AMERSFOOflTSCH DAGBLAD DE EEMLANDER" nusKmwiiiönar'-^a BUITENLAND Het nest verstoord Van week tot week. FEUILLETON. 16e Jaargang, No. 241 UflUliCUCUTCDDIIC p®* «""«la» v0°' Amer* BUUnnLlnLHlurnlJu foort f 1-50, Idem franco pet post f 2.00» per «reek (met gratb verzekering tegen ongelukkea) f 0.14, afzonderlijke nummert f OjQS Wekelljkseh bijvoegsel »Dt Hollandschê Haltvtouw (onder redactie van Th&r&se Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelljksch bijvoegsel •WtrddtMt** pet 3 maanden 60 cent tt HOOFDREDACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF i C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORT WAL, MOB* utrechtschmtb. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 6 Mei 1918 dienstaanhicdinjjen I regels 0 50. grooie leffert naar plaatsruimte Voor handel er bedrijf bestaan teer voordcclige bepalingen tut hel herhaald adver» tecren In dit Blad, bij abonricment Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op «aovraag toegezonden. De ontspanning is gekomen, de zenuw achtige stemming is gansch geweken. Wat er gebeurd is, wat er gedreigd heeft, niemand weet het. Maar geruststellende persberichten hebben den volke kond ge daan, dat de moeielijkheden met Duitsch- land overwonnen zijn en *n over en weer bevredigende oplossing gevonden is. 'n Over en weer bevredigende oplossing. Het is geen kunst om tot overeenstemming te komen als men maar de wenschen van de tegenpartij aanvaardt. En aanvankelijk deden inderdaad geruch ten de ronde dat onze tegemoetkomendheid Duitschland verteederd had. Dat zou hache lijk en slechts 'n korte opluchting geweest zijn. Want 'n toegeven aan de eischen van de eene partij moest onvermijdelijk tot wrij ving met de andere geleid hebben. Die wrij ving zal nu ook wel weer niet uitblijven we worden van den een naar den ander heen en weer geworpen maar zij zou dan verhaast zijn en misschien een nog ernsti ger gevaar geschapen hebben. AI weten wij nog niet, hoe het thans staat, het vertrouwen in het beleid van on zen Minister Loudon is weer versterkt; met hem aan het roer loopt onze neutraliteit nog geen gevaar. De Tweede Kamer gaat liquideeren. Zij is 'n opruiming begonnen van allerlei klei nere ontwerpen in. de neutrale zóne. Eén onderwerp van politiek belang is thans nog in behandelinghet voorstel der linksche fracties behalve de vrij-lib. om het staatspensioenvraagstuk opnieuw aan de or de te stellen en aldus de Eerste Kamer, die op louter formalistische gronden zich er van afgemaakt had, te dwingen zich er over uit te spreken. In plaats van de doorzending nog te bespoedigen de Eerste Kamer zal toch wel den treurigen moed hebben het te verwerpen doet de rechtsche oppositie nog 'n poging om door tegenhouding van dit initiatief der Tweede Kamer, haar geest verwanten die in de Eerste nog altijd de meerderheid hebben, de verantwoordelijk heid voor de afstemming te besparen. De 150 opcenten op de verdedigingsbe lastingen zijn thans voor goed verdwenen. Het gewijzigd ontwerp met 50 opcenten is met bijna algemeene stemmen aangeno men, geamendeerd door den vrijz.-dem. mr. Oud, ter wijziging van het tarief ten gunste der lagere en middelmatige inkomens. De vermogingsbelasting onderging n wij ziging, welke llA millioen meermin de schat kist moet brengen. De heer Van Beresteyn had succes met zijn amendement om kunst voorwerpen niet als belastbare vermogens- bestanddcelen te beschouwen. Min. Lely, onlangs zoo gelukkig met z'n Zuiderzee-voorstel, zag thans een gebouw voor de postcheque en girodienst gewei gerd. Nu dc yoiiiie1-: wet meer op den achter grond geraakt, had de Kamer tijd om te denken over de instelling van een Handels register. Alweer 'n nieuwe partij op 't politieke tournooiveld. *'n Middenstandspartij heeft zich thans gepresenteerd. De politieke strijd ontaardt meer en meer in 'n strijd van groepsbelangen. Zelfs in deze tijden schroomt men niet om ons volk te verscheuren ter wille van de belangen en belangetjes van bepaalde klassen, groe pen of groepjes. Te laat zal dit het kleine Nederland, dat slechts door eenheid-boven klasse-of-groepsbelang iets beteekenen kan berouwen. De uiteenrafeling gaat al verder en ver der. Ieder wil 'n partijtje vormen, 'n rolletje spelen. Weldra zal het aantal onzer Kamer leden uitgebreid moeten worden om elk be- langengroepje 'n vertegenwoordiger te kun nen gunnen. Maar hoe zal dan van zulk 'n los-samen- hangende volksvertegenwoordiging, zonder lijn en vorm, kracht kunnen uitgaan? Juist in de naaste toekomst hebben wij 'n sterk lichaam noodig en niet een dat zich uitput in strijd over groepsbelangetjes. De onvermijdelijke politieke strijd worde beheerscht door zuiver-staatkundige begin selen, de belangen van klassen of groepen, der bevolking sta men in de politieke par tijen zelve voordaar wake men voor hunne behartiging maar men vertroebele er niet den staatkundigen strijd mede. De deputaten der a.-r. partij hebben weer vergaderd. Ditmaal zonder den Leider. Kroonprins Idenburg las de openingsrede voor. 'n Nieuwe verkiezings-cry is niet uitge vonden. Geen van de brandende vraagstuk ken van den dag zal deze kunnen leveren. De leus zal slechts zijn „Om de eere Gods". Daar gaat het nu eigenlijk om. Voor of te gen de eere Gods. Pakkend en misleidend genoeg om 'n ze ker deel der kiezers de noodige stembusbe- zieling te suggereeren. Het groote offensief in het westen schijnt deze week geheel tot stiltsand gekomen te zijn. Maar al zijn geen nieuwe vorderingen gemaakt, gevaar blijft dagelijks dreigen en 'n nieuwe stoot kan de grootste rampen teweeg brengen. In Finland hebben de „witte Finnen en Duitschers de revolutionaire troepen ver nietigend geslagen. In Rusland zelf broeit het. Van twee kan ten worden de Bolsiewiki weer belaagd. Rechts zint men voortdurend op contra-re volutie en aan de andere zijde steekt 'n nieuwe beweging van Jong-Bolsjewiki het hoofd op, die vooral het on-nationale in de regeering bestrijden. Zooveel is duidelijk, dat Rusland nog steeds in overgangstoe stand verkeert. De Oekraine kent al evenmin rust. Na de revolutionairen met Duitsche hulp bedwon gen te hebben, is het republikeinsche be wind op zi;n Deuri door de Tioeren ten vsi gebracht. De „zegevierende" militaristen schijnen hier de zaak voor Duitschland heelemaal te verknoeien. Terwijl de Centralen langs de Zwarte Zee verder trekken, stijgt de verbit tering der bevolking en de uitvoer van graan wil maar niet vlotten. Toen hebben de Cen tralen, die binnengehaald zijn om de regee ring der jonge republiek tegen de revolutio nairen te verdedigen, gemeend nog wat hardhandiger te moeten optreden. Tijdelijk zullen zij daar wellicht van profiteeren, maar als den militairisten de vrije hand gelaten wordt en dezen zich als heer en meester gaan gedragen, is het zeker, dat zij op den duur wrange vruchten zullen plukken. Het conservatisme in Pruisen geeft zich nog niet gewonnen. In het Huis van Afge vaardigden is het gelijke kiesrecht dat de regeering voorstelde afgestemd. Ierland blijft zich onder leiding der gees telijkheid tegen den dienstplicht verzetten de regeering zal wel water in den wijn moe ten doen. Politiek Overzicht De strijd om het kiesrecht in Pruisen, II. (Slot). Hoe de eindbeslissing in den strijd over het kiesrecht in Pruisen zal zijn, is nog on zeker. Maar dat de zaak voor beslissing rijp is, daarover zijn allen het eens. Daarvan ge tuigt de ontvangst, die bij het begirf van de behandeling der zaak in tweede lezing een voorstel vond om de geheele kiesrechtkwes tie te verdagen totdat de vredestoestand zou zijn hersteld. De regeering had verklaard, dat taj de aanneming van dit verdagings- voorstel zou beantwoorden met een besluit tot ontbinding ven het huis. Maar dit heeft de verwerping niet veroorzaakt, want van alle kanten verhieven zich stemmen tegen uit stel van de behandeling en het voorstel viel met groote meerderheid, 333 tegen 60 stemmen. Er werd dus van alle zijden op de beslis sing aangestuurd. Die is aan het einde van een driedaagsch debat verkregen door de stemming over de drie eerste artikelen van het wetsontwerp tot regeling van het kies recht voor het huis van afgevaardigden van den landdag. Art. 1, bepalende dat kiesge rechtigd is iedere Pruis, die 25 jaren oud is en sedert minstens drie jaren het staatsbur gerschap bezit, werd zonder strijd aangeno men, evenals art. 2, dat bepaalt wie van de kiesgerechtigdheid is uitgesloten. Het groote strijdpunt was belichaamd in art. 3, dat in het regeeringsontwerp luidde „Iedere kiezer heeft ééne stem." Tegenover dit enkelvoudige kiesrecht, overeenkomende met het Engelsche ..One man one vote", had de commissie, in wier handen het re geeringsontwerp was gesteld, een meervou dig kiesrecht gesteld, dat aan de kiezers, naarmate zij voldoen aan verschillende eischen van positie en opleiding, een of meer stemmen extra toekent. Het getal van die extra-stemmen kaï. gaan tot zeven toe; de eischen zijn zoo gesteld, dat één extra- stem voor het grootste gedeelte van de be volking bereikbaar is. Een voorstel, dat door ongeveer de helft van de nationaal- liberale Kamer-fractie was ingediend, strekte om het aantal van deze extra- stemmen tot één te beperken. Dit voor stel, dat bedoeld was als een com- Tie?. &eer wcimg m jv smaak en kreeg slechts" 39 Stemmen. Men stond wederzijds op zijn stuk en wilde het eene of het andere. Bij de beslissende stem ming won het meervoudig kiesrecht het pleit. Een voorstel om de redactie van de regee- ringsvoordracht te herstellen, werd verwor pen met 235 tegen 183 stemmen. Daarmee was het gelijke kiesrecht veroordeeld en dit votum werd nog bekrachtigd door de aan neming van het voorstel der commissie met ongeveer dezelfde meerderheid (232 voor en 183 tegen). De conservatieven hebben allen tegen het gelijke kiesrecht gestemd, de vrij-con- servatieven, op vier na, eveneens; ver der voegden zich daarbij nog een kleine groep centrumleden en de helft van de na- tionaal-liberalen. Voor het gelijke kiesrecht stemden als één man d# vrijzinnigen, de sociaal-democraten en ook de onafhankelijke socialisten, voorts de groote meerderheid van het centrum en dê helft van de natio- naal-liberalen. De voorstanders van het gelijke kiesrecht hebben dus het pleit verloren; met eene meerderheid van vijftig stemmen heeft het huis van afgevaardigden zich verklaard tegen het enkelvoudige en voor het meervoudige kiesrecht. Daarmee is de regeering van Prui sen vöor een moeielijk besluit geplaatst Graaf Hertling, die met het ambt van rijks kanselier ook dat van Pruisisch minister president bekleedt, en de minister van bin- nenlandsche zaken hebben in hunne verkla ringen geen twijfel er over laten bestaan, dat de regeering besloten is alle middelen, die de grondwet toelaat, aan te wenden om het gelijke kiesrecht wel te doen worden. Er schijnt dus een conflict tusschen de regee ring en de volksvertegenwoordiging voor de deur te staan. Voor het oogenblik is het intusschen nog niet zoo ver. De beslissing, die gevallen is, is namelijk geene eindbeslissing. Zij is ge nomen in de tweede lezing van het wets ontwerp. Daarop moet nog eene derde le zing volgen, en daar het hier gaat om eene grondwetswijziging, moeten er tusschen de tweede en de derde lezing drie weken ver- loopen. Er is dus 21 dagen tijd om te trach ten ebn vorm te vinden, die de mogelijkheid opent, dat het huis om gaat en dat de meer derheid, die zich tegen het gelijke kiesrecht heeft verklaard, verandert in eene ten gun ste daarvan. Op die mogelijkheid doelde de vice-president van het ministerie-Friedberg, toen hij verklaarde, dat de regeering geen middel onbeproefd wil laten, dat kan leiden tot het door haar beoogde doel, en dat zij er prijs op stelt den door de grondwet moge lijk gemaakten weg tot het einde toe te gaan, alvorens uit het besluit van de verga dering de consequentie te trekken. Het is dus mogelijk, dat het conflict, dreigt te ontstaan, alsnog zal worden ver meden. Wanneer echter het huis ook in de derde lezing het gelijke kiesrecht verwerpt, dan kan de regeering de verworpen voor dracht niet weer indienen, zoolang het man daat van het huis geldt. Dan zou haar slechts de keus blijven om óf voor de meerderheid te capituleeren en de voordracht verder te laten rusten, óf aan de Kroon voor te stel- !en#het huis te ontbinden en tegelijk het heerenhuis te verdagen. In het laatste geval moeten binnen 60 dagen na de ontbinding de kiezers en binnen 90 dagen de nieuwe Kamers bijeengeroepen worden. Dan is dus het conflict een feit. Aan de linkerzijde rekent men zeer bepaald met de verwerping ook in de derde lezing en be reidt men zich reeds voor op de ontbinding, die men in dat geval als onvermijdelijk be schouwt. Er is reeds een oproep verschenen van het dagelijksch bestuur der vrijzinnige volkspartij aan de kiesvereenigingen in het 1J. s——Ja. J-A. Iv- is zich tijdig toe te rusten en onverwijld te zorgen, dat men voor den strijd gereed is. „Het Pruisische volk staat zoo wordt ver klaard aan eerv^keerpunt van zijn lot. De strijd geldt den uitbouw van het staats lichaam in den geest der vrijheid en de ver wezenlijking van het gelijke recht voor allen. Het gaat om Pruisen's toekomst." Do oorlog. De berichten van de oorlogslooneelen, blijven gestemd op den toon, dat er niets van belang gebeurt. Het Duitsche hoofd kwartier gewaagt van Fransche en Engel sche aanvallen aan den Kemmel en bij Bail- leul, waaruit blijkt, dat de rol van de Duit schers zich thans bepaalt tot handhaving van de door hen in hunne laatste aanvallen veroverde stellingen. Uit Londen worden kleinere ondernemin gen berichthet Parijsche bulletin meldt Geene infanteriegevechten. De Engelsche pers heeft het in de laatste c'egen zeer druk over een te verwachten Duitsch vredesoffensief, waarmee men wil uitdrukken, dat van Duitsche zijde nieuwe pogingen te verwachten zijn om tot den vre de te komen. Een lid van de Engelsche re geering, de munitie-minister lord Robert Ce cil, heeft als zijne persoonlijke meening ge zegd, dat dit Duitsche vredesoffensief hoofd zakelijk tegen Engeland gericht zal zijn. De Duitsche onderstaatssecretaris von dem Bussche heeft hierop geantwoord, dat dere beweringen niet moeten worden opgevat nis eene voorspelling over 't geen Duitschland zal doen, want dat kan men in Engeland niet weten, maar moet worden beoordeeld naar den toestand van Engeland en zijne bond- genooten op het gebied der binnenlandsche politiek. Voorshands hebben de wapenen het woord. Londen, 4 Mei. (R). Lloyd George heeft aan een vertegenwoordiger van Reu ter verslag gedaan van de indrukken, dia hii had opgedaan bij een bezoek aan he( front, waar hij gesproken had met de gene raals Foch, Haig, Pétain, Pershing, Byng, Rawlinson en anderen. Hij had hen allen vol vertrouwen gevonden en de officieren en soldaten, die in den strijd der laatste we ken betrokken waren geweest, eveneens. Er waren geene pacifisten en ook geene pessi misten onder hen. Zij konden volstrekt niet begrijpen, dat er vitters in Engeland waren, die meenden dat zij verslagen waren. Uitge- Bukarest, 4 Mei. (W.-B.). Terstond na de aankomst van den Bulgaorschen mi nister-president in Bukorest is in de woning van staatssecretaris von Kühlmann eene zitting gehouden van de chefs der vredes- deputatiën van de bondgenooten. Tweede telegram Gisteren werd door de vertegenwoordigers van Oosten- rijk-Hongarije, Duitschland en Rumenië het economische aanvullings-verdrag op het Rumeensche vredesverdrag geparafeerd. Daarmee zijn alle, met den vrede verband houdende verdragen tusschen Dutschland en Oostenrijk-Hongarije eenerzijds en Ru menië anderzijds gesloten en klaar om on derteekend te worden. B e r 1 ij n, 4 Mei. (W. B.) I Iet senioren convent uit het Huis van Afgevaardigden besloot dat de derde lezing van het kies recht-voorstel op Maandag 13 Mei begin nen zal. B e r 1 ij n 4 Mei. (W.-B.). Bij de behan- deling van art. 24 van het wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht voor het huis van afgevaardigden, dot bepalingen inhoudt over de begrenzing van de kiesdistricten, verklaarde de minister van binnenlandscha zaken Drews, dat de regeering bereid is tot bescherming van het Duitsche element in Qe vJOSuuoTKeii den grondslag van de evenredige vertegen woordiging. Hij drukte de hoop uit, dat ook met de nieuwe meerderheid na het in wer king treden van het nieuwe kiesrecht eene krachtige politiek tot bescherming van het Duitsche element zal kunnen gevoerd wor den. De verschillende onderdeelen van art. 24 werden in de redactie van de commissie aangenomen. De verdere artikelen werden zonder debat aangenomen. Daarmee is de tweede lezing van het wetsontwerp ten einde gebracht. De derde lezing zal den 31 en Mei begin nen. B e r 1 ij n, 4 Mei. (W. B.) Op de achtste oorlogsleening is tot einde April gestort 13.250 millioen mark, zijnde 89.7 pet. van ae inschrijvingen. De Ooslenrijksche rijksraad, dié morgen zijne zittingen zou hervatten, is met machti ging van den keizer tot nader order verdaagd. Het ligt in het voornemen de Verdaging niet langer te doen duren dan noodig is om den grondslag voor vruchtdragenden arbeid te vinden, die nu ontbreekt; in ieder geval zal in het oog worden gehouden, dat nog vóór de zomerpauze de „Staatsnotwendigkeiten'5 Wie bij zich thuis in vree wil leven, moet in s hemels naam dan maar .aan eigen man of eigen vrouw de voorkeur geven. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linden—van Eden. Eerst liep zij als bij toeval bij mevrouw Koppc van het hotel aan. Maar deze wist niets anders dan dal de vreemdeling voorloopig een kamer had verlangd en nog wel de kamer op dc tweede étage met het groote balconl en dat hij in hel vraemdelingcnboek zijn naam had gezet Juffrouw Baltzersen had het zelve gezien, ..Kart Adeler Klinge kapitein cn ingenieur stond er in flink schrift. „Ingenieur? Juffrouw Baltzersen was een en al verbazing. Klaarblijkelijk was er iets zeer geheimzinnigs met den reiziger verbon den. Een zeekapitein was toch nooit tegelijk ingenieur! Juffrouw Baltzersen spoedde zich verder. En het was ongelooflijk hoeveel kennissen zij nu in dit droomerig namiddaguur op haar weg ontmoette om er niet van te spreken hoe gelukkig zij was geweest door juist hen thuis te treffen, aan wie zij het liefst alles vilde meedeelen. In een verbazend korten tijd had zij een bezoek afgelegd bij dominee Slillos, bij de wed. Arnsen, bij den apotheker en bij dokter Mous- sö. En nu begaf zij zich naar de markt, naar koopman Galtvik waar de verschillende win kelwaren tentoongesteld waren achter de rui ten met neergelaten marquises. Er is een visch die tonijn heet en die hel volksgeloof voorziet van een lichtenden krans en een fosforgloed. Men zegt dat deze zwemt aan de spits van de groote scholen, en overal waar deze visch heenstuurt, sluiten zich nieu we en telkens weer nieuwe scholen aan zoo- da[ hel geheel ten slotte één monsterachtigen, glansenden trein vormt door de diepten der zee. Juffrouw Baltzersen deed denken aan zulk een sprookjesvisch. Waar zij heen snelde op en af stoep op, stoep af trap op, trap neer daar ging het gerucht achter haar, als een breed kielwater Er werd gefluisterd en gebabbeld in alle hoeken, er werd gegist en vermoed. En 's avonds werden aan den eenzamen kaptein de merkwaardigste drijf- veeren toegeschreven. Eén ding was zeker: hij was als zeeman in het zieleleven van het vredige plaatsje binnen gedrongen. Of hij slavenhandelaar of avontu rier was, daarvan wist men niets te vertellen. Maar juist dit, dat men niets wist, prikkelde de nieuwsgierigheid. En toen het na verloop van eenigen tijd bleek dat er niets voorviel, wat aanleiding tot nieuwe gissingen gaf, ja, toen kwam er verandering in de stemming. Men voelde zich teleurgesteld, dat er niets bij zonders voorviel. Het was zelfs met den besten wil niet mogelijk iels van hem te zeggen. Zijn leven ging rustig daarheen als van den kahnsten burger. Urenlang zat hij iederen dag op het balcon, zonder zich, zoo het *cheen, om iels ter wereld te bekomme ren. Somtijds trof men hem aan op een der heuvels buiten de stad, uitziende naar zee. Urenlang kon hij daar staan, terwijl hij de eene sigaret na de andere rookte, en hij zijn blik als die van een veldheer over dc omgeving liet dwalen. Staarde hij naar het wrak van de „Atalan ta"? Was het smart over het geleden verlies, dat hem dreef tot zijn voortdurende en ruste- looze wandelingen? In den laatslen tijd zag men hem veel in het park bij het Skjacrgaardbad. Hij scheen zich hier voor het geringste en onbeduidendste te interesseeren. Stukjes papier, waarop een of ander ontwerp te vinden was, wekten zijn belangstelling. Hij bezag en bestudeerde ze nauwkeurig. En er werd verteld dat hij een heelen voormiddag op het strand had doorge bracht, niets anders doende dan met zijn eb benhouten wandelstok in den grond te boren. Men vroeg zich af, of de man wel goed bij zijn hoofd zou zijn Wie hield zich daar nu urenlang op, waar het door den slank van slijk en slib bijna niet was uit te houdenI Alles werd natuurlijk besproken. Men sprak over geldzendingen, die hij dagelijks in het fiotel zou ontvangen De, vrouw van den dak ter vertelde onder stipte geheimhouding, dat de kapitein haar man op zekeren avond had opgezocht om te informeeren naar het zvvavet gehalte van de oude bron in het park. En de holelier, Brede Tonnessen, die het buffet in het kleine parkcafé had gepacht, vertelde trotsch, dat de vreemdeling in den laatstcn lijd dik wijls met hem gesproken had over den gang van zaken hier en de mogelijkheid van voor uitgang van het plaatsje in de toekomst. Bij zekere gelegenheid had hij ook gevraagd naar een maatstok en toen die niet voorradig scheen, had hjj bet strand gemeten met zijn voeten cn nauwkeurige aanteekeningen op een stuk papier gemaakt. Wat waren 's mans bedoelingen? Men vischle en vroeg. Maar er kwam nooit antwoord en niemand kon hel raadsel oplos sen. Ten slotte begon liet de menschen te verve len. Aan de verbazing kwam een einde. En dc man verdween langzamerhand onder de overige bevolking als een zonderling, aan vvicn men nu eenmaal gewoon geworden was. Maan eindelijk moest hij toch wel in aan raking komen met een der farpilies van dc plaats; het trok de aandacht dat hij geduren de den winter dikwijls bij koopman Galtvik aai^®huis kwam, en er werd gefluisterd dat hij een goed oog had op diens cenige dochter Marina, die een buitengewoon handig en ver standig meisje en in dc zaak haar vaders rechterhand was. In ieder geval werd hij in den winkel gezien cn meer dan eens zag men hen samen wandelen. Koopman Galtvik, die weduwnaar was hoorde tot de oudste families van de plaats. Zijn zaak was even soliede als zijn vermogen. Maar hel geldbezit was hem niet naar het hoofd gestegen, zooals 't zoo dikwijls gebeurt met menschen, wicn 't goed gaat. Hij behoor de tot de oude school, die slechts met groote voorzichtigheid en na lange overwegingen den weg der nieuwe hervormingen inslaat. De eenigc nieuwigheid, waartoe hij zich had laten overhalen op aandringen van zijn dochter waren dc groote spiegelruiten en de gestreepte marquises vóór zijn winkelrui ten. Anders was alles bij het oude gebleven. "Wanneer men van de markt onder dc ge welfde inrijpoort was doorgegaan, zag men een pleintje omringd van scheeve, donkere huizen met bouwvallige trappen en lange gan gen. Kisten cn vaten stonden overal opge hoopt, voertuigen cn sleden stonden in het wagenhuis en midden op het pleintje was de oude „waterleiding", een pul met hoogett dwarsboom om dc emmers cp cn neer te ha len. Binnen in dc geheimzinnige voorraad- kelders, waar een zwak, groen licht door de dikke groene kclderluikjes schemerde, hingen de spinncwebben in lange grijze draden, cn dikke, vette ralten ritselden langs de muren, cn gluurden brutaal door de kclderluikjes, wanneer er iemand met een lantaarn binnen kwam. Het was jaar en dag geleden sedert de oude koopman hier was geweest. Hij hield getrouw zijn boeken bij in hel kantoor achter den win-> kei. Het gebeurde een heel enkelen keer en dan altijd op aandringen van Marina dal hij opruiming liet houden in de kelders. Marina was het, die hel bestuur in handen nam. wanneer het noodig was. Gezond cn vroolijk maakte zij alles in orde, en zij schaamde er zich niet voor dc mouwen op t© slroopén en het'grofste werk aan te pakken, zelfs wanneer zij wist, dat cr v-ór den winkel enkelen stonden*, die naar binnen keken om - haar blinkende tonden, haar ravenzwart haar cn haar flinkcn oogopslag te bewonderen Terwijl het grauwe, eentonige leven van allen dag over Skjaergaardstrand heenging, was het land er omheen in vliegende vaar) vooruitgegaan. fWordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1