AB0MEMINTSPRI1S KJ 7£ iZ tnt „DE EEMLANDER" iüiiiiSxSïï^ BUITENLAND Het nest verstoord BINNENLAND FEUILLETON. 16e Jaargang, No. 263 pa post r tOO. pa week (met gritls Terzekcrlnj tegeo ongelukken) f 0.14, slionderlijke nummert 005. WekeHJksch b IJ voegsel %Dt Holkndsch* Haltvmtf (onda redactie «n Thtrts» Hoven) pet J munden 50 «ent Wekelljkicb ,büvoegsel tWtrcldrtmf pa munden SO eent AMERSFOORTSCH HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C« BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOCI utrechtichcsti. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 3 Juni 1918 dienst aanbiedingen 1—5 regels f 0.50, groolc linen naar plaatsruimte. V'oo: handel en bcdrljt bestem zeer voordeellge bepalingen tut het herhaald adver» teeren In dit Blad, bij abonnement. Ecne cjrcuTïtte, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. Van week to. Waefc. Juist toen men ohg-eduldig i*c-gon te wer den, is het Duitsche offensief in Frankrijk hervat. Echter op geheel ander terrein dan joen V om erwacht was. Het zou niet onvermakelijk orde' en r .zijn de eigenwijze voorspellingen, welke Voo. men in de zenuwachtige dagen voor groote gebeurtenissen leest in dat deel der pers, dat de plannen des vijands nauwkeurig doorziet, eens te controleeren met de feiten zelve, 't Is onvruchtbaar maar 't zou ons lee- ren in het vervolg wat minder waarde te hechten aan de met schijn van gezag gepu bliceerde uitlatingen van de strategen van de redactiebureaux. Misschien zijn ze goed bedoeld ter geruststelling, maar als ze fa liekant uitkomen zullen zij juist 'n ave- irechtsch resultaat hebben. Evenals gewoonlijk heeff ook nu weer het Duitsche offensief aanvankelijk succes ge had. Dank zij vooral de verrassing. Want de voorbereiding schijnt voor de geallieerden totaal verborgen gebleven te zijn. Maar ook toen de verrassing allang geen verrassing meer was, gelukte het nog niet den opmarsch te stuiten. Vocxr de Duitschers is het nu „er op of er onder", 'n Groot aantal gevangenen en aanzienlijke buit is hun in handen geval- 'len, hun linie ver vooruitgebracht, maar van 'n beslissende overwinning is nog geen sprake. De geallieerden wijken „elastisch" en Parijs ligt nog ver. De strijd woedt met alles overtreffende hevigheid en wederom wordt 'n te groot gedeelte van het schoone Frankrijk aan ver woesting prijs gegeven. Hoe zal toch wel het oordeel der toekom stige geschiedschrijvers zijn over de „staats lieden" van onzen tijd, die deze ontzettende rampen over Europa hebben laten komen en, door haat en strijdlust bezield, elke stem diie het verlossende woord „vrede" uitspre ken wil, smoren 1 H. B. S. ter plaatse opgericht, hoewel de gemeenteraad zich voor de omzetting van cc 3-jarige H. B. S. in 'n 5-jarige verklaard had. iari&ncrziêning aan de Keielaar die de De Tweede Kamer begint in vacantie- stemming te geraken. Met moeite is zij er toe te bewegen geweest om tot 7 Juni bij een te blijven. Niet dat de leden rust 'begee- renintegendeelzij wenschen juist 'n nieuwen, zwaren arbeid te aanvaarden, die stembuscampagne, welke schier avond aan avond beslag op 'hen legt. En het zijn vooral de soc.-dem., die de werkzaamheden voor de partijpropaganda willen laten staan. Had het aan hen gelegen, de Kamer ware reeds nu uiteen gegaan en de afdoening van za ken, zelfs van de salarisherziening der ambtenaren zou dan uitgesteld zijn tot na ■de verkiezingen en dus overgelaten zijn- aan 'n Kamer, waarvan tal van leden hun poli tiek doodvonnis reeds thuis gekregen hadden. Min. Treub heeft op z'n kop gehad, wijl hij de jongste verhooging der onderwijzers- salarissen ten deele had willen teniet doen door vermindering van den duurtetoeslag. De geheele Kamer viel 'hem echter af en de propagandisten van den Econ. Bond schud den het hoofd over de roekeloosheid van hun wispelturigen hoofdman zoo vlak voor de stembus. Minder eensgezind was men ten opzichte van de stoutigheid van den min. van oorlog, die zich door het votum der Kamer niet had laten weerhouden de landweeroefeningen op advies der 'hoogste militaire leiding te doen doorgaan, 'n Motie van afkeuring, wel ke het geheele kabinet gold, werd echter verworpen, daar zij practisch effect gemist zou hebben de min. zou misschien heen doch de oefening doorgegaan zijn. Niette min bleven de vrijz. dem. en soc. dem. sans pardon. Ook Helmond krijgt z'n 5-jarige H. B. S. Daar is veel om te doen geweest. En om die ploeg te ontkomen, was in allerijl 'n r. k. Politiek Overzicht De binnenlandsche strijd in Oostenrijk. VII-"(Slot). Den 3en Mei werd in eene vergadering van den voorzitter der partijen, die in het Oostenrijksohe huis van afgevaardigden ver tegenwoordigd zijn, door den minister-pre sident von Seidler medegedeeld, dat hij door den keiler gemachtigd was den rijksraad, die den 7en Mei zijne zittingen zou hervat ten, te verdagen. Voor de verdaging was een termijn gesteld; zij zou duren tot 18 Juni. Daarmee werd bedoeld .den rijksraad voldoenden arbeidstijd te laten om vóór 1 Juli, wanneer de nu loopende credietwet op houdt te gelden, een nieuwe credietwet te voteeren en zoo langs parlementairen weg in de „Staatsnohvendigkeiten", de noodza kelijke behoeften ven den staaVte voorzien. Het motief voor dit verdagingsbesluit was, dat de regeering tot de overtuiging was ge komen, dat zij met het parlement in zijn te- genwoordigen toestand geen positieven ar beid kon verrichten. Het was te verwachten, op grond van de onder de Czechen en de Zuid-Slaven heerschende stemming, dat het in de zittingen zou komen tot hevige too- neelen en tumulten. De regeering heeft in deze vergadering geen enkele groep, op welker steun zij onvoorwaardelijk kan rekenen. Zij zou dus voor de keus staan om óf zelf heen te gaan óf het parle ment te ontbinden. Zij doet echter geen van beiden, maar tracht zich te redden met de in Oostenrijk gebruikelijke methode om door voorloopige hulpmiddelen eenige weken tijd te winnen in de hoop, dat er in den- tus- schentijd iets zal gebeuren, ddt misschien weder de toepassing van een ander hulp middel mogelijk maakt. Met het oog daarop is in de machtiging om het parlement te verdagen, ook de op dracht begrepen om in onderhandelingen te treden over de hervatting van den parlemen tairen arbeid. De minister-president heeft plechtig verzekerd, dat het zijne bedoelin niet is artikel 14 dér grondwet, het werktuig der keizerlijke noodverordeningen, toe te passen, maar aan het parlement de eer te laten, die het toekomt. Aan de oprechtheid van die bedoeling behoeft niet te worden getwijfeld. De vraag is echter of het haar mogelijk zal zijn overeenkomstig hare be doeling te handelen. Sedert eene maand is de regeering nu be zig met het plegen van overleggingen, die ten doel hebben de partijen in het parle ment tot elkaar te brengen en in de verga dering eene meerderheid tot stand te bren gen, die geneigd en in staat is om tegen over de oppositie van de vercenigde Cze chen en Zuid-Slaven met de regeering sa men positieven arbeid te verrichten. Tot dus ver schijnt dat overleg niet te vlotten..Een paar dagen geleden werd bericht, dat de onderhandelingen over de vorming van eene parlementaire meerderheid eene strem ming ondervonden door de geringe toe schietelijkheid van de Polen, die twee groepen van eischen hebben gesteld eischen, die betrekking hebben op de bui- tenlandsche politiek, en eischen, die de Ga' licische kwestie betreffen/Wanneer het ge' lukt over de Galicische kwestie tot overeen stemming te komen, kan worden aangeno men, dat de Polen geene belemmeringen in den weg zullen leggen aan het toestaan van de „Staatsnotwendigkciten". Maar om met hen op streek te komen, is het noodig, dot de minister van buitenlandsche zaken graaf Burian aan het overleg deelneemt, en dat zal vóór het laatst van Juni niet mogelijk zijn, want graaf Burian zal geruimen tijd in Berlijn moeten vertoeven. Men voorziet dus de mogelijkheid, dat op den laatsten Juni de nieuwe credietwet, die de machtiging moet inhouden om in het tweede halfjaar van 1918 in de behoeften van den staat te voorzien, niet gereed zal kunnen komen. Men zal dan weer, zooals in het begin van Maart, staan voor een ex- lex-toestand. Wat de Czechen en de Zuid-Slaven be treft, van dezen verwacht men, dat zij wel aan de regeering moeielijkheden .zullen be reiden, maar hunne oppositie niet zóó ver zullen drijven, "dat de regeering genood zaakt zou zijn hare goede voornemens op zijde te zetten en toch nog tot artikel 14 hare toevlucht te nemen, want het kan niet in hun belang zijn, dat 'het parlement we derom, zooals in de drie eerste jaren van den oorlog, wordt uitgeschakeld. Dit alles geeft een troost^loozen kijk op den parlementairen toestand in Oostenrijk. In pleats van een element van kracht, waaruit de regeering in de moeielijke tijden, die het rijk doorleeft, steun kan putten, is de rijks raad voor haar een struikelblok, een bron van nieuwe groote moeielijkheden. Het beste wat van dit parlement kan worden ge- zegt men zal moeten toegeven dat dit bitter weinig is gesohiedt in de Zeit, een te Weenen verschijnend blad, dat zich aldus uitspreekt: „Toen het parlement hier na de jammer lijke mislukking van het systeem-Slürgkh, welke eerste premier sedert het begin van den oorlog er een godsvrede op eigen houtje op nahield, voor 't eerst weder bijeen kwam, handhaafden de partijen slechts zoo lang een soort godsvrede, als zij bijeen wer den gehouden "do or den strijd tegen het ab solutisme van de drie eerste oorlogsjaren. Maar toen brak de aloude chaos zich weder baan, en hetzelfde parlement, welks terug keer door de bevolldrig als pen verlossing werd begroet, stelde zoo spoedig teleur, dat zelfs zijne onvoorwaardelijke aanhangers er tureluursch. van werden. Zoo menigmaal heeft Ket parlement bij ons. gefaald in %de meest gewichtige kwes- tiën, dat de bevolking zich steeds weder pes tel d ziet voor de vraag: „Waartoe heb ben wij het eigenlijk noodig?" •Maar als een machine slecht is en onge regeld werkt, zelfs als de kracht die in haar werkzaam is de omgeving in gevaar brengt en soms een werkelijk ongeluk aanricht, dan bewijst d-at toch nog niets tegen de nood zakelijkheid van de functies, waarin zij moet voorzien. Als thans vele goede Oostenrij kers vol verbittering tot de sl-otsom zijn ge komen, dat géén parlement nog beter is dan een zoodanig, waarin redevoeringen worden gehouden, welke onze vijanden als propa ganda gebruiken en zelfs door vliegers laten verspreiden, dan vergeten zij, dat het door hen aanbevolen systeem hetzelfde is, dat in Oostenrijk niet slechts een dozijn malen te voren, maar nog pas onlangs op catastro- phale wijze schipbreuk heeft geleden. Het „beter geen parlement" hebben wij allen meegemaakt, en ten slotte waren wij zoo ver gekomen, dat wij het er allen over eens wa ren: heter het slechlstp parlement don hee- lemaol geenl" Do oorSofjo De sedert Zaterdag ontvangen berichten over den strijd in het westen gewagen weer van nieuwe vorderingen der Duitschers op het geheele strijdfront. De eenige troost van de geallieerden is, dat de vooruitgang van den -aanvaller niet meer zoo snel is als in het begin; maar dat zij aanhoudend worden teruggedrongen, blijkt uit hunne eigen mededeelingen. In het westen hebben de Duitschers hunne linie in het gebied tusschen de Oise en de Marne vooruitgebracht over de geheele lijn, die loopt van Noyon tot Chateau Thierry. Het gedeelte van laatstgenoemde plaats aan den rechter (noordelijken) oever van de Marne is in hun bezit. Van daar tot Reims is de toestand in hoofdzaak onveranderd; maar Reims wordt met gevaar van insluiting bedreigd. In het. Westen en Noorden zijn de Duitschers tot dicht bij de stad genaderd; in het Z.O. is het fort La Pompelle tijdelijk in hun bezit geweest; door een geslaagden tegenaanval werd hun dit pun.t weer ontno men. De frontlijn loopt thans als volgt: Noyon— CarlepontMoulin-sous-Touvent ten oos ten van Soissons Vierzy ten O. van Long pont (10 K.M. ten O. van Villers Coterets) Corvy-Taverolles-Troesnes (ten N.O. van La Ferté Milon)Passy naar Chateau Thier ry. Vandaar volgt de linie de Marne tot Ver- neuil (ten O. van Bormans), verder tot den Westen van Reims en in een halven cirkel noordwaarts om deze stad heen. Madrid, 1 Juni. (R.). Naar aanleiding van de bewering in de Duitsche pers, dat Fransche en Engelsche hospitaalschepen gebruikt worden voor het vervoer van oor logsmunitie, heeft de minister van buiten landsche zaken eene officieele nota uitge geven, waarin verklaard wordt, d$t het door de Spaansche regeering ingestelde onder zoek haar in staat stelt te verzekeren, dat de Engelsche, Fransche en Italiaansche schepen, die als hospitaalschepen gebruikt worden en aan boord waarvan zich gedele geerden van de Spaansche vloot bevinden, gebruikt worden op volkomen correcte ma nier en uitsluitend gewonden en zieken ver voeren. Stockholm, 31 Mei. (W. B.) Over de tonnage-overeenkomst schrijft Svenska Dag- bladet dat het zeer zonderling is, dat En geland er voor moeten instaan, dat het graan in Argentinië aanwezig is. Het eenige wat voor ons van waarde is, is de zekerheid, dat wij het graan krijgen. Wij heibben nieu we voorbeelden van ladingen, die door Noorweegsche schepen in overeenstemming met de Engelsch—Noorweegsche handels overeenkomst vervoerd werden, maar ge dwongen worden in Engelsche havens bin nen te loopen en daardoor getorpedeerd werden. Het is daarom onjuist te spreken van onderhandelingen, die ten einde zijn gebracht, want er wordt op geenerlei wijze aangeduid, dat wij het recht 'hebben het graan op onze eigen schepen thuis te krij gen. B e r 1 ij n 1 Juni. (W.-B.). De Times laat zich door haren cerrespondent uit New- 7ork berichten De Amerikaansche levens middeldictator Hoover, die vroeger de kans op de uithongering van Duitschland vrij skeptisch beoordeelde, is nu van meening, dat de Duitsche vleeschrantsoenen zoo laag zijn, dat zij het gevaarpunt bereikten zij bedragen namelijk slechts vijf ons, d. i. 125 gram per week. De heer Hoover is verkeerd ingelicht. Het Duitsche vleeschrantsoen bedraagt, afge zien van de tijdelijke verhooging in den zomer van 1917 van 20 ons of 500 gram, sedert jaar en dag 10 ons of 250 gram. Sofia, 2 Juni. (Buig. ag.). Sommige neutrale persorganen maken melding van onlusten, die zouden zijn uitgebroken in ver schillende Bulgaarsche steden en die wijzen op eene groote opgewondenheid onder de bevolking tengevolge van de schoorschte van levensmiddelen. De verspreiders var* die berichten vergeten, dat Bulgarije een landbouwend land is, dat altijd graan heeft uitgevoerd naar het buitenland en dat dus nooit gebrek kan hebben aan levensmidde len. Het bericht is van allen grond ontbloot. Moskou, 1 Ju n i(W. B.) De Nowajj Shion schrijft, dat het bericht uit de diplo matieke kringen over een nieuwe overeen komst tusschen Japan en China om gemeen schappelijk op het Russische gebied teger Duitschland op te treden, moet worden op gevat als een poging van zekere kringen ir Londen en Washington om r.e gebeurtenis sen in het verre oosten te forceeren. De overeenkomst wordt in Moskou ..!s een be dreiging van Rusland beschouwd. Simla, 25 Mei. (R.) De regcering van Indie heeft een besluit opgesteld, dat do hoofdlijnen bevat van hare politiek Voor een meer volledig plaatselijk zelfbestuur. Het uit verkiezing voortgekomen element wordt versterkt en deNbnsis van het kies recht breeder uitgewerkt. De voorzitter zal worden gekozen en geen ambte naar zijn. Het besluit regelt ook. de aan sprakelijkheid voor het beheer van de belas tingen, de begTooting en de ambtenaren van de gemeentelijke en plaatselijke bestu ren. Dit ontwerp is een onderdeel van een drieledig plan. De beide andere onderdee- len zijn de „indianisatie" van de diensten en constitutiorteele hervormingen. Wellington, 1 Juni, (R.) De waarne mende minister van financiën maakt be kend, dat de 9'i millioen - leening geheel volteekend is. Het totale bedrag van de se dert het uitbreken van den oorlog ir Nieuvz-Zeeland uitgegeven leeningen is f 45.500.000. Er is nog machtiging gege ven tot het uitgeven van 20 millioen ge durende het loopende dienstjaar. Weenen, 1 Juni. (Córr.-bur.) De Chi- leensche gezant Lopez Maqueira is hier in een sanatorium na eene operatie gestorven Verspreide Berichten Kurt Franke, een. der daders van den moord te Weenen, is niet de portier van het hotel Bristol, maar een jongen van 17 jaar, bediende op een handelskantoor, die geheel onder den invloed vait Davicli gehandeld moet hebben. Staten-Licneraal Bezoldiging der landmacht. Bij de Tweede Kamer is ingekomen de Memo rie van Antwoord op het wetsontwerp tot nadere verhooging van hoofdstuk VIII der Staotsbc- gróoting 1918. (Verhooging van <5c bezoldiging van officieren en mindere militairen der land macht), waaraan het volgende is ontleend Het is de bedoeling geweest, dat do militaire salarissen verband houden met de burgcrtracta-*, menten. De minister meent in deze dezelfde lijn te moeten volgen, wat betreft den over gangsmaatregel, in dc Notü van de heeren Sterk en Do Jonge öangegeven. Aan het vraagstuk der wcrkvcrdeoling heeft de Staatscommissie haar bijzondere aandacht gewijd, rnaar zij is niet met een bepaald voorstel gekomen. Inkrimping van de formation, meende dc Staatscommissie niet te mogen aanbevelen, aL^ is zij wel van oordeel dat hoor voorstellen, de bezoldiging op een zóódanig peil zullen bren gen, dat van het personeel algehccle toewij ding gevorderd mag worden. De minister kan zich vereenigen met de be- J schouwingen, om voor de militaire tractdmcn- Vlugge moeders maken trage dochters. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde verlaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—v an Eden. De winter was opnieuw gekomen mei blauw zwarte wolkenmassa's en met huilende storm- vlagen, en met sneeuw en hageL De zee kook te in willen damp, en de golven werden tegen de klippen geslagen in torenhooge, parelende zuilen^vancseliuim. Dit v/os-'dc orkaan die de kust beukte on der den zwaren orgeltoon van den oceaan. De kleine gebogen den, die op zijn onlicr- bergzamen post stond, hpc¥ zoolang mogelijk gestreden om zijn bestaan. Nu kon hij niet meer. Een golfslag, had zich met reusachtig ge dicht over hel bergvlak geworpen en het jonge leven geknakt. Maar de storm ging huilend en gierend ver- <ier en wierp zich over het landwaarts in ge legen bosch. Hij loeide als een Zee door de kruinen der boomen en deed de groote pijn- boomen zuchten en steunen onder zijn geweld. De dieren kropen angstig in hun holen. Op Ovreplads op den Skjaergaardheuvcl zat Tobias bij den haard, terwijl de storm huilde en floot in den schoorsteen, zoodat dc nsch in een grauwe wolk omhoog werd gejaagd. De balken kraakten cn de wind loeide over den zolder. Het was geen weer' om muziek te maken. Tobias* gedachten waren èn bij den storm ieder oogenblik verwachtte hij. dat het dak opgenomen zou worden én bij groote ver wachtingen. Toen hij in de stad was geweest had hij namelijk een paar loten in een weïda- digheids-bazar genomen en nu had hij in dc trekkmgslijst gelezen, dat hij cen antimacas sar had gewonnen. Maar wat was cen antima- cssar? Dat wist Tobias in 't geheel niet. Hij meende dat hel een soort speeldoos zou zijn. Misschien wel zoo een als op Flöien In ieder geval was hij vervuld met groolc verwachtingen en stel de hij cr zich veel van voor. I-Tij had reeds een plaats op de commode uitgezocht vóór zijn anlirpacassar stel je voor dat hij nóg een instrument zou hebben bij zijn cornet a pistons. En zooals Tobias dó-iir zat in verwachting, zoo zalen alle menschen gedurende dezen vreeselijken storm te wachten op het- een of ander of le droomen van den geluksappel die toch eenmaal in het leven ieder mensch in den schoot valt. Want het is de heilige, onuit- blus'chrore hoop, waardoor men het leven kan dragen en uithouden- Maar de orkaan woedde verder over het land. Het was dicht bij Kerstmis en de duisternis viel spoedig in. De lichten in Skjaergaard- strand waren ree-ds in den middag ontstoken, dc sneeuw' joeg door de verlaten straten, zoo dat men nauwelijks van huis lot huis kon gaan. Langs dc ramen van de Galtviksche zaak liep het water in straaltjes naar beneden. Het was er druk tegen Kersttijd, ga Me vrouw Marina moest zelve bedienen aan de toonbank om klaar te komen vóór den tijd van sluiten Al de vaste klanten moesten kerstgeschenken hebben eetwaren of an dere dingen in gekleurde zakjes cn dc loop jongen was al van 's morgens vroeg af op weg geweest. Dc bedienden vlogen op cn neer in den winkel en telkens kwam er een visschcr of een boerenvrouw schuilen voor het slechte weer. En dan moest er in de achterkamer ge praat en een borrel geschonken worden. ITct lamplicht aan den zolder straalde in hel halfdonker en weerspiegelde zich in het slof cn vuil van dc vele voetstappen op den grond. „Neen, mevrouw, neen mevrouw!" drong cen mannenstem dc kantoordeur, die juist open ging. binnen. .Onmogelijk, mevrouw; niet voordat de oude rekening voldaan is. Wij durven niet hanger..." Een forsche gestalte ging den winkel door en sloeg de deur achter zich dicht. Marina was hem gevolgd. Zij was bleek en haar boezem hijgde. IIcl was in deze dagen voor dc tweede maal dat een handelsreiziger haar crediet geweigerd had. Zij ging met al haar wilskracht weer aan het werk. En telkens als het licht op haar ge stalte viel, zag men hoe mager haar blanke, flinke handen geworden waren. Alles was even wanhopig. Euiten hccrschte duisternis en binnen was het niet lichter. Ho peloos, hopeloos, klonk het in haar binnenste, terwijl pak na pak op de toonbank werd ge schoven. En de uren verliepen. Om negen uur werd <le winkel gesloten, die dan ledig cn verlaten was. Maar in haar kantoor zat mevrouw Marina over hare boeken gebogen cn' rekende cn rekende. Nergens zag zij licht. Niels was er dan de winterstorm, die de ruiten beukte Een doffe duisternis zonder uil-zicht viel om haar heen. Boven lag haar vader die hard achteruit ging, hoestende en pruttelende wanneer li ij bij kennis was maar meestal in een lichten slui mer, zonder van iets tc welen, liet was aderen verkalking en de dokter had hem juist een morfine-spuilje gegeven, waarop hij inge slapen-was. Lcif en Margot sliepen als rozen, onwetend van al het kwade, dat voor dc deur stond. Mocht God met hen. zijn en hen bewaren! Marina streek diep zuchtend met de hand over haar vermoeid Voorhoofd. Eenmaal zou den ook zij van haar gescheiden worden en hun eigen weg gaan in dc wereld en elkaar misschien vreemd worden. Het was zoo bitter om aan tc denken zoo smartelijk en zoo hard! En Thorvald Tliorvald zij zag opeens zijn naam vóór zich alsof zij hem in haar angst aanriep hij was in den vreemde. En juist op een leeftijd, waarin hij een moeder misschien zoo noodig had. Arme jongen, arme, eenzame kinderen! Neen, zij hield het niet langer uil; zij kon geen meester meer over haar zenuwen blijven. Zij stond op en wrong haar handen cn fluisterde bevend: „Mijn God. miin God, waar om hebt gij mij verlaten?" En zij bleef loopen, zenuwachtig en wanho pig. liccn en weer door dc groote kamer. Plotseling bleef zij ademloos staan en luisterde. 4 In dc sliltc hoorde zij dal de kruk van dc winkeldeur omgedraaid werd. Marina schrikte. Zij keek angstig naar do deur, die langzaam open ging. Goddank, het was juffrouw Sneve maar! Zij had zeker het cen of ander vergeten. „Ik zag nog licht in het kantoor," zei ze, terwijl zij haar druipenden mantel afdeed cn op dc toonbank legde. „En toen dacht ik, dat- ik misschien even met u zou kunnen spreken^ Wat een weer, je zinkt tot over de enkels in' den modder. Hoe gaat het uw vader." „Helaas, niets geen verandering Precies hetzelfde als van middag. De dokter is bij hem geweest," „Slaapt hij nu?" Marina knikte toestemmend. „Ze zijn le beklagen, dc oude menschen- wanneer de krachten hun begeven," zei juf-*1 frouw Sneve, „cn vooral moet dit hard zijzë-, voor uw vader, die altijd gewoon was voo zichzelvcn te zorgen." „Ja, hij heeft nu evenveel hulp noodig als een kind," zuchtte Marina. „liet zal een droe vige Kerstmis zijn in ieder opzicht. Ik lietf een gevoel alsof het voorgoed uil is met het gezonde leven om mij heen." Zij hadden in het kantoor plaats genomen* Juffrouw Sneve's oogen dwaalden oorustig rond langs dc w-anden, alsof zij ergens cent1 houvast zochten. (Wordt vervolgd.J1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1