ABOmtEMUtTSPRDS TlS" „DE EEMLANDER" PiiisramEiiraiiitiix'i^tüj FCRSTE BLAD KIEZERS VM AMERSFOORT. EITIO ?IN BEKSTtïH. 71ITÉNLAN Pi"" BINNENLAND |6e Jaargang, Wo. 274 pa post f tOO. per week (met gretis eerrekertng togen ongelukken) f 0.14. efionderlUke nummers OjQJ. Wekelljkseb bijvoegsel »D« HolUndsch* Haltmav tonder redectle ren rhtrèse Hoven) per 3 .meenden J0 eenL Wekelljkseb bUvoegsel rl^irsÜrfviHr pet 3 meenden 40 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS! VAUKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hooi INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 15 Juni 1918 dienstaAobledinRca 1—3 rcgcU f 0J0, groote letten naar plaatsruimte. Voot Kandel co bedr(|f bestaan zeer Toordeeiige bepalingen tot het herhaald advctt tccrcn In dli Blad, bij abonnement Ecne circulair^ bevattende da voorwaarden. worJi op aanvraaf toegezonden Stemt Woensdaii o Jul alleen no. 5 vin <le do lijnt op liir billet* Van week tot week. De Atlantische Oceaan draagl weer Nedcr- landschc schepen over hare onvrije golven itusschen Europa en Amerika. De Nieuv. 'Amsterdam, welke zoovele harcr passagiers op t laatste oogenblik missen moest, uade*t hare.bestemming, maar dat zij reeds in veilige wateren aaDgekomcn is, kan men niet .meer 2eggen nu de Duitsche onderzeeërs tot vlak Onder de Amrika&nschc kust opereeren. Eindelijk hebben nu iwee schepen mei graan de Amerikaansche havens verlaten met be stemming voor Nederland. Zelden zullen schepen op hun overtocht met zooveel span ning gevolgd zijn, als deze twee, die onzp ras slinkende, voorraden moeien aanvullen. Veel brengen ze nog niet maar voor korten lijd hou den wij het hougerspook weer op .'n.afstand. Ais ten minste deze graanschepen aanko men Want weliswaar is hun Vrije vaart ge waarborgd, maar wat deze waarborgen bclee- kenen, leert ons weer het gebeurde met het bospilaalschip de Koningin Regentes. Ook dit schip, dat dienst deed voor de uitwisseling der krijgsgevangenen, zou ongehinderd de overtocht kunnen maken; toch is het. naar het schijnt, getorpedeerd, liet onderzoek moge uitmaken dat dit geschied is door 'n onver geeflijke „vergissing", geen verstandig mensch kan natuurlijk in ernst gelooven aan 'n opdracht van dé Duitsche admiraliteit maar waar de dolle zeehonden op alle zeeëa losgelaten zijn, is geen schip voor dergelijke tragische „vergissingengevrijwaard, 't Ge val was te pijnlijker juist aan den vooravond van nieuwe onderhandelingen lusschen de oorlogvoerenden over het krijgsgevangenen- vraagstuk. Zelfs onze visschers - zijn niet vei lig meer voor den waanzin der zeeduivels Ten tweeden male ontmoeten de onderhan delaars elkaar in den Ilaag. En in z'n smach tend vrèöesverlangen ziet menigeen in deze ontmoeting van voorname Engclsche en Duit sche diplomaten de kiem voor mogelijke vre desbesprekingen. In de N. R. C verschenen gelijktijdig twee belangrijke stukken, roerende pleidooien voor den vrede en de terugkeer van he-t geluk der volkeren, 't "Was 'n open brief van den Belgi schen. Senator van Peborgh die hef Parlement welks zitting hij zelf wegens verblijf in België niet kon bijwonen, bezwoer ter wille van de menschheid en van België, dat doodbloedt, stappen tot den vrede tc doen Drie Ncderlnndschc Kamerleden, Drcssoi- huys, Kooien en Ruiger?, hebben 'n zelfde ver zoek tot de Nederl. regeering gericht. Zij be roepen zich op recente uitlatingen rëgec- ringspersonen in dc verschillende landen, op de steeds duidelijker zich manifcslcercnde vredesbegeertc en vragen of het oogonbhk niet gekomen is voor Nederland om als bemidde laar tot den vrede op te treden. Waarlijk, Nederland heeft V roeping, 'n heerlijke roeping ie vervullen. Geen misluk king mag de pogingen daartoe verhinderen, gtcn grimmige uitvallen van de bloeddronken strijders ze afschrikken. Hel is bijna zeker, *lat elk vredespegen, zoolang de landen gere geerd worden door mannen die liever zinnen op de vernietiging van den vijand dan op dc redding van het eigen volk. vruchteloos zal zijn 'n Beletsel mag dat echter niet zijn. 'n Plompe afwijzing van bciniddeling zou de pacifistische slroomingen in dc oorlogvoe rende landen zeker versterken. liet Duitsche offensief is na korte rust weer herval en gaat langzaam", zeer langzaam voor uit. Te langzaam om 't spoedlgen ..Dnitschen vrede"' waarschijnlijk te maken, maar toch ook ,weer met te veel succes voor de Duil- sehers om 't vrede, gelijk" dc geallieerden zich voorstellen te doen verwachten. Vier weken heeft de Tweede Kamer haar leden gegeven om den kiezer on te gaan, oi> jacht naar 'n Kamerzetel. Na .'4 Juli zullen zij weer bijeenkomen, velen mét hun doodvonnis in den zak, om nog af tc doen. wat zij thans lïefcr. liggen. Zij zullen dan voortgaan met de wijzigingen der Dist ri hu lie wet, wel kè uit voering wel niet aan Posthuma opgédrógen zal blijven. Nu reeds heeft van Bercslcijn hel gezegd, dat zijn stem voor de.voorstellen niet beleekende, dal hij nu opeens nieuwe bevoegd heden aan min. Posthuma, wiens hcleid zij destijds zoo scherp critiseerde.wilde toeken nen doch uitsluitend wijl hij wcnschte dat Poslhuma's .opvolger terstond het noodige ge reedschap zou vinden. En dc minister 7.eP zinspeelde cr op dat hij in Juli wel demissio nair zon zijn. De voorgestelde crisisrechl- spraak zal het geschokte vertrouwen van den burger herstellen en vele klachten - over on recht doen verstommen De salarisherziening voor de Rijksnmbtc-. naren is nog bijtijds binnengekomen. Maar Trettb bleef halsstarrig tegen alle pogingen tot verbeteringen; niettemin werden enkele wénschen per motie uitgesproken, zoo dc handhaving der duurletoeslagen in 1D18 en dc uitkeering van de voorloonig ingehouden 25 pCt der verhoogingen althans op Januari 1920. De zuiver en theoretische klasseindoo- ling. welke ambtenaren in kleinere ..goed- koopere?" gemeenten 20 pCt kosten kan. bleef ordanks Koster's verzet behouden. Maar wel verklaarde de Kamer zich voor toeslag voor groote gezinnen. 't Waren maar moties. Wijzigingen bij amen dement zouden het geheele -ontwerp in gevaar geb:Vu":t hebben. Allicht zal min. Treub dan ook de molles naasl zich neei leggen. Maar ook Tieub's portefeuille kan spoedig in andere handen overgaan. Ook de Eerste Kamer heeft thans het voor stel lot .drooglegging der Zuiderzee aange nomen. Politiek Overzicht De strijd om het kiesrecht in Pruisen. I. Voor de vierde maal is in het huis van afgevaardigden van den landdag van het koninkrijk Pruisen het wetsontwerp tot re geling van het kiesrecht in behandeling ge weest. In de Pruisische grondwet is bepaald, dat alle wetsontwerpen, die verandering in de. grondwet brengen, na de derde lezing Waarop in gewone omstandigheden de eind beslissing volgt, 21 dagen later op nieuw in behandeling moeten komen. Wanneer het besluit, dat dan valt, geheel gelijkluidend is met- het resultaat van de derde lezing, wordt het wetsontwerp als aengenomen be schouwd. De grondwets.chreef dus voor, dat het wetsontwerp óp nieuw aan de orde werd gesteld. Maar ook zonder dat zou met de derde lezing het werk niet afgedaan geweest zijn, want het wetsontwerp zooals het uit de derde lezing was voortgekomen, was niet afgewerkt; het bevatte een leemte, *lie het praktisch onbruikbaar maakte. De strijd om het gelijke kiesrecht in Prui sen leidt tot zonderlinge complicatiën. In de tweede lezing van het wetsontwerp is de door de regeering voorgestelde bepaling, waarin het stelsel „een man één stem'' be lichaamd was, verworpen. Dit. besluit werd in de derde lezing met 236 tegen 185 stem men genomen. Maar ook het door de com missie uitgewerkte tegenvoorstel, dat een meervoudig kiesrecht inhield (een grond stem voor allen met bijstemmen, welker aantal tot zeven kon stijgen, wanneer werd voldaan aan de eischen, die werden gesteld voor leeftijd, vermogen, bezit, aantal kinde ren, maatschappelijke positie en intellec- tueele ontwikkeling) werd verworpen met 220 tegen 1Q1 stemmen. Eindelijk werd verworpen een voorstel om het aantal bij- stemmen tot twee te beperken. Dit laatste voorstel, dat uitging van de rechtsche groep der nationaal-liberalen en bedoeld was als een bemiddelingsvoorstel, viel weinig in den smaak; het kreeg slechts 73 stemmen. De uitslag van de stemmingen aan het einde van de derde lezing was dus volko men negatief. Elke regeling omtrent de uit oefening van het kiesrecht ontbrak. Er be stond dus een leemte, waarin in ieder geval moest worden voorzien. Daartoe is dan ook de tijd benut, die moest verloo'pen voordat het wetsontwerp weer aan de orde kon ko men. Maar de wijze, waarop men dat heeft gedaan, is alweer zeer zonderling. Er is overleg gepleegd, maar uitsluitertd tusschen de tegenstanders van het gelijke kiesrecht. Dat zijn de beide conservatieve partijen (conservatieven en vrij-conservalieven) en van de nationaal-liberalen en het centrum eenige elementen, die in die partijen de minderheid vormen. Die hebben de hoof den bij elkaar gestoken en in een onder onsje eene nieuwe redactie klaar gestoofd voor een beperkt meervoudig kiesrecht. Het voorstel van die strekking, dat in de dei de lezing met groote meerderheid verworpen was, is op nieuw onderhanden genomen en in een vorm gegoten, die voor de verschil lende deelgenooten aannemelijk was. Alle andere leden zijn buiten dit overleg gehou den en ook de regeering heeft men er bui ten gelaten; het geheim is bewaard tot in den morgen van Dinsdag II Juni, toen de vierde lezing- van het kiesrechtwetsontwerp op cle agenda stond. Toen kwam het nieuwe voorstel voor de niet-ingewijden als èene verrassing uit de lucht vallen. Dit nieuwe voorstel is de vrucht van in het geheim gevoerde overleggingen, en het nadeel, dat aan die wijze van weiken is ver bonden, komt aan den dag in een leemte, die tegen de bedoeling ven de ontwerpers er in is gebleven. Het voorstel gaat uit van de gedachte, dat ex zekere categorieën van kiezers zijn, die verdienen een grooteren in vloed op den gang can zaken te kunnen uit oefenen dan door het uitbrengen van ééne voor allen gelijke stem. Daarom wordt het voorrecht van eene extra-stem verbonden vooreerst aan den leeftijd en in de tweede plaats aan de maatschappelijke positie. Wie vijftig jaren oud geworden is, heeft daar door recht verkregen op eene extra-stem bij de verkiezing van een lid der volksverte- •genwoordigintg. Wie in zijn maatschappelijk beroep in eene zelfstandige positie werk zaam is of een werkkring vervult, die hem de leiding verschaft over onder hem werk zame personen, ontleent daaraan het recht op het uitbrengen van eene extra-stem. In het debat werd de opmerking gemaakt, dat als men bijzondere verdiensten wilde erken nen door toekenning van een extra-stem bij politieke verkiezingen, daarvoor in de aller eerste plaats in aanmerking moesten komen de mannen, die in den oorlog hun leven voor de verdediging van het vaderland in de bres stellen. Door de voorstellers werd erkend, dat dit een leemte was, die niet was bedoeld. Men was bereid de fout te herstel len, maar bij ehne latere gelegenheid. Nu kwam het er op. aan het voorstel door een besluit te sanctionecren, zonder ei een tittel of jota aan te veranderen. Dit is dan ook geschied; het voorstel is aangenomen met 255 tegen 154 stemmen; nadat vooraf een voorstel onv het regeeringsartikel te herstel len met 223 tegen 188 stemmen verwor pen was. Dit stelt- den aard van dit- voorstel in het juiste licht. Het rs eene machine de guerre tegen de regeerirtg, die de invoering voor staat van. het gelijke kiesrecht in Pruisen. Niet op overleg met de regeering over den vorm, waarin aan de koninklijke boodschap, die aan de regeering opdraagt het kiesrecht te regelen i>p de<n grondslag, dat alle bur gers van den staat gelijkgerechtigd zijn, uit voering kan worden gegeven, is het gemunt, maar de" meerderheid wil haren wil opdrin gen en de regeering. treffer., die aan den wil van de Kroon uitvoering tracht te geven. De regeering heeff den handschoen, die haar werd toegeworpen, opgenomen en verklaard, dat zij zich op den grondslag van dit voor stel niet-kon plaatsen en dat het tot stand komen vart de wet op dien grondslag uitge sloten was. Do oorlog* Aan het front in het westen is de strijd weer tot rust gekomen. De laatste berichten uit Berlijn, Parijs en Londen melden over eenstemmend, dat er niets bijzonders is ge beurd. Tusschen Groot-Rusland en de Ukraini- sche republiek is. éen voorloopfg vredesver drag tot stand gekomen, waarin beide par tijen overeen komen de vijandelijkheden te. staken en zich bereid verklaren om spoedig in definitieve vredesonderhandelingen te treden. Budapest, 14 Juni. (Ilong. tel.-bur.) De besprekingen tusschen den minister-pre sident Wekerlé en de Kroatische politici, zijn gisteren voorloopig beëindigd en zullen eerst de volgende week voortgezet worden. Naar de Pesti Hirlap meldt, heeft bij de besprekingen de minister-president aan de Kroatische politici de vraag gesteld, welke hun houding is ten opzichte van de kwestie van Dalmatië en Bosnië-Herzogowina, zon der zich uit te laten, welke oplossing men op het oog heeft en welke positie de Hongaar- sche regeering in deze zaak inneemt. De Kroale'n moeten openhartig hebben verklaard, dat een oplossing van de Zuid- Slavische kwestie slechts door de vereeni- gingvan alle Zuid-Slaven inéén-Staat in het kader van 'de Hongaarsche Sléfonuskroon mogelijk is. De Kroatische politicL schijnen overigens de overtujging te hebben gekre gen, dat men ter bevoegder plaatse een defi nitieve en bevredigende oplossing der kwes tie binnen den korst mogelijken tijd wenscht. "Londen, 14 Juni, (JR.) De Daily Tele graph belicht, dot om het oorlogskabinet te ontlasten van den overstelpenden druk van het werk, besloten is een tweede kabinet op Ie richten voor de zuiver binnenlandsche aangelegenheden. Londen, 13 Juni. (R.) De correspon dent van de Yorkshire Post te Londen schrijft: Het bericht, dat weidia groote hoe veelheden petroleum verkrijgbaar zullen zijn, zal eene geruststelling zijn voor de Engel- sche eigenaren van scheper),-die een gere geld gebruik maken van de Suez-route, en wanneer de hulpbronnen van het petro- leumveld in Zuid-Perzië tot ontwikkeling zijn gekomen, zal in de behoefte van de oorlogsvloot en de handelsmarine aan olie voor stoomverwekking en voor brandstof verbruik van de machines geheel voorzien kunnen worden. In een nota van den financieelen advi seur van Egypte over de loopende begroo ting wordt medegedeeld, dat het drie jaren -geleden bij Hurghoda ontdekte nieuwe veld thans 15.000 ton ruwe olie per maand op brengt en dot ae raffinaderij te Suëz uitge breid is. De uitvoering van een in Californie ontworpen plan om de groote scheepvaart in den noordelijken Atlantischen oceaan te verzorgen, wacht slechts op het einde van den oorlog. Londen, 14 J,u n i. (REr zijn rap porten gepubliceerd van eenige der in 1916 door den Board of Trade benoemde coin- missiën met opdracht om den toestand te onderzoeken ven verschillende industrieën en bedrijven «na den oorlog met betrekking tot de internationale mededinging, met name van de textielnijverheid, cfe ijaer- en staalindustrie, het machine- ^en het elec- triciteitsbedrijf. Er worden in het algemeen aanbevolen maatregelen tot beveiliging van de Britsche industrie gedurende den tijd van reconstructie met verbod van uitvoer naar vijandelijke landen gedurende ten minste een jaer of zooveel langer als gewenscht is te achten, alsmede het leggen van een ge leidelijk verminderende surtax? on uit die landen ingevoerde goederen. K i e w, 1 4 J u n i. (\V. B.) De dagbladen publiceeren het protokol van de overeen komst tusschen de regeeringen van de Don- sche en vnn de Koebansche kozakken, met wederzijdsche erkenning van de binnerrf&nd- sche autonomie en van de landsgrenzen, met het doel, de anarchie in het gebied van Don en Koeban en in den Noordelijken Kauka- sus te bestrijden Volgens de Russk Donsche regeering voornemens ^aning op korten termijn van 10 millioeji roebel, be nevens een binnenlandsche premieleening volgens Russisch model van 100 millioen roebel uit te geven. S a i n t-P a u 1 (Minnesota), I 4 J u n i. (R.) President Wilson heeft aan Gompers, den voorzitter van den Amerikaanschen arbei dersbond; die nu hier zijne jaarvergadering houdt, een telegram gezonden, waarin hij verzoekt aan de vergadering zijne geluk- wenschen te ^reng«en met den varderla-nds- lievenden steun dien de leden van den bond verleenen aan het oorlogsprogramma van de natie. Hij zegt: Wij zien nu de bezwaren van de beslissende maanden der worsteling on der de oogen. De natie kan dat met vertrou wen doen, verzekerd dat geenc intriges van den vijand onzer eenheid kunnen verstoren, door middel'van do industrieels twisten en klasse verschillen, die hij getracht heeft aan te stoken. In deze dagen van beproeving en zelfopoffering draagt do Amerikaansche werkman nobel zijn deel van den nationafen last. In de nieuwe wore ld van vrede en vrij heid, waarvoor Amerika thans strijdt, ral zijne plaats even geëerd zijn als zijne dien sten dankbaar worden erkend. P o r ij s 14 J L- ri (Havas). Naar aan leiding van den verjaardag van de aankomst der eerste Amerikaansche troepen in Frank rijk, heft de president der Fransche republiek aan Wilson een telegram gezonden, waarin hij zijne bewondering uitdrukt voor de Ame rikaansche troepen en de hoop op een vrede, die de rechten der volken waarborgt. Wilson-zond general Pershiiig een tele gram van gelukwenschirtg. N e w-York, 14 Ju n i. (R Als voorzit ter van de vergadering van Amerikaansche arbeiders te St. Paul zond Gompers het vol gende telegram aan president Wilson, als entwoord op diens jongste telegram, waarin hij zijn waardeering voor de Amerikaansche arbeiders uitsprak. „Wij wenschen ns vast fv~'«u:- mede te deelen, de regeering van r,r~ vrij innd in dezen oorlog tot vaststelling der vrijheids beginselen, waardoor de vrede 'sschen de naties verzekerd wordt, van ganscher harte te steunen. Wij beloven trouwen steun aan den dienstplicht, totdat de vrijheid der menschheid, billijkheid en gemeenschappe lijk recht voor alle volken verzekerd zal zijn." Een telegram van Êaruch, van de commis sie voor oorlogsindustrie, geeft de hoop te kennen, dat de vergadering de zaak der ar beiders -zal dienen, „met die vaderlandslief de, welke, gij gedurende tijden van. beproe ving op zoo schitterende wijze hebt be toond". De vergadering stemde daarop met olge- meeneste mmen voor de leuze: „Wij willen den vrijheidsoorlog winnen." Londen, 14 Juni. (R.). De Times be richt uit Tokio van den 7en: Heden heeft een raad van veldmaarschalken plaats ge had, die werd bijgewoond door Fushini, Ja- mogata, Oku, Terauchi en Kamamura; ver der v/aren de r;.:r.ister van oorlog en de chef ven den generalen staf aanwezig. Men ver neemt, dat den lOen eene conferentie zal plaats hebben vnn veldmaarschalken en ad miraals der vloot. De Asahi bericht, dat de conferentie vah heden de aanneming heeft overwogen van het korpsstelsel voor het leger, overeenko mende met het Duitsche stelsel, met afschaf fing van het brigDdestelsel, en de uitbreiding van-het leger tot 25 korpsen, bestaande uit twee divisiën elk van drie regimenten. Ook worden veranderingen cvcnvo-c^ !e ci- merctolbru? von de vloot. Kameroverztch» Eerste Kamer Saiarisverhooging voor burgerlijke Rijksambtenaren. Dit ontwerp wordt zonder stemming aart genomen, nadat de heeren Verheyen en De Oijselear de Uosse-indeeling der gemeenten en toekenning van 75 pCt. der verhooging gedurende 5 jaar afgekeurd en de heer Stork met Minister Treub de aangevallen maatregelen heeft verdedigd. Laatstgenoemde verklaart, dat de Staats commissie ten aanzien van de klasse-indee- kwam aan de orde de verlenging van tïef duur van den dienstplicht bij den landstorm cn het langer in dienst houden van diensb plichtigen bij den landweer en ingefijfden bij de militie. De heer- Vliegen protesteert togen Ha niet-uitvoering van de motie-Ter Laan inaake de landweeroefeningen. De ontwerpen werden zonder hoofdelijk* stemming aangenomen, evenals het buitan gewoon oorlogskrediet tot verhooging var d enbijslag voor do landmacht en staatszorg voor de paardenfokkerij. Nadat nog zonder stemming zijn aangervo* men o.a. de ontworpen betreffende ontgin ning van steenzout -bij Buursesubsidie voor de stichting van een proefveevoeder- fabriek; wijziging der wet betreffende het slachten van paarden, runderen, schapen'1 en varkensaanvulling en wijziging van do schepenuitvoerwet; en steun \oo: ae be reiding van siikstolhoudende meststoffen wordt de vergadering verdaagd tot Ding dag 16 Juli half drie. Berichten Aan de Staatscourant van gisteren ontlcenen wij nog de volgende Kon. b \.i ten: benoemd tot lid van den Voogdijraad 'o Middelburg mr. B. J. H. van Bl&ricum bti - tonrechter te Hulst, wonende aldaar, t aan AI. J. Heuff, op zijn verzoek, met in gang van 20 Juni, eervol ontslag verrèervo uit zijn betrekking van kantonrecnter-p5-rats. vervanger in het -kanton Gulpen. oivi-?r dan lobe tuigrrug voor de als zoodanig Pel zen diensten; met ingang van TO Juni aan J. Weynva te Den Hekier op zijn verzoek eervol ónUlog verleend als marhinrst-motordrijver Ie kl. j de Visscherij-inspeclie; J. de Willigen, adjunct-inspecteur derrii- recte bel&stingen, invoerrechten en accijn zen ter inspectie der directe 'belastingen va Rotterdam 3e afd., met ingang van 1 jVi 1018 als zoodanig b^poemd aan de inspetca der directe belastingen, invoerrechte., er accijnzen te Arnhem 2e aideeiing; G. B. van Anken Bzn., referendaris bij het departement van Koloniën op zijr ree zoek met ingang van I Juli 1018 eervol uit 's lands dienst ontslagen, onder dankbetui ging voor de door hem gedurende eer. tijd perk van 50 jaren aan den lande bev/ez>r» diensten; de O.-I. ambtenaar met verlof hier 4e iac. ld K. P. Th. Berkhout, werktuigkundige inge nieur, laatstelijk adjunct-chef bij de 3e af- d-eelirvg van den dienst der Stanfsspóorv. j- gen' op Java, met ingang van 15 Juni 1018 eervol ontheven van de tijdelijke waarne ming der werkzaamheden van gecommit teerde in Nederland van het stoomwezen m Ned.-lndië en de ingenieur der Ie kl. voor het stoomwezen W. Veenhoven, Koofu van het 6e district te Groningen, met ingwr.g van dienzelfden datum tijdelijk met de aar- neming van dro werkzaamheden belast. De Kamerverkiezingen De „Voorhoede" heeft uitgeteld, dat het aantal politieke partijen bij de verkiezingen ge bracht is op niet minder don 32. Er komen 461 verschillende candidaten voor de honderd zetels op de lijsten voor en wel in de navolgende aantallen over de par tijen verdeeld: S. D. A. P. 74 randidaten, Katholieken 71. Vrii-Liberalen 56, linie-Liberalen 45, Vrij zinnig-Democraten 20. Economische Bond 28, Anti-Revolutionairen 28, Christ.-Histovi- schen 20, Algem. Staatspartij 15. Verb, tot Democratiseering der Weermacht 11, Plat- telaadsportij 11, Middenstandspartij 10 Po- litiepartii O, Bond van Christen-Socialisten. 0. Neutrale Partij (Artisten) 6, S. D. P. 6, Unionisten Liga 6, Christelijk Sociale Partij 5, S. P. 4, Nationale Koloniale Partij o, Christen-Democraten 2, Steatk. Geref. Par tij 2, Nat. Bond v. Protest, kiezers T, Oud- Gereformeerden 1, Alg. Vrijzinnige Partij T, Amsterdamsche Politie en Brandweer 1, Syn thetische partij (Groningen) I, Volkspartij (Dordrecht) 1, Groep Stoffels (Amsterdam)' 1, Groep-Van der Zwaag (Leeuwarden) \f Groep Kuiper (Leeuwarden) T. Vergtmnirsg-* houders (Leeuwarden) 1. Staatscommissie Stork. Het ling maatregelen zal trachten Ie vinden om Algemeen Comité uit de Bonden van Over- tegemoet te komen aan de bezwaren van j heidspersoneel, aangesloten- bij het Neder* a:i -,J - verplaat- amb'enaien, die aan veelvuldige sing blootstaan. De "*M i n i s t e r verklaart tijdens zijn be toog dal een nieuwe Staatsleening onvermij delijk is. De motie-Reekers, den wensch uitspre kende dat de salarissen ven de griffie-amb tenaren der Eerste Kamer gelijk zullen wor den gesteld aan diejran ambtenaren ter grif-. landsch Verbond van Vakverenigingen (A'. C O. P.) heeit op daarthoe strekk(>fKle uit* rioodiging, een onderhoud geéad met eeni ge leden der Staatscommissi'*-Scork, ter na dere bespreking van de-bezwaren an het Comité tegen het rapport dezer Staatscom missie, zooals ze zijn neergelegd in het aan haar gericht adres van 13 Mei I.L j- Hoewel bij dit onderhoud tie yertegen* fie von de Tweede Kamer, zal op een naderwoordigers der staatscommissie geen be te bepalen dag worden behandeld. j paalde toezeggingen konden doen, werd toch' Een aantal kieine ontwerpen werden zon-vvel de indruk verkregen, dat zoowel de der stemming aangenomen, o.a. het huiten- staatscommissie aks de regeering ioegonse- gewoon ^Jarinekrediet, wijziging en aanvul-1 jijk zullen blijken te zijn voor billijke be* line der Loodspensioenwet IÖ05, salaris- zwaren. De door het comité in overweging verhooging der militairen bij zee- en land- j gegeven revisie-termijn, zoowei wat betreft macht in Nederland en Indië. i de .indeeling der salarisschalen als de plaat- Zonder stemming worden voorts aange- sing der gemeenten in een bepauiae stand- nomen de nadere voorzieningen betreffende plaatsgroep, in dier voege, uat toe I Januari het toezicht op hier te lande geïnterneerde 1919 .ehrziaoing met terugwerkende kracht krijgsgevangenen en de regeling van hettot I Januari 1018 mogelijk ztjr., r.t- archiefwezen. rnoette tijdens de conferentie zoo weinig Nadat ook de voorziening in den woning-1 bezwaar, dat medewerking der staatscom* nood zonder stemming is aangenomen,1 missie ia jfeze verwacht mag worden, ter«

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1