AMERSFDORTSCI Bouillon-Blokjes, DE EEMLANDER" NIIIMMHiniÖKÏÏZÏia 3 en 4 cent per iilokje. VAN GENT en Co. BUITENLAND FEUSLLETOfl. Vrouwenregeering 17e Jaargang, No. 10 IDftHUrMCUTCDDIIC pCT m"nden Amtr»* AuUnnilYlLnlurillJu foort f 1J0. Idem franco r non f 2-00. jjer weck (met gratis verzekering - fcgrn ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummert OjOS WekeHjkscir» bijvoegsel HolUndscU Huisvrouw* ionder redactie van Tbftrist Hoven) pa J mundep 50 «nL W.keiljkafc Hlwpd •WwddrmtÊ* per 5 maanden 60 eent HOOFDREDACTEUR; M«. D. J. VAN SCHAARDENBURO UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAUARNHEMSCHE POORT WAL, hok utrbchtachiata. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag 11 Juli 1918 dienstaanbiedingen 1 5 regels f 0.50. groote letten naar plaatsruimte. Vooi handel en bedryf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advem tecren In dit Blad, bij abonnement Eene circulair^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. merken, 12 100—SOO—500 diverse lm Missen van en 1000 stnks Ruime sorteering Saueen. \."v'. toorlM^eii Pieterpijperstraat 7 Leusderweg 83 Bloemendalsche binnenpoort. Politiek Overzicht De Russische chaos en de Entente. IJ. In een oproep, die door de Sovjetregeering te Moskou op den dag na de vermoording van graaf Mirbach is verspreid,.wordt de on derdrukking van den opstand tegen haar ge zag, waarvan dit misdrijf een incident is ge dweest, als zeer aanstaande voorgesteld. Er wordt gezegd: „Het is aan geen twijfel on derhevig, dat in den loop van de eerstvol gende uren de opstand van de linker so ciaal-revolutionairen, de agenten van de Russische bourgeoisie en het Engelsch- Fransche imperialisme onderdrukt zal zijn, De onderdrukking wórdt dus voorgesteld als eene zaak, waarmee niet dagen, maar slechts urén gemoeid zullen zijn. Deze voorstelling is zonder eenigen twijfel al te rooskleurig. Het is mogelijk, dat de Sovjet-regeering in den strijd, die nu in Moskou aan den gang is, de baas zal wor den over de elementen, die trachten haar ge zag omver te werpen. Maar dat met die over winning ook buiten Moskou de strijd in haar voordeel zal zijn beslist, is moeielijk aan te nemen. De Sovjetregeering, die van den beginne af slechts kon rekenen op den steun van eene minderheid en in de acht maanden van haar bestaan niet in staat is geweest den gipndslag van hare heerschap pij uit te breiden, wordt door een ernstig ge vaar bedreigd. Hare roode garden, die aan de gansche wereld het evangelie van de so ciale revolutie met de wapenen moesten pre diken, zijn voor straatgevechten voldoende geschikt. Of zij echter opgewassen zijn te gen een vijand, die met wapenen even goed is toegerust als zij, moet nog blijken. De successen van de Czecho-Slowaken, die steeds de hoofdverkeersader van het Azia- tisch-Russische rijk onderbinden, wijzen veeleer op het tegendeel. Deze Czecho^-Slowakeri zijn voor de En tente een voorzorg van ieedere zorg. De con sul der Vereenigde Staten te Moskou heeft namens het kabinet te Washington aan de Russische regeering medegedeeld, dat iedere maatregel tot ontwapening van de uit de krijgsgevangenen van het Oostenrijk- sche leger opgerichte Czecho-Slowakische •brigade of ook maar Jiare slechte behande ling als eene onvriendelijke daad tegen de Vereenigde Staten, een daad van vijand schap tegen de Entente zou worden be schouwd. De vertegenwoordigers van Frank rijk en Engeland hebben zich bij die verkla ring aangesloten. Met geld zijn de oprich ters van deze brigade mild gesteund. Uit de stukken, die bij de ontbinding van den Czecho-Slowakischen nationalen raad in Moskou in beslag zijn genomen, is opge diept, dat de Fransc'ne regeering aan onder steuningsgelden heeft verstrekt 11 millioen en de Engelsche regeering 3.600.000 mil lioen roebels. Wapenen zullen de geallieer den zeker in voldoende hoeveelheid beschik baar stellen om ieder, die lust voelt om aan den strijd tegen de bolshewiki deel te ne men, daarmee uit te rusten. Zoo zijn de Czecho-Slowaken, die slechts voor een gering deel uit voormalige Oosten- rijksche en Hongaarsche soldaten bestaan, maar grootendeels uit oproerige Russische elementen, voor de Sovjetregeering een bron van ernstige ongelegenheid. Hun tocht naar het oosten, naar de kusten van de Ja- pansche zee, om te worden overgescheept naar Amerika, is misschien de oorspronke lijke bedoeling geweest. Maar de Entente heeft de gelegenheid van de Czecho-Slowa ken aangegrepen en wil hen blijkbaar ge bruiken als wapen om de Russische regee ring ten val te brengen en als kader voor een nieuw leger. De hoofdbewegingslijn van de Czecho-Slowaken is de Siberische spoor weg, dien zij in handen willen hebben omdat die de levensader uitmaakt van het nieuwe Aziatische front van de geallieerden. In Oost-Rusland bevinden zich Czecho-Slowa kische voorhoeden, die met het oog op den voorgenomen afmarsch naar Wladiwostok vroeger achterhoeden waren en thans het oog richten naar het Zuiden, om de Donsche en Koebansche kozakken aan hunne zijde te brengen. Als helper in den nieuwen strijd, dien de Entente in Rusland hoopt te doen ontbran den, is het oog gevestigd op Japan. Een Fransche militaire schrijver, generaal Malle- terre, drukt de verwachtingen, die op Japan worden gesteld, aldus uit„Japans strijd krachten te water en te land zijn ongedeerd en hun ingrijpen schijnt nu geboden. Het mag niet beperkt blijven tot Wladiwostok. Bovenal is het van gewicht, dat de geheele Siberische spoorweg tot aan het punt, waar hij zich vereenigt met den Transkaspischen spoorweg, bezet wordt. Dat eischt een tame lijk groot opontbod van krachten, maar het is zóó dringend noodig, dat Japan niet kan dralen zich dat op te leggen. Het heeft met helderen blik het Duitsche gevaar onder kend, dat het van de zee uit dreigde. Hoe zou het dan niet het gevaar zien, dat het op den landweg over Azië dreigt V' Of Japan hier gevaar ziet, is zeer de vraag. Maar het kan er belang in zien, mede te wer ken tot-de vestiging van het front in Oost- Siberië als onderdeel van een nieuw En tentefront in h$t oosten ter vervanging van het front van de Oostzee tot de Zwarte zee, dat aan de^Entente is ontvallen. En voor zoover Japan zijn belang daardoor gebaat ziet, zal het hierin zijne bondgenooten ter wille zijn. Verder zal het echter zeer zeker niet gaan. De oorïog. Van de oorlogstooneelen is niets bijzon ders bericht. Londen, 10 Juli. (R.) Lord Curson heeft bekend gemaakt, dat het Belgische ko ningspaar per vliegtuig naar Engeland is overgekomen. Nu het bezoek voorbij is, kan worden medegedeeld, dat het voornaamste doel der reis van het Belgische koningspaar naar Schotland was een bezoek aan de vloot te brengen. Tweede telegram. De koningen koningin vergezelden heden het Belgische koningspaar van Buckingham Palace naar Albert Hall, waar zij een concert, door een Belgische militaire kapel ten behoeve van het Britsche Roode Kruis gegeven', bijwoon den. Een enorme menigte verdrong zich in de straten en begroette den koninklijken stoet met groote geestdrift. B e r 1 ij n-1 O Juli. (W. B.) In de hoofd commissie van den yjksdag verklaarde he den de vice-kanselier von Payer, voordat aan de agenda werd begonnen, dat de rijkskan selier den wensch koestert met de afgevaar digden van gedachten te wisselen over den polilieken toestand. De rijkskanselier komt Donderdagmorgen in Berlijn. Daarna zal ovei het uur van de besprekingen in de hoofdcommissie overleg gepleegd worden. De voorzitter, de afgevaardigde Ebert, nam kennis van deze mededeeling; hij zal zich met den vice-kanselier verstaan over het uur? waarop de bespreking morgen zal begin nen. Berlijn, 10 Juli, (W. B.) Volgens de Vossische Ztg. verluidde gister in het hee- renh iis, dat Vrijdag een geheime zitting zou Tehou^en worden, waaraan niet eens de amhtenaren en den directeur van het huis zouden deelnemen. Men mag aannemen, dat in deze zitting- zal worden besloten tot uitsluiting van vorst Lichnowsky uit het heerenhuis. Weenen, 10 Juli. (Corr.-bur.). In de heden gehouden bijeenkomst van de partij leiders uit hett Huis van Afgevaardigden, welke door minister-president von Seidler werd bijgewoond, werd besloten in de zo- merzitting het eerst de ontwerp-credietbe- grootingswet in eerste lezing te behandelen. Daarbij zullen eenige dringende interpeila- tiën ter sprake komen. Daarna zaL het voor stel der Czechische en Zuid-Slavische leden om eenige leden der regeering naar aanlei ding van de verdeeling van Bohemen in Cze chische en Duitsche districten in staat van beschuldiging te stellen, in behandeling wor den genomen. In eene conferentie der par tijleiders, op 15 Juli a. s. te hóuden, zal een besluit genomen worden over de andere punten, die aan de orde zullen komen, met name de' interpellatiën over den militairen toestand. De stortingen op de gezamenlijke acht Duitsche oorlogsleeningen zijn 87.8 milliard mark. Weenen, 1 O J u 1 i. (Corr -bur.) De dag- biacer. halen de volgende opmerking aan van de Messagero: Aan de waarheid moet de eer gegeven worden, dat alle troepenaf- deelingen van Conrad en Boroevic, tot welke nationaliteit zij ook behooren. met onbe- schrijfelijken moed hebben gestreden. De correspondent van de Temps te Milaan schrijft: Uit de dapperheid en de hardnek kigheid, waarmee de O.-H. troepen hebben gestreden, kan men opmaken, dat in strijd niet de algemeen verspreide meening ds binnenlandsche toestand van de monarchie nog geene verzwakking heeft veroorzaakt, maar integendeel het leger nog meer heeft aangevuurd. Daarmee wordt toegestemd, dat alle ver wachtingen, die men op de Entente-propa ganda onder de Slavische elementen van de monarchie heeft gebouwd, teleurgesteld zijn. Het Czechisch-Slowakische legioen heeft als propagandistische afdeeling zijn doel gemist en zal ook verder voor reclame- oogmerken in Italië zelf niet bruikbaar zijn, Weenen, 8 Juli. (W. B.) Naar de Deutsch-Böhmische Correspondenz ver neemt, is de in een Poolsch blad gepubli ceerde tekst van het gedeelte vgn het vre desverdrag met de Ukraine, dat betrekking men in ieder geval er naar de zaak in over leg met de Polen te regelen. Weenen, 9 Juli. (W. B.) Over de vermoording van den Duitschen gezant, graaf Mirbach, zijn de volgende berichten ontvangen Na de vlucht der moordenaars naar het gebouw, waarin het in Moscou zitting heb bende congres der linksche sociaal-revolu- tionnairen ondergebracht is, ontsponnen zich in den loop van den nacht van 6 Juli, hevige straatgevechten, waarbij Engelsche agitatie in het spel was. De Sovjet-troepen hebben echter door onmiddellijk streng in grijpen, de orde spoedig hersteld. De lei ders der sociaal-revolutionnairen zijn op het congres gearresteerd. Of de moordenaars ook reeds gevat zijn is niet bekend. Tegen den avond van 7 Juli was in Mos cou een betrekkelijke kalmte ingetreden. Artillerievuur was niet te hooren, nog slechts nu en dan geweervuur. De Russische re geering liet door bulletins een verklaring verspreiden, waarin onmiddellijke onder drukking van de geheele beweging aange kondigd werd en voor het geval van een herhaling de volle verantwoordelijkheid aan de sociaal-revolutionnairen wordt overge laten. Berlijn, 10 Juli. (W. B.) Over den moord op graaf Mirbach verneemt de Lokal Anzeiger, op grond van mededeelingen van ooggetuigen, nog de volgende bijzonderhe den: Beide moordenaars l^dden door middel van valsche papieren entree bij den gezant weten te verkrijgen. Het onderhoud had plaats in tegenwoordigheid van den gehei men raad Riezler en luitenant Müller. De drie Duitsche heeren hadden met de beide Russen aan een marmeren tafel in het mid den van* het vertrek plaats genomen. Aan de eene zijde van de tafel zaten de leden van de ambassade, aan de andere zijde de Russen. De heeren zaten allen in lage, lede ren stoelen, wat voor den getroffene naaee- lig, voor de moordenaars voordeelig was. Deze laatsten konden ongemerkt onder tafel hun wapens gereed maken, terwijl hun slachtoffers achterover geleund een gemak kelijk doelwit boden en buiten staat waren snel weerstand te bieden. Tijdens het onder houd begonnen de daders in hun documen ten te bladeren, alsof zij papier zochten en door de hierdoor ontstane pauze werd de op merkzaamheid der Duitsche heeren afgeleid. Terwijl de gezant en de beide andere leden der legatie geloofden, dat de Russen in hun stukken verdiept waren, hadden dezen on der tafel hun wapens getrokken en daarna speelde zich de moord in weinige seconden af. De Russen sprongen met opgeheven re volver op en begonnen te vuren. Een der moordenaars had zijn wapen op den gezant gericht, terwijl de andere afwisselend op den legatieraad Riezler en luitenant Müller wer den afgevuurd. Tegenstand was voor de Duitsche heeren, die ongewapend waren, de eerste oogenblikken onmogelijk. De gezant werd onmiddellijk bij de eerste schoten aan het hoofd gewond. Op het schieten snelden personen uit het aangrenzend vertrek toe. Dit was voor de moordenaars het sein, om te vluchten. Alvorens uit het venster te springen, wierpen zij elk een handgranaat, waarvan slechts één ontplofte. De stukken troffen graaf Mirbach met doodelijk gevolg. Inmiddels waren de moordenaars door het raam ontkomen. Moskou, 10 Juli. (W. B.) Maandag- heeft op eene splitsing van Galicië, niet al- j namiddag had in het huis van* de Duitsche leen strijdig met de werkelijkheid, maar is j diplomatieke vertegenwoordiging een in de zaak volstrekt niet zóó ver gevorderd, dat j terne lijkdienst aan de baar van graaf Mir er reeds van concrete feiten ken worden gesproken. Ter bevoegder plaatse streeft bach plaats. Des avonds werd het lijk naar het Alexander^station overgebracht, om naar Duitschland te worden gevoerd. Da' Wie door broodroof z'n tegenstander wil treffen, moet zich wel heel zwak voelen staan. Romanmaar het Duitsch van A. Oskar Klausmann. Dora schikte nog even haar sleep terecht tn nam haar muziek, terwijl Werner zich aan den prachtigcn vleugel zette. Een oogenblik scheen hel, alsof Dora's on rust zich eenigszins aan hem mededeelde. Het volgend mdment echter sloeg hij met zeker heid eenige akkoorden aan en gaf onmerk baar aan Dora het sein te beginnen. „Ozcan, du Ungeheuer! Schlangengleich Hóllst du umschlungen rund die ganze Welt. Dem Auge bist ein Anblick voll Grösze du, Wenn friedlich in des Morgens. Licht du schl&fst." Dora's stem klonk.ietwat onzeker en nog niet geheel helder, de zenuwen schenen haar in de keel te zitten. Werner accompagneerde sterker dan hij eerst van play was geweest, om Dofa's stem meer houvast tc geven en eventueele onzuiverheden te maskeeren. Deze begeleiding maakte Dora klaarblijkelijk meer zeker van haar zaak. „Een beetje snellerI'" riep. Werner haar halfluid toe. „Doch wenn in Wut du dicli erhebst, o Meer, Und schlingst die Knoten um dein Opfer her, Malmend das machtige Schiff, als war's ein Rohr, Dann, Ozean, steilst du ein Schreckbild vor!"' Met volle kvactfl zong Dora deze passage en hielp zichzelf daarmee over haar verlegenheid heen Zij zong glaszuivcr en krachtig, elke onzekerheid was verdwenen. Werner hoorde, dat de zangeres nu geen steun meer noodig had; hij paste zich nu geheel bij den zang aan en werd s'teeds bescheidener in zijn begelei ding. Bijna onhoorbaar was ze, toen de stem helder en klaar zong: „Wolkenlos strahlt jetzt die Sonna Auf die Purper wellen nieder. Wie ein Held nach Schlachtenwonne lm Triumpf sein Zeit sucht wieder." „Dat zal een succes geven," dacht Werner, „als haar stem het maar uithoudt." Hij liet de begeleiding wat meer op den vooTgrond treden, als om Dora te steunen bij de strophe: „Heil! Es ist ein Boot, ein Schiff Und ruhig segelt es sein Pfad Ungestört durch das Riff' Doch Dora had waarschijnlijk haar krach ten voor het slot gespaard, want helder en frisch klonk haar stem tot dc laatste noten: Hüon niein Tlüon mein Gatte Rellung, sie nalu!" De laatste tonen der begeleiding gingen handen van Dora; hij drukte ze en voelde een zachlen druk terug. Plotseling liet hij Dora's handen zinken, trad terug, streek zich met de hand-over het hóófd als ontwaakte hij uit een verloren in den donderenden bijval, die de i droom en zei halfluid: zaal deed trillen. Dal w as geen gekunstelde Het was prachtig, u hebt heerlijk gezon- geesldrifl, doch hel was dc natuurlijke, die gen!'' van zangeres en pianist op hel publiek was j De deur werd open geworpen en Kersten overgegaan Dora was bescheiden tern «getreden en Wer- neus. i kwam binnen, nog altijd met zijn bril op den ner stond op, om haar zijn arm Ie bieden, doch met hernieuwende kracht brak hr-l ap plaus los. Dora moest komen buigen en in een opwelling van dankbaarheid, greep ze Werners band en trok hem mee naar den rand 'van het podium? Werner voelde dat hij verlegen werd door dezen onverwaehlcn inval van Dora. .Meisjelief", zei liij, in zijn vro olijke stem ming bijna jongensachtig, „je hebt gezongen als een engel, en jij Spalding, hebt prachtig begeleid". Graaf Klintër en mevrouw GloVer kwamen nu ook en ten slotte trad ook mevrouw Schot- tcliüs binnen met een rcusachtigen bontman- 1.1, want de voorzichtige tante dacht aan niets Hij bood haar den arm, om haar naar de anders, dan dat Dora er zeer verhit cn opge- solistenkamer terug te brengen; doch nog een-1 NVfjnden uitzag en dat zij licht kou kon vatten. maal moest hij met haar terugkccren, om bui gend te danken. Dan gingen ze het trapje af cn waren alleen in de solislenkamer. Zé waren beiden in zoo n opgewonden loe- Wcrner onltrok zich aan alle loftuitingen en verliet dc kamer. Graaf Klinlcr volgde hem. .Ik heb doodsangst uitgestaan," zei hij, toen stand, dal van rustig en koel nadenken geen juffrouw Euuhwnld begon. Ik dachtlicusch, Dora voclde.de prettige verlichting, die men sprake was. ondervindt na afloop van een moeilijk werk. waar men met vrceze en beving aan begon nen is. Haar gezicht straalde, haar oogen glansden en een gloeiend rood bedekte ge laal en hals. „Dank u wel", zei ze en reikte, nog steeds deze spontane ingeving volgend, Werner beide banden. Ze scheen hem zoo schoon toe, zoo bcgce- renswaard in dit oogenblik. als nog nimmer een vrouw hem loegeleken had". Ook in zijn oogen lichtte het, hij voelde liet bloed naar ziin hoofd stiigen. Snel en vurig kuste hij beide dal zij zou blij\en steken, zoo zenuwachtig was ze. Jij ken haar doodsbleek gezicht niet zien. maar ik des le beier. Je hebt haar door je energiek begeleiden een grooten dienst be wezen cn haar met veel tact op den goeden weg gebracht. Ik feliciteer je met je succes, dat je zeker nog menige plicht als begeleider op den hals halen zal. Je hebt bepaald een aan geboren talent ervoor; dat is een kunst, die niet aan tc leeren is, maar die men doodeen voudig van nature heeft. Protesteer nu maar •niet, want ik wil je hcusch niet vleien, en bovendien aangeboren talent is nog niet eens zoozeer een verdienste. Kom je mee in. öe aaal? Er lomt nu een leden van de Duitsche missie en de in Mos*j kou werkzame commissiën volgden den lijk-' stoet. Op het station verscheen de commis- saris voor Buitenlandsche Aangelegenhe-1 den, Tsjitsjerin, om nogmaals de diepe deel. j neming van de Russische federatieve repu bliek uit te spreken. B e r 1 ij n, I O J u 1 i. (W. B.) Hedenavond! is het stoffelijk oversohot van den te Moskou I vermoorden' Duitschen gezant, graaf Mir- barch-Harff, te Berlijn aangekomen. Het lijk werd onmiddellijk naar Harff in de Rijn- j provincie verder gevoerd, waar het in het familiegraf zal worden bijgezet. Moskou, 9 Juli. (\V. B.) De pers brengt een oproep van de regeering, die als volgt begint: Gisteren keurde de Afrussische vergade ring der Sovjets met aanzienlijke meerder heid van stemmen de buiten- en binnenland sche politiek van de volkscommissarissen: der Sovjets goed. De zoogenaamde linker, sociaal-revolutionairen, die in de laatste we ken als één man in het kamp van de rechl- sche sociaal-revolutionairen overgingen, be sloten de Alrussische vergadering te ont binden. Zij trachten de radenrepubliek, in' strijd met den wil van de overwegende meè'r«j derheid der arbeiders en boeren in den oor* Ipg te drijven. Om deze doeleinden na te jagen, wer<3 gisteren om drie uur den Duitschen gezant! door leden van de partij der linker sociaal-' revolutionairen vermóórd. Gelijktijdig be proefden de linker sociaal-revolutionairen, den beraamden opstand tot uitvoering te brenger- Na eene beschrijving van de revolutio naire beweging eindigt den oproep aldus: Het is aan geen twijfel onderhevig, dat ijr den loop der eerstvolgende uien de opstana van de linker sociaal-revolutionairen, da. agenten van de Russische bourgeoisie en het Engelsch-Fransche imperialisme onder-* drukt zal zijn. Welke verdere gevolgen dit zinneloozen, schandelijken avontuur van de linker sociaal-revolutionairen voor den inter-' nationalen toestand van de radenrepubliek zal hebben, kan op dit oogenblik onmogelijk: voorspeld worden. Maar wonneer ons uitge put, verbloed land op nieuw in den oorlog wordt gestort, dan valt de schuld daoraat uitsluitend op de partij van de linker sociaal revolutionaire omverwerpers en verraders. Mogen op dit kritieke oogenblik -alle arbei ders zich volledig rekenschap geven van den toestand en zich als één man scharen om de^Alrussische vergadering van de raden der arbeiders- en boerenafgevaardigden. P a r ij s, I O J u 1 i. (Havas). Het parlemen taire comité voor buitenlandsche aangele genheden heeft Dinsdag een bijeenkomst gehouden, onder voorzitterschap van Fran klin Bouillon, waarin Kerensky ontvangen werd. Parlementsleden van alle fractiën wa ren aanwezig. Kerensky verklaarde, dot hij in Frankrijk niet optrad als partijman, maar eenvoudig als Russisch bugger, die zich met de politici van alle partijen wenscht te verstaan over de beste middelen, om zijn vaderland in do huidige crisis weder strijdvaardig te maken. Kerensky wees op het gevaar, dat voor Rus land de steeds toenemende Duitsche druk vormt. Hij bepleitte een onmiddellijke in terventie der geallieerden, om op het Rus sisch grondgebied den strijd tegen de een- trale mogendheden te kunnen voortzetten'. Londen, 10 Juli. (R.) De Times be licht uit Wladiwostok van den 4en, dat de nieuwe voorloopige regeering, die in Wla- diwostok gevestigd is, voornemens is eena j constitueerende vergadering bijeen te roe pen, welker programma omvat:: bevrijding1 mannenkoor en dan heeft het orkest weer eeni. nummer, terwijl daarna het slot wordt ge- vormd door koor en orkest met de inleiding en het eerste koor uil het oratorium „Paulus" Daarna wordt er aan kleine tafeltjes gfr* soupcerd. Ik zal je een plaats bezorgen". „Ik ben je heel dankbaar voor je goede zor* i gen. maar liever heb ik het niet, want ik wildd weggaan. De electrische gaat nog maar cetf I half uur. Neen. neen, ik protesteer. Je wilt i mc met je automobiel naar huis brengen! Ia den nachj nog zoo'n omweg tc moeten makei^ j daar komt niets van in; bovendien moet ik ja bekennen, dat ik me een beetje vermoeid ge-^ voel. Ondanks dat, moet ik nog eenige bereke ningen maken, die morgen vroeg gereed moe-«* ten zijn. Ik wil geen opzien verwekken en zal daarom weggaan en zonder afscheid te nemeiï»^ Ik ben met jou gekomen, en jij hebt me hied* geïntroduceerd, dus ik behoef alleen maar jon.; goeden dag le zeggen. Wanneer het orkest d^j inleiding van „Paulus" geëindigd heeft. ver*j dwijn ik en hoop dan binnen een half uurtje^ op bed te liggen. Eenige minuten later hooj^ ik te slapen als een marmot." „Ik heb het niet zoo goed als jij." zeidd' graaf Klinter lachend, „ik- ben adjudant varf4 mevrouw Barbara Glover en ben verplicht to4$ het laatste oogenblik te harer beschikking staan. Dat is niet zoo gemakkelijk, je wordt} voortdurend door haar hgen en weer gejaagiïd Maar het is toch ook wel weer aardig, voo< die intelligente en resolute vrouw te draven^ Wanneer zien we elkaar weer?" (Wordt yerrolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1