„DE EEMLANDER" Nus«Enmiraiiiax,i~f15 BUITENLAND FEUILLETON. Het nest verstoord 16e Jaargang, No. 249 IBMIItUIITCPDIU ■"indeo Amus' flüünnLmtniurilJu foort f 1-50. Idem franco ptr po*» t 2-Oa per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummert 0.05 Wekelykscb bij voegsel *D# Hollandsch V/uiwtoinye (ocdet redact!» van Fkdréic Hoven) pa 3 maanden 50 cent Wekelijkack blJvoegaeJ •iFeretórwwe pet 3 *a«.inden 60 cent. HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAAROENBURO UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAUARNHEMSCHE POORT WAL. HOK utrecht.CH.ITII, INTERCOMM. TELEFOONNUMMER S13 Dondardag 16 Mei 1918 dienimobledingtn l-J regel» f 0J0, groote letree* plMtsrolmte. Voor bindel es bedr(|l I.--.., leer .oordeeltge bepalingen tul hel herhaald advsr» teeren In dit Blad, by abonnement Eene drtulalrt, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vrijzinnigen organiseert u! Organisatie is macht Zonder orgonisatie geen invloed. Organisatie is het geheim van succes, ook in den politieken strijd. De stembusoverwin ning is voor de best georganiseerde partij. De vrijzinnigen weten dat niet, maar hun politieke tegenstanderes weten het wel. ïn ihet naburige Hoogland zijn van de 526 roomsche kiezers 491 georganiseerd in de r.-k. kiesvereeniging. In een der laatste ver gaderingen van de afd. Amersfoort der S. D. A. P. werden volgens De Toorts 54 nieuwe leden aangenomen. Zullen, met die feiten voor oogen, de vrij zinnigen voortgaan hetzij met hautain ge baar zich afzijdig te houden van de politiek en aldus het terrein over te laten aan de tegenstanders, hetzij zich te splitsen in steeds kleinere partijtjes en belangengroep- jes, allemaal ééndagsvliegen Vrijzinnigen, verweert u f Gij zijt sterker dan gij wel meent. Uw be ginselen zijn die volgens welke de maat-* schappij zich ontwikkelt en zullen dus lan ger leven dan elke politieke leuze of waan van den dag. Gij, die niet door eng klasse- of groepsbelang gedreven wordt en wien alle partijhaat of fanatisme vreemd is, staat sterk en hoog boven andere partijen, die niet vóór alles het algemeen belang dienen. Maar laat u niet in den hoek dringen, sluit u aaneen f Acht gij de democratische strooming van onze dagen 'gevaarlijk, meent gij dat het mogelijk en wenschelijk is haar te keeren sluit u aan bij den Bond van Vrije Liberalen. Zijt gij vooruitstrevend en democratisch, wilt gij rekening houden met den geest des tijds en de stem des volks, wilt gij vrije ontplooiing van het menschelijk kunnen, en gelijkmaking van de ontwikkelingsvoorwaer- den voor allen, opdat geen enkel talent ver loren ga, wilt gij wegnemen alle brandstof welke de vreedzame evolutie der maatschap pij in ernstig gevaar kan brengen sluit u dan aan bij den Vrijzinnig-Democratischen Bond. Wordt vrij-liberaal of vrijzinnig-democraat .maar in elk geval: sluit u aan f Heden nog I Politiek Overzicht De Entente en de vrede van Bukarest. I In een artikel van de Nordd. Allg. Zeitung over den vrede van Bukarest wordt eene opsomming der voordeelen, die het op 7 Mei 1918 onderteekende vredesverdrag aan de verschillende leden van den vierbond brengt, besloten met dezen volzin: „De vrede van Bukarest versterkt de groote hoop, dat met de allengs terugkeerende rust in het oosten ook de oorlog in zijn geheel in zijne levenskracht zal worden getroffen en dat ook in het westen spoedig de tijd van het sluiten van vredesverdragen zal aanbreken." Dat is een woord, dat naar het hart ge sproken is van allen, die verlangen naar het einde van deze verschrikkelijke worsteling, en het vervult _hen met vreugde, dat een weerklank op deze stem verno men is van eene met de Duitsche re geering nauw verbonden zijde. In Bu dapest heeft graaf Burian, de minister van buitenlandsche zaken van Oostenrijk-Hon- garije, op zijne terugreis uit Bukarest tot eene deputatie van het gemeentebestuur van Pest de hoop uitgedrukt, dat op den vrede van Bukarest zoodra mogelijk alg me ene onderhandelingen zullen volgen, die bestemd zijn aan de sedert vier jaren lijden de menschheid van vrijwel den geheelen aardbol de rust terug te geven en aan het bloedvergieten een einde te maken. Hij heeft daaraan nog toegevoegd„Onze koning heeft tot dusver van elke mogelijkheid om den vrede te bevorderen partij getrokken, en ook heden is het zijn besliste wil iedere gelegenheid te zoeken om met onze tegen standers zoo mogelijk een eerlijken, fat soenlijken, duurzamen vrede te sluiten. Wij staan als 't ware op den loer naar den vrede, zonder ons^aan zekere beperkende formules te willen binden. Onze vastberaden volhar ding heeft ons tot hiertoe gebracht; ook ver der willen wii in de eene hand het zwaard, in de andere den olijftak houden." Dit bevestigt nogmaals uitdrukkelijk, dat bij de centrale mogendheden de wensch be staat om vrede te "sluiten, liever vandaag dan morgen. Maar voor het tot stand komen van den vrede is de overeenstemmende wil van de beide oorlogvoerende partijen noo- dig. En wanneer men vraagtHoe is de stemming bij de andere partij?, dan is het antwoord, helaas! minder bevredigend. Er is aan de zijde van de Entente geen gebrek aan woorden, die sympathie en me degevoel uitdrukken voor Rumenië, dat dezen vrede heeft moeten sluiten. Dat zou eene uitwerking ten goede kunnen hebben, als in die betuigingen een spoor te vinden was, dat wees op geneigdheid om tot den grond der dingen door te dringen en na te gaan wat de oorzaak is, dot van de Balkon- staten na Montenegro en Servië nu ook Ru- menië zijn treden in den oorlog aan de zijde der Entente zoo duur heeft moeten betalen. Dan was er kans, dat men tot zelfkennis kwam en tot het besef, dat het een hopeloos pogen is, thans nog, in dit stadium van den strijd, de oorlogskans te doen keeren. Als dat besef eenmaal begint door te dringen, dan zal de vrede niet ver meer verwijderd zijn. Maar daarvan is nog niets te bespeuren in de ontvangst, die het bericht van het tot stand komen van den vrede van Bukarest aan de zijde van de Entente heeft gevon den. Havas heeft den geest, die doorstraalt in de commentaren van de Parijsche pers, al dus weergegeven, dat zij van oordeel zijn, dat deze vrede reeds lang had kunnen zijn onderteekend, als de overwinnaars niet den overwonnene geheel hadden willen uitplun deren. Twee deelen zijn, volgens de Matin, in dit verdrag te onderscheiden: een defi nitief, namelijk de worging van Rumenië, en een voorloopig, namelijk de beschikking over de Dobroedsja. Verder zal tot aan den algemeenen vrede nog iets in stand blijven: het vreesëlijke régime, waaraan Rumenië onderworpen is en dat arglistig in acht ar tikelen is uitgewerkt. Voor de Italiaansche pers is kenschetsend wat de Corriere della Sera heeft gezegd. Men leest daarin, dat de aan Rumenië op gelegde voorwaarden eene reusachtige ver sterking vormen van den politieken en eco- nomischen invloed van Duitschland op clen Balkan. Als die voor goed gehandhaafd blijft, zal hij de volledige onderwerping van het Europeesche oosten onder het Duitsche imperialisme beteekenen. De door het ver drag bekrachtigde onderwerping van Rume nië leidt tot eene versterking van de Ma- gyaren, hetgeen Italië bijzonder treft, maar ook de geheele alliantie raakt, die in Hongarije als bondgenoot van Duitschland en beheerscher van de Donau-monarchie haren hoofdviiand heeft. Sterker tonen nog heeft de Engelsche pers doen hooren. De Morning Post schreef, dat geen vrede te dragen kan zijn, die niet Rumenië niet alleen geheel hersteld, maar ten volle gewroken ziet, en liet daarop de ontboezeming volgen: „Thans rust de Duit sche hiel op Rumenië; maar Engeland, Frankrijk, Italië en Amerika zullen öf aan dat lot een. einde maken, öf het deelen." De Times heeft het Rumeensche volk getToost met het vooruitzicht, dat de overwinning der geallieerden hen zal bevrijden van hun droe vig lot, en hen gevraagd tot dien tijd dit met flinkheid te dragen. Hetzelfde hebben de Rumeniërs ook in het Engelsche parle ment van de regeeringstafel vernomen; mi nister Balfour heeft hen er mee gepaaid, dat het de plicht van de Engelsche regeering zou zijn om op de eventüeele vredesconfe rentie eene herziening te krijgen van de voorwaarden, die aan Rumenië zijn opge legd. De oorlog. De berichten van hei front in het westen gewagen van een oplevenden strijd. Niet aan Duitsche zijdemaar de Fronsche aan vallen, ofschoon zij* hun plaatselijk karakter blijven behouden, schijnen in kracht toe te nemen. Het Duitsche avondbericht van gister meldt een Franschen aanval ten N. van den Kemmel, waarvan een beperkte in braakplaats in de voorste liniën achterbleef en een nieuwen aanval -van de Franschen N:0. van Moreuil, die mislukte. B e r 1 ij n, 15 Mei. (W. B.) De economi sche overeenkomst tusschen Duitschland en Rumenië bevat o.m. de volgende bepalingen: Art. 1. Rumenië verkoopt aan Duitschland en Oostenrijk-Hongarije de overschotten van het land aan koren van allerlei aard, met in begrip van olie-zaden, voedermiddelen, peul vruchten, gevogeke, vee, vleesch, vezelplan- ten en wol voor de oogstjaren 1918 en 1919. Broodkoren kan tot zes procent ook in den vorm van meelproducten geleverd wor den. Art. 2. Voor het jaar 1919 en de volgen de 7 jaren verbindt Rumenië zich, aan Duitschland en Oostenrijk-Hongarije de overschotten van het land aan koren van allerlei aard als boven te leveren, ingeval Duitschland en Oostenrijk-Hongarije dit ver langen. De regeeringen van Duitschland en Oostenrijk resp. Hongarije, moeten, zoodra het hun mogelijk is, verklaren, of en hoeveel zij op grond van deze verplichting van de overschotten willen overnemen. Het brood- koren kan tot zes procent van de uitgevoer de hoeveelheid in den vorm van meelpro ducten geleverd worden. .Wanneer noch Duitschland noch Oosten rijk-Hongarije voor een jaar van het recht tot overneming gebruik maken, vervalt de ver plichting tot levering van Rumenië ook voor de volgende jaren. Art. 3. Voor de overige, in art. 1 niet ge noemde landbouw-producten, zooals ooft en wijn, worden bijzondere overeenkomsten voorbehouden, met dien .verstande, dat Ru menië zich bereid verklaart, de overschotten van het jaar 1918 aan Duitschland en Oos- tenrijk-Hongerije te leveren. Art. 6. Rumenië zal voor producten, die het aan Duitschland en Oostenrijk-Honga rije moet leveren, een uitvoerverbod uitvaar digen, om de naleving van het verdrag te waarborgen. Indien Duitschland of Oosten rijk-Hongarije slechts een deel van de over schotten verlangen, wprdt de uitvoer naar andere landen zóólang niet toegestaan, als het opgeëischte deel van het overschot aan Duitschlend en Oostenrijk-Hongarije niet ge leverd of de levering niet verzekerd is. Art. 7. Het vaststellen der overschotten heeft door de Rumeensche regeering onder medewerking van vertegenwoordigers der Centralen plaats. Art. 8. De wijze van levering, overneming en betaling wordt door een door Rumenië op te richten uitvoerbureau in overeenstem ming met een in Rumenië door de Centrale mogendheden op te richten bureau geregeld, welker vertegenwoordigers over alle aange legenheden van het uitvoerbureau voortdu rend op de hoogte moeten worden gehou den. In zooverre betreffende het bezette ge bied bij het vredesverdrag andere bepalin gen zijn getroffen, gelden deze. Het door do Centrale mogendheden op te richten bureau zal vrij zijn van bijzondere heffingen. Art. 9. Duitschland en Oostenrijk-Hon garije zullen er zooveel mogelijk naar stre ven den uitvoer van alle in Rumenië benoo- digde goederen, geheel- en holf-afgewerkte producten, ruwe stoffen enz., in 't bijzonder de tot uitbreiding der landbouw-productie noodige voorwerpen naar mogelijkheid te bevorderen. Art. 10. Duitschland en Rumenië, alsmede Oostenrijk-Hongarije en Rumenië zullen el kaar wederkeerig, tot bestrijding der ver plichtingen tot betaling als gevolg van dit verdrag, de noodige betaalmiddelen tegen inwilliging van credieten in de valuta van het andere land ter beschikking stellen. Bij zonderheden van deze regeling worden aan een latere overeenkomst voorbehouden. Art. 11. Rumenië verbindt zich, het goede renverkeer door zeetransportmiddelen en tarieven in alle opzichten te bevorderen. Op gelijke wijze zullen Duitschland en Oosten rijk-Hongarije het goederenverkeer met Ru menië bevorderen en vergemakkelijken. Art. 12. Alle geschillen over dit verdrag moeten door een uit drie personen bestaand scheidsgerecht beslist worden. Dit scheids gerecht zal zoo gevormd worden, dat elke contracteerende partij een scheidsrechter benoemt. Deze scheidsrechters kiezen een president. Kunnen zij het binnen twee maanden over de keuze niet eens worden, dan zal de president van den Zwitserschen bondsraad om de benoeming van een presi dent verzocht worden. Dit scheidsgerecht zal te Bukarest zetelen. Bukarest, 15 Mei. (Corr.-bur.) Op den 14en Mei publiceerde de staatscou rant te Jassy het besluit, waarbij de demo bilisatie van het Rumeensche leger wordt gelast. In eerr onderhoud met een vertegen woordiger van het te Jassy verschijnende ^agblad „Aetunea Romana" verklaarde de Minister-President, Marghiloman, dat Bessa- rabië in zijn geheel bij Rumenië blijft met uitzondering van eene kleine grenswijziging in het Noorden, die waarschijnlijk zal worden aangebracht. Konstant^inopel, 15 Mei. (Milli). De vrede tusschen het Turksche rijk en Fin land is den Hen Mei door gevolmachtigden van de beide landen onderteekend. Aken, 15 Mei. (W. B.) De keizer heeft 'eenige dagen geleden op een doorreis een poos in Aken vertoefd en de kathedraal en het stadhuis bezocht. De raad hield juist in het stadhuis eene vergadering; de keizer ging de zaal binnen en hield een toespraak, waarin hij o.a. zeide Het offensief vordert goed. 600.000 En- gelschen zijn reeds buiten gevecht gesteld, 1600 kanonnen buit gemaakt. De Fran schen moeten overal bijspringen. In het westen komt de zaak in orde; maar wij moe ten geduld hebben. Met millioenenlegers komt men niet in een dag klaar. Wij zul len ons doel bereiken. Het oosten hebben wij geopend. In de Krim gaat het ook voor uit. Uit de Ukraine zijn de eerste treinen met levensmiddelen in Berlijn aangekomen, Dat verbetert onze levensmiddelenverzor ging. In Sebastopol hebben wij een groote, rijk beladen handelsvloot buit' gemaakt. Ons j vefkeer op de Zwarte zee is nu weer moge lijk. De keizer betuigde zijne blijdschap over de wijze, waarop men zich aan de grens houdt, en roemde de stemming onder de troepen. Hij besloot met den raad om al het buitenlandsche af te leggen. Het Franse^1 praten moet heelemaal ophouden. Men mod liever het Duitsche plat proten. W e e n e n, 1 5 M e i. (Corr.-bur.) De dag bladen berichten, dat keizer Karei zich bin nen kort op reis zal begeven naar Sofia en Konstantinopel. Woenen, 14 Mei. (Part.) De Neue Free Presse bericht, dat in Budapest een compromis in de kiesrechtkwestie tot stond is gekomen. Het democratisch karakter van de hervorming blijft gehandhaafd. De oud-voorzitter van het Hongaarsche huis van afgevaardigden Novay heeft ver klaard, dat aan de Tisza-partij concession zijn gedaan, die echter aan de grondbegin selen van de hervorming geen afbreuk doen. Londen,14 Mei. (R.) In het lagerhuis heeft de kanselier der schatkist Bonar Law, In antwoord op een vraag van Sir Edward Carson, verklaard, dat de Britsche regeering het voo;rbeeld zal volgen van de Fronsche regeering en alle handelsverdragen zal op zeggen, die de bepaling bevatten van behan deling op den voet der meest begunstigde notie. De Times zegt naar aanleiding hiervan, dat deze stop aan Groot-Brittannië vrijheid zal geven om eene speciale gunstige be handeling toe te staan aan de Dominions of de geallieerden bij den invoer van goederen of verschil te maken tusschen de landen, waarheen het Vereenigde koninkrijk goede ren uitvoert. De opzegging beteekent niet noodwendig, dat er eene radienje verande ring zal komen in de fiscale politiek van Groot-Brittannië, maar maakt die verande ring mogelijk. Londen, 15 Mei. (R.) Het koninklijk besluit, dat de overdracht van aondeelen of waarden aan vreemden of door vreemde lingen bestuurde maatschappijen zonder toestemming van den Board of trade ven* bindt, is gewijzigd. Tot dusver had het be trekking op'belangen in mijnen en olievel den, maar thans op ondernemingen en eigendommen". Deze uitdrukking sluit in zich kantoren en inrichtingen in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Rusland, Denemar ken, Rusland, Nederland, Spanje en Zwit serland, die zich bezig houden met de pro ductie of de verschaffing van contrabande- artikelen; zij is ook van toepassing op mij nen, waar ook gelegen, die koper, lood, tin en zink produceeren. Londen, 15 Me i. (R.) In antwoord op een vraag in het lagerhuis zeid»e minister Balfour: De volgende landen hebben den oorlog verklaard aan Duitschland: Rusland* Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Servië", Montenegro, Japan, Portugal, Italië, Ru menië, Vereenigde Staten, Cuba, Panama, Siam, Liberia, Griekenland, Brazilië, Guate mala. Verder hebben Bolivia, Honduras, Nicara gua, Haiti, Sint Domingo, Costarica, Peru, Uruguay en Ecuador de diplomatieke be trekkingen met Duitschland afgebroken. Londen, 15 Mei. (R.) Generaal Mau rice is benoemd tot militair medewerker vort de Daily Chronicle. Stockholm, 14 Mei. (W. B.) Naar de Nya Dagligh Allehonda verneemt, zal de Zweedsche regeering a.s. Donderdag van de 300 Zweedsche soldaten, die nog in Aland zijn, de helft terug nemen. Washington, 14 Mei. (R.) Schatkist secretaris Mc Adoo heeft machtiging ge* geven om op nieuw ter leen te verstrekken; 200 millioen dollars aan Groot-Bfittannië, 100 millioen aan Frankrijk en 100 millioen aan Italië. Het totale bedrag van de leenin» gen aan alle geallieerden is 5764 millioert dollars. Iemand die nooit iets doms zegt, zal ook niet iets geniaals zeggen. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uit het Noorseh door A. M. van der Linde n—v an Eden. 11 „Tönnensen? hij was juist hier. Ik geloof dat hij in den toren is. Ik zal hem •.-Neen, ik ga zelf." ïHJ keerde zich om en liep den trap op. Kurt Adelaar Klingc behoor de anders niet tol nen, die zelvcn de rr.cn- schen tegemoet gaan; hij was g.-woon zelf te worden opgezocht Maar met Tönnensen was het iets anders. Tört»e:.sen wa; het ("jetotum van de badnè»»ls en sie^ds overal te vinden en overal -jor te gebraden. Tegelijk res'au- ralcur, inspecteur en i n i k .ïli n gsb u r e d.i was hij alter vriend e». hulp, hetzij h l was om kamers te huren o.' om hen non whisky te hel pen. Er whs geen plan dat hij niet ter. uitvoer wist te brengen, e*1 geen idee waiop hij niet inf/ifc. VMs scheen onmogelijk voor hem te von, en altijd was hij eVen ijverig en belang stellend. ,,'vvo. ben je bezig den grooten verrekijker te Installeerc»?'' begroette Klinge hem toen hij den '.oren had bereikt, vanwaar men kon mirier, over de eilandjes en de zee.-- ver tot ■an dei» horizont. „Ik heb een plan, dal heel goed kan worden en jij moet er*de leiding van op je nemen, Tönnensen." Tönnensen ging voort met zijn werk. Hij was bezig den langen kijker op een voetstuk te schroeven, dat hij midden in de vierkante torenkamer had aangebracht. Zijn gezicht was rood en glom van inspan ning. „Wc zullen motortochten, dagelijkschc mo tortochten organisceren, Tönnensen, voor weinig geld begrijp je; kleine tochtjes van een heel of een half uur tusschen de eilandjes door. Dat kan goede inkomsten geven. En dan gebruiken wij de netto winst in het voordeel van de badgasten. Ik denk er aan hel geld te gebruiken voor het zomerfeest dat ieder jaar nog al wat kost. Je moet er gang achter zet ten, Tönnensen!" 'J'önnensen's gelaat klaarde op als een volle maan. Hij was tropisch op Skjaergaardslrand, ja, in de brieven over „De Badplaats" in een courant van de hoofdstad, was zijn r.aam zelfs een paar keer genoemd geworden. Uitstekend, master", riep hij uit. Tönnen sen, die in zijn. jonge jaren matroos c.i kok was gewest, hield er een eigen taaltje op na. „Voortgang zal er zijn." „We schilderen de oude motorboot wal op," ging Klmge voort. „Er is voldoende ruimte in en ze is nog in goeden slaat Dnn moet je me jak nog een man voor den motor verschaf fen „De motorman zal er komen, master." „Dus, jij maakt dat alles in orde komt, Tön nensen." Klinge liep naar de deur, maar bleef staan. „En dan hebhen wij ook nog gebrek aan spelen voor de kinderen en de jongelui een schommel, een croqeut en een riilgspel cn zulk soort dingeu. Er is plaats genoeg voor." „Nu wc hebben nooit zooveel kinderen ge had als dit jaar. Van morgen meldden zich vier nieuwe families aan en allen willen ka mers hebben met kinderledikanlen en zoo gaat het maar sluddy door." Tönnensen keerde zich om, toen hij geen antwoord kreeg. Klinge was verdwenen. Wal een haast heeft de directeur vandaag, dacht Tönnensen. Nu ja hij vloog altijd als een raket door de badplaats. En er was altijd wat te doen. Vlug was hij als dc commandant op een oorlogschip. IV. Van zulk een kalme en vredige scheiding als die van directeur Klinge was men nog nooit getuige geweest Men had iets verwacht, waarbij de slad op haar grondvesten zou wan kelen Maar men werd teleurgesteld Er ge beurde niets van wat er bij zulke gelegenhe den anders plaats had. Er was geen schan daal, men hoorde geen lasterlijke en venijnige woorden Alleen verwonderde men er zicu over waarom zij niet meer samen woonden. Het was onbegrijnclijk dat mevrouw Marina Klinge, die een loven gewoon was als een prinses, plotseling teruggekeerd zou zijn in de zaak bij haar vader. Niemand kon het ver klaren. Toen men had gehoord dat mevrouw Mari na een verhuiswagen bij den voerman Juel had besteld, was ieder van plan eens te gaan kijken. Er werd dus nu druk gewandeld op de plaatsen waar de wagen langs moest ko men. En zij die zoo gelukkig waren om aan dezen weg te wonen, hielden trouw de wacht .voor de spionnetjes. Doch er gebeurde niets bijzonders, en men moest zeer lang wachten. Toen nu de wagen eindelijk laat in den avond voorbijreed ja, toen was er niets anders tc zien dan een gewone wagen met kisten, kof fers en zakken met beddegoed. Niet één van de dure, mooie meubels, die op Flöicn gevon den werden, had zij meegenomen. Zij vertrok evenals zij gekomen was. En hiermee won zij aller harten. Zij was toch iemand van hun eigen geslacht, die een tijdlang, om zoo te zeggen, de koningin van de plaats was geweest en die nu. eenvoudig en natuurlijk, terugkeerde lot haar vaders winkel Het was geweest als in een van die ouder- wclsclie sprookjes met een bevredigend slot. Na al het buitengewone, waardoor eertijds de kleine slad aan hel strand in rep en roer werd gebracht, was nu alles weer tot den ouden gang van zaken teruggekeerd. Opnieuw' zag men mevrouw Mïirina achter dc spiegel ruiten in de Galtviksehe zaak en opnieuw maakte men als vroeger een praatje met haar. Zij was terstond weer dezelfde, er was geen verandering le zien. Altijd vriendelijk en altijd goed gehumeurd, zei ze evenals vroeger, jij en jou tot de vriendinnen uit haar jeugd. Zij had niemand vergeten, bij wie zij als jong meisje aan huis was geweest. Het was een wonder, dat zij zooveel jaren in dien voornamen en rijken kring had kun nen leven zonder er door bedorven te worden. Maar het was ook hoog lijd dat haar orde nende en krachtige hand ingreep in de oude zaak. Haar vader was hoog bejaard en had reeds lang het bestuur der zaak aan den eersten bediende Skallerud moeten .overlaten. Men kon aan alles bemerken dat de zaak niet voor uil was gegaan. Er waren nieuwe concurren ten bijgekomen, die door allerlei nieuwe en soms vernuftig uitgedachte middelen hun handel met de badgasten hadden weten uit to breiden. Door spoedige expeditie, door oogen- blikkclijk de waren naar de klanten te bren gen en door allerlei uitwendige hervormingen cn verbeteringen, hadden zij hun ouderen col- lega verdrongen. Langzamerhand sprak men van de meeste winkels als van de zaak, of de firma, terwijl het bij Gallviks „de winkel" bleef, waardoor zij in rang flplijk scheen te komen staan met kleinhandelaars cn consorten. Mevrouw Marina spande al haar krachten, e» energie in oin de zaak boven water tc hou den. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was zij bezig. En wanneer zij, vermoeid, naar haar kamers op de tweede verdieping ging, gevoelde zij dat zij een goed werk had ge-, daan, cn zij sliep in met hel bewustzijn dat zij nuttig was geweest cn haar plicht in hel da- gelijksch leven 'had. De kinderen waren zelden thuis - behalvö hij de maaltijden. Zij kruisten dc stad door. nu eens bij den steiger, dan weer speelden zij vait Indianen in het bosch en dikwijls klonk hun. gelach cn gestoei uit de magazijnen achter het huis. Er was nieuw leven in hen gekomen. Het dwangbuis was weggeworpen, zij behoefden zich niet meer stil te houden, wanneer zij vader verwachtten. Nu cn dan zagen zij hem, wanneer hij door de stad reed; maar zij gingen hem liever uif den weg. (Wordt vcrvolgd.|

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1