Eiken-, Beuken- en Dennenblnkken Victoriawater COIFFEUSE Fijn* Cakes Zomers Buiten. brand- en inbraakvrije Kluisksider LOKETTEN Eratis-Verzekering. FLORA „DEKA" De beste Pudding - De beste Vla. Valkholf's Boekhandel DU FN WED. BSLiL 12! HADDELSDRUKWERKED L. E. BOSCH ZOÖN Van dei Zoo de long en van Ophoven Amersfoortsche Bioscoop en Vaiiéie Theater, ZENDT Aanbesteding. CHEF BOEKBINDERIJ Adlverientiên j GASNOOD, fa. L VAK ACHTERBERG», Kunsttanden en Gebitten P, v. d. Burg. H. Koning en Zn. W. RUITENBERG Gzn Electrische Drukkerij L. E. BOSCH ZOON voor de Waterschappen in de Provincie Utrecht", Ml B.l.LBaroo dl Gaervan lolpha» L. STAS, Ondergoed naar Maat Complete Uitzatten en Luiermanden JONGEN GEVRAAGD, GEMEÜB HUIS Zit-Slaapkamer. Vacantie-Reisseizoen. WESTSINGEL 37. HET GEHEIMZINNIGE HUIS THE FAMOUS MUZIEKUITVOERING Zït-Slaapkamer. Oem. KAMERS mei KEUKEN HAARWASSCHING The Ocean Accident! Guarantee Corporation, Limited. Geef U m weer Dr.Dralles Birkea-HaarwaiTer Voor de afdeeling Binderij van de N. V. L. E. BOSCH ZOON ts Utrecht wordt een bekwaam CHEF gevraagddie geschiktheid bezit om met personeel om te gaan. Loon naër bekwaamheid. LEENKNËGT en Co. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKEN Het GEZELLIGSTE en BEST GEVENTILEERDE THEATER van AMSTERDAM. Amersfoortsche Rijtuig-Mij Plaatsing van advertenties in alle bladen der wereld zonder prijsverhooging. Hèl Hu weel ïk waar mijn brosr gebleven is! ELECTRISCHE DRUKKERIJ VLUGGE AFLEVERING CONCURREERENDE PRIJZEN Niet bevorderd 8. Van kl. IV naar kl. V Onvoorwaardelijk Ca. A. van den Bovenkamp (Amersiooit). P. van den Burg (id.) Ha. C. G. Fehrmann (Hoogland). Ma. A. Heuvelink (Amersfoort). 'Ma. Th. Hoog (id.). Ha. W. Kolff (id). Th. Moleman (Seminarium). Ea. C. Ongerboer (Arnhem). Ma. A. Palm (Amersfoort). J. Visser (id.). J. M. V'estra (Nijkeric). Niet bevorderd: 5. .Van kl. V naar kl. VI. Onvoorwaardelijk: J. Th. Bakker (Seminarium). J. A. Bremer (Hoogland). Ja. F. van Haselen (Amersfoort). A. J. Hoekzema (Voorthuizen). Ka. F. Middelburg (Rotterdam). C. F. Nieuwenhuizen (Seminarium). N. Prins (id.). S. C. van Randwyck (Amersfoort). F. T. van der Steen (Seminarium). Niet bevorderd: 1. Voor de bewijzan van deel neming. ondeavonden bij het overlijden van onze geliofdo Eclitgenoote en Moedor, betui gen wij onzen liartelijken flank. G. VAN ELST. A. C. VAN ELST. W. VAN ELST. G. T. G. VAN ELST. O n d e r v ij z e r s v e r g a d e r i n g. Woensdag IÓ Juli wordt in Hotel Centraal te Baarn een vergadering gehouden van het onderwijzend personeel in net arrondisse ment Amersfoort. De agenda vermeldt o.a. Herinneringen en schetsen uit mijn onder- wijzersleven, door J. Stamperius. Des mid dags zal een wandeling worden gemaakt door de Baarnsche Bosschen en zal er gele genheid zijn het Koninklijk Paleis te Soest- dijk te bezichtigen. Kinderen naar buiten. In dank ontvangen voor het Comité tot uitzending van kinderen naar buiten Van C. J. K. 10.-. jgg* Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na oen smartelyk maar geduldig lijden onze innig geliefde Echtgenooto en liefde volle Moeder Elisabeth Albertina Ackarman, in den ouderdom van 36 jaar. D. VELS—HEIJN en kinderen. Amersfoort, 3 Juli 1913. Geen Bloemen. De bografenis zal plaats hebben D. V. Zaterdag 6 Juli des namiddags te half een ure op de oude algemeene begraafplaats. Verkrijgbaar BIJ: Braodstoffenhandel. Arnh straat la- Telefoon 155. Hatoarlijk Bronwater Verkrijgbaar bij: F. W. v. d. W6LDÈ Stoovcstraat 12 Telefoon gfk. Nutsspaarbank. Gedurende het le halfjaar van 1918 werd bij de Nuts-Spaarbank alhier ingelegd in 256 posten een bedrag van 49.758.96 en terugbetaald in 125 posten een bedrag van ƒ56.045.18. Uitgegeven werden 50 nieuwe boekjes. Uitspraak in strafzaken Kan tongerecht A'foor t. J. v. A., Soest. Strooperij. 5—5 d. G. B.. Gardcren, -stTantdieverij, f 88 d. A. J. Wou denberg, id., f 22 d. D. A. N. de V., Soest, valschen naam opgeven, 25—10 <i. B. Rv Schcj^enzeei, in dronkenschap verkeer belem meren. f 2—2 d. B. R., Scherpenzeel, valschen naam opgeven, f 5—5 d. J. N. J., A'foort, over treding Drankwet, 5—5 d. cn vernietiging ilcsch. J. W. M., wed. B. \V. S., A'foort, overtr. Huurcommissiewet, j 103 d. J. IC, A'foort, cvertr. Huurcommissiewet, f 30—10 d. J. V., Vuursche, ree vervoeren in gesloten jachttijd, 1U—10 d. en verbeurdverkl. ree. L. v. D. Hoogland, overtr. Arbeidswet, f 6—G d. G. K., -«rmnes, rooken in niet-rook coupé, f 5—5 d. N. \V., A'dam, rooken in niet-rook coupé, i 20—10 d. G. A. v. L., A'foort, overtr. Distri- butiswet, f 80—80 d. A. B., A'foort, overtr. Slachtverbod, f 5015 d. P. M. Hoogland, overtr. Slachtverbod, 3020 d. J. v. d. B Hoogland, overtr. Slachtverbod, f -10—10 d. 'ij. .T H., Soest, overtr. Slachtverbod, f 50—50 d. W. S., Barneveld, overtr. Slachtverbod, f 20— 10 d. H. D., Baarn, te Baarn ongekeurd vleesch invoeren, f 10—10 d. G. G., EemnesJbinnen, te Baarn ondeugdelijk vleesch vervoeren, f 25 —15 d- D. K-, Utrecht, te Baam ongekeurde visch venten, f 3—3 d. AGENDA. Onder deze agenda worden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderingen, enz. velke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10— 12'a, 2Yi10 uur, Zondag 214—5!4 uur, Maandag 2\4—10 tnir. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, Bioscoop de Arend. D a g e 1 ii k s Museum Flehite. Bioscoop Langestraat. 7 Juli. Tuinconcert Café Otte. 10 Juli. Alg. Verg. Coöp. Winkel vereen. Ons Belang. Burgerlijke Stand 4 Juli 1918. Geboren: Mathilda Julia, d. van Caro- lus Lüdovicus Philomena Ceulemans en Melania Rosalia Maria Laenens. Theodo- rus, z. v. Teunis van der Pol en Maria Busé. Ondertrouwd: Rijk Wevers en Hen- drika Jacobs de Ridder. Barend van Pla teringen en Willemijntje Koene. Johan nes van Raay en Catharina Steen wijk. Johannes Antonius Wijntjes en Stefania Traa. Martinus Thomassen en Hillegonda Wilhelmina van Bekkum. Isidoor Vanesc'n en Theresïa Maria Hablous. Jan -v an Dijk. en Heintje Bloemendal. Christiaan Cor nells de Wit en Johanna Maria Verberne. Hendrik Gerrit Vetkamp en Rijkje Buis. Gehuwd: Cornelis Krijgsman en Jo hanna Hendrika Schoonderbeek. Johan Marius. Cornelis Schaap en Tjalda Petronella Hoorweg Jan Bauke Klaas de Jong en Johanna Carolina van Unen. Ov e r 1 e d e n Geen. Telefonisch Weerbericht. Naar waarneming in den morgen van 4 Juli 1918. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste stond 771.4 te Vlissingen; laag- fte stand nabij 760 in Zuid-Duitschland. Verwachting tot den avond van 5 Juli: Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit N., later uit W. richting, half tot zwaar be wolkt, weinig of geen regen, zachter,. Tot onzo diope droef heid overleed onze innig geliofde Behuwddochter en Behuwdzuster Elrsabelli Albeatina Acherman, Amersfoort, 3 Juli 1918 N. VELS-HEIJN T. VELS-HEIJN- v. i». Ei-'k. G. BERGHÜIJS. Ch. BERGHUIJS- VEIS-Hetjn*. Dubbele Damessalon Maison Jacques Bezaan Lang:estraat 71 Tel. 479 Haarwasschen, electrische droging en ondulatie t 0.60 Heiligenbergweg 7. Pijnlooze behand. door tandarts i KEI BESJE ADRES VOOR „DE GULDEK KORENAAR" Arnliemsciiestr. 24 Telefoon 91. Wererssingcl IS. TEL. No. 277. SCHILDER. GLASIIANDEL. BEHAHGER. Groote voorraad Beliangsel- pnpieren. Uitgebreide Staalcollectie. Ruime 6ortocring: Sponsen. Zeemleer, Borsleiwerk, enz Tnr.chnaen bij «In te Utrecht. voorstal tad Mntookoolngoa door Hoofd vsd da 2de Afdaeling ter Provincial» Griffie tad Utraoht. Prijs f 2.B0 parituk. Namens Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, zal op Donderdag 4 .lolt n. sM des voormiddags lll/ï nor. op het Bureau van Ge meentewerken, in het openbaar woiden AANBESTEED A. Het boniven van 65 eentreziDswonineen en 4 winkelhuizen, op een terrein aan den Woestijgerweg te Amcrsloort, in 2 perceelen en in massa. B. Het {.'las- en schil derwerk van boven- senoimde woningen in 2 perceelen en in massa. C. Het Lood-. Zink- en Fitterswerk van bo vengenoemde wo - nlngen. in 2 percee len en ia massa. Bestek met 10 teokeningen voor A a f 25.(restitutie f 20.—) bestekken voor B en C a f 0.75, verkrijgbaar by den hieronder laatstgenoemden architect, Van Asch van Wijck- straat 7, Amersfoort. De Architecten W. K. DE WIJS,b. i. Enschede. M. J. KLIJNSTRA, Amersfoort G. VAN HOOGEVEST, Amersfoort. H. A. POTHOV N m*r*foort Lanqeslraat 12, - Islel. 212 ATELIER VOOR KANTOOR KIBI1E REIHIGIKGS EK- ÖHTSMETTIHSS-DIEKST. is ingaande -S .ïnii a.s. ge vestigd Hnnrhnlzen 7S. Tolefoon No. 234. De Directeur, IL BEENHAKKER boven 13 jaar, voor morgenuren. Zich aan te molden, Vrijdag avond 5 Juli na 7 uur Vïjera atraat no. 2. of gedeelte daarvan (minstens 4 kamers), .gevraagd, tegen half Juli in Amersfoort ot omstreken Brieven onder No. 1167 bureau Amersf. Dagblad. AWÏRSFOORT. Tegen 15 Juli a.s. gezocht een netto gem. Aanbiedingen te adresseeren no. 710, Boekhandel ROOKES, Bezuidenhout 107a, Den Haag. Kruiwagens, Schopjes, Harkon' Emmertjes, Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabels, Geweren, Schako's. Springtou wen. Poppen, Serviesjes. Weeg schaaltjes, Lucifers 17'/» ct., Glazenpotten Schocncream 25- 30 85 groote doozen 50 ct., Ve ters 2l/j tot 10 ct., Zoolbeslag 15 ct., Tandpasta 12J15 ct., Haarspelden, Friseer en Zij- kammen. Odeur, Eau do Cologne, Dames Tasschen, Portemonnaies Portefeuille, Sigarenkokers, Pij pen Tabakspotten, Fluweel Spreuken, Inktstellen. Vogel kooien en Standerds, Bloempot ten Koper en Majolika,, Piëde stals, Beelden, Theetafels, Bla den en Serviezen, Olie en Azijn water- en Waschstellen, Ka raffen, Water-, Bier-, Wijn- en eurglazen, Dekschalen, Bor- Lepels, Vorken, Messen, K'-ekstellen, Thee- en Koffio- potlen, Oorgoed, Blauw, Groen- Japansch enz. met schrift voor Vnd.er, Moeder, ter uwer verja ring, Bruid en Bruidegom 121 en 25 jarige-Echtverceniging, Klokgarnituren, Kaststellon 3 en 5 deelig, legen do oude be kende lage prijzen in de Goedkocpe Bazar Krauunestraat 64 Verhuren in hunnen VOOR BERGING VAK geldkistjes, zilverwerk, kleinoodiën etc., en nemen trommels en kisten in bewaring. Speciale vacantie condities. Programma Tan 3 1/m 8 Juli DCS 4 DAG EX Groot spannend drnma in 5 ai«l. Doze film word overal voor stampvolle zalen vertoond. Verder optreden van de wonderbare Acrobaten Ringwerkers. PRIJZEN ALS GEWOON. Zondag aanvang der voorstelling 1 nu r. Dagelijks om 7.30. - HE DIRECTIE. ZONDAG 7 JULI 1918 in den tnin vh. Hotel „Huis ten Halve", Soesterherg, van des middags 2 tot 5 uur, te geven door het Belgisch Orkest Kapelmeester da Heer B. CROCHET. Entréo 20 cent per persoon. Ruim voldoende zitplaatsen. Geen verhooging van consumptie. Tarieven in den tuin zichtbaar. Bewaarplaats voor Rijwielen. J. J. P1JTMAX. Aangeboden een frissche Brieven onder No. 116S, bur. Amersf. Dagblad Ta Huur wegens oorlogsomst. op eerste stand. Brieven onder No. 1153, bar. Amersfoortsch Dagblad. Mej. J. BOSHUIZEN Gedipl. coiReuse. Krommeslr. 52 Iel. AGO in. clocfriscbe droging en ondulatie marcel f 0.60 bij abonnement f 0.50. 2 coiiieuses aanwezig. uw dagbladon na lezing port vrij aan do bibliotheek voor de geïnterneerden Kamp van Zeist De verzekerino van onze week-abonré's teqen nn^elukken wordt gewaar bornd door (Directeur voor Nederland EDWARD HEIJMAN. Rokin 151 Amsterdam). Als verzekerden worden slechts beschouwd allo betalende go- abonneerden die gedurende minstens 2 weken als genbon neerden in onze registers ingo schrevéh zijn, tusscnen 18 en 60 jaar oud zijn (vrouwen tot 50 jaar) niet lijden aan ziekten of gebreken, welke het gevaar voor ongevallen vergroolen, en volkomeg het gebruik hebben van hun ledematen en zintuigon. Ingeval een geabon neerde een ongeval overkomt j moeten alle bizonderheden daar i omtrent en omtrent hel beko men leisel zoo spoedig mogelijk aan onzo Directie worden meegedeeld. Bi| ver zuim blimen 3X 31 uur kunnen geen gelden worden uitbetaald. Hef doe! b hoofdroos en haaruitval gewoon wonder Vcrkr gbaar In Droglster en. parfumerie winkels, kapperswinkels en In apotheken. IN EFFECTEN, Arnhemsche weg 70 Teleph. 12, Belasten zich met aan- cn verkoop van Fondsen, verzilveren Coupons, advisceren inlevering: afstempeling Loten Paleis van Yolksvlijt 1S69. Langestraat 43 Amersfoort Speciaal adres voor Reparatie-inrichting. lederen avond uur OPVOERING vanRIDO's SUCCES REVUE MEER J>AX lOO MAAL VOOR VOLLE ZALEX OPGEVOERD. ROOM (CUSTARD) POEDER beteekent Kost voor het Publiek: Kleine Pakjes1 0.25 per stuk Groote Pakken- 1.10 Zijnde dit de door ons vastgestelde Verkoopprijzen Handelsvereniging „DEKA", Amsterdam. ÏÏESTSIXGEL 3S. :-: TELEFOON 45. Mod. rijtuigen en livreien v. gel ogen h. Uniformen v. begrafenissen (Y. O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT 46 OUDEGRACHT T.Z. UTRECHT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1