GLORIA TRANSITA "Binnenland „DE EEMLANDER" mm on «mamma BUITENLAND BIOSCOOP DE AREND Nog slechts 2 voorstellingen, heden en Donderdagavond van de eerste Nederlandsche Opera Film 16e Jaargang, No. 253 ÉDIMIIKIItUTCDDIIC pCT ,oor Am"*' AuUnntmtn I ulnlJu foort f 1.50. Idem franco pe» posi f 2.00. per week (met gTatb eerzekering tegen ongelukken) f 0.K afzonderlijke nummert 0113. Wekelijkscb tyjvoegse) *D« Holhndschs Huisvrouw* (onder redactie ran Diérèse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel oWsrtldrcrut* per 3 maanden 60 cent. HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN\ SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOEK uTaecHTtCHisTa. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 22 Mei 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f OJO. groote lettert naar plaatsruimte Voor handel eo bedrijf bestaan zeer voordeellge bepalingen tot het herhaald advctv teeren In dit Bladt bij abonnement. Ecne d reu lal re, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Hot Duitsch-Oostenrijksche hondgenootschap, I De Duitsche rijkskanselier heeft in het onderhoud, dat hij in de vorige week toe- ftond aan een vertegenwoordigér van het Hortgaarsche blad Az Est gezegd, dat hij al tijd nog genoeg optimistisch was om te ge- looven, dat wij nog in dit jaar den vrede zul len hebben. De hemel geve, dat dit geloof moge worden bewaarheid en dat wij in dit jaar nog getuige zullen zijn van de onder handelingen over het algeheel herstel van den vrede- Voor het oogenblik kunnen wij slechts constateeren, dat dit nog toekomst muziek is. Intusschen doet de vrede, die in aantocht is, alvast zijn invloed gelden. Al laten de omstandigheden nog niet toe, dat de strij dende partijen met elkaar in overleg tre den om den vrede te herstellen, zij voelen toch behoefte hunne aandacht te wijden aan den toestand zooals hij zal worden na den vrede. Men ziet dat aan de pogingen, die zij aanwenden om onderling hunne verhouding te regelen, althans de grondslagen voor die regeling voor te bereiden. Engeland heeft de handelsverdragen, waarin de bepaling der behandeling op den voet van de meest begunstigde natie is opgenomen, opgezegd; Frankrijk maakt zich .gereed hetzelfde te doen. Dit is eene aankondiging van deze twee Ententelanden. dat zij voornemens zijn hunne handels- en tolpolitiek te wijzigen. De formule, waardoor de contracteerende partijen elkaar waarborgen, dat zij niet slech ter zullen worden behandeld dan andere sta ten en dat, als dezen eene begunstiging ten deel valt, ook zij daarvan kunnen genieten, moet vervallen om voor Engeland en Frank rijk de mogelijkheid te openen verkeersta- rieven vast te stellen ten bate van hunne koloniën en van de staten, met wie zij thans in den oorlog verbonden zijn. Aan den anderen kant zijn ook de staten van den vierbond er op bedacht om zich op economisch gebied in te richten voor den tijd, die na het einde van den oorlog moet komen. In het gevolg, dat het Oostenrijk- sche keizerpaar vergezelt op zijne reis naar Sofia en Konstantinopel, bevindt zich ook de Oostenrijksche minister van handel en het spreekt van zelf, dat die. bewinds man deze reis doet nog met een ander doel dan om de feesten op te luisteren, die de souvereinen van Bulgarije en Turkije hunne ■gasten aanbieden. Aan de reis van keizer Karei naar de «hoofdsteden van Bulgarije en Turkije is voorafgegaan eene ontmoeting van de beide keizers in het Duitsche hoofdkwartier. In veiband met deze ontmoeting zijn bespre kingen gehouden tusschen de politieke en militaire raadslieden van de beide monar chen. De officieele mededeeling, die daar over is gedaan, is zeer sober gesteld. Maar het vermijden van allen omhaal van woorden doet des te duidelijker uitkomen, dat door deze besprekingen eene gewichtige uit komst is verkregen. Het in een welhaast vierjarigen oorlog in nood en dood beproef de veeljarige bondgenootschap is beves tigd en erkend ook als grondslag van de vreedzame ontwikkeling in de toekomst. Sterker dan ooit is het Midden-Europeesche blok, dat den. aanval van den vijand heeft doorgestaan, voor anker gelegd. Er wordt gezegd, dat „alle fundamenteele politieke, economische en militaire kwestiën, die de tegenwoordige en toekomstige verhouding tusschen de beide monarchieën raken", het onderwei p van grondige besprekingen zijn geweest. Dat beteekent, dat de aan beide zijden gewenschte aaneensluiting in ruime mate verzekerd is en dat de pogingen, die er op doelden de bondsbetrekkingen losser te maken, zijn overwonnen. Welke bijzondere kwestiën van poHtteken, economischën en militairen aard dichter bij de oplossing zijn gebracht, wordt niet ge zegd. Maar men zal wel niet mistasten als men aanneemt, dat voor de politieke kwes tiën, die om oplossing vragen, een voor beide partijen aannemelijk verrgelijk gevon den is. Zoowel in Duitschland als ook in Oos- tenrijk-Hongarije zijn onder den invloed van den oorlo: krachtige pogingen aan het werk om de beide verbonden landen dichter tot elkaar te brengen. Er werd aangedrongen op een tolverbond en in verband met de politieke en de economische kwestie werd aan beide zijden de wensch uitgedrukt om, met gebruikmaking van de lessen van den oorlog, aan beide zijden den band tusschen de militaire machtsmiddelen nauwer toe te halen. Uit de officieele mededeeling blijkt, dat ook hierover overeenstemming is ver kregen. In onderling overleg is besloten aan de bestaande bondsbetrelcking een inniger karakter te geven en haar verder uit te brei den. In een officieus commentaar, dat de Nordd. Allg. Zeitung aan de officieele mede deeling uit het groote hoofdkwartier heeft vastgeknoopt, wordt gezegd: „In Duitschland wordt dit bericht met on verdeelde vreugde en voldoening vernomen. De ontmoeting in het hoofdkwartier legt het zegel op een reeks manifestatiën, waarin de beide monarchen zich en hunne volken in oorlog en vrede vast verbonden getoond hebben. Met de hartelijkste gezindheid be groet ons volk keizer Karei als drager van eene ontwikkeling, die op den ouden en vasten bodem van het bondgenootschap de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie tot een steeds inniger gemeenschap met het Duitsche rijtk leidt. Dat uit de in het hoofd kwartier genomen besluiten voor onze vol ken rijke zegen móge opbloeien, is ons aller wensch en vast vertrouwen." D© oorlog. Van het westelijke oorlogstooneel wordt een strijd aan den Kemmelberg bericht, waarin Fransche troepen als aanvallers op traden. De aanval is mislukt. Verder geen bijzonders. Sofia, 21 Mei. (Buig. ag.) De dagbla den berichten, dat afgevaardigden uit de Do- broedsja op 18 Mei aan keizer Karei, door bemiddeling van gTaaf Burian, een memorie van den Nationalen Raad van Babadagh hebben doen toekomen, waarin zij de ver- eeniging van de geheele Dobroedsja met Bulgarije verlangen. De memorie ging vergezeld van een adres aan den Oostenrijkschen souverein. Londen, 22 Mei. (R.) In zake de cen suur van de in het Hebreeuwsch en het Jiddish gestelde correspondentie is het be vel opgeschort, dat uitgaande brieven in Hebreeuwsch schrift moeten worden terug gezonden aan den afzender. Petersburg, 20 Mei. (R.) Volgens een berioht van de Russkoje Slowo te Mos kou heeft een commissie der Bolshewiki, on der presidium van Krylenko, eene strafver volging gelast tegen den ex-czaar, die wordt beschuldigd van een staatsgreep door ver andering van de kieswet voor de Doema, het onwettig uitgeven van staatsgelden en nog enkele zaken. Een gewapend escorte is naar Tobolsk gezonden om den ex-czaar naar Moskou over te brengen. Washington, 21 Mei. (R.) Schatkist- secTetaris Mc Adoo heeft bekend gemaakt, dat onder het bestuur der regeering dit jaar bijna een milliard dollars zullen worden be steed voor de verbetering van de uitrusting der spoorwegen. Dat is bijna driemaal zoo veel als in een der drie laatste jaren door de maatschappijen was besteed. Reclame. De Staatscourant No. 116 bevat de vol gende Kon. besluiten benoemd tot lid van den voogdijraad te Zutphen, mevrouw M. J. C. van der Lee, ge boren Hartjens, wonende te Apeldoorn in zijne betrekking van burgemeester der gemeente St. Odiliënberg geschorst voor den tijd van drie maanden, A. H. Schmitz, ingaande 25 Mei 1918. Z. K. H. de Prins is voornemens van Het Loo af Zaterdag 25 dezer in oogen- schouw te nemen oefeningen van den water- troep van de Overijsselsche padvinders nabij het Katerveer.. Na afloop biedt het afdeelingsibestuur den Prins een noenmaal aan. De Prins zal vergezeld zijn van zijnen ad judant den kapitein-luitenant ter zee jhr. Von Muhlen. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Marine zal op Vrijdag 24 Mei as-, en de audiënties van de ministers van Binnenlandsche Zaken en Justitie zullen op Zaterdag 25 Mei a.s. niet plaats hebben. De Kamerverkiezingen. If iet-of fieieele canclidatcnlljston. Niet-officieele candidatenlijsten die he den, naar het voornemen van de verschil lende politieke partijen en groepen, zouden worden ingediend. Liberale Uuie. Voor de kieskringen 's-Hertogen- bosch, Middelburg, Tilburg en Altrecht: 1. jhr. R. R. L. de Muralt, 2. mr. E. E. van Raalte, 3. G. L. Breedveld, 4. mr. dr. A. F. baron van Lijnden, 5. ds. T. H. Siemelink, 6. Ph. van Dixhoorn, 7. ds. T. Kielstra, 8. M. I. W. J. Bijleveld, 9. mevr. F. S. van BalenKlaar, 10. J. B. Ament. Voor de kieskringen Arnhem, Maas tricht, Nijmegen en Zwolle: 1. dr. G Lely, 2. J. H. W. Th. Reimers, 3. G. W. Stroink, 4. mr. J. van Gilse, 5. mr. S. Rink, 6. mr. L. F. H. baron Michiels van Kessenich, 7. mevr. H. A. van Riel—Smeen- ge, 8. I. H. J. Vos, 9. mr. dr. G. L. van Oosten Slingeland, 10. dr. D. Brocx. Voor de kieskringen Groningen, Leeuwarden en Assen: 1. mr. P. Rink, 2. mr. H. Smeenge, 3. J. Sibenga Mul der, 4. A. Rauwerda, 5. me^r. F. S. van BalenKlaar, 6. E. Derks Hzn., 7. mr. A. T. Vos, 8. H. Eisma, 9. I. A. van Royen, 10. U. van Eerde. Voor de kieskringen Amsterdam, Haarlem en Den Helder: 1. P. Otto, 2. prof. mr. J. A. van Hamel, 3. R. Visser Lzn., 4. mevr. F. S. van BalenKlaar, 5. J. Korthals Altes, 0. Mr. E. S. Orobio de Castro Jr., 7. mr. D. Fock, 8. prof. dr. B. D. Eerdmans, 9. dr. G Lely, 10. mr. H. Smeenge. Voor de kieskringen Dordrecht, 's-G ravenhage, Leiden en Rot terdam: I. mr. D. Fock, 2. prof. mr. J. E. Heeres, 3. prof. dr. D. B. Eerdmans, 4. P. J. de Kanter, 5. jhr. mr. W. Th. C. van Doorn, 6. mevr. F. S. van Balen—Klaar, 7. Overweldigend succes Aanvang half acht. Reuzenfilm. Einde half tien uur. J. S. Hollander, 8. M. I. \V. J. Bijleveld, 9. P. M. Koster, 10 G. C. van Schouwen. VrH-l'iberalen. Voor alle kieskringen geldt onderstaande, verbonden lijst1. mr. H. C. Dresselhuijs, ,2. prof. mr. A. C. Visser van IJzendoorn, 3. B. Nierstrasz, 4. F. J. W. Drion, 5. J. W. Niemeijer, 6. mr. dr. J. H. W. Q. ter Spill, 7. F. M. Knobel, 8. mr. A. G. A. Ridder van Rappard, 9. Walrave Boisse- vain, 10 jhr. mr. P. van Foreest. (De bedoeling was in iederen kieskring nog een bijzondere vrij-liberale lijst in te die nen. Daar de laatste dagen telkens nog wijzigingen en aanvullingen plaats hadden kon de juiste samenstelling voor alle kies kringen op het oogenblik nog niet vermeld worden.) Vrtyzlnnlg-Democratcn. Voor de kieskringen Haarlem, Am- sterdam, Leiden, Den Haag, Rot terdam, Dordrecht, Middelburg, Utrecht: 1. Th. M. Ketelaar, 2. mr. J. Limburg, 3. dr. Aletta H. Jacobs, 4. mr. L. N. Roodenburg, 5. jhr. E. A. van Beresteijn, 6. Herman Snijders, 7. P. Nolting, 8. dr. A. van Raalte, 9. mr. S. J. L. van Aalten, 10. Klaas de Vries Szn. Voor de kieskringen Den Helder, Leeuwarden, Groningen, Assen, Zwolle en Arnhem: 1. mr. H. P. Mar- Chant, 2. E M. Toenstra, 3. W O. A. Kos ter, 4. mr. P. J. Oud, 5. mevr. mr. B. Bak kerNort, 6. U. G. Schilthuis, 7. mr. dr. P. C .Andreae, 8. A. Voorbrood, 9. F. E. H. Ebels, 10. G. C. Lunsingh Meyer. Voor de kieskringen Den Bosch, Til burg, Maastricht en Nijmegen: 1. mr. H. P. Merchant, 2. G. Nijpels, 3. L. Ackens, 4. S. de Vries—v. d. Reijden, 5. E. Snellen, 6. A. van Nijnatten, 7. J. B. H. Klijnen, 8. F. H. van Rummelen, 9 .F. J. Perdok, 10. J. Zijlstra. Roomncta-K at holleken. Voor den kieskring Amsterdam: 1. J. B. van Dijk, 2. dr. C. G. J. Vriens, 3. G. J. van Linze, 4. P. J. M. Verschure. Voor de kieskringen 's-G ravenhage, Rotterdam, Leiden en Dordrecht 1. mr. J. G M. Kolkman, 2. H. Stulemeijer, 3. mr. D. A. P. N. Kooien, 4. C. J. Kuiper, 5. mr. W. J. M. Brantjes van Rijn, 6. N. Nivard, 7. mr. J. A. Veraart, 8. G. J. van Marewijk, 9. J. H. M. Balvers, 10 P. Thijs- sen. Voor de kieskringen Zwolle, Assen, Groningen en Leeuwarden: 1. A. H. J. Engels, 2. A. C. A. van Vuuren, 3. H. G L. E. Berger, 4. Loohuis, 5. W. Fran sen, 6. Pas, 7. H. Brouwer, 8. Joh. Hermans. Voor de kieskringen Arnhem, Nijme- gen en Utrecht: 1. nu. A. baron van Wijnbergen, 2. mr. J. R. H. van Schaik, 3. nu. baron de Wijkerslooth, 4. P. J. J. Haa- z^voef, 5. Bulten, 6. Suring, 7. Bruysten, 8. Hoogveld, 9. Steenhoff, 10. Brouwer. Voor den kieskring Tilburg: 1. W. H. Bogaardt, .2 mr. dr. A. van Rijckevorsel, 3. A. H. A. Arts, 4. W. J. E. Juten, 5. df. G. M. Kusters, 6. J. van Rijsewijk, 7. Joh. Schoenmaker, 8. mr. A. C. B. Arts, 9. J. Verheijen, 10. mr. J. A. Veraart. Voor de kieskringen Den Helder en Haarlem: 1. Bomans, 2. v. d. Bilt, 3. Reij- mer, 4. Michielsen, 5. Van Sonsbeeck, 6. Suring. Voor den kieskring Middelburg: 1. Fruytier, 2. Van Waesberghe, 3. Vienings, 4. Stieger. Voor den kieskring Den Bosch: 1. mr. J. A. Loeff, 2. A. N. Fleskens, 3. J. J. Wintermans, 4. dr. L. Deckers, 5. jhr. mr. A. F. van Sasse van IJsselt, 6. dr. J. van Best, 7. M. Krijgsman, 8. nu. J. A. Swane, 9. A. J. Vergroeser, 10. M. van Hout. Voor den kieskring Maastricht: 1. mgr. Nolens, 2. M. Bongaerts, 3. mr. dr. van Groénendael, 4. Henri Hermans, 5. Jan Poels, 6. J. Beckers, 7. J. Schaepkens van Riempst, 8. mr. Kolkman, 9. H. Timmer mans, 10. dr. v. d. Weyde. Anti-Revolutionairen. Voor de kieskringen Leeuwarden, Groningen, Assen en Zwolle: 1. dr. J. G. Scheurer, 2. L. F. Duymaer van Twist, 3. A. Colijn, 4. A. Zijlstra, 5. P. Wielinga, 6. Ds. G. Hofstede, 7. mr. P. S. Gerbrandy, 8. ds. F. G. Petersen, 9. K. Kruithof, 10. mr. J. W. Goedbloed. Voor de kieskringen Den Helder, Haarlem, Amsterdam, 'sGraven- hage en Rotterdam: 1. mr. Th. Heems kerk, 2. G Smeenk, 3. mr. J. A. de Wilde, 4. W. de Vlugt, 5. J. C. Wirtz, 6. J. F. Heemskerk, 7. A. Colijn, 8. P. J. Dam, 9. W. L. Harms, 10. A. Gravesteijn. Voor de kieskringen Utrecht, Arn hem, N ij m e g e n, Leiden, Middel burg, Tilburg, Den Bosch, Maas tricht en Dordrecht: 1. A. W. F. Idenburg, 2. C. van der Voort van Zijp, 3. J. van der Molen, 4. F. H. de Monté Verlo ren, 5. dr. E. J. Beumar, 6. mr. V. H. Rut gers, 7. mr. J. A. de Wilde, 8. mr. A. A. de Veer, 9. L. F. Duymaer van Twist, 10. J. Schouten. Chrlutelljk-Hlslorisehen. In alle kieskringen op de eerste lijst: 1. De Savornin Lohman ,2. De Visser, 3. Snoeck Henkemans, 4. Schokking, 5. mr. van Veen, 6. mr. de Geer, 7. Gerretson, 8. H. Bakker, 9. J. AnkermaiV, 10. H. J. de Groot. En als tweede lijst: 1. Knoppers, 2. Rut gers van Rozenburg, 3. Tilanus, 4. Verkou teren, 5. C. E. van Koetsveld, 6. N. F. C. van den Broek, 7. G. J. A. Schimmelpen- ninck, 8. J. Weitkamp, 9. P. J. Nahuysen, 10. Joh. van Meggelen. S. D. A. P. Voor den kieskring Leeuwarden: 1. mr. P. J. Troelstra, 2. W. P. G. Hetsdingen, 3. P. Hiemstra, 4. K. Sikkema. Voor de kieskringen Groningen en A s s e n: 1. J. H. Sohaper, 2. mr. G. W. San- nes, 3. E. Rugge, 4. mevr. W. Mansholt Andreae, 5. R. Stenhuis, 6. K. Brok, 7. J. A. Bergmeijer, 8. D. Bartels. Voor den kieskring Zwolle: 1. J. W. Albarda, 2. A. Dijkgraaf, 3. mej. A. Lade- nius, 4. J. Bever, 5. mevr. H. de Boer Baltjes, 6. H. J. J. Eichelsheim, 7. Joh. Paap, 8. A. Teesink. Voor de kieskringen Arnhem en N ij- megen: 1. A. B. Kleerekooper, 2. L. M. Hermans, 3. H. J. van Braambeek, 4. J. A. Bergmeyer, 5. A. Dijkgraaf, 6. mevr. L. Schmidt—Moll, 7. S. Lindeman, 8. H. G. Kam. Voor den kieskring Utrecht: 1. F. W. N. Hugenholtz, 2. P. Moltmaker, 3. J. Reyn- ders, 4. J. van Eisenga, 5. R. Boomsma. Voor de kieskringen Den Helder en H a a r 1 e m 1. J. E. W. Duijs, 2. dr. Th. van der Waerden, 3. C. Thomassen, 4. A. Nagt- zaam, 5. J. van Eisenga, 6. A. W. Michels, 7. mevr. F. H. Caderius—Van Veen, 8. J. H. Huijbers. Voor den kieskring Amsterdam: 1. mr. P. J. Troelstra, 2. J. van den Tempel, 3. A. H. Gerhard, 4. mevr. W. C. B. Pothuis Smit, 5. J. J. de Roode, 6. Ed. Polak, 7. P. Voogd, 8. J. F. Ankersmit, 9. F. van der Goes, 10. L. Heijermans. Voor de kieskringen Den Haag en Leiden: 1. K. Ter Laan, 2. F. L. Ossen- dorp, 3. nu. H. J. Nteboer, 4. W. Drees, 5. A. Drijkgraaf, 6. L. Buurman, 7. L. Hoejen- bos, 8. mr. D. A. van Eok. Voor de kieskringen Rotterdam en Dordrecht: 1. J. Ter Laan, 2. A. B. de de Zeeuw, 3. Suze Groeneweg, 4. A. W. Hey- koop, 5. J. F. A. van Zadelhoff, 6. J. A. Bergimeijer, 7. J. Brautigam, 8. H. Schlosser, 9. S. P. Baart, 10. B. J. van Stapele. Voor de kieskringen Middelburg, Den Bosch en Tilburg: 1. J. Oude- gêest, 2. G. F. Lindeyer, 3. R. Stenlhuls, 4. P. G. Gruys, 5. J. Jansen. Voor den kieskring Maastricht: 1. W. C. de Jonge, 2, S. P. Baart, 3. H. A. J. Brink, 4. J. van Dijken, 5. H. Garritsen. Economische Bond. Voor de kieskringen Arnhem, Haar lem en Utrecht: 1. mr. M. W. F. Treub, 2. W. H. de Buisonjé, 3. J. C. E. baron van Lynden/4. E. A. du Cro, 5. S. W. de Clercq. 6. W. B. van Goor, 7. mej. Joh. Westerman, 8. J. P. van Blijenburgih, 9. F. van Waveren, 10. mr. Aug. Mesritz. Voor de kieskringen 's-Gravenhage, Rotterdam, Leiden en Dor drecht: 1. mr. M. W. F. Treub, 2. mr. Aug. Mesritz, 3. E. J. Schürmann, 4. R. A. van Sahdick, 5. kolonel G. C. A. Fabius, 6. mr. E. Hoogenstraten, 7. mevr. W .Wijnandts FrankenDyserinck, 8. G. Kruseman, 9. F. van Waveren, 10. L. de Groot. Voor de kieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle: 1. mr. M. W. F. Treub, 2. mej. Joh. Westet» man, 3. H. J. Peletier, 4. Joh. Boersma, 5. II.' Alberda, 6. W. B. van Goor, 7. G. Kruse man, 8. J. C. E. baron van Lynden, 9. O. R.' Barends, 10. mr. Aug. Mesritz. Voor de kieskringen Maastricht,' Den Bosch, Tilburg, Nijmegen en Middelburg:!, mr. M. W. F. Treub, 2. mr. E. L. Th. Hoogenstraten, 3. M. Laer- noes, 4. Jan Koster, 5. J. J. van Copelle, 6. G. Kruseman, 7. mr. R. von Geldern, 8. mr. dr. Cellié Muller, 9. Ed. Schürmann. 10. mr, Aug. Mesritz. s. a>. p. Voor alle kieskringen: 1. Wijnkoop, 2. Van Ravesteijn. 3. De Vissér, 4. mevr. R. Vos— Stel, 5. J. C. Ceton, 6. G. Sterringo. 1 gemeen e Staatspartij. Voor de kieskringen Rotterdam, Am-* s t e r d a m 1. dr. Z. Kamerling, 2. dr. Frèd. van Eeden, 3. H. J. van Ginkel,' 4. G. Pol- vliet, 5. H. Z. Zegers de Beyl, 6. J. F. LnnV kamp, 7. W. Sturms, 8. M. J. van Essen, 9. prof. J. A. Borrau, 10. mr. Ph. S. de Laat da Kanter. Voor de kieskringen Den Hoog, Lei den, Dordrecht: 1. H. Dunlop, 2. dr. Z. Kamerling, 3. dr. Fred, van Eeden, 4. H. Z. Zegers de Beyl, 5. G. Polvliet, 6. mr. PK. S. de Laat de Kanter, 7. H. J. van Ginkel, 8. J. F. Lankomp, 9. jhr. P. J. Repelaer, 10. prof. J. A. Barrau. Voor de kieskringen Den B o s c h, T i 1- b u r g, N ij m e g e n. Middelburg, Utrecht en Maastricht: 1dr. Z. Kamerling, 2. dr. Fred, von Eeden, 3. M. J. van Essen, 4. H. J. van Ginkel, 5. H. Z. Ze gers de Beyl, 6. jhr. P. J. Repelaer, 7. J. F. Lankamp, 8. G. Polvliet, 9. mr. Ph. S. do Laat de Konter, 10. W. Sturms. Voor de kieskringen Arnhem, Leeu warden, Zwolle, Groningen en Assen: 1. dr. Z. Kamerling, 2. dr. FrecL van Eeden, 3. G. H. H. Wyohgel, 4. H. Z. Zegers de Beyl, 5. G. Polvliet, 6. H. J. van Ginkel, 7. prof. J. A. Barrau, 8. M. J. van Essen, 9. J. F. Lankamp, 30. E. Molema. Voor de kieskringen Haarlem, Den Helder: 1. G. Polvliet, 2. dr. Z. Kamer ling, 3. dr. Fred, van Eeden, 4. W. Sturms, 5. H. J. van Ginkel, 6. H. Z. Zegers de Beyl, 7. J. P. Lankamp, 8. M. J. van Essen, 9. prof. J. A. Borrau, 10. mr. Ph. S. de Laat dl Kanter. Polittepartlj. Voor alle kieskringen: 1. A. L. van Beu- sekom, 2. G. J. P. A. Thomson, 3. E. Dozy, 4. W. L. A. Koster Henke, 5. D. Beunder, 6. P. J, Dammers, 7. J. Couwenbergih, 8. J, Mulder, 9. J. van der Weyden. Neutrale Partij. Voor alle kieskringen I. H. J. Ter HaïL 2, G. H. Koopman, 3. Caroline van Dom melen, 4. J. L. Co<ppejans, 5. Jansen, 6. W- Mullens, 7. G. W. van Bi ene. Christelijke Sociale Partij. Voor alle kieskringen 1. mr. dr. A. R. vasi de Laar, 2. E. A. Keuchenius, 3. dr. J. vanf Dorp, 4. J. J. Geitz, 5. dr. C. D. Cramer. Chrleten-Democraten. Voor de kieskringen Haarlem, Dow drecht, Groningen, Arnheny N ij m e g e n en Tilburg: 1. A. P. Staal* man, 2. P. P. Hartendorf. Verbond tot Demecratlseerlne van de Weermacht. Voor den kieskring Rotterdam: 1. W< Wijk, 2. H. B. Bergihuijs, 3. E. J. L. Lanke* man, 4. H. E. Dordregter, 5. mevr. Lange* laarVan Eijk, 6. J. Burgel, 7. A. M. te Kol* sté, 8. D. Berends, 9. W. Klooster. Voor de kieskringen Leeuwarden en Groningen: 1. W. Wijk, 2. H. B. Berghuys, 3. F. van der Pers, 4. W. Kloos ter, 5. H. E. Dordregter, 6. mevr. Longe laar—Van Eyck, 7. J. Burgel, 8. A. M. Te Kolsté. Voor alle andere kieskringen: 1. W. Wijl^ 2. H. B. Berghuys, 3. H. E. Dordregter, 4, mevr. Langelaar—Van Eyck, 5. J. Burgel* 6. A. M. te Kolsté, 7. D. Berends, 8. W* Klooster. Plattelandftpartll. Voor alle kieskringen: 1. F. Bos, 2. Pi* Broat, 3. K. Dilling, 4. J. Los, 5. C. Wol* merstett. 2e lijstA. van der Hoven, 2. H. J. Kruit denier, 3. J. van Meerveld, 4. G. B. Tiekstrty 5. A. H. Verwey. SoelalUtioche Parlll. Voor alle kieskringen: 1. H. Kolthek Jr^ 2. H. Croiset, 3. Lonsink Jr., 4. L. Kelder, tdrienntandaparl !i. Voor olie kieskringen 1. A. Staalman, 2. G. J. Bokhorst, 3. A. F. Peters, 4. H. Spoor, 5. H. A. van Rhee, 6. Chr. H, v. d. Velden, 7 J. W. Alberda, 8. F. S. Stroosnijder, 9. Fr. Dreckmeier, 10. W. Oosterbaan. Oud-tierelormeerdcsi. Kieskring Middelburg: 1. Mr. Dijk* stra. Algemeene Vri|xinnlee Partij. Voor de kieskringen Rotterdam, Dordrecht en Den Haag: D. d« Klerk. Bend van ChrlKten-SoclallHteie. Voor alle kieskringen: 1. J. W. Kruyt, 2 mevr. A. TjadenVan der Vlies, 3. P. Elde ring, 4. J. P. Honnef, 5. F. de Wit, 6. inevt F. PabonVan lterson, 7. H. D. Perform 8. F. -A. France.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1