Tuinconcert COIFFEIJSE Valkhofi's Boekhandel Te huur gevraagd, TEGEN GUUS HAAR IISSERTATIËN EN STELLINGEN L.E.I1SCISZÜ W.F.A.Sroenhuizen ZENDT Zomers guiten. S.S. „Hieuw Amsterdam" r Fiisi® Oak§s SS! KACHELBLQÜKEH TIMMERWERKEN Gratis-Vpwltering. i AdverÉefitlësi CflöP. WINKELVEREENIGIHO ALGEMEEHE LEOENVERGADERIHG Naaister, GEVRAAGD OPL ACÏES M. 0. A en l. 0. Fransch, Handelicorrssp. Convers. Bijworten ieeil. D. B. S.Gjmn. B. HYLKEMA OUDE GRACHT ITS UTRECHT VLUGGE AFLEVERING COHCüRREEREKOE PRIJZEN Amersfoortsch Dagblad VALKHQFF's Boekhandel Kiosk Kadima, Zondag 7 Juli Aanvang 7 uur Toegang 15 cent f Mej J. DEKKERS s Gsdipl. Coifleuse - Zuidsingel I Haarwassching met electrische droging.f 0.50 H.Koningen Zn. Gedip!. coiieiise, Rtommesir. 52 Tel. 460 HAARWASSCHING ROOMBOTER HEÏ WElBEKENOt ACRES VOOR TALHOUT EN SPANEN 8 Weet gij hoeveel? 8 S. VOLP. Electrische DrukkerU L E. BOSCH ZOON „Hst Algemeen Reglement voor de Waterscheppen in de Provincie Utrecht", The GceNiAceMGasgise Corporation, limiteJ. Emepgievormer voor Kinderen, ZeiiUwz wakken en Herstellenden Amersfoortsche Rijiuag-9ttij ES. RUITENBERG Hzn. Games-, Heeren- sn Militaire Kleermaker. WBLLESV1 GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKEN Plaatsing van advertenties in alle bladen der wereld zonder prijsverhooging. Schoen v e r k. De Minister van Landbouw heeft onder in- king van vroegere beschikking hel na- '•.."jude bepaald: 1- Het is aan schoenfabrikanten ver- ii. schoenwerk te verkoopen, af ie leveren vervoeren. Onder schoenwerk worden ;.:an alle soorten schoenen, pantoffels en i ii. ongeacht of deze geheel of gedeeltc- b: uil Ieder, dan wel geheel uit andere grond- oüen zijn vervaardigd. Dit verbod is niet van toepassing voor zoo- \er dc verkoop geschiedt rechtstreeks aan cn de aflevering en het vervoer geschieden in cchtetreeksche opdracht van het legerbestuur, onder voorwaarde nochtans, dat van iederen verkoop, van iedere aflevering en van ieder vervoer nauwkeurige opgave wordt gedaan aan het Rijkskantoor voor Huiden en Leder. (R. H. L.) en. wel, wat dén verkoop betreft, binnen 3 maal 21 uur nadat deze is gesloten, wat de aflevering en het vervoer betreft, bin nen 3 maal 21 uur voordat deze zullen plaats vinden. Art. 2 liet is aan fabrikanten en handelaren in leestklaar schoenwerk verboden, iccslklaar schoenwerk te verkoopen, af te leveren of te vervoeren. Onder leestklaar schoenwerk wor den verstaan alle soorten schachten, bestemd tot dc vervaardiging van schoenwerk als in .art. 1 omschreven. Art. 3. Van dc verbodsbepalingen, in arlt. 1 en - gesteld, kan ontheffing worden verleend door het R.IL L. Deze ontheffingen zullen niet worden verleend, voor zoover zij zullen strek ken lot de meeset doelmatige vcrdceling der beschikbare voorraden leestklaar schoenwerk. 'Aan dc verleening van ontheffingen kan het R. II. L. voorwaarden verbinden, waaronder die va het voldoen van een bdrage in de ad ministratiekosten. Art. 4. liet is aan tusschenhandclarcn cn aan winkeliers verboden zendingen schoen werk van schoenfabrikanten in ontvangst te nemen, tenzij deze vergezeld zijn van bet door kci-R. 1L L. afgegeven onlheffingsbewijs. Art. 5. Ontheffingen van het verbod in art. 1 gesteld zullen ieta woeden verleend dan on der de voorwaarde: voor zoover de aflevering aan tusscher.lian- delaren zal plaats hebben dat dc tusschenhan- delaar het aan hem af te leveren schoenwerk niet zal verkoopen dan uitsluitend aan schoen- winkeliers en, tenzij roor mij anders is of zal worden bepaald,, niet dan met een winst van ten hoogste 10 pCtberekend van dc inkoop- factuurwaarde (onder aftrek van verleende kortingen, doch zonder aftrek van de even tueel hem toegestane betalingskortingen), en met dien verstande, dat den winkelier voor franco cassahetaling binnen 3 maanden netto factuur; dat bij latere betaling een rentevergoeding van i'jn hoogste lA pCt. per maand in rekening mag worden gebracht, zullende nochtans de luschenhandelaar den winkelier niet mogen verplichten op krediet tc koopen. Voor zoover een lusschenhandelaar zich niet 'gedraagt overeenkomstig dc voorwaarde in liet voorgaande lid omschreven, dan wel liet verbod in art. 4 gcsleldt overtreedt of op an dere wijze schade doei aan een zoc^ geregeld mogelijk verloop van den sehoenhandel, zal hij door het R. H. L.. behoudens beroep op den Minister van Landbouw, van den handel in schoenen worden uitgesloten. Art. 6. Ontheffingen van het verbod in art. 1 gesteld zullen, voor zoover de aflevering aan schoenfabrikanten zal plaats hebben, niel werden verleend dan ten behoeve van inge schreven schoenfabrikanten cn niet dan voor zoover hier te lande behoefte beslaat aan den aanmaak van schoenwerk, hetwelk die fabri kant voornemens is van het af te leveren lcesl- klanr schoenwerk te vervaardigen. Art. 7. liet is een schoenvvinkelier verboden, schoenen af te leveren aan anderen dan aan hen die schoenen wenschen te koopen om deze lc verbruiken, zijnde een. aflevering niet geoorloofd aan hcu, die schoecn wenschen tc koopen om deze weder te verkoopen. Bij overtreding van dit verbod, en van dal in art. 4 gesteld, wordt de winkelier van den handel in schoenen uilgesloten. („St.-Ct.") Kanaalvcbinding Rij nT wente. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben aan de Geldersche Staten overgelegd de ver schillende bij hen ingekomen adressen in zake de Kanaalverbinding RijnTwente en een voor stel van het Statenlid den heer Manschot en eenigc andere leden. Het voorstel Manschot strekt om een beslis sing der Staten uit te lokken, waarbij in begin sel wordt beslotenof voor een kanaal als door de Staatscommissie voorgesteld, dan §vel voor een kanaal als wordt gewenscht door het comité van belanghebbenden in het industriegebied van oostelijk Gelderland, financieeele steun van weee de provincie zal worden verleend. Door watergroaf en heemraden van het water schap van den Oude IJsel werd aan de Staten verzocht te steunen het adres van het water schap aan de Tweede Kamer om bij de behan deling van het wetsontwerp betreffende den aan leg van scheepbaartkanalen naar Twente. lo. het ontwerp van wet betreffende den aan leg van scheepvaartkanalen naar Twéfltezooda- nig te wijzigen en aan te vullen, dat daarbij re kening wordt gehouden met de belangen van 'Oostelijk Gelderland; 2o. aan deze wet te verbinden de bevaarbaar- making van den Oude-IJsel van Ulft tot aan het kanaal TwenteBoven Rijn voor schepen van 600 ton, en 3o. de belangen len deze van Overijsel en Gelderland niet bij afzonderlijke wet te regelen, doch deze saam te vatten in één wet, opdat beide provinciën op gelijken voet worden be handeld en ongeveer tegelijkertijd worden ver lost uit haar isolement wat betreft de verkeers wegen te water, waarvan de zegenrijke gevolgen niet genoeg kunnen worden gewaardeerd en nimmer te duur zullen worden betaald. De Kamer van Koophandel te Winterswijk1 verzocht aan den Minister van Waterstaat om naar aansluiting van Winterswijk en andere ge meenten in den Achterhoek aan het Kanaal, nog een nader technisch onderzoek te willen doen Instellen. De Kamer van Koophandel te Enschede ver zocht een subsidie van 500.000 voor het Twen te-Rijnkanaal te willen verlecnen. De ge meente Zevenaar verzocht bij toekenning van provinciaal subsidie daaraan do voorwaarde te verbinden dat hetkanaal door Zevenaar zal ko men. In hun uitvoerig pracadvies verklaren Ged. Staten dat naar hun overtuiging bij de tot stand- koming van een Rijn-Twentc Kanaal volgens het door dc Staatscommissie voorgestelde tracé de belangen van Gelderland geenszins op voldoen de wijze tot hun recht komen. Niet zonder leedwezen namen zij dan ook kennis van het wetsontwerp betreffende den aan leg van scheepvaartkanalen naar Twente en de daarbij behoorende memorie van toelichting, waaruit blijkt, dat het voorhands niet mogelijk is gebleken een richting te vinden, waarbij in de belangen zoowel van Twente als van den Gel- derschen Achterhoek wordt voorzien. Ged. Staten hebben den minsitcr van hun ge voelen doen blijken bij schrijven van 7 Mei. Op hun verzoek om een onderhoud van dc betrok ken gecommitteerden uit hun college met Z.Ezc., teneinde de Geldersche belangen bij den aanleg van het Twente-Rijnkanaal persoonlijk toe te lichten, ontvingen zij tot dusver geen antwoord, zoodat zij in onzekerheid verkeeren of hun be zwaren aanleiding hebben gegeven alsnog een wijziging in overweging te nemen. Het behoeft intusschen geen betoog, zeggen Ged. Staten, dat hier sprake is van een zaak, waarbij vitale belangen van een bij uitstek be langrijk gedeelte der provincie van nabij en in hooge mate betrokken zijn. En waar nu het ge vaar dreigt, dat di ebelangen op wellicht niet meer althans in geruimen tijd niet te her stellen wijze zullen worden opgeofferd ter wille van bedenkingen, die h. i.gedeeltelijk van min der gewichtigen aard zijn, gedeeltelijk op andere wijze zeer wel zijn uit den weg te gaan, meen den Ged. Staten deze aangelegenheid aanstonds aan het oordeel van Prov. Staten te moeten on derwerpen. Ged. Staten wijzen voorts op de ingekomen adressen en merken op, dat in het huidig sta dium der zaak geenerlei waarborg bestaat dat aan de gewichtige belangen van de in de Ach terhoek van Gelderland gelegen plaatsen op be vredigende wijze zal worden tegemoet geko men, terwijl zulks, zonder de Twentsche belan gen tc schaden, zeer wel mogelijk zou zijn, door geringe wijziging van het tracé. Zij hebben dan ook voorhands geen vrijheid kunnen vinden voor voor te stellen uit de provinciale fondsen een bijdrage te verleenen voor den aanleg van het ontworpen Twente-Rijnkanaal. Ged. Staten blijven van oordeel, dat er «11e reden bestaat om bij de Regeering aan te drin gen op wijziging der kanaalplanncn of, mocht zulks op onoverkomelijke bezwaren stuiten, op een voorziening in dier voege, dat althans met de belangen van Winterswijk en in ieder geval van Doetinchem reeds aanstonds in het plan zelf rekening wordt gehouden. Ged. Staten vra gen machtiging om namens Prorv. Staten in dien zin bij de Regeering de noodige stappen te doen. Van het resultaat hunner bemoeiingen ware dan afhankelijk te stellén of en zoo ja in hoever van provinciewege het aanleggen van een Twente-Rijnkanaal financieel behoort te wor den gesteund. Kinderlijkje gevonden. Bij station Oosterbeek Laag te Oosterbeek is een kinderlijkje gevonden. Er wordt aan kin dermoord gedacht; het lijkje-was dat van een voldragen kind van het vrouwelijk ge slacht, de hersentjes waren ingedrukt, ter wijl over het lichaampje zich overal brand wonden bevonden. De justitie heeft het lijkje in beslag doen nemen ter onderzoek. De eindexamen-fraude. Inzake de fraude met het drukwerk voor de eind examens H. B. School meldt de Rott., dat Zaterdag j.l. een zetter van de landsdrukkerij in Den Haag in arres is gesteld. Hij wordt verdacht een afdruk van de examen-opgaven in handen gesteld te hebben van een can- ^idaat voor genoemde examens. Smokkelaars o ve r v a 11 e n. De ambtenaar S. uit Millingen heeft in den vroegen morgen op de grens van Leuth en Millingen in een weide een bende smokke laars, zittende bij de pakken, overvallen. Hij loste ceen revolverschot, waarop de smok kelaars alles in den st^ek lieten. Aan smok kelwaar zijn in beslag genomen 27 pakken,- bevattende 12,000 stukjes chocolade en kwalta, groote bussen met olie, flesschen met oude klare, cognac en advocaat, pé- koffie, boter, vet, stijfsel, een groote hoe veelheid harde toiletzeep, vloerzeilen, schoenen, manufacturen, 3600 sigaren, ta bak en lucifers. De smokkelbende telde 50 a 60 man. Overreden. De 23-jarige landbou wer J. B., van Tjerkwerd bij Bolsward, is door de tram van Bolsward wegens het schrikken van zijn paard, onder IJsbrechtum overrèden en onmiddellijk gedood. Doodgedrukt. Te Musselkanaal is de schuitenvaardersknecht P. Daniels bij het op hol slaan van een paard tusschen den wagen en een boom doodgedrukt. Verdronken. Te Almelo is de korporaal H., in garnizoen te Vlissingen, die met verlof bij zijn familie vertoefde, bij het zwemmen in het kanaal Almelo—Nordhorn verdronken. Dc brand te Bccsd. Omtrent deze brand wordt nog bet volgende gemeld: Maandagavond lialflien is tc Beesd (Gelder land) brand uitgebroken in de met riet ge dekte bakkerij en winkel van mej. A. van dc Water, in de Voorstraat. Door de groote droogte en den tamelijk sterken Zuidoosten wind, gevoegd bij de onbruikbaarheid der pompen tc Beesd, die in geen twee jaar on derzocht warenf cn liet watergebrek in de slooten, stond de brandweer machteloos. De pomp der heerlijkheid Marienweerd, hoewel tamelijk afgelegen, bewees goede diensten. De eerste hulp \\erd geboden door militairen uit Aspercn. Van het aangetaste perceel sloeg de brand achtereenvolgens over op de woflingen van dc weduwe D. Akkerman, A. Akkerman, wed. T. Telkamp, Th. van Buuren, J. van Kuilenburg, wed. Weycrs en een onbewoond perceel. Twee hiervan waren ook met riet gedekt. Drie kat ten cn een hond verbrandden. Alle inboedels werden gered. Van dc uitgedragen voorwer- pc wordt echter nogals iels vermist. Van drie huizen staan de muren nog; de rest is omvergehaald. Alles was verzekerd, behalve de geredde inboedel der weduwe Tel kamp. Een oogenblik" dreigde gevaar voor een aan de overzijde der Voorstraat gelegen perceel waar reeds brand ontstond. De bewoner wist dien te sluiten en hield zijn pannendak goed nat, Bij Vonnis der Arrondisse- ments-Rechtbank te Rotterdam Eerste Kamer, van 24 Juni 191* is LODE WIJK PETRUS MARIE DOLK, zonder beroep laatst gewoond hebbend te Rot terdam, thans verblijf houdond te Soest, ter zake van krank zinnigheid gesteld onder cura- teele. Rotterdam 1 Juli 1918. Mr. E. J. J. VAN DER HEIJDEN. Procureur. „Ons voordeel" op Woensdag 10 Jnli 's avonds half acht in decoüp. winkel. Stationslr. 3!, Arnersf. Agenda volgens convocatie. Verstel- en Linnennaaister heeft eenige dagen disponibel. Brieven onder letter K, bur. Amersf. Dagblad. Goede beloonlnz wordt uitgekeerd aan denzone die op 1 Juli 's avonds bij aankomst laatsten trein den Haag bij of op het Station Amersfoort een zwart Daroesla*ch|e met monogram govonden heeft. Zich te vervoegen P. Bothl. 9. les ill Italisch door meer gevorderde leerling. Br. met prijsopg. onder no. 1166 a/h bureau van hot Amersfoortsch Dagblad. eeo bnfs of ongern. kamers (en suite) met keuken of kook- gel. Brieven nr. 1165 a/h bur. v/h Amersfoortsch Dagblad. Leeraar Handelsschool. Utrechrfa'ché weg 217. gebruikt men Fédora's 2!aarkleursel Perfect. Gegarandeerd onscha delijk. Oreral verkrijgbaar A f 0.75 en t 1.27» j>. lïacoii Verkrijgbaar to: Veèneudaal bij G. MULDER, Hoofdstraat Losse Exemplaren vnu hel zijn verkrijgbaar in Y. O. DE JONG) en (Stationsplein) Vermoedelijk vertrek van Rotterdam eind Juli, in ver binding met Indië. Inlichtingen omtrent ga- sage en passen bjj de Agenten firma JANS ,Co Amersfoort telef 236. Heillgenb. weg Jioe TOorrsMlig ALS Windkussens. IJszakken. Slang voor Irrigatoren. Hospitaallinnen. Alle soorten spuiten. Borstppmpeti. Spogsen. Alle soorten speenen. Elastieke Kousen. Buikgordels. Breukbanden. I.VSIHIM F VT.niU.EU Tel. Int. S:i. Ariihem.schcsft'. 2 4 Telefoon 91. Mej. J. BOSHUIZEN in. clcetriscltc droging en ondulatie marcel I O.GO hij abonnement t 0.50. 3 eoiflëuses aanwezig. »d. VOORUITGANG WOVDEMiKRU Prüs f 3.20 perkilogr. Aleikrb.:!. Meijers, iiachiegaaisir.'IS komende uw dagbladen na lezing port vrij aan de bibliotheek voor de geïnterneerden Kamp van Zeist tegen scherp concurreorende prijzen is bij D. G. BUITENHUIS Lange Beekstraat 5. 0OOODOC030COCQCC00 §Hobt gij wel eeos gehoord g hoeveel ijzer oen goed ge- zond mensoh heeft in zijn O bloed'? In zijn heele li- O chaara niet meer dan ruim 0 3 gram3.07 gram q Een therapie dio nu wel O aan 't verdwijnen is, be- 0 handelde de bloedarmoede §raot staalpiilen. De arme q lijder3 slikken kilo's slaalO q zonder dat zo beter worden Q. O En het is duidelijk dat het q O bloed dit ijzer, in deze ver- Q binding niet opneemt; Vi i„_i. i 8 want dan ware toch niets eenvoudiger dan drie gram o Q staal in tenement O Ondorgeteokonde" beveelt zich beleefd aan voor aiiie veo. Amersfoort. Nienwsir. -"5. Te.rsc lianen bil de te Utrecht» voorsion van aon te effeningen dooT Mi. 8. J. L Baron dB Geer vjo lulphaat Hoofd van da 2da Afdeeling tor Provinciale Griffie van Utrecht. Prijs 12.SO purstuk. 8— l.I 'O UtUIDU u Prof. BUNGE zost: „het g Q ijzer moet in plautaar- o «lige verbinding worden O opgenomen" Q Prf. NOTHNAGEL (Wee- o nen) schrijft: hot staal is O van geen nut of voordeel, 0 H dan wanneer het ons in q 0 organ, verbinding wordt O Ha toegediend door de plant. Dr. POL DE MADE ver- g O zekert dat de San2ui- n g nose dit staal jn plant- Q aard** verbinding bevat. ft O n o Q O O Q O O O En de ervaring bevestigt C dat lijders aan bloodar- C moede door de Sangui- S* nose geholpen werden, r toen niets meer lilelp! C Prijs per flacon f2.6 fl. C f li.—; 12 fl. f21.C Bij alle voorname Apotho* C kers en Drogisten. C' VAN DAM Co. De Riemersl raat- 2c/4. G Don Unas;. r 0_ o oocoocooc cooccon Dubbele Damessalon Maison Jacques Bezaan Lnnge&trant 71 Tel. 470 Haanvnsschen. electrischo droging en ondulatie f 0.60 Kruiwagens, Schopjes, Ilarken,' Emmertjes, Hoepels, Ballen,' Trommels, Trompetten, Sabels,a Geweren, Schako*3, SprIngtou*2 wen. Poppen, Serviesjes, Weeg schaaltjes, Lucifers 177, ct./j Glazonpolten Schoencream 25-"i 30 85 grooto doozen 50 ot., Verf ters 2'/i tot 10 ot., Zoolbeslag; 15 et., Tandpasta 12J-15 ct.,1 Haarspelden, Fiiseer on kammen. Odeur, Eau do Cologne,] Dames Tasschen, Portomonnaiosfi Portefeuille, Sigaronkokers, Pij-j pen Tabakspotten, FJuweel-1 Spreuken. InktstcMen. Vogpl-j 1:ooien en Standerds,-Bloempot.^ ten Koper en Majolika,, Pjcdel stals, Beelden, Theetafels, Bla«j den en Serviezen, Olie en Azijn-j Water* en Waschstellen, Ka-1 raffen, Water-, Bier-, Wijn- en] Likeurglazen, Dekschalen, Bor*3 den, Lepels, Vorken, Messen,! Koekstellen, Thee- en Koffie*"! often, Oorgoed, Blauw, Groenv apansoh enz. met schrift voor Vader, Moeder, ter uwer ver ja-3 ring, Bruid en Bruidegom 12£i en 25 jarige-Echtvereenijmg.^ Klokgarnituren, Kaststellen ~oj en 5 deelig, tegea de oude bo- kende lage prijzen in de Goedkoope Bazar j Krommestrnal C4 De verzekerlnp van onze week-abonné's teuen onoelukken wordt gewaar borqd door (Directeur voor Nederland EDWARD HEI J MAN. Rokin 151 Amsterdam). Als verzekerden worden slechts beschouwd alle betalende ge- abonneerden die gedurende minstens 2 wekon als geabon* noerden in onze registers in^o* schreven zijn, lusschcn 18 en 50 jaar oud zijn (vrouwen tot 60 jaar) niel lijden aan ziekten of gebreken, we!Ice het gevaar voor ongevallen vergrooton, en volkomög het gebruik hebben van hun ledematen en zintuigen. DV Ingeval een geabon neerde e*»n ongeval overkomt moeten alle bizonderheden daar omtrent en omtrent hel beko. men letsel zoo spoedig mogelijk aan onzo Directie worden meegedeeld Btj ver-, vniiui blnneu 3 X 24 ttitr kn it nen seen celfteit werden nRiKtanlrt. ft&yJZpoMafers en -^^2'Jk!Pi/gr/\ sarogLsten. GLrnhem W K S T SI.VG K U, 38^ T K V. K F OOM 45. Mod riitnigen en livreien v. Ere>ege.nh. Umform«n-v hegraffinisaen Tel 243 Utrechtschestraat. 26 Langesiraat 43 Amersfoort Speciaal adres voor Reparatie-inrichting. (Y. O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT 46

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1