COIFFEUSE [zendt Valkhoft's Boekhandel Eiken-, Beuken- en brand- en inbraakvrije Kluiskelder LOKETTEN Apollinaris Zomers Beiten. Van der Zoo de Jong en van Ophoven DAT MOET JE ZIEN doch KURK- Kunsttanden en Gebitten P. v. d. Burg. r Fijne Gakes H.Koningen Zn. M GASNOOD. Fa. 1. VAN MEM, Brandstoffenhandel. NATIONALE Vacantie-lieisseizoen. WESTSINGEL 37. LEENKNEGT en Co. FLORA L, STAS, Ondergoed nacr Maat Comniefe Uitzetten en Luiermanden Het GEZELLIGSTE en BEST GEVENTILEERDE THEATER van AMSTERDAM. Amersfooa'tsche Wiltuig-Mij WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKEN f raam vrouw- V erzergster Pilaar. HAARWASSCHING aangenaam tehuisM «tpeen Reolament CylindfirJiuroan. Ffaatsing van advertenties in alle bladen der wereld zonder priisverhooging. Rondvraag. De heer v. Nynltten juicht het toe, dat aan kleine inkomens goedkooper melk zieniiig dat gelegenheid tot opslaan wordtj gegeven De heer Deike m pen _a dig wordt verstrekt. Maar hij vindt de grens van glï A sd d menth ^ag opslaah, zal 1200 te laag. Menschen tot bij, f 2000 er zekë beter naar gekeken worden. inkomen, d.e «eken ai zwakken hebben, De heer V a n N ij n a 11 e n heeft er geen moeten er toch ook gebru.k van kunnen ma- belwaar teaen als het naar evenredigheid ken. Ten opzichte van z,eken en zwakken oezwaar i u gpr m ieder geval een hoogere grens «e^\d4!W^Buzg^ee,tez: Ik wi, die zaak- niet in zijn hand de ^appelen te knjgen ,i^^^^o fl a n d verklaart namens den welke men r-i bb on. heer Overeem, die de vergadering heeft "eëlag'eVkrijgen later wellicht klei-aardap- moeten verlaten dat zijn mededeelingen in gesiagen Mijgci vorige vergadering omtrent den verkoop pelen. Dat vinden de menschen dan ver- c t pT.m tj-„ van sla niet juist zijn gebleken, schrikkelijk onrec vaar iö. Kroes vraagt hoe het komt, dat De heer Ho u b a e r gelooft dat veel klei-^et besluit van de Commissie van Fabricage aardappelen zijn opgevoerd aan het vee. om Katholieke feestdagen als Zondag te be- Dat komt door het ingrijpen van het Rijk j schouwen, nog niet in het college van B. en er. de gemeenten. Dat gaat met alles waar mee de gemeente ziclwbemoeit, ook met den gemeentewinkel zal het zoo gaan. De Voorzitter: Daar hebben we het nu toch niet over. De heer De Kempenaer vindt het volstrekt niet erg dat we zandaardfppelen krijgendie zijn vaak zeer goed. De heer Oosterveen sluit zich hier- W. is gebracht. Nu hebben de Katholieke werklieden op 29 Juni den feestdag niet kunnen vieren. De V o o r z i 11 e r: B. en W. zullen nog nader op de vraag antwoorden. Wethouder E y s i n k zegt, dat hij niet de minste toezegging heeft gedaan; hij heeft al leen gezegd, over de zaak te zullen spre ken. De heer Kroes houdt vol/ dat hij den bij aan, maar zou er op willen wijzen, dat wethouder heeft verzocht er voor te zorgen, we toch geen aardappelen uit Groningen ^at aan de hoofden van bedrijven bericht behoeven te hehben. I werd, dat 29 Juni een Katholieke feestdag De Voorzitter: Wij hebben het niet was. in onze hand. De heer Hofland merkt nog op, dat Jen menschen moet worden aangeraden viet op te doen voor het geheele seizoen, naar tot Januari ongeveer. De heer Kroes wil aan B. en W. een ungénd verzoek doen uitgaan aail de re- geerir.Éf, dat aardappelen uit den omtrek ook. hier worden gedistribueerd. Dat zat van iieer invloed zijn, dan dat we hier een paar uur zitten te boomen. De Voorzitter zegt oveiweging toe Maar van alle kanten zal dan een dergelijk verzoek komen. En hoe moeten dan de plaatsen, waar geen goede aardappelen zijn. ulal:elandsplaatsen zullen goede aardappe len hebben en de groote steden zitten er r. ee. Dat zal natuurlijk groote ontstemming geven in den lande. Ook moet men er reke ning mee houden, dat mensjjien hun - r- raod zullen opeten en dan later bij den Raad .-corner, om aardappelen. De heer Houbaer virtdt de zaak heel ge makkêlijk. Vroeger hadden we aardappelen genoeg, maar vorig jaar niet. Waardoor? Door de maatregelen van den minister. V .worn was er vroeger overvloed en nu De heer Nieuw end ij k verwijt den voorzitter, dat hij te veel de zaken vanuit D?n Haag beziet. De heer Van N ij natten heeft den in druk, dat de heer Houbaer 4 jaar geslapen heeft. We leven toch in zeer abnormale tv- jöt V^TO ftn. Weet u dan niet, dat we dubbel zoo- I j o r- j reden om niet toe te treoen, nu dit bedrag vee: aardappelen eten als vroeger En dan(ot de SQm V£m f 1Q -s vermin_ hei.ben we een groot leger op de been. Spr. der(J een zeer pr00te toeneming van het e erzoe aan^aj rekeninghouders mogen worden ver- Wethouder E y s i n k zegt, dat de zaak in het college van B. en W. is besproken en het besluit van B. en W. is aan de hoofden van dienst medegedeeld. De Voorzitter: Laten de heeren nu wachten op het antwoord van B. en W. De heer H o f 1 a nd: Maar dan kom ik voor den 1 Mei-dag. Daarna wordt de vergadering gesloten. Postcheque en Girodienst. De Staatscourant bevat een Koninklijk be sluit tot wijziging met ingang van den 12 Juli a.s. van eenige bepalingen van het-zoo genaamde girobesluit. Het tarief was tot nu toe voor overschrijving (giro) vijf cent per 200 gld. of gedeelte van 200 gld., voor cheques vijf cent per 100 gld. of ge deelte van 100 gld. Thans is dit teruggebracht: voor overschrijving (giro) tot vijf cent per 2000 gld. tot 10.000 gld. en vervolgens 5 cent per 10.000 gld. meer, voor cheques tot 5 cent per 500 gld. Deze aanzienlijke verlaging van de rech ten voos overschrijvingen en voor cheques zal niet nalaten het gebruik van de postreke- ningen belangrijk te doen toenemen. Een bezwaar van zeer velen komt hierdoor te ver vallen. Een tweede belangrijke verandering is, dat de waarborgsom van 50.—, waarover men niet beschikken mag, thans is teruggebracht Zagen velen in die 50 gld. een wil zich gaarne, aansluiten bij van den heer Kroes, ofschoon hij wel be- gjïipt, dat het in Den Haag ter zijde wordt gelegd. Volkomen accoord gaat spr. met het f oorstel, maar wil in overweging geven de distributie voor 2 of 5 maanden tegelijk te wei De heer Kroes begrijpt er \u niets meer wacht. Een nieuwe uitgaaf van den Gids voor re keninghouders ligt ter afgifte en verzending gereed. O n d e r w ij s. In de gisteren te Baarn gehouden verga- van. Dan hebben we toch weer de mier en dering van het onderwijzend personeel in krekelgeschiedenis, 't Is een schande, dathet arrondissement Amersfoort werd het be- 1 'd opgescheept zitten met die veen. stuur samengesteld als volgt: J. Stamperius, cardappelen en daarom moeten we het goed voorzitter; E. Lindenhovius, 2de voorzitter; laten hooren in Den Haag. De veenaardup-K. Wijk en D. Huijgen, secretarissen; mej. M. pel behoeft niet voor menschelijk voedsel van Mill en J. Pieper, secretaressen, en P. ge' uikt te worden. j J- v. Buytenen en L. Onvlee. D^ Voorzitter wijst nog eens op de moeilijkheden. De heci Houbaer moet nog opmerk n, Bij de H. B. S. toelatings-examens tot de Rijks oat er op het oogenblik zoo goed als geen ^°°»ere Buigerschool te Amersfoort zijn export meer is. Alles wordt bedorven door ?8s'aa&d 60 van de 67 carïdidaten voor de Den Haag. Laten ze er uit blijven. j eers*e klasse, n.l.: De Voorzitter: B. en W. zullen reke- J- A- Bach' Zeist Ca- Beaufort, H. Bek- ring houden met de verschillende opmer- ^ing, N- Benninga. M. Boshuizen, F. Brinck, cn Jaa a f1.A PAA.A LI.I,1 A kingen en advies aan Den Haag zenden. G. Cadée, A. v. d. Chijs, Baarn. Hilda Da mes, J.-J. Donath, R. D. van Essen, Vee- nendaal, C. Genis, J. Groeneveld, Putten. H. van Haselen, Annette Hasselbach, G. van Hengel. Huis ter Heide, H. Hessels, Baarn, J. van Heuvelen, W. Houtzaager, Truida Itt- mnnn, J. H. Jansen, A. C. de Jong, Wouden bei g, Eva de Jong, Elisabeth Kater, Anna Kiel, Henriëtte Knottenbelt, Martina Knot- .9. Voorstel van B. en W. tot wijziging der begrootingen van het Levensmiddelen- bedrijf en van het Grondbedrijf, dienst 1918 Z. d. en z. h. st. aangenomen. 10. Vobrstel van B. en W. tot aankoop van eenige perceelen in het belang der Volks huisvesting. Wordt aangehouden, daar nog niet is in gekomen het advies van de Gezondheids- Commissie. 11. Staten van oninbare posten. j De heer Leinweber merkt op, dat er een post van 6o ais oninbaar staat, daar be- Aan de Secretarie der gemeen- doelde persoon naar Amerika is vertrokken. 1° Leusden wordt geTrftagrt Dit is een leugen. De persoon in kwestie is f00 sPoefl,£ mogelijk in dienst Woensdag nog hier geweest om te stem-j 6 men. AbwSEI 6^ De Voorzitter dankt den heer Lain- hoofdzakelijk voor secrot.irio weber en zal met zijn opmerking rekening f Wr>._. houden. I Sollic;tatio*s mei inlichtingen te tenbelt, Elza Koelewijn, Baarn, A. Kok, Har- W. RUITENBERG Gzn derwiik, P. Koning, G. Kramer, Zeist, H. P. Kramer, Baarn, J. van Kuik, C. A.,Lagsayf' F. Levy, W. Lotsy, H. J. Drossaart Lulofs, H. Moll, Zeist, Nelly Möller, J. J Mulder, Baain. C. van Ommeren Jz., C. A. v. d. Poll, J. Renes, J. Rovers, Tonny Rupp, L. v. d. Scheer, T. W. Servaas, H. J. Smit, H. Swa ving, "Ijitske Terwisga, H. van Teijn, J. M. de Vaal, J. van VollenhovCorrie Vos, J Weevers, R. Wels, Klasina Werven, A. Wolf, Amsterdam, Christine Zondervan en als toehoorster Francisca Sixers. Voor oe tweede klasse zijn geslaagd': P. van der Meer, C. Mulder en C. Nu- mansafgewezen één cancidaat. Voor, de derde klasse slaagdenL. Fran ken en Herman Ockers. Examen M. U. L. O. De jongedames N. J. L. Boender en H. Vonk slaagden te Utrecht voor het M. U. L. O. diploma A. WererssinKcl 18. TEL. No. 277. SCHILDER. ELASHANDEL. BENARDER. Groote voorraad Reltnngsel- papiere». Uitgebreide Staalcollectic. Ruime sorteoring: Sponsen,. Zeemleer, Borstelwerk, enz Dubbele Damessalon Malson Jacques Bezaan Laogesfraat 71 Tel. 479 Haarwasschen, electrische droging en ondulatie 1 0.60 Verkrijgbaar bij: F. W. v. d. Wj'LDË, Stoovestraat 12, Telefoon 29. Heiligenbergweg 7. VOl -§ Concerten Birkhoven. D^en heer Hollert loopt het niet mee met zijn pogingen om de concerten op Birkhoven zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. Niet, dat hij te klagen heeit over de belangstelling Pijnloozo behand. door tandarts van het publiek. Integendeel, er zijn vele vaste bezoekers, die eiken Zondag- en Woensdagavond komen genieten van Mam- bour's kleurrijk vioolspel. Maar het weer werkt hem tegen. Zoo kon gisterenavond ook het Concert met zang weer niet door gaan. Het slechte weer was oorzaak dat mr. Merlot en madell. Dorbac niet konden zin gen. Tpoh waren er nog bezoekers, voor wie het ensemble speelde. Het concert met zang is nu gesteld op Woensdag 17 Juli a.s. We hopen, dat we dan eens een mooien zomer avond zullen hebben. „DE GULDEN KORENAAR" Ariiliemsehesfr. 24 Telefoon 91. W. Verkrijgbaar Arnb.straat la. Telefoon 155. HOOFDDIRECTIE EN CENTRALE ADMINISTRATIE UTRECHT (Trans 14-16) VESTIGINGEN IN GA PLAATSEN VAN HEOERLAND. Staal per 4 Juli 1918: Kapitaal en Beserven Leendepöt Geposilo'sen Creditsaldl i Kas, Bankiers en Wissels) Voorschotten j 't/Eflecten Handels- Debiteuren 7-200.000, 6.618 500 60.865.757,47 6.965.9^9,76 - 13.863.739,31 - 58 520.402,51 In de Provincie Utrecht zijn kantoren gevestigd te: UTRECHT, AMERSFOORT, VEEHEN- DAAL, ZEIST. Liefdadigheidsfee st. We herinneren ons, hoe voor een jaar of acht de Utrechtsche Onderwijzers-Tooneel- vereeniging hier optrad met het stuk: Groote Stadslucht. Gisteravond heeft het Vlaamsch Kruiwa;ens, Schopjes, Horkon, Tooneel uit het Interneeringskamp bij Zeist Emmertjes, Hoepels, Ballen, de herinneringen weer verlevendigd op een Trommels, Trompetten, Sabels, wijze, die boven alle lof verheven is. Men «oweron, SclmkoY Springt™ i j i -i ii ..j won, Poppen, berviesies. Weeg- kent nog den korten inhoud den strijd tus- sciK^aitjes. Lucifers 17'/, et., schen de kleinsteedsche neigingen van een Glazenpotton Schoencream 25- schoonvader tegenover de groote stadsbe- 30 35 croote tioo/en 50 ct. Vo grippen van zijn schoonzoon en eenige 5rofif vrienden, welke ten slotte toch de overwin- H..nr5poldnn. Friseer 'en Zij- ning behaalden. Er werd vlot gespeeld en kammen. Odeur, Eau de Cologne, we zouden niet weten, wie het beste spel Dames Tasschen, Portemonnnes vertoonde. Was het de ingenieur fcrits Flem- Eoilefeuille. Sigarenkokers, Pij- c i f pen Tabakspotten, Fluweel ming, of de steeds te laat komende Bernard spreuken. Inktstellen. Vogel- Gempe of de verjongde dokter Crusius Het kooien en Standerds, Bloempot sloot alles als een bus en wie het niet wist, len Koper en Majolika, Piëdc zou in de lieve Sabine én Mevrouw Lens, K®clclen» Theetafels, Bla- den en Serviezen, Olie en Azijn- evenmin als m de dames Crusius en Arn- Water- en Wnschstellon, Ka- stedt doodgewone geïnterneerde Belgen her- ra ff en, Water-, Bier-. Wijn- en kend hebben. Het talrijke publiek heeft zich 1 ikeurglazon, Pvjkschalen, Bor- kostelijk geamuseerd en beloonde de too- gStaJSüS" neelisten na elk bedrijf met een hartelijk en potten, Oorgoed, Blauw. Groen- luid applaus. Hét gezelschap heeft zijn repu- Japansch enz. met schrift voor tatie gehandhaafd en het zou ons niets ver-Vader, Moeder, ter uwer veria- wonderen, of de zaal, die nu goed bezet was, "n'0.Br 11Vm!»v'f o en 2 jarige-Echt vereenig mg, zal de volgende maal te klem blijken. Ver- Klokgarnituren, Kaststellen :i melden we nog, dat een uitstekend orkest de pauzen vulde op zeer verdienstelijke wijze. Verhuren in hunnen VOOB BEKGIite VtV geldkistjes, zilverwerk, kleinoodiën etc,, en nemen trommels en kisten in bewaring. Speciale vacaniie condities. IN EFFECTEN, Arnhemsche weg 70 Teleph. 12. Beinslen ziel» met aan- en verkoop van Fondsen, verzilveren Coupons, ad viseer en inlevering afstempeling Loleu Paleis van Volksvlijt IS«9. AGENDA. Onder deze agenda worden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderinger;, enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10— 12^, 214—10 uur. Zondag 2'A5A uur, Maandag 2*410 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Mnnndag, Bioscoop de Arend. D a g e I ii k s Museum Flehite. Bioscoop Langestraat. Telefonisch Weerbericht. Naar waarneming in den morgen van 11 Juli l-l* Medegedeeld door hei Kon. Ned. Met. Instittuït Ie De Bilt. Hoogste stand onder 765 in Z.-Duilsch- land. Laagste stand 754.9 te Helder. Verwachting tot den avond van 12 Juli: Aanvankelijk krachtige, later afnemende, Z. tot Z W. wind, meest zwaar bewolkt. en 5 deelig, tesen do oude bo- kende lage prijzen in de Goedkoops Bazar KrommeMraat 64 Langeslraai 12, - Telel. 212 ATELIER VOOR Get's-'toteimL lederen avond 7^ uur OPVOERING van: RIDO's SUCCES REVUE MEEK 1>AN ÏOO MAAL TOOK VOLLE ZALF\ OPGEVOERD. t» 15 S T SI,\« K I. BS. v T K I. il F O II X 45. Moei rijtuigen en livroion ec111- r'nifnmiftn v begrafenissen '^er Pa VRrrrk^rinq van onzn wafk-ahonnéJs tenen nnrRinkken wrrdt newaar woorschiinlijk regenbuien met kans op on- tiorofl i10nr weer, weinig verandering in temperatuur. TJjp OoPrT I jLai?ges*raat 43 Amersfoort Speciaal a ros voor Reparatie-inrichting. Advertenties? 12. Voorstel van B. en W. tot uitbreiding zenden aan. den Burgemeestor. van net politiecorps. De n^er Leinweber -merkt op, dat het ^;in hot LprensmMde hoofdbureau te klein ral zijn nis er weer Vo politieagenten bijkomen. Ook staat er dat om zoo spoedig mogelijk in voor dit jaar een vierde der kosten wordtdienst te treden een viouwe- berekend. Dat is niet waar, van a!" Sept. zijn mannelijko er nog 4 moenden, het rno^s! dus een derde R zijn. Ook wil spr. voor politiepost niet weer i zoo'n prul als op den Soesterweg. De V o o z i 11 e r. De plannen voor de posthuizen zullen aan den Raad worden on derworpen, maar in ieder geval zullen ze noodig zijn. Dit voorstel had eigenlijk in de vorige vergadering moeten komen. Nii zul- len we met Sept. niet klaar zijn, zoodat Ij |T-„ Sept. moet worden I Oct. In de tce!;omst tOli !>d'(8 jOHuS!] rooter politiebureau noodig blijken „eir,Vsht* wei.- zaamhf: 'en. A:»nnv hiingon „On^ li. st. aangenomen*Belang" Uu-vchtscbe weg 13. Gfdinom. biedt zich aan vo.1 Amersfooit en ombtrèkon. Gunstige refe rentiën. Adres: esterstrnat Bij gob luk oil geschiktheid znl j deze na Senigen tijd iolambto naar ter secretarie worden be noemd. Aanvangsjaar wedde- f 7C0. zal te zij., Het voorstel wordt èV!s;. J. BOSHUiZEN Gadipl, coiffeuse, RronuBBsLr. 52Te! 466 «n. elpcfcisclïp drogiiig on<8nlafl« marcel f 0.(50 8»ij abonnement f 0.50. 3 coiflenses aanwezig. Ter«nheneii bil Electrisclie Drukkerij L E. BOSCH ZOOM ie IJtrec.hh Aan Jongmeisje ol Dame j II n wonendó D.ime Ic Amcrslooit voor de IValerschappen in Brieven onder No JISQ h bureau Aorcrsf. Dugbiad. j {|B P|'||||||||;|e [jtrBCflt Wegens plaatsgebrek te kAop een pracht i r ei kon houten good onderhouden, zoo goed ah nieuw, voor f 16bBrieven j onder lettere Oh >1., aan het bureau van dit blad. (Directeur voor Nederland EDWARD. HEIJMAN. Rokin 151 Amsterdam». i Als verzekerden worden slechts i j beschouwd alle betalende ge- abonneerden dio gedurende i j minstens 2 weken als geabon-1 I neerden in on/.e registers inge- j schreven zijn, tussen en 18 en i 60 jaar oud ziin (vrouwen tot 50 jr. ir) niet lij<len aan ziekten l of gebreken, welke het gevaar voor ongevallen vorgrooten, on volkome? het gebruik hebben van hun ledematen en zintuigen. Ingeval een geabon ncerde e n ongeval overkomt moeten allo bizonderhedon daar omtrent en omtrent hot beko men letsel x o w p <1 5 g mogelijk aan onze Directie worden meegedeeld yer- /liiin binocii 3X 24 »»*ir >(1)3 ii si ere geen gelden worden pithetash?. MONDSTUKKEN MOET GE EISCHEN AAN UWB SIGARETTEN Het goud mondstuk van Sigaretten bestaat volgens Hamel Roos nagenoeg geheel uit koper. I^oper kan bloecb vergiftiging doen ontstaan, door in aanraking te komen. met zelfS de kleinste *wond. «V Togen Sept. boden oen te huur aang voorzien doet 551 III" en Iwee kisine e.]. L Baroo la EnrlaiLlolgbaat niet ot i 'uo. 1132, f|nofrl van 5?d« Afdeeling t.er I Proviiieiale GritTée vn.n Dtreehti ■•E Prüs 12*50 par8,uk- i uw da vrij de g<-n i i ulon na lezing port- oliotheek voor ion Kamp van .Zfist (Y. O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT 46

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1