„DE EEMLANDER" BUITENLAND "binnenland" KOLONIËN. FEUILLETON. Het nest verstoord 16e Jaargang, No. zaïf innuucutuTCDDiic p" 5 m"ndea to°* Amtn* flDUnnilfiLnIurKIJu foort f t-50, Idem franco pit post f LOO. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummert ^ekeHjksch bijvoegsel *De Holbndsch» Halsvtouw* tonder redactie van rbtrbl Hoven) pes 3 maanden 50 cent Weketyksch bijvoegsel •Wcrddnvuf per 3 maanden 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF AC. BUREAU: ARNHEMSCHEPOORTWAU«0KUT«CHT.CMnT.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 7 Mei 19t8 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0J0, groote lettere naar plaatsruimte- Vooi handel «o bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen tut hel herhaald ad ven tecrcn in dit Blad, bfj abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De chaos in Rusland. De gewezen czaar van Rusland is, op last van de Sovjet-regeering te Moskou, uit Si berië overgebracht naar Jekaterinenburg, dat ligt in Europeesch Rusland in het Oeralge- icd. Als reden hiervan wordt genoemd, dat boeren in de buurt van Tobolsk in samen werking met een groep monarchisten pogin gen hebben aangewend om den voormoligen aü^enheerscher, die nu als staatsgevangene behandeld wordt, te bevrijden uit het voor malige klooster bij Tobolsk, dat hem als wo ning was aangewezen. Het is dus blijkbaar noodig gevonden hem over over te brengen naar een verblijf, dat beter geschikt was om hem te bewaken. Dit bericht, waarin ook van de czarina en een der dochters, maar niet van den czare- witsch melding wordt gemaakt, schenkt nieu we beteekenis aan het voor eenige dagen via Stockholm vermelde gerucht, dat uit Fin land daar was overgewaaid, dat in Peters- burg de voormalige troonsopvolger Alexei Nikolajewitscb tot czaar en zijn oom, groot vorst Michael, tot regent zouden zijn uitge roepen. Met die geruchten klopten mede- deelingen, die de correspondent van de Vos- «ische Ztg. te Stockholm, van zegslieden uit Rusland ontvangen had, volgens welke in Petersburg een monarchaal pronunciamento werd verwacht en straatgevechten hadden plaats gehad tusschen monarchisten en le den van de roode garde. Generaal Alexejew en de leider der oktobristen Goetschkow zou den in Petersburg zijn en ook de voormalige doema-president Rodziankó zou daar in de buurt verblijf houden. Wat in deze geruch ten waarheid of verzinsel is, laat zich moeie- lijk beoordeelen, want de gemeenschap met Rusland is, voor zoover zij niet is onder drukt, onder strenge censuur gesteld. Maar dat de toestand daar nog steeds uiterst on zeker is en dat de vraag, wat uit den chaos, die er heerscht, zal te voorschijn komen, nog evenmin te beantwoorden is als eenige maanden geleden, mag wel als zeker worden aangenomen. Een correspondent van de Nordd. Allg. Zeitung te Stockholm, die ge regeld kennis neemt van den inhoud der Russische dagbladpers, heeft daaruit den indruk gekregen, dat de binnenlandsche toe stand in Rusland na den vrede van Brest- Litowsk niet de ontwikkeling heeft genomen, die door de bol'shewiki werd verwacht. Hij releveert inzonderheid twee feiten, die den tegenwoordigen toestand kenschetsen. Het eene feit is, dat de socialistische wet geving, zooals zij door de aanschrijvingen van de bolshewikiregeering werd aangege ven, onmachtig is gebleken het economi sche en politieke leven van het land in ge regelde banen te brengen. Die regeering ziet zich daardoor gedwongen den uit den czaristischen tijd bekenden weg te betreden en de door haar afgekondigde wetten door toelichtende bepalingen te interpreteeren. De Russische burgerlijke bladen ken schetsen dit als het begin van de ontnuch tering; zij zeggen, dat de bolshewistische regeering, angstig geworden door het ge- heele verval van den landbouw, niet onge neigd is de dolzinnige agrarische wetgeving te verzachten. Wel blijft de agrarische wet van Lenin nog in stand; maar sedert 5 April bestaat daarnaast eene „instructie voor voor- loopige maatregelen", die door het land- bouwcommissariaat is uitgegeven. Deze in structie bevat ingrijpende veranderingen in de wet en doet concessiën aan de bour geoisie; zij herstelt den door de wet verboden loonarbeid, stelt alle socialiseeringsmaatre- gelen, die tot den 5en April zijn genomen, buiten werking en geeft het in beslag ge nomen land der grondbezitters niet over aan de landcomités maar stelt het in het „tijde lijke" privaat bezit van de individueele boe ren. Dat is zeker een zeer zwaarwichtig be sluit, nadat de opheffing van het privaat be zitrecht op den grond plechtig is afgekon digd. Tot hoe ver deze interpretatiepolitiek van de bolshewikiregeering zal gaan, is moei eb jk te zeggen; het schijnt echter vast te staan, dat deze regeering langzaam den compromisweg opgaat. Het tweede feit ligt op het gebied der partijpolitiek. De bolshewistische regeerings- arbeid heeft eeiverzijds in de hand gewerkt, dat de invloed van de uiterste links staande partijen, vooral ven de anarchisten, is toege nomen. Aan den anderen kant heeft de bolshewistische praktijk er toe geleid, dat bij de uiterste aan de rechterzijde staande elej menten de hoop is herleefd, dat hare staats opvatting bij de openbare meening spoedig weer ingang zal vinden. Vooral in de-Mos- kousche bladen verschijnen thans artikelen, die zich met groote beslistheid niet alleen keeren tegen de aanstaande constitueerende vergadering, maar tegen het denkbeeld der volkssouvereiniteit zelf en zelfs tegen het algemeene en gelijke kiesrecht. Deze tegen standers van de volkssouvereiniteit groepee- ren hunne krachten om het weekblad Naka- nune; zij recruteeren zich uit dezelfde krin gen, die in de dagen der najaarsconferentie van de Moskousche politiekers van verleden jaar eene burgerlijke reactie in Rusland trachtten in te leiden. De leiding in deze kringen hebben nog steeds de rechtervleugel van de kadetten en de daarmee verwante ka- detten. Dit alles schijnt te wijzen op eene kente ring naar rechts, die in de Russische open bare meening gaande is. De oorlog* Ook heden niets nieuws van de oorlogs- tooneelen. Uit Parijs komt intusschen de voorspelling, dat spoedig de hervatting is te verwachten van het Duitsche offensief met groote kracht en door geheel versche troe pen, die m groote massa's achter het front geconcentreerd worden. De onderteekening van het geheele com plex verdragen tot herstel van den vrede met Rumenië en tot regeling van de daar mee samenhangende kwestiën wordt heden of morgen verwacht. De van Engelsche zijde in omloop ge brachte berichten over vredesvoorstellen, die gedaan of te verwachten zouden zijn, zijn door minister Balfour in het lagerhuis naar het rijk der sprookjes verwezen. B e r 1 ij n, 5 Mei. (W. B.) In antwoord op een telegram van den Duitschen Handelstag aan den keizer, heeft deze geantwoord met een dankbetuiging, waarin hij o.a. zegt: de laatste maanden hebben ons successen ge bracht, die van gTOOten invloed zullen zijn op de verdere ontwikkeling in de eerstko mende tientallen jaren. Zij geven aanspraak op een sterken vrede, die den zegevierenden Duitschen handel nieuwe wegen baant en aan de grootsche prestaties van onze indus trie volkomen ontwikkelingsvrijheid geeft. De offers van goed en bloed, waarvoor ik met alle kringen van ons volk diep gevoel heb, mogen niet tevergeefs zijn gebracht. Daarop hebben werkgevers en arbeiders gelijkelijk recht. Londen, 5 Mei. (R.). Het parlements lid J. H. Thomas, van de Labour Party, die te Derby een redevoering hield, verklaarde daarbij o.a.: „De millioenen, die reeds gedood of ge wond zijn, moeten ieder goed burgeT doen verlangen naar een zoodanigen vrede, die een herhaling van den oorlog binnen tien of vijftien jaar, met alle afschuwelijkheden, welke de wetenschap in dat tijdsverloop er alweder bij zou hebben uitgevonden, on mogelijk maakt. Het is echter nutteloos, bij den huidigen militairen toestand over vrede te praten. Ik geloof, dat Duitschland morgen den vrede zou aanvaarden op den grondslag van den status quo in het Westen, en dat het Frank rijk zelfs eenige territoriale compensaties zou willen geven in ruil voor de vrije hand in het Oosten. Maar dat zou slechts den grondslag leggen tot een nieuwen oorlog, want Amerika en Japan zouden dan groote legers en vloten'op de been moeten houden en het militarisme zou, in plaats van versla gen te zijn, zegevieren." Londen, 6 Mei. (R.) Morgen zal de dag worden herdacht, waarop vóór drie jaren de Lusitania tot zinken werd gebracht. In alle Engelsche kerken zullen bijzondere gebeden worden gezegd en op het Lusitania- kerkhof te Queenstown zal een herdenkings dienst worden gehouden. Een Amerikaan- sche vlóotafdeeling^ zal voor Queenstown aanwezig zijn. De voedingscontroleur lord Rhondda, die met zijne dochter aan boord van de Lusita nia was, heeft een hrinnerings-telegram ge zonden. Berlijn, 6 Mei. (WB.) Het huis van afgevaardigden heeft heden de tweede lezing van het wetsontwerp op de samenstelling van het heerenhuis ten ^inde gebracht en dit ontwerp in hoofdzaak aangenomen over eenkomstig de besluiten van de commissie. Kopenhage, 5 Mei. (W-B) Het dagblad Aftontidende bericht uit Stockholm: De onderhandelingen tusschen de Zweed- sche, Finsche en Russische autoriteiten hebben tot het resultaat geleid, d^t de Rus sische versterkingen op de Alandeilanden, die in strijd met de overeenkomst door Rus>- land zijn aangelegd, weer opgeruimd zullen worden. K i e w 5 Mei. (W.-B.). De directeur van de Russische bank voor buitenlandschen handel te Kiew, Dobry, die indertijd op zoo geheimzinnige wijze werd gearresteerd, is in Charkow door de Duitsche militaire au toriteiten opgespoord en weer in vrijheid gesteld. Dobry is in Kiew teruggekeerd. Het blijkt, dat de arrestatie heeft plaats gevonden met medeweten en op aansporing van leden der vorige regeering, in verband met hun terro ristische plannen, en dat, als de Duitsche autoriteiten niet zoo krachtdadig waren op getreden, nog meer personen in hechtenis zouden zijn genomen. Het doel was de pro- Duitsche elementen, die wilden werken voor goede handelsbetrekkingen met de Centrale mogendheden, inzonderheid met Duitsch land, uit den weg te ruimen. Kiew, 4 Mei. Het Ukrainische blad „Laatste Nieuws" van 2 Mei schrijft „De samenstelling van het nieuwe kabi net staat thans tamelijk wel vast. Het vraag stuk is echter nog niet opgelost, wie minis ter-president wordt. In aanmerking komen Lysogub en Wassilenko. Op 2 Mei, op wel ken dag Lysogub te Kiew verwacht wordt, zal deze quaestie worden beslist. Voorloopig aanvaardt Wassilenko het premierschap. De lijst der ministers is als vol-t samengesteld Eeredienst en voorloopig ook Buitenland- sche Zaken, Wassilenko (kadet); Binnenlands.che Zaken en ad interim Pos terijen en Telegrafie, Lysogub (links Octo- brist, bekend Semstwo-lid) Handel en Nijverheid Gutnik (advocaat, voorzitter van het Beurscomité te Odessa, waar hij een groote rol speelde) Financiën Rehepelski; I-ndboirw Wagner, (voormalig professor in de zoölogie aan de Technische Hooge- school te Kiew, lid van de commissie voor or gsnijverheid) Levensmiddelenvoorziening Sokolowski, (bekend oeconoom en politicus) Volkshygiëne dr. Lubinski, (directeur van het bacteriologisch instituut te Kiew); Verkeer Rutenko (voormalig directeur van Podolische Spoorwegmaatschappij); Justitie Tschubinski (kadet, bekend straf- re» hte: oud-hoogleeraar aan do universiteit te Pettograd) Oorlog. Siwincki (tot dusverre chef van den generalen staf); Staatscontroleur Affanasium (oud-hoog leeraar in de staathuishoudkunde aan de universiteit te Kiew, later directeur van het filiaal van de Rijksbank in die stad). Tot Ataman der Veldkanselarij van den Hetman werd de ataman Cheniecko be noemd. Londen, 6 Mei n) Dillon en de Va lera, de leiders van oe nationalisten en de Sinn Feiners in Ierland, traden gisteren ge zamenlijk op in eene betooging tegen den dienstplicht in East Mayo, die door 15.000 personen werd bijgewoond. Dillon spoorde het Iersche volk aan nog een paar maanden eensgezind te blijven om de nederlaag toe te brengen aan den dienstplicht. Hij was overtuigd, dat die kwestie de regeering zou vernietigen; maar als de Ieren hunne ver schillen niet op zijde zetten, zouden zij in de hand spelen van het leger. Hij legde er nadruk op, dat de katholieke kerk het ver- eenigingspunt moest zijn tegen den dienst plicht. De Valera zeide, dat zijne aanhangers zich vereenigden met de nationalisten »n den strijd tegen den dienstplicht. Maar hij wei gerde den strijd tegen den candidaat van de nationalisten bij de verkiezing in East Cavan op te geven, want de Sinn Feinbcwe- ging erkende sléchts de stem van de kie zers. Betoogingen van de arbeiders tegen den dienstplicht, die door duizenden men- schen werden bijgewoond, werden Zondag gehouden in Limerick en in Waterford. Sir Horace Plunkett, de voorzitter van de Iersche conventie, noemt in een open brief de politiek van de regeering, die homerule cn dienstplicht samen verbindt, noodlottig. Hij beveelt als eenig redmiddel aan de in voering van homerule. Wanneer die wet on middellijk als oorlogsmaatregel wordt gevo teerd en een uitvoerend gezag", dat Ierland vertegenwoordigt, wordt benoemd om een Iersch parlement in 't leven te roepen, zal dit gezag de vrijwillige dienstneming bevor deren. Het Iersche volk zal dan aan de we reld toonen hoe zijne werkelijke meening over den oorlog is en dat er geene pro-Duit- schers in Ierland zijn. Londen, 5 Mei. (R.) Het ministerie voor de voedsel-voorziening heeft bekend gemaakt, dat, met het oog op de groote aan voeren van spek en ham uit Amerika, is voorgesteld om de rantsoenen te verhoogen van deze levensmiddelen, die tegen afgifte van bons onder het vleesch-rantsoeneerings- stelsel kunnen worden betrokken, terwijl hoeveelheden van bepaalde hamsoorten, tot een gewicht van bepaalde hamsoorten, tot een gewicht van drie pond, zonder bons kun nen worden gekocht. De verhooging van het spekrantsoen beteekent een aanzienlijke ver meerdering van de hoeveelheid vet, die per hoofd aan de bevolking kan worden ver strekt. Men hoopt dat het mogelijk zal zijn de boter- en margarine-rantsoenen te ver hoogen, alvorens het spek-rantsoen weder om moet worden verminderd. Ooft-lndlê. Regeling vnn den Invoer. Uit Batavia wordt geseind: De regeering is voornemens de regeling van den invoer in eigen hand te nemen. Zij heeft den invoer van rijst zonder vergunning verboden, met uitzondering van Sumatra's Oostkust, Djambi en Riouw. j Annplnnt tsii voedingsmiddelen ln Ned.-ludll*. (Officieel.) Volgens een telegrafisch be richt van den gouverneur-generaal van Ne« derlandsch-ïndië is aan de hoofden van ge westelijk bestuur op Java medegedeeld, dat de bezwaren die tot dusver voor sommige gedeelten van Java bestonden tegen deni padi-godoeh, dit jaar ter zijde moeten wor den gesteld -en de teelt van Oostmoesonpadï krachtig moet worden bevorderd, waar daarvan goede uitkomsten te wachten zijn. Wanneer de teelt van mais betere resulta ten belooft, moet hieraan de voorkeur wor den gegeven. In overleg met de water staats-ambtenaren moet zooveel mogelijk' water ten behoeve van de rijstvelden wor den beschikbaar gesteld en in de suikerstre ken ten behoeve van het beoogde doel het gebruik van water voor de suikercultuur zoo veel mogelijk gematigd worden. t; Varbetering van traktementen. De regeering heeft een voorstel inge diend tot verbetering van de traktementen van vele groepen van ambtenaren, ö.a. van inlandsche beambten bij den burgerlijken dienst en van de lagere rangen von het le ger. De Staatscourant van 6 Mèi bevat o.a. de volgende Kon. besluiten. benoemd tot onderwijzer aan de Rijks kweekschool voor onderwijzers te Nijmegen II. de Grood, aldaar; herbenoemd t»t schoolopziener in hef arrondissement Eindhoven F. J. F. Thijssen, te Geldrop benoemd tot lector in de letteren en wijs begeerte aan de Rijks-universiteit te Utrecht Dr. F. M. J. A. Roels tot lecraar aan de R. H. B. S. te Middel- harnis J. van Tiel; op verzoek, eervol ontslagen met dank K. Blom, burgemeester van Warmenhuizen op verzoek, eervol ontslagen H. Hottink' als burgemeester van Valburgidem- Tj. L. Dijksterhuis, onderwijzer aan de Rijks kweekschool voor onderwijzers en onderwij zeressen te Groningen. De Kamerverkiezingen. Door de R.-K. Kiesvereenogingen in den kies kring 's Hertogenbosch, is voor de a.s. Tweede Kamerverkiezingen de volgende cendidatenlijst opgemaakt: Jhr. Sasse van ysselt; 2. Krijgsman; 3. J. Locff; 4. Swane; 5. mr. dr. J. van Best; 6. Vergroesen; 7. Fleskens; 8. dr. Dekkers; 9. Rivord; 10. M. v. Hont. BaronP. H. F. A. J. vanBrakel. f Te Doorwerth is overleden in den ouderdom van 88 jaar, P. H. F. A. J. baron van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth, oud-burge meester van Doorwerth en oud-lid van de Prov. Staten van Gelderland H. L. Janssen van Raay. f Op 90:jarigen leeftijd overleed te Haarlem de heer H. L. Janssen van Raay, oud-directeur der Burgerlijke Openbare Werken in Indië. Na zijn pensioneering vestigde hij zich to De innerlijke waarde van den mensch is Onvereenigbaar met ijde1b'i:d en pronkzucht. Roman door ERIK LIE. .Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—v an Eden. „Du goede oude tijd,' was weggevloeid; de golfslag uit de groote cultuurlanden was ook tot onze kusten doorgedrongen. De zeilschepen waren stoomschepen geworden, en tegelijk daarmee waren een reeks van de vroeger zoo rijke en machtige kuststeden afgedaald tot steden van den tweeden en derden rang. Nieuwe spoorbanen werden aangelegd, en er werd gesproken over een merkwaardige uit vinding, die de menschen in staat stelde om door een draadgeleiding te hooren en met elkaar te praten op een verren afstand. Er werd zelfs gezegd dat men er in Amerika over sprak de elcctriciteit te benutten in bet dage- lijksch leven en dat men electrisch licht zou hebben cn ook zou kunnen rijden in wagens zonder paarden. Dat waren heel avontuurlijke vooruitzich ten, die de couranten aan hun lezers voor spelden. De inwoners van Skjaergaardstrand schud den bedenkelijk hun hoofd. Nooit zou men in dit plaatsje al deze wonderen beleven. Koop man Galtvik deed er in ieder geval een eed op, dat geen macht ter wereld hem er toe brengen zou te rijden in een wagen zonder paard er voor. En wanneer hij iets aan zijn kennissen had te zeggen, zou hij dat wel doen op de goede, ouderwelsclie manier, zonder buis of ander apparaat. Neen, ten slotte moest je je vijf zinnen bij elkaar houden en niet gaan leven als een acrobaat met allerlei kunsten. Het zou echter spoedig blijken dat de nieu we tijd dichterbij was dan men dacht en dat nog wel wat Skjaergaardstrand zelf be trof. Reeds in het volgend voorjaar viel men van de eene verrassing in de andere. En de man, die hun deze verrassingen be reidde, was niemand anders dan kapitein Kurt Adelaar Klinge. Zonder dat iemand het had vermoed, had hij het oude bad met daarbij gelegen park ge kocht, cn het was geen geheim meer dat hij van plan was het te vergrooten cn te moder- niseeren naar de cischen van den tijd. Skjaer gaardstrand zou een mondaine badplaats wor den, die in alle opzichten de concurrentie zou opnemen tegen de andere, bekende badplaat sen. Tegelijk met dit nieuws ging het gerucht dat hij ook de bekende hofstede Flöien in zijn be zit had gekregen, die met haar witten, -vier kanten uitzichtstoren zich verhief boven het cikenbosch op de hoogte van de Haastads- wijk. De bezitting, die bijna een landgoed ge noemd kon worden', strekte zich, met akkers en velden, uit tot de daar achterliggende, mij lenlange, woeste gronden, die aan eenige pachters behoorden en waar de natuur groo- tendeels bestond uit doornstruiken, beekjes en bergstroompjes. De kapitein moest schatrijk zijn, daar waren yelen het oyer eens. Hij moest geheime bron* nen hebben in de groote wereld, waaruit hij te voorschijn was gekomen. Heel zijn doen cn laten wees er op dat hij een welgesteld man moest zijn. Een derde en laatste verrassing gaf intus schen blijk van zijn driesten ondernemings geest toen zijn verloving bekend werd met Marina Galtvik. Door dit feit werd de kleine stad in het hart getroffen. Het was alsof een vreemde hand haar meest intiem bezit had aangeraakt Maar de teleurstelling en de verontwaardiging wer den in evenwicht gehouden door het uitzicht op de nieuwe toekomst, die Skjaergaardstrand scheen tegemoet te gaan. Men voelde zich toch wel een weinig gevleid door al wat zich, als met wolken van goud, over de stad ging uitspreiden. De „nieuwe tijd' had zijn intrede gedaan onder de bevolking. En hij ging uit van hun eigen marktplein namelijk bij de brandkast in het kantoor van koopman Galtviks winkel. De bruiloft had in Mei plaats de gebeur tenissen volgden elkaar nu snel op en de pasgehuwden namen hun intrek op Flöien, dat intusschen met een voor Skjaergaard strand ongekende weelde was gemeubileerd. De kamers van mevrouw waren wit met goud, de tuinkamer in lichten, Belgischen tuinslijl en de eetkamer in donker eiken met friesen, door een bekend kunstenaar vervaardigd. Iedere kamer had haar eigen toon cn stijl. Zooiets smaakvols en fijns was hier vroeger nooit gezien. Er werd gesproken over gobe lins van duizend kronen en over een ouder- wetschen Engelschen haard, die een beziens waardigheid was. Er waren slechts weinigen, die zoo gelukkig waren deze heerlijkheden te mogen zien. Maar die ket zagen vertelden er yan in geuren en kleuren, zoodat de menschen van het stadje heel spoedig tot het witte gebouw opzagen als tol een slot. Tegelijk was men met het afbreken van het oude badhuis in hel park begonnen. Een staf van werklui was druk bezig de oude, donkere materialen af te breken, terwijl zware stapels planken en balken in de tim merplaatsen werden binnengereden Groote, prachtige kelders werden uitgegraven, cn hooge grondmuren van beton werden ge maakt. Het was een sprookje- van groote, mooie ge bouwen, die uit den grond oprezen onder de zware ahornboomen Het eene huis na het andere, grootcr en kleiner, werd als door een looverslag te voorschijn geroepen. liet deed denken aan Amerika waar dc steden groeiden als kool na een regenbui. Er was een kurhaus met leeszaal, rookkamers, billardkamers, enz.; cr waren baden voor verschillende doelein den, van modder, zwavel, stoom cn massage, er was een café en een restaurant met aan grenzende conversatie-zalen, en midden in het complex lag het mooie hotel van drie verdie pingen met een vorstelijke portiek en een reeks groote veranda's. Ook het park onderging de grootste veran deringen en een daaraan grenzende weide, die tot hiertoe eigen bezit was geweest, werd bij de badplaats getrokken en veranderd in een tuin met kleurige bloembedden en met gezellige hoekjes en zitjes voor de badgasten. De oude bron, waar niemand op gelet had, bleek bij onderzoek veel rijker aan zwavel zure alcaiiën te zijn, dan men had vermoed. Er werd een paviljoen met groen koperen dak gebouwd en zij kreeg den naam van Desidc- ria-bron, dévijl zij dateerde uit den tijd van Karl Johan. liet park zeil werd Sofia-park ge noemd naar koningin Sofia, die dit afgclegca plekje eens had bezocht. En ter herinnering aan koning Oscar werd er een groote, cen trale loofhut gemaakt, die met een springende fontein in het midden vóór hel hotel lag, met den ivaam van Koning Oscars lusthuis. Het was een waar genot voor dc inwoners de nieuwe badplaats te zien verrijzen in groolcn, ólegantcn stijl cn met alle geriefelijk heden, die du naaste toekomst zou kunnen brengen En dc krachtige levensadem, die door het sladju blies, ging over op de guheclc bevol king. op ieder mens(fc, in ieder huis. Allen koesterden grootere of kleinere plan nen. De barbier Jansen op den Rcbslagerhock schaft zich nieuwe, moderne scheerstoclen aan En een prachtig bord werd geplaatst waarop men wanneer men over dc markt kwam kon lezen: ..Srhcer- cn friseersalon", maar kwam men van den anderen kant, dan stond er „Amerikannsch schcercn" IJct uit hangbord baarde groot opzien en meer dan één der notabelen liep in den avond, als bij toeval, een eind om. teneinde het merkwaar dig opschrift te lezen Dc landbouwer Jucl. die twee paarden had, maakte toebereidselen om een stalhouderij te openen; er zou natuurlijk een druk verkeer zijn tusschen dc stad en liet nabijgelegen sla tion. En in de h ven waren dc dnmes druk bezig met passer, a meten of zij één of meer kamers zouden kunnen verhuren gedurende de zomermaanden. In "afwachting van de ko mende gouden lijden werden de tuinhekken geverfd, en alles wat op invallen stond werd hersteld. Er was een stille wedstrijd, wie het mt»iste huis -zou kunnen aanbieden. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1