COIFFEUSE I Zomers Ooiten. Hotel „Birkhoven" Zwaluw-Lucifers Kiest Woensdag 3 Juli VAN BERESTEYN, ZENDT LIJST 4. Opsnlucht-Samenkoms! en Concert jizingen in hel groot is Fpa Bakes fë. y* LAATSTE VERKIEZINGSMEETING SCHOOL voor M.U 10. Heerenstraat. Eerste Hederlandsche ïtl 1.1. timmerman en aannemer Kamp 50. Telef. No. 449. Timmer- en Metselwerken HAARWA88CHING Woensdag 3 Juli van 71/2-91/2 uus* CONCERT en ZANG. Geen verhooging van consumptie. Het goedkoopste adres voor Wed, HQ^TEIaE en W. FRAflSEfl EXPEDITEURS Kruiskarnp 128, Amersfoort. a Th' M. KETELAAR. S Mr. J. LIMBURG. m Dr. ALLETTA H. JACOBS. O Mr. L. N. ROODENBDRG. a Jhr. Mr. Dr. E. A. VAN BERESTEYN sa HERMAN SNIJDERS. PIET NOLTING. Dr. A. VAN RAALTE. Mr. S. J. L. VAN AALTEN. KLAAS DE VRIES, Szn. saaaasaBaasaaaaaaaBSBaaaaHaaaaaa (3 S3 ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra a ra ra ra a a IMeer dan ooit hebben wij thans mannen noodig, die niet het belang van eenige groep óf klasse behartigen doch die uitsluitend het belang der-gemeenschap dienen. De vrijzinnigen zijn de eensgen die geen bepaalde groep of klasse vertegenwoordigen wier belangen zij eenzijdig zouden kunnen voorstaan. in hun handen is het belang der gemeen schap dus het v'eiiigst. H. Koning on Zn. Unie Liberale Kiesverceniging Jhr. DE IVIURALT. door zachte org-elmuziek, mooi gezegd dóór de engelen Sara Heyblom, mevr. Gilhuys Sas a bach en Joh. Hoïf. De broeders in hun kleurige kleeding bo den menigmaal 'n schilderachtig tafereel. Alleen, de zwijgende broeders zagen er wat onverzorgd uit met hun bottones, sokken en omgeslagen broekspijpen onder hun man tels. Zoo volkomen was het publiek in de stemming, dat het applaus eerst aan het slot en nog wel verscheidene seconden na het uitspreiken der bekende slotwoorden: Och, d'ouders telen 't kind, en maken 't groot met smart, 'Het kleine treedt op 't kleed, de groot en treên op 't hart, loskwam. Het was 'n middag van schoonheid en wij kunnen slechts betreuren, d'at de hooge kosten 'n voortzetting der openluchtspelen niet waarschijnlijk maakt. - Amerfoortsche Muziek- vereeniging. --v{- 3e uitvoering 1918. k Maandag 1 Juli wordt door de Amersfoort^ sche muziekvereeniging, directeur den heer A. L. Maas onder leiding van den heer A. d. Branden) een concert gegeven in het plantsoen. Programma. 1. Marsch, Kaiser Friedrich, G. Friede- mann. 2. Ouverture, Ouverture-Joyeuse, (Lust- spiebouverture) de Kélar-Bélar, arr. M. J. H. Kessels. 3. Wals Andalucia (valse Espagnole) Francis Popy. 4. Marsch S'evillia (Marche Espagnole)^ L. Montagne. Pauze. 5. Ouverture Fête Puntanière, Jos. Kes sels. 6. Wals L'Or Et L'Argent, par Franz Lehar Franscritz par. G. Wittmannè 7. Fantaisie Les Dragons De Villiers (ope- ra-Comiqué de Aimé Mailart par. E. Mullot. 8. Marsch Sonnez Clairons, A. Sohy. Programma van het concert. Woensdagavond in den tuin van Hotel Birkhoven te geven: 1. Marche Italienne, Rousseau. 2. Les Adieux (Valse) Fetras. 3. Mr. Merlot A. La Jolie fille de Perth, Bizet; B. Plaisir d'Amour, Martini. 4. Rigoletto (Faust), Verdi. 5. Melle Dorbac A. Les Huguenoto, Meijerbeer; B. Romance. 6. Faust (Fantasie), Gounod. 7. Melle Dorbac et Mr. Merlot, La fille du régiment (Duo) Donizette. 8. Marche des Ketjes, Fremaino. '"fev Zwemsport. Gistermiddag had Neptunus I een polo- wedstrijd te spelen tegen A. Z. en P. C. 2, waaraan zij nog eeq paar andere wedstrijden had verbonden. Het begon met snelzwemmen voor adspi- ranten ovei 56 M. De eerste prijs viel ten deel aan J. Kleber (in 42 sec.), de 'tweede aan J. de Rochement (in 45.4 sec.) Daarop volgde de polo-wedstrijd, die ein digde in een 31 overwinning voor Neptu nus. Het begin was voor A. Z. en P. C. 2, die al spoedig scoorde. Kort daarop even wel maakt Neptunus gelijk, terwijl zij voor rust de leiding nam 2—1. Na half-time be nutte Spiekerman een kans hem door de A. Z. en P. C. keeper gegeven en bracht alzoo de stand op 3—1, waarmede ook het einde kwam. Bij Neptunus werd hard gewerkt; een en kele speler dient zich meer op polo toe te leggen, wil hij wat preste eren op den duur. Het samenspel bij A. Z. en P. C. 2 was totaal zoek. Wij hadden van dit team meer verwacht en men mag wel zeer ernstig oefe nen, wil die club aan dat 7-tal een reserve hebben voor haar eerste. Het nummer touwtrekken was niet onaar dig en gaf het publiek eenige vroolijke oogenblikken. Voor de deelnemers is het zeer vermoeiend en de prijswinnaar A. Huinks heeft het heel wat inspanning gekost dezen titel te bemachtigen. Als slot kregen we een wedstrijd in zui ver schieten met den polobal. P. Wagenaar behaalde het grootst aantal punten, n.l. 14, terwijl op hem volgde J. Vreeswijk met 11 puntén. R.-K. Gemeentewerklieden. Zaterdag, op Petrus en Paulus, hebben de r.-k. gemeente-werklieden vrijaf gehad, welk vrijaf hun voortaan is toegestaan op alle r.-k. feestdagen, die te vieren zijn als Zon dag. Kindervoeding. Nu de Centrale Keuken is stop gezet, wordt het eten voor kindervoeding aan de scholen geleverd dot>r de Onderlinge Keu ken in de Beekesteinschelaan. De moeilijkheid om de grondstoffen hier voor dcör de gemeente beschikbaar te heb- be, beeft hier geleid tot beperking, welke zich voorloopig beperkt tot het uitschakelen der Woensdagen en Zaterdagen. Kinder voeding eindigt bij het begin der vacantie. Of daarna weder voedsel verstrekt wordt is ons niet bekend. AGENDA. Onder deze agenda worden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderingen, enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10— 12#, 2#10 uur. Zondag 2#—5# uur, Maandag 2#—10 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, Bioscoop de Arend. D a g e Hi k s r Museum Plehite. Bioscoop Langestraat. Ss 2 Juli. Terras Amicitia (of Zaal De Arendlj Verkiezingsmeeting, Burgerlijke Stand - 1 Juli 1918. Geboren: Victor Jean, z. van Ernest stant Houdelinckx en Thérèse Marie, Elaerts. Gijsbertus, z. van Cornelis van Winters-4 wijk en Arnolda Barends. Wilhelmus, z. van Wilhelmus van Beek-ert Geurtje v. d. Mast. Overleden: Gerrit Arnoldus van j Heiden, 24 jaar, ongehuwd. Telefonisch Weerbericht.: Naar waarneming in den morgen vah* 1 Juli 1918. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste stand 7G6 te Groningen. Laagste stand nabij 762.5 in Oost Pruisen, u. Verwachtingen tot den avond van 2 Juli: Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit Oostelijke, later veranderlijke richtingen, halt tot zwaar bewolkt. Behoudens onweer, waar: sehijnlijk droog weer. Warmer. Amersfoortsche Bad- en Z weminrichting." De temperatuur van het water was hetffl 7 uur G2 graden Fahrenheit. VRIJ LIBERALEN Z- STEMT LIJST 9 4. 7* 4L Tan de Vrl|z. Deni. Klesvereen. Amersloortsch Gemeentebelang. DINSDAG 2 JBU 's ar. 7 nnr TERRAS AMICITIA. Sprekers: Mevr. LELIMAN-Boseh (Baarn), Mr. G. A. E. B. MEIJER (Utrecht)' Dr. ALETTA JACOBS ('s-Gravenhage, P. J.TAN RAVESTEIJK (Hilversum), Mr. M. SLIGEN'BERG (Haarlem). CONCERT van de Amerf. Muziekvereeniging „Harmonie" Entree minimam 5 ets, Yoor leden van Amicitia vrij. Bij ongunstig weer vindt de samenkomst plaats in DE AREND. Onder», die bnn kinde ren geplaatst wenselien, wordt verzocht daar van vóór 6 Jnli opgave te doen hij ondergetee- kende. Hét Hoofd der School, G: A. Ij. SPETBERG. gevestigd te 's Gravenhage. De COUPONS der 4 en 5#/0 Algemoene Hypotheek- brieven van de Eerste Netlor- landsclfce Hypotheek*, brief bank te ?s Graven hage, vervallende 1 Juli a.s., zijn van dien dag af betaal baar te 'a-Gravenhage -ten kantore der bank, Lange Vijverberg 9, te Amsterdam V bij de ASSOCIATIE CASSA, te Rotterdam: bij MARX CO a BANK. Uitvoering van alle Dubbele Damessalon Malson Jacques Bezaan Eangestraat 71 Tel. 470 Haarwassoben, electrischo droging en ondulatie t O.fiO ondi-r leiding van 6 bo kende accountants. Vraagt k rati».prospectus: Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizersgracht 53, Am sterdam. Kruiwagens, Schopjes, Harken, Emmertjes, Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabel?. Geworen, Schako's, Springtou wen. Poppen, Serviesjes. Weeg schaaltjes, Lucifers 17'/i ct., Glazenpotten Schoencream 25- 30 35 groote doozen 50 ct., Ve ters 2'/i tot 10 ct., Zoolbeslag 15 ct., Tandpasta 12*—15 ct., Haarspelden, Friseer en Zij- kammen. Odeur, Eau d£Cologne, Dames Tasschen, Portemoonaies Portefeuille, Sigarenkokers, Pij pen Tabakspotten, Fluweel Spreuken. In: Ik'i. Vogel kooien c-n Mspulei dd, Bloempot ten Koper on Majolika,. Piëde stals, Beelden, Theetafels, Bla den en Serviezen, Olie en Azijn- Water- en Waschatellen, Ka raffen, Water-, Bier-, Wijn- en Li keu: glazen, Dekschalen, Bor den, Lepels, Vorken, Messen, Koekstellen, Thee- en Koffie- potten, Oorgoed, Blauw, Groen-, Japansch enz. met schrift, voor Vader, Moeder, ter uwer verja ring, Bruid en Bruidegom 12£ en 23 jarige-Eclitvereeniging, Klokgarnituren, Kaststellen 3 en 5 deolig, tegen de oude be kende lage prijzen in de Goedkoope Bazar Kronmiestraat 64 SVlej. J. BOSHUIZEN Gedipl. coiffeuse, ürommsstr. S2Tel.4S0 sii. eleelrische droging cu ondnlatic marcel i ibfiO hij abonnement t 0.50. 3 colfFenses aanweziff. Verplicsaï Programma af O.I5 perparsoon HALL TER H. J. den Eersten Candidaat der NEUTRALE PARTIJ. Het Plaatselijk Comité is niet aansprakelijk voor de persoonlijke reclame gemaakt voor den Heer G. H. KOOPMAN. |l¥lt.L£N GHOENHUSSE?; i LAHGSSTRAAT A5 Gr^ERSFOCnV ÏSvL Spvuioal adres vow Troaw-m - VcrlovrnQsriiifirJi -j, geregelde aanvoer, alom verkrijgbaar. er om 3 Jnli n.9. op Uw stembiljet slechts I ken hokje zwart te maken van de hier onder vermelde YriJzlnnig;-I>emocmtisclie Candid aten* lijst (het 4de lijstje van Uw stembiljet). Bill ellen waarop meer dan één hokje is zwart gemaakt v.iju ongeldig den Kampioen voor een goede levensmiddelenpolitiek. a a a a „DI GULDEN KORENAAR" Arithcmschesfr. 24 Telefoon 91. uw dagbladen na lezing port vrij «aan de bibliotheek voor de geïnterneerden Kamp van Zeist .Amersfoort" De Libei ale Upie Js do partij dio het ftleemeen belang dient. Dat i3 het wat wij noodig hebben on niet het éénzijdige nastreven van eigenbelang, hetzij van kapitaal of arboid. of variété, of onder officieren, of boeren, of middenstand of politie of eenig kerkgenootschap onz. enz. De Liberale Unie wil regeering van het volk «loor het volk maar ook: voor het geheele volk. Stemt dus één naam van ltfst N. 20 bij voorkeur Namens bet Bestuur, - Y. H. KALT, Secretaris.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1