DE EEMLANDER" BUITENLAND Het nest verstoord BINNENLAND FEUILLET 16e Jaargang, No. 253 ïQnyucutUTCDSiiopcf 5 v°°f Amcw» nuwnutln.n I wlRIJu foort f l-ffl, Idem franco per post f 2-00. per week (me! gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummers T OlOS. Wfkelljkseh bijvoegsel »D« HolUndsch* Haltnoav (onder redactie van Thérise Hoven) po 3 maanden 50 ccnL WekelUkscb bUvocgseJ %Wtzddxrvuf per 3 maanden 60 cent' JJ HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK UIPIECNT«CM«,T.. UITGEVERS: VALKHOFF C. IMTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 2Z Mei !913 dlcnslajnhifdlngcD l-S tegels 0.50. groot. letten out pljjtsrulmfe- VOUi bsndcl en bedriil bnuu leer roordeelige bcpslingen tul het hcrh«ld idrct» tecren in dit Blsd, b|J sbonncment. Eene circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De binnenlandsche strijd In Oostenrijk. n. De Pinkster-ordonnantie, die de inrich ting van*districtsbesturen in Bohemen be paalt. welker arbeidsveld rekening houdt met de grenzen van het door de beide volks stammen, Czechen en Duitschers, ^bewoonde gebied, wordt aan Duitsche zijde beschouwd als een eerste stap in eene nieuwe richting. De regeering heeft uit de stof, die moet worden verwerkt, een greep gedaan van dat gene waarvan de verwezenlijking dadelijk mogelijk is op grond van de bestaande wet geving. „Zij heeft daarmee zoo schrijft de Neue Freie Pressc den wil kenbaar gemaakt om het zoogenaamde compromis- werk in Bohemen vooruit te brengen. Met •^allen nadruk moet nu geëischt worden, dat de nationaal begrensde districten zoo spoe dig mogelijk in werking - gesteld en de districtshoofdmannen benoemd wor den. Zooals van zelf spreekt, moeten niet alleen de politiek-administratieve, maar ook alle andere organen van het gezag, met name de rechterlijke en de financieele autoriteiten, nieuw georgani seerd worden in overeenstemming met de nieuwe districten. Wanneer men op deze wijze de voorwaarden in 't leven heeft ge roepen voor de nieuwe inrichting, dan zal ook bij de nationale tegenstanders eerder tegemoetkoming zijn te verkrijgen op het •gebied, waarvoor de bemoeiing van den wet gever gevorderd wordt." Hier wordt ondersteld, dat in de toekomst, als het werk tot hervorming van de bestuurs inrichting van Bohemen, waartoe nu de eer ste stap is gedaan, volledig zal zijn verricht, de andere partij geneigd zal worden gevon den om mede te werken tot het verkrijgen van een toestand van „pais en vree". De toekomst is voor ons een gesloten boek, en het is dus niet met stelligheid te zeggen welke stemming dan in Bohemen zal heer- schen. Wel kan echter gezegd worden, dat de stemming, die nu daar de overheerschen- de is, geenszins eene is, die voor een com promis bevorderlijk kan zijn. Een maatstaf ✓ter beoordeeling van die stemming levert eene rede, die in Februari van dit jaar te Praag gehouden is in eene vergadering, waarin werd besloten tot oprichting van eene nieuwe partij, de partij van de Cze- chïsche staatsrechtelijke democratie. De man, die deze rede uitsprak, was dr. Kra- marcz, die vroeger minister is geweest in Oostenrijk, maar na het uitbreken van den oorlog wegens hoogverraderlijke handelin gen in een proces betrokken is geweest, waarin hij ter dood veroordeeld is. Van die straf heeft de keizer hc-m gratie verleend: maar dit blijk van r fi»" heeft hem niet tot verzoening gestem Na zijn ontslag uit den kerker heeft hij de: arbeid hervat, die door zijne gevangenneini"^ onderbroken was, en het doel, dat hem '-^rbij voor oogen staat, leert men kenn - "i de ^ede, die hij gehouden heeft in de <- -ren de vergadering van do, nieuwe porf waar van hij het hoofd is. Énkele markante vol- zinen nemen wij hier op „Wij leven in een grooten, historischen tijd, waarin wereldrijken uiteen vallen en nieuwe rijken ontstaanVóór den oor log is er geen meer overtuigde vertegen woordiger van het politieke opportunisme geweest dan ik. Maar heden, nu de wereld door -o mo^- Madigcn storm, zooals de ge schiedenis nog niet heeft gekend, in hare grondvesten wordt geschokt, nu tronen val len, wereldrijken verdwijnen, nu iedere natie het leven van honderdduizenden hare: zo nen, de bloem van hare economische kracht beweent, heden moet men gelooven, dat na deze catastrophe van de oude wereld, uit dezen gruwel een nieuwe .wereld zal op groeien, eene wereld van recht, gerechtig heid en vrijheid voor de volken en de indivi duen, omdat de menschheid heden reeds in ziet, dat de oorlog in de toekomst niet door het beginsel van ontwapening en scheids gerechten kan worden verhinderd, maar door het uit den weg ruimen van de nationale onderdrukking, door de over winning van de ware democratische vrijheid en gerechtigheid, opdat cr niets overblijft w aarom moet worden gestreden Ook hier moet men niet enkel de verschijnselen van de ziekte genezen. Men moet de oor zaak van het kwaad wegnemen. Deze over tuiging zal niet meer uit het bewustzijn van de .menschheid verdwijnen. En wanneer de tegenwoordige oorlog aan de volken fïezc voldoening niet mocht brengen, zou het een onvergeeflijk optimisme zijn zich er over te verheugen, dat na al het leed, dat de menschheid nu heeft ondervonden, geen nieuwe oorlog mogelijk zou zijnNie mand voelt deze ovei tuiging dieper dan juist wij Wat hier is aangeduid metzijn leem ten, die de pen van den censor heeft ge maakt in het verslag van deze rede, Men mag aannemen, dat de censor verwijderd heeft wat hem het meest aanstootelijk voor kwam. Maar wat hij hoeft laten staan is vol doende om deze rede te kenschetsen als eene oorlogsverklaring aan Oostenrijk, den staat waarvan het kroonland Bohemen een onderdeel uitmaakt. En niet aan Oostenrijk alléén. Hongarije is mede in deze oorlogs verklaring begrepen. Kramarcz en zijne geestverwanten, die trachten het ideaal te verwezenlijken van een zelfstandigen Czechi- schen staat, willen daartoe ook brengen de Slowaken, de Slavische bewoners van noord westelijk Hongarije, die een tok zijn van den Czechischen stam. Hunne beweging richt zich zoowel tegen de Duitschers in Oosten rijk als tegen de Magyar en in Hongarije. En in hun streven om bondgenooten te werven om hun ideaal tot werkelijkheid te bren gen,' hebben zij voeling gezocht met de Sla vische volken, die het zuidelijke deel van Oostenrijk en van Hongarije bewonen, de Slovenen en de Ivroaten, onder wie zij pro paganda voeren voor de stichting van een Zuid-SIavischen staat. Ook met de Polen ep met de Italianen.jfoe leven op Oostenrijksch gebied, trachten zij betrekkingen aan te knoopen. In eene vergadering, die den Ï7en Mei te Praag gehouden werd, waar al deze verschillende natiën vertegenwoordigd wa ren, werd een besluit genomen, dat uit spreekt, dat de deelnemers eenstemmig zijn in de overtuiging, dat „eene betere toekomst \an hunne volken slechts op de vaste grond slagen van de werelddeuu^cratie, op eene ware en souvereine volksheerschappij in de natiën en door een met bestuursmacht uit- gerusten internationalen bond gevestigd en blijvend verzekerd kan worden." Do oorÊog, Gisteren waren de berichten van het oor- logstooneel allen gestemd op rust. Havas meldde uit PaHjs: „De Duitsche aanval wordt steeds verwacht, maar er is geen enkele aanwijzing over het tijdstip en de plaats waar hij kan geschieden. Er heerscht- vol komen rust op het geheele front." In over eenstemming hiermee gewaagde het voor- middagbericht van het Duitsche hoofdkwar tier slechls van artilleriestrijd, al werd er bijgevoegd, dat die toenam in intensiteit. Heden is het blad omgekeerd. De1 strijd is hervat op verschillende deelen j van het front. In Vlaanderen, aan de Lys en op het front Loker—Voorme- zeele, in de streek tusschen het bosch va>- Pinon en Reims, maar inzonderheid met groote kracht op een plek, die in de vroegere perioden van het op 20 Maart be gonnen offensief niet betrokken is geweest, al heeft zij in den strijd van de vorige jaren eene gewichtige rol vervuld. Aan den Che- min des Dames is gistermorgen een nieuwe strijd begonnen. Het beeld, dat de vorige phases van het offensief vertoonden, her haalt zich ook ditmaal weer. J)e hoogtenrug. die vroeger in een maandenlangen strijd voor de Duitschers verloren was gegaan, is in den gister ondernomen stormloop terug gewonnen. Dit is de uitkomst van den eer sten strijddag, die de aanvallers heeft^ge- bracht tot aan de Aisne. Op het Oostenrijksch-Iteiiaansche strijd- fiont is strijd gevoerd aan den Tonalepas, waar de aanvallende Italianen de Oosten rijkers op een klein .deel van de linie een weinig hebben teruggedrongen. Wilson heeft gisteren in het congres het woord gevoerd tot aanbeveling van zijne voorstellen om het financieren van den oor log krachtig aan ;n vatten. K i e w$ 2 7 Me i. (\V. B.) Dc ministerraad keurde het wetsontwerp var. den minister van Lendbouw goed betreffer.de derr ver koop van den oogst van dit jaar, ce z.g. uit- voerbepaiingen van de vcrordening-Eich- horn. De bladen publicceren heden een ontwerp eener voorioopige wet betreffende de rege ling van den landyerkoop, met name van de Oekrainischc staatsgronden. Daarin wordt bepaald, dat de Rijkslandbanken onbe perkt land en bosch mogen aanwerven, maar individuen niet meer dan 26 dessjati- nen (een de^ssjatine. is ruim een hektere). Landbouwers en maatschappijen mogen rootere oppervlakten verwerven, onder voorwaarde dat het aandeel van ieder afzon derlijk niet 25 dessjatinen te boven gaat, en dat de afzonderlijke grondstukken voor den verkoop reeds zijn opgemeten. Te veel ge kocht land vervalt koopvrij aan den staat. De uitvoering van deze-wei en het toe zicht op hare naleving berusten bij de nieu we landcommi-ssie.. K i e w, 2 7 Mei. (W. B.) In de beraad slaging der Ukrainsch-Russische commissie van gisteren werden de besprekingen over de voorwaarden voor den wapenstilstand niet ten einde gebracht. Rakowski protes teerde tegen de voorgestelde demarcatie lijn, die hij niet in overeenstemming achtte met de militaire positie van het oogenblrk. Hij vroeg, welke rol de Duitsche troepen speelden, waarop de Ukrainsche voorzitter, SjeloecHin, 'weigerde te antwoorden, omdat hij niet gerechtigd was namens het Duit sche legercomm8ndo te spreken. Duitsch- lana was, verklaarde hij, de bondgenoot der Ukraine. K i e w, 2 7 M e i. Naar verluidt, zullen Trotzki en de commissaris voor natior.ali- teitsasngelcenheden Sta fin, binnenkort te Kiew aankomen. Kiew, 2 7 Mei. (W. 3.) Volgens een telegram uit Rostow aan de Roboisjajo Sjis, is het kabinet der Don-republiek als volgt samengesteld: Gencraal-m*r or Bogajewski," premier, ge- neraal-majoor Penisjew, buitcnlandsche za ken, oorlo - en marine; Kersienewski, finan ciën; Paraihano een bekend liberaal groot industrieel, Jiandel en nijverheid; Swjelosa- row-, onderwijs; Sacharow, justitie; Kanelin, weg en werken; Janow, binnenlandsche za ken; Semenow, landbouw. Kiew, 2 7 M e i. (W. B.) Een nieuwe de legatie van de regeering der Don-republiek is te Kiew aangekomen, weshalve de vorige, die door de bevolking was aangewezen, ver trok. Volgens de Kiewskajaysl was deze laarsto tegen buitenlandsche inmenging. P a r ij s 2 7 Mei. (R.) Paix-Séailles is veroordeeld tot een jaar, Mathieu tot drie mefanden gevangenisstraf, met bepaling, dat de voltrekking van de straf wordt opge schort. Ma d r i d 2 7 Mei. (R.) De koning, de minister-president en andere ministers zijn iijder.de aan eene geheimzinnige ziekte, die in geheel Spanje optreedt en 50 pet. van de bevolking heeft aangetast. De ziekte wordt niet ais ernstig beschouwd. Verspreide Berichten de beurs te New-York is onlangs een hu«e makte helm van een Duitsch sol daat bij opboei verkocht. Jack Pierpont Mor gan werd er eigenaar van voor 50.000 dol lar, waarmee hij op de oorlogsleening inlce- kende. Daarna werd bepaald dat elkeen, die voor 100 dollars op de oorlogsleening in schreef, het recht had om dc Duitsche helm een trap te gever.. Drieduizend beursbezoe kers veroorloofden zich deze weelde, zoodat de oorlogsleening met 300.000 dolers werd vermeerderd. KOLONIËN. Oo3t-lncilö. IfadarlAndsch-IadlRche Volksraad (Officieel). Ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst van den Volksraad richt te de minister van Koloniën een telegrafi- schen heilwensch tot het college. Daarin •wees Z.Exc. er op. dat deze dag voor Hem een der heugeliikste in zijn ambtsperiode was, waar hij zelf de wet tot instelling van den Raad grootendeels had ontworpen en door het parlementair debat gevoerd. Hij verklaarde voorts de instelling van den Raad te beschouwen als van het hoogste belang voor de geleidelijke ontwikkeling van het In dische gemeenebest en als een zeer ge- wichtigen stap in de richting der ontworpen decentralisatie. In antwoord hierop is namens het College door den voorzitter geantwoord met een dankbetuiging, waaraan de verzekering is vastgeknoopt, dat het College vastbesloten is me' alle krachten het welzijn van het In dische gemeenebest te bevorderen. De Staatscourant van 27 Mei bevat o.a. dc volgende Kon. besluiten op verzoek eervol ontslagen J. van Haak, leeraar aan de R. H. B. S. te Alkmaar; op verzoek eervol ontslagen met donk voor de vele en gewichtige in rechterlijke betrekkingen bewezen cliOnsie."» rnr. A. A. Pélerir. officier van justitie bij de rechtbank te Haarlem; Kinderen naar buiten. H. M. de Koningin heeft eene bijdrage toegezon den aan dc Centrale Commissie voor de „uitzending van vaderlandsche kinderen naaV buiten" als bewijs V3n hoogstderzelver sympathie voor het plan van de commissie. Generaal \v'. Cook De oud-mi- nisier van oorlog, het lid van den Raad van State, gepens. luitenant-generaal W. Cool, 'ierde Zondag zijn 70sten verjaardag. D e/ K a m e r v e r k i z i n g e n. In de zitting van het hoofdstembureau van den kieskring Dordrecht ten raadnuize, is met drie tegen twee stemmen ongeldig verklaard de lijst bevattende de namen Dunlop, Zc- gers. De Beijcl enz. (A. S. P.), omdat die lijst was ondertcckend en ingeleverd dooi iemand, die geen kiezer was. Op grond der art. 51 en 52 oud der kies wet achtte de meerderheid der ledetf de on wettigheid vaststaand. De voorzitër en een lid vonden niets in strijd met de art. 35 nn 40 en achtte dus de lijst geldig. Duurtctoeslagcn aan Indi sche landsdienaren en hun d u w e n. Op een vraag van der. heer Kete laar betreffende toekenning van een duurt bijslag aan gepensionneerde Nederlandse\- Indische landsdienaren en hunne weduwen, heeft de minister van Koioniën medege deeld, dat bij de Raad van Staten aanhangig zijn gemaakt de noodige wetsontwerpen, waarbij de noodige gelden worden aerge vraagd voor de toekenning van den duurte- bijslag aan dc gepensionneerde Neder- landsch-Indischc en West-indischo lands dienaren en hun weduwen en weezpn. Bij ministerieele beschikking is bevor derd tot le luitenant bii Landstormcon^n. Bergen-op-Zoom, de 2e luitenant J. Reitsnia en aangesteld tot 2e luitenant bij het Land stormkorps motor-, vaar- en voerv. e?,?n J. C. Mulder. L e g e r d a g. Door der. opperbevel hebber van Land- en Zeemacht is goed ?- keurd, dat op 20 Juni 1018 tc Groningen een legerdag zal plaats hebben. De n o o d v. o n i n g c n b o i: Niar dc Tel. verneemt is de bee/ J. Zoetmuller, inspecteur voor de Volksgezondheid te Nij megen, door den Minister belast met de lei ding in 't geheele land van den noodwonin- genbouw, waarvoor de Tweede Kamer on langs een crediet van 15 miüioon gulden heeft toegestaan. Bij resolutie van den Minister van Fi nanciën is benoemd tot tijdelijk adjunct- accountant bii den dienst der directe be lastingen tc Rotterdam, 1ste bureau, H. Blom leeraar M. O. boekhouden aldaar, en is tij delijk belast met de waarneming der betrek king van adjunct-inspectricc. mej. mr. A. O. Steensma, te Groningen, en rnej. L. \V\ Tho- den van Velzen, te Groningen, en zijn zij werkzaam gesteld respectievelijk aan de in spectie dier middelen te Groningen, Iste afdeeling. Mr. van Best in actie. Het Pro test-comité houdt a.s. Donderdag te Eindho ven in den R.-K. Volksbond een vergadering en zal alsdan als spreker optreden mr. dr. Jan van Best met het onderwerp: „Waarom ik mij niet heb teruggetrokken". Men meldt ons, dot de S. D. A. P.cr Oudegcest waar schijnlijk in debat zal komen. L. Becht. Te Amsterdam is in den ouderdom van 80 jaar overleden dc heer L. Becht, van de Ned. Fabriek van Bronswer- ken, voorh. Becht en Dyserinck. Mevr. J. Doorenbo s—D e Groot, f Te.Parijs is overleden mevr. J. DoorcnbosDe Groot, arts bij de Neder- landschc ambulance Pré C«telan. De tra^e telcgranlrfieiiKt. Herhaalde klachten over den slakkengang aan den rijkslclegraafditmsi hebben dc „ïlaag- schc Cl. aanleiding gegeven, den directeur- generaal der posterijen en telegrafie, den lieer Ailing von Geusaü, een onderhotid le ver zoeken. Is hel u bekend zoo werd gevraagd dal telegrammen, van dc eene gemeente naar een andere in Nederland yerzonden, dikwijls drie, vier, soms zelfs vijl en meer uur onder weg blijven vóór zij hun bestemming hebben bereikt? Het gelukkigst zijn zij die gelooven in hetgeen niet bestaatde werkelijkheid blijft voor hen verborgen. Roman door ERIK LIL. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A.M. van der Linde n—v an Eden. 17 - Ik heb in den laatsten tijd veel aan jou en aan jc lockomst gedacht, Marina," begon Klinge. „Je werkt en ploetert van den morgen tot den avond, zoodat het ten slotte je vroolijk- held en je gestel moet schaden. Je moest maat- regelen nemen, dat je wat meer rust krijgt cn meer tijd om je eigen belangen te behartigen. Ie bent er niet voor in de wieg gelegd om sui ker en meel in ponden en kilo's uit te wegen." „Ik verzeker je" -- en Marina moest glim lachen om zijn plotseling opkomende teederc bezorgdheid voor baar dat dc arbeid mijn grootste vreugde is. Ik dacht dat je dat wel begrepen hadt. Het was immers een van de oorzaken" „Ik weet het" viel hij haar in <le rede „en Ik verwachtte dit antwoord. Maar wij hebben onze kinderen en aan hen moet ik voortdurend denken. Ik ben er tenvolle van overtuigd dat zij bij jou in de beste handen zijn. Maar je zult •het zekec met mij eens wezen dat het niet de meest geschikte omgeving is, waarin zij ver- keeren, wanneer zij zooals ik dagelijks zie op straat cn in dc goten spelen. Wanneer je cr mei juffrouw Baltzersen of met den directeur van dc school over wilde sprekenr zou je/eens hooren. hoe zij er over denken. Onze kinderen zijn nu eenmaal in den eersten sland geboren en zij mogen niet in een lagere klasse terugvallen. Hun smaak en hun oordeel wordt bedorven; hun laai krijgt een tikje van dc straattaal. Dat spreekt vanzelf." „Jc bent niet altijd zoo bezorgd geweest over de kinderen," zei Marina. „Dat geef ik loc," ging hij kalm voort, „dat geef ik toe. Ik heb nooit tijd gehad om mij met hen te bemoeien, zooals het moest. De zaken gingen vóór en ik had voor veel te zorgen." Marina keek hem aan, terwijl hij sprak. Zij had hem nog nooit zoo meegaand gezien. Hij deed zijn best baar aangenaam le zijn. Dit was een nieuwe kant van zijn karakter cn zij begreep niet wal hij eigenlijk wilde. „Maar ik ben tooh niet van steen," ging hij voort „ik voel mijn verantwoordelijkheid cn vergeet niet wat ik aan mijn .gezin verplicht ben. Kort ve^ goed, ik wou je voorslaan d e zaak te v e r k o o p e n. Ik zal jou en de kin deren ruim onderhouden, en je kunt gaan wo nen waar je wilt, en je zult onbezorgd zijn. Desnoods kan je, als je er lust in hebt, naar het buitenland gaari. Denk er eens over na, Marina. Zeg geen neen, voordat je mijn voor stel ernstig hebt overwogen. Je moet ook niet vergeten dat de zaak niet meer is wat zij was." „Wat kan j ij daarvan weten?" vroeg Marina snel. Er gleed- een schaduw over zijn gelaat. „Ik heb dien indruk gekregen," zei hij. „Ik ben zakenman genoeg om met één oogopslag le kunnen zien dat een kleine plaats als S^jaer- gaardslrand geen ruimte heeft voor zóóveel zaken als er nu zijn." Een argwaan schoot als een bliksemstraal Marina door hef hoofd. Zij herinnerde zich hoe hij van toorn gegloeid had. toen hij even vóór dc scheiding had vernomen dat zij in de zaak van haar vader zou terugkeeren. Hij kon niet dulden dat z ij n vrouw achter dc toon bank zou slaan, in zijn eigen voorname bad plaats. „Neen. Kurt," zei zij. „Die gedachte moet je je- uil het hoofd zetten. Zoolang vader leeft, en zoolang ik er dc kracht voor heb, zoolang geef ik mijn werk niet op. Ik kan jc ovenwei geruststellen wat de zaak betreft, die lang zaam vooruit gaal nu ik er een meer volle dig overzicht over heb. Wal de kinderen aan gaat, zij zullen geen schade lijden door het omgaan met huns gelijken. Het is goed voor hen de wereld te leeren kennen, zooals die is, dan worden zij later niet teleurgesteld. Kin deren van rijke lieden, die nooit met hun han den de aarde hebben aangeraakt, waarop zij gegroeid zijn, worden altijd min of meer on gelukkig zelfs wanneer zij in de bcsle om geving leven.,. Neen. dc zaak geef ik niet op, lot geen prijs. Overigens zeg ik je dank voor je goede bedoeling.'' Klinge liep de kamer op en neer met zijn hinden op zijn rug. Het kookte in hem. „Thorvald.is mijn vleesch en bloed," viel hij opeens heftig uit. „Hij is niet geboren om rozijnen en sucade tc verkoopen. II ij zal den weg gaan, dien ik wil." „Hierin mag ik toch zeker ook een woordje meespreken," zei Marina scherp. „Er is veel goeds in Thorvald, maar hij moet in toom ge houden worden. Hij is niet vrij van verwaand heid en pedanterie." „Dat is goed," anlyroordde Klinge. „er zil ras in den jongen. Dc kinderen van onzen lijd hebben zelfvertrouwen noodig en vooral mag hij op zijn leeftijd niet meer aan moe ders rokken blijven hangen." „Daarin1 geef ik gelijk," het was ol Mari na's oogen donkerd: werden. „Maar je zult hel toch niet gelukkig noemen, dal de kinde ren zich iubeelden da£irom zclven iets in dc wereld te beteckenen omdat zij een vader heb ben, die geld heeft verdiend." Klinge hijgde naar adem. Ilij had een ge voel alsof hij geen stap verder kwam. „Je wilt dus de zaak Piet opgeven »d zou dat ook geschieden op de mooiste voor waarden voor jczelve en voor de kinderen?" Ilij keerde zich plotseling lot haar. „Neen," antwoordde Marina op beslisten toon. „Ik verkoop dc zaak niet, onder geen omstandigheden. Jc 'behoeft cr niet meer over tc spreken." „Nu, dan eisch ik, dat Thorvald terstond naar een kostschool gaal, zoodat hij tenrainsle \an den verdcrlelijken invloed der straat weg komt. Ilij zal het cr in alle opzichten goed hebben, cn in» dc vacantics kan hij bij jc zijn.' „Je hebL jc besluit vlug genomen," zei Mari na glimlachend, maar met tranen in haar stem. „Maar nu jc een kostschool noemt..." „Juist cón kostschool; d&ar vindt je dat, waaraan men in onze dagen behoefte heeft- Kostscholen zijn voor de kinderen uit die ge zinnen, waar mc-n geen tijd heeft zich aan hen te wijden, zooals men dat vroeger deed. Er zijn nu andere belangen die onze gedachten en ons vernuft in beslag nemen." ..Een mooie en verheffende tijd," riep Marina uit. „Verheffend of niet verheffend, het is nu eenmaal zoo." a," zei Marina met een zucht. „Wanneer jc jc wil wilt doorzetten, zal ik cr mij niet tegen verzeilen. Ifct zal mij zwaar vallen den jongen weg le zenden, maar aan den anderen kant geloof ik. dat het onder de gegeven om standigheden nuttig voor hem kan zijn in een andere omgeving tc komen." „Dan zal ik werk van de zaak maken," ging Klinge voort. „Over ccnige dagen zal ik jc bc-j richt zenden. Verder heb 'ik niets tc bespre-, ken. Wil jc zoo vriendelijk zijn dit aan dc kin deren te geven?" Hij reikte haar een envelop-, pc loc. „Ik heb liet <lruk cn ik word op het' kantoor verwacht." Marina bleef zitten en keek hem na toen liij' met lichten en vcerkrachligen tred naar bene-' den liep. Zij kende dezen rechten, stijven rug,; die getuigde van zijn onbulgzamen trots en: zijn doorzcltingsverjpogen. Vooruit wilde hij met alle middelen, ook al waren zij niet van dc fijnste soorL Langs welke achterwegen was hij nu tot de wetenschap gekomen dat haar vaders zaak-, niet solide meer was? En nu dit met Thorvald! Het was duidelijk dat dc winkel cn wat cr,, mee samenhing hem een doorn in het oog was. Zelfs na dc scheiding verlangde hij dat' zij door weelde omringd zou zijn, om in d«| oogen der badgasten zijn royaliteit af te spie*j gelen. Men mocht zijn gescheiden vrouw nietj achter dc toonbank zien, zijn kinderen moch* ten niet met dc eersten dc besten omgaan. 3 Nu verdween zijn gestalte achter het bosch* j pad. f J Zij zuchtte verlicht als was cr een roofdier uit haar nabijheid verdwenen. (Wordt -vervolgd-H

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1