IBQNIEMENTSPRUS Z* rï >Z tZ P8iiso[Himi!mitizU:~;ïï KIEZERS VAN AMERSFOORT. ELTIO VAN BEHESTEVH. B Üi TEN L AND™ "binnenland^ FEU8LLETO&3. „DE EEMLANDER" Stemt Woensdag 3 Jnli alleen Wie heelt nw voorkeur? Het nest verstoord 16© Jaarpang, No. 276 pa post f U00. pet week imel gr.U. serzekerlog tegen ongelukken) f 0.14. itzonderUlke nummert f 005 Wekelllkseh bijvoegsel »D. HolUndscb* HaUmav* tonder redeetie nn Thtttse Hoven) pet 5 meenden 50 eent Wekelijksek bUvoegiel •ÏTere/drevuee per 3 meenden 60 eent. AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURO UITGEVERSi VALKHOFF 6 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoek uTuccHT.ehi.tit. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 18 Juni 1918 dlensuenbledingen 1-5 regels f 0J0. gtoole ItHen neer plaetsrulmte Voot handel en bedrijf bestaan leer voordeelige bepalingen lui hel herhaald tdvco tceren In dit Blad, b(J aboonement Een» circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op eanvraag toegetonden. no. 5 thu ile lijst op Üw billet. Wij hebben onze stemkaart thuis gekregen Welk 'n verschil bij vroeger f Toen standen er hoogstens 4 of 5 namen opthans 162. Zoek ze maar uit f En van die 162 mag er maar één gestemd worden, 't Zal voor menigeen een toer zijn den juisten man fe vinden. In onzen kies kring staat hij no. 5 van de 4de lijst. Al hebben de kiezers dus meer moeite, er is voor hen aap het nieuwe stelsel ook 'n groot voordeel verbonden. Vroeger waren zij aangewezen op één persoon. Had hun partij meneer A. gesteld, dan moesten zij stemmen op meneer A., ook al hadden zij zelve veel liever B. gehad. Was hun partij gedwongen geweest sa men te werken en den candidaat van 'n andere partij over te nemen, dan moest men zelfs stemmen op iemand, voor wien men eigenlijk heelemaa! niets gevoelde. Voortaan heeft men vrije keuze. Men kan altijd iemand van z'n eigen kleur vinden. Ja, men heeft zelfs keuze uit 'n heele reeks partijgenooten. De partijbesturen zien wel graag dat men no. 1 stemt en in sommige partijen wordt af wijking van dit advies als 'n zware politieke zonde beschouwd (zoo b.v. bij de r.-kath. en soc.-dem.), maar bij de vrijz.Klem. b.v. gaat het democratischer toe. Daar is geen dwang om no. 1 te kiezen. Men bepaalt zelf z'n voorkeur. Al hebben de eerste nummers 'n belangrijken voorsprong, de laatste behoe ven nog niet figurant te blijven. Wie 'n onderwijsman wenscht, vindt de namen van Ketelaar, Klaas de Vries, Her man Snijders. Wie vóór alles een vrouw in de Kamer wil, kiest Aletta Jacobs. Wie 'n specialiteit op het gebied van Volkshuisvesting zoekt, stemt mr. Rooden- burg. Wie 'n werkmanscandidaat begeert, kan geen beteren vinden dan Piet Nolting. Wie 'n jurist wenscht, vindt er in mr. Lim burg een van de allereerste kracht. Wij zouden deze allen gaarne in de Ka- mer zien en wij hop.en dat er op de 4e lijst zoovetri^ernmen uitgebracht worden, dat zij allen'ri zetel kunnen toegewezen krijgen. Maar nu de kiezer slechts voor één naom het hokje mag zwart maken en wij dus 'n voorkeur moeten uitspreken, nemen wij no. 5 Jhr. Elijo van Beresteyn. den kampioen voor een goede levensmidde- lenpolitiek. 'n Man als Van Beresteyn is in de Kamer, vooral nu het levensmiddelenvraagstuk alle andere, ja we mogen wel zeggen, de toe komst van Nederland beheerscht, onmis baar. Dat hij gekozen wordt, is niet z ij n doch ons belang. Zijn verkiezing is door de plaats, welke hij op de candidatenlijst zijner partij in neemt, niet voldoende gewaarborgd. Hij staat daar no. 5. Dat beteekent dus, dat er op die lijst ongev. 70.000 stemmen uitgebr. moeten worden om 5 zetels toegewezen te krijgen. Niemand kan thans weten hoe sterk de partijen zijn en wij kunnen er niet zoo maar op vertrouwen dat de lijst der vriiz.- dem. 70.000 stemmen verwerven zal. Om zekerheid van V*. Beresteyn's ver kiezing te krijgen, moeien, de kiezers dus? zorgen, dat hij, onafhankelijk van de over schotten der voor hem staande candidaten, den kiesdeeler, d.i. 4- 14.000 stemmen be- haalt^ Daarom adviseeren wij uitsluitend te stemmen op Van Beresteyn. Alléén op Van Beresteyn. Want wie op meer candidaten stemt, maakt z'n biljet on geldig. De verkiezing van Ketelaar,, Lim burg en Aletta Jacobs zal hierdoor niet in gevaar gebracht worden. Hun goede plaats maakt hun verkiezing vrijwel zeker. Boven dien zullen alle stemmen die Van Beresteyn eventueel boven den kiesdeeler behaalt, weer aan hen ten goede komen. $temt dus Van Beresteyn. Politiek Overzicht Oostenrijk's strijd aan het front en in het binnenland. I. Terwijl in het Westen de strijd voorloopig weer tot rust is gekomen, is hij aan het Italiaanscbe gevechtsfront met nieuwe woe de ontbrand. Sedert den vroegen morgen van 15 Juni hebben de Oostenrijkers daar den sfrijd weer geopend na een rustpoos van verscheidene maanden. Onverwacht is deze hervatting van den strijd niet gekomen. De Milaneesche Coniere della Sera drukte de in Italië overal verspreide meening uit, door op een van de eerste dagen van Juni te zeg gen: „In onze liniën heerscht algemeen het gevoel, dat groote gebeurtenissen op til zijn. In de voorste Oostenrijksche liniën heerscht eene verwonderlijke rust, men kan zelfs zeggen eene onnatuurlijke rust. Nooit was de vijand zoozeeT als thans er op uit om zijne bewegingen te verheimelijken. Al zijne troepenverplaatsingen en materieel- transporten worden gedurende den nacht uitgevoerd. Bii dag is het front als uitgestor ven." Wie van de beide partijen den stoot zou geven tot de „groote gebeurtenissen", die men voorzag, werd hier niet aangeroerd; er werd alleen geconstateerd, dat de strijdtem- peratuur in het Zuidwesten een zoo hoogen graad had bereikt, dat het uitbreken van de vlammen spoedig kon worden verwacht. Nu is de uitbarsting gëkomen; de Oostenrij kers ziin den aanval begonnen. Uit de gis teren opgenomen berichten blijkt, dat men ook aan de andere zijde zich gereed maakte tot den strijd. De aanvallende Oostenrijkers zijn hunne tegenstanders voor geweest; maar zij hebben door de kracht, waai mee hun tegenstand werd geboden, ondervon den, dat zij met een vijand te doen hadden, di-e niet uit een zoete rust werd opgeschrikt maar gereed stond den slag op te vangen. Over de uitkomst van dezen strijd is het be ter voorshands geene voorspellingen te doen. Men zou anders gevaar loopen te ver vallen in de fout van den Italraanschen mi nister-president, die in de eerste mededee- ling welke hij aan de Kamer deed over de pas begonnen strijd, reeds dadelijk consta teerde, dat de eerste uitwerking, die ge woonlijk volgt op plotseling aanvallen, is uit gebleven. Dat geeft een onjuist denkbeeld van den loop van dezen strijd, waarvan men moet afwachten hoe hij zich verder zal ont wikkelen om er een oordeel over te kunnen vellen. Wat voor het oogenblik het meest opmer kelijke is in dezen strijd, is de tegenstelling, die hij levert met wat de regeerings- en par- lementskringen in Weenen te zien geven. Er is een merkwaardig contrast tusschen hel kloek en eendrachtig handelen van het 1c- gerbevel en de aan zijne schikkingen ge hoorzamende troepen en het hopelooze ge tob in de kringen van regeering en parle ment, dat den oppervlakkigen waarnemer den indruk geeft alsor de regeeringsmachine red deloos moet vastloopen. Veertien dagen ge leden hebben wij de aandacht gevestigd op het geharrewar tusschen de in het huis van afgevaardigden van den Oostenrijk- schen rijksraad vertegenwoordigde partijen onderling en tusschen die partijen en de re geering, dat den indruk^geeft alsof in dien tak van de Volksvertegenwoordiging het be wustzijn geheel zoek is van de ernstige plich ten, die de moeielijke omstandigheden, waar in het land aan het einde van het vierde oorlogsjaar verkeert, haar opleggen. Een paar dagen vooï* den 7en Mei, den dag waarop de rijksraad zijne zittingen zou her vatten, is een besluit verschenen, waardoor dc regeering gemachtigd werd den rijksraad te verdagen. De reden voor dit verdagings- besluit was, dat de regeering tot de overtui ging was gekomen, dat zij met het parlement in zijn tegenwoordigen toestand geen posi tieven arbeid kon verrichten. Er was voor deze verdaging een termijn gesteld; zij zou duren tot 18 Juni. Die datum was te. beschouwen als de uiterste termijn, waarop aan den rijksraad nog een voldoen de arbeidstijd bleef om vóór 1^ Juli, wan neer de nu loopende credietwet ophoudt te gelden, een nieuwe credietwet te votceren en dus langs parlementairen weg in den „Staatsnotwendigkciten de noodzakelijke behoeften van den staat, te voorzien. Sedert zijn er aanhoudend overleggingen gevoerd door de regeering met de betrok ken partijen, die ten doel hadden het huis van afgevaardigden te maken tot eene ver gadering in staat om het werk te doen, waar toe zij geroepen is. Tot werken bekwaam zou in dit geval beteekenen, dat de „Staatsnot- wendigkeiten" aan de regeering" worden toe* gestaan, en dat, als door de oppositie storen de incidenten mochten worden verwekt, daaraan met den vereischten nadruk de kop zou worden ingedrukt. Daarop stelde de re geering hoogen prijs. Voor het voldoen aan den laatsten eisch stond de kans niet on gunstig. De Czechen en de met hen verbon den Slovenen waren, al bleven zii in hunne onverzoenlijke oppositie volharden, toch niet ongezind om daarbij de parlementaire vor men in acht te nemeiv en de obstructie-ge dachte te laten varen. Ook voor het toestaan van de „Staatsnotwendigkeiten" scheen het aanvankelijk niet ónmogelijk een -weg te vinden. Er werd getracht daarvoor samen werking te zoeken tusschen eenige partijen, die te zamen de meerderheid der stemmen konden uitbrengen. Met de Duitsche par tijen werd de regeering het vrij spoedig eens, en onderhendelingen werden aange knoopt tusschen de regeering en de Polen eenerzijds en de Polen en de Duitschers an derzijds, die uitzicht gaven, dat zij zouden slagen. Maar men heeft zich te vroeg ver blijd; er is een kink in den kabel gekomen. Heden is het de 18e Juni, maar de rijks raad is niet bijeengeroepen en of dat nog vóór 1 Juli zal gebeuren, is geheel onzeker. -o corlog. De strijd aan het Italiaanscbe front gaat voort, zonder voorshands nog een beslis send karakter aan te nemen. Er zijn twee verschillende strijdfrontephet eene in het hooggebergte aan beide zijden van de Bren- ta, het andere-can de Piave. Uit hei gebergte trachten de Oostenrijkers zich een weg te banen naar de vlakte; aan de Piave zijn zij op den rechteroever overgegaan en trachten daar hun bezit uit te breiden. In de Italiaanscbe Kamer heeft minister-. president Orlando zich vertrouwen over den toestond uitgelaten en de verwachting uitgedrukt, dat binnen weinige dogen de Oostenrijksche aanval zou zijn afgewend. De Kamer heeft de credietwet aangeno men, die haar ter goedkeuring was voorge legd en heeft daarna hare zittingen weer voor onbepaalden tijd verdaagd. Londen, 17 Juni. (R.). De Morning Post schrijft, dat de aankomst van troepen uit Amerika gedurende de laatste paar da gen alle vorige records in de schaduw heeft gesteld. Sedert Paschen is het trans-Atlan tische verkeer gestadig toegenomen, maar het lijkt onwaarschijnlijk, dat de schitteren de prestaties, thans verwezenlijkt, nog ver beterd kunnen worden. In de afgeloopen week kwam in een oor logshaven schip na schip van de groote af metingen vol Amerikaansche troepën en materiaal aan, die snel eh ordelijk per trein aanstonds naard e plaats van bestemming v. erden vervoerd. Z r i c h, 17 Juni. (Havas). Al blijven de officieele berichten uit Duitschland over den stand van het gewas tamelijk optimis tisch luiden, zoo kunnen toch de Duitschers, die vrijuit durven spreken, hun vrees niet verhelen, dat er in 1918—1019 een ware hongersnood zal uitbreken. Aan den eenen kant kon de landbouw slechts over zeer weinig mest, vooral kali, en over weinig arbeidskrachten beschikken, aan den anderen kant heeft de droogte, die in Mei heerschte, ernstige gevolgen gehad. In Zuid-Duitschland klaagt men bitter over de weersgesteldheid, in Brandenburg praat merv van een ramp, die te wachten staat. Tn Oost-Pruisen heeft de late sneeuw het gewas sterk aangetast, voor de droogte hot kwaad nog kwam verergeren. Van de graangewassen heeft de gerst het minst geleden. Er zijn weinig haver en an dere voermiddelen. Het stroo zal minstens even schaarsch zijn, ondanks de beweringen van het tegendeel in de pers, als het vorige jaar. Wat de groenten aangaat, luidt het eenige stellige bericht, dat zij moeilijk te verkrijgen zijn in Zuid-Duitschland. De Duitsche studenten aan de landbcuw- afdeeling van de polytechnische school ont vangen berichten van hun ouders, die alle even ongunstig luiden, en kunnen hun on gerustheid voor hun leeraren en makkers niet verbergen. De staat van den oogst is zeer slecht in Bohemen, Galicië en Moravië, en zeer pover in Oostenrijk, uitgezonderd in-de streek van de Alpen, waar meer regen is gevallen. Londen, 17 Juni. (R.). Aan de Daily Mail wordt uit New-Xork bericht: Het op treden van Peru, dot beslag legde op de zes te Callao geinterneerde Duitsche schepen, wordt hier beschouwd als het eerste prncti- sche resultaat voor de geallieerden van den duikbootoverval op de kust van den Atlanti- schen Oceaan. Men wijst er op, dat de in beslag genomen schepen, waaronder drie groote passagiersschepen, van ometelijk meer waarde voor de geallieerden zijn dan de door de duikbooten tot zinken gebrachte vaartuigen. Het optreden van Peru vestigt de aan dacht op Chili, dat 75 Duitsche schepen in zijn havens heeft liggen. Telegrammen uit Washington doen verwachten, dat Chili het voorbeeld van Peru spoedig zal volgen. Sofia, 16 Juni. (W. B.) Minister-pre sident Radoslawow heeft den koning de ontslagaanvrage van het kabinet aangebo den. De koning heeft dit aangenomen en heeft de ministers opgedragen in functie te blijven, totdat een nieuw kabinet zal zijn samengesteld. Kiew, 16 Juni. {W. B.) Tusschen Bul garije en de Ukraine ontwikkelen zich' Vriendschappelijke betrekkingen. Een cezani van de Ukraine in Sofia zal spoedig be noemd worden. Kiew, 16 Ju n i. (W. B.) De deskundige van de Groot-Russische vcedesdelegatie Schabunewitsch is naar Petersburg vertrok ken met de opdracht de post-, telegraaf- er* spoorwegverbinding Petersburg Kiew ten spoedigste weer in te richten. Met hetzelfde doel zijn spoorwegvertegenwoordigers naar Kiew onderweg. P a r ij s-, 17 Juni. (Havas). Uit Bern wordt 8an de Temps bericht: De Turkscho leening, waarvoor de in schrijving den 31en Mei gesloten is, is mis lukt. De in het buitenland Verkregen inschrij vingen meetellende, is Ier nauwernood een totaal van 12 millioen Tmksche ponden be reikt, hetgeen belangrijk heneden de ofli- cieele verwachtingen blijft, die op 30 mil lioen hadden gerekend. Di- Staatscourant van 17 Juni beval o. r. de volgende Kon. besluiten: niet ingang van 15 .Tuni Ifl'iS benoemd tut burgerlijk ambtenaar in lijdi lijken dienst bij dc artillerie-inrichtingen P. Been, 1'. C. Jon- gebreur en L. J. IIalleman;* de ritmeester P TI. B. Ikermnk van het l«fe regiment huzaren, ter znkou van lijdelijke on gesteldheid, op noTrnclivi'rU gevUld benoemd tot officier m jüslhio bij de -rechtbank te Haarlem iv. \Y. II. 'loijer thans j idem te Almelo; lot notaris te Terncimvi 1 1 CallcmeJs, j candidaat-notaris te Middelburg; Int idem tc TJssc A. van Pelt, candidaat l. Ifecmstoöc onder intrekking der benoeming van mr. .f. I P. v. (1. Brink te Alblnss-ïrdnro lot notaris tc Lisse; benoemd tot lector in de faculteit der genees kunde aan dc Rijks Universiteit te Groningen S Keiser, arts, thans conservator bij het psychiatrisch laboratorium aldaar; op verzoek eervol ontslagen D TIti'-b. !in.£, lccraar aan de R. It B. S. te Slecnwijk. met ingang'van 1 Augustus nan L. Hofstr« te Noordwoldc op zijn verzoek eervol out* slag verleend als leeraar aan de Rijksriet» vlechtschool te Noordwolde met ingang van 10 Juni aan mr. dr. A. ft G. M. van Rijckevorsel te 's-Hcrtogenbosch op zijn verzoek ervol ontslag verleend olf voorzitter der Rentecommissie in het dis* trict 's-Hertogenbosch en is als zoodanig benoemd mr. J. H. M. van. der Grinten» plaatsvervangend voorzitter van den Raad van Beroep voor de Ongevallenverzekering te 's-Hertogcnbosch benoemd tot leeraar aan de R. H. B. S. te Leeuwar den, J. G. van 'den Corput, thans tijdelijk leeraar aan die school; tot leeraar aan de R. H. B. S. te 's-Hcrfo- genbosch, H. Versteeg, thans tijdelijk leeraar ann die school voor het tijdvak van 1 September 191C tot en met 31 Augustus 1919 aan de R. H, B. S. te Leeuworden tot leerares, mej. H, van Gelderentot leeraren J. D. Dorgelo en P. A. J. H. Gerversmann, allen thans tijdelijk werkzaam aan die school met ingang van 1 September, benoemd1 aan de R. H. B. S. te Den Heldertot leera res mej. N. Ranneften tot leeraar C. W. Pape en dr. M. van Leeuwen, allen thans tijdelijk aan die school .werkzaam voor het tijdvak von 1 September 1918 tot en met 31 Augustus 1919 benoemd (of leerares aan de R. H. B. S. te Amersfoort, mej. A. van Hnlteren, tijdelijk leerares aan die school benoemd tot adjunct-commies bii het be stuur van den post chèque en girodienst met ingang van 75 Juni 1918, J. A. A. Blank* Wie 'n twistvuur aanblaast, moet zich niet beklagen, als de vonken hem in de oogen vliegen. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uil het Noorsch door A. M. van der Linden—van Eden. Opeens veranderde zij in een zomervogel, die naar boven steeg altijd hoogcr in den doorschijnenden aether. Het was alsof de mu ziek der sferen om haar heen ruischte, én haar op haar golven naar het riik der zalig heid droeg door een lichte zefierlcoelte voort gedreven. Maar tegelijk daa rmec verscheen een grove, gebalde vuist dreigend in dezen van licht straJendcn dnmpkri Deze dro ïg steeds dichter op haar aan nt zij met een ruwen veeg al den zonni" -.•him van haar weg streek. Ifct licht werd uilgeblu.schl; langzaam, lang zaam gleed zij weg in liet donker van den af grond ka^arina on^waa^^c tl°or een beweging in dc^ ,,Ben jij het, Margol? v. g zij in dc duis- ternis. «Ja, moeder", klonk het met een zucht. 1 „Het is voorbij, alles is voorbij." fluisterde Margot na een pogenblik stilte. „Ik heb een brief ontvangen. Hij is niet zeker \an zijn ge voelens, schrijft hij. Hij is vertrokken. Deze brief was zijn laalst vaarwel Margot was op de leuning van haar moe ders stoel gaan zitten en schreide met haar gelaat tegen moeders schouder aan. „Arme Margot. arm kind!" trachtte haar moeder haar te troosten terwijl zij haar over het zijdeachtige haar streek. „Hield je zooveel van hem, Margot?" „Van hem houden van hem houden och, wat zal ik zeggen moeder," zei Margot. Zij stond op en droogde haar tranen met haar zakdoek. „Ik dacht dat ik van hem zou gaan houden en ik had mij die gedachte eigen gemaakt. Maar het echte was het ten slotte evenmin met hem als met al de anderen. Het is al leen maar zoo wonderlijk dat het altijd zoo is, wanneer het zoover koml.'' Margot bleef bij het raam staan en zag uit in den met sterren bezaaiden, onpeilbarcn zomeravondhemel. „Bekommer cr u" niet over, moeder." zei ze opeens op asten toon. „Ik bon volstrekt niet verslagen. Een man Zal ik wel krijgen wan neer het er op aan komt Ziezoo, nu breek ik zelve de verloving af 1" Zij scheurde den brief kleine stukjes en wierp de snippers in de kachel. „U moet vanavond niet op mij wachten, moeder. Ik ga naar'Flöien" en tegelijk was zij verdwenen. XV. Binnen In de huiskamer snorde de naai machine onder Marina's handen, lerwijl de 4 i najaarsregen met groote druppels logen de vensters kletterde. Het was echt Octoberwcer, met jagende wolken en hevige regenbuien van uit zee, en nu en dan een verblindenden zonnestraal, uit een even blauwen hemel. Marina zat in gedachten verzonken over een byïcf die vóór haar lag Juist als met het weer in April of October, ging het met haar stem ming tusschen licht en duisternis, tusschen glimlach en traan. Zoo ook w&s het levenslot der kinderen; niemand wist wat het volgende oogenblik kon brengen. Er. was geen maat staf, wannaar zii zich konden richten, niets waaraan zij zich konden vaslhnuden. Afles hing af van toevallige omstandigheden al les was slechts als ccn damp, die nu dezen, dan weer dien kant uit woei er. zich ten slotle in het niet oploste. De ruwe, ccnigszins stugge handdoek gleed onder de naald der naaimachine voort, onder den druk harcr vingers. Haar overpeinzingen waren niet vrij van het besef van eigen schuld. Had men het recht kinderen ter wereld Ie brengen, wanmTer men niet zoolang mogelijk volhield over hen te waken? Was het niet haar plicht geweest haar eigen geluk op te of feren aan dot der kinderen? Was het geen zuiver egoïsme geweest dat zii de ketenen van haar huwelijk had verbroken? En toch gevoelde zij dat zij goed gehandeld had of dat zij in ieder geval nooit anders had kunnen handelen. Zij had getracht het eenige juiste te doen; zij had beproefd haar eigen ziel te redden. Maar het onloochenbare feit dat zij afgewe ken was van den breeden en vciliqen, burger lijken weg stond met vemlcMerende werke lijkheid vóór haar. Het berouw ontnam haar alle veerkracht, wanneer zij 's nachts wakker lag en zij gevoelde zicli^lds cen gejaagd en bang dier. En in de crgsle uuen van angst zag zii de kinderen vóór "ïch slaan mei uitgestrekte armen cfl wild opengesperde oogon, alsof zij haar iets verweten. Er werd aan dc deur geklopt „Binr.cn". ITet was alsof zij uil een nevel van verre overpeinzingen werd gewekt. Tiet was Thorvalds lacge gestalte die vóór haar stond. ,.Dc deur stond open." zei hij Ik wou zoo graag eens met u pralen, moeder!'' „Ga zitten, mijn jongen!" zei zijn moeder op hartelijker! toon. Jk ben blii dat ic komt, ik heb nieuws voor ie, een brief van Leif. En, Thorvald. het schijnt werkelijk of -hij nu op weg is om aan het werk le komen. Ilii is zoo ongedurig. Ik ben zoo gelukkig eindelijk eens een lichtpuntje te zien. Luister maar eens." „Waar komt de brief vandaan?"' vroeg T1) or va ld. ..Van La Esquina, diclit bii de Rosario. Zijn laatste brief was ook van Argentinië. Zij nam den brief op en las: Lieve moeder! Ik heb de zee er aan gegeven en bevind mij een stuk in het land, bij ccn hacicndero, dat wil zeggen, bij ccn rijken, grondbezitter, die in de krant van Rosario adverteerde om een jongen, geschikten man van goede familie, om toezicht le houden en te helpen op het kantoor. Ik meldde mij aan en werd-dadelijk aangenomen, toen hij hoorde dat ik een Noor was dit is hier een aanbeveling. Ik ben nu halve dagen op het kantoor en de andere helft van den dag zit ik te paard. \Jk heb kans om inspreteur te worden over een deel van de be zitting, wat zooveel wil zeggen als \uogd over l I TIedcmarken bij ons. en iemand kan hier wc* kcnlang over Pampa's rijden zonder tc bc* j merken dat hij iels vooruitkomt „Och moeder, dat is niet waar," viel Thor* I va ld haar in dc rede. „Voogd of schout van Hèdcmarken, zegt hij. Eerstdaags wo^dt hij nog uitgeroepen tot generaal of keizer!" Het werd zijn moeder opeens zoo vreemd# Hel w as niet bij haar opgekomen dat het alle* j slechts een verzinsel zou kunnen zijn, om haar zand in de oogen tc strooien. ,,Nu ja, hij zal wel wat overdrijven," gaf zij toe. „Leif had altijd een rijke fantasie. Maar hij schijnt toch werkelijk bij den een of ander, op ccn kantoor te zijn en uitzicht op bevorde ring le J)cbben." Ik vind het treurig, moeder ThorvaM stond zich bij dc kachel te warmen „2u'.k een leven steeds op den rug van een paard, ïle' is zoo ontzettend rrii.v; het doet denk Mi' ,:an dc dikke horloge-kettingen over het vcri en <fe zware ringen aan de vingers der Noord* Amerikanen. Het staal gelijk met af le dalen tot dc heffe des volks, in den nederigste^ kamp om liet dagclijksch brood. Vader *al woedend zijn als hij 't verneemt!" Woedend omdat do jongen iels uitvoert, ii piaats van rond te slenteren ois een doeniet? Veen Thorvald!" Marina zag bedroefd op va^ ham machine. (Wordt vervolgd.^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1