„DE EEMLANDER" AB0HHEMEHT8PRIJS psiis m# (IIVE8TEHTIEI :,v, 'Cl "buitenland" KOLONIËN. B1NNENLAND_ FEUILLETON. Het nest verstoord "Se Jaarpang, No. 238 per 3 maanden voor Amers» pa post f IXJ0. per week (mei gratis verrekering K*gen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummert f 0.05 WckelJjkseb bijvoegsel »D$ Holhndseht Huisvrouw (onder redactie van rbtrèse Hoven) pet 3 miindtn 50 etnL WckelUladi bUvoepel •Wmldnru— pet 3 munden <0 cent HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAAROENBURO UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. «o«« ut«.eHT.e»Mt«. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag 2 Mei 191S dlensuanbiedlngeo l-J regcit I 0J0. groule letter, naar plaatsruimte Voor bande! ec hedrljl bestaan teer voordelige bepalingen tot hel herhaald idvet» teereo In dit Blad, b(J abonnement Eene drculalrc, bevattende da voorwaarden, wordt op taovraag toegezonden. Nabetrachting over de Raadsvergadering. 'n Record-agenda. Niet minder dan vier idozijn punten. Daar waren de heeren van den raad niet tegen opgewassen en zij zijn dan ook na drie uur vergaderens precies halverwege blijven steken. De rest zouden zij hedenmiddag wel verslaan. Bij de ingekomen stukken was een brief van de Zeister Sportvereeniging, aandrin gende om toestemming te geven voor de harddraverijen op Birkhoven. Dat staat niet aan den raad te beslissen. Nu, bij den staat van beleg minder dan ooit. Tot ergernis van den heer Nieuwendijk, die van 's burge meesters advies niet veel goeds verwachtte en daarom ook den raad wilde laten mee spreken. Zelf begon hij al vast. En in z'n kettersche opvattingen omtrent de compe tentie des raads werd hij gestijfd door.... twee leden van de comm. van wetgeving Zoodra hij de feitelijke kwestie aanroerde snoerde de voorz. hem den mond en juridi sche spitsvondigheden ten opzichte van het eenig aanvechtbare punt, de incompetentie des raads, stonden hem niet ter beschikking 't Ging in een goed vaartje over de mees te punten heen. Op twee na. Hoewel er eigenlijk slechts twee tegen standers waren, de heeren De Kempenaer en Stadig, werd er over de invoering van den vrijen Zaterdagmiddag lang gedelibe reerd. Als het_verzet zoo gering is, waarom dan zoo lang gepraat? De tegenstemmers waren niet tegen den vrijen middag, doch vonden het oogenblik van invoering niet geschikt, eerstgenoemde wegens de kosten, de ander van wege zijn stokpaaidje, het voorgaan van het particu lier initiatief. Waartegen de heer Ooster veen terecht aanvoerde wanneer zijn de anti-revolutionaire raadsleden het ooit met elkaar eens dat de vrije Zaterdagmiddag veel gemakkelijker in de overheids- dan in particuliere bedrijven ingevoerd kan wor- oen. De heer Overeem was overtuigd dat de arbeidsprestatie er niet door verminderen zou terwijl de zedelijke en geestelijke op heffing van het personeel erdoor gediend werd. De heer Van Nijnatten zou het al te onbillijk vinden om, nu 'n deel van het per soneel in gemeentedienst reeds den vrijen middag had, 'n ander deel datzelfde te ont zeggen. En zoo dachten de anderen er ook over. Nu de winkels nog bij volle daglicht ge sloten worden, scheen men het oogenblik gekomen te achten om weer eens ruime aandacht te schenken aan de grieven van den middenstand tegen de tarieven van gar en electriciteit. Dat dit zoo laat ge schiedde, is aan de organisaties zelve te wijten, gelijk de burgemeester opmerkte het heeft wel heel lang geduurd voordat hun adres den raad bereikte. De heeren Stadig, Van Kalken, Nieuwen dijk en Oosterveen waren de tolken der middenstanders. Hofland, tegenwoordig de trouwe schildknaap van B. en W., en Nij natten verdedigden het ingenomen stand punt. De tegenwoordige tarieven zullen wel naar niemand's zin zijn, het zijn nood-tarie ven, 'n soort verbruiks-belasting, hoe af keurenswaardig deze overigens zij. Als de middenstanders klagen dat de zwaarste druk op hen gelegd wordt, voeren de anderen daartegenover aan dat vele middenstanders ook gulden tijden gehad hebben (de heer Leinweber gaf frappante staaltjes) en dat zij dit offer zich wel kunnen getroosten, te meer daar ook de gemeente zooveel doet om den weg voor hun succes te effenen. Er zijn middenstanders die niet geprofiteerd hebben, en er zijn ook niet-middenstanders die vette jaren haddenal te ver individua- liseeren is nu eenmaal niet mogelijk, er «zullen altijd en overal slachtoffers en be voorrechten blijven. De heer Van Kalken was dan ook de eenige die verklaarde 'n strikt billijke rege ling te kunnen fabriceeren. Zijn aanbod werd niet aanvaard en met 10 tegen 6 stem men sprak de raad z'n verkleefdheid aan het huidige stelsel uit. Er komt met Pinksteren 'n jongenskamp op Birkhoven. Heerlijk voor die stadsjon- gens. B. en W. waren hun zooveel mogelijk ter wille. Alleen moest afwijzend beslist worden op het verzoek om ook levensmid delen beschikbaar te stellen. Er was 'n adres van de S. D. A. P. om de verzoeken te steunen. Ook wat betreft de levensmiddelen? De roode heeren beschou wen zichzelve als de eenig betrouwbare wakers voor de levensmiddelen. Argwanend speuren zij den heelen dag rond en ruiken overal ongerechtigheden of zien gevaren. Dat is hun recht en in zeker opzicht hun plicht, ons aller plicht. Maar zonderling, nu het hier S. D. A. P.ertjes betreft, trekken ze opeens 'n heel ander gezicht. O, dat grenzeloos-eenzijdig klassebelang I Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. Van generaal Foch, die nu bij de strijd macht van de Entente de positie bekleedt, welke Hindenburg vervult bij de legermacht van de centrale mogendheden, wordt eene verklaring bericht, die voor den thans in het westen woedenden strijd van beteekenis is. Hij heeft verklaard, dat hij borg staat voor Calais, gelijk vroeger reeds voor Amiëns en Compiègne. Die verklaring kan angstige lie den, die zich reeds bezorgd toonden voor het lot, dat Calais, het groote brughoofd van de Engelschen op het vasteland, boven het hoofd hangt, een hart onder den riem steken. De verklaring heeft, zooals alle persoon lijke borgstellingen, slechts in zóóverre waarde, als men vertrouwt, dat de steller van den borgtocht zijne verplichting zal nakomen. Maar als men er waarde aan hecht, dan geeft het te denken, dat de opperbevelheb ber van de Entente-legers Yperen en Be- thune in zijne verzekering niet heeft begre pen. Daaruit zou zijn af te leiden, dat gene raal Foch geen waarborg op zich neemt voor het behoud van die beide plaatsen. Wanneer men zich door de verklaring van generaal Foch, dat hij instaat voor Calais, gerust gesteld voelt, dan moet het ontbre ken van die verklaring ten aanzien van Ype ren en Bethune een reden zijn, om zich over die plaatsen ongerust te maken. Vooral wat Yperen betreft, bestaan er meer redenen tot ongerustheid, die omdat zij van feitelijken aard zijn, van onmisken bare beteekenis zijn. Het verlies van den Kemmelberg heeft generaal Plumer, den Britschen bevelhebber in die streek, ge noopt het centrum van zijn leger in den Yperenboog weer een goed eind terug te verleggen. Bij Vóormezeele en ten Westen daarvan staan afdeelingen van het leger van Sixt von Armin op nog slechts 4 K.M. af stand van de bruggen, die van Yperen voe ren naar de wegen, waarop eventueel de te rugtocht naar Poperinghe en het verder noor delijk gelegen gebied moet plaats hebben. De Duitschers zijn dichter bij deze bruggen dan aanzienlijke deelen van de Engelsche strijdmacht, die den Yperenboog heeft té verdedigen. En vaste stellingen van waarde biedt het zuidwestelijke voorland van Ype ren den tegenstander niet. Zijn rug is dus reeds bedreigd. Ten Oosten van Yperen is de terreinstrook, die generaal Plumer tot dusver heeft moeten ontruimen, 7 K.M. diep. De geheele hoogtenreeks van Passchendaele over Gheluvelt tot aan het kanaal is in Duit- sche handen; met name is dat het geval met de sterke hoogtestéllingen Z.W. ven Zillebe- ke. Op den noordelijken Yperenvleugel wil Plumer zich staande houden, om de kanaal overgangen ten noorden van Yperen niet te vroeg te verliezen. Maar zelfs bij een veili- gen terugtocht op den westelijken oever van het kanaal zijn de moeielijkheden voor dit leger volstrekt niet opgeheven, want de korte afstand, waarop de Duitschers staan van Poperinghe, is oorzaak, dat de Engelschen zich niet meer onvoorwaardelijk zeker kun nen voelén van dit gewichtige punt. Dit alles verklaart de ernstige ongerust heid, die aan de zijde van de Entente heerscht over het toekomstige lot van Ype ren. Verschillende bladen geven aan die on gerustheid uiting. Zoo heeft reeds in het laatst van de vorige week de Daily Mail den toestand aan het front van Yperen ernstig genoemd. Van de Parijsche bladen noemde het Journal den toestond wel niet wanhopig, maar toch zeer ernstig. De Temps heeft een zinspeling gemaakt op de mogelijkheid van den val van Yperen en gezegd, dat dit te betreuren zou zijn wegens de hooge mo- reele beteekenis, die er aan verbonden is. Aan de andere zijde wordt met den aan staanden val van Yperen gerekend als eene gebeurtenis, die weldra is te verwach ten. De deskundige medewerker van de Neue Freie Presse zegt, dat van een taktisch standpunt beschouwd de meening, dat Ype ren onhoudbaar geworden is, op klemmende argumenten steunt; hij schrijft: „Alle ge beurtenissen in en bij Yperen zoowel als op de achterwaartsche verbindingen staan nu onder de nauwkeurige waarneming van de Duitschers, die alles wat zich daar aan de zijde van den vijand beweegt onder vuur kunnen nemen. Bij de reeds aanwezige flon- keering van den Yperenboog van het Zuiden uit is de terugwerking van het Zuidwesten gekomen. Een eventueele terugtocht van den vijand, die, als hij nu moest beginnen, reeds onder bezwarende omstandigheden zou moeten geschieden, kan met elk uur van dralen nog gevaardreigender worden. Rede nen genoeg voor den vijand om Yperen prijs te geven. „Er mag echter niet uit het oog verloren worden, dat het prijs geven van Yperen aan het prestige van Frankrijk en vooral van Engeland een doodelijken stoot zou toebren gen. Gallische trots en Britsche zelfover schatting hebben reeds dikwijls genoeg de militaire doelmatigheid aan de prestigeover wegingen ondergeschikt gemaakt. Het zou daarom niet te .verwonderen zijn, als de Anglo-Franschen de allergrootste offers brengen om zoolang te volharden als zij nog hoop hebben den Kcmmel te heroveren. Ge lijk de Italianen in<.£rtijd, "ter will? van het prestige, om het bezit van den San Ga- briele hekatomben nutteloos hebben opge offerd, zou de Kemmelberg een Vlaamsche Monte San Gabriele kunnen worden. In ope ratief opzicht zou dit voor de Duitschers sleohts een voordeel kunnen zijn. „Aan den anderen kant ligt het in het eigen belang van de Duitschers, dat zij het succes niet meer uit de handen geven. Zij moeten het vasthouden, omdat anders de geheele strijd ren Noorden van de Lys vruchteloos zou zijn geweest. Wanneer dus de Duitschers, zooals is te verwachten, de winst vasthouden, dan is het handhaven van Yperen op den duur onmogelijk, als de Engelschen niet nu reeds de operatieve consequentiën trekken uit hunne taktische verliezen. De vraag van de ontruiming van Yperen is voor het vijandelijke legerbevel brandend geworden." De oorlog. Op de oorlogstooneelen is de strijd niet van ingrijpend gewicht geweest. Het bericht v8n gisteravond meldt, dat niets bijzonders is voorgevallen. Londen, 1 Mei. (R.). De Britsche sloep Cowslip is den 25en April getorpe deerd en in den grond geboord. Vijf offi cieren en een man worden vermist. De tor pedoboot no. 90 is den 25en in zwaar weer gezonken. Een officier en 12 man worden vermist en zijn vermoedelijk omgekomen. Londen,! Mei. (R.) De Times bericht: Prins Sixte de Bourbon heeft Maandag den konig van Spanje bezocht volgens een bericht van de Puerta del Sol. Hij was ver gezeld van zijn broeder prins Xavier en gaf koning Alfonso inlichtingen over zijne brief wisseling met zijn Habsburgschen bloedver want. Er wordt bijgevoegd, dat de prins uit de Spaansche hoofdstad naar het Belgische front is vertrokken. Terzelfder tijd is in Stockholm bericht ont vangen, dat keizer Karei een nieuwe vredes poging doet en dat hij een beroep doet op Italië om daaraan aandacht te schenken in zijn eigen belang. Van deze geruchten kan alleen worden ge zegd, dat zij innerlijk niet geloofwaardig zijn. Het kan wel zijn, dat de jonge keizer tracht Italië in verzoeking te brengen en mogelijk ook België, zoo als hij ook getracht heeft met Frankrijk te doen. Maar de uitkomst van dergelijke pogingen zou natuurlijk de zelfde zijn, want zij zouden voor de gealli eerden slechts van belang kunnen zijn als nieuwe aanwijzingen, dat de keizer zich be wust is van de gevaren, die hem bedreigen, en zoekt naar een weg om daaraan te ont komen. Londen, 1 Mei. (R.) Er is een Order in Council uitgevaardigd*, waardoor het in werking treden van de bepalingen van den nationalen dienst wordt uitgesteld voor zoo veel Ierland betreft. De Daily News bericht, dat de regeering besloten heeft de conscrip tie in Ierland eenige weken onuitgevoerd te laten, totdat kan worden beoordeeld welk succes het Homerule-ontwerp zal opleveren. De regeering hoopt dit ontwerp de volgen de week in te dienen. Bern, 30 April. (W.-B.). Terwijl de nationalisten en de Sinn Feiners bij hon derdduizenden den eed onderschrijven zich tegen de uitvoering van den verplichten krijgsdienst in Ierland met alle beschikbare middelen te verzetten, zijn er aanwijzingen, dat Ulster in 't geheim een verzet voorbe reidt tegen de invoering van homerule. Sir Edward Carsoin heeft aan de pers een langen brief gezonden, waarin hij betoogt, dat als de regeering de homerule aan Ulster opdringt, zij Hare plechtigste beloften breekt. Het verholen dreigement in dezen brief komt duidelijk aan den dag in een brief van Carson aan de secretaris van den raad der unionisten in Ulster, waarin hij eene spoe dige reorganisatie van de sedert het uit breken von den oorlog stop gezette machi nerie in de geheele provincie aanbeveelt. Kopenhagen, 30 April. (\V. B.) Bij de verkiezing van kiesmannen voor het landsting werden gekozen 1399 aanhangers van de regeering (sociaal-democraten en ra dicalen) en 1577 opposanten (conservatie ve linkerzijde, kerkelijke lijsten en bedrijfs* partijen). De kiesmannen zullen in de vol gende week bijeenkomen om 54 leden van het landsting te kiezen. Het landsting bestaat uit 72 leden, waar van 18 reeds gekozen zijn door het vorige landsting. Weenen, 1 Mei. (Part.) De eerste ge zant van de Ukrainische republiek te Wee nen Jakowliw zeide in een onderhoud met vertegenwoordigers van de Weener dagblod- pers, dat in Kiew de orde terugkeert', al kan ook het door de Bolshewiki aangerichte on heil eerst langzaam goedgemaakt worden. Uit Groot-Rusland komen slechte geruchten. De Russische gevangenissen zijn propvol. Ip de steden heerscht het gepeupel. Men hoopt in Kursk spoedig te komen tot het sluiten van den vrede tusschen d€ Ukroinen en Groot-Rusland. De oogst in de Ukraine belooft schitterend te zullen verloopen. Washington, 1 Mei. (R.) De Ship ping Board bericht, dot in totaal 240.000 ton nieuwe scheepsruimte zijn gebouwd Twee derden doorvan zijn voltooid in d< laatste halve maand. San Francisco, 1 Mei. (R.) De ge wezen Duitsche militaire attaché von Brinc- ken is veroordeeld tot twee jaren gevange nisstraf, de agent van de Norddeutsche Lloyd Capelle tot vijftien maanden, de an dere beklaagden tot kleinere straffen. Weenen, 1 Mei. (Part.) Prinzip, do moordenaar van het Oostenrijksche troon- opvolgerspaar, is in de gevangenis van de vesting Thereslenstodt aan beentuberkulose gestorven. Oott-lndlê. i ovinfe. De correspondent van de N. R. Ct. te Soerabajo seint De heer Lovink zal binnenkort zijn ont slag nemen als directeur van het departe ment van landbouw, handel en nijverheid. Hij zal benoemd worden tot president van het Kinabureau te Amsterdam als opvolger van mr. Ramaer. HeclitnlugaiiK goweigerrt. De Raad v. Just, te Soerabnja heeft ge weigerd rechtsingang te verleenen tegen den gewezen leeroor Baars, ter zake van opruiing Kameroverzicht Tweede Kamer Na installatie van den nieuwen commies griffier baron D e V'o s van S t e e n w ij k, werd in de zitting van Woensdag de behan deling van het wetsontwerp tot instelling van een handelsregister voortgezet. Het amendement-Van Raalte, om het houden van het register niet aan de secretarissen der Kamers van Koophandel, doch aan de griffiers d.er kantongerechten op te dragen, werd ingetrokken in verband met de Nota van Wijzigingen, waarbij het houden van het register aan de griffiers wordt opgedragen in afwachting van een wettelijke reorgani satie der Kamers van Koophandel. In verband met de door den heer Van Raalte gevraagde stemming over art. 7 en aankondiging van een amendement- Rutgers op art. 2, werd de behandeling ge schorst tot morgen. Aan de orde was nu de wijziging der wet op de vermogensbelasting (be lasting op ongebouwde eigendommennaar verkoopwaarde in plaats van naar de be lastbare opbrengst). Nadat de Voorzitter heeft medege deeld dat is ingekomen een voorstel van de fractie van voorzitters, behalve den heer Van Raalte, betreffende bet onderzoek door een staatscommissie naar hetgeen tijdens den toestand van oorlogsgevaar heeft plaats gehad ter zake van de voorziening van het land met levensbehoeften en ter ondersteu ning van landbouw, nijverheid 'en handel. De 'heer Van B e r e s t e ij n verdedigt het amendement om kunstvoorwerpen niet te beschouwen als belastbare vermogensbe- standdeelen. Men neemt veeleer vrede met een onge zond karakter dan met een ongezond gestel. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—v an Ede n. I. De lente en het zachte weer hadden zich aangekondigd met het woeden van een gewel digen slorm over het land. Van alle kanten werden zware verliezen gemeld, overal dre ven wrakgoederen en rondhouten tusschen de eilandjes. En in de steden langs de kust wa ren eeuwenoude rcuzenboomen geknakt als zwavelstokken, kleine pakhuizen waren ver nield en de vaartuigen hadden zich weten los te maken, ofschoon zij dubbel vastge- meerd lagen. De kleine landingsplaats op Skjoergaard- strand werd beschermd door Skjoergaard zelf en zijn honderden vruchliboomen. De wind had gehuild en gegierd en met rêuzenkracht ge- beuk! op de kleine huizen met roode daken, alsof hij hen weg wilde blazen cn met zich voeren in zijn wfWe jacht. Maar zulke oude schippershuizen zijn taai, zij hebben zoo menigen stoot te verduren ge had in den loop der tijden; zij gaven zich niet over, zelfs niet wanneer de storm scheen op te komen uit de diepste diepten der zee. De balken kraakten slechts cn zij lieten den wind loeien en brullen door de binten van het dak. En de menschen gluurden door hun kleine ruitjes om te zien of dc storm bedaarde. Drie dagen en drie nachten waren dc gol ven over den aanlegsteiger geslagen, zoodal het niet geraden was er te komen. Drie et malen lang had de bevolking in dien zwijgen den angst verkeerd, waaraan onze kustbewo ners zoo gewend zijn. En in den nacht van den derden dag bulderde dc storm zóó en was de vloed gekomen zoodat de vlaggcstokkcn zwiepten en de wind nat van vocht werd voortgedreven. Maar den vierden dag 's morgens lag de zee als door oen wonder kalm, buiten in de baai, en de hemel was zachtblauw en als schoon geveegd, en de zon speelde met een schijnsel als van groen gekleurd glas op de schuimende kuiven der golven, buiten in de branding. In zulk een donkeren Aprilnacht kan er van alles gebeuren^ Wat nu ieders belangstelling wekte, was dat er, bij het aanbreken van den dag, bij Graa- holm een als schoener getuigd en gehaperd schip halverwege op het slrand zat. In de duisternis was het door den storm naar bin nen gedreven en door een gelukkig toeval met den boeg op een plaats geloopen waar het vast was blijven zitlen zonder gebroken te we den. Van de masten waren slechts kleine stompjes over. De verschansing, dc hut en alles aan boord was weggevaagd. Maar wat meer dan iets anders de fantasie in beweging bracht, was, dat aan een stang een zwarte doek werd gezien. Deze was aan den éénen kant geheel gescheurd, maar er was geen twijfel aan liet was niet meer of minder dan de pestvlag. De mare over liet wrak ging als een loopend vuurtje langs de kleine huizen die aan den voet der klippen lagen. Kleine*jongens ston den legen het felle zonlicht in te staren met hun handen voor de oogen en de oudere menschen verzamelden zich in groepjes. Men had den storm geheel vergeten. Het wrak, dat in den loop van den nacht opgedoken was ah een wonder nam ieders aandacht in beslag. F.r werd gepraat en ge gist. Het praatje ging. dal liet een oud fregat moest zijn. dat omgebouwd was liet hcele falsoen cn de romp met dc groene koperbe- klceding wees er op. dat het voorheen een oorlogsschip moest zijn geweest. Ieders opmerkzaamheid werd op dit oogen blik gericht op een paar booten, die dadelijk te water waren gelaten en nu in den helderen morgen naar buiten roeiden. Het was zoo stil. dal het geluid der riemen om de pinnen over de geheele baai werd ge hoord, en liet was zoo helder dat de gestalten het groene kristalheldere water onder dc kiel. der roeiers zich duidelijk weerspiegelden in liet waren de oude visschers Enok Enoksen en David Hyse, die onmiddellijk ieder in hun boot er op uit waren gegaan. Zij waren erva ren zeelui, die nu aan den wal leefden en in hun onderhoud voorzagen door een weinig te visschen. Terwijl zij het wrak naderden, zwenkte de eene boot na de andere, alsof zij het vaartuig nauwkeuriger wilden opnemen. De oude Enok, die het schip op zijde kwam, rustte een oogenblik uit op de riemen. „Ohoil" riep bij op slependen toon. Niemand antwoordde. ,.Ohoi!'' zong hij met nog luider stem. Er scheen geen levende ziel aan boord te zijn. De twee boolen bleven een oogenblik liggen en kruisten toen om het wrak Hel was een* ijzeren schip en er klonk nu en dan een lange, zóemenden toon uit het ruim. Enok en David Ilysc waren er niet vrij van tc meenen dat er geesten aan boord huisden. Maar toen streken zij zich* over den mond, staken hun pruim in hun vestzakje, en enter den voorzichtig langs een touw dat buiten boord hing, naar boven. Terwijl zij over dc reeling wilden wippen, werd de deur van de kaartenkamer geopend, en een jonge man in een jerscytrui en blauwe broek kwam te voorschijn. Hij was doodsbleek, en er waren ^roole, donkere kringen om zlin oogen, alsof hij nach ten aanéén niet had geslapen. Een eigenaar dige trek om den mond deed vermoeden dat hij gewoon was te commnndeeren en gehoor zaamd tc worden. Met zijn kleinen, zwarten knevel cn zijn lenige gestalte geleek hij meer op iemand die aan zeilsport doet dan op een schipper. Ilij maakte ecu beweging met zijn hand om hen terug le houden. „Er is hier koorts aan boord," klonk het meteen wonderlijk ver moeide stem, alsof hij in zich zelvcn sprak. ■7,Het heeft niet weinig gescheeld of wij waren allen gebleven", ging hij voort. Maar op eens werd zijn toon koel zakelijk. „Vier man zijn overboord gegaan, elf liggen ér beneden iialf-dood. Ik ben de eenige aan dek. De schuit werd hier van nacht als een bal neergcslingerd. Waar ben ik hier?" vroeg hij met een belangstellende blik naar het land. „Dit is Skjoergaardstrand", verklaarde oude Enok, „ja, hel geluk is mei u geweest, kap- lein. Een wonder is het dat u zóó leland is gekomen". Er lag zooveel kalmte en vastheid over de gestalte van den kapitein dat Enok zijn best deed zijn woorden zoo netjes mogelijk te kie zen. „Dat dacht ik wel", knikte de vreemdeling voor zich heen. „Roei terug en meld. dal het de „Atalanta', van Buenos Aijres is, cn dat er gele koorts aan boord is. Dc schuit ligt hier voorloopig veilig." Zijn toon klonk als een commanda, dat geen tegenspraak duldde. De twee visschers bleven inlusschen slaan alsof zij over iets dachten. „Wij meenden dat er misschien iels wns, waarmee we den kap- tcin konden helpen*, sprak David Ilysc ein delijk voorzichtig. „Dank u, met niets", antwoordde de vreem de. Even daarna roeiden dc beide booten naar den haven terug. De riemslagen klonken zacht in hel water, en iedere slag werd door hon derd oogen van den wal gevolgd. De gebeurtenis was zoo spoedig mogelijk naar de naastbij gelegen stad geseind eij in: den namiddag kwam dc stoombarkas van de gezondheidscommissie in zicht Dc barkas ging loefwaarls van hel schip liggen, zoodat inen niet kon zien wat er voorviel Maar men bemerkte dat het plotseling levendig werd op het dek cn dal cr een zwart langwerpig voor werp weggedragen werd. Elf zulke langwer pige dingen werden geteld, die nllcn voorzich tig over de reeling werden getild. Of de inhoud levend of dood was, daarvan wist men niets. Men hield zich zorgvuldig aan de uitspraak van den kapitein, dat er elf van de manschappen halfdood waren. (Wordt vervolgd.!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1