BUITENLAND PRIJS OER ADVERTEHTIEH „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD Het nieawe stelsel voor Evenredige v BINNENLAND I6e Jaaraanq, No. 268 IDflVUCUCUTCDDIIC pCT 3 ln"ntlel1 T00' A"""* AuUJvnLmtn I Ul nlJu foorl f 1.50, Idem franco pei post f 2XXX per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. tfzonderlyke nummers 0lO5. Wekelljkseb bijvoegsel *D« Hollandsché HmIêvtovw* londe» redactie van ThlrCse Hoven) pei 3 maanden 50 cenL Wckelyksch byvocgseJ •ÏPeretórevue» per 3 maanden 60 cent. Zaterdag S Juni 19135 HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Ca BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, Hoe* utrgchtschbstr INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 14 regel* f O.M^ elke regel meer f 0.2<\ dienstaanbiedingen I—S regel» f 0.50. groote letter» naar plaatsruimte. V00r handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen tot hel herhaald advet» teeren In dil Blad, bij abonnement Eene circulaire; bevattende de voorwaarden, wordt *op tanvraag toegezonden. i. 't Is reeds eenige maanden geleden dat wij toezegden 'n uiteenzetting te geven 'van óns nieuwe kiesstelsel. Wij hebben daar mede gewacht rot heden, omdat thans de be langstelling allicht gTooter en de voorlich ting nuttiger zal zijn. De invoeren van E. V. brengt geheele wij ziging in de verkiezingstechniek en de tak- tiek der paftijerï. Tot dusver kenden wij het meerderheids- Systeem en het districten-stelsel. Ons land was verdeeld in ÏOO districten. In elk dis trict werden door verschillende partijen of groepen candidaten gesteld en de candidaat die de volstrekte meerderheid der uitge brachte stemmen (de helft 1) beaalde, was gekozen. Verwierf geen der candidaten de meerderheid, dan was 'n herstemming noo- dig tusschen de twee die het hoogst aantal stemmen hadden. De andere partijen moes ten dan maar óf uit twee kwaden 't minste kiezen óf van net oefenen van invloed af zien. Aan dit stelsel kleefden tallooze fouten en onbillijkheden. Kwamen.bijv. in herstemming twee candi daten die resp. 20 en 45 pet. der stemmen verworven hadden en steunden twee ande re partijen, wier candidaten met 17 en 18 pet. der uitgebrachte stemmen uitgevallen wa ren, den candidaat. die 20 pet. had, dan werd deze bij de herstemming gekozen en deed '"'eb dus het geval voor dat het dis trict vertegenwoordigd werd door den candi daat van n kleine partij, welke slechts 20 pet. der kiezers achter zich had, terwijl de meer dan dubbel zoo groote partij kon toe kijken. In theorie kan dit zich in alle districten voordoen, zoodat 'n partij, die bijna de helft ven alle kiezers in het geheele land verte genwoordigde, geen enkele, zetel zou krij gen. In praktijk gebeurde het vaak, dat 'n partij die ver in de minderheid was, de meer- dereid der zetels bezette. In 1013 verklaarde de helft van het kiezerscorps zich voor rechts,, toch veroverden de linksche partijen 55 van de 100 zetels. Ook het omgekeerde was denkbaar, 'n Partij, die in alle of de meeste districten net even de meerderheid behaalde, bijv. 52 pet. der stemmen, zou dan bijna alle zetels kunnen bezetten, terwijl deneer groote min derheden, totaal 48 pet., er maar enkele kre gen. In Dren,the bijv. waren in 1016 alle leden der Prov. Staten liberaal, hoewel stel lig 35 pet. der kiezers niet-liberaal wqjs. Zoo gingen duizenden kiezers te vergeefs naar de stembus, werden duizenden stem men verloren en kreeg schier geen enkele partij het aantal zetels, waarop zij volgens haar sterkte aansnraak mocht maken. Kleinere partijen hadden heelemaal geen kans; immers slechts de 2 sterkste groepen bereikten de herstemming. De kleinere moesten zien dus combineeren of accoord aangaan met grootere, opdat door uitwisse ling van districten ook hun candidaten hier o f daar zouden-gekozen worden of in her stemming komen. Zoo kreeg men monster achtige of onnatuurlijke verbonden, waar door de politiek vertroebeld en de beginsel strijd onzuiver werd. n Kleine partij die zelfstandig op trok, mankte totaal geen kans Dat hebben de socialisten in hun jonge jaren ondervonden, vooral bij de Raads- en Statenverkiezingen. 'n Vrijwillige toepassing van E. V. bood meer gevaren en vereischte meer overleg dan bij de bestaande politieke verhoudingen mogelijk was., Nu leverde de verdeeling in 100 distric ten wel in 20overre 'n correctief op, dat de eene partij in het eene district, en de andere in het naburige wat sterker was, maar aan den anderen kant -schiep die indeeling 'n nieuwe onbillijkheid. De districten waren aanvankelijk ongeveer even groot, zoodat de invloed van elk der kiezers gelijk was. Maar het eene district breidde zich sneller uit dan het andere en alras waren sommige distric ten 2, 3 of 4 maal zoo groot'als andere en toch wees elk één vertegenwoordiger aan. Het gevolg daarvan was dat de stem van den kiezer In 'n kelin district 4 X zoo veel waard werd als die van den kiezer in 'n groot dis trict Bn de onbillijkheid sprong wel het ^cK«-ps» !n her oog ln de groote steden waar d© district In hét oude stadsgedeelte zich tïUi tonden uitbreiden, terwijl die waartoe •tituw? «rijken behoorden, reusachtig in orn- van* foenamei Zoo telde bijv. in 1015 Am- ïwrtim <V slechts 4733 kiezers en Amster dam OC 22557. "n Kiezer op de Kloveniers burgwal neeft dus heel wat meer in de melk ■te bmtkeVen dan een die op de Nassaukade woont. Be? kwam dan ook voor dat in een da- Amsterdamsche districten 'n candidaat gekozen werd met 2037 stemmen, terwijl in een ander Amsterdamsch district 'n candi daat met 3655 stemmen niet eens in her stemming kwam en een ander met 6140 stemmen het onderspit moest delven en zelfs nog 'n 4000 stemmen bij den gekoze ne ten achter bleef. Onder 'n stelsel, waaraan zulke onbillijk- hec en kleefden, kon de Tweede Kamer geen juiste Volksvertegenwoordiging genoemd worden. Om dat te bereiken moesten twee begin selen vooropgesteld worden: I. de invloed van eiken kiezer, onverschil lig waar hij woont, dient gelijk tc zijn en ge lijkelijk tot z'n recht komen. II. de volksvertegenwoordiging dient 'n juiste weerspiegeling van het volk in z'n po litieke schakeeringen te zijn. Deze beide beginselen zijn in het nieuwe stelsel verwerkt. (Wordt vervolgd.) Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. Het woord „Wij wijken terug, maar zullen nooit cepituleeren", dat door minister-presi dent Clemenceau in de Kamer is gesproken in de rede waarmee hij zijne weigering om de interpellatie te beantwoorden over den toestand op het oorlogsterrein motiveerde, heeft aan de overzijde van het Ka naal gevonden wat men in Frank rijk noemt „une bonne presse". Met in genomenheid wordt op dit woord nadruk ge legd als een bewijs, dat de wil om te volhar den in den strijd onverzwakt is, en men ver klaart, dat het geldt niet alleen voor de Fran- sche, maar ook voor de Britsche natie. „Ook wij "zullen niet wijken", verklaart de Daily News; „gelijk wij Frankrijk's lot in het ver leden hebben gedeeld, zoo zullen wij het dee- len tot Het einde toe." Minder verheffend klinkt dit woord echter, wanneer men, in plaats van op het slot, op het begin den nadruk legt. Daarin ligt de droeve erkenning van de nederlaag, dje ook ditmaal weer de strijd san de Entente heeft gebracht. 3000 KM- Fransche grond zijn verloren gegaan in deze derde phase van het groote Duitsche offensief, dat den 21en Maart j.l. begonnen is. Alleen aan krijgsge vangenen hebben de \jrbonden Fransche en Engelsche legers sir.ts den 27cn Mei 55.000 man verloren en warm: er r. .v rekent van 21 Maart of, dan bedraagt het aantal krijgsge vangenen ruim 180,000. Ook op ander ge bied zullen de gevolgen van de nederlaag zich doen voelen. Reusachtige hoeveelheden oorlogsmaterieel zijn in handen van den overwinnaar gevallen en vermeerderen zijn aanvalskracht. Een aantal van de gewichtig ste spoorwegen zijn aan het gebruik van de Entente onttrokken, hetgeen de belasting van de overige spborwegen verzwaart. Het groote aantal gevangenen en de bloedige verliezen, die daarbij geteld moeten worden, verminderen de slagvaardigheid van het le ger en doen tevens afbreuk aan het produc tievermogen van de oorlogsindustrie en van de scheepsbouwwerven. flet resultaat van dit alles legt Wolff's bureau vast in de conclu sie „De vernietiging van de strijdmiddelen en^ de strijdkracht des vijands is daarmee weer een grooten stap dichter gekomen bij haar einddoel." Dezelfde conclusie is ook te vinden in de rede van Clemenceau, waar hij zegt„De Ftansche en de Engelsche effectiefs putten zich uit. Maar hij voegt er als troostgrond aan toe „De Duitsche eveneens", en verder roept hij Amerika aan als redder uit den nood. Amerika is voor hem het plechtanker der hoop. Hij wekt op tot volharding in den strijd totdat Amerika zijne troepen in ge noegzame sterkte naar het oorlogstooneèl in Europa zal hebben overgebracht. Dan zal Amerika de taak van zijne bondgenooten overnem'en en daarmee komt alles geheel in orde; de eindoverwinning zal zijn aan de ge- al,r perden. Het verdient de aandacht, dat hetzelfde bijna terzelfder tijd door een lid van de Engelsche regeering is gezégd. Lord Robert Cecil, de vice-minister van buitenlandsche zaken in Londen, heeft gezegd, dat hij de telegrammen van het oorlogstooneei in Frankrijk niet kon lezen, zonder den toe stand met groote bezorgdheid te bezien. Of schoon vast overtuigd, dat hoe grooter het gevaar wordt, des te vaster ook Engeland's besluit zal worden den strijd verder voort te zetten, totdat er geen twijfel meer kan zijn aan de eindoverwinning, is hij toch altijd van meening geweest, sedert Rusland de wapenen heeft neergelegd, dat men een zeer moeielijken tijd tegemoet zou gaan, totdat de volle kraoht van de Amerikaansche hulp voelbaar zal zijn. Men staat nu midden in dien tijd- Zoowel in Parijs als in Londen is men dus tot het inzicht gekomen, dat het zonder Amerika's hulp niet zal gaan. Nog slechts weinige maanden geleden, zeker voordat de vrede in het Oosten werd gesloten, waren Engeland en Frankrijk overtuigd, dat zij uit eigen kracht verzekerd waren van-de eind overwinning. Nu is dat voorbij; zij zijn over tuigd geworden van hunne onmaoht om met eigen krachten den tegenstander baas te worden. Als Amerika niet bijspringt, dan is de kans om te overwinnen verkeken. Maar zij verkondigen als hunne vaste overtuiging, dat Amerika helpen zal; het zal op het oor logsterrein komen met eene verpletterende overmacht, die de nu naar de zijde der cen trale mogendheden wijzende schaal zal doen overslaan en de vrucht van de eindoverwin ning aan de Entente in den schoot zal wer pen. Ook ditmaal dus weer is het wachtwoord; volhouden. Een hooger gezag nog dan Cle menceau en Cecil geeft dit wachtwoord uit. De opperste oorlogsraad der geallieerden zelf verklaart vertrouwen te koesteren over de einduitkomst. De geallieerde volken heb ben slechts met vertrouwen en geduld vol te houden tot het einde toe om de overwin ning van de vrijheid te verzekeren. Wan neer men vraagt, hoe lang dat nog zak van de Ukraine aan de Rumeensche regee- moeten duren, dan geeft Marcel Hutin, een medewerker van de Echo de Paris, die da gelijks trouw herhaalt wat men hem aan het departement van oorlog toevertrouwt„Wij moeten óns van het besef doordringen, dat op dit oogenblik Duitschland over overmach tige krachten beschikt. Het komt er voor ons op aan tot October vol te houden en nog andere, zeer harde slagen, die nog zul len komen, te pareeren. In October zullen VA millioen Amerikaansche soldaten aan het westelijke front zijn. Tot zoo lang moe ten wij alle aanvallen van de Duitschers opvangen." Het is dus neg niet gedaan met de tegen slagen, die de Entente reeds heeft gehad. Zij zal nog meer slagen, en zeer harde, moe ten opvangen, totdat in October de uitred ding kómt. Maar tot zoolang wordt van de zwaar beproefde bevolking verlangd, dat zij geduld zal oefenen en zal zwijgen en be rusten. De oorlog. Op het oorlogstooneei geerve andere dan plaatselijke gevechten, die den toestand on veranderd lieten. In den Düitschen rijksdag is op eene in terpellatie over de wederzijdsche beperking van de luchtaanvallen buiten de oorlogs zone geantwoord, dat een daartoe strekkend voorstel van Duitsche zijde niet kan worden gedaan. Indien van de and^e zijde zulk een voorstel mocht inkomen, zal het worden on derzocht en zal tevens de vraag van de te stellen compensatiën overwogen worden. B e r 1 ij n 7 Juni. (W. B.) Voor de toe komstige verzorging van ons leger verschaf fen de tot dusver met den doorbraak naar de Marne verkregen resultaten een welkome versterking. Rond 55 Kilometer ruimte met eene breedte, afwisselend tusschen 70 en 45 K.M. beteekent, afgescheiden van het militaire belang, dat er veel meer dan 3000 K.M3. grond gewonnen zijn, die voor land bouwdoeleinden zijn te gebruiken. De strijdzöne aan den Chemin des Dames ver valt in een breedte van 3 u 5 K.M. als braak liggend land. Hjer is de grond door de artil lerie zoo zwaar omgewoeld, dat hij voors hands niet anders dan als schraal weideland is te gebruiken. Aan de andere zijde van den Chemin des Dames echt^ tot aan de Marné is het land heinde en ver met zeer te waardeeren ijver in cultuur gebracht. Van groot gewicht zijn de uitgestrekte weidevel den, die voor onze paarden uitmuntend voedsel leveren en een rijken hooioogst be loven. Het bouwland, waarop hoofdzakelijk gerst en haver, ook tarwe staan, is over 't algemeen in goeden staat. Voor de verzor ging van het leger zijn de uitgestrekte groentekweekerijen en tuinen zeer welkom Londen, 7 Juni. (R.) De Daily Tele graph bericht, dat het aantal manschappen, die aan de mijnen ontnomen zijn voor den dienst bij het leger, nu nagenoeg compleet is. In 't geheel ontnemen de militaire auto riteiten 75.000 man aan de schachten. Londen, 6 Juni. (R.) Bit de behande ling van de begrooting voor het voedings ministerie zeide Clynes, dat al hebben de pogingen van de staatslieden veel gedaan om het vertrouwen te herstellen en den aan voer van de vereischte hoeveelheden voedsel te verzekeren, de pogingen van de zeelieden om het voedsel naar onze-kusten te brengen, ons zeer te hulp zijn gekomen. Jn herinne ring brengende hoe het vooruitzicht was jn December en Januari, zeide hij: Het is waar schijnlijk, dat wij nooit weer zullen gebracht worden tot den toestand van schaarschte, die bestond tegen het einde van het vorige jaar. Gewagende van den arbeid *van het ministerie zeide hij: De voedselprogramma's worden dagelijks opgemaakt en veranderd in overeenstemming met de zich telkens wijzigende behoefte. Hij vermeldde, d3t wij nu onafhankelijk zijn van de invoeren voor zooveel de margarine betreft. Londen, 7 Juni. (R.) De dagbladen be dek'en, dat het nationaal uitvoerend comité van de Labour Party heeft besloten op de iaarlijksche partij-conferentie van 26 Juni een voorstel in te dienen, waarin de politieke godsvrede voor geëindigd wordt verklaard. Het uitvoerend comité zegt dpt dit voorstel beïnvloed is door de houding van de plaat selijke arbeiderspartij te Kcighley en vnn de mijnwerkersorganisalie te Wansherk ^ii de jongste enti'rische verkiezingen Bern, 6 Juni. (R.) President Calonder heeft in het parlement medegedeeld, dat de bondsraad zich bezig houdt met de voorberei ding van den volkerenbond, en verzocht Max Luber een memorandum daarover voor te leggen, dat in de vergadering zal worden be handeld. Zwitserland zal alles doen om arbi trage over den oorlog te bevorderen, maar slechts wanneer de oorlogvoerenden er mee instemmen. Zwitserland's geschiedenis en democra tisch karakter leggen het de taak op niets te verzuimen om vrede en internationale harmonie te bevorderen» K i e w, 6 Juni. (W. B.) Bij de Ukraini- sche vredesonderhandelingen heeft de com missie voor de ruiling van goederen beslo ten een gemengde sub-commissie te benoe men, om dit werk sneller te doen vorderen. Cver het spoorwegmaterïeel is men tot over eenstemming gekomen. K i e w, 6 Juni. (W. B.) De antwoordnota ring is gisteren verzonden. De Ukraine hand haaft het standpunt, dat het Moldavische parlement niet door de bevolking gemach tigd is, om te besluiten over de inlijving van Bessarabië, en dat het Bessarabische volk streeft naar een vèreeniging met de Ukraine, waarmede het historisch en economisch nauw verbonden is. K i e w 6 J n n i. (W.-B.). Het binnen kort te verwachten agrar:s?he wetsontwerp \oor de Ukraine zal een programma bevatten van hervormingen op landbouwgebied, die langs wetgevenden weg zullen worden ingevoerd. Tot bereiking van een betere afronding van het grondbezit der boeren, zijn door het ministerie van Landbouw gouvernements- en districts-commissies met soortgelijke func ties als die van Stolypin's landorganisatie- commissies gevormd. De ministerraad be sloot de voormalige kabinet-landerijen in de Ukraine, 46,000 desjatinen akkerland en 100,000 desjatinen bosschen met twee sui kerfabrieken, molens en rijken inventaris aan den staat te trekken en aan het minis terie van Landbouw over t£ drogen. Het Ukrainische departement van Marine heeft de demobilisatie gelast van de geheele koopvaardijvloot. Op eene conferentie van onderwijzers wees de minister van Onderwijs, Wassilen- ko, er op, dat in de Ukraine het beginsel van gelijkberechtigdheid van alle nationaliteiten uitgesproken is. Dit zal in de eerste plaats in het schoolwezen doorgevoerd moeten worden. De invoering van het Ukrainisch als onderwijstaal, is nu voor alle staats scholen begonnen, te beginnen in de laag ste klassen. Washington, 6 Juni. (R.j^ Het stpatsdepartement heeft een economischen vertegenwoordiger benoemd, die zal worden toegevoegd aan het gezantschap te Rome. Dit is misschien een eerste stap in de rich ting van de deelneming van Amerika aan toebereidselen tot een internationalen oor log tegen Duitschland op handelsgebied na den oorlog. Nadat een begin is gemaakt met Italië door het Amerikaansche stelsel van korte credieten te wijzigen op meer vrijge vige schaal zijn piannen beraamd voor eene voortdurende verschaffing van grondstoffen in ruil voor Italiaansche producten. Men verwacht, dat de Vereenigde Staten spoe dig deze politiek zullen uitbreiden tot de andere met hun verbonden natiën. Londen, 7 Juni. (R.) De Times ver neemt uit Washington, dat Hurley, de scheepvaartcontroleur, in een interview ver klaarde, dat de aanbouw van schepen in Mei 156,000 bruto ton bedroeg. Het totaal voor de eerste vijf maanden van dit jaar bedraagt 118 stalen schepen met een totaal van 483,000 ton. In Mei bouwden de Vereenig de Staten 32,000 ton meer dan in het ge heele jaar 19)5. De totale productie in 1915 en 1916 bedroeg 281,000 bruto ton. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd de pro ductie in 1915 en 1916 dus met 202,000 bruto ton overtroffen. De maandelijksche productie zal in het vervolg minstens 300,000 ton zijrv. Verspreide Berichten K i e w 6 Juni. (W.-B.). Hedenmorgen om tien uur brak in een groot munitie-depót in Svverinetz ten westen, van de Lawzen, brand uit. De pogingen, om het vuur te blusschen, bleven zonder resultaat, zoodat er van tijd tot tijd ontploffingen plaats von den. De oorzaak is onbekend. Om elf uur was het grootste gevaar voor bij. Door den luchtdruk zijn vele ruiten in de stad gesprongen. De paniek, die was ontstaan, bedaarde langzamerhand en weldra hadden de straten weer het gewone aanzien. Het aantal slacht offers bedraagt 60 dooden en eenige hon derden gewonden. Het terrein is door Duit sche troepen afgezet, die zich ook bereid willig aan het reddingswerk wijden. Kameroverzicht Tweede Kamer Na comité-generaal, ter behandeling van de huishoudelijke raming, werd in de zitting van Vrijdag verworpen» met 42 tegen 16 stemmen het vo rstel-Beumer om de motie- Knobel inzake de 'oj effing, van het totali- sa(or-verbod van dc agenda te voeren en verworpen met 37 tegen 21 stemmen het voorstel óft de motie-Knobel te behandelen vóór de wijziging der Distributiewet. Een aantal kleinere ontwerpen werden z. h. st. aangenomen, w. o. bekrachtiging'der overeenkomst inzake de bereiding der stik- stofhoufiende meststoffen uit de lucht, wij ziging van het slachtverbod, aanvulling en wijziging der Schepenuitvoerwet. Bij behandeling der Salarisverhooging voor militairen bij land- en zeemacht in Nederland en Indië, verkl - art de heer Ter Laan (Den Haag) te zullen tegenstemmen, "omdat de militairen te veel zullen .erdienen in erhouJing tof de burgerlijke ambtenaren. De heer Hugenholtz s het echter niet met zijn partijgenoot eens. De heer Tér Laan ziet van he* ragen van hoofdelijke stemming af. De ontwerpen werden daarna z. h. aan genomen. i Wijziging der distributiewet. Minister Posthuma zet zi:n rede voort en komt terug op de door den heer Van der Molen medegedeelde gevallen van voedselbederf door schuld van den minister, Spr. betoogt dat hem geen schuld kan tref fen en noemt het schande dat-eer. wethou der van Rotterdam rauwelijks zulke beschul digingen uit. De Voorzitter kan dergelijke uitdruk kingen niet toelaten. De Minister betoog* erder, da; de in het ontwerp gevraagde bevoegdheden on misbaar zijn. Om behoorlijke voedselvoorziening zoo goed mogelijk te verzekeren zal hij den tus- schenhandel zooveel mogelijk in de distri butie ingeschakeld houden. Vóórdat kan ge dacht worden aan het laten van broodkoren aan landbouwers moet eerst 4800 H.A. land méér met graan worden bebouwd. Spr, laat deze quaestie overigens over aan zijn opvolger. Spr. is bereid het teeltgebod uif de wet te lichten om er mede terug te omen bij de scheurwet. Hij is evenwel tot andere principle.:e wij zigingen niet bereid. Hij doelJ\et j.in lievei met de bestaande Distributiewet. Een be slissing zou kunnen vallen bii het amende ment betreffende het verbod -m bew erking van bepaalde artikelen. De Commissie van Rapporteurs doet het voorstel de behandeling te schorsen tot 9 Juli, daar de Kamer .vanciaag toch niet meet gereed kan komen. MinisterPost huma weigert he: ont werp re verdedigen na de verkiezingen, om dat hij dan demissionnoir is. De heer Nolens morkt op, dat net niet aangaat onmiddellijk rfa de verkiezingen het bijltje er bij neer te leggen. De heer Van der Molen venscht eerst de algemeene beschouwingen af te doen. De heei'en S a ryn e. s en L i m <b u r g be strijden het voorstel van de commissie van rapporteurs. Deze wijzigt het voorstel in dien zin, dat de beraadslagingen zullen worden geschorst na de algemeene beraadsla gingen. Dat voorstel werdt aangenomen met 30 tegen 20 stemmen. Bij repliek houdt de heer Van der Molen vol dat 4e door hem gedane medc- deelingen volkomen juist zijn. De Minister repliceert, waarna te 6 uur de vergadering wordt verdaagd tot 9 Juli. Berichten De Staatscourant van gisteren beval o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd bij de infanterie der landweer, tot iandweerplichtig kapifein de iandweer- plichtige le luit. A. P. Benjamins©, van het 38e bataljon; aan L. J. A. van de Polder op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van secretaris-tolk met den persoonlijken ti tel van gezantschapsraad te Tokio onder dankzegging voor de langdurige diensten aan den lande bewezen; bevorderd tot opzichter le kl. voor het stoomwezen de opzichter 2e kl. bij dat dienst vak K. Schoenmaker te Amsterdam. Hare Majesteit de Koningin heeft het beschermvrouwschap van de stichting „Leidsch Universiteits-fonds" aanvaard. Bij de oprichting van dit fonds in 1890 berustte het beschermheerschap bij Z. M Koning Willem BI. Octrooi Surina.amsche Bank, Dc minister van Koloniën heeft op een schrif telijke vraag van het Kamerlid den heer Si- bfnga Muldgr medegedeeld, dat het ontwerp van een Koninklijk besluit, waarbij aan dc Surinaamschc Bank een nieuw octrooi wordt verleend, eenigen tijd geleden zijn departe ment heeft verlaten. In dc Tweede Kamervergadering vau 10 April j.l had n 1. dc minister van Koloniën ad- interim dit Koninklijk besluit aangekondigd, omdat de koloniale stalen getoond hebben niet op coulante wijze te willen medewerken aan de totstandkoming vin een aan dc be hoeften alleszins voldoend landbouwcredict cn aan de ten nauwste daarmee -samenhan- gende octrooiyérnicuwing, doch tegen een en ander voortdurend moeilijkheden opwierpen. Kamer verkiezing Gulpen, Bij de Tweede Kamerverkiezing in het kiesdis trict Gulpen, waarvan wij den uitslag reeds meldden, verkreeg de heer Hermans 4368, de heer K. Vroemen 851 stemmen i ultenaitt JtlHlIlneKrthiii. Zijn de geruchten, die ons riken, juist (en wij vertrouwen er oo) c' n is luitenont Mallinckrodt, de bek^- Nederla-ndsche avontuur-zoekende ir ie-offici-er, in ons vaderland teruggelee -d. Zooals men weet is luitenant Mallinc*'odt, (één van de officie ren met het toezicht op de Belgische geïn terneerden in het kamp van Zeist belast) eenigè j?ri n geleden gedeserteerd naar het Oostenrijksche leger. Hij zélf schijnt van oordeel, dat het géén desertie was,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1