n&fi&i ir mm ViH AMLBSFB08T. ELT1Q HM 8EM. „DE EEfviLANDER" EERSTE BLAD BUITENLAND" "binnen land !0e Jaargang, Mo. 25<5 P** maanden voor Asten* JlBÜttMirXÜS £or, r tja U)tm franco JI po» 2-OC p«y veek (mei fp-atis ▼erzekerinf yee n»n'n»<V OU ifxo®dwM}W nummers Clfln bijvo^fpcl Holbnd'ich* Hmm>c«6— »»n rhérise Hoven) p«s 5 Matfca 50 WtkehJkjA büw«»d jT"j ^Ém-" |mt 3 Euandcn 60 cent HOOFDREOACTEUR: M*. D. J. VAN 6CNAARDENBUR0 UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hou IUTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Zaterdag 2.9 Juni 191S dienstaanbiedingen I J icgci» f 0.50, groote letter* naai plaatsruimte Vooi handel en bedrijf bestaan teer eoordeeltge bepalingen rot het herhaald adeen tccrcn In dit Olad, bij abonnement. Eene ctrcnlalre» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvrat* tocgetonden. Stere't Woonsaa^ 3 Jcl; alleen no< 5 r.'.u <le 4e lijst op Vw billet* Ha&etrcchting over de Paaiisvergadering. Wij zouden liefst maar heel weinig zeggen Dver cle raadsvergadering van Donderdag avond. Do gemeente hinkel was weer het onder werp yan het.... gesprek en men weet dat we dan onzen raad niet op z'n voordeeligst aien. Wij waren Donderdag niet in 't mo derne Amersfoort doch in 'n benepen pro vinciestad, waar 't gemeenschap belang ver duisterd wordt nie': door eigenbelang doch door vermeend eigenbelang en argwaan- De rechterzijde, die de vorige keer zoo verontwaardigd deed, toen de raadsmeerder heid het ware gevoelen van den raad weer- g8f en de toevallige uitspraak van de min derheid te niet deed, ondernam nu zelf 'n poging om de beslissing, welke 't wezenlij ke standpunt van- den volledigen raad open baarde ('n voor- en 'n tegenstander waren gelijktijdig vertrokken) weer ongedaan te maken. De poging faalde, want de beide voorstan ders, op wier uitstedigheid men alle hoop gebouwd had (Jorissen en van Nynatten), waren overgekomen en zelfs den heer Hof land werd de onderneming te bar. Zoodat 't snoode plan met 11 tegen 8 stemmen ver ijdeld werd. Volgens den heer Nieuwendijk had de övergTOote meerderheid der bevolking 't af gekeurd, dat de raadsmeerderheid 't besluit van de minderheid ter zijde schoof. Wij hebben van de volkstemming, welke de heer ■N. scheen gehouden te hebben, niets ge merkt, maar hoe zal de bevolking dan wel denken over 't plannetje om bij overrompe ling toch weer den zin der minderheid door te drijven? Dat oordeel moet wel vernieti gend zijn. Eigenlijk zou 't beter geweest zijn als de raadsvergadering na afhandeling van de agenda maar gesloten was en de heeren in onderlinge debatingclub hun oppervlakkige wijsheid gelucht, de wrange geestigheden van den heer Nieuwendijk en het scherpe debat van den heer v. Nynatten, die nu ge lukkig kortheid betrachtte was het wel noodig om op zoo grove en dwaze taal in te gaan? aangehoord hadden. Nu haalden zij eigen prestige neer en ver veelden het publiek. Al moeten wij dadelijk erkennen, dat dit publiek ons deed denken aan die groote menschen, die soms onge zond vermaak scheppen in de malligheden van 'n kind dat boven z'n theewater is. De wethouders Veis Heyn en Jorissen, van wie vooral de laatste het bij z'n ondank bare geloofsgenooten verkorven Kfeeft, pro beerden nog de demagogisch opgeblazen zaak dot hare ware proporties terug te bren gen, maar de heer Oosterveen kwam verkla ren dat de zaak eigenlijk te diep ging voor B. en W. Toen werd 't ons te machtig en we zijn heengegaan, zonder veel hoop dat de heer O. er in slagen zou in 't klein verstand van B. en W. wat licht te ontsteken. De heer Hofland greep de gelegenheid aan om na 'n ietwat verward betoog 'n motie ter wereld te brengen, welke bedoelt 'n com missie te doen benoemen voor de uitvoering van het, door henrnog wat aangedikt winkel plan. Nu nog iets over de agenda. 't Begon met de mededeeling dat B. en W. besluiten moesten de Centrale Keuken voor- loopig stop te zetten. De schaarschte van grondstoffen maakt de exploitatie steeds moeielijker en B. en W., achtten het niet ver antwoord ter wille van het tegenwoordig vrij gering aantal verbruikers het aanzienlijk te kort nog meer te doen oplqopen. Amersfoort staat niet alleen, Ook in Utrecht wordt de Centr. Keuken stop gezet en andere gemeenten gingen reeds voor. Dat de onderneming juist in dit critieke 6tadium gestaakt moest worden, geeft te den ken. Het advies van B. en W. in zake de adres sen van bijzondere onderwijzers om 'n grati ficatie uit de gemeentekas „als blijk van waardeering van bewezen diensten" ('n truc je om, zoolang de wet niet gewijzigd is, niet in strijd te komen met het verbod om uitkee- ringen te doen ten bate van 't bijzonder on derwijs) lokte eenige discussie uit. B. en W. hadden mogelijk geredetwist zeer gelukkig voorkomen door te adviseeren deze quaestie uit te stellen totdat de eindbeslis sing gevallen zou zijn in zake de raadsbe sluiten welke elders genomen waren orn aan het verzoek te voldoen doch die alle ge schorst waren. Mr. Stadig waardeerde deze oplossing, maar de heer Nieuwendijk begreep er niets van en verlustigde zich reeds in 'n antithese ruzietje. Den heer Oosterveen die zich bijna in de vingers gesneden had met 'n motie, werden door mr. Stadig de oogen geopend en zoo werd dit punt van geschil, ten op zichte waarvan later misschien alles pais en vree zal zijn. voorkomen. Het voorstel om den woningbouw in eigen beheer te nemen, werd aangehouden. Daar broeit nog wat. Bij voorbaat werd reeds 'n commissie van ondeszoek benoemd, rnede naar aanleiding van het adres van den aannemersbond, dat v. ij in ons nr. van Donderdag opnamen. Politiek Overzicht Da jaarlijksche conferentie der Engelsche arbeiderspartij De Engelsche arbeiderspartij heeft deze week haar jaarlijkschc bijeenkomst gehou den, een vergadering, welke In de Engel sche arbe'ders-^amenleving een evenement pleegt te wezen. Dit jaar was de conferentie al bijzonder belangrijk, doordat verschillen de gewichtige quaesties ter sprake kwamen, zooils de opheffing van den Godsvrede een desbetreffende resolu'i? werd met 1.'04.000 stemme tegen 951.000 stem me i aangenom^.v en de opneming van and?re vereenigingen in de partij. Het aan tal gedelegeerden was grooter dan anders. Gisteren werd het congres gesloten, nadat o.a. nog bij de behandeling der politieke her vormingen, die na den oorlog moeten wor den ingevoerd, met algemeene stemmen een amendement was aangenomen, waarbij de afschaffing van het Hoogerhuis wordt ge- eischt. Op zulke congressen plegen de meest voor aanstaande arbeidersleiders uit andere lan den uitgenoodigd te worden en zoo waren dit jaar dan ook te Westminster (waar de conferentie gehouden werd) verschenen B r a n t i n g, de leider der Zweedsche soc.- dem. partij, Albert Thomas, de voor malige Fransche minister van munitie Vandervelde, de Belgische minister, voorzitter van het Internationaal Socialis tisch bureauKamiel Huysmans, secretaris van dit bureauL o n g u e t, lei der der Fransohe minderheidssocialisten en Renaudel, leider der Fransche meerder heidssocialisten. Troelstra was ook uitgenoodigd, maar de Britsche zeelieden wenschten hunnen internationalen broeder niet over zee te vervoeren en de Engelsche regeering wei gerde mitsdien het visum zijner pas. Troelstra moest derhalve in Holland blijven en de Engelsche' arbeiderspartij moest ver gaderen zonder hem. Tijdens de bijeen komst werd door den voorzitter der mijn werkersfederatie, Smillie, een heftigen aan val gedaan op de regeering, die geweigerd had om toe te staan dat de gasten der ar beiderspartij naar Engeland kwamen, wat niet wegnam, dat toen later de gewezen Russische minister-president Kerensky (die sedert den val van zijn regeering door de revolutie der bolsjewiki, spoorloos was ver dwenen en eensklaps in Engeland" weer voor den dag is gekomen) het woord had ge voerd en een gedelegeerde de vraag stelde „indien Kerenski hier wordt toegelaten, waarom dan niet Troelstra?" de voorzitter der arbeiders den leider der Nederlandsche arbeiders nog even in de hoek duwde met de opmerking, dat zulk een vraag, in tegen woordigheid van een geacht persoon als Kerenski, niet alleen een beleediging was, doch een laster. Hierop volgde, naar de berichten, een tooneel van groote wanorde, dat evenwel hiermede eindigde, dat met bij kans algemeene stemmen besloten werd den rumoerigen gedelegeerde weg te stu ren f Er staat niet bij dat dit gebeurde onder het zingen van de Internationale, maar dat zal wel zoo wezen. Dergelijke vriendelijkhe den plegen veelal te geschieden onder de tonen van het lied van algemeene broeder schap en naastenliefde. Zoo iets uit deze Engelsche arbeidscon- ferentie gebleken is, dan is het wel dit dat evenmin als de internationale arbeiders organisatie den oorlog heeft kunnen tegen houden, zij evenmin den oorlog zal kunnen beëindigen. Do weigering der Britsche zee lieden om Troelstra te vervoeren spreekt boekdeelende conferentie gaf eveneens duidelijk verstaanbaar te kennen, dat van arbeiderszijde voor een vrede niets te ver wachten meer is. Men luistere slechts naar het volgende gedeelte uit de, door algemee ne toejuichingen onderbroken, rede van den voorzitter Purdy (van de vereeniging van scheepsbouwers: „De- arbeidersklasse zeide Purdy moet een overwegend aan deel nemen in den socialen wederopbouw dat alle hoop op een hernieuwd en beter sociaal en industrieel leven nè den oorlog hangt af van één kardinaal feith e t w i iy- nen van den oorlog. Niet uit wraak gierigheid, doch omdat de arbeidersklasse over de geheele wereld alles te winnen heeft bij een vernietiging van den geest van militarisme en overheersching, die de poli tiek van de middelrijken sedert geslachten heeft ebheprscht. De vrede met Rusland en Roemenië werpt een helder licht op de vre desvoorwaarden, die de vijand zou stellen indien hij de overwinning zou behalen. Wij kunnen, noch willen één van deze voorwaar den aanvaarden. De vakvereenlgingen en de arbeidersbeweging hebben verklaard, dat zij geen onbeslisten vrede verlan gen. Hun oorlogsdoeleinden vertegenwoor digen datgene, waarvoor zij strijden en niet datgene, waarover zij willen onderhandelen. De beginselen die de arbeidersbeweging hRSit ^verkondigd. Ut en geen compromis' toe; zij vertegenwoordigen de beginselen, waarop, naar hun meening, een oprechte wereldvrede kan worden verzekerd." Men ziet hetde Engelsche arbeiders re deneeren al net zoo „militairisiisch" als de Engelsche bourgeois. Sterker kwam het bankroet ven het internationalisme nog uit in de toespraak van Emile van der Velde, die mededeelde, dat hij enkele dagen gele den van de Belgische socialisten in het be zette gebied een boodschap had ontvangen, waai in zij het congres broederlijke groeten zonden. Zij waren bereid om aan de inter nationale conferentie deel te nemen, maar enkel op voorwaarde dat zij, die de begin selen van het internationalisme verraden hebben, daar niet vertegenwoordigd zouden zijn. Zij hadden een boodschap gezonden aan de socialisten van de centrale mogend heden, waarin zij hun beginselen uiteenzet ten, maar tot dusver geen antwoord ontvan gen. Voor een Belg beteekende het Diiit- sche recht verkrachting van de onzijdigheid van België. Het Duitsche begrip van vrij heid was dat duizenden Belgische werklie den als slaven tot dwangarbeid worden ge dreven. De Duitsche eer beteekende vodjes papier. De Duitsche moraliteit beteekende het dooden van zuster Cavell en het in den grond boren van de Lusitar.ie. Terecht schreef Het Volk, naar aanleiding van de weigering van Troel stra, dat deze weigering in de aan Engeland vijandige landen wel den indruk moet wekken, dat het met de vastheid van den oorlogswil van het Engelsche volk toch niet bijster gunstig staat, als iemand als Huysmans om zoo te zeggen in Engeland wordt gevangen gehouden en de aanraking van Troelstra voor de leden der Engelsche Labour Party als een soort besmetting wordt gevreesd. „Er was een tijd, dat men #in Engeland minder angst had voor een meening, die stond tegenover die der heer- schende kringen. Maar dat is zegt H e t Volk met een sneer honderd jaar ge leden." Het mooiste en vermakelijkste of droe vigste want het verschijnsel als zoodanig is droevig van het geval is wel dat, dat het initiatief tot deze conferentie geno men is op de conferentie der geallieerde socialisten, te Londen in Februari j.l. ge houden, waar de volgende beslissing werd genomen „De conferentie is van meening, dat een onder bepaalde voorwaarden ge houden internationaal congres der ar beiders- orv irj^eialistenorganisaties in het tegenwoordige stadium aan de de mocratie in de geheele wereld belang rijke diensten zou kunnen bewijzen door ertoe bij te dragen, zoowel misverstan den als beletselen, die den wereldvrede in den weg staan, op te heffen. Terwijl wij op de hervatting der normale actie van het internationaal socialistisch bu reau wachten, zijn wij van meening, dat in de periode der vijandelijkheden een internationaal congres zou moeten plaats vinden, georganiseerd door een comité, welks onpartijdigheid boven allen twijfel is ver- h e v e n." In verband daarmede werd èn Troelstra uitgenoodigd van wien bekend is dat hij naar de zijde der centrale socialisten vele relaties heeft èn-Branting, die door .de geallieerden -als een vriend der Entente („le grandami des Allies") wordt be schouwd. Thans, drie maanden later, geeft de arbeiderspartij te kennen, dat -een ge- dachtenwisseling tusschen de socialisten van beide partijen ongeoorloofd is. Men mag alleen luisteren naar de pro-Entente man nen. En daarmede Troelstra heeft het zeer juist gezegd in een interview met den Haag- schen redacteur van Het Volk daar mede is de geheele idee eener conferentie veroordeeld. Branting heeft Troelstra onvoorzichtig heid verweten, omdat deze laatste alsvoren naar Londen te gaan schriftelijke verklarin gen van de centrale socialisten heeft ge vraagd, ten einde die der Entente daarmede in kennis te stellen. „Indien Branting gelijk heeft zeide mr. Troelstra in meergenoemd interview zou de pasweigering beteeke- nen de pasweigering aan Engelsche socia listen, die er over denken, een door hen be raamde internationale conferentie te bezoe ken. Ondanks alles zou dus, is die opvatting juist, zlefs thans nog de mentaliteit der En tente-regeeringen de mogelijkheid van soci alistisch vredesoverleg uitsluiten." De be raadslagingen der arbeiders, hun toejuichin gen en hun verzet tegen den „rumoerigen gedelegeerde" die voor Troelstra opkwam, zullen den heer Troelstra ongetwijfeld heb ben doen inzien, dat het niet alleen de men taliteit der Entente-regeering, maar ook de mentaliteit der Entente-arbeiders is, die de mogelijkheid van een socialistisch vredes overleg uitsluit. Een verzet wij zijn het daarin met den heer Troelstra eens dat in het licht der vreeselijke gebeurtenissen steeds meer een misdadig karakter aan neemt. De oorlog. De Fransche troepen zijn tusschen Ambe- nu en Montgobert over een front van 7 KM. de Duitsche versterkingen binnengedrongen en vermeesterde^ Fosses en Haut, Laversine en hoekten N.-W. van Cutry. Meer dan 1000 gevangenen» De Engcbchen hebben beoosten het Nieppebosch hun front een mijl naar voren gebracht vermeesterden Lepinette, Ver teen La Becque. Meer dan 500 gevan genen. Qp het Oostenrijksch-Ita'iiaansche front is itanc' envtiaderd. B e r 1 ij n, 2 8 J u n i. (W. B.) In den avond van 27 Juni geraakte een deel van onze tor- pedoboot-flottilje in de wateren van Vlaan deren op een verkenningsvaart ter hoogtef van Ostende in gevecht met Engelsche tor- pedo-boot-jagers. Na een gevecht dat een half uur duurde, trokken de vijandelijke tor pedoboot-jagers zich in snelle vaart terug waarbij zij door mist konden wegkomen. Op het leidende schip van den vijand en op een ven de trcrwiclobootjagcrs werden treffers waargenomen. Al onze booten zijn zonder averij teruggekeerd. P a r ii s, 2 8 Juni. (Havas). Uit Kor foe wordt aan het Balkan-agentschap gemeld, dat het in de iaafste weken aan een aan zienlijk aantal Serviërs, die met geweld in het Bulg6arsche leger ngelijfd waren, ge lukt is naar de linies der Londgenooten over P a r ij s, 2 7 Juni. (R.) De Kamer heeft met 481 tegen 3 stemmen dc wet aangeno men op de bcgrooting voor het derde finan cieel» kwartaal. Parijs, 2 8 Juni. (Havns). Het corps van de Belgische gepantserde auto's, die uit Rusland zijn teruggekeerd, is te Bordeaux ontscheept en na daar zeer hartelijk te zijn ontvangen, te Parijs levendig toegejuicht Uit naam van de Belgische regoering heeft generaal de Sell Iers het rappere korps be groet. Baron Gaffier, de Belgische gezant, en de Belgische majoor Fourcault, hebben ver volgens het woord gevoerd. Londen, 28 Juni. (R.) De „Daily Mail" heeft vernomen, dat door de regee ring besloten zou zijn om de Duitsche ban ken onverwijld en voorgoed te sluiten. Bo- nar Law heeft voor de schatkist maatrege len genomen, om de geldswaardige papieren over te nemen en geld te verschaffen. Het blad verneemt, dat de benoodigde som nog gëen £400,000 bedraagt. Londen, 27 Juni. (R.) De nationaal- democratische arbeiderspartij heeft een ma nifest uitgevaardigd, waarin het besluit van de Labouw party om den partij-godsvrede op te heffen in krachtige bewoordingen wordt afgekeurd en verklaard, dat het be sluit der conferentie de meening der arbei ders in het geheele land niet weergeeft. In het manifest wordt er bij de tot de ar beiderspartij behoorende ministers op aan gedrongen, dat zij hunne zetels in het Lager huis zullen opgeven en een beroep doen op hunne kiezers om herkozen te worden en wordt verder verklaard, dat zij in het volste vertrouwen op eeq gunstigen uitslag kunnen rekenen. Londen, 26 Juni. (R.) Het comité voor een betooging van arbeiders en socia listen op Zondag 14 Juli op Trafalgar-square roept de leden der Londensche vakvereeni- gingen op om de betooging bij te wonen, t eneinde, aan de sympathie uiting te ge ven jegens de landen, die onder 'den voet zijn geraakt van de gewapende macht van het Pruisische militairisme en aan Amerika te doen weten, dat het volk van Groot-Bri- tannië, wat er ook gebeuren mag, zelfs al zou Parijs vallen en de Kanajfhévens ver overd worden, besloten is de bondgenooten te steunen met zijn volle kracht en macht. Wat er volgen zou op vredesonderhandelin gen met overwinnende centrale mogendhe den kan men opmaken uit de tractaten van Brest Litofsk en Boekarest en uit dat, het welk de nieuwe Kaukasische republiek ge dwongen is te teekenen met het Turksche gezag. M#a d i s o n (Wisconsin), 2 6 Juni. (R.) Magnus Swenson, de voedseladministrateur van Wisconsin, deelt méde, dat 13 wagon ladingen tarwe-, gerste- en roggemeel van Wisconsin naar de Oostkust zijn gezonden, ten einde naar Denemarken, Noorwegen en Zweden te worden verscheept. Weenen, 27 Juni. (W. B.) De minis ter van landbquw Silva Torouca, heeft van daag met vertegenwoordigers van de Tsje- cchen, Zuid-Slaven, sociaal-democraten en Oekrainers gesproken. Hij zal nu den keizer rapport doen. Leden van het parlement, die gisteren ge legenheid hadden de opvatting van offici- eele kringen te leeren kennen, zijn van mee- nine dat het streven op den voorgrond slaat, den Rijksraad voor een korte zomerzitting bii^en te roepen. Kief, 27 Juni. (W.-B.). De Wascha Rodina verneemt van een lid der Soviet- regeering, dat het gerucht betreffende de vermoording van den ex-Tsaar valsch is. De -Tsaar en zijn familie zijn gezond en buiten gevaar. Onwaar is ook het bericht, dat de Tsaar voor een revolutie-rechtbank terecht zal staan. W.eenen, 2 8 Juni. (Corr. bur.) De bladen bespreken in hoofdartikelen het nog niet officieel bevestigde bericht over den moord op den voormaligen tsaar. Zij be schouwen zijn regeeringswerkzaamheid, zijn aandeel in het uitbreken van den oorlog en de oorzaken van zijn val en stellen vast dat zelden zulk een zwak mensch ongeluk over de wereld heeft gebracht en zich zelf, zoo wel als zijn rijk in het pngeluk heeft gestort. P a r ij s, 2 8 J u n i. (Havas). Prins Gawa die Amerika gaat bezoeken aan het hoofd van eene missie van het Jopansche Roode Kruis heeft verklaard, dal Japan bereid is om indien de behoefte daaraan zich liet ge voelen, een oonzienlijk getal leden van het Roode Kruis naar Frankrijk te zenden. Aon de Staatscourant van gisteren ontlec- ncn wij nog de volgende Kon. besluik-a benoemd tot burgemeester der gemeente P* rgeyk, P. J. G. Aarts tot burgemeester der gemeente Empcl en Meerwijk, A. P. Godschalx tot burgemeester der geeente Herwen en Aerdt, mr. C. G. Schattonkerk tot burgemeester der gemeente Dordrecht, H. J. Wichers tol burgemeester der gemeente Lexmohd, J. Por, secretaris dier gemeente aan mr. G. Jansen op zijn verzoek eervol ont slag verleend als adjunct-commies bij het de partement van Landbouw, Nijverheid cn ÏW,- del benoemd tot opzichter ven den arbeid, J. van Suylen, werktuigkundig teekenoar-constructeur bij de firma Louis Smulders te Utrecht herbenoemd tot kanlonrecliter-plaatsvervan- ger in het kanton Horlingen, mr. A. H. vao Kleffens; in het kanton Ham k m, mr. I I. J. D. D. Enschedéin het kanton Brielio. L. P. v. d. Blieck; in het»kanton Medmblik. J. Winkel in het kanton Hoogcvcen, T. Lodder benoemd tot kuntonrechtor-plaatsvcM vanger in het kanton Dordrecht, mr. A. Vliegenlitorti' advocaat le Dordrecht'J bij de zeemacht bevorderd, tot officier van geremdheid der Te kl. dc officier van gezondheid 2e kl, P. de Mooij bij het departement van Landbouw, Nijver heid en Handel bevorderd tot,adjunct-commies de klerken mejuffrouw C. E. Biouwer cn mej. C. M. Scblieck. J. Laméris. Op 75-jurigen leeftijd is te Den Haag overleden de gepervsion- neerde majoor-paardenarts J. Laméris. De heer Laméris werd in 1861 als kwee- keling bij 's Rijks veeartsenijschool lo Utrecht geplaatst en in 1865 tot veearts al daar benoemd. Daarna diende hij achtereen volgens els paardenarts 3e, 2e en le klasse en werd met ingang van 1 Mei 1903 op zijn verzoek onder toekenning van pensioen en van den rang van majoor eervol uit den militairen dienst ontslagen De nu overledene stond 'oeker.d als een uitstekend vakman, die zich ook op het ge bied van den landbouw verdienstelijk maak te. Jarenlang was hij leeraar bij hoefsmid cursussen. Gedurend'e vele jaren was hij ook parti culier paardenarts bij het staldepartement* van H. M. de Koningin. Hare Majesteit er kende zijne verdiensten o.a. door hem het officierskruis in de Huisorde van Oranje te verleenen. De heer Laméris had voorts het onder- scheidingsteeken van langdurigen Neder- landschen dienst als officier. Zijne begrafenis is 'bepaald op Maandag op Nieuw-Eik-en-Duinen om elf uur van he* sterfhuis. Nederland en de oorlog uit Amerika. Naar de N. R. Ct. verneemt, liggen de Nieuw-Amsterdam (12 dézer in New-York anagekomen) en de Zijldijk (21 dezer aldaar binnengeloopen) nog steeds te New-York zonder dat iets bekend is gemaakt over de ladingen graan of meel, door de Amerikaan- sche regeering toegezegd, en waarop deze stoomschepen moeten blijven wachten. De DuitBOhe treinen <Xoor Llmliiirj Volgens een bericht in de Dag. Beursct. hadden de gezanten der geassocieerde mo gendheden gisteren op het departement van Buitenlandsche Zaken een onderhoud met minister Loudon over het treinverkeer door Limburg. Naar de Tel. verneemt, heeft de commis sie (de heeren Ramaer, Vester en Severyns), die in het begin der maand naar Londen ver trok om met de groote importeurs van Ja va- suiker te onderhandelen, bereids gunstige resultaten behaald, door het tot stand bren gen eener combinatie. Men verwacht dat de onderhandelaars spoedig t rug zullen kc^en. UoiilDtilljti Aai. Sleun-comllé. Volgons de lijsten van bijdragen bij het Koninklijk Nationaal Steuncomité van 14 April tot en met 25 Juni 1918 ingekomen* een bedrag van 46,960.89, makende met het totaal deT lijsten tot 13 April 1918 4,980,395.83 en totaal-generaal vao 5,027,436.72. LI it we labiii>. In een circulaire aan de Burgemees ters zegt de Minister van Landbouw, dat het hem is gebleken, dat van de verleende fa ciliteit betreffende verkoop en aflevering van ruwe tabak bij hoeveelheden van 10 K.G. en minder door sommige groote fir ma's misbruik gemaakt wordt door haar voorraden in talrijke partijtjes van 10 K.G.' of minder gesplitst, te verhandelen. Dat is in strijd met 's ministers bedoeling, waarom!' hij zich verplicht heeft gezien den verkoopt en de aflevering van ruwe tabak, ook bij hoeveelheden van 10 K.G. en minder, onder controle te stellen van het Rijksbureau voor Tabak. Daartoe heelt hij behaald, dat art* 2# 1%

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1