Ziet heden, onze Etalage'* Pieter Pijperstraat 7 en Leusderweg. 83. DE EEMLANDER" ~~BU I TEN LAN D N-V. TOT EXPL. VAN KRUIDENIERS- en COMESTIBLESZAKEN voorheen VAN GENT Co. Het nest verstoord £ltjo van Beresteijn onze candidaat. in onze Winkels Ze bieden U nieuwe artikelen, welke U in veie behoeften kunnen voorzien. FEUILLETON. 16e Jaargang, No. 264 IDninitUCUTODDIIC per 5 voot Amen. AuUnnLmLIfIurnlJü foori f 1.50, idem franco p-s post f L00, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummer* f 0j05. Wekelijksch bijvoegsel Holhndschê Huisvrouw (onder redactie van Tbirèse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijksch bijvoegsel vWcreldrevuc* per 3 maanden 60 cent HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOÉF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik utrecht.chmtb. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 4 Juni 1918 dienstaanbiedingen 1 5 regels f 030. groote letteif naar plaatsruimte Voot handel en bedrijf bestaan zeer voordeellge bepalingen tot hei herhaald aJver» teeren In dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvuat toegezonden. Amersfoort's Gemeentebelang heeft uit de candidatenlijst van den Vrijz. Dem. Bond "uitverkoren den heer van Beresteyn. De heer van Beresteyn is een der jongste maar eminentste Kamerleden. En geen hun ner is in het voor land en volk allerbelang rijkste vraagstuk van onzen tijd, het Levens- middelenvraagstuk zoo volkomen ingewerkt, als hij. Geen onzer tegenwoordige Kamerle den kan zoo slecht gemist worden als de heer van Beresteyn. Hij is een dier mannen, die wij, afgezien van alle poli tiek, thans noodig hebben. Wij zullen daar om krachtig medewerken om zijn verkiezing te bevorderen en wij hopen dat ieder in aigen kring het zijne zal doen om stemmen voor hem te werven. De plaats welke de heer van Beresteyn op de candidatenlijst van den V. D. B. inneemt waarborgt zijn verkiezing niet voldoende. Nu onder het nieuwe stelsel eigenlijk alle gegevens omtrent de sterkte der partijen ontbreken, is het ten eenenmale onzeker of zijn partij in de westelijke groep wel 5 zetels zal toegewezen krijgen. Als een-der jongste leden neemt hij de 5e plaats op de lijst in. Het was moeielijk de aftredenden naar hun \ferdiensten te rang schikken. 'n Alphabetische volgorde zou hem, die 't geluk had met 'n vroege letter te beginnen 'n voorsprong gegeven hebben op hem die achter in het alphabeth huist. Men heeft daarom gemeend de aftredenden naar anciënniteit te moeten voordragen (met tusschenvoeging van de vrouwelijke candi daat om zekerheid van hare verkiezing te hebben) en de leden hebben die volgorde overgenomen. Het is 'n onpartijdigeid, welke echter eenigszins schadelijk is voor hen die toevallig nog slechts kort in de Kamer zit ting hadden en zoo zij naar hun verdiensten •geschat waren, wellicht 'n hoogere plaats gehad zouden hebben. Wil men van Beresteyn dus in de Kamer terugzien, dan zal men krachtig voor hem moeten werken. De kans daarop is zeer groot, want niet alleen in Amersfoort, ook in den geheelen kieskring en in vele afdee- lingen van de westelijke groep spant men z'n krachten in om Beresteyn te behouden. Het is natuurlijk allerminst om candidaten als Ketelaar, Limburg, mevr. Jacobs en de anderen afbreuk te doen, dat wij van Bere steyn aanbevelen. De verkiezing van de drie eerstgenoemden is vrijwel zeker, het zou al heel gek moeten loopen als op deze lijst niet 3 zetels toegewezen werden. Trouwens, de stemmen op elk der candidaten v.an h lijst uitgebracht komen allen anderen ten goede, daar het totaal stemmental het aan tal zetels aanwijst en de stemmen welke een der candidaten behaalt boven het getal dat voor z'n verkiezing noodig is, van boven af over alle andere candidaten neerdrupt. Politiek Overzicht De wereldsirijd in het westen. Den 2Ten Maart 1918 is aan het front in het westen het groote Duitsche offensief be gonnen. De slag aan de Somme, die het strijdfront verplaatste tot in de buurt van Amiens, duurde tot aan het einde van Maart. Toen trad eene pauze in, die met kleinere ondernemingen werd aangevuld, waaronder korte Duitsche aanvallen ten Zui den van de Oise en bij Atrecht. De pauze duurde tot 9 April. Toen hadden de Duit- schers zich tot een nieuwen aanval toege rust. De slag aan de Lyshegon. Die duurde tot half April en verflauwde daarna allengs. De bestorrrrw ven cVn Kemmel deed den Reclame. 25en de strijd weer opleven, maar slechts voor een korten tijdden volgenden dog trad daar de rust weer in, die sedert niet meer gestoord is. Nu bevinden wij ons sints den 27en Mei in de derde periode van dit offensief. Wan neer men de uitkomst van de beide vorige- perioden overziet, dan vindt men, dat het door de Duitschers gewonnen terrein eenige duizenden K.M.2 bedraagt. Voor den tegen stander is dat een groot materieel verlies. De kolenbekkens en ijzerwerken van Bethu- ne zijn door het Duitsche kanonvuur buiten werking gesteld, hetgeen voor de vijande lijke oorlogvoering een gevoelig nadeel be- teekent. Gewichtige spoorwegverbindingen heeft de Entente verloren en anderen van niet minder gewicht worden door de Duit schers onder vuur gehouden. In de richting van Saint-Quentin naar Amiens zijn de Duit schers meer dan 50 K.M. diep vooruit ge komen; de afstand van de liniën, die zij nu bezetten, tot Abbeville aan den mond van de Somme is niet veel grooter. De streek ten Z.W. van Yperen is nog dichter bij de kust gelegen. De ruimte, die den tegenstan der voor zijne bewegingen is overgebleven, is aanzienlijk ingekrompen; hij bevindt zich als in een dwangbuis. De stelling bij Yperen, voor den tegenstander van buiten gewoon groot operatief gewicht, is tot bre- kens toe gespannen; hog één-«toot en zij valt ineen. Amiens, de haak die het Engel- sche leger met het Fransche bijeenhoudt en hunne wederzijdsc'ne verbindingen verze kert, is zoo dicht bij, dat het voor de Duit schers haast voor 't grijpen ligt. En daar achter strekt zich de kustlijn uit. Van den 27en Mei af is nu de derde pe riode van deze reuzenworsteling aan den gang. Die werd sints lang met spanning ver wacht; men verwonderde zich er over, dat de aanval ditmaal zoo long uitbleef. Hinden burg heeft voor de hervatting van den strijd het oogenbiik gekozen, dat hem paste, en ook de plaats, waar de nieuwe aanval is ge schied, bleef tot het laatste oogepblik een geheim. Het was dus een dubbele verras sing, die de 27e Mei heeft gebracht, en de laatste verrassing was de grootste. De nieuwe slag wordt geslagen in Champagne, hetgeen van de niet-ingewijden niemand had verwacht. De Chemin des Dames, de hoogtenrug van ruim 35 KM. lengte, die zich van Laf- faux tot Craonne uitstrekt en boven het om ringende terrein 30 o 40 Meter uitsteekt, is reeds dikwijls het tooneel geweest win hevige gevechten, waarin de Duitsche en de Fransche troepen om ziin bezit, hebben ge streden. Lang heeft het Duilsche leger zich op den kam van den Chemin des Dames gehandhaafd. Later werd hij ontruimd en die terugtocht is door de Entente als e'en groote overwinning gevierd. Bijzonder hevig was de strijd in Juli van het vorige jaar. Ook toen hebben tusschen Laon en Soissons Duit sche en Fransche troepen hunne krachten gemeten. Gedurende de geheele maand Juli werd om het bezit van deze hoogte gestreden. De Franschen ondernamen op een 9 KM. breed front met vele .divisiën den aanval, maar konden hun doel niet be reiken. In Augustus heeft deze strijd zich voortgezet en voortdurend heerschte - daar een levendige strijdactie, want de Franschen wilden den Chemin des Dames tot eiken prijs veroveren. Dat is hun ten slotte ook gelukt; in het najaar hebben de Duitschers den Chemin des Dames ontruimd. Die geheele winst van het vorige jaor, waarom toeri maanden lang gestreden is, is thans wfeer voor de Ententelegers verloren gegaan. Dat is geschied in een verwonder lijk korten tijd. In den morgen van den 27en Mei is de *%enval op den Chemin des Dames begonnen en reeds in het middag uur was de geheele hoogtenreeks door de Duitsche stormtroepen in è>ezit genomen. Eenmaal in het bezit van de beheerschende hoogtenreeks, is de Duitsche stormvloed on weerstaanbaar verder gegaan. Hetzelfde te legram van den Duitschen keizer aan. de keizerin, dat de tijding inhield van de be storming van den Chemin des Dames, meldde ook, dat de ten zuiden van derv hoogtenrug parallel daarmee loopende Aisne was overschreden en dat men op weg was naar de Vesle, den zuidelijken zij- stroom van de Aisne, waaraan verder oost waarts Reims gelegen is. In de volgende dagen is in een weinig minder snel tempo deze zegetocht verder gegaan. Op deri vier den dag van den aanval werd de.Marne be reikt. Meer dan 10 Kilometers zijn in dén loop van deze weinige strijddagen doortoo- pen. Nu staan de Duitschers wederom aan de Marne, die in het allereerste begin van den oorlog, in September 1914, het groote strijdobject is geweest tusschen" de Duit schers en de Franschen, en zii staan er stevig gevestigd; eergisteren had het Duit sche front aan de Marne zich reeds tot 25 KM. verbreed. Do oorlog. Het Duitsche offensief in het westen ver plaatst zich steeds verder in westelijke rich ting. Terwijl aan de Marne verder oost waarts en tusschen de Marne en Reims geene .veranderingen in den toestand ge meld worden, hebben c.e Duitschers de hoogten ten W. van Chateau-Thierry geno men. Ook ten ZW. van Soissons hebben de Duitschers nieuwe vorderingen gemaakt. De Franschen hebben tegenaanvallen ge daan aan beide zijden van de Ourcq, die tusschen de Marne en de Aisne stroomt. Voor het Engelsche hoofdkwartier blijft het •gebied, dat nu het tooneel van den hoofd- strijd is, steeds lucht, ofschoon toch ook Engejsche troepen deelen in de nederlaag, waarin do grootste zwaarte op de Fran schen neerkpmt. Londen, 3 J u n i. (R.) In het lagerhuis deelde Bonar Law mede, dat de Engelsche gedelegeerden op de conferentie, die in 's Gravcnhage zal worden gehouden over de uitwisseling van krijgsgevangenen, zullen zijn de Home secretary Sir George Cave, lord Newton en generaal Belfieid. Bukarest, 3Juni. (W. B.) De Rumeen- sche koningsfamilie zal den zomer door brengen op het in Moldavië gelegen kroon domein Bicas. Kroonprins Karei, die be noemd is tot commandant van het eerste bn- taillon jagers, zal het feitelijke commando over een bataillon op zich nemen en met dit doel zijne woonplaats kiezen in Piatza Neanilz. Weenen, 3 Juni. (Corr.-bur.) Den 30en en 51 en Mei had in Weenen de riiks- conferentie plaats van de sociaal-democra tische arbeiderspartij van Oostenrijk, waar aan vertrouwensmannen uit geheel Oosten rijk en alle afgevaardigden deelnemen. Er werd een besluit genomen, waarin de dade lijke bijcenroeping van den rijksraad wordt ver'angd. Verder is eene verklaring aange nomen, dat de vredesverdragen van Brest- Litowsk en Bukarest met dc beginselen van den verzoeningsvrede zonder annexatiën en contribuliën in strijd zijn, waarom verlangd wordt, dat de vredesverdragen vóór hunne ratificatie aan den rijksraad tot onderzoek en goedkeuring zullen worden voorgelegd. De njxsconferentie noodigt de regeerin gen der centrale mogendheden uit aan de regeerrngen van de vijandelijke landen een algerreenen vrede op de volgende grondsla gen aan te bieden: 1. oprichting van eert volkenbond van alle landen, die de alge- meene ontwapening ten uitvoer brengt en alle geschillen tusschen de volken door scheidsgerechten doet beslissen; 2. afstand van alle annexatiën en contributiën, zoowel in hét westen en zuiden als in het oosten en zuidoosten; 3. toekenning van volledig zclfbepalingsrecht aan de van Rusland los gerukte randvolken. K i e w, 2 J u n i. (W. B.) De Duitsche ge zant baron von Mumm en de gezant van Oostenrijk-Hongarije graaf Forgach over handigde heden aan hetman Skoropadski in opdracht van hunne regeeringen een schrij ven, waarin deze verklaren de thans fun- geerende Ukrainische regeering te erken nen en in officieel verkeer met haar te wil len treden. Hetman Skoropadski betuigde hiervoor in het Duitsch zijn dank en knoop- te daaraan de verzekering vast, dat zijn streven steeds zou zijn de regeering van de Ukraine, die hij op zich genomen heeft, in nauwe aansluiting aan de centrale mogend- hecj^n te voeren. Kiew, 2 Juni. (W. B.) Overeenstem ming over de grenslijn is lot dusver nietwer. kregen, want de Ukraine wil de grens be palen op cthnografischen grondslag, terwijl de Sovjet-delegatie vasthoudt aan den oogenblikkelijken strotegischen toestand. Londen, 2 Juni. (R.) Lord Robert Cecil, parlementair ondersecretaris van Bui- tenlandsche Zaken, zeide in een rede te Hitchin: Als de leiding van het departement van Builenlandsche zaken in onbekwame of in roekelooze handen berustte, gelooi ik niet, dat wij bondgenooten zouden hebben. Naar aanleiding van de belofte om Keu len niet op den Sacramentsdag te bombar deeren; zeide hij: Het was geen besluit van het departement van Buitenlandsche Zaken; het was een besluit van het geheele ka binet en ik geloof, dat het juist was. Wa- rer. wij geadviseerd, dat er grootere miiitaii* belangen mee gemoeid waren, dan zo irièr. onz overwegingen geheel anders hebben moeten zijn. Bij gebrek aan zulk advies had den wij, geloof ik, gelijk, ook al hielden de Duitschers er zich niet aan, hoewel dit na tuurlijk maakt, dat wij in de toekomst der. gelijke verzoeken anders zullen bezien. Sprekende over den militairen toestand in Frankrijk zeide Cecil: Niemand kan de telegrammen lezen zon der te zien, dat de toestand ernstig is. Hoe grooter 'net gevaar is, des te grooter zal de vastberadenheid van ons land zijn. om den strijd uit te vechten. Er bestaat geen twijfel omtrent onze eind-overwinning, maar ik hob altijd geloofd, sedert Rusland zichzelf ont wapende, dat wij een moeilijken i'.jd voot ons zouden hebben, totdat de kracht van on ze Amerikaanscho bondgenooten zich zou doen gevoelen. Wij zijn thans midden in dien tijd en ik ontken den ernst niet, maar heb het grootst mogelijke vertrouwen in do dapperheid vnn onze soldaten en die der bondgenooten. Londen, 3 Juni. (R.) De oorlogscor respondenten van de dagbladen zijn over eenstemmend van meening, dat de kracht van de Duitsche aanval vermindert en dat, ondanks den ernst en de krisis, men dó wis selingen van den verlengden strijd kar» te gemoet zien met onverflauwde hoop. Zij blij ven hun vertrouwen steilen in het genie van de militaire bevelhebbers. De Daily Chronicle zegt, d'at de vijand het offensief thans voert op zoodanige schaal, dat het twijfelachtig wordt of hij ge lijktijdig nog een ander offensief zou kun nen vo-eren. De Daily News zegt, dat de aanval een nieuwe richting aanneemt, fntusschen levert de linie NoynSoissons—Chateau Thierry het onmiddellijk gevaarpunt. Maar het ge wicht van de nieuw aankomende reserves der geallieerden zal voldoende zijn om de schaal in ons voordeel te doen overslaan. De Times zegt. dat de voornaamste ver andering in den toestand van de beide laat ste dagen is, dat de Duitschers een weinvg terrein wonnen naar het Westen en het Zui den. Maar dc Fransche tegenstand neemt merkbaar toe met het in actie komen van de reserves. Weenen, 2 Juni. (Corr.-bur.) De Ar- beilerzcitung bevat een oproep van de rijks- conferentie der sociaal-democratische partij in Oostenrijk, waarin met een beroep op den algemcenen toestand in Europa wordt ge constateerd, dat het tegenwoordige tijdstip voor stakingen niet gunstig is. De rijkscon ferentie spoort daarom de werklieden aan thans grootere stokingen te vermijden. Zij waarschuwt de arbeiders, dat zij hunne kracht niet moeten overschotten en zich' moeten wachten voor onbezonnenheden, die slechts zouden kunnon leiden tot eene r.s- De drie groote machten welke de wereld xegeeren zijngeld, liefde en nijd. Roman door ERIK LIL. .Geautoriseerde vertaling uil liet Noorsch door A. M. van d e r L i n d c n—v an Eden. 22 „Ik kom misschien op een ongelegen uur," ibegon zij, nu vast besloten. „Maar ik wou u vertellen, mevrouw Klinge, dat mij iets heel gelukkigs is overkomen. Ik val iemand, niet gaarne lastig met mijn eigen aangelegen heden. En toch" juffrouw Snevc scheen naar haar woorden te zoeken" „toch gevoel ik dikwijls behoefte om mijn vertrouwen aan iemand-'te schenken. Hel is eigenlijk een on geluk tot de zwijgenden in den laude 'e be- ihooren. Ilct is dan alsof men zich inwendig opteert.'' „Nu, wat is er dan?"' vroeg Marina, „u maakt mij nieuwsgierig." „Verbeeld u eens, mevrouw IvJinge, dat ik, die altijd arm ben geweest en op mijzclve heb moeten, steunen, plotseling de mededeeling heb ontvangen dat ik over een mooie som geld kan beschikken ettelijke duizend kro nen.'' „Maar dat is heerlijk voor u, juffrouw Srie- Te/' riep Marina hartelijk uit. „Ik gun het u van harte. Wanneer men zeli zórgen heeft, weet men wat dit zeggen wil. U hebt dus ze ker geërfd?" „Ja. cu het kwam heel onverwacht," ant woordde juffrouw Sneve ontwijkend. „Ik had er geen flauw vermoeden van, cn nu- heb ik er den geheelen dag over loopen denken en overleggen hoe ik op de voordeeligstc wijze dil geld zal beleggen. Ik zou het ?t liefst er gens in willen steken, zoodat ik mijn eigen heër en meester kan zijn. En daarom daar om - ja, nti moet u niet schrikken of vinden dal ik wal zal ik zeggen indringerig of eigenwijs ben. Maar zou u er over kunnen denken mij dc afdeeling délicatessen-handel in uw zaak over le doen?" Zij maakte een be weging met het hoofd naar den winkel. „Ilct zou juist iels voor mij zijn. En nu ze reeds op gang is." „U bedoelt zei Marina. Zij kon niet ver der komen van verbazing. „Ik meen liet als een zuivere handelszaak," antwoordde juffrouw Sncvc. Ik begrijp heel goed dat u groote bezworen zuil hebben. Maar mijn bedoeling is u een ronde som le be talen na nader overleg en berekening. Marina stond op en haar blauwe oogen schitterden van vreugde. „God zegene u, juffrouw Sneve," riep zij uil en reikte haar de hand. „U komt als een licht in de duisternis. Ik neem uw aanbod aan en ben er dankbaar voor. U moet welen dat ik heb zitten rekenen en rekenen en geen uitweg zag om mijn schulden te betalen. En nu komt u binnen als een redster in den nood. Ja, is het leven geen mysterie, dan weet ik niet hoe het te noemen. Ik ben er zeker van dat dc zaak toekomst heeft voor u, zoo flink als u is cn zoo op dc hoogte van dit vak. Wij zullen hel wel met elkaar eens worden, daar twijfel ik geen oogenbiik aan." „Dank u, mevrouw Klinge." Juffrouw Sneve stond op en trok haar mantel aan. „Ik ben zoo blij dal u mijn voorstel wilt aannemen. IIc, nu moet ik weer in den storm," zij greep dc deurkruk. „Goed dat hel nieTver is. U durft toch wel alleen gaan?" Marina stond in dc deur en hoorde den wind langs bet huis gieren. Maar'juffrouw Sncvc was al in de duisternis verdwenen. Het was voor Marina alsof de toekomst op eens door dc zon beschenen werd. Juist nu al les zoo wanhopig scheen, cn de aarde woest en ledig was en er duisternis over den af grond heerschte. zweefde Gods geest over de wateren. Nu opende zich dc hemel voor haar met zijn glinsterende /alen. Nu zou zij vroolijk Kerstmis vieren met dc kinderen. Zij zouden een kerstboom hebben en zij zou Thorvald in haar armen drukken Het was met een bijna kinderlijk verlangen dal zij naar zijn komst op Kerstmis uitzag. Marina blies de lamp uit cn gmg zoo sliT mogelijk naar boven. Vannacht zou zij rustig kunnen slapen'. IX. Het was in den namiddag vóór Kerstmis cn het was echt Kerstmis weer. Dc sneeuw viel in groote vlokken neer als uit een dichlgesloptcn zak met vccren. .Het sneeuwde cn het bleef sneeuwen. Hel was alsof dc sluizen van den hemel zich geopend hadden cn alsof hel zoo zou blijven door- sneeuwen. Skjacrgaardstranö lag in de duisternis ver zonken^ als onder een uitgestrekt wil katoe nen laken. Alle scherpe kanten waren ver vlakt lot zachte, afgeronde vormen; de schooi:- sieenen waren niets meer dan een gewelfde verhooging op de daken 'der huizen. Aan vegen of schoon maken viel niet te denken. De sneeuwhoop cn lagen steeds dichter cn hoogcr op de sloepen der huizen, cn op het trottoir stapelden zij zich op langs de muren. En alle rumoer, alle geluid gleed weg in de groote, wollige stilheid die over de stad lag. Zelfs de klokken der kerken, die Kerstmis in luidden, moesten zich overgeven. De anders zoo metaalheldere klank smolt weg in dc sneeuwlucht. De klank stierf langzaam weg, alsof een dikke lakenschc deur zich cr over heen legde. In het flikkerende licht der lantarens haast te zich nu cn dan nog een gestalte voort. Ilct w as moeielijk loopen cn wanneer men de voe len oplichtte, bleven er diepe galen in dc sneeuw slaan. Een hek sloeg nu en dan toe met een zworen slag, en uit dc winkets die op het punt stonden le sluiten, stroomde ten mat schijnsel op de sneeuw. Een stede met twee paarden ervoor draaf de, bellende, den boek om van de Scbippcr- steeg cn Koningsstraat. In dc slede zat een gestalte in een peis gewikkeld met de arme» over dc horst gekruist. Dc koetsier, in livrei met bonten kraag, lei nu en dan de zweep over den rug der paarden om zc in draf tc houden. Opeens keerde dc gedaante in den pels zich om en keck, met zijn hand voor dc oogen, naar cCn gcslalte. In het licht van een banketwinkel liep een lange, magere man op het trottoir, toen de slede cr langs kwam. „Stop" klonk het met een kort bevel- „Och, kom even hier .Skallerud l" De man op het trottoir naderde de slee en groette' eerbiedig. „Kunt u, na Kerstmis, crus even bij me ko men, Skallcnid? Ik wou graag ecnigc inlich tingen van u hebben. Ma.u- praat cr niet over ,,'t Zal mij een genoegen een eer zijn, meneer dc directeur." Skallerud greep naar zijn muls. „Nu, het blijft dus tusschen ons, Skallerudl'1 Zoo zeker als een huis, meneer de direct leur zoo zeker als een huis." Kurt Adelaar Klinge knikte. Fn dc slede zette zich weder in beweging en verdweert in den nevel. Maar Skallorud bleef nog lang de slede slaan nastaren. Hij kon niet nicer versteld zijn. dan wanneer hij bij den koning op. audiëntie was ontboden. Alle lichten waren aangestoken in het huif van Marina. Thorvald was 's middags thuis- gekomen, cn zij voelde zich zoo rustig al haar kinderen weer bij zich te hebben onder, haar eigen dak. Thorvald was lang gcwordenlj en veel veranderd. Ilct was bijna of zij hen* niet meer kendehij was nu ook haast een» man geworden. In het volgend jaar zou hij naar de handelsschool gaan. Hij was in '1 oogloopcnd met zich zelf ingef. nomen; maflr dat zou met de jaren wel betert worden, wanneer de werkelijkheid en d« ernst des levens d<e scherpste kanten bij heinf af zouden slijpen. Jtngcns waren zoo vreemd op dezen leeftijd. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1