"binnenland" PRiis oer mmm „DE EEMLANDER" BUITENLAND lISRHEMEKTsrKilS kon tja wtm t™co EERSTE 3LAD 16e Jaargang, Ne. 234 tMHNrurUTPBDU? P** v(w>f Amerv pm po»i f Ï.W. ptr wcelt (m»< er»ll> «rrekcring |qn enjt!uhi«n) f 0.14. •fionderli)!» nummer» (UW W.WijVnh M|vots»t' -D« HolUnduht li(eruit, rsdfttUe w rU4r(.t Hoven) pm J muoJei J0 a>t VTekdiJketh bBvoepeJ •Vmeldnmn per 5 mnndeo 40 e*nt Zaterdag 27 April 1918 HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS, VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK utkkchtbcmkbtk. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER B13 v»o I4 rejfi, f 0 SO. rikc rcseJ reen f 0 20. dieiuu»obitdiu0ro |-J tejcU 0.50, paau nair pUibtuiinlc Vooi kuidel en bcdrpf bc»|j»* iter Toordccligt bcpiiioKcn «ol hel hahetjd jdvee» Icacn In dl, Slid, by «bonncmenl Eeoc drcuUir^ be»»(lende dl «oorwaarden, «rord, op tanrra«t (Mpicda. Politiek Overzicht Do wereidstrljd op financieel gebied. Di h de rede, waorm.ee graai Rödeïn, net hoofd van het Duitschi deoaxlemert van financiën, het algemeene debat over de door hetn ingécieftde bela.* eindontwerpen heeft Ingeleid, heeft hij erkend, dat de Engelsche rtgeering hem in hare bslastingpolitiek tot dekking van de oorlogsuitgaven voor is ge weest. Duitschiand hoeft hi~.r een achter stand in te holen. De lange d-ur ven den oorlog is Duitschiand uit Jt jis geviHen. In den eersten tijd van de oorlogvoering heeft men gedacht te kunnen volstaan met een voudig geld op te nemen; i 'C verdere zou na den oorlog terecht gebracht worden. Doarvan is men moeten teiugkomcn, want Te zemen genomen, wordt de hoogere op brengst ven d^7e verschillende belastingen door het departement von financiën bere kend op 2556 millioen per jaar. Daarbij tel lende dc oorlogswinstbelasting, die voor één jaar geheven wordt, waarvan de raming der opbrengst is 500 600 millioen, komt men tot een totaal von 3100 millioen. Da oorlog. Het zwaartepunt van den strijd lag gister in den omtrek van Yperen. De Duitschei s hebben daar een gewichtig succes behaald met de verovering van den berg en het dorp Kemmel in het zuiden en van Saint EiOy in het zuidoosten. Ook in Wytscheete en Dra- noutre hebben zij den tegenstander uit zijne stellingen verdreven; ook de hoogte ten N.W. van den Vieugelhoek is door hen be zet. Het avondbericht uit Berlijn gewaagt van de mislukking van vijandelijke tegenaanval len tegen den Kemmelberg en aan het strijd- front ten Z. van Villcrs-Bietonneux. Het zeer beknopt gestelde bericht van het voorwaarde, dat als ook in het najaar de zaak niet ongewijzigd werd doorgezet, het huis onvoorwaardelijk ontbonden en verkie zingen uitgeschreven mocs'en worden. Dit kon Sztereny: echter niet waarborgen op eene eiken twijfel uitsluitende wijze. In de politieke kringen acht men 't niet onwaaischijnliik dat aon Wekerie wederom .en dc samen:'clling ven den Hoogcn. Raad, dc gerechtshoven, de fcrrcndtssemontsrcchtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen der rechtbanken en kantonrechters. Ook in dit wetsontwerp wordt in do overgangs bepalingen oa. voorgesteld óaK do traktemen ten van de op 1 Januari 1918 ir\ dienst zijnde recterlljke ambtenaren met dien dag wordt go- zal worden opgedragen het kabinet te vor« j bract op da zuivere 'bezoldiging op 1 Januari 6e Iceningen, die elkaar geregeld om hat hal- j Engelsche hoofdkwartier erkent, dat de v« jaar opvolgden, stelden telkens hoogeie j Düftschers voet hebben gekregen op den eischen aan den dienst der rentebetaling en Kemmelberg er. zegt, dat op het geheele «rWcrncr vnn Hp crhnld u;a«rvnn- Hp middp-1 frQnt Bailleul—Hollebeke de geallieerde aflossing van de schuld, waarvoor de midde len uit belastingen moesten worden gevon den. In het vórige jaar bedroeg het tekort, waarin moest worden voorzien, 1250 mil lioen mark. Ditmaal is het meer dan dubbel zoo groot; het bedraagt 2875 millioen mark. Dit bedrag vloeit voor het grootste gedeelte, voor 2H~ milliard, voort uit den plicht om rente te betalen voor de tengevolge van de oorlogsleeningen opgeloopen rijksschuld. Wat de nieuwe belastingen, die worden voor gesteld, in de schatkist doen vloeien, zal dus in de eerste plaats dienen tot zekerstelling van den rentedienst der leeningen. De nieuwe belastingen zijn hoog, gedeel telijk zelfs zeer hoog. In hoofdzaak zal het bijna 3 milliarden bedragende tekort door in directe belastingen opgebracht worden. Op de eerste plaats staat de verhooging en uit breiding van de belasting op den goederen- omzet. Reeds bij hare eerste invoering werd gezegd, dat die belasting zich er bijzonder toe leende ten allen tijde bij een weder op tredend tekort als een schroef zonder einde te worden «aangezet. Dat geschiedt thans en er wordt 1.2 milliard uit geput. In de verhoo ging en uitbreiding van de belasting op den goederenomzet is ook begrepen eene weel debelasting, waarop reeds vroeger is aange drongen. De postrechten zijn reeds gedurende den oorlog door zoogenaamde oorlogstoeslagen verhoogd. Nu worden zij opnieuw en zeer be langrijk verhoogd, voor brieven, briefkaar ten, drukwerken, handelspapieren en pak ketten; alleen de postchèques zijn van de algemeene verhooging vrijgebleven, waarin ook de telegrammen en de telefonische ge sprekken betrokken zijn. De hoogere inkomst daaruit wordt op 125 millioen geraamd, zoo dat, de verhooging van het vorige jaar mee gerekend, de dienst der posterijen een bate van 325 350 million voor het rijk zal afwerpen. Wanneer men de in het vorige jaar ingevoerde verhooging van de spoorwegta rieven daarbij telt, dan moeten het post- en het spoorwegverkeer te zamen jaarlijks 750 millioen aan de schatkist opbrengen. Bier en brandewijn waren reeds in vredes tijd twee verbruiksartikelen, die geliefkoosde belastingobjecten waren. Ditmaal zijn zij ra dicaal onder handen genomen. Eene alge meene belasting op de dranken staat te wor den ingevoerd. Het reeds dikwijls beraamde plan tci ir.'Oering van een brandewijnmono polie zal werkelijkheid worden. Tevens wordt de brandewijnbelasting aanmerkelijk ver hoogd, zoodat de rijksfiscus met behulp van de invoering van het brandewijnmonopolie op een inkomst van 800 850 millioen uit brandewijn rekent. Ook de bierbelasting wo d; geheei omgewerkt en verhoogd. In 't gesv>d de ikt m>n u?t het bier 513 millioen voo." de rijkers-.hatkist te halan. Bij d 2 sterke belasting van b*er en brande wijn, vtc verbruiksartikelen ven de groote massa, Wt zich aan eene wijnbelasting, die *00 zal opleveren, en eene verhoo- guvg je belasting op mous eerend rij nen, waar^ï 20 mi'lioen worden verwacht. Al6 n.Vviv object komt daarbij de ba'.asring van de aV.oh brij* dranken: nab.urlijkj en kunstmatige .«aw *s- wate;er, vruchtenlimo nade j -r. X-rf die 51 mfi'uxA moet opbrengen. n Mwi da-u-mee gaa; eene vamooging r*-\ S -«chten op thee, koffie, .cecoo en cho-*>Ur«e, waarvan een hoog re opbrengst van 75 millioen verwacht wordt. Belasting* van de koffiesurrogaten ligt niet in de bedoeling. Btj deze verbruiks- en verkeersbelastingen komt de oor logs winstbelasting, die over het vierde oorlogsjaar zcl werden geheven van naomlooce vennootschappen en rechtsperso nen, met een geraamde opbrengst van 500 600 mlüioen. Physieke personen gaan 'voorlc-opjg viij uit, maar moeten zich daar over niet te zeer veiLIijden, want er wordt in uitzicht gesteld, dat zij zullen worden getrof fen door een In het n/ijaar in te dienen wets ontwerp. Eindelijk is (ie beursbelasting her zien on gewijzigd naar een nieuw systeem, dat de invoeling van een reeks nieuwe ze- gei* en de vet hooging van beztaanden be troepen genoodzaakt waren veld te ruimen. Ten zuiden van de Somme is Villers-Bre- tonneux weer ontruimr door de Duitschers; in het bezit van Hangard en het ten Oosten daarvan gelegen bosch hebben zij zich ge handhaafd. De opmarsch in de Ukraine tegen Kursk duurt voort; de spoorweg is bezet. De Duit- sche bevelhebber hee[t bevolen, dat het spoorwegpersoneel, dat weigert Duitsche troepen te vervoeren, moet worden dood geschoten. B e r 1 ij n„ 2 6 A p r i 1. (W. B.) Officieel bericht. In de zitting van de levensmiddelen-commis sie van den Rijksdag, die heden onder voor zitterschap van den staatssecretaris von Waldow werd gehouden, werd de vraag be sproken, of aan het einde van het economi sche jaar het broodrantsoen zou moeten worden verminderd. Na een referaat van den leider van het rijks-graanbuTeau, onder staatssecretaris von Gravenitz, en den on der-staatssecretaris van het oorlogs-1 evens middel en-departement von Braun, die aan de economische onderhandelingen te Kiew tot aan den laatsten dag heeft deelgenomen, was men het er over eens, dat de toestand thans nog niet te onzeker is, om tot zoo'n ingrijpenden maatregel te besluiten, waar van later mogelijk zou blijken, dat hij onnoo- dig was. Daarom moet afgewacht worden, hoe het met den aanvoer van graan uit de Ukraine in den eerstvolgenden tijd zal gaan. Alle maatregelen zijn genomen, om de door de Ukraine bij verdrag toegewezen hoeveelheden gTaan, welke voldoende zul len zijn, om met de eigen voorraden van het rijks-gTaanbureau onze broodvoorziening tot aan het einde van het oogstjaar te verzeke ren, aangevoerd te krijgen. Eenige transporten zijn reeds aangeko men. De ontwikkeling der zaken in de eerst volgende weken zal volledig klaarheid brengen. Berlijn, 26 April. (W. B.) In het huis van afgevaardigden deed de voorzitter, onder luide bijvalsbetuigingen, voorlezing van het bericht der inneming van den Kem melberg. Hij verbond daaraan een woord van dank aan het huis voor de dapperheid van de troepen en de bekwaamheid van hun ne aanvoerders en vroeg en verkreeg de machtiging van het huis om aan Hinden burg een gelukwensch te brengen met dit groote succes. Weenen, 26 April. (\V. B.) Staatsse cretaris von Kühlmann is heden morgen op zijne doorreis naar Bukarest in Weenen aan gekomen. Daar hij enkele dagen geleden nog bedlegerig was ten gevolge van eene augina en toen hij op reis ging nog niet ge heel hersteld was, moest hij zich nog ont zien en kon daardoor niet bij den keizer ter audiëntie verschijnen en deelnemen aan het déjeuner, waartoe hij genoodigd was. Op zij- •»2 terugreis varTBukarcst zal hij in Weeven «t!; blij - en en dan bij Z. M verschijnen om Tmk te betuigen voor de hem onlangs ver leende or der scheiding. D-» heer von Kühlmann, die zich heden av- .ut gezamc il.jk met baron Burian naar Buk a ;t begeeft, heeft gedurende den dog vertoefd in de ambaj^ d*, waar h'j met der minister van buitenlandsche zaken dejiu- neerde en daarna met dezen confereerde. Het Pruisische heerenhuis heeft toestem ming gegeven, dat tegen haar medelid, prins Lichnowski, die bij het uitbreken van den oorlog Duitsch gezant te Londen was en over het aandeel, dat hij heeft gehad in de des tijds gevoerde onderhandelingen, onthullin gen heeft gedaan in een memorandum, waar van hij aan derden inzage heett gegeven, eene strafrechtelijke vervolging wordt inge steld. Budapest, 26 April. (Hongacrsch corr.-bur.) De vorming van het kaUnrt-Szta- renyi, die gisteravond zoo goed als voltrok ken scheen, is mislukt. Volgens de avond bladen was het de bedoeling ven Szteienyf cx)jfti D* ri|w- en staets!een;ngen worden ce kiesrecht-hervorming tijdelijk uit te ich©- voor hot enst met een zegelrecht belast, j kelen en een uitstel te kr.jgen tot het ra Dok eer.e ta,.t;èn e belast'A? is onder denlj^or. De sonelwtcn en de Karciy»-p"n'j vcr- fcuulel nieu«e bel&stiiwontwerpen. 'bor.den echter aan hur.r.e tocstemmim? ce Londen, 25 April. (R.) Gewagende van de cijfers der Duitsche verliezen, die zijn gebracht door het tijdschrift Das Neua Europa, zegt een medewerker var. de West minster Gazette: Het doel van deze publi catie is, onder den schijn van openhartig heid over de Duitsche verliezen, den indruk te doen ontstean. dat deze veel geringer rijn I dienstplichtigen van militie en landweer 1918 volgens dc tot don geldende salarisrcgeling vermeerderd met 75 pet. van het verschil tvcs- schen die bezolligiiwr en de bezoldsgïitg vear do nreuwro regeling Berichten HortanHngKOfiienfneen en Inspectie* Naar wij vei nemen, zullen dit jnor dan die ven de geallieerden. De Duitsche en Oostenrijksche verliezen worden zeer on derschat, die van de gealiieerden in gelijke mate overdreven. Het is echter duidelijk, dat de Duitsche regeering van oordeel is, dat het volk moet worden gerustgesteld over de verliezen, die het heeft geleien in het veld. Over hetzelfde onderwerp zegt de Man chester Guardian: Onze eigen raming is, dat de Duitsche verlieslijst tot heden aan wijst 2K a 2Yi millioen dooden, gevangenen en gestorvenen aan wonden of ziekte, en 5 6 millioen andere verliezen, uitmakende in 't geheel ruim 8 fnillioen. Londen, 26 April. (R.) De Daily Mail bericht uit New-York: In een artikel in Public Ledger zegt de oud-president Taft: Er was een strooming in Washington en el ders, die Lloyd George streng kritiseerde, omdat hij den oorlog tot het uiterste voor slaat. De loop der gebeurtenissen laat geen voorspelling toe omtrent hetgeen van deze strooming is te verwachten. Als geheel ge nomen gelooft het Amerikaansche volk in het strijden tot het uiterste. Londen, 26 April. (R.) De uit Bern gemelde overeenkomst betreffende het ver voer van graan naar Zwitserland werd Woensdag in Berlijn onderteekend. Londen, 25 April. (R.) Wij verne men, dat de Armenische nationale delegatie een beroep heeft gèdaan op de beschaafde wereld, waarin gezegd wordt, dat na al de wreedheden van de drie laatste jaren Arme nië weer bedreigd wordt door de vreeselijke ramp der uitïoeiing von het geheele volk door den voorbedachtelijken wil van de Turksche regeerm/7. Br wordt aan herinnerd, dat door hunne vlijt en natuurlijke gaven de Armeniërs de beste bemiddelaars zijn tus- schen de cultuur van het westen en de vol ken van hèt oosten. Verspreide Berichten Londen, 26 April. (R.) Uit Atlantic Port wordt van den 25en bericht, dat het Amerikaansche stoomschip Saint Paul, na het dok te hebben verlaten, waar het her stellingen had ondergaan, is omgeslagen, terwijl het naar de pier werd gesleept. Er waren 500 man aan boord, die, naar ge meld wordt, gereed zijn. De oorzaak is nog niet bekend Staten-Ucneraal YerhoogiUK ambleuaitreaiilarUsen enz. Bij de Tweede Kamer is, naar aanleiding van het juist verschenen rapport der Staatscommis sie, een voorstel ingediend ter verhooging van de ambtenaarssalarissen, zoomede voorstellen tot verhoogingen van de salarissen der leden van den Raed van State, de Algemeene Reken kamer en de rechterlijke colleges. De ontwerpen hebben terugv/erkende kracht tot 1 Januari j.J. De totale kosten worden geraamd op onge veer f 16.000.000 per jaar. De ministerstrakte menten worden met f 45(H) 's jaars verhoogd. Bezoldiging ran den Baad van Stale. Een wetsontwerp is ingekomen tot regeling ven de bezoldiging van den Raad van State. Beoogd wordt eer. voorloopige vaststelling in afwachting var. definitieve regeling. Voorgesteld wordt de jaarwedde von den vice president te bepalen op f 120QO, die von de leden op f 7500. Een overgangsbepaling stelt gedurende de eerste vijf jaren voor den vicc- piesident f 11.000 voor en voor de leden /^SSO. Jaarwedden van de ledeu der militalr-recli .°lt.jke macht. Eveneens is een wetsontwerp ingediend be- irefltfndi de jaarwolden van do leden der mili tair-rechterlijke macht. Voorgesteld wordt daarbij o.o. de jaarwedden van den voorzitter en de leden van en der. advo- 'eat-fiscaal tn den griffier bij het Hoog Militair Gerechtshof als volgt vast te stellenvoor den voorzitter f 6500voor de leden, ieder 5500 voor den ndvocaat-fiscaal f 6500en voor den griffier f 3500. Bij dc overgangsbepalingen wordt voorge steld dat de traktementen van de op 1 Januari 1918 an dienst zijnde rechterlijke ambtenaren, met dien dag gebracht worden op ruimere be zoldiging op 1 Januari 1918 volgens de tot dan gold-inde salarisr«c»Hmff vermeerderd m«t 75 t»ct. van h«t verschil tusschen die bezoldigvg en de bezoldiging naar de rieuwe regelln/. Jaarwedden perso«ee| rechtelijke mocht. K-:g is li»-» :l'c..d ce. wetsontwerp tot nadele u iiricrj.-ir Amr urI tr*x\ J«»l» 1QM rArtoi:©./ voor herhalingsoefening en inspectie onder de wnpenen worden geroepen: n. voor een herhalingsoefening van zes achtereenvolgende dogen (reisdagen inbe grepen): de verlofgangers der lendweerlich tingen 1916b, 1916 d en 1917, behoorende tot de infanterie, hospitaalsoldaten en zie kendragers, voor zoover zij zijn ingedeeld bij de reserve-landweerbataljons. b. voor een eendaagschc inspectie de mi litielichtingen 1906, 1907 en 1908 der be reden wapens, puntserforl-artUleric en tor- pedisten, dc landweerlichtingen 1916a en c, alsmede de landweerplichtigen van de land weerlichtingen 1916b, 1916d en 1917, voor zoover niet bedoeld onder a. De onder a bedoelden moeten opkomen: van 27 Mei tot en met 1 Juni het 8e (in of nabij) Assen, 10e Zwolle, 19e Kamp de Pon (Bilthoven), 29e idem, 22e Velsen, 26e den Helder, 42e Willemstad, 48e Roer mond; van 3 Juni tot en met 8 Juni het 7e As sen, 13e Zwolle, 30e Kamp de Pan, 18e idem, 20e Velsen, 27e den Helder, 31e Ei land Voorne en Putten, 40e Willemstad, 44e Roermond en 38c Vlissingen. van 10 Juni tot en met 15 Juni: het 9e Assen, 11e Zwolle, 34e Kamp de Pan, 35e" idem, 23e Velsen, 33e Voorne en Putten, 41e Willemstad, 43e Roermond en 39e Vlissin gen; van 17 Juni tot en met 22 Juni: het 16e Assen, 12e Zwolle, 32e Kamp de Pan, 47e idem, 24e Velsen, 37e Voorne en Putten en 45e Roermond. J van 8 Juli tot en met 13 Juli: het 4e As sen, 28e Kamp de Pan, 15e idem, 21e Vel sen en 46e Roermond; van 16 Juli tot en met 20 Juli: het 2e Assen, 36e Kamp de Pan, 3e idem, 25e Vel sen; van 22 Juli tot en met 27 Juli het le As sen en 17e Kamp de Pan, en van 29 Juli tot en met 3 Augustus het 5e Assen, 14e Kamp de Pan en 16e idem. Voor de inspectie zullen de dagen nader worden bekend gemaakt. Nederland en de oorlog Nederland en Duitschiand Het Comité-Generaal der Tweede Kamer is «gistermiddag half vijf g e i n d i g d. vergadering is daarna verdaagd lot De Dinsdag o.s. ter voortzetting der gewone agenda-punten. Natuurlijk kunnen geen mededeelingen van feitelijken aard uit een Comité-Gene raal worden gepubliceerd maar de Haagsche correspondent van het Hbld. vraagt waarom er niet, in Comité, een summiere verklaring van den algemeenen indruk kon zijn opge maakt (onder goedkeuring van dQ,Regeering) ten einde, in openbare vergadering voorge lezen, het Nederlandsche volk te doen we ten welken indruk zijn vertegenwoordi gers van den toestand hadden gekregen. „De Kamer schijnt geheel te vergeten en dat schijnen ook die Kamerleden wier tong dik is van 't geroep van „democratie" aldus de heer Elout, dat er ook nog zoo iets is als een Nederlandsche natie. Als er iets niet „democratisch" is, dan is het wel dit ignoreeren van de natie die toch evenzeer de zorgen van deze dagen dooinaakt nis de heeren in D^n Hnag Maar daaraan schijnen die heeren, democraten of niet, weinig te denken. Als zij maar weten hoe de toestand moet worden opgevat, is het hun voldoen de." De Haagsche berichtgever der Te», cri- tiek uitoefenend^ op de geslotenheid van onze regeering aan wie als 't ware ied«r woord moet worden ontwrongen wijst ei op dat onze pers ja, zelfs de buitenland»ichef al dagen lang mededeelingen over het conflict had gedaan, maar de regeering bleef zwijgen. Had dc heer Cremer in de Eer ste Kamer geen vragen gesteld, dan zweeg zij misschien nog. Het is een rechtvaardige eisch, dal de volle waarheid riet langer voo" ons volk worde verzwegen don strikt nood zakelijk is. Inmiddels gelooft de Hbla.-correspondent dat, zoolang Je heer von Kühlmann de leiding heeft der buitenlandsche aangele genheden van Duitschiand, er geen onmid dellijk gevaar dreigt. (De heer von Kühl mann bevindt zich op het oogenblik echter heel in Boekarcrt f Red. A. D.). Het niet meer verleenen van verloven (waardoor au tomatisch wordt bereikt dat binnen 4 of 5 dagen aïla verlofgangers die met 4 dagen verlof zijn, weer zijn teruggekeerd en men de trelr.overvulling voorkomt die een plot selinge oproeping zou veroorzaken), kan trr.-rc%--one elay^Kfc Mn maatregel zijn. Maar wonderlijk blijtt het, dol de meest alormeerende berichten omtrent de bedoelingen van de Duitsche legerleiding te onzen aanzien hier z*.jn verspreid (in ruk men kring) door iemand die niet aileen uit stekende relaties heelt mei het Duitsche ge zanlschap maar óók met de Regeering t Berlijn.... terwijl tegelijk die Rcgcerir.g doo haar olticieus orgaan cn door Nederland sche correspondenten kalmecrende en ge ruststellende verklaringen laat afgeven. Wil len misschien de militoue machthebbers kw aad en de politieke niet? In elk geval zullen wij, naar 't schijnt, niet lang meer in onzekerheid behoeven (e zija Men is von ooi deel dot de beslissing binnen enkele dagen moej vallen. In welken zin Jon ook Volgens Het Vaderland is de zaak waar het nu nog alleen om gaai, de door voer van zand en grint. Dc quaesties van da tolbezwaren, waarover Duitschiand zich be- kloagde, en over de Limburgsche spoor zijn, naar het blad verneemt, uit de wereld Maar de doorvoer van zand en grint zit nog. En dearop schijnt Duitschiand voet bij .stuk to houden. Het blad gelooft niet, dot Duiischland ons land, in de netelige positie waarin het ver keert, tot het uiterste wil drijven. Keer op keer is ons ook uit Duitschiand, van ofi'd- euse zijde en in gezaghebbende bladen ver zekerd, dat de Duitsche regeering ons kind welwilend gezind blijft. „Maar er bereiken ons ook andere berich ten zoo goet het Vad. voort. Zoo, dal men in Berlijn toch wel degelijk ontstemd is, vooral over drie punten. Ten eerste, dol onze regeering, vóór de inbeslagneming van onze schepen, Vnet Amerika ever den af stand van onze schepen heelt onder hand *i.l. (Maar men vergeet te Berlijn toch niet. dat men hier te lande van den aanvang wist, dat we die schepen goed- of kwaadschiks moesten afstaan?) Ten tweede, dat on*« regeering die onderhandelingen voor Duitschiand verborgen hoeft gehejuden. Ten derde het plotseling stop zetetn van onxi Rijnvaart in de maand Maart. „Wij laten nu in het midden wat er. be halve wat wij tusschen haakjes opmerkten, tegen deze grieven zou zijn in te brengen, maar het staat dan wel vast, dol er oor» den Duitschen kant ontstemming is, en dat is zeker niet de gewenschte gezindheid om on derhandelingen te voeren. In elk gevol, men zal er aan deze zijde rekening mee moeten houden." Ten slotte weet de Haagsche berichtgever der Tel. nog mede te deelen dat hét punt waar het bij de zand- en grintkweslie vooral draait, schijnt te zijn de vraag der contrflle. Men weet, dat reeds vroeger door Neder landsche officieren een confrólc-vcls n^ai België is gedaan, in verband met dc bestem ming van het doorgevoerde zand en gint Onze regeering schijnt nu aon een soortge* lijke controle vast te houden, moor over d« regeling daarvan moeten de meeningen uit* eenloopen. Voor dc Nederlandsche regety ring is deze delicate quaestie des te loftipec, wijl ook de Entente op het stuk van der\ doorvoer van zand en grint uiterst gevoelig is, en ieder toegeven naar den éér.en kant dadelijk ontstemming aan de andere zijde opwekt. Misschien is dit do reden dat men in officieele kringen een p ssimistischo op vatting aan den dag legt in zake de oplos sing van het geschil Een artikel van prof. Sleeswijk in da Toekomst geschreven vóór dc verklaring van minister Loudon in de Tweede Kamer, begint aldus: „Reeds lang hadden wij van Duitsche zij de klachten vernomen. H<*t aan onze gren zen onnoodig bemoeilijken van hel bona fide handelsverkeer, het tegenwerken von de uitvoering van overeenkomsten (wat soms zeer sterk op sabotage ging gelijken) en het onzerzijds trnineeren met de oi*der« handelingen over een nieuw ..Wirttfchnftsnb- kommen" da* alles en no" mee.' heeft in Duitschiand ontstemming Toen kwam de inbeslagneming c»r. -.pen cloor de geassocieerden. Die gebeurtenis maakte natuurlijk 0< k in Duitschiand diepen iniruk. Maar men is er ons niet hard oni gevallen. Men begreep, dat wij voor geweld hadden moeten wijkea Ik reisde tijdens de Paaschdogen in Duitsch iand, maar niemand verweet iets aan. Ne- cUrland. Zoo was d<i stemming bij het volk. Maar bij de Duitsche regeering en haar ver- I tegen-4 '••rdiging in ons land is men de zaak inmiddels wet war anders gaan beschouwen. Deze Duitsche klachten hebben wij ernstig op haar billijkheid te onderzoeken. Bedriegen wij ons niet, dan stelt men nan Duitsche zijde niet meer het zoo noodige vertrouwen in de objectiviteit van minister Loudon, hetgeen natuurlijk weinig bevorder lijk -s voor een vlot verloop van onderhun- delingtn, dat in het belang van beide par tijen zoozeer gewenscht is. Vooral was men in Duitschiand zeer onaangenaam getroffen door het feit, dat onze Minister tijdens, da schepencrisis in de Tweede Karner met geen woord had gerept van de zeer tegemoetko mende voorstellen van Duitsche zijde in za ke het alsnog uitvaren van schepen uit Ne derlandsche havens om levensmiddelen te halen. De heer Cort van der Lir den Heeft loter wel verklaard, dat Nederland nici on der Duitschen druk stond, doch dearmedt was de omissie nog slechts ten deele bsr- Er KLmI üo kano»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1