DE EEMLANDER" iMMiisP!iis£.,rT£;£'££ EERSTE BLAD BUITEN! AND KOLONIËN. PRIJS DER 16e Jaargang, Mo. 256 p=i po«t f VOO, pet wttk (m«f gttti» «ndMftat •ego ongthildcra) f 0.14. «faondtrUikt nummer* f 005 WekelIJtaeh bflroegie) «D» HoUxtubcU f-'—T—- (ouder redactie eau rhtrtee Horen) per 3 maanden 50 cent WekelUkaek bijroep*! »Wtrddrmt* pet J maande* eo cent AMERSFÖÖRTSCH DAGBLAD Zaterdag 2S Wiel 1916 11 HOOFDREDACTEURi Ma. D. VAN SCHAARDENBURO UITQEVERSt VALKHOFP 4 Ca BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOK utkohtkhmt». INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 6t3 De VrU-LID. op 'n glibberig pad. Öe Vrije Liberalen zijn den stembusstrijd ingetreden met 'n wapen dat wij in hun hand Sliet vermoed zouden hebben. Zij hebben zich van het socialistische spook meester gemaakt en trachten de kiezers voor hun candidaten- lijst te winnen en van die der vrijz. dem. en unie-lib. af te schrikken door geducht met dat spook te manoeuvreeren en met name de vrijz. dem. voor te stellen als werktuigen in handen van Troelstra. 't Zelfde praatje, waarmee In 1913 de recht- êche propagandisten de vrijzinnige Candida- ten, óók de vrij-lrb.l, verdacht maakten. De vrij-lib. sprekers hebben toentertijd op 5fle verkiezingsmeetings tegen 'n -dergelijke kie zersmisleiding met nadruk geprotesteerd. Zul len zij thans zelf in die fout vervallen' Het zou zeer te betreuren zijn. De vrij-lib. hébben 'n reputatie hoog te houden. Zij wor den als een der meest hoogstaande partijen beschouwd; zij zijn dus de laatsten, die zich aan goedkoope verkiezingstrues mogen schul dig maken. De speculatie 00 de socialistenvrees en het verwijt aan de andere vrijz. partijen, dat deze bereid zouden zijn met de socialisten een ministerie te vormen, is voor de vrij-lib te ongetftHtfer. 'vrijl zij zelve in 1913 evenzeer daartoe bereed vragen en niet minder sterk dan de andere vrijz. de houding der S. D. A. P ge hekeld hébben, toen deze de verantwoordc- lifkheid voor den mede door haar geschapen politieken toestand niet aanvaardde en de portefeuilles afwees. De vrij-lib. weten dit natuurlijk nog drom mels goed en trachten daarom bij voorbaat hun figuur te redden door er op te wijzen, dat het in 1913 heel wat anders was. Toen zou den de socialisten in 'n vrijiz. kabinet getreden zijn. terwijl thans Troelstra gezegd heeft, dat in 'n gemengd kabinet de socialisten de lei ding zullen hebben. Dat was dan toch wel de huid vcrdeelen voordat de beer geschoten is. Eerst de stem bus moet uitwijzen, hoever de machtspositie der S. D A. P. gaan zal. Troelstra kan trou wens zooveel beweren, maar wat hij beweert is nog geen wet voor de vritz-innigen. Een der vooraanstaande vrijz. dómmr. Marchant, beeft dan ook gezegd: „wij kunnen op een be paald program en voor een bepaalden tijd met de parlementaire socialisten samengaan." Maar mr. Marchant heeft nooit gezegd: wil zullen ons aan handen en voeten gebonden aan de socialisten overgeven. Hef standpunt der vrijz dem. is dus nog pre cies hetzelfde als dal der Concentratie in 1913. "A ls.bet ou 'n bepaald urogram tot samen werking komt. is dit 'n normaal verschijnsel van "het parlementaire stelsel en geschiedt "het niet wijl de vrijz dem meer naar de socia listen opgeschoven zouden ziin. doch veeleer wijl de socialisten van de S. D. A P. meer toe nadering tooncn en méér parlementair ge worden zijn dan zij in 1913 waren. De socialisten (van de groep-Troelstra) na derden tot dc vrijzinnige democratie de vrije liberalen krabbelden den anderen kant uit. Ziet daar he* verschil tusschen 1°19 e^ 1918. Politiek Overzicht De wereldstrüd In het tvesten. (Slot). B'j het berin v - de rustooos, waarvan het einde nu binner kort wordt verwacht, werd de uitkomst, die verkregen is met bet groote offensief, dat d* Duitschers den 20en Maart aan het westelijke front zijn begonnen, :n de Dailv No - r.lrb-s gekenschetst: „De vijand heeft een succes behaald, waar van hier voor twee maanden niemand had gedroomd. Wij hielden het Britsche front voor onkwetsbaar- vermoedelijk zou het dat ook geweest zijn., ris de politiek van Robert son zich had doorgezet. De nederlaag van het vijfde Engelsche leger bracht den vijand binnen schotafstond vrin Amiens: de nederlaag van de Portugeezen heeft hem binnen s^hotafstand Hazebrouck en Betbun e gebracht. Wij willen ons niet overgeven aan de zelfmisleiding, dat wij „stelselmatig" zijn teruggegaan. Niet in naam van de strategie is het vijfde leger in v einige dagen 80 Kilometers onder verlies van 40.000 gevangenen en met prijsgave van hoogten, die zijn kameraden in een strvd van acht maanden hebben be vochten. teruggegaan. Het werd door de overmacht overmand en moest teruggaan; van de opperste leiding zeg ik daarbij niets. Ook de Portugeezen zijn niet gevlucht om den vijand in een val te lokken, maar om \eel onzekerder redenen. Afgezien van den frontsector van den Vimyru*, zijn wij van de hoogten verdreven. De gewichtige spoor weg Amiens- BéthuneHazebrouck, die het Fransche leger met het Engelsche en dit weer met de kust verbindt, verkeer4- in ern stig gevaar. De vijand staat op den Kemmel, den eerste van de steile, op zich zelf sta'""ie berge.1, welker bezit eene vAr reikende ver- sehikk; van het noordelijk front ten ge- vo.ge zou hebben. Daarbij zou het tooh reeds ingekromp n manoeuvreergebied bij verder terreinver'»es de dubbel ingewikkelde opera tie van. den sfiijd en den terugtocht buiten gewoon bemoeielijken." Hier word', de zware nederlaag, die de Bn'entelegers in de eerste periode van de- ttn grooïen strjd hebben geleden, divver- >loemd erkend. Nu staat de tweede periode te be-j ginnen. Men is aan de zijde van de Entente vol goeden moed over 't geen die periode zal brengen. Havas heeft verzekerd, dat de Duitschers Jbmaal niet door de Fransch-En- gelsche liniën heen zullen komen. Maar dat is juist wat bewezen moet worden. De West minster Gazette verkondigt, dat de toestand aan het westelijke front met iederen dag be ter wordt, en haalt hiervoor als bewijs aan, dat de hervatting van den strijd tot dusver achterwege is gebleven, want als er op dit oogenblik kans van slagen was, dan zou dat zeker reeds gebcv.-'1 ~";n. Intusschen vindt dit blad het dralen van den vijand be grijpelijk, „want alles in dezen oorlog kan afhangen van het slagen of het mislukken van dezen slag". Deze erkenning van de be- teekenis van den strijd, die is te verwachten, is van gewicht. Men is aan de zijde van de Entente niet minder dan aan den Duitschen kant er van doordrongen, dat het nu gaat om de beslissing. Als dat blijft doorwerken, dan is er kans, dat de nieuwe strijd, die r.u in voorbe. Hing is, zal leiden tot het vurig veri gde einde. In vergelijking met wat in het Westen voor de deur staat, vallen de gebeurtenissen op de andere oorlogstooneelen in het niet. De dagelijksche berichten, die ons op de hoogte houden van wat daar voorvalt, zijn nu reeds weken achtereen van zeer onbe- duidenden inhoud. De mogelijkheid is intus schen niet uitgesloten, dat wij nog van eene herleving van den strijd ook op een ander gebied dan dat waarop de aandacht zich nu concentreert, getuige zullen zijn. Eene zinspeling daarop bevat de Frankf. Ztg. die schrijft „Het voortgaande jaargetijde belooft ook gunstiger weers- en terreintoestanden voor het Italiaansche oorlogstooneel. Generaal Diaz, die ondanks de boven zijn leger zich samen pakkende wolken eenige troepen aan het westelijke front schijnt te hebben afge staan, zou dus nog wel in de gelegenheid kunnen komen zijn veldheerstalent in een nieuwen veldslag te bewijzen. Tot dusver kent men hem sleohts als orger.isator van de Italiaansche verdedigingslinie na de dé- bêcle aan de Isonzo, die Italië eene rijke provincie en geheele legers gekost heeft. Maar het zal wel minder aan het talent van dezen generaal dan aan de plannen der cen trale mogendheden zijn toe te schrijven, als de Piave tot heden nog de grens vormt tusschen de legers in Venetië. Het Italiaan sche oorlogstooneel behoort organisch tot het Fransche. Een offensief van den Oos- tenrijkschen bondgenoot zou niets anders zijn dan de natuurlijke conclusie uit den strategischen toestand en zou beantwoorden aan den geest der gemeenschappelijke oor logvoering. De Balkan-oorlog is verstijfd, en sedert de Entente hare nederlaag bezegeld ziet door den vrede van Bukarest, is zijne her leving nog minder dan vroeger te verwach ten. De Entente kan het niet en voor de centrale mogendheden bestaat de behoefte niet. Des te levendiger ontwikkelt zich de strijd aan den rand van het Turksche rijk, waar het den Turken gelukt is een gevaar lijken aanslag van de Engelschen tegen den Hedjaz-spoorweg geheel te verijdelen. Voor de beslissende strategie van het Westen zonder belang, is de oorlogstoestand in Azië toch een reëel argument en, zooals niet mag worden miskend, ook een belang rijke steun voor de politieke wenschen der Engelschen in het nabij gelegen oosten. Hoe grooter de Duitsche successen op het hoofdoorlogstooneel zijn, des te geringer is de beteekenis van den oorlogstoestand in Azië." De oorlog. Van het oorlogstooneel wederom niets nieuws. Lloyd George heeft in een rede te Edin- burg op Rusland gewezen als een les om niet te veel op formules te vertrouwen Wie zich mocht verbeelden, dat vrijheid en veiligheid voor de wereld kunnen worden verkregen zonder de Pruisische militaire macht te bre ken, moet zich voor den geest brengen wat aan de Russische democratie is overkomen. B e r 1 ij n2 4 M e i. (W. B.) Den 13en Mei hadden de vertegenwoordigers van Finland, Estland en Livland tot den rijkskanselier het verzoek gericht de verklaring der onafhanke lijkheid van de genoemde landen toe te zen den aan den gevolmachtigden vertegenwoor diger van de Russische republiek Joffe. Deze had geweigerd die verklaringen rechtstreeks in ontvangst te nemen, maar zich bereid ver klaard ze aan te nmen als zij werden toege zonden door tusschenkomst van het departe ment van buitenlandsche zaken. Dit is thans geschied. B e r 1 ij n, 2 4 Mei. (W. B.) De keizer heeft, om een snel, krachtig en afdoend op treden tegen het gevaar van den woning nood te verzekeren, de bevoegdheden op het gebied van den woningbouw, die thans on der verschillende ministerieele departemen ten verdeeld zijn, overgedragen aan den mi nister-president, wien voor de behartiging van deze zaken als permanent vertegenwoor diger een staatscommissaris voor het wo ningwezen is toegevoegd. Tot dit ambt is be noemd de onder-staats-secretaris in het mi nisterie van openbare werken baron Coels von der Brugghen. 3 e r n, 2 4 M ei. (W. B.) Volgens de Fran sche bladen heeft de Fransche min. voor "de levensmiddelenvoorziening besloten tot be vordering der graanproductie, den graanprijs voor den oogst 1918 te verhoogen. Voor den eersten Juli moeten alle boeren ter be stemder plaatse opgave inleveren betreffeiv de de door hen met graan en aardappelen bebouwde oppervlakte. Verder is besloten graan uit Marokko, waar de oogstverwach- tingen zeer gunstig zijn, in te voeren. Bukarest, 23 Mei. (W. B.) Volgens de officieele mededeeling over den stand der gewassen staan in Walachije de de na- jarrsgewassen middelmatig, de voorjaarsge wassen tusschen middelmatig en goed. De groenten staan goed. De overvloedige regen val in de laatste weken zal ten deele ook nog den stand van de najaarsgewassen ver beteren. De voorjaarsgewassen en de groen ten worden door den regelval zeer begun stigd. In Moldavië hebben de laatste regens de vooijaarsgewassen gered en de verdere ont wikkeling van de najaarsgewassen verze kerd. De vruchtenboomen staan goed. De weiden zijn door den regen belangrijk ver beterd. In Moldavië doet zich het gebrek aan werkkrachten voor den veldarbeid voelen. München, 24Mei. (W. B.) Het Cor respondentiebureau Hoffmann deelt het vol gende mede over onlusten te Ingolstadt In den avond van 22 Mei ontstond er brand in een restauratie te Ingolstadt, ten gevolge waarvan zich een groote menschen- menigte verzamelde. Een politieagent meen de tusschen de menigte een deserteur te bespeuren, ging over tot arrestatie en bracht den man naar het in het stadhuis gevestigde politiebureau. De gearresteerde was in ge zelschap van een soldaat, een zenuwlijder, die op het bureau zoodanig begon te schreeuwen, dat een menigte menschen vóór het bureau samenschoolde onder wie zich spoedig het gerucht verspreide, dat de politieagent den soldaat had geslagen. Dit vond te eerder geloof, omdat de bedoelde politieagent zeer gehaat is. Geleidelijk ver spreidde zich de menigte en de rust keerde terug. Later stroomde echter weer een me nigte, in hoofdzaak bestaande uit opgescho ten jongens en meisjes, voor het bureau sa men, drong er binnen en richtte zoowel in als buiten het gebouw een groote verwoes ting aan. Er ontstond ook brand jnr.de be- nedenv dieping, waardoor tal YOn: docu menten van het gemeentearchief werden vernield. Wegens de groote volksmenigte, die zich voor het gebouw verdrong, duurde het geruimen tijd, eer de brandweer tot den vuurhaard kón doordringen. Eerst door het optreden van de militaire macht kon de menschermassa worden uiteengedreven. Zij verzn—ride zich weer in de aangrenzende straten zn richtte ...jhade aan door het ver nielen vin winkelruiten. Deze gebeurtenissen, hoe betreurenswaar dig ook, hebben geen algemeen politieke, partij-politieke of economische oorzaken. Zij zijn uitsluitend te wijten aan de belustheid op s handaal en de vernielzucht van jonge en onervaren lieden. De orde is volkomen hersteld. Edinburg, 24 Mei. (R.) Op de jaar vergadering van de kerk van Schotland, vroeg de voorzitter aan de groote menigte aanwezige predikanten, of nu het lot van Duitsch-Oost-Afrika, ten gunste van de wa pens der geallieerden was beslist, het ge bied weer aan Duitschland moest worden afgestaan, waarop de predikanten als uit één mond riepen„Neen!" Op de vraag of het internationaal of Britsch gebied moest worden, werd geroe pen „Britsch!" De voorzitter zeide onder instemming van de aanwezigen De wreede wijze waarop de Duitschers hun kolonie Oost-Afrika hebben bestuurd, duldt niet dat zij er andermaal heer en meester worden. Dat is voorbij en zal niet terugkee- ren. Oost-lndlê. Mutaties. Uit Bataria worden d.d. 15 Mei de vol gende mutaties geseind Benoemd ziintot assistent-resident van de afdeeling Noordkust van Atjeh M. T. Velsing, laatst kapitein der infanterie, ge zaghebber in de onderafdeeling Meureudoe; tot idem van de afdeeling Westkust van At jeh H. J. Schmidt, laatst kapitein der infan terie, me den titel van gezaghebber toege voegd aan den ass.-resident aldaar (Meula- boh). Tot controleurs op de Buitenbezittingen zijn benoemd de Te luitenants der infante rie, fungeerende als gezaghebbers, A. L. Sanson (laatst in Djambi), E. H. de Nijs Bik (id. als fungeerend controleur in de Z. en O. afd. van Borneo), jhr. B. C. C. M. M. van Suchtelen (id. in Endeh, eiland Flores), J. Hendriks (id. als fung. contr. in de Z. en O. afd. van Borneo), K. M. H. Karsen (id. in de res. Ternate) en W. Baljet, (id. in het gouv. Celebes). Deze officieren, voor memorie bij het le ger gevoerd, zijn thans eervol uit den mili tairen dienst ontslagen. Staten-ücneraal TWEEDE KAMER. 6uitensr©woon Oorlogscrediet 19 18. In do memorie van antwoord zegt de minister van Oorlog, dat verlichting in den ongetwijfeld zwaren last, welke sinds 1914 in toenemende mate ter zake von de landsverdediging op de bevolking drukt, uiteraard een punt is, dat bij voortduring de volle aandacht der Regeering heeft. Van een streven om de militaire lasten tc verlichten geeft de Regeering wol degelijk blijk. De zeer vergaande verlofregeling bewijst dit. De last op zoovee bedrijven drukkend kan echter sléchts verminderd, niet weggenomen worden. Tot een inkrimping van de effectieve sterkte der korpsen onider de wapenen kon om mili taire en politieke beweegredenen nog niet wor den overgegaan. Mocht intusschen blijken, dot er voor den hooibouw en voor het binnenhalen van den oogst nog een bedenkelijk tekort aan werkkrach ten te verwachten is, dan zou er sprake van kunnen zijn om tijdelijk eenige uitbreiding van de verloven toe te staan. Do Minister is het eens met hen, die van oor deel zijn, dat ten behoeve van de voedselvoor ziening de militaire rantsoenen niet moer be- hooren te wo*den ve: rinderd nu onlangs daar in nogmaals een v ngrijper wijziging is aongebrac Het -uUitaire r soen bestaat thans uita) gram brood, 200 grom vleesch met been 01 150 grnn\ eenheidsworst, 40 gram vot, 1,5 kilo aardappelen, 7 gram koffie en 30 gram margarine. Oveiwogen wordt nog of het rantsoen eenheidsworst te verminderen ware tot 100 gram, terwijl ook een vermindering van het kofficrantsoen nog aanstaande is. Thans kan reeds worden medegedeeld, dat in het algemeen met de conclusies van de com missie tot onderzoek naar de werking van den geneeskundigen dienst der landmacht kan wor den ingestemd. Omtrent de vraag of wijziging in de pensioensbepallngen gewenscht is, wordt thans overleg gepleegd tusschen de Departe menten van Oorlog en Marine. Verbetering der positie der paardenartsen in zoover daarmede de toekenning van hoogere rangen wordt bedoeld acht de Minister niet door het dienstbelang gevorderd. Bij hem ligt meer het streven voor om in hot leger hoogere rangen, die niet bepoold noodig zijn. af to schaf fen, don om nieuwe te scheppen. Wijziging distrlbutiewet. Vele leden konden zich met de algemeene strekking van het wetsontwerp niet vereenigen. Het geeft der Regeering een dictatorale en in quisitoriale mocht. Telkens wordt voorgesteld de beperkingen, die de bestaande wet uan de be voegdheid der Regeering stelt, te schrappen, zelfs in gevallen, waarin de Regeering erkent, dat uitbreiding van hare bevoegdheid niet noo dig is. De inhoud komt in het kort vrijwel hierop neer, dot iedereen verplicht is te doen en te laten wat de Minister van L., N. en H. zal goedvinden, en dat hij, die dit niet doet, strafbaar is. Zulk een regeling houdt geen rekening met het vrij heidlievend, van onderwerping aan ambtenaren afkeerig karakter van ons volk. Het ontwerp ziet voorbij dat met ambtelijk ingrijpen en strafbe palingen niet alles bereikt kan worden en dat het goede middel om een doeltreffende regeling te verkrijgen is die zoo te maken, dat het eigen belang der burgers met zich brengt zich daar naar te gedragen. Wel verre van hierin verbetering te brengen, verruimt het w. o. de bevoegdheid der Overheid juist omtrent punten, ten aanzien waarvan over onbillijkheid, en willekeur wordt geklaagd. Men wees bijv. op de klachten over misbruiken bij de taxatie van in bezit genomen goederen. Voorts is bij het afdeelingsonderzoek o. a. be- quisitie in en buitenshuis; het bedreigt zware ring door dit voorstel wil doen gevoelen, dat de treurige toestand aan het volk is te wijten en dat zich nog te vrij beweegt. Het ontwerp behan delt alle ingezetenen als verdachten; het ont neemt hun de rechten, waarop zelfs de van de zwaarste misdrijven beschuligden aanspraak heb ben; het-stelt'hen bloot aan de hatelijkste in quisitie in en buitenshuis; het bedreigd zware straffen op grond van de onderstelling eener kennis van wetten en voorschriften, die bij nie mand, laat staan bij de groote massa, wordt aan- gctioffen. ZeKs in een belegerde ve:tc ware zulk een regeling nauwelijks te verdedigen. Verder kwam men op tegen de ruwe wijze, waarop in dit ontwerp wordt omgesprongen met de beginselen van strafrecht en burgerlijk recht. Andere leden meenden dot deze beschouwin gen van schromelijke overdrijving getuigen. Ook zij hadden wel eenige bezwaren, doch meenden in hoofdzaak met het voorgestelde te moeten medegaan. Ging zoo werd dezerzijds opge merkt de Kamer deze voorstellen verwerpen in plaats van te trachten die, waar het noodig mocht zijn, te verbeteren, en met den meesjen spoed aan te nemen, zij zou een bewijs van on macht geven, hetgeen in de bestaande omstan digheden de meest noodlottige gevolgen zou hebben. Dat terecht over willekeur van ambte naren geldaogd wordt, ontkenden deze leden niet, maar het gevaar voor dergelijke willekeur is geen reden om de voorgestelde maatregelen onnoodig te verklaren en die willekeur dient, ook na de aanneming van dit w.o., met kracht to worden tegengegaan. Van verschillende zijden werd ge we zen op het verband tusschen dit voorstel en het wetsont werp betreffende rechtspraak in crisiszaken. Op gemerkt werd dat indien de Distributiewet zoo wordt gewijzigd als in dit w. o. is voorgesteld, zoodat nagenoeg iedere Regeeringsmaatregel wettig zal zijn, dan verzet tegen ambtelijke wille keur bij den rechter slechts uiterst zelden kans op slagen zal hebben. dienstaanbiedingen I—5 regels f 0.50. groote letten naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeellge bepalingen tot het herhaald adret» te er ca In dit Blad, b() abonnement Eene circulaire; bevattende de voorwaarden, wordt op tanvraaf toegezonden. te waken tegen den uitvoer niet allocn von g< manr ook van zilver. Voorts wordt anngcdr< gen op verkorting von den omlooptijd der verbons, vooral om hygiënische redenen. Zilverbons. In het voorloopig verslag op het wetsontwerp tot nad'ere vasts! elling van het bedrag, waar voor zilverbons bunnen worden uitgegeven, wordt gewezen op de wcnschelijkheid om streng Buitenlandsche effecten. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer op het wetsontwerp tot het treffen v.ui voorzieningen ten oonzien van buitenlands "ba' ;|J effecten werden tegen het voorstel verschil-. lende bedenkingen geopperdin de eersti plaats, dat het verbod in het buitenland tot! groote ontstemming aanleiding kan geven. Op' ó!it gebied is de politiek von de open deur do meest veilige. Voorts werd gewezen op de na- dcelcn, welke uit de aanneming van het wets ontwerp voor den effectenhandel zullen voort vloeien en op het leit, dot in het buitenland voor een groot bedrog aan buitenlandsche fondsen berust, die reeds lang eigendom zijn von Ne derlanders, terwijl in de vierde plaats verschei dene leden de voorgestelde bemoeiing van do regiering met de wijze, waarop de ingezetenen hun geld willen beleggen, niet toelaatbaar ach ten. Het doel van het voorstel zol bovendien slechts in geringe mate bereikt worden. Tegen artikel 7, volgens hetwelk dispensatie zoowel bij algemeen voorschrift als op verzoek in bijzondere gevallen kon verleend worden, be stond bij vele leden overwegend bezwaor Bencnlen Aan de Staatscourant van gisteravond ont* leenen wij nog dc volgende Kon. besluietn benoemd tot lid van het college van regenten over de gevangenis te Maastricht, P. G. H. Re- gout, ingenieur bij de Koninklijke Popicrfnbriel aldaar tijdelijk afgescheiden van de inspectie dei directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Eindhoven (2de afdeeling) het kantoor der invoerrechten en accijnzen te Budel (station) ett is tijdelijk toegevoegd aan dc inspectie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Roermond het kantoor dor invoerrechten en accijnzen te Budel (station); met ingang van 16 Juni 1918, de directeur van het post- en telegraafkantoor te Belling- woldc J. L. Fijnvondraat, op zijn verzoek, eervol van het beheer von gemeld kantoor ontheven en benoemd tot commies der posterijen en telegra fie 2e klasse, met bepaling, dat hij rang zal ne men onmiddellijk na den commies der posterijen en telegrafie 2e klasse J. M. A. §chwan. V i c e-c onsulaat te Damas cus. Het vice-consulaat der Nederlanden te Damascus is tijdelijk gesloten. Een nationaal kabinet gewenaotat In eene redevoering, welke de oud-minis ter mr. Heemskerk gisteravond te Amster dam hield, gaf doze als zijn wensch te ken nen, dat nó de verkiezingen een kabinet ge vormd zou worden van „nationale opvatting",. Zelfs als de rechterzijde de meerderheid zou behalen, achtte spreker in verband met den stijgenden nood een Nationaal kabinet wen- schelijk. De Neutrale Part ij. De Neu* trale Partij heeft haar lijsten van candidaten voor de Tweede Kamer voor de verschil lende kieskringen ingediend, verzonden. Inlijving lichting 1918 an uitstelling van eerst e-oefe- n i n g. Van de dienstplichtigen der lichting 1918 zullen worden ingelijfd. Ie. in het tijdvak van 59 Aug.: de dienstplichtigen, toegewezen aan d® regimenten huzaren, voor zooveel zij voor inlijving in dit tijdvak met name zullen woi* den aangewezen; 2e. in het tijdvak van 15 October: a. de dienstplichtigen, toegewezen aan de genie (motordienst) en bestemd voor het tweede in te lijven gedeelte; b. het thani nog 'overschietende gedeelte van de getallen der dienstplichtigen, toegewezen aan het re< giment genietroepen en bestemd voor op«* leiding tot milicien-telegrafist of telefonist; 3e. in het tijdvak van 2—5 Dec.: het overschietende gedeelte van de getal* len der dienstplichtigen, toegewezen aan de regimenten huzaren. Ten aanzien van de dienstplichtigen vani vorige lichtingen, die uitstel of verlenging van uitstel van eerste-oefening hebben tot het tijdvak, waarin zullen worden ingelijfd de dienstplichtigen der lichting 1918, toe* gewezen aan: 1 het regiment genietroepen, met bestem ming om te worden opgeleid tot milicien/ telegrafist of -telefonist; 2. de regimenten huzaren wordt dit uit stel of deze verlenging van uitstel geacht te zijn verleend tot: ad 1. 1 October en ad 2 2 December. De heer Joost van Vollenhoven is gis- 1 termiddag door den Minister van Buiten landsche Zaken, jhr. dr. Loudon, ontvangen, D r. 'J. L. C. Wortman. Het Ge meenteblad van Amsterdam bevat thans een voordracht1 nn B. en W. om den heer J. L. C. Wortman, directeur van den gemeentelijken geneeskundigen dienst aldaar, te benoemen tot directeur ven het tijdelijk ziekenhuis, dat gevastigd zal worden in het Diaconie Wees huis, in de Tessc:schadestraat, op een jaar wedde van 7500. Begrafenis j h r. M. J. H u y d e- coper. Onder groote belangstelling is gisteren op eenvoudige wijze op Eik-en-Dui- nen ter aarde besteld het stoffelijk over schot van jhr. 7.' J. Huydecoper, in leven rentmeester van het Kroondomein. Onder de velen die den overledene de laatste eer bewezen werden opgemerkt amb«

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1