„DE EEMLANDER" piuso[umiiiBi[i(iir.,,3,^;;2 BUITENLAND ^BINN ËNLANP Het nest verstoord FEUILLETONS. 16e Jaargang, No. 259 lOflUUCMCUTQDDIIt p<* 5 m3inden TOOt Amets» AuUnnLmLnIUiKlJu foort f 1.50, Idem franco pex post f 100, per week (met gratb Terzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummeri 0D3. Wekelijkscb bijvoegsel »Di Hollandsch* fialsvrouw* (onder redactie van Th^ïfese Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel ïWcrcldccvuc* per 3 maanden 60 cent. AMERSFODRTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURQ UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOEK utrecktickmtr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 29 Mei 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0J0, groote letter» naar plaatsruimte. Vooi handel en bedrljl bcstaaa zeer voordeeltje bepalingen tot het herhaald advcm teeren In dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De binnenlandsche strijd In Oostenrijk. r', UI. De beweging, die door dr. Kramarcz en zijne medestanders wordt gepropageerd on- <ler het Czechische volk en die zij trachtten £e doen overslaan op alle volken van niet- 'Duitschen en niet-Magyaarschen stam, die (het gebied van Oostenrijk-Hongarije bewo- iven, uit zich niet enkel in opgewonden ver gaderingen en in gezwollen bewoordingen gestelde besluiten. Hare de stemming ver giftigende werking komt aan den dag in {alrijke handelingen, die in dezen oorlogstijd een dubbel bedenkelijk karakter dragen. In Bohemen heeft de vijandschap tusschen Czechen en Duitschers een zoodanigen graad bereikt, dat de Czechische boeren ihebben geweigerd van hunne graanvoorra den iets aan de Duitschers af te staan. Van den hongerkrijg, dien de Entente in t groot .voert tegen de centrale mogendheden, wordt eene editie op verkleinde schaal ge voerd door de Czechen fegen de Duitschers dn Bohemen. De overwegend Duitsche be volking van Noord-Bohemen is daardoor in grooten nood gekomen, zelfs in die mate, dat men uit het Duitsche rijk haar bijstand heeft moeten verleenen. Ook aan het oorlogsfront zijn dingen ge beurd, die niet anders zijn te kenschetsen 'dan als landsverraad, onder verzwarende omstandigheden gepleegd. Van Czechische regimenten in Galicie zijn. zóó vele man schappen met pak en zak naar den vijand overgeloopen, dat zij ontbonden zijn moeten worden. In September 1917 is bij Carzano, dn de Val Sugana, een der verkeersaderen van Zuid-Tirol, eene stelling door verraad in handen van den vijand gespeeld. Ook bij de vloot zijn zulke gevallen voorgekomen; zoo is een torpedoboot, die in een der Dal- matischê havens hare standplaats had, door verraad van de bemanning in de haven van Otranto binnengeloopen. Dit zijn enkele voorbeelden. Zij vallen in het niet bij het prachtige beeld van vader landsliefde en slagvaardigheid, dat het Oos- tenrijksch-Hongaarsche leger heeft gegeven in dez-en nu welhaast vier jaren durenden worstelstrijd; maar zij werpen toch een droe vig licht op de terugwerking, die de in som mige deelen der bevolking van Oostenrijk- Hongarije heerschende stemming op het le ger uitoefent. Graaf Czernin heeft, toen hij nog het hoofd wasjvan het departement van buitenlandsche zaken, in eene rede, die die pen indruk heeft gemaakt, deze stemming aan de kaak gesteld en de mannen, die haar h ben teweeggebracht, als oorlogsverlen- gers gebrandmerkt. Hij heeft dat in deze termen gedaan: „De hoop van onze vijanden op de eind overwinning steunt niet meer op militaire verwachtingen en de blokkade. Onze legers hebben bewezen, dat zij onoverwinnelijk zijn, en de blokkade werd in Brest-Litowsk verbroken. De den oorlog verlengende hoop van onze tegenstanders zijn veeleer grootendeels onze binnenlandsche politieke toestanden en wreëde spot! zekere politieke leiders, niet het minst in het Cze- jchische kamp. Niet lang geleden waren wij er dicht aan toe in onderhandelingen te tre den met de westersche mogendheden. Toen sloeg plotseling de wind om en besloot de Entente wij weten dat precies dat •betweter was nog te wachten, want de par lementaire en politieke gebeurtenissen ga ven recht tot de verwachting, dat de mo narchie spoedig weerloos zou zijn. „Welk eene ontzettende ironie! Onze Wilt gij bekwaam worden in d£ kunst var. debat? Trouw dan. brqeders en zonen strijden als leeuwen op het slagveld, millioenen mannen en vrouwen het achtejland dragen heldhaftig hun hard lot en zenden vurige gebeden op naar den Almachtige voor een spoedige beëindi ging van den oorlog en sommige leiders van het volk, volksvertegenwoordigers, in trigeeren tegen het Duitsche bondgenoot schap, dat zoo heerlijk proefhoudend is ge bleken zij nemen besluiten aan, die met geen haar meer samenhangen met de staals- gedachte; zij vinden geen woord van blaam voor Czechische troepen, die misdadig tegen hun eigen vaderland en hunne wapenbroe ders strijdenzij willen gedeelten uit den Hongaarschpn stoat losscheuren en houden onde/ bescherming van de onschendbaar heid redevoeringen, die niet anders kunnen worden verstaan dan als een sein aan het vijandelijke buitenland tot voortzetting van den strijd om hunne eigen politieke pogin gen te ondersteunen, en doen telkens op nieuw de wegstervende oorlogswoede in Londen, Rome en Parijs ontbranden. De ellendige, erbarmelijke Masaryk (een in het buitenland vertoevende woordvoerder van de Czechen) is niet de eenige in zijne soort. Er zijn ok Masaryks binnen de grenspalen van de monarchie." Deze uitspraak van 'den Oostenrijkschen staatsman 'wordt ten volle bevestigd door 't geen aan de andere zijde wordt gezegd en gedaan. In Rome is onlangs een congres gehouden, waar vertegenwoordigers van de elementen, die er op uit zijn Oostenrijk- Hongarije, zooals het nu bestaat, te ontbin den en als groote mogendheid te doen ver dwijnen, met elkaar van gedachten te heb ben gewisseld over de middelen', die zouden zijn aan te wenden tot bevordering van hun doel. In de Entente-pers gaan stemmen op, die er op aandringen, dat alles wat zweemt naar gunstige gezindheid jegens Oostenrijk- Hongarije, zal'worden op zijde gezet. DeLon- densche Spectator drukt de hoop uit, dat de gedachte aan eene pro-Oostenrijksche poli tiek nu absoluut dood zal zijn, want Oosten rijk is slechts een voorpost van Duitschland. De in Milaan verschijnende Corriere della Seza wendt zich speciaal tot Wilsonzij hoopt, dat de tijding van de gebeurtenissen in Praag aan de andere zijde van den oce aan een echo moge wekken en tot uitwer king moge hebben, dat de president der Vereenigde Staten openlijk zijne instemming zal betuigen met het programma van Oos tenrijks ontbinding. De> oorlog. De tweede dag van den hernieuwden strijd in het westen staat in beteekenis ach ter bij den eersten. Het groote, verrassende succes van den eersten dag, toen met één slag door de Duitschers de verleden najaar prijs gegeven bergkam van den Chemin des Dames werd teruggewonnen en vooruit ge rukt werd tot aan de Aisne, heeft zich niet in dien omvang herhaald. Toch- is de gister behaalde winst van gewicht. Het voorwerp van den strijd was ditmaal het gebied tus schen de Aisne en de Vesle, een zuidelijk daarvan vrijwel parallel er mee loopende zijrivier, die bij Condé in den hoofdstroom uitmondt. In dien strijd, die gevoerd wordt in de streek, welke in het Oosten begrensd wordr door Reims en in het westen door Soissons, hebben de Duitschers belangrijke vorderingen gemaakt; aan beide zijden van Fismes staan zij reeds aan den zuidelijken oever van de Vesle. De vorm, waarin de berichten zijn gesteld, vertoont een groote overeenkomst met wat ons van vroeger bekend is. Zooais bij Duitsche successen, waaraan veel gewicht wordt gehecht, gebruikelijk is, is het telegram van den keizer aan de keizerin aan het publiek bekend gemaakt. Dat is ge schoeid op de van ouds bekende leest met den lof aan het Opperwezen voor de ver leende hulp tot besluit.. Alle berichten melden overeenstemmend, dat de aanval een volkomen verrassing is geweest voor de tegenstanders; het voor deel, dat de keus van den tijd van beginnen en van de plaats van den strijd den aanval ler verschaft, hebben de Duitschers uitne mend ten hunne nutte gebruikt. Aan het Italiaansche front zijn de Italia nen ten Z. van Capo Sile in een klein deel van de voorste Oostenrijksche stellingen ge drongen. In den Tonalesector is de strijd weer verflauwd. Londen, 28 Mei. (R.) Het lagerhuis heeft 2ijne vergaderingen hervat na de Pink- stervaconlie. De kanselier der schatkist Bonar Law deelde mede, dat de regeering onderhandelingen heeft aangeknoopt over een uitgebreid plan tot uitwisseling van ge vangenen, opgemaakt naar het schema van de onlangs tusschen Frankrijk en Duitsch land getroffen regeling. Weenep, 28 Mei. (Corr.-bur.) De dagbladen Derichten uit Praag, dat de poli tie aan dr. Kramarcz voor onbepaalden tijd het verblijf in Praag verboden heeft. Hij ver toeft thans in eene kleine plaats bij Praag. K i e w, 2 6 M e i. (\V. B.) De ministerraad heeft den 23en Mei eene ordonnantie uit gevaardigd, op grond waarvan overeenkom stig de aanschrijving van veldmaarschalk von Eichhorn van. 6 April 1918 over hel bebouwen van hét veld de oogst van de in het voorjaar in orde gebrachte velden be hoort aan dengene, die den grond heeft in orde gebracht. Dezen moet daarvoor aan den bezitter in geld of in natura eene kleine vergoeding geven naar overeenkomst, reke ning houdende met de opbrengst van den oogst, maar niet hooger don een derde van bet gemiddelde bedrog van de pacht in de betrokken streek en voor de door den bezit ter in het najaar verrichte werkzaamheden en voor de op dit land rustende grondbe lasting en zemstwobelosting voor 1918 eene schadevergoeding betalen. K i w2 8 Mei. (W. B.) Nadat reeds se dert geruimen tijd eene sterke propaganda van de Entente in Kiew was vastgesteld, welker sporen wezen naar het hier gevestig de Grieksche consulaat, zijn onder mede werking van de Ukreinische overheid door de Duitsche veldpolii'e de Grieksche consul Grinari en de vi^e-consul Wassiliadi in hechtenis genomen. Laatstgenoemde is, na vaststelling van zijne identiteit, weer ontsla gen. Londen, 27 Mei. (R.) De president sprak slechts kort, minder dan 15 minuten. Hij drukte het congres op het hart de poli tiek op 2ijde te zetten in verband met de voorgestelde maatregelen. De politiek, zeide hij, moet worden uitgeschakeld. De voornaamste stijging van de belastin gen moet neerkomen op de inkomsten uit ooilogswinsten en uit weelde. Men kan de voordeelen, die niet door gc-wetensbeperkin- gen kunnen worden besnoeid, aanpakken door belasting. Er moet geen aarzeling zijn in het belasten van het land, als de belas ting rechtvaardig is. Hij deed een beroep op het congres om zich een deze groote laak te zetten zonder aarzeling of vrees voor de politieke gevol gen. Het zou bepaald unfair zijn te wachten tot 1919 alvorens te bepalen welke nieuwe belastingen er zouden komen. Hij verklaar de, dat het een ongezonde politiek was in een te sterke verhouding door leening de uitgaven te bestrijden. 4000 millioen wor den nu door belasting opgebracht; maar dat is niet voldoende om er de bT?tangriik uit gezette begrooting op te doen steunen. Hij eindigde met het congres op het hort te drukken zonder morren aan het werk te gaan, daarbij verklarende, dat hij niet kon instaan voor een goed beheer van de schat kist, als deze zaak niet terstond geregeld werd. In de rede kwam verder eene verklaring voor, dat de al het andere overheenschende gedachte is het winnen van den oorlog. Hij zeide: Wij zijn niet slechts midden in den oorlog; wij zijn in de krisis. Honderd duizen den van onze mannen dragen onze harten en ons fortuin met zich mee in het veld. Onze schepen varen over naaT de havens van Frankrijk en'Engeland met regiment op regiment om zjch bij de reeds aan het front zijnde troepen te voegentotdat de vijand verslagen en tot de afrekening met de menschheid gebracht zal zijn. Er kon geen pauze en geen onderbreking zijn. De groote onderneming moet met steeds groo- tere energie worden voortgezet. De omvang van onze macht moet aanhoudend en snel vermeerderd worden totdot er geen sproke van kan zijn haar te weerstaan. In een korte aanvullende verklaring ge waagde Wilson nog van het zoo juist door hem .ontvangen bericht van de hervatting van het Duitsche offensief, hetgeen nog kracht bijzette aan zijne opvatting van 's lands plicht. Washington, 28 Mei (R.) Het Cubaan- sclie gezantschap heeft eene verklaring be kend gemaakt, dat de terugroeping van den Mexicaanschen gezant te üavana niet mee brengt het afbreken van de betrekkingen. Hij drukte het vertrouwen uil, dal de zaak slechts ccn voorbijgaand incident z^l rij». Verspreid* öerïchften R o m e, 2 8 M e i. (R.) Het Giornale lltolic bericht, dat iir een kleine kerk in de stad Subiaco, waar eene menigte verzameld was, een krankzinnige vrouw -riep: „Redt u Daardoor ontstond een verschrikkelijke pa niek. Zeven personen werden doodgedrukt, 120 gewond. Kameroverzicht Eerste Kamer Vergadering van Dinsdag 28 Mei. Regeling van werkzaamheden. De V o o r z i 11 e r stelt voor hedenmiddag in de afdeelingen te gaan en Woensdag en Donderdag de verdere wetsontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken e-n dan Vrijdag middag 2 uur in openbare vergadering de onderzochte wetsontwerpen te behandelen. Z. h. s. wordt hiertoe besloten, waarna de openbare vergadering gesloten wordt. TWEEDE KAMER. Het ongeschikt maken voorden k r ij g s d i e n s t. De minister van Justitie hcéft een wetsont werp ingediend tot wijziging van art. 206 van het Wetboek van Strafrecht. In de memorie van toelichting zegt de minis ter, dat art. 206 een leemte vertoont, welker wegneming van belang is te achten. Bij dat art wordt alleen strafbaar gesteld het ongeschikt maken voor den dienst der militie of schutterij, zoodat het niet geldt voor landweer en land storm. Om 'het artikel daarom volledig te maken stelt de minister voor in plauts van mi litie oi" schutterij te lezenkrijgsmacht. Bcricnten De Staatscourant van 28 Mei beval o. n. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen S. G. L E. baron van Fridagh als burgemeester van Gelderninl- se.n: idem P. Venhuis als burgemeester van l>ampcn; benoemd tot lecr&rcs aan de R. H. li. S. to Wageningon mevr. A. A. Sirks gcb. Jonstra aldaar; op verzoek eervol ontslagen nir. L. S. G. ITartog als kantonrcchter-plaatsvervangcr in de kantons Amsterdam en als zoodanig be noemd mr. H. J. Boelen, advocaat te Amster dam. De Kamerverkiezingen. De in den kieskring Leiden ingediende lijst van de Gereformeerd Staatkundige Partij, waar op voorkomen de candidaten B. Lemans en P. Gyzen is ongeldig verklaard, op grond dot hij die de lijst heeft ingediend, niet is kiezer van de Tweede Kamer, althans niet in den kieskring Leiden. Kamerverkiezing Gulpen. Bij enkele candiduatstelling is gekozen tot lid van de Tweede Kamer, district Gulpen, vac. Ruys de Beerenbrouck, G. II. M. Her mans, te Maastricht. De ketelontploffing a/b. Hr. Ms. Gelderland. Op een schriftelijke vraag van het Kamerlid den heer Jansen heeft de minister van Marine medegedeeld, dat het rapport in zake dé ketelontploffing o/b. Hr. Ms. „Gelderlandals „Mededec- ling betreffende het Zeewezen" binnen eenige dagen door den drukker zal worden afgeleverd en dat daarna onmiddellijk over legging aan de Kamer zal plaats hebben. Wettelijke regeling van hei hnndelNon«lerv?iJ« cu accountants» vrezen. Bij Kon. Besluit is ingesteld ccnc Staats commissie welke zal hebben na le gaan of, en zoo ja op welke wijze een wettelijke regeling van bet handelsonderwijs cn accountanlswc- zen behoort te worden getroffen cn daarin benoemd tot voorzitter: Mr. F. C. van Nicrop, lid der Eerste Kamer te Amsterdam, tol leden mr. dr. G. W. .1. Bruins, hooglecranr aan de liandolshoogeschool te Rotterdam, li. Berg man accountant te den Haag, S. P. wan Leg hen, te Amsterdam, dr. P. Fokkens, inspec teur van het Middelbaar Onderwijs le den Haag, J. G. de Jongh, hoogleeraar aan de Nederlandsche Ilandelshoogesehool tc Botter dam, mr. II. J. 1). van Lier, secretaris van do Kamer van Koophandel le Rotterdam, tevens secrtaris, II. Leiriperg Jr. accountant lc Am sterdam, mr. \Y. C. P. A Molcngraaff, oud- hooglccraar aan de hoogeschool te Utrecht, J. Polak, accountant te Rotterdam, G. Smits, accountant tc Haarlem, C. F. Slork lc Hen gelo (O.), \V. Toosc. directeur ceuer Openbare Handelsschool te Rotterdam. II. C. Verbeek, leeraav aan ccn bizondcre handelsschool te Rolduc, J. G. C. Yohner, buitengewoon hoog lceranr aan de Handels Ilnogcschool te Bot terdam, te 's Gravenhage. J. IJzerman, direc teur ccncr Openbare Handelsschool te Am sterdam. Aan de commissie zijn toegevoegd als ad- junctsecrctarisscn mr. N. E. Fokkens t« Utrecht en D. Stigter te Bussum Staatscommissie sleeptank. Bij Kon. besluit is ingesteld een "Staatscom missie, aan welke wordt opgedragen in bij*' zonderheden na te gaan of de oprichting van een sleeptank in Nederland mogelijk en noodzakelijk is en c.q. op welke v.ijze de tot stand-koming en de exploitatie van zooda- nigp inrichting van Staatswege behoort te geschieden, onder gehoudenheid bij haar onderzoek rekening te houdeh met de moge lijkheid, dnt naast de bedoelde inrichting op praktische wijze andere inrichtingen kun nen worden gesticht, ten dienste.van doel einden, als daar zijn de bestudeering van vraagstukken op waterloöpklindig en aëro dynamisch gebied. In deze Staatscommissie zijn benoemd: a. tot lid en voorzitter: de heer A. F). Mul ler, hoofdinspecteur voor de Scheepvaart al hier; b. tot leden de heeren J. F. van Beek. c. i.f Roman door ERIK LIE. •Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. v a n der Linde n—v an Eden. 18 Wanneer zou zij geheel vrij zijn? Zou dit gevoel van gebondenheid duren, totdal de kin deren volwassen waren en zichzelven konden 'helpen, totdat zij oud geworden was? Zou, zoo" dacht zij opeens, dit gevoel als van een slavin te zijn, zou dat misschien op den bodem liggen der gcheele vrouwenbeweging! Nooit had zij dit zoo begrepen als nu; nooit had zij den adem van dien geest gevoeld als nu in dit oogenblik. toen hij op^ns uit haar nabij heid verdwenen was. Een nieuwe levensbeschouwing daagde voor haar op als de lichtschemering van een nooit gedachte geesteswereld. Die enveloppe, die daar op tafel lag was hel ook niet een zijner middelen? Hij kocht de kinderen om met geld. Dit was z ij n uiting van liefde. Het was de gouden ketting, waar mee hij hen aan zich bond. Marina bleef stil zitten, verdiept in haar gedachten. Buiten viel het gouden loof naar beneden cn nu en dan dwarrelde een blad over den bo dem. En door de stilte klonk het eeuwige ruisclicn van de beek, als een eentonig, lot kalmte stemmend suizen. Het was, alsof zij plotseling ver verwijderd was van het tegenwoordige, ver weg in de herinnering aan verdwenen tijden. Zij had een gevoel, alsof zij in een vroeger beslaan juist zoo, op dezelfde plaats, had gezeten cn dezelfde gedachten in dezelfde stemming had doorleefd. De plechtige stille van den herfst dag vond weerklank in haar gemoed als in een zuiveren spiegel. „Drie forellen, moeder! Mogen wij bier tot vanavond blijven? ITet is hier zoo prettig, moeder" klonken de slemhien der kinderen in eens in Marina's qoren. „Wanneer oom het goed vindt.' „Zoolang als zij er zeiven plezier in hebben!" antwoordde Tobias, die juist in de deur ver scheen. „Je jongens hadden geluk bij hel vis- schen. Ja, wij zullen het samen wel klaar spelen, daarvoor behoef je niet bang lc zijn, Marina Ilij 'bleef slaan, en keek om zich heen. „Mijn heer 'broeder verdwenen?" „Zooals gewoonlijk, weinig tijd," antwoord de Marina. „Hij kwam vandaag om over Thor- vald le spreken." „Er zijn in onzen tijd twee soort vaders," zei Tobias terwijl hij bezig was het vuur op den haard aan te maken „zij. die het er op toe leggen, dat hun kinderen als van zelf bij hun vader op de kantoorkruk komen le zit ten en zij, die hun kinderen zich op eigen risico omhoog laten werken. Ik heb voor me- zelven moeten zorgen, en ver ben ik niet ge komen, dal weet de hemel! Maar toch zou ik met geen menseh in de wereld willen ruilen. Het is niet altijd een geluk geld le bezitten. Dal brengt dikwijls een sterk overdreven ge voel van eigenwaarde en van inbeelding mee, ja, dal kan je aan mijn eigen broer zien. Marina. Alsof w ij arme, arme mensclien iets hebben om trotsek op tc zijn, wij die hulpbe hoevend zijn als.kinderen, wanneer de natuur zich in al haar kracht vertoont of ziekte ons aangrijpt. Wij zijn niets dan arm kruipend gedierte, dnt zijn wij." „Je hebt gelijk.zei Marina, „ik vind ech ter, dat er nog een derde categorie van kinde ren is, die hel in onze dagen erger en inociclij- ker hebben dan al de anderen. Dat zijn zij. wier ouders gescheiden zijn. Zij worden teleurgesteld in hun heiligste en innigste ge voelens zelfs in wat voor hen de eenige vaste cn zekere basis in het leven zou moeten zijn. namelijk het vertrouwen in hun ouders. Zij worden onherstelbaar geschokt in hun ge loof, dat er boven alles iels blijvends is, waar op zij kunnen afgaan. Zij zijn als verdwaalde jonge vogels, wanneer hel nest verstoord -is.. En daarom ben ik zoo bang, zoo bang!" „Kom, nu gaan wij koffie drinken." Tobias deed zijn best om haar zachtjes af te leiden, terwijl hij den ketel van het vuur nam. „En nu zal ik je een nieuw stukje laten hooren op mijn piston. Dat is m ij n trooslrin de wereld." Doch Marina had haast. „Dank je, Tobias," zei ze, „maar ik moet naar huis. Je wilt de kinderen wel terugzen den, voordal het donker wordt. VII. In de tuinen, waarin tie heesters in den herfsttijd kaal stonden cn mei nog slechts hier of daar een verdroogde hes eraan, haddc'n de dames het van den morgen tol den avond druk. Er was zooveel dal opgeknapt moest worden. De dekens werden in de zon gehan gen, de ramen stonden open, alsof men de badgasten uitluchtte. De stoomboot, die den geheclcn zomer stampvol was geweest met passagier.., ging nu bijna ledig over cn zelden kwam er een rij tuig van het station. Slechts een enkele han delsreiziger, die wat kleine orders kwam op nemen bij" koopman Gallvik cn bij eenige andere firma's. Er hcerschle ecu stemming van verlaten heid vol weemoed, die zich' altijd voordoet wanneer de gasten vertrokken zijn- Het was of alles verlamd was, of alles opeens stilstond. Zelfs de directeur, die gewoon was jedrren dag in zijn victoria door de straten lc rijden, liet zich niet zien. Hij was eenige dagen op reis geweest. De vensters op Flóien waren gesloten mei luiken en grendels. Het groote heerenhuis lag als mei gesloten oogen onder aan de helling bij de haai van Iluksfadock. Slechts eenige zwaluwen vlogen om het dak. Het snijdend geluid van een maaimachinc klonk over den akker. Maar hel geluid ver stomde opeens, toen een klok van een der hoeven begon te kleppen nu l schellen, haasti gen lik om het werkvolk naar huis le roepen. De tonen zongen en riepen tol ver over de stad. Het was alsof zij wilden zcggen;«dat zij zich moesten haasten, wilden zij dc brei niet aangebrand vinden. Op datzelfde oogenLJik werden dc groote luiken voor de ramen op Flöien weggescho ven f Iet huis opende opeens de oogen, en men zag di* glinsterende spiegelruiten. Tegelijk werden de Noorschc, Deensche en Zweedsrlu* vlaggen pibeschen naa den vlag- gcslok, die op liet grasveld stond. Juffrouw Carlsen, de huishoudster, vertoon de zieli ir. de veranda van den salon; er was juist een telegram gekomen, dat de directeur reeds lieden avond terug zou komen cn dal er voor zeven personen gedekt moest worden. Juffrouw Garlseii zag er zeer verhit uit. Met dc muts op het booid, haar .wit schort over de eenvoudige, zwarte japon en inet haar ten hemel geslagen oogen deed zij denken aan ecu standbeeld. Zij had haar beetje beschaving op gedaan in een Engelscli gezin cn daar geleerd,1 dat je geen spier van je gezicht mocht ver trekken, wat er ook gebeurde. Zij voerde een streng command.') cu kon bij enkele gelegenheden zicli ontpoppen lol ccn helleveeg van de ergste soort. Dan \loofl zij als ecu furie door al dc kamers, inspect leerde hel huis van den vloer tot den zo!del en wee Bel dienstmeisje* dat iets op haar gc< welen bad. Maar wanneer het onweer uitgewoed wasi dan werd zij weer het koude, ongenaakbare standbeeld, wier laak het was niets lc zien en niets te hooren. Zij was gewoon aan verrassingen van de zijde van den directeur cn zij was terstond na' dc ontvangst van het telegram haar order/ gaan geven. I (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1