© Kamer In de zitting van Donderdag werd met 49 tegen 25 stemmen aangenomen het wets ontwerp om voor een bedrag van 7)4 mil lioen deel te nemen in de N. V. tot Exploi tatie van een Hoogovenbedrijf in Neder land, nadat was verworpen een amende- ment-Albarda om aan dit ontwerp toe te voegen een naastingclausule. Regeling van werkzaamheden. De Voo»rzitter stelt voor a.s. Dinsdag bij edn aanvang der vergadering de eind stemming te doen plaats hebben over het wetsontwerp betreffende de opcenten op de Verdedigingsbelasting en don daarna aan te vangen met de interpellatie Kooien, be treffende de oligarchische clausule in de Naamlooze Vennootschappen. Z. h. s. wordt hiertoe besloten. Verder stelt de Voorzitter voor, ver schillende onderwerpen nog aan de agenda toe te voegen, waaronder het voorstel-Duys, betreffende de ouderdoms-verzekering en het voorstel-De Savornin Lohman betreffen de de herziening der Lager Onderwijswet. Ook hiertoe wordt besloten. Benoeming commies-griffier. Aan de orde is hierna de benoeming van een commies-griffier voor de Tweede Ka mer. Daar bij de eerste stemming geen der candidaten een volstrekte meerderheid had. werd een nieuwe vrije stemming gehouden^ waarbij 75 geldige stemmen werden- uitge-^ bracht en wel46 op mr. dr. de Vos v. Steenwijk; 18 op mr. Torley Dunell6 op n\r. de Vries; 3 op mr. P. R. Blok en 2 op jhr. mr. dr. v. Brandelerzoodat mr. dr. do Vos v. Steenwijk hoofdcommies ter prov. griffie in N.-Holland, gekozen is. Spoorweg Amsterdam—Rotterdam. Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp tot onteigening ter verzeke ring van een ongestoorde exploitatie van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam, welk ontwerp werd aangenomen met 66 tegen 5 stemmen. Bericnten De Staaticonrnni un 25 April beval o. de volgende Kon. besluiten: benoemd lot burgemeester van Rilland Bath J. Grootenhuis; van Burgh W. G. Root, secre taris dier gemeente; van Haamstede J. A van Zuijen, secretaris dier gemeente; tot lid van den Raad van Toezicht op do Spoorwegdiensten H. v. d. Minne, civicl-in* genlcur. rijks-ingenieur van de spoorwegen en J. J. Stieltjes, civiel-ingenicur beiden le 's-Gra* ven ha ge; op verzoek eervol ontslagen W. A. van As te Zwolle als rijkslandbouw leeraar; idem do reserve luitenant-kolonel E. 1\ van Thiel van de infanterie, gcpcnsioiincerd kolonel-titu lair van het leger in Ned Indië; tijdelijk benoemd bij de artillerie tot reserve majoor de gcpensionnccrde majoor der artil lerie W. G. A. Brewer, van het leger in Indië; benoemd tot officier van gezondheid 2c klasse onder toekenning van eervol ontslag als reserve-officier de rescrve-lc luitenant (arts) H. T. van Wessem van hot 18e regiment infanterie; benoemd bij het reserve-personeel der land* macht, bij hel wapen dei artillerie, bij dc vesting-artillerie, tot rcservc-lwecdc-luitcnnnt voor speciale diensten, de landslormplichligc korporaal mr. N. II. van Voorst van Beest, van het wapen der artillerie H. M. de Koningin-Moeder heoft 1000 geschonken voor het Nationaal Zee- mansfonds. Gistermiddag was weder een vergade ring van den ministerraad belegd. Commies-grif tier' Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft be noemd lot commies-griffier van de Kamer Mr. Dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk, hoofd-commfes ter provinciale griffie van Noord-Holland, op wien bij tweede vrije stemming werden uitgebracht 46 van de Het Eerste K a m o r 1 <t T A. Laan, wonende te Overveen, heeft Don derdag onder groote delneming zijn 70en verjaardag gevierd. Wegens zijn ongesteld heid droeg -tie viering echter een huiselijk karakter. Het personeel van kantoor en fabriek van den heer Laan is hem persoonlijk komen ge- lukwenschen en heeft een door den- heer Grevenstuk gecalligrafeerd album nongebo den, bevattende de namen van alle leden van het personeel, terwijl zeer vele vrienden van den heer Laan bloemstukken zonden. A. M. J o e k e s. f In den ouderdom van 69 jaar is te Den Haag overleden de heer A. M. Joekes. oud-gouverneur van Su matra's Westkust, ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Nederland *tu de oorlog Nederland en Duitschland. Van goed ingelichte zijde verneemt de correspondent te Berlijn van het Hbld., dat de onderhandelirtgen van *de laatste dagen tusschen de Duitsche en de Nederlandsche regeering, te Berlijn de overtuiging gewekt hebben, dat men tot overeenstemming zal komen, en dat er voor ongerustheid in het geheel geen aanleiding is. Zonder de moeilijkheden te onderschat ten, welke bij de vernieuwing van de econo mische overeenkomst zich voordoen, ver wacht men toch dat ze binnen een paor we ken zal zijn gesloten. Inmiddels is de geest waarin sommige Duitsche-persorganen over de gerezen moei lijkheden schrijven, allesbehalve geschikt om de Nederlandsche gemoederen gerust te stellen. Kras is hetgeen, volgens den Ber-, lijnschen correspondent der N. R. Ct., de katholieke „Gcrmania" schrijft. „Van Duitsche zijde zoo schrijft dit blad zijn de Nederlandsche regeering verschilende eischen gesteld, die bestemd zijn om in het onzijdige land, dat zich in den laatsten tijd jegens de entente-landen zeer tegemoetkomend heeft getoond, het politie ke evenwicht te herstellen. Duitschland be seft zeker ten volle de ernstige moeilijkhe den, waarmee de Nederlanders te kampen hebben, maar het kan niet gedoogen, dat het ten opzichte van Engeland en de Vereenig de Staten wordt benadeeld en in dc knel geraakt. De Nederlandsche pers spreekt van spanningen tusschen Duitschland en Neder land. Het kan niet ontkend worden, dat er inderóaad bestaan. Engeland en Amerika zullen ongetwijfeld met de bewering aanko men, dat ons te veel is geboden en ze zul len met nieuwe aanspraken bij de regeering in Den Haag aanklopepn. Zoo zal het lot van

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1