AMERSFOORTSCH DAGBL wssfiiiiramiüi.ï.'-r.füS KIEZERS VAN AMERSFOORT. EITIO VAN BUSTER "buitenland „DE EEMLANDER" BINNENLAND Het nest verstoord Stemt Woensdag 3 Jul alleen FEUILLETON. |6e Jaargang, No. 277 iDMIUtlKUTCDDIIC P" m"n<len ,oor Am"» HUMtmtnldflllo toon r tjo. id»» i™» pa poll t 2X0. per week (met greti» reretkerlnj tsgen ongelukken) f 0.14, tfionderHJke nummer* 0JJ5. Wdceiykscb bijvoegsel *D« Holbtndscfw HmUvwuw (oodef redactie van Thêr&st Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekclljkach bijvoegsel mWtxtlditvuf per 3 maanden 60 cent. HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURO UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik utkichtichkitk. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Woensdag 19 Juni 1818 dieostjiobiedingen I—5 regels f 0.50, groote lutrci naar plutorulmtc Vooi handel en btdflll beateaa leer roordeellge bepalingen tol hel herhaald «Jver» teeren In dit Blad, b(| abonnement Eene drculair^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toege tonden. no. v -•»" fd !'i*t op Tw l»illet. Politiek Overzicht Oostenrijk's strijd aan het front en in het binnenland. li. De goede verwachtingen, die men had van de tusschen de Polen en de Duitsche partij en aangeknoopte overleggingen om. het tot «tand komen van eene tot werken gezinde meerderheid in het huis van afgevaardigden van den rijksraad te verzekeren, zijn wreed verstoord door een besluit, dat den lOen Juni te Krakau door de parlementaire com missie van de Poolsche rijksraadclub geno men werd. Dit besluit luidde: 1. Het presidium wordt gemachtigd onder- nandelingen aan te knoopèn met de parle mentaire groepen, die afdoende waarborgen bieden tegen den aanslag op de ondeelbaar heid van Galicfë en de bescherming der van de Russische heerschappij bevrijde gebieden den tegen annexatie-plannen en de vervul ling van alle door de Poolsche club aan de regeering gestelde gebiedseischen zouden -.verzekeren. 2. In aanmerking nemende, dat het kabi net-von Seidler tegenover de Poolsche kwestie een direct vijandige houding heeft ingenomen;! dat het sedert het begin van zijn arbeid, in weerwil dat jie Poolsche club drie maal de aanneming van de begrooting in Jen rijksraad mogelijk heeft gemaakt, on danks uitdrukkelijke toezeggingen niet eens Je uit de plicht van den staat tegenover de staatsburgers voortvloeiende eischen van de Poolsche club heeft vervuld; dat het op krasse wijze de grondslagen van de handha ving van den vrede tusschen de nationali teiten gedurende den oorlog heeft geschokt; dat het in hooge mate het parlementaire le ven heeft ondermijnd; dat hef het staatsbe- wustzijn verlamt, verklaart de op 9 en 10 Juni in Krakau vergaderde parlementaire commissie in het- belang van den staat zich voor de verwijdering van het kabinet-von Seidler. 3. De parlementaire commissie eischt on voorwaardelijk de spoedige bijeenroeping van den rijksraad en protesteert bij voor baat .tegen alle geneigdheid om zonder par lementaire controle te willen regeeren. Dit besluit houdt eene oorlogsverklaring in tegen het kabinet-von Seidler, zooals men zich haast niet scherper kan denken; het snijdt het tafellaken in tweeën tusschen het kabinet en <!e Polen en zegt dit kabinet aan, dat het in 's lands belang moet heengaan. Men zal hier het landsbelang we! moeten op vatten in den zin, zooals de Poolsche parle mentaire commissie het verstaat. De reden van de vijandschap, die in dit besluit wordt uitgedrukt, zit hierin, dat men meent, dat met de Poolsche belangen niet genoeg reke ning is gehouden. Maar het shhijnt, dat de schuld daarvoo^ eigenlijk op anderen neerkomt. Althans de Neue Freie Presse is van meening, dat het ministerie eigenlijk tot zondebok gemaakt wordt voor datgene wat de afgevaardigden uit Galicië vreezeri van het in Brest-Litowsk gesloten vredesverdrag, waardoor het land van Cholm voor een groot deel aan de republiek Ukraine is toegekend. Daarvóór echter, zoo schrijft dit blad, zijn geheel andere regeeringen en facXoren ver antwoordelijk. „Galicië mag niet gesplitst worden en daarom moet het ministerie dade lijk van het tooneel verdwijnen. Cholm wordt als nationaal onrecht gevoeld en daarom moet het kabinet-Seidler verwijderd worden. De krachten, die hier mee te beslissen heb ben, zijn voor de Poolsche club onbereik baar, en zij wil de schuld aan het Oosten- riiksche ministerie wreken. Dat is eene poli tiek met geheel ondeugdelijke middelen, om dat de Poolsche club in de mate, waarin zij de binnenlandsche moeielijkheden van Oos tenrijk vermeerdert en door hare besluiten de parlementaire Ententevrienden sterkt, ook de stroomingefi in Duitschland onder steunt, die aan eene grensbeveiling de voor keur geven boven eiken anderen waarborg. Het zou overbodig zijn aan de Poolsche club te zeggen voor welken koningVij op deze wijze werkt en welk Fransch spreekwoord hier geheel op zijne plaats is." Het besluit heeft ook de uitwerking van een wanklank op de onderhandelingen, die tusschen de Duitsche en Poolsche partijen gaande zijn orn de vorming van eene tot werken gezinde meerderheid in den rijks raad te verzekerenden waarin de als ver trouwensman \8n de Polen in het kabinet geroepen minister von Twardowski een be langrijk aandeel neemt. De kans, dat die onderhandelingen zullen slagen,.» door dit besluit zeker niet er op verbeteri. Wat de intransigente houdrbg van de Polen, die in dit besluit is uitgedrukt, zal uitwerken, is nu nog niet te zeg gen. Voor het oogenb'/r is alleen dit zeker, dat het kabinet-von Seidler aan den :rae<i om heen te gaan, geen ge volg heeft gegeven. Het blijft in functie. Alleen heeft één van zijne leden, de minister van binnenlandsche zaken graaf Toggen- burg, zijn ontslag genomen; in zijne plaats is als minister opgetreden een man uit de Oos- tenrijksche ambtenaarswereld, de politie- presïdent van Weenen von Gayer. Het kabi net-von Seidler blijft dus aan het roer op grond van het vertrouwen, dat het geniet bij den keizer. Maar dit kabinet heeft in den rijksraad geen* tot werken gezinde meer derheid. Het gevolg zal dus zijn, zooals de zaken zich thans laten aanzien, dat de rijks raad niet zal worden bij-eeageroepen en dat, als de maand Juni ten einde is, een tijdperk begint zonder parlementair toegestane be grooting. Dezen toestand, den zoogenaam- den ex-lex-toestand (toestand buiten de wet) heeft men in Oostenrijk meer gehad, laatste lijk nog in de eerste dagen van Maart van dit jaar. Zoolang in dien toestand geen': nieuwe geldbronnen geopend of andere wetgevende maatregelen genomen worden, heeft hij geene zichtbare gevolgen. Maar wanneer zulke maatregelen wel worden ge nomen met gebruikmaking van het bekende art. 14, het zoogenaamde noodartikel der Oostenrijksche grondwet, zou opnieuw de toestand intreden, dien men in de drie eer ste oorlogsjaren heeft gehad eh waaraan men in het laatste jaar meende te kunnen ontkomen. De regeering heeft ook nu nog het schoone voornemen art. 14 niet toe te passen. Of zij aan dat voornemen trouw zal kunnen blijven, is echter aan ernstigen twij fel onderhevig. Do oorlog, In de berichten over den strijd aan het Italiaansche front hecrscht eene gróote te genstrijdigheid. Terwijl uit Weenen wordt gemeld, dat de Oostenrijkers de in dèn eer sten aanval verkregen successen uitbreiden en bevestigen, de vijandelijke aanvallen zegevierend afslaan en reeds 30.000 ge vangenen gemaakt en meer don Ï20 kanon nen veroverd hebben, gewagen de berich ten uit Rome van tot staan gebrachte vijan delijke aanvallen en geslaagde eigen aan vallen. De opgaven van de gemaakte ge vangenen zijn bescheidener en houden zich in de honderdtallen. Aan het front in het westen blijft rust heerschen. Het door nieuwe verkiezingen samenge stelde Rumeensche kabinet is den 17en Juni le Jassy bijeengekomen. Zijn eerste werk zal moeten ziin de bekrachtiging van het door Rumenië met den vierbond geslo ten vredesverdrag. Daarnaast wordt als de gewichtigste taak genoemd verandering van de grondwetsartikelen, die moeten mo gelijk maken het tot stand komen van eene agrarische hervorming, die de onderste la gen van het volk tot een werkelijk politiek leven zal kunnen opwekken. B e r 1 ij n 18 Juni. (W. B.) De bonds raad heeft bij verordening de graanprijzen voor den oogst van 1918 bepaald. In aan sluiting daaraan worden premiën bepaald voor het vroeg dorschen van tarwe, rogge en gerst. Dat de maximum-prijzen van het gTaan voor het nieuwe oogstjaar moesten worden verhoogd, was bij de aanhoudende stijging van de productiekosten en de dalende waar de van het geld eene onvermijdelijke nood zakelijkheid om den achteruitgang van de teelt van graan te verhoeden, hetgeen on vermijdelijk zou zijn. als de prijzen de pro- ducaiekosten niet riteer dekten. Aan den an deren kant moest er op gelet worden, dat door de verhooging van den graanprijs de levensmiddelenmarkt niet ondragelijk duur der werd. De yerltdoging moest dus binnen de grenzen van het onvermijdelijk noodige gehouden worden. O grond van deze overwegingen komt de nieuwe verordening tot eene verhooging van 35 mark per ton tarwe en rogge en van 30 mark per ton haver en gerst. Zij is bij tarwe 12 pet., bij rogge 13 pet., bij gerst en haver 11 pet. van den vroegeren prijs. Zij blijft dus beneden de stijging van de productiekosten in het laatste jaar en de daling der waarde van het geld. Intusschen kan worden aange nomen, dat hij deze prijzen dg productiekos ten nog dekking zullen vinden. K i e w, 17 Juni. (W. B.) De medewer ker van de Posziedaje Nowosti te Odessa verneemt, dat de Rumeensche regeering in stemt met de inlijving van de districten Ak- kermann en Chatin bij de Ukraine. K i e w, 17 Juni. (WB.) Het Ukraini- sche voedingsmiiristerie heeft den uitvoer toegestaan van 130.000 poed suiker naar Wit-Rusland door de Wit-Russische Kamer van koophandel. Londen, 17 Juni. (R.) Officieel he- rlcht. Er ziin gedurende eenige maanden onder handelingen gevoerd te Londen tusschen vertegenwoordigers van de geallieerde mo gendheden, waaronder de Ver. Staten, en vertegenwoordigers van de Zweedsche re- geering. Deze onderhandelingen zijn -thans beëindigd. Er is een overeenkomst tot stand gekomen tusschen de geallieerden en Zwe den, die^ door de Zweedsche regeering is onderteekend en geratificeerd. Bij deze overeenkomst krijgen de g'ealli-eerden het recht om gebruik te maken van Zweedsche tonnage tot een hoeveelheid van 400.000 t. (d. w.) Ook wordt in de overeenkomst voor ziening getroffen voor de verstrekking van credieten in Zweden aan de geallieerden, en regelt de overeenkomst den uitvoer van Zweedsch ijzererts naar de beide ^oorlogvoe rende groepen. Mede is een regeling getrof fen voor den invoer in Engeland van Zweedsche vezelstof voor de papierberei ding onder bepaalde cónditiën. Van him kant nemen de gea'' eerden op .zich den invoer in Zweden te vergemakke lijken van bepaalde hoeveelheden voedings middelen en andere artikelen, die noodig zijn toor den Zweedschen handel en de Zweedsche industrie. Deze uitvoer naar Zweden zai onder toezicht staan; en er zul len waarborgen worden gegeven tegen den wederuitvoer van die artikelen zelf of van (Zweedsche) producten of artikelen van ge lijken aard. De Zweedsche regeering is tijdens den duur van die onderhandelingen daarbij ver tegenwoordigd geweest door den Zweed schen gezant te Londen, Mare Wallenberg, en G. Garlsson. Moskou, 15 Juni. (Pet. Tel.-og.). Vertraagd aangekomen. De strijd met de tegenrevolutie wordt ten gevolge van het krachtige verzet van de Czecho-Slowakische troepen en de contra revolutionaire beweging van kleine gedeel ten der Russische burgerij moeielijker. Uit Pensa teruggeworpen, zijn .de Czecho-Slo- waken naar Sysran getrokken en hebben zich meester gemaakt van de groote Wolga- brug bij deze stad en dus van de hoofdver keersader naar Siberië. Prof. Prokop Wax, vertegenwoordiger van den Czechischen leider Masaryk, heeft de opstandelingen aangespoord hef verzet tegen üle Sovjet-troepen op te geven. De telegra fische veÈbindingan met Omsk Tomsk en ïrkoetsk aijn ondsrbivA en. B e r 1 ij n, 1 8 J u n i. (W. Volgens be richten in de te Petersburg verschijnende bladen, is de maximalistische regeering in West-Siberië, door de contra-revolulionnai- ren met behulp der Czechisch-Slovakische troepen omvergeworpen. Omsk werd bezet. Bij Omsk, in Jekaterinaburg en Ulfa werd hevig gevochten. Kolonel Iwanov en een zekere Ljachowitsch zonden het volgende te legram aan de Sovjet-regeering: „De Bolshewikiregeering in Siberië om vergeworpen. Een voorloopige Sovjetregee- ïing door de Siberische Doema gekozen, heeft het bestuur des lands op zich geno men. Hare eerste taak zal zijn de bijeenroe ping eener constitueerende vergadering. De Siberische regeering is bereid Rusland van broodgraan te voorzien, onder voorwaarde, dat de regeering der volkscommissarissen zich verbindt geene militaire maatregelen te gen Siberië te nemen." Lenin antwoordde hierop, dat de raad van commissarissen weigerde met de Siberische regeering in onderhandeling te treden. Lenin heeft reeds in de districten van de Wolga en den Oeral, alsmede in de Siberische dis tricten de mobilisatie van de vijf laatste lich tingen bevolen, terwijl hij te Moskou de genie en artillerie van dezelfde lichtingen heeft opgeroepen, om ze tegen de Siberische regeering aan te wenden. H e 1 s i n g f o r s, 1 5# J u n i. fjf- B-) Huf- vud Statsbladet deelt mede, dat volgens uit Moskou ontvangen berichten alle in Ameri- kaansche en Engelsche havens liggende Russische schepen in beslag zijn genomen. Volgens de Novaja Shisn is op acht der grootste en beste stoomschepen der Russi sche vrijwillige vloot in de Oost-Aziatische havens beslag gelegd en is order gegeven de overige niet te laten vertrekken. De volks commissaris voor buitenland-sche zaken heeft hiertegen protest aangeteekend. Washington, 17 Juni. (R.) Het huis van vertegenwoordigers heeft een wetsont werp aangenomen, dat nog 1762 milÜoen dollars voor het scheépsbouwprogramma be schikbaar stelt en 50 millioen voor het oor logsfonds van den president in onvoorziene gevallen. Montevideo, 16 Juni. (Times). De regeering heeft-een wetsontwerp ingediend tot het verleenan van een crediet van f 4 millioen aan de Tegeering der Vereenigde Staten, ten einde de aankoop van produtN» ten te vergemakkelijken, op gelijk voorwaar den als voor het onlangs aan Engeland ver* leende credietgelden. De Staatscourant van 18 Juni bevat o a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot burgemeester van St. Maar tensdijk J. J. Polderman; van 's Iteerenhoi k Th. C. Lucas, en van Ferwerderade«.l L. Wc- zeman; op verzoek eervol ontslagen wegens in en en door den dienst ontstane, lichaamsgebreken de met verlof wegens ziekte in NodeeUnd aanwezige officier van gezondheid le klasse van het Indische legerF. Ilogewind; herbenoemd tot lid van het college voor «le visscherijen II. Dirkzwager te Graveuhage. J. G. Th. Broekme.yer, te Haarlem, mr. P G. van Tienhoven en mr. A. J. Cnoop Koopiuuus, beiden te Amsterdam Prins Hendrik op il e a <1 <1 in Maandagmiddag verschenen 5- plezierj ichlen op dc reede van Hollum op Ameland. Prins Hen drik landde kort daarop. Begrijpelijker wijze hcerschtc cr in het dorp groote drukte. De Prins onderhield zich met-de bevolking n liet dc kinderen bard loopen om 'thoci 1 oi. - reepen. Gistermiddag oiu 6 uur v.vrdt-j» de ankers gelicht en naar het weston.gevaren. Een n i e u w z o m e f v c r b 1 ijv o o r II. M. dc Koningin. liet Ilotel „Lik en Dal" le Hoog-Socrcn, is aangekocht vooi' ;vke- ning van II. M. de Koningin. Dezen zoin r blijft het IIOlcl zijne gèwode bes!running be houden. Mr. T r e u b en het komende kabinet. Minister Treub heett in zijn re devoering te Maostricht o.a. verklaard, dat hij van een regcering, waarin .e sociaal democraten de leiding hebben, „niet thuis" is. Hij zou eventueel ook niet bereid ziin zitting te nemen in een partij-ministerie, hetzij von links, hetzij van rechts. Het %erste zou komen onder leiding der sociaal-demo craten, het tweede onder leiding der katho lieken. Wel wil de E. B. steun verleenen aan een nationaal ministerie, waarvoor al9 vanzelf de partij-politiek zou worden ter zij de gesteld, doch dit nationale ministerie zou dan moeten bevorderen de nationale wel vaart. Minister Treub en het Staatspensioen. De afdeelir.g arv den Bond van Staatspensi-oneering ir. den kies kring Groningen heeft minister Treub tele grafisch gevraagd, of hij vóór premievrij Staatspensioen is. Het telegrafisch antwoord van den minister luidde bevestigend Minister en Matrozen bond# De minister van Marine heeft naar het Volk meldt thans het sinds 1914 gelden- j de verbod van organisatie aan boord voor den Bond voor Minder Marinepersoneel op geheven. De Kamerverkiezingen. Za terdag hield de heer A. L. van Beusekom, commissaris van politie te Wageningen en nummer één op de lijst van de politiepartij, in den kieskring Den Helder, een politieke lezing te Zaandam. De spreker achtte het broodnoodig, dat de ambtenaren in het algemeen en die bij de politie in het bijzonder, een eigen man in de Kamer krijgen, die hun nooden en be hoeften kent en met kennis van zaken de Kamer ten opzichte van dat punt kan voor lichten. Spr. bepleitte de wenschelijkheid van ver- betering der arbeidsvoorwaarden en van de rechtspositie der polïtie-ambtenaren, reor ganisatie van de geheele politie in een rijkspolitie en opleiding voor rijksrekening. Huisvrouwen, die belang stelt in de dis- tributiepolitiek, bezoekt morgenavond de lezing van den heer Van Beresteyn in Amicitia. Roman door ERIK LIE. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. van der Linde n—v an Eden. >.Er is onderscheid in arbeid, moeder," Sprak hij op onderwijzenden, overmoedigen toon uit. „Wij behooren nu eenmaal tot de beste kringen en hebben een zekeren stand op te houden. Een edelman loopt niet weg om mest te gaan rijden. En Leif is nu eenmaal ge boren op ccn hoogen trap van den maatschap- pebiken ladder, waar men gewoon is hel gro vere werk door anderen te laten doen. Wij zijn begiftigd hm met ietwat" aristocra tische gevoelens. Daar is nu eenmaal niets *an tc. doen." Zijn moeder^schudde hel hoofd met een beweging, die duidelijk verrier hoe zij reeds sedert lang alle hoop had opgegeven om hem anders te doen denken. „Moeder, ik heb u ook een nieuwtje le ver tellen," ging hij voort, zonder haar tijd te la ten om te spreken. „Maar het is een prettig Jüeuwtje. zooals ik hoop."' ..Wat èjii ThorVald?' Zijn moeder trachtte U glii* lachen. HÜ hsW natuurlik boocga spieën 9XSi eeu jonge vrouw, die gedurende een half jaar hier heeft gewoond. Mevrouw Graa heet zij."- Marina knikte toestemmend. Ik ben met haar verloofd, moeder." zei Thorvald, „en er is geen reden waarom wij niet zoo gauw mogelijk zouden trouwen. Een bijzonder vrouwtje, die vol sprookjes en bJord- landsche mystiek zit. Helaas loopt ze even mank. maar ze is op cn top een dame. Ja, we komen u een dezer dagen natuurlijk officieel een bezoek brengen, dan kunt u haar lecren kennen. Wij gaan op Flöien wonén; vader zal mij de geheele hofstede laten besturen, alles is reeds in orde. Het zal spoedig bruiloft zijn, vader wil dat het feest zal gevierd worden in de Ivurzaal. Maar nu zouden we het zoo vervelend vinden, wanneer u daar misschien niet zult willen komen?" Marina vestigde haar blauwe oogen door dringend op haar zoon. ,.In de Kurzaal?" herhaalde zij verwonderd. „Och, vader wil een groot bloemencorso cn meer* van dien aard organiseeren,'- stamelde Thorvald onder moeders bedroefden blik. De Kurzaal zal geopend worden en de menschen uit de stad zullen een uitnoodiging ontvan gen. Een soort oogstfeest, om zoo te zeggen." „Zeg, Thorvald" Marina's stem klonk bit ter „heb jij of je vader er heelemaal niet aa-, gedacht, dat de bruiloft ook bij mij aan huis had kunnen plaats hebben? Het zou er misschien niet zoo prachtig toegaan; ik zou niet zulke fijne gerechten en ook niet zooveel bloemen kunnen geven, maar toch?" „Ziedaar," riep Thorvald boos uit. „Dacht ik het niet -dat u met sentimenteele tegenwer pingen aan zou komen? Altijd is er iets aan den een of aan den anderen kant. Y ,}nn drommel, wat wilt u dan dat ik do. k al? t j§ yoor mij ook niet gemakkelijk; licel miiu leven heb ik tweeërlei tehuis gehad. Moet ik mij houden aan u of aan vader? Ik heb nooit geweten waar ik thuis hoorde, in óicn-rom- melwinkei of op FJöien. Maar nu gaan wij naar •iert burgemeester cn daarmee uit! Hij nam zijn muts cn sloeg de deur hard achter zich toe. Zijn moeder bleef slaan. Thorvald! Thorvald!... Zij fluisterde zijn naam nis de noodkreet van een ziel, zoo eenzaam en zoo arm als alleen een moeder is, die zich van haar kinderen be roofd ziet. XVI. Opnieuw waren de jaren verloopen, op nieuw droegen de kersenhoomen hun witte bloemenpracht en opnieuw stroomden dc gasten dc mondaine badplaats binnen. Skjaerganrdstrand was nu geheel opgeno men in de mode van den nieuwen tijd.» Dc blauwgclaklq elcclrische tram, die ein delijk werkelijkheid was geworden, liep ge stadig heen en terug tusschen het station cn de markt en "wanneer de „express", zooals de middaglj-ein werd genoemd, binnensloomde, wachtte er vóór hel station een aulomobiei van het hotel met een in goudgalon gedosten chauffeur. Margol was in den laatsten iij^l merkbaar verouderd. Zij wandelde op liet perron heen'en weer en keek telkens naar het groote, ronde uur werk ohder de kap van .het station, maar dan wees de wijzer telkens slechts één of twee minuten later aan. Nu trachtte zij den tijd. te ;d:T :n door 4£cis der boeken in de kiosk le bcsludee- Er was nog iets van het jonge meisje aan haar zooals zij daar stond, onbewust kokcl- teerende met haar cener^ voet, w aarop een groene, zijden rozet opviel bij haar openge werkte kous. Maar *wannecr zij haar gelaat omwendde werd men verrast door het blanketsel, waar door haar blauwe droomoogen vonkelden als helder bergwater. Altijd was er iets waarop zij wachtte. Altijd leefde zij in 't uitzicht op een avontuur op het wondermooie, dat toch eenmaal in haar leven moest komen. Altijd was zij op het punt te grijpen naar deze altijd verder terugwij kende hoop... De zware trein stoomde het sta tion binnen, cn het- perron werd opeens ver anderd in een menschelijke mierenhoop. Zij bleef slaan en keek in gespannen ver wachting naar de menigte, Zij hield briefwis seling met zoo velen en er was altijd wel iemand, die zijn aanslaande komst meldde. Goeden dag, juffrouw Margol," hoorde zij opeens iemand roepen.- Het was de gezette vrouw van middelbaren leeftijd van den gros sier uit do hoofdstad, in gezelschap van haar kamermeisje, die in hel gewoel bleef staan. „U slaat hier zooals ik u hier zes, even jaar geleden.heb zien doen, juffrouw Klinge'zei zo haar met een onderzoekenden blik door haar lorgnet opnemend. „Nog vrij, denk ik zoo? Er is zeker iemand, waarop u wacht. Maar u moet hel niet tc lang uitstellen, juf frouw I'nrgot. Uw vader zou u ook niet graag een oude jonge juffrouw zien worden. Wilt u hem van mij groeten!" En statig verdween zij in het gedrang. Margot zag krijtwit. 7i: i-'vmrie haar landen op elkaar en maakte met haar lippen als wou zij met «u.t: uiuchl een biltere smart wegslikken. Een lange gezonde man, zijn een weinig ge bogen gestalte in een blauwen pijjakkcr ge huld, liep haastig over de havenstraat nrmr de markt. Zijn gejaagde, ronde oogen keken naar alle kanten, alsof ieder kelderluik cn.' ieder hek hem belangrijk voorkwam. Nu eil dan bleef hij slaan, alsof hij, verdiept in oude herinneringen, er zicli over verwonderde dat hel cr zoo uitzag en niet anders. Dan ging hij weer verder. Heel zijn uitzicht deed hem kennen als eert vreemdeling en toch liep hij alsof alles hem bekend was. Op den hoek van de markt liep hij de Schip* perste eg in en ging langs de Bank en het post- 1 kantoor, totdat hij het villapark naderde. Hij ging het hek door van een der villa's, waar in den tuin vóór het huis geurende ro« zen Moeiden IJij bedacht zich een oogenblik. Toen belde i hij aan dc deur van de eerste verdieping cn vroeg naar mevrouw Klinge. Marina zal in de eetkamer en haar oogen werden in die ééne seconde van bet deur openen en het zien van den jongen man, groo- ter en grooter, steeds lichter en lichter. Zij opende haar armen en snelde hem tege moet. *„Lcif! Lcifl Ben jc eindelijk gekomen?" Zij schreide en lachte, zij vroeg en praalt* als in hel wilde cn kon hem van verrassing c»i vreugde bijna niet loslaten. (Wordt vervolgd.) J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1