AMERSFDOBTSCH DAGBLAD nuioamiiiimitiïürfa buitenland "binnenland DE EEMLANDER" 16e Jaargang, No. 239 IBMIUCMCUTCDDIIC P" "»"ndcD *oot Amerj. AuUnnLliltn I urnlJu foorl f 1.50, idem franco pa pos' 2.00i per week (met gratis verzekering fayn ongelukken) f 0.14. aizonderlljke nummert f 0.05 Wekelljkscb bijvoegsel HolUndsch* HfUmmaw (onder redactie tan Thirèse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelljkseb bijvoegsel •WKtldrtvu** per 3 maanden 60 cent. HOOFDREDACTEUR: M*. D. J. VAN SCHAARDENBURQ UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik utrcchtschibt. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 3 mei 191a ditnsUinbicdingen 1—5 regel» 0.50. groote lellen naar pIjjBmlmte Vooi hendel en hedrlll txauan teer eoordeelige bepalingen tol het herhaald advcn teereo In dit Blad, by abonnement. Eene drculalm, bevattende d, voonraarden. wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Het einde van den strijd in Finland. De strijd tegen de anarchie in Finland na dert zijn einde. Evenals in de nieuwe staats lichamen, die in het oosten in wording zijn, wordt in het oude grootvorstendom, dat in 1809 van Zweden werd afgescheiden en dat van het uiteenvallen van het Russische cza- renrijk partij heeft getrokken om zich onaf hankelijk te verklaren, zonder veel moeite de taak van vredeshersteller door Duitsch- land vervuld. Het ijs, dat den toegang tot de Finsche havens versperde, heeft eenige ver traging teweeg gebracht in het aan land brengen van het Duitsche hulokorps, dat i kort nadat de vrede tusschen Duitschland en Rusland gesloten was, op de roepstem van de door de roode garde in 't nauw ge brachte wettige regeering was uitgezonden. Waar nadat den 3en April de Duitsche troepen den voet hadden gezet op den Fin- schen grond, is het werk met bekwamen spoed aangevat. Den 18en April werd be richt, dat het zuidwestelijke gedeelte van Finland geheel van de roode garde bevrijd was. Den 24en April volgde het bericht, dat ten Noorden van Lahti de verbinding met het Finsche leger verkregen was. En de al lerlaatste dagen brachten de tijding, dat eene poging van de roode garde om de Duitsche linie N.-O. van Tavastehus en Lahti door te breken, onder zeer zware verliezen voor haar was afgeslagen, en tegelijk het bericht, dat Finsche troepen de vesting Wiborg, dicht bij de grens in het Zuidoosten, hebben ge nomen en dat daarhii He aanvoerder van de roode gardisten Kullervo Manner in ge vangenschap is geraakt. De strijd loopt dus naar het einde. Men denkt er reeds aan het werk van reorgani- atie en wederopbouw ter hand te nemen. 0e regeering heeft haren zetel uit Wasa, lat haar tot wijkplaats heeft gediend in de Hagen toen de revolutie in Zuid-Finland tri omfeerde, weer naar de hoofdstad Helsing- irs overgebracht. Een lid van de regeering, 'f> senator Castren, heeft it\ een interview hoop uitgedrukt, Hat de toestand zonder t< ^roote moeilijkheden geregeld zal kunnen ordqn. De landdag zal den arbeid, dien hij eeft moeten onderbreken, spoedig weer noéten opvatten. Een bezwaar levert het in- »usschen op, dat velen van de sociaal-demo cratische leden van den landdag zich aan landsverraderlijke handelingen hebben schuldig gemaakt en veroordeeld moeten worden, hetgeen hunne uitsluiting van den landdag meebrengt. In de daardoor ledig ko mende plaatsen zal door verkiezingen moe ten worden voorzien. Totdat die plaatsen vervuld zijn, is de landdag niet meer dan een romppariement en zullen geene wetten van ingrijpenden aard tot stand gebracht kunnen worden. Dat zal moeten blijven wachten, totdat de landdag weer voltallig is. Tot zoo lang zal ook Hp v-raag moeten blijven rusten, of de nu geldende grondwet ge handhaafd zal blijven. Eene andere vraag, die bij de nieuwe in richting van het Finsche staatsgebouw aan de orde zal komen, is die of Finland republi- keinsch of monarchaal zal worden geregeerd. Die vraag is dadelijk nadat de onafhankelijk heid van Finland was uitgeroepen, aan de orde gesteld. Tot klaarheid is men echter daarin nog niet gekomen. Een correspondent van de Vossische Zag. noemt twee Candida- ten, die voor de bezetting van den troon van Finland worden genoemd; hij zegt naar aan leiding daarvan: „De Duitsche candidaat, prins Oskar, werd blijkbaar van Engelsche zijde gelan ceerd. In Duitschland zou men zonder twij fel er aan gedacht hebben, dat deze prins buiten staat is een zeer gewichtigen plicht van den koning te vervullen, omdat hij mor ganatisch getrouwd is. In Engeland zag men deze fout over het hoofd, want het kwam er slechts op aan de Duitsche hulp voor de Finsche republikeinen verdacht te maken, Maar het eigenaardige was, dat er dadelijk aan Duitsche zijde deskundigen waren, die in den gestelden val liepen en luchtkastee- len bouwden voor de problematieke dy nastie. En daar, waar men het plan had uit gedacht, kon men vergenoegd in het vuistje lachen. Men had immers de bevestiging van de Duitsche plannen op de heerschappij zoo vlug en gemakkelijk gekregen als men maar kon wenschen. En men kon dus „tot be strijding van het Duitsche gevaar" een twee de candidatuur lanceeren: die van den Deen- schen prins Axel, den zoon van eene prin ses van Orleans. Hoe de zaak ten slotte zou uitloopen, was onverschillig. Men had in ieder geval 'gezorgd voor de lieden, voor wie ook de tegenwoordige wereldcatastro phe in de eerste plaats een turf is voor dy nastieke wedloopen. „Maar één factor had men bij deze be rekeningen geheel buiten aanmerking gela ten: dat waren de Finnen. Ik heb velen van dezen uit alle kringen van de bevolking ge vraagd om hunne meening en hunne wen schen over den toekomstigen regeerings- vorm. Wat de theoretici van de eene of de andere zijde zeiden, woog ongeveer tegen 'elkaar op. Interessanter waren de lieden, die voor de vox populi kunnen doorgaan: geko zenen van het volk of althans mannen, die in nauwe voeling met het volk dagelijks prak tisch werkzaam zijn. Die waren zonder uit-' zondering republikeinen. Velen van hen verklaarden zich theoretisch voor aanhan gers van de monarchie, die echter praktisch voor Finland ongeschikt was. En één, die eene positie van hoog aanzien bekleedt, zeide kort en bondig, dat de weg naar het koningschap slechts ging over de lijken van de tegenwoordige regeering." De oorlog. Van de oorlogstooneelen weer het korte bericht, dat stereotiep begint te worden: Geen nieuws. De strijd bepaalt zich in hoofd zaak tot artilleriegevechten. De Engelsche regeering heeft een nieuw spergebied in de Noordzee ingesteld tus schen Noorwegen en de ten Noorden van Schotland gelegen Orkney- en Shetland- eilanden. De vrije scheepvaart in de volle zee wordt daardoor opnieuw belemmerd. B e r J ij n 2 Mei. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. Voor Sebastopol braken wij den vijande lijken tegenstand. De stad werd gisteren zonder strijd door ons bezet. B e r 1 ij n, 28 April. (W. B.) In Bem zijn de onderhandelingen, die sints verschei dene weken tusschen vertegenwoordigers van de Duitsche en de Fransche regeerin gen over kwestiën betreffende krijgsgevan genen gevoerd worden, tot een bevredigend einde gebracht. De regeling, die is getroffen, betreft de uitwisseling van een aantal Duit sche en Fransche krijgsgevangenen. Bij een minimum-duur van de gevangenschap van 18 maanden zullen de krijgsgevangen offi cieren in Zwitserland geïnterneerd, de on derofficieren en manschappen rechtstreeks naar huis gezonden worden. Verder bevatte de overeenkomst nog een leeks gewichtige bepalingen over de inrich ting van het dienstbedrijf in de gevangen kampen, over de voeding en de krijgsgevan genen, inzonderheid hun broodrantsoen, over de uitvoering van gerechtelijke en dis ciplinaire straffen en over de behandeling van de bevolking in de bezette gebieden. Het Pruisische huis van afgevaardigden heeft bij de behandeling van het wetsont werp tot hervorming van de regeling van het kiesrecht, een voorstel tot herstel van de oorspronkelijke regeeringsvoordracht, die de invoering van het gelijke kiesrecht met geheime stemming bepaalt, met 235 tegen 183 stemmen verworpen. Daarna werd het voorstel dei commissie, dat een. meervoudig kiesrecht beoogt, aangenomen met 232 te gen 183 stemmen. Deze beslissing is nog niet definitief, want de zaak komt in derde lezing nog weer aan de orde. Londen, 2 Mei. (R.) De Meibetooging van de socialisten te Glasgow werd door een groote menigte vijandig ontvangen. De vlag werd vernield. Washington, 2 Mei. (R.) Oorlogs- secietaris Baker zal waarschijnlijk heden in de legercommissie verschijnen om zijn pro gramma aan te bieden tot versterking van het Amerikaansche leger, ten einde het hoofd te bieden aan den Duitschen aanval. De kwestie van de uitrusting en het vervoer is heden besproken in eene vergadering van leden van den oorlogsraad. Men is aan het oorlogsdepartement van meening, dat het mogelijk zal zijn dit jaar minstens drie mil- lioen manschappen te behandelen. Washington, 2 Mei. (R.) Volgens berichten van het schatkist-departement hebben naar schatting reeds 12 millioen mcnéchen ingeschreven op de derde vrij- heldsleening tegen QVs millioen op de twee de en 4>i millioen op de eerste leening. Het totaal bedrag der inschrijvingen is nu ruim 2500 millioen dollars. Washington, 2 Mei. (R.) Het spoor- bestuur heeft orders gegeven voor 1025 passagiers- en vrachtlocomotieven aan de American and Baldwins Locomotive works, voor een bedrag van 60 millioen. Washington, 2 Mei. (R.) De War Trade Board heeft ruwe rubbel geplaatst op de beperkte invoerlijst en den j>rijs naar mate van de kwaliteit bepaald respectievelijk op 62, 63 en 68 cents te New-York. Verspreide Berichten Londen, 2 Mei. (R.) Een telegram zonder datum uit Port Atlantic bericht, dat de kuststoomer City of Athens bij de kust van Delaware met een kruiser in botsing is geweest. 74 menschenlevens zijn verloren gegaan, 61 personen zijn door een boot van den kruiser gered. Het stoomschip zonk na zeven minuten; de kruiser werd niet bescha digd Londen, 1 Mei. (R.) Heden morgen spoelde in Bridlington (Yorkshire) een mijn aan. die met geweldige kracht ontplofte. De ontploffing werd in de geheele stad ge voeld. Alle huizen langs het zeefront zijn beschadigd en in een honderdtal werden de ruiten stuk geslagen. Kameroverzicht Tweede Kamer De post var: 120.000 voor voltooiing dei inrichting van 't gebouw voor den post chèque- en girodienst te 's-Gravenhage, waarvan reeds 40.000 was toegestaan, werd in de zitting van Donderdag verworpen met 37 tegen 24 stemmen. In verband daar mede werd de behandeling der suppletoire Waterstaatsbegrootirtg geschorst. De motie-Ter Laan betreffende de ontei gening der oeverterreinen langs de Oude Maas bij totstandkoming van den waterweg van Dordrecht naar zee werd verworpen met 47 tegen 15 stemmen. Instelling handelsregister. De bepaling betreffende de vermelding der 'nationaliteit van commanditaire ven nootschappen wordt aangenomen met 47 tegen 15 stemmen. Het amendement-Rutgers om niet in het register op te nemen land- en tuinbouwers en visschers, die geen anderen handel drij ven dan uit hun bedrijf voortvloeit, wordt aangenomen z. h. St., na aanneming met 54 tegen 3 stemmen van het sub-amende- ment-Gerretson om ook ambachtslieden uit te zonderen. Het amendement van de commissie van rapporteurs, tot betere regeling van het hooger beroep in zake de inschrijving, wordt door de regeering .overgenomen. De eindstemming over het ontwerp zal op een nader te bepalen dag plaats hebben. Aan de orde is daarna het ontwerp-Duys c.s., betreffende de Ouderdomsvoorziening. De heer Snoeck Henkemans doet een dringend beroep op de wijsheid van de Kamer om het ontwerp niet aan te nemen, in de eerste plaats om den inhoud, in* de tweede plaats om het tijdstip van indiening. Hij beveelt als compromis aan, het op nemen van zelfstandig werkenden beneden de loongrens, van invaliditeitsverzekering en verplichte verzekering. De heer VanVuuren protesteert tegen de afwezigheid van verreweg de meeste vrijzinnigen bij de behandeling van hun ont werp en betoogt dat de indiening van het ontwerp strijdig is met de politiek van het bestand gesloten op verzoek der linker zijde. Spr. beschouwt de indiening van het ontwerp als een wanhoopspoging om poli tieke onmacht te bedekken. Te 4 uur 15 werden de beraadslagingen verdaagd tot Vrijdag half 2. Ben enten Dc Staatscourant van 2 Mei bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek ccr\ ontslagen onder dank E. Nicrstrasz, hypotheek-bewaarder te Leeuwarden; benoemd tot essayeur bij den waarborg en de belasting der gouden- en zilveren werken te Utrecht II F J. Caub, adjunct-controleur bij dal dienstvak te den Haag; tot belasting-ontvanger te Oude Tonge H. van Hartem, rijksklerk le klasse bij dc be lastingen te Breda; op verzoek eervol ontslagen J. Zeilemakcr als burgemeester van Nibbixwoud; benoemd tot inspeclrice van hel Middelbaar Onderwijs mevrouw M. E. Leliman—Bosch te Baarn; lot gewoon hoogleeraar in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor het onderwijs in de algemeene geschiedenis der middeleeuwen, diplomatiek, palacographie en aanverwante hulpmiddelen der geschiedenis dr. O. Oppermann en voor het onderwijs in dc oude geschiedenis dr. H. Bolkestein, beiden thans buitengewoon hoog- lecraar; lot gewoon hoogleeraar in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit le Lei den voor het onderwijs in talen en geschiede nis van Babylonië en Assyrië dr. G. J. Thierry thans buitengewoon hoogleeraar; benoemd tot notaris te Lisse mr. J. P. van den Brink thans te Alblasscrdam. Z. K. II. de Prins begaf zich gistermid dag naar Leiden ter bijwoning aldaar van de algemeene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot"/ Na afloop der vergadering verraste Z. K. II. het gezelschap door den boottocht naar dc Kaag mede te maken, waarna de Prins ook deel nam aan den gemeenscbappelijken maaltijd in het Restaurant „De Vergulde Turk" te Leiden. Salarissen ambtenaren en beambten. Naar uit parlementaire krin gen wordt vernomen, zal de Tweede Kamer de voorstellen tot verbetering van salarissen van ambtenaren en beambten, om elke ver traging te voorkomen, aannemen in den vorm, waarin zij door de regeering zijn in gediend. Er zal echter krachtig op worden aangedrongen, de geheele verhooging en niet 75 zoo spoedig mogelijk te doen in voeren en om de noodige correctiën te doen aanbrengen in die salarissen, waarvan de billijkheid ten opzichte van andere salarissen wordt erkend. Personeelgebrek bij de pos- te r ij e n. Gemeld wordt, dat om aan het steeds nijpende personeelgebrek bij poste rijen en telegrèfie het hoofd te kunnen bie den, bij wijze van proef, tijdelijk op de Am- sterdamsche bijkantoren de commiezen-titu lair en adjunct-commiezen voor een gedeel te zullen worden vervangen door bevorderd lager personeel. Men hoopt zoodoende vol ledig bevoegde ambtenaren beschikbaar te krijgen om de verloven, die gevaar liepen ingetrokken te worden, te kunnen afwikke len. Directeur openb.are werken B r e d a. B. en W. van Breda hebben de vol gende voordracht opgemaakt voor directeur van openbare werken aldaar1. L. S. P. Scheffer, Utrecht; 2. C. G. Beltman, Amers foort; 3. J. F. A. Elick, Teteringen; 4. J. M. D. Kentie te 's Gravenhage. H. J. Bleek er. f T^ Lochem is gisternamiddag overleden de reserve-ma joor H. J. Bleeker, commandant van het 13e landweerbataillon, waarvan de staf te Doe- tinchem is gevestigd. W. A. Beschoor. t Te 's-Graven hage is op 62-jarigen leeftijd overleden de heer W. A. Beschoor, de bekende vroegere firma'-4 van den boekhandel van dien naam. M. G. de Gelder., t In den ou derdom van 48 jaren is te Rotterdam over leden de heer M. G. de Gelder, directeur van de Rotterdamsche Droogdok Maat schappij. Hij was schrijft de N. R. Ct. een zeer bekwaam ingenieur, die de Droog dok Maatschappij tot een reusachtige on derneming heeft gemaakt, bovendien een man, die sociaal voelde en daarvan o.a. in zijn stichting van het Tuindorp Heyplaat blijk heeft gegeven. NMlerland «n de oorlog Nederland en Duitschland. De Berlijnsche correspondent van het Holl. Nwsb. seint: Naar ik verneem waren reeds Zaterdag 27 April alle tusschen Nederland en Duitsch land hangende vraagstukken opgelost en wel dat van den uitvoer evenals dat van den doorvoer van zand en grind en evenals in beginsel het vraagstuk tot hervatting van bet goederenverkeer over het Nederlandsche ge deelte van den spoorweg AntwerpenMün chenGladbach. Wat dit laatste vraagstuk betieft, zoo moesten nog enkele onderdee- len worden geregeld. Ook hiervoor is een bevredigende oplossing gevonden, zoodat de geheele zaak thans practisch is afgedaan. De Magdeburgische Zeitung schrijft: In een telegram uit Den Haag aan de Frankf. Ztg. van 27 April lezen wij o.a.: Als een teeken van Nederlands goeden wil moet men het ook beschouwen, dat dadelijk de wan toestanden bii de behandeling der reizigers aan de grens zijn opgeheven. Een beschik king van den minister van financiën heeft gelast, dat goederen, die de reizigers gebrui ken of dingen, die zij aan het lijf dragen, niet meer geconfiskeerd mogen worden en dat de reeds weggenomen dingen öf worden den teruggegeven, M in waarde worden be taald. Ook in de bezwaren ten opzichte van de Rijnscheepvaart is reeds voorzien. De schepen waren in talrijke gevallen gedwon gen aan de grens hun lading te lossen voor een doorzoeking, hetgeen in vele gevallen een vertraging van 12 tot 30 dagen en groote kosten meebracht. Van nu af aan moet bij het inladen der schepen een Ne- derlandsch ombtenaar tegenwoordig zijn, op dat eens voor al onaangenaamheden bij de grensonderzoeking wegvallen. De militaire verloven. Naar het Hbld. verneemt, worden de mili taire uitzonderingsverloven weder toege staan. \e«lerlani1 eu He eeassocieerilc n Aan het slot der Britsche antwoord-nota, welke wij voor het grootste deel reeds in een vorig nummer vermeldden, ontleenen wij nog dat de Britsche regeering, na ver schillende juridische uiteenzettingen te heb ben gegeven over het recht van angary, be reid is toe te geven, dat in één opzicht dit récht kan worden beschouwd als te zijn ge matigd in moderne tijden. Overeenkomstig de oude practijk ervan was het niet alleen geoorloofd om neutrale scheepsruimte te re- quireeren, doch ook gezagvoerders en man schappen zelfs tegen hun wil te dwingen om op hunne schepen tijdens het gebruik ervan voor militaire doeleinden werkzaam te blij- en. Zulk een dwang zou niet in overeen stemming zijn met modeme denkbeelden en het is, zoo zegt het antwoord, onnoodig te verklaren, dat het optreden van Z. M.'s re geering niet zulk een dwang op de beman ningen der in beslag genomen schepen in zich sluit. De Nederlandsche regeering beweert dat de genomen maatregel alleen op geweld be rust. Z. Ms. regeering wenscht daartegen over te beweren, dat de maatregel in ieder geval in de mate waarin hij is toegepast, een uitoefening is van het recht van souve- reiniteit. De meeste schrijvers over internationaal recht bepalen zich er toe het recht te be schouwen als eenmaal bestaande zonder te trachten het na te vorschen tot zijn oor sprong, doch het schijnt de Britsche regee ring toe, dat de werkelijke toedracht juist worde gesteld door Azuni, die zegtHet augarierecht behoort tot de prerogatieven der hoogste macht. Dit augarierecht is een regelmatig recht, waarvan de souvereine maohten gebruik maken in gevallen van noodzakelijkheid of algemeen nut." Het wordt algemeen erkend, dat het recht van een souvereine staat zich uitstrékt over alle eigendommen binnen zijn jurisdictie, onafhankelijk ervan wie de eigenaar is en neutrale eigendom onder de jurisdictie van een oorlogvoerende valt, bij gebreke van een speciale verdragsbepaling en bij drin gende noodzakelijkheid evenzeer onder de requisitie als het bezit van een eigen onder daan. Indien een bewijs van dit feit ver langd werd, zou her worden geleverd door de omstandigheid, dat het geen ongewone bepaling is in handelsverdragen, dat het eigendom van de onderdanen der contrac- teerende partijen zal worden vrijgesteld van militaire opvordering in het territoriale ge bied van de wederpartij. Schepen die een buitenlandsche haven aandoen, zijn bij af wezigheid van een speciale verdragsbepa ling, ten volle het vanwege de plaatselijke rechtspraak. Het feit, dat de uitoefening van dit recht een bijzonderen naam heeft gekregen, be hoort de waarheid niet te verduisteren, dat het de wettige uitoefening is van het recht van een souvereinen staat en niet op de handeling van een oorlogvoerende, die op geen enkel beginsel is gebaseerd. De Britsche regeering vertrouwt dat dc voorgaande toelichtingen de meening van de Nederlandsche regeering en van het Nederlandsche volk zullen zuiveren van do verkeerde opvatting, die wellicht is ontstaan over de handelwijze der geassocieerde re geeringen, door beslag te leggen op de Ne derlandsche schepen, en men zal inzien dat de geassocieerde regeeringen alles hebben gedaan wat in haar vermogen was pm do actie, welke zij gedwongen waren te voe ren, en die volgens haar meening volkomen, gerechtvaardigd is door het international© recht, zoo min mogelijk kwetsend te maken voor de Nederlandsche belangen. De Verecnlcde «laten eu XeilerlamT Men seint d.d. 30 April uit New-York: De Vereenigdc Staten hebben vreedzame regelingen getroffen met Noorwegen, Zwe den en Japan met betrekking tot het in ge bruik nemen van een deel van hun tonnen- maot, en zijn nu eenigermote verbaasd en verbijsterd door de berichten die uit Neder land komen en die een aanwijzing zijn voor een bittere stemming in Nederland (jegens de Vereen. Staten) welke stemming hoe wel zij hier (V. St.) niet wordt kwalijk geno men oprechterlijk wordt betreurd, wijl de ernstige druk der omstandigheden de Ver. Staten tot het nemen van dien stap had ge noodzaakt. Intusschen zijn het Amerikaansche volk en de Amerikaansche regeering ten volle op de hoogte van Nederlands moeilijke po sitie in de zand- en grintkwestie, waar met de belangen van drie partijen dient rekening te worden gehouden. Indien echter de Ne derlandsche couranten haar invloed aanwen den in het belang van een politiek van kalm te zooals ook de Amerikaansche pers op het oogenblik doet kan de definitieve schikking in deze zaak worden overgelaten aan de competente handen van ons (het Ned.) dept. van buitenlandsche zaken, het geen zou kunnen leiden tot een vriendschap* pelijke regeling, wat zeer voordeelig zal zijn voor onzen kolonialen handel voor en na den oorlog en die de herhaling zal voorkomen van een gebeurtenis, welke het geheele Amerikaansche volk welks sympathie voor Nederland in deze dagen veeleer is toegenomen dan verminderd zou betreu ren als het noodlottigste gevolg van den oorlog. 'Vt lialcn van irrKim Till 4crlltn Het Kamerlid Van Hamel heeft, gelijk wij destijds meldden, den 30en Mar.rt aan c!e Regeering eenige schriftelijke Vragen ge steld betreffende de uitzending van schepen voor het halen van graan uit Amerika. Die vragen betroffen de bekende 100,000 ton broodgraan, of de Regeering bereid was op het aanbod der ^associeerde regeerin gen in te gaan en of de graanschepen zou den gevrijwaard blijven van duikbootaanval- len. De minister van Buitenlandsche Zaken heeft hierop den 2en Mei geantwoord, dat hij lot zijn leedwezen die vragen nog niet kan beantwoorden. Hij hoopt echter zeer spoedig niertoe in st3at te zljr.. De minister teekent hierbij aan, dot hij den heer Van Hamel reeds persoonlijk hier mede in kennis stelde. Uit Rotterdam verneemt het Hbld., ddt in plaats van de drie schepen, die uit Amerika naar hier zullen worden gezonden me* graan, drie schepen van drzelfde reederiion als waartoe de bedoelde vaartuigen behooren, van hier zullen vertrekker. Hr": "'in dus één schip van den Holl. Lioyd, éér. var He „Ne derland" en één van de Ko inklijke. Het heet dat Duitschland de wijheid van vaart van al deze schepen reeds heeft gewaar borgd. Het convoolf nnnr -ïn'U^ De minister van Landbouw dec't aan de Tweede Kamer mede, dat, teneinde te voorzien in de verbinding ni*»l (ie Neder landsche koloniën, de regeering voorne mens is een convooi te doen uitvafen on der geleide van Nederlandsche oorlogs schepen. Dit convooi zal mede dienen voor het vervoer van gouvernementsnassagiers en gouvernementsgoederen. De Schepenvorderingswet 1917 voorziet slechts het vervoer van goederen naar Ne derland, doch niet het vervoer van goede ren uit Nederland en evenmin het vervoer van passagiers. In verband met het bovenvermelde voor nemen der Regeering is het dus noodzake lijk de Schepenvorderingswet aan te vullen» opdat de vordering ook kan plaats hebben voor het vervoer van goederen uit Neder land en voor het vervoer van passagier».

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1