So-Easv Fatrfa Valkhoff's Boekhandel Arnold Bilissen Co., UITGIFTE Koop! uw Schoenwerk j. IraotenÉrst, Hof 38 Rij-Ondérricht. FIRMA OEBR. NEFKENS HM iöTMESlHlilllSifillTlllI BiTIIB emir alis sooiten SRAAIWERK eOTEMES, SilJI eenfiL ENS, Ueliisler Kaasschaven en ïafelmei igels. Groote voorraad EMAIL. Huiseigenaren en Woningzoekenden!! J. J. POLDERiyiASi Eerste Amersloottsehe Stoomververij Chemische wasscherij. AdvertentSëirs flank-fissooiaih HeyRgers 5. take! Handels- en landhoitv/crsdiet Bekeninu-tonf. Déposito. Cheques op het Binnen- en Buitenland Safe-dénosH. iNulsspaarhattki Wcensdagmid. 4-5 j§ Mnhpilfiï-Ts§ Rente 3=6 |j üiiiierwijs in alle vakken H.v. Galen Last Brandstoffen Srachenqysü ROOMBOTER Vd. VOORUITGANG Mpl. coiReuse. Krcmmeslr. 52Tsi 450 SAARWASSGHfNG IBUTFRS, mmmm 1 Mej. M. BEKKERS Rjm öakm H. faming en Zö. Zsmsrs Esiiig. "O Q MtflWESHü S. VOLP. SfcÏBfZtóflj. Soprslian, ItaM. ZENDT Brillen Scharen, Messen en bijbehoorende zaken bij W. F. A. GROENHUIZEN, 1 1 ip het ruim gesorteerde Schoenenmagazijn vap Degelijke kwaliteit Riet te hooge prijzen Ook tegen distributie-bons. N.V. „PORTROS" lu onze M'NEGE's ontyaag! uitstekend Eerste klasse Inrichting Fiets Stoeltjes. Keurig en zéér sterk van teen vervaardigd. Camesfietsmandjes. Telefoon 42 Triephoon 42 Amersf©riiass VOLLE MELK KARNEMELK FORNUIZEN. Firma i. HAABSMA, lanpstraat 45. B. RUITENBERG Hzn. öamss-, Heereir- en Militaire .Kleermaker. Neder!. Fabriek vanVcedings- en Eenotmiddelen Amersfoort. PATRIA «rankolederstraat 4 Soepen in tablet Bouillon blokjes Aroma C. 1. Df K8HIH6, Kampstraat. A. VAK DE KUILEN, langestraat 11. Eklroteckiscli Installaiièireau „Vulkaan" Licht. Kracht. Verwarming. - (Y- O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT 46 Plaatsing van advertenties in aile bladen der wereld zonder - prijsverhooging. N.V. Middenstands-Credietbank, voor Amersfoort en Omstreken. DEPOSITO'S voor een jaar fixe a 4°L AMSTE8ÖAM ROTTEflBAM 'S-SMVEilM Damrak80-81 Zaidhlaak40 Kiiaatai8i|k..lt 4a pOt. Phir. a 981 pCt. F. VAN LANSGROT's BANK, Mnnrhnizen 15. Opmaken m Balansen en verdere Aecountanlswerkzaamh. Amersfoortsch Woning-Bureau FONTEIN SCHIPPERS Physisch Geneeskundige Inrichting. Amersfoort - Vlasakkerweg 32 Spreekuur te Amersfoort Maandag, Woensdag en Vrijdag van 2-4 Speciale behandeling van Voetifiders. WiLLEiVI GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKEN NU IS HET TIJD voor het uitstoomen of verven van alle Dames en Heeren garderobe en Speciale afdeeling voor,gordijnen dekens en tapijten. Amersfoortsche Rijtuig-Mij WBrthelm Gompfiftz !'.34 en Crndietverevniolng >ü53 Volgestort kapitaal Reserves II300JUI0.-. Vestiging te Amersfoort: Kassiers en Comm. in .Effecten - Zuidsingel 43, (Telefoon 337). l/o. «Ie Eorte^ra^tiil. EHHESaEHHEüS n« A'nrRSF^niïT ro H BHIEKSÏÏIIRÜHl'Htl 25 jg H Geopend H EES B SE SE E 15! YRIJIIHHIG EERVCRHGEH ^luil U aan "bij do "Ver- eeniging van Vrijz. Her vormden, alhier. Zich aan te mélden bij Mei. J. VA-N LOON, Dtr. weg 133. A. J. C. Möör (EinddipL Con servatorium Amsterdam, Orga- 1 xkist v. d. St. Joriskerk). J. B. 1IOOY-Molenaar, Concertzangeres. (Diploma Maatsch. t. bev. d. Toonkunst). SpreekurenMaandag 34 Vrij flag 56. J. van 01 denhar nevelt üaKn (Dtr. weg 67 a—76 G'r«M>t en Kleinhandel in wile soorten Verkrijgbaar bij F. W. van de Wilde, Stoovestraat 12. Tel. 29. WOUDEVBERG Trijs f 3.20 per kilogv- Atefkrb.: J. Mei.ers, Rechtsjsalstr. IE SVIej. J. BOSHUIZEN SB. eleeirisehe dresing pu wsdalatie miwccï 1 O.fiO bij abonnement f 0.30. eoiflén^* aaaiirvtls. CïüftVt'AARDER - AMfRSFGDRT flECHTSZAlEH. IHCASSQ'S PUBLim VHmUUPIRGEii HET WELBfSERBE AORES VOOR flüiKEH EIKER EPEü TALBOUT EN SPANEN i3gen scherp concurreer<mde jxqzou is bij O. G. BUITENHU S Lange HeckKintnl 5. s Wipl. Coiffiuse - Zmdsingel 13 Haarwassching met electrische droging. f 0.50 SESSIE AIRES «SR ..SE miLOEH KORENAAR" ArnliemscliÊ^r. 24 Telefoon 91. Kruiwagens, Schopjes, Harken Enmterljes, Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabels, Gewerou, Schakos. Springlott- wen. Poppen, Serviesjes. Weeg schaaltjes, Lucifers IT"1/» ct., Glazenpotten Schoencroam 2o- 30 35 groote d.oozen 50 ct. Ve ters 21/3 tot 10 ct., Zoolbeslag 15 ct., Tandpasta 12^—15 ct Haarspelden. Friseer en Zij- kammen. Odeur, Etui do Cologne, Dames Tasschon, Portemonnnies Portefeuille. Sigarenkokers, Pij pen Tabakspotten, "Fluweel Spreuken, InktsléTVen. "Vogel kooien en Standerds, Bloempot ten Koper ou Majolika, Piëdé stals, Peeldon, Theetafels, Bla den en Serviezen, Olio êii Azijn- Water- c-n "Waschstellr-n, Ka raffen, Water-, Bier-, Wijn- en likeurglazen, Dekschalen, Bor den, Lepels, Vorken, Messen, Kr.ekstell n, Thee- en Koffie potten. Oorgced, BlauwGroen- Japansch enz. mot schrift -voor Vader, Moeder, ter uwer verja ring, Bruid en Bruidegom 12A on 2~> jarige-Eclitvereenilng. Klokxrarni turen, Kastslollen B en 5 deelig, tegen do oude be kende lage prijzem in do Goedkoope Bazar h lointneslr^at 64 DASVIES! Van uilgcvalLen haar wor den vlechten gemaakt voor 11.—. Krullen 1^5 Geut per stuk en alle sooiten Haarworken. Netto en soliedo af werking. JÜH.J.YÏESTER IMFKR. - SlalisnssM 23 "DiibbeTo Damessalon Maison Jacques Bezaan LnngestrnaïTT Tel. 179 UaArwnssohon, electrische droging-on ondnlntir» t-Ü.TïQ Dndergotookende beveelt zica beleefd aan voot uile voo kwmpvde AiuembMirt. IVIeriwktf, 5, 3?-r Db verzekering van onze week-abonné's tegen sc-eiakisn werflt gewaar berijd tionr The Ouea? AchökiI Sssraafee fD:r<-cleur voor NcdcvlaAd EDWAPI) ITEI-'MAN.Bokin 151 Amsterdam'}. Als verzekerden word on slechts bescliouwd allo betalende pe- abonneerden die gedurende minstons 2 -weken nis geabon- neerden in onze registers inge schreven zijn» tusschen TS en HO jaar oud zijn (Wouwen tot '50 jaar) niet lijden aan ziekten of gebreken, welke het gevaar voor ongevallen vergmoten. en volkomes het gebruik hebben van hun ledematen enzintuigon. tJSF"" Ingeval eon geabon neerde om ongeval overkomt moeten allo bizonderheden daar omtrent en omtrent liet .bcko men leisel asoo s j> o e d e mogelijk aan onze Directie worden meegedeeld. Bij ver zuim binnen 3X24 nur lï u n 9i e n et c '-1 geiden irnrilcn vittietanld. uw dagbladen na lezing port vrij aan de bibliotheok voor de geïnterneerden Kamp van Zeist Loupen, Leesglazen, Barometers, Koorts-Thermometers, enz. Verband- en ziekenverplegings-artikelèn. ilXE SOOH i I - Instrumentmaker Langestraat 24. ELECTRiSCKE SLIJPERIJ. 31 Amersfoort Gr. 8t. Jaosstr. 16 T«J. 493 Hilversum Jacobus P«n."iveg 6 Tel. 99 Bezichtigt onze en vraagt tarieven. Aanbevelend, G. A. v. d. HEOK, Dlrectenr. Kouder voetstuk f2 f 2.SO en f 3. met - 3.50 f 4.— f 4.59 en f 5.— in diverse prijzen en afmeting. Alles eigen iabrikaat» fi. MU1JS, Langestraat 115 tsgenover de Appelmarkt. Gebi-ulkt luws i;epi»&Si*Eiri*iêer.do en diep gekoelde por fiescii ei» j»er lil er verkrijgbaar. In'*! vervolg Is, zoo mogelijk iedet en dag, 4e verkrijgen. Voor zieleen en kinderen wordt speciaal n-ssehcn-kamemclk met capsuleslnüing aanbevolen. SPECIALITEIT IN TeJ 2^3 JfrecMschastraat. 26 Gebruikt: Deze besparen U tijd, moeite, ga6 en geven U vanl tablet in 20 minuten 2 heerlijke portie's soep. Terkrijgbnar fiij Let op het tabrieksTiJferk „PATRIA" Fabrikant H. DE JAGER Gzn WEET U WEL dKJt u hij ons het voordeeligsl een 1ste klas RIJWIEL koopt. Dat uw rijwiel bij ons vakkundig en onder garantie net, vlug en billijk wordt gerepareerd. Dat u alle re- paratiën onvors^hillig wat aan uw rijwiel gerepareerd -of veranderd kunt krijcen. Speciaal adres voor KINDER» en lagre RIJWIELEN. Beleefd aunbevelend W. VAN BEEK, Tel. 457. Langestraat SO Tel. 288 LANGE GRACHT No. 4. TELEFOON 304 De rente kan naar- verkiezing per fl?le maanden, per half jaar of per jaar opgenomen worden. Ons boekje met lnn?;sle en lioog9te koersen in het tijdvak 19081917 van alle te Amsterdam ge noteerdefondsen is v oor onze cliënten gratis verkrijgbaar Voor niet cliënten stellen wij het verkrijgbaar tegen toezonding van 50 Cents, welk bedrag door ons zal worden afgedragen aan het „Ondersteuningsfonds van do Veroeni- ging voor den Effeetenhandel te Amsterdam". - VAN aflosbaar a pari, binnen 25 jaar floor jaarlijkscbe uUlotins van ten minste 4 pCt. "Verkrijgbaar t-e AMERSFOORT bU Accountant en Leernar M. O. Boekhouden ANNA PAFLOWNALAAN 1. wendt U tot het (Lid van den Bond van Makelaars in vaste goederen) Schiui melpenninckstraat 25, b.d. Koppelpocut. Bondsgids Plaatselijke Gids in de Nieuwe Amersf. Courant Koop Verkoop Taxatie Huur Verhuur Advies-Bureau voori bouwzaken. W. VAN SGI3AIK, Arch, en Makelaar* Menbileeringen Kunsthandel BehangerU en Stofteerdery. UNGESTRAAT 42 - Iel. Int. 496 Baarn, Teleph. 177. N. Baarnstr. b.d. Fr. Uendrlkl. Techn. Directeur JACQ. DEKKER. an voor minvermogenden van li—2 nnr. Behandeling van Bheumntiek, Rlieumatische en andere gewrichls* verstijvingen, Algem. Licliaamsr en Zenuwzwakte, Ischias (heup* jicht), Spit, Verlammingen, Invaliden, Ruggograatsverkromnungen, Beh. na Beenbreuken, Ontwrichtingen, Verstuikingen, enz. Behand. In overleg met huisarts. Prosp. op aanvrage (Pijnlijke- Zwakke- en Platvoeten, Ontstoken Knokkels. Eeltzweren, enz.). Langestraat 43 Amersfoort Speciaal adres voor Reparatie.inrichting. Langestraat 74 Fabrlsk Kamppnort. Aanbevelend Wed. K. W. JAEGER Tel. 19S WESTSINGEL 88. TELEFOON 45. Mod. rijtuigen en livreien v. gelegenh Uniformen v. begrafenissen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1