pinsffimikhhiiïix'i'^a "buitenland" b j nnenland DE EEMLANDER" EERSTE BLAD Ons Onderwijs. I6e Jaargana, No. 245 «oor Kmtm JtDUnntmLniüTnUU fowl f 1-50. Idem franc® per port f IXXX par week (net prads verzekering tsgen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummert f 005 Wekelijksch bijvoegsel »De Hollzndsch* ftrincwponder redactie van rhêrtM Hoven) per 3 maanden 50 cent. Wekclijkscb byvoegatJ vWatldrrrut* pet 3 maanden <0 cent AMERSFDOBTSGH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M». 0. A VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. KOK utkchtichkt*. 1NTERC0MM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 11 Mel 191S dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0 50. groote lettert naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan leer voordcelige bepalingen tol het herhaald «dvei* tceren In dit Blad, by abonnement Ecnt drculalre» bevattende de voorwaarden, wordt op nnvraag toegezonden. 2e Serie. XI. Salaris naar behoefte et salaris naar prestatie. (Slot) "Wanneer ik hetzelfde presteer als mijn col lega, die naast mij arbeidt, dan verwacht ik daarvoor dezelfde beloondng. Dit gevoelt men als billijk. Het ondermijnt de energie en den hist tot arbeid, indien het tegendeel het geval Is. Wanneer de vruchten van iemands presta tie gegeven worden aan een ander, dan zal de hist om te presteeren vergaan. Hoe is dit nu bij dc salarieering b.v van het onderwijzend personeel? De gehuwde krijgt vergoeding voor huishuur en bovendien kindertoeslag. Bij de toeslagen, dio het Rijk uitkeert is de loon grens, waarboven geen toeslag wordt ver leend, voor dc ongchuwdcn f 1800, voor dc ge huwden f 2800. Bovendien ontvangt de onge huwde dan nog dc helft van het bedrag. Van den gemeentetoeslag ontvangen de ongehuw- den van hetgeen de gehuwden ontvangen. Hier hebben we dus salarieering naar be hoefte, tenzij men de toeslagen niet als salaris aanmerkt, maar als ecne staatsbedeeling, tij delijk ingesteld om de ambtenaren door een xnoeielijkcn tijd heen te helpen. Beschouwt men de toeslagen als salaris, als geld. dat door de preslalie verdiend wordt, dan is hel onbil lijk aan ongeb n minder uit te keeren, dan nan gehuwde! Beschouwd men ze als bc- dceiing, dan is het juist, want uit dit oogpunt bezien is het recht, daar tc geven, waar dc be hoefte h grootste is. V lelijke maatregel zou het Iaa' ie •-» n zijn: als blijvend systeem ieüjk werken Vergocci ishuur, als berustend op een verkec. >el van salarieering, ver dient dus afkeuring. De levensstandaard is de norm, waarnaar het salaris zich heeft tc regelen, zoodanig, dat de ambtenaar een huisgezin kan onder houden en zijne kinderen groot brengen, zon der armoede te lijden. Dit geldt trouwens voor alle groepen van werkenden in dc maat schappij. Naarmate de geestelijke prestatie grooler is, moet meer worden betaald, om den prikkel der geestelijke werkzaamheid levendig te houden en omdat degene, die geestelijk stijgt, meerdere behoeften krijgt ut ook zijne kinderen lot hooger peil zal kunnen en dus wenschen op tc voeren. Daarbij schept ccn sterker geestelijk leven meerdere behoeften Wanneer iemand niet trouwt of geen kin deren krijgt, dan zal hij zijn levensideaal niet toeken in hel grootbrengen van een nieuw geslacht, doch zijn levensdoel zal een ander zijn. Hij zal voor dc verwezenlijking van zijn doel geld noodig hebben en wcnscbl hel door eenc opvoering van zijne preslalie in 't bezit tc krijgen. Ieder gevoelt hoe het doodend op de enc-Htir zou inwerken, indien de vruchten zijns arbeids hem niet ten goede zouden ko men. En dit zou bij salarieering naar behoef te, indien dit als grondbeginsel werd aange nomen, het geval zijn. De Staat heeft er weliswaar belang bij, dat een nieuw geslacht wordt geboren en een eisch van het Staatsverband waarin wij leven, is dus ook, dat de Staat er voor zorgt, dat zijne leden en in de eerste plaats ziine ambtenaren er toe in staat zijn, dat geslacht groot tc bren gen. Echter niet iedereen is tot de formee ring van een nieuw geslacht geroepen; hij kan nochtans voor de maatschappij van on schatbare waarde zijn. Een eerste eisch is, dat het individu zijn leven kan inrichten n3ar zijn eigen inzichten; niemand nioet aan deze pcrsoolijke vrijheid raken, door haar te be perken. „Dc democratie streeft naar een gelijk levensgeluk voor een ieder!" roepen dc voor standers van salaris naar behoefte. Men kan echter geen systeem-van salarieering op dezen grondslag onhouvui. Men vraagt zich ter stond af, wat men onder levensgeluk moet verslaan „Het komt slechts aan op de bevre diging onzer behoeften, om gelukkig te zijn! zeggen ze verder. Dit is zeer materialistisch gedacht. Daarbij is het noch goed noch ge- wenscht, steeds zijne behoeften of wat men daaronder verstaat te bevredigen. Dit zal geen duurzaam, geen waarachtig geluk aanbren gen. De mensch is een veranderlijk wezen en zijn behoeften z.ijn zeer verschillend en zeer variabel. Hoe zal men hier ooit rekening mee kunnen houden bij salarieering? Een mcnsch heeft natuurlijk een zekeren welstand noodig om zich behaaglijk te gevoe len; de een meer de ander minder. Armoede, een voortdurende, harde strijd kan ontzielend, kan doodend werken. Dit is natuurlijk een verkeerde toestand en de Slaat heeft den plicht er voor te zorgen, dat de eene klasse de andere niet verdrukt en dat een ieder een behoorlijk bestaan heeft. Vindt iemand echter, dat hij voor zijn levensgeluk noodig heeft: genietingen, luxe, geestelijke ontspanning of wat dies meer z.ij, dan moet hij zich maar inspannen, om dat tc bereiken Dat is een heel gezonde prikkel, om zijn geestelijke energie levendig te houden. Het levensgeluk echter, dat de vrucht" is van innerlijke zielevrede, voortspruitende uit rein heid van gemoed ën harmonie des geestes, is een strikt persoonlijk iets. daar het voontkomt uit levenservaring en nadenken. Dit geluk kan onafhankelijk zijn van den materieelen wel stand, zelfs zijn kommer, leed, verlies en ver drukking er vaak voor noodig. De eene mensch heeft geheel iets anders noodig, dan de ander en hiermee kan zeker al allerminst rekening gehouden worden bij salarieering. Als de democratie dan ook den eisch stelt van gelijk levensgeluk voor allen, dan is het best het zóó op te vatten, dat ieder mensch een behoorlijk bestaan heeft. Te veronderstellen, dat een getrouwde meer noodig heeft voor zijn levensgeluk, dan de cólibatair is geheel onjuist. De ongetrouw de mist het geluk van den huiseliiken haard. Waardoor is dat te vervangen? Het gemis hiervan zal hij trachten te vergoeden op eene andere wijze, waarvoor hij geld noodig heeft. Hij zal trachten dit door zijne werkkracht in bezit te krijgen. Wat hij dan ook door zijn prestatie verdient, is zijn eigendom en hij mag het vrij aanwenden tot verhooging van zijn levensgeluk. Wij zien hieruit al weer hoe goed het is de meerdere prestatie tc beloonen, om de werk kracht levendig te houden. De eenige goede grondslag voor salarieering is dus. „Belooning naar prestatie, met macht neming van den loonstandaard!" Als waardemeter voor die prestatie dient men dan aan tc nemen: lo. De afgelegde examens; de bevoegdheden dus. 2o. Het aantal dienstjaren. 3o. Het aantal werkuren. 4o. De soort van het werk.. Amersfoort, 29—3—18. A. E 1 7. i n g a. Politiek Overzicht De vrede met Rumenië. II. Van het werk, dat in de langdurige on derhandelingen te Bukarest tot stand is ge bracht, is tot dusver nog slechts een gedeel te bekend gemaakt. Men kent alleen nog het hoofdverdrag; de additioneele verdragen, die nog moeten volgen, zullen het beeld vol tooien van den moeitevollen arbeid, die is verricht. De uit een politiek oogpunt gewichtigste bepalingen van het verdrag zijn opgenomen in hoofdstuk III, dat handelt over den ge- biedsafstand, die aan Rumenië is opgelegd. De regeling, die daarover was opgenomen in het preliminaire vredesverdrag van 6 Maart, vindt men in het definitieve verdrag bevestigd en nader uitgewerkt. Over de Do- broedsja, die ingevolge art. 1 van het Ver drag van Maart moet worden afgestaan, wordt bepaald, dat Rumenië het hem bij het vredesverdrag van 1013 toebedeelde Bul- gaarsche gebied weer moet overdragen aan Bulgarije met eene grensverbetering ten gunste van dien staat. De nieuwe grenslijn in de Dobroedsja zal door eene- commissie der staten van den vierbond vastgesteld worden. Het ten noorden van die grenslijn gelegen gedeelte van de Dobroedsja tot aan de Donau, en wel tdf den St.-George- arm, de noordelijke vertakking van de Do- nau-delïa, wordt aan de staten van den vier bond gezamenlijk afgestaan, die zullen zorg dragen det Rumenië een gewaarborgden han delsweg naar de Zwarte zee krijgt. Verder stemt Rumenië er in toe, dat zijne grens eene verbetering ondergaat ten gunste van Oostenrijk-Hongarije. Van deze grensverbetering, die ten bate komt van Oostenrijk-Hongarije, heeft graaf Czernin, toen hij nog minister van buiten landsche zaken was. de volgende omschrij ving gegeven: „Bescherming en bevordering van de eminent gewichtige handelsscheep vaart op de Beneden Donau en beveiliging van de IJzeren poort worden gewaarborgd door het vooruit brengen van de grens tot op de hoogten van Turn-Severin. door het tegen een cijns van 1000 lei per jaar in pacht nemen van de waardevolle werfinrich- tingen bij deze stad met de tusschen de v:erf en de nieuwe grens gelegen oeverstrook, eindelijk door verkrijging van het pachtrechf op de eilanden Ostrovumare. Corbu en Si~ meanu. Met de in het gebied der kolenmij nen van Petros^ny eenige mijlen naar het Zuiden verrichte grensverlegging, die aan den Surdukpos ook het beheerschende punt Lainic in Oostenrijksch bezit brengt, wordt 't kolenbekken beter beveiligd. Naeyszebm en Pogaras krijgen eene dooreen 15 a 18TC.M. breede nieuwe beveilieingsgrens. Aan alle passen van beteekenis, zoo bij Predeal, Bod- za, Gyimes, Bekas en Tölgyes is de nieuwe grens zoover op den Rumeenscben grond verlegd als om militaire redenen noodig werd geacht. De drielandenhoek komt geheel aan Oostenrijk, waarmee de mogelijkheid is gegeven van eene beveiligde verbinding tusschen Hongarije en de Bukowina. De ver schuiving van de grens oostwaarts van Czer- nowitz moet dienen om de hoofdstad van het kroonland Bukowina, die tot dusver aan vij andelijke aanvallen was prijsgegeven, af doende tegen overvallen te beschermen." In het algemeen zijn de grensverbeterin- gen ten behoeve van Oostenrijk-Hongarije van militairen aard en hebben ten doel de grens te beschermen tegen eventueele plan nen tot herhaling van den overval van Au gustus 1916. Alleen aan de IJzeren poort heeft de nieuwe gebiedsregeling tegelijk een economisch karakter. Van het gebied, dat Rumenië afstaat, vallen 600 K.M.3 toe aan Oostenrijk en 5000 K.M.' aan Hongarije. Niet na veertien dagën, zooals in het pre liminaire vredesverdrag was bepaald, maar éérst na twee maanden is het definitieve vredesverdrag tot stand gekomen. De rede nen hiervan zijn voor een deel te zoeken in den veelomvattenden en ingewikkelden aard der belangen, waarvoor eene regeling in het verdrag moest worden gemaaktvoor een ander deel vallan zij buiten het verdrag. Een der oorzaken van de vertraging is gelegen in een eisch tot compensatie, die Turkije tegenover Bulgarije doet gelden. Turkije, wilde zich niet er bij neerleggen, dat, ofschoon het ook in Rumenië aan de zijde van de centrale mogendheden mee had gestreden, het van de voordeelen, die in het vredesverdrag voor de overwinnaars wor den vastgelegd, niets zou krijgen, terwijl Bulgarije de Dobroedsja krijgt en uitzicht heeft later, als de Tegeling van de zaken aan den Balkan ter hand kan worden geno men, nog Oost-Macedonië en het Morawa- dal er bij te krijgen- Het verlangt de terug gave van het gebied, dat het in Mei 1915 aan Bulgarije heeft afgestaanhet voorter rein van Adrianooel en een smalle strook aan den rechter Maritza-oever. De onder handelingen daarover zijn nog niet geheel ten einde gebracht, maar schijnen toch on der Duitsche bemiddeling op den goeden weg te zijn. Hiermee staat in verband, dat de wen schen van Bulgarije, voor zooveel de Do broedsja betreft, nog niet geheel tot ver vulling zijn gekomen Het noordelijke ge deelte van de Dobroedsja is aan de geza menlijke staten van den vierbond afgestaan. Dit condominium is natuurlijk niet gedacht als een blijvende toestandhet is een over gangsstadium, dat bestemd is te verdwijnen als de tusschen Turkije en Bulgarije nog hangende zaken geregeld zijn. Dan zal de geheele Dobroedsja aan Bulgarije komen. De oorlog, In het westen aanvallen en tegenaanval len, die geen ander dan een plaatselijk ka rakter hadden. De Engelsche marine heeft opnieuw eene poging aangewend om de havens aan de Vlaamsche kust. die den Duitscbers als basis dienen voor hunne duikbootondernemingen, te versperren. Ditmaal was de poging tegen Ostende gericht. Over de uitkomst hebben wij de keuze tusschen twee lezingen: de Engelsche, die de onderneming als geslaagd voorstelt, en de Duitsche volgens welke zij geheel mislukt is. Bukarest, 10 Mei. (W. B.) De Rif- meensche minister van buitenlandsche zaken Constnntin Anion heeft kort na de plechtige onderteekening van.het vredesverdrag een onderhoud toegestaan aan een vertegen woordiger van de Lumina. Hij verklaarde, dat de vrede van Biikarest de uitkomst is van den met zoo groote lichtzinnigheid en ge brekkige voorbereiding gevoerden oorlog. Daarom bevat hij ook smartelijke bepalingen vooral in de gebiedsconcessiën. Maar toch is voor ons land na moeitevólle onderhan delingen een economische toestand verkre gen, die een* Zichtbaren- arbeid toelaat en zijne toekomst zeker stelt. Nadat de minister nogmaals zijne vreugde had uitgedrukt over den vrede met Bessara- bië, verklaarde hij: Wij hebben de voorwaar den van dezen vrede aan onze gezantschap pen in het buitenland medegedeeld met de opmerking, dat Rumenië in de "toekomst te genover alle oorlogvoerende staten eene stipte, eerlijke onzijdigheid in acht zal ne men. Men moet onvoorwaardePjk met de gevolgde politiek, die zoo noodlot'? is gebleken, om in overeenstemming met de belangen van het land den w der reëcle politiek te betreden, die zoowel door de tra ditie als door de geografische ligging van het land wordt aangewezen. Het sluiten van den vrede wordt door de ?eheele pers te Bukarest met groote voldoe ning begroet. Sofia, 9 Mei. (Buig. ag.). Gisteren om half vijf 's namiddags heeft de koning den staatssecretaris von Kühimonn in audiëntie ontvangen. Ziine Majesteit schonk hem het grootkruis van de St.-Alexar.der-orde met de zwaarden. Om zps uur werd Rosenberg ontvangen en om half zeven baron Leintner. Moskou, 9 Mei. (R.) De Duitsche re geering heeft den commissaris van buiten- la rdsche zaken Tsjitsjerin medegedeeld, dat tengevolge van de verandering in de regee ring van de Ukraine de Ukrainische vredes- delegatie, die is aangewezen voor de bespre kingen te Kursk, geheel nieuw samengesteld zal moeten worden. Daar tegelijk de alge- meene politieke toestand veranderd is, wenscht ('e Duitsche regeering, dat de vre desbesprekingen zullen gevoerd worden te Kvew, waarheen de Russische regeering ver zocht wordt gemachtigden te zenden. We e rve n, 1 0 M e i. (W. B.) Volgens de 'dagbladen zal de minister van buitenland sche zaken zich eerstdaags naar Berlijn be geven om met de Duitsche staatslieden te confereeren en zijne opwachting te maken bij den Duitschen keizer in het hooPdkwar- tier. Na zijne terugkomst zullen m het laatst van dezen maand of het begin van Juni de delegatiën hunne beraadslagingen hervat ten. Londen, 9 Mei. (R.) In het Lagerhuis vroeg Ronald Macknell of onlangs een man die uit een Duitsche duikboot in Ierland aan land was gezet, gearresteerd was, of deze man zich thans in den Tower te Londen be vindt en of er beschuldigingen tegen hem zullen worden ingebracht. Mac Pherson antwoordde, dat bedoelde arrestatie had plaats gehad, dat de gearres teerde zich in den Tower bevindt, dat er be schuldigingen tegen hem zullen worden in gediend en dat hij door den krijgsraad ge- vonnisd zal worden. L o n d e n, 1 0 M e i. (R.) Generaal Mahon, do commandant van de strijdmacht in Ier land, heelt in eene vergadering het bericht van de pers bevestigd, dot hij Ierland zal verlaten. Londen, 10 Mei. (R.) Lord Curzon heeft in een rede te Londen verklaard, dat het uur der beslissing niet in het verleden of de toekomst lag, maar in het heden. Het hui dige ministerie was ongeveer anderhalf jaar aan het bewind geweest en met behulp van het land had het rijk een kracht ontwikkeld als nooit tevoren in de geschiedenis, zoodat het op het oogenblik een pijler en bolwerk was van de landen, die voor de vrijheid der wereld strijden. Hij geloofde, dat het land thans liever den tegenwoordigen premier oan het roer zou hebben, dan eenig ander staatsman in het rijk, en naar zijn meening was dat ook de zienswijze van de Britsche en geallieerde legers te velde. De reden was, dot Lloyd George meer dan iemand anders beschouwd werd als symbool van den onuit- puttelijken geest, de onverminderde ener gie en het ongeschokt besluit van het Brit sche volk. In verband met de gemaakte opmerkingen, dat de operatiën in Mesopotamië en Palesti na niet van belang konden zijn voor den einduitslag, zeide Curzon, dat dit niet waar was. De Dvitschers kenden de waarde van En- geland's Aziatisch rijk en hadden reeds ja ren getracht het te ondermijnen. Daarom waren de gevechten in het Oosten evengoed een strijd voor de eigen kusten en de eigen zaak als de veldslagen in België en Frank rijk. Sprekende over het Westelijk front, zeide Curzon, dat hij betwijfelde, of het land wel voldoende inzag, van hoeveel voordeel Rus- land's ineenstorting voor den vijand was. Het Duitsche en Oostenrijksche volk was ge sterkt in de meening, dat het einde nabij was en door een Duitschen vrede gevolgd zou worden. Wat dat was, wisten Rusland en Ru- menie en zouden de geallieerden, naar men verwachtte, eerlang ook weten. Het was om vele redenen thans noodzake lijk voor den vijand, een beslissing te for- ceeren. De hulpmiddelen van den vijand en de geest van zijne volken zijn niet meer zoo- als vroeger en bovenal was het noodig dezen grooten hamerslag fe geven, voordat de Ver- eenigde Staten tot volle sterkte zouden zijn gekomen. Een hervatting van den aanval kon iedeF oogenblik komen. Het was denkbaar, dat men nog meer terrein zou moeten afstaan. Afgezien van de tot dusver behaalde succes sen waren er echter, bemoedigende ver schijnselen. Vooreerst hadden de geallieer den thans het groote voordeel van eenheid der militaire contröle. Ten tweede was er een toenemende werkzaamheid van Amerika. De Amerikanen hadden onbeperkt menschen- materiaal en een president van onverminder de.energie; zij «zouden geen middelen sparen en geen manschappen weigeren om den strijcl voort te zetten, hoe lang hij ook mocht duren. Het derde bemoedigende teeken was de onverzwakte geest en geweldige krachts inspanning van het eigen volk. Het weet, dat het thans gaat om overwinning of dood. B e r 1 ij n 1 0 Mei. (W. 3.) Officieel bericht. De op grond van de conferentie te Bern tusschen Duitsche en Fransche gevolmach tigden gesloten overeenkomsten over krijgs gevangenen en burgerlijke personen zijn door de beide regeeringen goedgekeurd. De overeenkomsten zullen weldra bekend ge maakt worden; zij treden op 15 Mei in wer king. Washington, 9 Mei. (R.) De oor logsrisico van schip en lading voor Ameri- kaansche stoomschepen, die door de oor- logszóre reizen naar Groot-Brittnnnie en naar de Fransche Atlantische kusthavens, is van 3 tot 2 pet. verminderd. Sedert Augus tus van het vorige jaar is de vermindering geleidelijk voortgegaan von ö'i? pet. af. W a s h i n g t on, 1 O A p r il. (R.) Oor logssecretaris Baker eeft machtiging ver leend to de mededeeling, dat zijne verwach ting, in Januari van het congres uitgedrukt, dat 500.000 man troepen naar Frankrijk zouden worden gezonden^vroeg in het loo- pende jaar, reeds is overtroffen. Londen, 9Mei. (R.). Maclean, de Bols- kewistische consul te Glasgow, is tot vijf jaar dwangarbeid veroordeeld, beschuldigd van 't houden van opruiende redevoeringen. Staten-Ocneraal TWEEDE KAMER, ftla&trezefeu tegen het wegvloeien van lVe«lerlau<l»cli kapitaal naar den vreeindei». Ingekomen is een wetsontwerp tot vaststel ling van voorzieningen ten aanzien van buiten landsche effecten. Het wetsontwerp strekt om de mogelijkheid te openen den invoer en de uitgiftt in Neder land van buitenlandsche effecten te beperken of te verbieden. De plaatsing hier te lande van effecten als zooeven bedoeld, heeft een belang rijken omvang verkregen. De Regeering is van meening, dat onverwijld maatregelen dienen getroffen te worden om een verder voortschrijden op dezen weg tc voorko men. De omstandigheden, zooals die zich ten gevolge van het steeds voortwoeden van den oorlog ontwikkelen, maken ons land meer en meer tot een afgesloten gebied, dat op eigen hulpbronnen en eigen kracht kt aangewezen. De toestand nu eischt, dot de hulpbronneft voor onze nationale kracht in de eerste plaats ter beschikking blijven von het eigen land, al* thans niet zonder medewerking van de Regee- ring ter beschikking van het buitenland kunnen gesteld worden. Dot zulks in het bijzonder geldt ten opzichte von het Ncdcrlandschc kapitaal, zol duidelijk zijn, wonnecr men in aanmerking neemt in welke mote de Staat sedert het uit breken vond en oorlog, als gevolg van de ge weldige uitgaven, voor mobilisatie en instand houding van onze volkskrocht, een beroep op de kapitaalmarkt heeft moeten doen en in do toekomst nog zal moeten doen en voorts be denkt welk eenc sterke vraog vnn posticuliero zijde ook ten onzent noor kapitaal zal ontstaan, wanneer eindelijk dc vrede zal zijn teruggekeerd en de gelegenheid openkomt om de opgeteerde voorraden te vernieuwen en de benoodigdo grondstoffen tc verkrijgen. De Regccring is van oordeel, dat dc boven staande overwegingen onafwijsbaar tot de con clusie voeren, dat de voorgestelde maatregelen niet lunger achterwege mogen blijven. Zij tee kent hierbij aan, dat zij het vun zeer groot be lang zou achten, indien het ontwerp binnen weinige dagen tot wet werd verheven, aange zien bij gebreke daarvan, met het oog op do onmogelijkheid om oan de voorziening terug* werkende kracht te verleenen, tc vreezen staat, dat het beoogde doel voor een belangrijk deel zou gemist worden. 7 i 1 v e r b o n's. Een i-isontwcrp is ingediend tot nodcro vaststelling von het bedrag, waarvoor zilver bons kunnen worden uitgegeven. Waar de behoefte aan ruilmiddelen vun kleine coupure blijft toenemen en daarin in ver band met de buitengewone omstandigheden door aanvoer ven zilver vooreerst niet zal kun nen worden voorzien, ucht de Minister enne nadere verhooging vnn het vroeger, resp. op 25 en 40 millioen vastgestelde, maximum tot 60 millioen noodig. BericiUen De Prins en de padvinders. Donderdagmorgen werden in de omgeving van Arnhem door de padvinders van alle Geldersche afdeelingen oefeningen gehou den. Ook deze propagandistische oefeningen werden door Prins Hendrik bijgewoond. De Prins begaf zich daarop naar het club gebouw der Arnhemsche padverkenneis, waar belangwekkende verzamelingen curiosa van den aanvang der padverkenners-bewe ging in ons land en daar buiten bijeen ge bracht'zijn. De Prins begaf zich vervolgens naar de woning van den voorzitter van de Arnhem sche padverkenners, luitenant-kolonel L. W. baron van Boetzeloer, waar Z. K. H. het noenmaal gebruikte. In den middag hadden op het Vi:e;se-ter- rein behendigheids wedstrijden plaats. Nadat de Prins op de tribune had plaats genomen, had een défilé van de verschillen de afdeelingen plants. Daarna volgde de be noeming van den Arnhemschen pndverken- ner T. van Srhaik, tot na<?e vnn den Prins. Dezg benoeming is bedoeld als een onder scheiding voor de Arnhemsche afdeelingen in haar geheel. Na de nri'suitreiking verliet de Prins hel terrein. Te 's Gravenhage is aangekomen de Nederlandsche vice-consul te Frankfort a'Main, de heer A. M. Marckx, die vnn deze gelegenheid zol gebruik maken om Dinsdag 14 dezer des 'ochtends tusschen 10 en 12 uur in het Departement van Buiten landsche Zaken voor belanghebbenden te spreken te -ü" üi'er De minister van binnenlandsche zaken heeft, gelet op art. 31 der Kieswet, de kies kringen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer d<ir Staten-Generanl ver deeld in stemdistricLr. invoege als op een staat in de St.-Ct. No. 108 is vermeld. De volledige lijst van candidotcn van den Bond ven Vrije Liberalen in den Kies kring Arnhem luidt als volgtDr. G. A. Bud- dingh de Voogt, Arnhem. F. Kronstain, Bon- nekom, C. W. J. J. baron van Nagel!. Barne- veld, W: baron ven Voorst tot Voorst, Eldon, Mr. Dr. J. Wackie Eysten, Nijmegen, J D. Viruly, Westkapelle, Jhr. mr. F. H. van Sty- rum, Haarlem. Vincent Loosjes. Haarlem, D. Manassen, Amsterdam, J. C. C. Fonnctr 's-Gravenhage. De Christen Democraten hebben in de kieskringen Utrecht, Leiden en 's Hertogen bosch candidant voor de Tweede Kamer ge steld de heeren A. P. Staalman, oud-Kamer lid te Amsterdam en P P. Hartendorff, te Haarlem. De Kamerverkiezingen. De Nationale Bond van Protestantschc kiezers in Nederland heeft een program van actie uitgegeven, waarin onder meer wordt ge vraagd: invoering van een vrijgezellenbelas ting, zoowel voor vrouwen als voor mrnn i; heffing van een belasting op goederen in de doode hand; beperking van het erfrecht tot minder graden; opheffing van de Eerste Kamer; stuiting van het voortwoekerende separatisme op onderwijsgebied, met hand' having van het beginsel van art. 192 de/ Grondwet Nederland «n de oorlog Nederland en Duitschland. Het Kamerlid de heer Dresselhuys heef! den 7en dezer de volgende schriftelijke vra* gen gericht tot den minister van Buitenland sche Zakea betreffende de regeling met

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1