KIEZERS VAN AMERSFOORT. ELTIO HAN BEHESTEYH. „DE EEMLANDER" BK 18 «BlIHlIfISSr'ta BUITENLAND BINNENLAND- Het nest verstoord KOLONIËN. FEUILLETON. |6e Jaargang, No. 271 IflnUUCIirUTCDDHC <n"nden V<K" AuunntlYltnlurKIJu foon 1 1.50, Idem tranco pa pon t LOO. pet wee* (mei gratl, .dickering tegen ongelukken) f 0.14. itionJerllJk. nummer» f 005. ^ekelljkseh bijvoegsel HalUndich* Huimow (onder redictte tan Thtrfcs» Hoven) pes J maanden 50 cent. WekelUlucb b||voegiel alTcrildrivufs per 3 maanden 60 cent. Woensdag 12 Juni 1918 HOOFDREDACTEUR: M., D. J. VAN SCHAARDENBURO UITGEVERS: VALKHOFF Co BUR^UARNHEMSCHE POORTWAL, Hoee UYftECHTtCHiir. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 '-•dingen 1-5 regel» f 0J0. groole letten .«er luKrnlntlt Vooi handel en hedrljl hetiaan -eet .or Gelige bepalingen lot het herhaald ad «en •n ,i du Blad, b(J abonnemcnL Eene circulair*, "Vallende de voorwaarden, wnrdl op aanvraag •Toezonden Stemt Woensdag 3 Juli alleen no. 5 v »n <Ip lijst o»» fTw C>11 iet. Politiek Overzicht De hoop der Entente op Amerika. 7 II. Er zal wel niemand zijn, die het gewicht der daadwerkelijke deelneming van de Ver- lenigde Staten van Noord-Amerika aan dezen wereldstrijd gering schat. De groote misslag, dien Duitschland in dezen welhaast Vier jaren durenden strijd heeft begaan, is dat het Amerika in den oorlog heeft gedre ven. De mannen, die de verantwoordelijk heid dragen voor het noodlottige besluit, dat de Amerikaansche oorlogsverklaring aan Duitschland tot gevolg heeft gehad, hebben daarmee een zware schuld op zich geladen tegenover hun vaderland en tegenover de geheele menschheid. Zij zijn de oorzaak, dat de Duitsche regeering is afgeweken van den goeden stelregel om bovenal er op be dacht te zijn, dat het aantal vijanden, waar tegen men had te strijden, zich niet uit breidde. Aan hen is het te wijten, dat de centrale mogendheden in letterlijken zin te gen eene „wereld van vijanden" der. strijd hebben te voeren. De wrange vruchten van dat beleid plukt men nu reeds in de ver lenging van de duur van den strijd, die veel eerder aan zijn einde zou komen, als niet de Entente in den milden steun, die uit Ame rika wordt gezonden, eene aansporing vond tot telkens nieuwe krachtsinspanning. De ge volgen zullen nog meer nawerken, wanneer straks de strijd van het slagveld zich zal hebben verplaatst naar de conferentietafel. Daar zal Duitschland zeer in zijn nadeel den invloed ondervinden van den tegenstander, dien het zich door zijn besluit om den duik bootoorlog te verscherpen en te voeren op eene wijze, die niets en niemand ontziet, op den hals heeft gehaald en van een on zijdige gemaakt heeft tot een bondgenoot van de Entente, die in haar belang zich met £ijne g&nsche nog onverbruikte kracht zal doen gelden. Misschien zal dan het oogeni/.ik zijn aan gebroken, waarop de steun, dien Amerika aan de Entente kan verschaffen, in zijne were befeekenis aan den dag zal komen. Tot dusver zijn het slechts verwachtingen, die op den steun van Amerika zijn ge touwd» en voor zooveel zij betrekking had den op het verleenen van hulp op het slag veld, zijn zij niet in vervulling gegaan. Het laat zich ook niet aanzien, dat dit gebeuren zal. Men. doet aan de zijde van de Entente 2ijn best van de Amerikaansche hulp op het slagveld eene voorstelling te geven alsof die reeds heelwat beteckem. Er worden afzon derlijke 4Amerikaansche bulletins van het oorlogstooneel uitgegeven, en bijzondere correspondenten van Reuter en Havas ver kondigen aan de wereld wat de o\er het front verspreide contingenten doen. Maar ondanks al dien ophef beteekent feitelijk de hulp, die het Air.er ik r.sche leger op het slagveld biedt, nee ntatr weinig. Tot heden zijn de Amerikaar.sche troepen ingedeeld bij Fransche en Engelsche formatiën. In een telegram van Wolff's bureau van eergisteren wordt voor het eerst melding gemaakt van •eene Amerikaansche divisie, die aan het front van Chateau-Thierry een aanval deed. De Amerikaansche troepeneenheden zijn hulptroepen, die dienst doen tot aanvulling van de in het vuur gezonden Entente-troe pen. Tot eene zelfstandige positie aan het front hebben zij 't nog niet gebracht. Dat zal in de toekomst anders worden. He* zal anders moeten worden, want uit den mond van Clemenceau is de bekente nis vernemen, dat de Fransche en ook de Engelsche effectiefs uitgeput raken. Het wachten is op de Amerikaansche millibenen- logers. Wanneer die aan het front gekomen zijn, zullen zij niet als helpers van de Fransch-Eng-elsche strijdmacht optreden; zij zullen van dezen, die te zeer zijn verzwakt om de leidende rol verder te blijven ven'ui len, het werk overnemen en zelfstandig de taak vervullen om den strijd te leiden tot de beslissing. Zij zullen dus de leiding hebben in den 'oeslissenden strijd, en wanneer die aan de Entente de overwinning brengt, dan zullen zij de eer daarvan oogsten. Maar daarmee wordt een wissel getrokken op eene onzekere en verwijderde toekomst. Tusschen die toekomst en het heden ligt een tijdperk, waarvan de duur door den een korter, door den ander langer wordt aange nomen, maar dat volgens de meest optimis tische raming minstens eenige maanden zal duren. Tot zoolang zal de strijd'nog in vólle zwaarte blijven drukken op de Entente. Liioyd George heeft in zijne rede te Edin- burg gesproken van een wedloop, dien mearschalk Hindenburg en president Wilson samen houden. Het gaat er om wie van bei den het eerst den eindpaia 2al bereiken. Het zelfde beeld is ook gebruikt door de te Wee- nen verschijnende Reïchspost, die het nlcfus omschrijft: „De stelling van de Entente-troepen in Vlaanderen en Frankrijk heeft de beteeke- nis van een groot Atlantisch brughoofd voor het reuzenoffensief van de Ameri kaansche millio'enenlegers, waarop Wilson's plannen doelen. De verdediging van dit brughoofd tegen de Duitsche stormaanval len, tot aan de komst van de Amerikaansche millioenenlegers, wordt door de Entente aangeduid als de voorloopig gewichtigste strategische taak. Don moet de groote, be slissende laatste aanval tegen de centrale mogendheden beginnen. Maar hoe reusach tig en veel omvattend Wilson's plannen en maatregelen ook zijn, hunne omzetting in succes belovende daden op het slagveld ligt in eene verre en meer dan onzekere toe komst. De Duitschers echter beheerschen in middels het heden, behalen het eene suc ces na het-andere en verzekeren zich daar mee ook de overwinning in de komende he- slissirgsslagen. De oorlog. De strijd op het frontgedeelte Montdi- dier— Noyon is nog steeds aan den gang aan beide zijden van de Matz, een riviertje dat omstreeks halverwege tusschen Compiègne en Noyon in de Oise uitmondt. Bij vergelij king van de door de wederzijdsche hoofd kwartieren uitgegeven berichten ziet men, dat de strijd aan beide kanten met groote hardnekkigheid wordt gevoerd. Uit de Duit sche mededeeiingen krijgt men den indruk, dat de Duitschers over de geheele linie langzaam vooruitgaan. Volgens de Fransche lezing is in het midden en aan den linker vleugel de Fransche linie hersteld, maar heeft de rechtervleugel de verded:gingslinie moeten terugbrengen ten W. en Z. van Ribe- court, dat een weinig boven-de uitmonding, van de Matfz aan de Oise ligt. Bij de nieuwe behandeling van het wets- ontwerp tot hervorming van het kiesrecht in Pruisen is het rcgeeringsvoorstel, dat de in voering van het gelijke kiesrecht beoogt, op nieuw verworpen. Aangenomen werd een! compromisvoorstel, dat twee extra-stemmen toekent een voor leeftijd en een voor de in hoogere positie werkzame kiezers. De re- geeiing had verklaard, dat dit voorstel voor haar onaannemelijk was. Weenen, 10 Juni. (Corr.-bur.) De mi nister van buitenlandsche soken is heden avond naar Berlijn vertrokken. In interviews, die hij toestond aan verte- gengenwoordigers van de Neue Freie Presse, heeft hij het van zelf sprekend ge noemd, dat 1n^Berlijn dc tusschen de beide bondgenooten hangende -kwestiën zullen worden besproken.Beëindigd kunnen die kwestiën echter niet worden, omdat de in terne voorbereidende werkzaamheden bij geen der partijen nog ten einde gebracht zijn, zoodat de grondslagen voor de slotbe- sprekingen nog ontbreken. Intusschen be staat bij beiden de wensch het voorberei dende werk zooveel mogelijk te bespoedi gen en d8n de beraadslagingen zelf ten spoedigste tot een goed einde te brengen. De onderhandelingen doelen op de verdie ping van het bondgenootschap politieke, econodische en militaire richting. Détails hierover zijn thans nog niet te geven. B e r I ij n, 11 Juni. (W. B.) De Oosten- rijksch-Hongaar^che minister van Buiten landsche Zaken, graaf Burian, is hier aange komen. De Nordd. Allg. Zeitung schrijft, dat het doel van zijn bezoek in de eerste plaats is een persoonlijke kennismaking van den nieuwen leider der Oostenriiksch-Hongaar- sche buitenlandsche politiek met de man nen, die de staatszaken van het Duitsche rijk leiden. De Germania schrijft: Het Duitsche volk in zijn geheel is ook bezield met hetzelfde verlangen, waaraan -von Payer onlangs in een rede uiting gaf. dat de nieuwe vorming van den bond, waai toe men besloten ds, spoedig tot stand zal komen, want men hoopt daarvan niet ten onrechte, dat de vredesonderhandelingen er door vergemak kelijkt zullen wordep. Warschau, 1 0 J u n i. (W. B.) De Pool- sche regentschopsrand heeft het besluit van den ministerraad" betreffende de bij eenroe ping van den staatsraad goedgekeurd, zoo dot den 22en Juni de plechtige opening van den staatsraad zal plaats vinden. Het ontwerp Vpor de samenstelling van den LamMag, dat door den minis terraad ter goedkeuring aan den regent- schepsraad is veorgelegd, bepaalt het algemeen, gelijk, geheim en recht- streeksch kiesrecht met een zekere ma te van w/er.iv. tcgenwoordiging. Iede re kieskring zal namelijk vefscheidene afge vaardigden kiezen, waarbij de stemming met behulp van lijsion plaats heeft. Het actief stemrecht komt iederen staatsburger van 25 jaar toe, het passieve lederen burger van 30 jaar.' Het ontwerp van de inrichting van den Senaat (Hoogerhuis) bepaalt, dat de helft vcqi de leden door veVkiezing, de andere helft door benoeming zal worden aangewe zen. Londen, 11 Juni. (R.) De internatio nale parlementaire handelsconferentiè zal op 2 Juli in de Royal Gallery van Westminster bijeenkomen. Men verwacht afgevaradigden uit Frankrijk, Italië. Portugal, België, Japan, Servië en misschien uit nog andere landen. Lloyd George cn andere ministers, de ge- nerala-agenten der dominions en de gezan ten zullen bij de openingsplechtigheid en de officieelë lunch aan de gedelegeerden aan wezig zijn. Op 3 Juli geeft de Lord Mayor een lunch op Mansion House ter eere der gedelegeer den. Op 4 Juli zullen dezen de gasten ziin van de Londc-nsche Handelskamër, terwijl zij op 5 Juli door den koning, op Buckingham Pa lace ontvangen zullen worden. Londen, 11 Juni. (R.) De Times be richt uit New-York van den 9en: Sedert de Duitsche duikboot?»» in de Amerikaansche wateren zijn verschenen, hebben de Amerikaansche scheepswerven een vijfmaal grooter tonnageciifer gebouwd dan de raiders hebben vernield. De duikboo ten hebben in den grond geboord 16.531 ton aan stoomschepen en 7800 ton aan zeilschepen. De scheepswerven hebben vol tooid van 25 tot 31 Mei 87.000 ton en op 1 Juni 57.000 ton. B e r 1 ij n, 11 Juni. (W. B.) Stockholms Tidningen bericht, dat het Amerikaansche huis van vertegenwoordigers heeft besloten alle vreemdelingen van dienstplichtigen leeftijd uit het land te zetten, die op grond van hun staat als vreemdeling vrijstellin: verlangen van den militairen dienst. N e w*-Y o r k, 10 Juni. (Huvos). Het Amerikaansche volk betaalt dit jaar in het geheel een tienmaal zoo groot bedrag aan belastingen dan in 1917. De burger, die ver leden jaar 300 dollars aan verschillende bc— lostir -n betaalde, betaalt thans 3000 dol lars. Dit bedrag neemt nog voortdurend toe. De staatssecretaris van financiën Mac Adoo heeft aan de begrootingscommissie voor de verdédiging een staat gezonden van de vcMderi>'ingsuitgaYvn voor het voL '1 jaar, welke 24 milliard dollars bedragen. Dit is de" grootste begrooting die de geschiede nis ooit heeft geboekstaafd. Dc minister van financiën heeft pier- een derde dezer verde- cV - door belasting te dekken. Washington, II Juni. (R.) Oorlogs secretaris Baker heeft in een toespraak tot Fransche „blauwe duivels" (Alpenjagers) gezegd, dat meer dan 700.000 Amerikaan sche soldaten naar Frankrijk zijn gezonden. Newark (Delaware), 11 Juni. Ex-pre sident Taft is in eene rede in het Delaware College er voor opgekomen, dat de Ver- eenigde Staten zouden gaan naar Rusland en een nieuw oostelijk front zouden maken in plaats van het door het Duitsche verraad verlorene. Hij zeicle: „Wij moeten Duitsch land ransel geven, het góed ranselen, niet alleen de Duitsche militaire partij, maar de Duitschers ranselen. Wij kunnen en zullen meer geld, munitie en mannenkracht geven dan eenig ander land, ten einde de wereld te verlossen van den slang van het milita-, risme. P a r ij s II Juni. (R.) De raad van revi sie heeft het cassatieberoep verworpen van de veroordeelden in het proces van de Bon net rouge. Ooat-Indlë ('ivlel K©7,i%Ktaebber vermoord. Uit Soerabaja wordt aan het H-bld. ge seind: De civiel gezaghebber van Adonara La- mère is vermoord. (In dit telegram is vermoedelijk bedoeld H. L. Lemaire, in den Indischen regeerings- almenak van 1917 genoemd als gezaghebber van Adonara, eene steeds woelig onderaf- d eel mg van de afdeeling Flores). Kameroverzicht Eerste Kamer Vergadering van Dinsdag 11 Juni, des avonds te 8uur. Voorzitter: J. J. G. baror van Voorst tot Voorst. Na voorlezing van ingekomen stukken deelt de V o o r »-i 11 e r mede,, dat de cen trale sectie besloten heeft, om morgen ntn II uur een reeks van ontwerpen in de sec ties te onderzoeken, benevens het voorstel van de heeren Van Kol c.s. inzake het vra- genrecht. De Kamer gaat hierna uiteen tot Vrijdag ochtend a.s. te II uur, wanneer aan de orde zullen zijn de wetsontwerpen betreffende de Zuiderzee, de Distributierechtspraak, de be groetingen voor Suriname en Cuiscaa, Hoofdstuk XI en wot verder in staat van wijzen zal zijn. Het voornemen is orn de vergadering Vrij dag a.s. om 4 uur tot nadere bijeenroepin»* te laten uiteengaan. De vergadering wordt te 9 uur gesloten Berichten Dc Staatscourant van- U ,hti, beval o a» de volgende Kou. besluiten: benoemd tot .schoolopziener is: hel arrondis sement Roosendaal A. M. van den Donk te Onocnbosch; tof idem in hel arrondissement Beverwijk Pli. I Rrcdée, je Winschoten, thans schoolopziener- in het arrondissement Onst- weddc; bevorderd bij het hoofdbestuur der poste rijen cn telegrafie tot referendaris li S. Pe ters thans hoofdcommies; met ingang \an 17 Juni 1918 benoemd tot reservo-ccrsle-luitcnaii:: Isle, bij het wapen der r'.fruih !v. bij hun tegenwoordig korps, 'do teservc-lwccdc-luile- nanls W. den Boer, van het 15de regiment; K. Bijlsmn, van Iret 9de regiment; A. van der Stek, van l\ct regiment grenadier.»; M. C. J. van Dijck, van het 22ste regime.::; M. II. G. Nijssen, van hot 13de regiment; J. T. Rock- holl, Aan hel 2Üslc regiment; i. A. Wansink, van het 8ste regiment; G. E. M Doorn veld. van het 11de regiment; J, ,L Smcdes van hel 21slc regiment; A. C. IL.Tansscn, en A. 1'. II. Jansen, beiden van het 22ste regiment; B. II. H. Rccne, van heV 18de régiment; C. A. C. Verschuuren, van liet 17de regiment; A. II. Sluijler, cn J. II. do Boor, beiden van.het 8sle regiment; E. Brinkman» van het regiment gre nadiers; J. Appel, van hot 7de regiment; jhr. mr. P. 0. II. Gcraerts, van het 11de regiment; J. P. F. Huele. Aan liet 6de regiment; P. T. Poslumus Mcijjes, van het 7de regiment; .T. A. A. M. Gerritsc, van het 17de regiment; C. J. .1. "Vintges, van het 22sle regiment; N. C» Foolcens en A. II. Colijh, beiden, van het regi ment grenadiers; J. W. de Koster van het 18de regiment; II. J. Belleman, van het 21ste regi ment; J. N. Viilkholi, vau hïet 9de regiment; Ilde bij hol wapen der artillerie, bij de vesting-artillerie, Jjt] zijn tegenwoordig korps, de reserve-tweede-luitenarit J: Roodenlnirg. van het 1ste regiment; met ingang van 10 Juni 1918. aan den rcservc-luitcnant-koloiicl T. II. vau Hacflcu, commandant in landweerdistrict Delft, op.zijne aanvrage, op grond dat hij in verband met zijnen leeftijd voor de waarne ming van den militairen dienst niet meer ten volle geschikt is, een eervol ontslag uit dei» militairen dienst verleend; benoemd bij het reserve-personeel der land macht, bij liet personeel vau den geneeskun digen dienst, tot reserve-officier van gezond heid der 2de klasse dc heeren P. van Twisk cn G. Schcpman, artsen. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins zijn voornemens Donderdagochtend 13 de zer een bezoek te brengen aan de Centrale Militaire Huisvlijttentoonsteliing in den Die rentuin te Den Haag. Onze gezant te Konstanti- n o p e 1. Hier te lande is bericht ontvangen dat in de ongesteldheid waaraan de Neder- landsche gezant te Konstantinopel, jhr. mr. P. J. F. M. van der Does de Willebois, lij dende is, een betere keer is gekomen. Wie te vriendelijk is, bedriegt of wordt bedrogeh. Roman door ERIIv LIE. j 'loriseerde vertaling uit het Noorsch door A van der Linde n—v an E d c ii. •^;f oogen stonden strak onder liet aan- >i "rei van deze zoo onmecdoogend harde wo 'en, en hij zag zijn vader vastberaden au.. Sla |e oogen neer, jongen", klonk het be- >et^nd. Het gelaat van Klingc zag vuurrood er hij maakte eeu beweging alsof hij zijn arm wilde opheffen. Leif beet op zijn landen en liep de deur uit. Was er geen staal in hem? En wel groot vaders kramersziel? Nooit zou hij dit op zich laten zitten. Eer zou hij ja, eer zou liij zich bet leven benemen. Dan zouden vader en de rector staan te kijken. Wanneer hij zoek zou zijn cn zijn lijk zou worden thuis gebraéht, dan zouden zij berouw hebben en bloémen op zijn graf leggen. J'L dan zouden zij met andere oogen op hem Hërrzicn, maar dan zou het te laat zijn! En dat alies alleen omdat hij meer lusL had gehad een praam te kalfateren dan zijn armen ën becnen uit le strekken in dat idiote gym- nastiekuur. In een wonderlijke stemming slenterde Leif naar de kade. waar dc booten aanlagen. Het was liet wandcluur, en een van dc booten, die geladen had en passagiers liad opgenomen, lag klaar om te vertrekken, terwijl de rook als dikke wol uil den schoorsteen omhoog steeg. Yooals gewoonlijk waren er veel menschen op dc brug. F.ii Leif zag Margot onder hen. Zij reikte de hand aan den knappen luitenant Lindegaard, die het geheele voorjaar haar trouwe cavalier was .geweest en nu zou ver trekken. Er was in de slad al gepraat over een verloving, maar liaar groote oogen, die vol tranen stonden, verrieden dat het uilgc- loopen was. op een teleurstelling zooals het zoo dikwijls het geval was geweest met de anderen, van wie zij in de laatste jaren af scheid had genomen aan den steiger. N'u werd de loopplank weggenomen, een bel luidde voor dc machinekamer en de schroef begon té werken. De trossen werden losgegooid en het schip verwijderde zich langzaam van de kade. Lang, lang bleef Margot staan wenken. En er was een smartelijke trek om haar mond, alsof zij inwendig schreide over weer een ver dwenen droom en nog een gouden, maar ver loren illusie. Marina stond voor het open venster van de huiskamer, die uitzag op het kleine tuintje van de villa, waarheen zij in den herfst, na verkoop van de zaak, was verhuisd. De voor jaarszon brandde op de muren. De vliegen gonsden om haar heen, en van de dakgoot sijpelde liet sneeuwwater. Zij had haar potten met afgesneden ro>cn iit den kelder gehaald om ze vcrsche aarde te geven. Ieder voorjaar was 'l haar een nieuw genoegen om dc rozen te zien uitsprui ten en groeien en uit den knop springen. liet was alsof zij als iets levends cn persoonlijks bij haar behoorden. Maar hel was zoo eigenaardig ?nct bloemen. Enkele van dcc hadden, de verhuizing goed doorslaan, anderen niet. Eenige groeiden cn waren blozend van gezondheid en leven, terwijl anderen kwijnden en het hoofd lieten hangen. Zoo was het ook met de menschen Nooit, meende Marina, had zij zoo'n harden cn droe vige» winter doorleefd als dezen, nu zij ha^r oud tehuis had verlaten. Zij voelde zich zoo vreemd in de nieuwe, koude omgeving. Zij be vroor in dc groote. mooie kamers, die nog al tijd naar dc verf rookcu. Zij kwijnde a!s een plant die met den wortel is uitgerukt cn ver plant is in kcudcn„ ongaslvrijon grond Geldzorgen ja, die had zij nu niet meer. Maar het was haar bijna alsof zij die zorgen I miste. Zij hadden haar gedachten voedsel ge geven en 'haar bloed krachtiger doen stroo men... Wanneer zij 's morgens wakker werd, was er niets dat op haar wachtte, niets dat haar zenuwgestel aandeed Zij had niets te doen dan op tc staan, het huishouden in orde te brengen en werkeloos uit.te kijken. Marina zette dc polten met rozen in dc zon en streek met haar vingers over dc aarde. Zij had gelukkig haar tuintje. Daar zou zij in gaan zaaien en planten. En de kinderen had zij in haar nabijheid, al kwamen zij zelden aan tafel. Thorvald had zijn kamer in het hadhotel, waar hij nabesteld 'vac als secretaris en in -Hij slee' i ;u en «'an even bij baar. Men vertelde dat zijn tijd geheel iQ beslag werd genon-' i gast. een donkere, kk uit Nord'and. TV- dV winkel n »n- nu\ ou i r val heel \"oi V .n: bouquelten, die .ij b' en nieuwe bad- rerVeusc weduwe d m blocmen- in ieder ge- al dc ij l na:i haar woning hadden bózo. 'd. Margot had haar knrrwr Iovii r rv.v lc? bij juffrouw Damsgaar^, de nieuwe Lerares in de muziek, die zich in het plank V had ge vestigd. Verder leidde zij haar eigen vrij vlin- derleven en was heel vee! op Fleiën bij haar vader. „Wat is er. Leif?" Marina kreeg haar zoon in 't oog, die den tuin inkwam. ..Wat zie je er somber uit. Is cr iels, Leif?" Nu zuil u eens wat zien, moeder!" -riep Leif terug. Er klonk een soort triomf in zijn slem en er was iels in zijn blik, dat zij nooit vergelen zou. Zij nam er echter verder geen notitie Yan cn hield zich bezig met haar rozen. Later be greep zij dal cr iels niocsl voorgevallen zijn, waarvan zij niets gemerkt had. Zij herinnerde zich in ieder geval een vaag voorgevoel, alsof er iets geheimzinnigs ir, hel spel was geweest. Maar zij had er toen geen gewicht aan ge hecht. Zij was er .aan gewend dat haar zoons altijd iels hadden te verbergen of haar met het een of ander verrnsttcn. Zij zag hem dien geheelen dag niet. Zij hoor de hem een paar keeren in- cn uitloopdp en hij scheen bezig te zijn het een én ander op zijn kamer op le ruimen. Toen het donker vvas had het dienstmeisje hem den trap zien afgaafi, cn de waschvrouw, die in den kelder bezig was, had opgemerkt dal hij een knapzak op zijn rug had. „Hoe het zij om half negen, toen het thee- j water hegou te zingen in dc eetkamer, kwam er een kleine jongen met een boodschap van Leif, dat hij naar oom Tobias was gegaan om tc visschc». Zij moesten niet op hem wachten, hij kwam eerst den volgenden avond thuis. Marina hoorde de boodschap rustig aan. Leif ging zoo dikwijls op Zaterdagavond naar oom Tobias om te visschen. En op Ovreplads was hij in goede handen. Zoo'n vrij leven in de lucht was beter dan het slenteren op de bad* plaats cn langs het Ivurhaus. Maar den dag daarna kwam Leif niet terug en ook den daarop volgenden dag verschcea hij niet. Bij navraag aan oom Tobias bleek het dat Leif niet op Ovreplads was geweest cn dat hij in 't geheel «iet in de buurt was ge zien. Marina werd bleek van angst en liet liet Klingc weten. In alle haast werden er overal mannen heengezonden om de geheele buurt le doorzoeken, maar er was geen spoor van' hem tc vinden. De politie werd gewaarschuwd en er werd ontdekt dat de jonge Leif Klinge uit de stede* lijke spaarbank 125 kronen had gehaald, die hij op zijn spaarbankboekje had staan, en die bij elkaar waren gekomen door vele jaren sparens en, van cadeau* in geld. Maar nerdcr was er geen spoor van hem te vinden. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1