„DE EEMLANDER" JÏUITENLAND BINNENLAND I6e Jaarnsnn *!o IDnUUCUCUTQDDIIC W m"rdtn v;10T *-'«• HuUnnLiflLnIUlnUD foort f 1-50. Idem franco per posi f LOO. per week «met gratl» <rcrzekerion tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummer* QÜS Wekelljksch bijvoegsel Hollandse}* Huisvrouw (onder redactie ran Diérèse Hoven) p«» 3 maanden 50 eenL Wekelljkscb bfjvoegïel WsTtldrevucper 3 maanden 60 cent- HOOFDREDACTEUR M«. D. i. VAN SCHAARDENBURO UITGEVERS: VAUKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOIK utkechtschksth. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 vr<]dag 24 Mel 1918 dienstaanbiedingen 1—3 regels f 0 50. groote letten naar plaatsruimte Voor handel et» bedrijf bestaan teer voordeellge bepalingen tot het herhaald advet» teeren In dit Blad, b(J abonnement Eene drculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. I. De rust aan het strijdfront in het westen houdt nog steeds aan. Hoe lang zij nog zal duren is onmogelijk te zeggen voor wie niet is ingewijd in de geheimen van het Duitsche hoofdkwartier. Dat is de regisseur van het drama, dat sedert 20 Maart aan het weste lijke front aan den gang ishet regelt de bedrijven en ook de entr'actes. Thans ziin wij in een entr'acte, die langer duurt dan door buitenstaanders werd verwacht. Maar natuurlijk zal die weer door een nieuw be drijf worden gevolgd. Men weet niet wan neer dat zal gebeuren, maar dat het gebeu ren zal, staat als een paal boven water. De Duitsche rijkskanselier heeft daarop een paar dagen geleden gezinspeeld, toen hij het vaste vertrouwen uitdrukte, dat de ver dere gebeurtenissen in het westen ons dich ter zullen brengen bij het spoedige einde van den oorlog. Lloyd George heeft er een argument uit geput in de rede, die hij den 9en Mei in het lagerhuis heeft gehouden, om zich te verdedigen tegen de beschuldi ging van generaal Maurice, dat hij het par lement verkeerde inlichtingen had verschaft. Men bevindt zich dus in goed gezelschap, wanneer men de spoedige hervatting van den strijd tegemoet ziet. Men zal daarin niet teleurgesteld worden, al duurt het wat lan ger dan men zich had voorgesteld. Alleen het kiezen van het juiste oogenblik, waarop de strijd weer zal beginnen, is aan onze be rekening onttrokken. Men moet het begrip van rust in dit geval niet jn letterlijken zin opvatten. Rust aan een strijdfront is altijd zeer betrekkelijk. Nooit heeft de strijd geheel stilgestaan. Niet zelden is er zelfs in de laatste weken een ernstige strijd gevoerd. Maar die heeft al tijd een plaatselijk karakter gehad. Ook de strijd, die eenige malen, laatstelijk nog een paar dagen geleden, aan den Kemmelberg is gevoerd, had geen grootere beteekenis. Hier waren de Duitschers in defensieve stel ling de Ententetroepen waren de aanval lers, en de uitwerking van de vroegere be drijven van dezen strijd teekent zich af in het feit, dat het Fransche troepen waren, die in dit oorspronkelijk Engelsche frontge deelte de spits van den aanval afbeten Engelsche troepen waren bij den laotsten strijd in reserve opgesteld, om, als de strijd «en gunstigen loop nam, in te grijpen; maar ■de overwinning, waarop was gehoopt, bleef tnr en zij kwamen dus niet in actie. De rustpoos is aan de zijde van de En tente niet gebruikt tot het inleiden van eene tegenactie van eenige beteekenis. Dat schijnt ook niet in de bedoeling te liggen. In eene eergister door Havas uitgegeven mededeeling wordt gezegd, dat alles er op wijst, dat de vijand thans zijne maatregelen ter inleiding van het groote offensief ten einde heeft gebracht. „De Duitschers zijn nu blijkbaar volkomen gereed en wachten nog slechts op het oogenblik, dat hun aan val betrekkelijk verrassend kan zijn. Met iederen dag wachtens echter verbeteren de geallieerden hunne verdedigingswerken. Het leger is één compact blok. De Ame rikanen komen in steeds grooter getal aan en iedere week krijgen wij er verscheidene tienduizenden geoefende soldaten bij. De Duitschers mogen'kort of lang wachten, zij komen er niet door." Men mag hieruit afleiden, dat, wanneer straks de groote strijd hervat wordt, de lei ding van den strijd weer zal berusten bij de Duitschers en dat de Entente zich zal blij ven bepalen tot de verdedigende rol, die rij in de eerste strijdperiode heeft vervuld. Aan de Duitschers blijft in den komenden strijd het voordeel van den aanvaller, die kan bepalen den tijd waarop en de plaats waaivhij wil beginnen. Intusschen mag wor den aangenomen, dat één der hoofdpunten, waarom de nieuwe strijd zich zal concen- treeren, is de boog bij Yperen. Daar is de vorige maal de strijd blijven steken, nadat de Duitschers zich van den Kemmelberg hadden meester gemaakt. Het ligt voor de hand, dat dit een van de gewichtige strijd- ©bjecten zal zijn in den strijd, die aanstaan de is. De deskundige medewerker van de Neue Freie Presse heeft indertijd, toen de Kemmelberg veroverd was, de beteekenis van dit wapenfeit aldus geschetst „Wanneer men vraagt naar de beteeke nis van het succes, dan ligt die in de eerste plaats hierin, dat de Yperen-stelling haar zuidelijk sleutelpunt heeft verloren en dat het zuidwestelijke insluitin^sfront van de Duitschers een goed eind dichter bij Ype ren is gebracht. Van een taktisch stand punt beschouwd, zijn er klemmende rede nen voor de meening, dat Yperen onhoud baar is geworden. Alles wat in en bij Ype ren en op de verbindingen in den rug van Fperen gebeurt, staat onder de nauwkeurige waarneming van de Duitschers; alles wat lioh daar beweegt kan onder Duitsch vuur genomen worden en het geheele verkeer lan het front gestoord worden. Bij de be- Itaande flankeering van den Yperenboog trit het zuiden is de bedreiging van den rug •it het zuidwesten gekomen. Een eventueele terugtocht van de Engelschen wordt ern stig bedreigd. Redenen genoeg voor de En tentetroepen om Yperen op te geven. „Er mag echter niet buiten aanmerking gelaten worden, dat het prijsgeven van Ype ren aan het prestige van Frankrijk, maar vooral van Engeland, een doodeliiken stoot zou toebrengen. Gallische trots en Britsche zelfverheffing hebben reeds dikwijls genoeg de militaire doelmatigheid ondergeschikt ge maakt aan prestige-overwegingen. Het zou dus niet te verwonderen zijn, wanneer de Anglo-Franschen de grootste offers zouden brengen om 't zoolang uit te houden als zij nog hoop hebben den Kemmel te her overen. Gelijk de Italianen indertijd ter wille van het bezit van den Monte San Ga- briele zonder versohooning hekatomben hebben opgeofferd, zoo zou de Kemmel een Vlaamsch San Gabriele kunnen worden. Anderzijds ligt het in het belang van de Duitschers zich het behaalde succes niet uit de hand te laten nemen. Zij moeten het vasthouden, omdat anders de geheele strijd ten noorden van de Lys vruchteloos zou zijn geweest. Wanneer dus de Duitschers de winst vasthouden, dan is de handhaving van Yperen op den duur uitgesloten." De oorlog. Van de ooriogstooneelen het gewone be richt: Niets nieuws. Twee malen in één nacht is Parijs ge alarmeerd voor een Duitsche luchtroid. Het resultaat was in beide gevallen gering. Moskou, 21 Mei. (R.) De rada mobili seert en concentreert alle tot hare beschik king staande krachten, die de residentie be legeren van den dictator generaal Skoro- padsky. Deze is, naar gemeld wordt, ernstig gewond. De economische overeenkomst, die als vrucht van langdurige onderhandelingen tusschen Duitschland en Zwitserland is tot stand gekomen, is nu onderteekend, nadat eene bepaling, die Frankrijk aanstoot gaf en het op het laatste oogenblik nog aan leiding gaf om te dreigen met een oorlog op economisch gebied, er uit verwijderd was. Rome, 24 Mei. (R.) Bij koninklijk be sluit is ingesteld een ministerie voor de le vensmiddelen. Tot minister is benoemd de afgevaardigde Crespi, tot onderstaatssecre taris de afgevaardigde Nunziunti. Het ontslag van Reggio als onderstaats secretaris van de zeetransporten is aange nomen; tot zijne vervanging is benoemd de afgevaardigde Salvatore Orlando. Washington. 23 Mel (R.) De Se naat heeft zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp aangenomen, dat voor uitga ven van de vloot 1600 millioen dollars be schikbaar stelt, zijnde 226 millioen meer dan waartoe het huis van vertegenwoordi gers machtiging had verleend. Over het wetsontwerp zal'nu eene conferentie plaats hebben tusschen de beide huizen van het congres. Aan alle scheepswerven in de Vereenigde Staten is per telegraaf gevraagd de produc tie te verhaasten en den „onafhankelijk heidsdag" op 4 Juli te maken tot den groot- sten dag op scheepsbouwgeSied in de ge schiedenis van het land. Washington, 23 Mei. (R.) Wilson heeft toestemming gegeven om de Belgische Relief-vloot tot het oorspronkelijk aantal schepen can te vullen en voldoende scheeps ruimte ter beschikking van de Relief-com- misêie te stellen, om in de komende negen tig dogen 90,000 ton levensmiddelen te verzenden. Onderhandelingen over de levering van deze schepen zijn gevoerd met Groot-Brit- tannië, de Vereenigde Staten en Frankrijk, met het gevolg dat Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten op zich hebben geno men ieder de helft van de benoodigde scheepsruimte bijeen te brengen om voor de volle hoeveelheid levensmiddelen te zor gen, die noodig is voor de voeding der Bel gische en Fransche bevolking onder Duitsch bestuur. Kopenhagen, 23 Mei. (W. B.) Het dagblad Politiken bericht, dat de sedert het begin van den oorlog verbroken stoomvaart- verbinding tusschen Stockholm en Peters burg is hervat. De beide eerste stoomsche pen zijn gisteravond van Stockholm naar Petersburg vertrokken met 90 reizigers. De reis zal 3 4 dagen duren. "koloniën. Oost-lndlê. De VolkirMd. (Officieel). De gouverneur-generaal van Ned.-Indië seinde 13 dszer dat hij den in vol tallige vergadering b jeengekomen Volks raad had geïnstalleerd en dat daarbij een warme huldebetuiging aan H. M. de Ko ningin piaats had. De Staatscourant van 23 Mei bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek wegens redenen van gezondheid eervol ontslagen mr. Aug. Philips als minister-resident met den persoonlijken titel van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington; op verzoek eervol qntslagcn M. Haerkens, als burgemeester van Oeffeit; benoemd tot burgemeester van Leent E. Wiersum; benoemd tot gewoon hooglceraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijks Universiteit te Groningen voor het onderwijs in de wijsbegeerte van de godsdienst de zede leer cn do encyclopaedic dr. A. J. de Sopper, Nederd. Hervormd predikant te Amsterdam, cn voor het onderwijs in de geschiedenis der godsdiensten en de geschiedenis der leer aan gaande God dr. G. van ,]er Leeuw. Ncdcrd. Hervormd predikant te *s Hcerenberg. H. M. de Koningin heeft met ingang van 23 Mei 1918 benoemd tot jachtjonker den heer W. Brantsma, Koninklijk houtves ter te Vaassen. De Nederlandsche gezant te Sofia, Jhr. Melvill van Cornbee, is thans, gelijk dezer dagen als zijn voornemen werd aangekon digd, met een kort verlof hier te lande aan gekomen. Hij vertoeft te Driebergen en was giste ren te 's-Gravenhage. De Nederlandsche tijdelijke gezant bij den Pauselijken Stoel, Jhr. Van Nispen tot Sevenaer, is den 22en dezer op zijn post teruggekeerd, na een verblijf in Zwitserland, waar hij e enigen tijd wegens ongesteldheid was teruggehouden. De Kamerverkiezingen. In den kieskring Assen Is namens den Bond van Vrije Liberalen de volgende bijlijst ingediend1. K. Vos. 2. W. G. van den Berg 3. J. Kruit. 4. L. A. S. J. de Milly van Hei den Reinestein.,5. J. C.-Roosenburg. 6. G. Hulsman. In den kieskring Leeuwarden zijn alsnog candidaat gesteld Door een groep kiezersG. L. van der Zwaag (socialist). Door een groep kiezers (voornamelijk be staande uit vergunninghouders)de heer J. W. Alberda. Door een groep kiezersJ. Kuiper. Namens den Bond van Vrije Liberalen is de volgende bijlijst ingediend: 1. dr. W. W. van der Meulen. 2. S. H. Hylkema. Do vrouwelijke caDdldaten. Hieronder volgt, ontleend aan de N. Ct., een opgave van de vrouwelijke candidnten voor de a.s. Kamerverkiezingen, met ver melding van de partij waardoor en den kies kring waarvoor zij gesteld werden, benevens het rangnummer, dat zij op de candidaten- lijst irvnemorv. Vrije LlborAlen. Kieskring 's-Gravenhage: Mej. Anna Po lak, 's-Gravenhage, no. 6. Kieskringen Utrecht, Zwolle en Haarlem A. P. N. douairière gravin van Heerdt tot Eversberg geboren Queries van Ufford, Bloemendaal, resp. nr. 1, 2 en 2. Kieskring AmsterdamMej. Johanna Na- ber, Amsterdam, nr. 1. Unie Liberalen. Kieskringen a. 's-Gravenhage, Dordrecht, Leiden en Rotterdam, b. 's-Hertogenbosch. Middelburg, Tilburg en Utrecht, c. Amster dam, Haarlem en Den Helder, en d. Assen en LeeuwardenMevr. F. S. van Balen Klaar, 's-Grevenhage, resp. nr. 6, 9, 4 en 5. Kieskringen Arnhem, Maastricht, Nijme gen en ZwolleMevr. H. A. van Riel Smeenge, Emmen, nr. 7. Vrij zin n'c-democraten. Kieskringen 's-Gravenhage, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Middelburg: Mevr. dr. A. H. Jacobs, Amsterdam, nr. 5. Kieskringen Den Helder, Leeuwarden, Groningen, Assen, Zwolle en Arnhem Mevr B. BakkerNort, Groningen, nr. 5. Sociaal-democraten. Kieskringen Arnhem en Nijmegen Mevr. A. H. Schmidt—Moll, Amsterdam, nr. 6 Kieskring AmsterdamMevr. W. C. B. PothuisSmit, Amsterdam, no. 4. Kieskringen Groningen en AssenMevr. W. Mansholt—Andreae, Wcstpolder, nr. 4. Kieskring Zwolle: Mej. A. Ladenius, nr. 3, Mevr. H. de BoerBolfjes, nt. 5. Kieskringen Haarlem en Den Helder Mevr. E. H. Codeniusvan Veen, nr. 7. Kieskringen Rotterdam en Dordrecht Mej. Suze Groeneweg, Rotterdam, nr. 3. JEcoBomlsobo Road. Kieskringen 's-Gravenhage, Rotterdam, Leiden en DordrechtMevr. E. W. Wij- naendts FranckenDyserinck, 's-Graven- hage, nr. 7. Kieskringen a. Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle en Arnhem, b. Den Helder, Amsterdam, Haarlem en UtrechtMej. dr. Johanna Westerman, Amsterdam, resp. nr. 2 en 7. 8. D. P. In alle kieskringen: Mevr. Vos—Stel, Westeremden, nr. 4. Bond van ClirUtan SoeUllitea. In alle kieskringen, behalve Groningen en Middelburg: Mevr. A. TjadenVan der Vlies, Alkmaar, nr. 2. Mevr. J. Chr. L. Koomans—Temmes, Am sterdam, nr. 4. Mevr. F. Pabon—Van herson, Kampen, nr. 7. Verbond tot democrntlseerlnr; van de weermacht. Kieskringen a. 's-Gravenhage, 's-Herto genbosch, Tilburg, Arnhem, Nijmegen, Lei den, Dordrecht, Amsterdam, Den Helder, Haarlem, Middelburg, Utrecht, Zwolle, As sen en Maastricht, b. Rotterdam en c. Leeu worden en GroningenMevr. Langelaar Van Eijck, 's-Gravenhage, resp. nr. 4, 5 en 6 Neutrale Partij. In alle kieskringenMevr. C. C. C. van Dommelen, Wassenaar, nr. 3. In totaal 22 verschillende vrouwelijke candidaten van negen partijen. Herschatting van landgoede ren. De minister van Financiën heeft be paald, dat voor het belastingjaar 1918 een al- gemecne herschatting van niet gehuurde kastcelen landgoederen, buitenplaatsen en groote villa's zal plaats hebbeu voor de vast stelling van de huurwaarde voor de perso- ncele belasting. Die herschatting zal plaats hebben op den voet van art. 50 I der wet op de pcrsoneelc belasting, met dien verstande dat de controleur der grondbelasting zal op treden als ambtenaar bedoeld in het le lid dier paragraaf. Eenheidsworst voor het leger. Bij aanschrijving van den Minister van Oorlog is bepaald, dat viermaal per week aan de troepen z.g. eenheidsworst zal worden verstrekt, ter vervanging van rund- vleesch, en wel tot een hoeveelheid van VA ons per man en per dag. Voor de overige drie dagen van de week bliift het rantsoen rundvleesch met been vastgesteld op 2 ons per man en per dag. Zeep voor het leger. Aangezien door de zeepfabrikanten voorloopig geen zachte zeep meer aan het leger kan worden geleverd, is door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht bepaald, dat de in de militaire magazijnen van levensmiddelen aanwezige voorraad slechts mag worden uit gegeven aan de hospitalen en ziekenstallen voor de geneeskundige verzorging van mensch en dier. In plaats van zachte zeep, kan voor de mi litairen zeeppoeder worden ontvangen, waar van per man en per dag hoogstens 0.25 gram mag worden verstrekt. Deze regeling geldt ook voor geïnterneer den. De gemeenteraad van Alphen heeft benoemd tot gemeente-ontvanger den heer J. A. van der Lee, gemeente-ontvanger te Harderwijk. Tot ontvanger der gemeente vïtmen 1» benoemd de heer A. J. Manifarges, oud-direc teur eener levensverzekering maatschappij te 's Gravcmhage. Dr. Wortman. Naar het Hbld. ver neemt, zal binnenkort een voordracht van B. en W. van Amsterdam verschijnen, er toe strekkende den heer dr. J. L. C. Wörtman, thans directeur van den Geneeskundigen Dienst, te doen benoemen tot directeur van het tijdelijke ziekenhuis, dat zal worden ge vestigd in het voormalige Diaconie-Wees huis. Op 44-jarigen leeftijd is te 's-Graven hage overleden de gepensionneerde kapitein der infanterie van het O.-I. leger J. P. Wee gewijs, oud-instructeur bij de normaal schietschool. N*d#rland #n d* oorlog M>«Sv d on DiiltsetiLind* Het Journal de Genève vestigt er de aandacht op, dat Nederland er evenzeer in geslaagd is zijn controlerecht op het vervoer per Rijnschip te behouden els het er in toe gestemd heeft de formaliteiten van dien dienst te vergemakkelijken en te vereenvou digen en dat eindelijk DuitschlanH gezwicht is op het punt aangaande het vciiou van uitvoer door de Nederlandsche enten m den vreemde tc verleenen ten bat- van het verkeer tusschen België en Holland in ge- reouisitioneerde koopwaren. De discussie tusschen Berlijn en Den Haag :s dus uitgeloopen op een compromis, dat gedeeltelijk aan de beide belanghebben de staten voldoening schenkt. Duitschland heeft feitelijk gekregen wat het wenscht, aangezien het door Rolland d en grint zal kunnen vervoeren ter verb van zijn wegen. Van zijn kant hc-c Holland de esSentieele principes van zijn neutraliteit gehandhaofd en ziedaar wa:. op het oogen- blik de hoofdzaak was. 4 Door opnieuw de quaestie van het zand en grint aan de orde te stellen, zocht Duitschland blijkbaar de Entente weder in een prikkelbare stemming te brengen. Was niet de Entente bij den heer Loudon opge komen tegen het vervoer? Maar deze ma noeuvre is gelukkig door de Entente zelf verijdeld, toen zij, begrijpend welk een con flict hieruit geboren Vén worden, begonnen is de zaak voor het Nederlandsch gouver nement gemakkelijker te maken. Er is aldus het Zwitsersche blad tusschen de Duitsch-Nederlandsche en Duitsch-Zwitsersche onderhandelingen een verrassende vergelijking te maken. Eerste phase geweldige eisch van Duitschland be geleid door bedreigingen van de pan-Ger- manistische pers waardoor een ernstige dl- nlomatieke spanning ontstaat. Tweede phase palstaan van den bedreigden neutralen staat, toegejuicht en vergemakkelijkt door de vriendschap van de Entente. Derde pha se het gouvernement van Wilhelm laai plotseling zijn eerste eischen los en stel! zich tevreden met wat hij van ons krijgen kon. Ziedaar althans tenminste den conclu sie van het nccoord tusschen Duitschland en Holland. Wij wachten nog op het slot der lQopen^ onderhandelingen, besluit he' blad. De toepaaslng dor gewijzigde Diiltzehe „Prini»n-ordnnwjM. Men seint ons uit Den Haag: Bij de Duitsche regeering zijn inlichtingen ingewonnen teneinde te vernemen of het haar bedoeling was om artikel 55c van de „Prisenordnung" op Nederlandsche schepen toe te passen. Noar aanleiding daarvan deelt Hr. Ms. gezant te Berlijn mede, dat de laatste wijzi ging van het Duitsche prijsreglement in. haar geheelen omvang toepasselijk is op de Ne derlandsche scheepvaart. Men gaat uit van de stelling, dat „onttakelde" tonnenmoat (d. w. z. schepen die niet in exploitatie zijn) niet mederekent. Men trekt dus de tonnen» maat af die in onze havens is en maakt d« gevolgtrekking, dat het grootste gedeelte van onze schepen vaart in dienst der geas socieerden. Echter doet men opmerken: 1. dat er geen sproke is van een aanval zonder waarschuwing, noch van vernietiging buiten de z.g. onveilige zone; 2. dat de moeilijkheden van Duitsche zijd© vervallen, indien een schikking wordt ge troffen inzake de voorwaarden ,/aarop Duitschland bereid is aan Nederlandsche schepen een geleidebrief (Geleitschein) tf verstrekken, die bij voorbaat de veilig* vaart zouden waarborgen. Over deze sch&» king wordt thans onderhandeld. Het Amerlkaau»olie graan. In een vorig nummer namen wij reeds berichten uit Washington op waarin werd gezegd dat, indien thans schepen uit Holland worden gezonden om graan te halen gullen deze in den kortst mogelijken tijd geladen kunnen terugkeeren. Deze gunstige toestond kan echter niet vóór onbepaalden tijd wor den gehandhaafd. Men heeft daarom de Nederlandsche Regeering voorgesteld ten einde vertraging, die zich nadien weer zou kunnen voordoen, te vermijden, de schepen spoedig te doen afvaren." Ih een uitvoeriger Reuter-telegram hier over wordt gezegd: De schepen die het graan moeten innemen moeten worden uit gezonden van de vloot van meer dan 400.000 ton Nederlandsche scheepsruimte QIC, VOlgCllo ULuunWiL tiituuiiuilLJ, yjp llCi oogenblik doelloos in de Nederlandsche ha vens ligt Natuurlijk vallen deze stoomsche pen onder de door den president gegeven waarborgen dot de stoomschepen die de honderdduizend ton graan zullen innemen welke door Amerika en Argentinië zijn toe gezegd noch in beslag, noch aangehouden zullen worden. Drie stoomschepen in#Ame- rikaansche wateren ontvingen vroeger reeds machtiging om graan in te laden als bizon- dere concessie, teneinde te voorzien in de onmiddellijke behoefte van Nederland, waaraan, naar men meent, zullen worden tegemoet gekomen door veertien duizend ton graan en meel die reeds verscheept zijn. Men beseft dat de groonbalons zal worden geschokt door de doellooze scheepsruimte m de Nederlandsche havens. Het Nederlandsche stoomschip Hollandia dat machtiging had ontvangen een graanla- ding in Argentinië te loden met bestem ming voor Nederland was niet in staat de heele lading in te nemen tengevolge van den Itfgen waterstand van de La Plata-rivier. Het heeft thans verlof gekregen naar Amerika te stoomen teneinde 500 ton Amerikaonsch graan in te nemen om zijn lading te voltooi en en naar Nederland te vertrekken met graan en met de overgebleven Nederland sche scheepsbemanningen. Broodbereiding /onder plat. De Minister van Landbouw heeft een antwoord ingezonden op vragen van den heer Gerhard, betreffende den uitslag van genomen proeven in zake graonbesparing bij de broodbereiding. De minister deelt mede, dat de verschil lende broodproeven, door het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen be reid, onder medewerking van de firma B. van der Sluys te Rotterdam en den gepens. luit.-kolonel der intendance N.-I. leger C. F. H. Gravelotte, verschillend van qualiteit fcaren en van „redelijk" tot „zeer goed" werden beoordeeld. Voorts neemt de minister in zijn ant woord het rapport over, door het station ingediend op een viertal vragen van den minister. Daarin worden de bezwaren op gesomd, die de toepassing van een hopproe- j#aet voor de broodbereiding in alle bak kerijen hier te lande ontmoet, in het bijzon der daarin bestaande, dat deze methode grootere zorg vereischt dan die met pers- gist. Alleen als noodmaatregel is het hop- procédé te gebruiken, wanneer namelijk gistverveer onmogelijk is. Voorts zijn de kosten van het hop-procédé aanmerkelijk hooger dan die van het gebruik van pers- gist. Voorts wordt .o.a. opgemerkt, dat het scheikundig onderzoek uitwijst, dat de hop- gisting eerder grooter verlies aan voedings stoffen (speciaal koolhydraten) geeft dan kleiner, vergeleken bij de gistbereidlng U

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1