J. H. ITÏMANB, LEERBOEKEN Winkeljuffrouw. COIFFEUSE AANBEVELENSWAARDIGE ADHESIE» ZENDT Zomers Buiten. GOUD É°£b KURK" Langstraat 4. Tul. luiere. Gratis-VerzBketing. Vaiklioffs Meubelmaker Fijns Cakes „Kennismaking" Amsrentia Drop. WILLEM VAN HASELEN, gsmeub. Zit- en Slaapkamer Volgens beschik king vas den Minis ter van Landbonw zullen vanaf 18 Juli 1918 tot,nader order geen Rnndveemark- ten gehouden wor den. Reisheiasiing. Carlsbader Muhl brunnen N.V. Mifldenstanfls-Credietliank, voor Amersfoort en Omstreken. DEPOSITO'S voor een jaar fixe a 4°|0 F. van Lanschot's: Pank Hartdelscredieien. incasso's Rekening-Courant. H. Koning en Zn. Prettig1 tehuis asngehoden Adverteeren doet verkoopen Levering van alle en verdere benoodlgdheden voor Gymnasium, Mandeis- school en R, H. B. School. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKEN Holtóclie isests Scheerzeep PER STUKS 1.25 bFJ J. BOSHUIZEN, The Ocean Accidents Guarantee Corporation, Limited. Amersfoortsche kijtuici-ï«1ij ra 46 Plaatsing van advertenties sn alle bladen der v/ereld zonder prijsverhoofing. *#ECSgK3gr3ECTAJ -O Spaansche griep. jdestraat 12, hulsschild. r Frans Engel, geboren Ook hier ter stede hebben 21 oh onder het 1893. N.-H van Enkhuizen naar Westerstraat garnizoen eenige gevallen van de nieuwe j 43, meubelmaker. Gerardus van Kooten, geb. Ziekte, Spaansche griep, voorgedaan. Het|lS9-i, N.-H., van Vleuten naar Woestïjgerweg zijn nog slechts een 6-tal verspreide geval len. Hooibroei. In den omtrek wordt sterke hooibroei /waargenomen. Zoo werd Maandag een ber^ 'aan den Hoogenweg uitgeworpen, waar dé warmte reeds boven de 80 gr. was geste gen. Het hooi was dan ook binnen de berg reeds zwart gebroeid. Het gras stond bij het maaien reeds dor op het land tengevolge der langdurige droogte. Hierbij kwam dat zonneschijn wei nig mee hielp in de droogperiode. v En zoo kwam het hooi niet volkomen rijp in de berg. Politienieuws. Door de politie alhier zijn aangehouden twee personen, die zich vermoedelijk hadden schuldig gemaakt aan diefstal van een re volver te Hilversum gepleegd. Proces-verbaal is opgemaakt tegen een win kelier, wegens overtreding van de IJkwet. Ten nadeele van een ingezetene van den .Westsingel is een rijwiel ontvreemd uit de gang van zijn woning. Bij de politie is aangifte gedaan van dief stal var. een pantalon en een nikkelen hor loge met ketting. Door de politie is naar Nijmegen overge bracht een minderjarig meisje, dat hier zon der middelen van bestaan rondzwierf. Uitspr. in Strafz. Kantongerecht Amersfoort. H. B. Hoevelaken, strooperij 10.— of 10 d. J. G.r P. G., F. W. v. D., G. G. W.f allen wegens straatschenderij ieder 3. —of 3 d. B de W..Hei vervoer door trekdier doen plaats hebben op eene noodeloos pijnlijke of kwellende Wijze 10.- of 10 d. B. B. Amersfoort overtr. jachtwet 5 of 5 d. A. v. D. Maarn overtr. jachtwet .8— of 8 d. J. v. d. B. Amersfoort overtr. visscherirwet 5— of 5 d. J. D., Leusden overtr. visscherijwet 5 of 5 d. K. Vv Amersfoort, overtr. woningwet 10. of 10 d. J. W-, Amersfoort, overtr. woningwet 10.— of 10 d. R. V., Achteveld, overtr. Woningwet 15. of 5 d. J. M. B., Amersfoort, overtr. leerplichtwet l 3.- of 3 d. G. V., Baarn, overtr. leerplichtwet 3.— of 5 d. A. J. K., Soest, overtr. slachtverbod 30. of 10 d M. d. B., Soest, overtr. slachtverbod 30.— of 10 d. H L, Hoevelaken, overtr. distributiewet 25.- of 25 d. H Th. v. d. B., Soest, overtr. vleeschverord. v. Soest 15.— of 15 d. Th. W. v. d. B., Soest, overtr. vleeschverord. v. Soest 15. —of 15 d. v A. J. K. v. d. B., Soest, overtr. vleeschverord. v. Soest 10.— of 10 d. W. V., Amersfoort, te Amersfoort op den openb. weg rumoer maken 3.— of 3 d. AGENDA. Onder deze agenda wrorden alleen opge nomen die uitvoeringen, vergaderinge», enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10 12Vt, 2,A—\0 uur. Zondag 2#— 5>$ uur, Maandag 2&10 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, Bioscoop de Arend. D a g e 1 ij k s Museum Flehite. Bioscoop LangestraaL 10 Juli de Arend. Verg. Gem. werkl. cn ambt. Burgerlijke Stand 16 Juli 1918. G e L 0 re n Laurentius Frederikus Ma ria, z. van Gerardus Maria Sol en Alberta Petronella Blom. Gehuwd: Gerardus Antonius Versteeg en Christina van Wegen.,Theodoor August ■Ballizany en Theresia Margaretha Antonetta van Camp R'Jk Wevers en Hendrika Jacoba de Ridder. Overleden: Anna Theodora Gerarda Koster. 5 maanden. Telefonisch Weerbericht. Near waarneming in 3en morgen van 16 Juli 1918. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met Instituut te De Bilt. Hoogste stand nabij 762 in Z. Duilschland. Laagste stand 758.9 te de Bilt en Ileldcr. Verwachting tot den avond van 17 dezer: Aanvankelijk zwakke, uiteenloopende, later "waarschijnlijk toenemende wind uit Z. rich tingen, meest zwaar bewolkt, wellicht nog regen of onweer, iets koeler. Amersfoortsche Bad- ei Zweminrichting. De temperatuur van het water was heden 7 uur 65 graden Fahrenheit. 71, arbeider. Hendrik J. van Maahen, geb. 1899, N.-H., van Utrecht naar Appelweg 133. Wed. W. Rciman, Ev.-L., ven Amsterdam naar Utr.- wèg 250. Wilhelm Brouwer ,geb. 1891, Ger., van Velst-a naar Amh.str. 16, smid. Frederik A. Scheuer, geb. 18/39, N.-H van Amsterdam naar Longegrocht 32, electro-monteur. Petronella de Wit, N.-H., van Zeist naar Westcrstraat 33. Douwe G. Jowerda, geb. 1840, N.-H., van Het Bildt noor Arnh. weg 96, gep. postb. Franciscus van Kershaver, geb. 1891; R.-C, van Amster dam naar Lcusderweg 56, inw. brouwer. Johan na H. Schuurman, N.-H., van Maurik naar Soes- terweg 353, Gerrit van Ginkel, geb. 1892, N.-H.,* van Leusden naar. Comnckstraat 22, inw. voer man. Geertje de Jong, geb. Jansen, D.-G., van Kampen naar Lavendelstraat 9. Cornelis Hou- wertjes, geb. 1885, zonder gadsd., van Lcusden naar Mcfch.str. 8, inw. febr.arb. Jacobus van de Weerthof, geb. 1874, N.-H., van Ede naar Soes- terw. 241, inw. stcomstoker. Joseph Tessen, geb. 1875, R.-C., ven Schiedam naar Breestr. 4, inw. los-werkman. Henriette M. A. Wilbers, N.~ H., van Amsterdam naar A. Paulownal. 13. Hen- drina J. Henken, N.-H., van Rhenen naar Arnh. weg 87, inw. Jean F. Th. de Rochemont, geb. 1862, N.-H., van Amsterdam naar Schimmelp. kade 18. Henry F. S. botty, geb. 18S7, geen kerk- gen., van Amsterdam naar Arnh. weg 34 boven, kantoorbcd. Johannes van Bergen, geb. 1886, R.-C., van Zutphen naar Hoogeweg 14, smid. Leendert de Volk, geb. 1893, N.-H., van Amster dam naar Gasth.l. 73 inw., monteur. Cornelis P. v. Iepcren, geb. 1853, N.-H., van Hilversum naar Stat.pl. 6, handelsreiziger. Wolf Peper, geb. 1882, N.T, van Hilversum naar Bergstr. 35, koopman Jan C. F. Stronkinga, geb. 1897, N.-H., van Tiel naar Nieuweweg 1, kantoorbcd. Willem v. Schoonhorst, geb. 1884, N.-H., ven Oberhousen naar Hoogl.weg 23 inw., arbeider. Reyer v. Wijl^ geb. 1892, N.-H., van Amster dam naar Molenstraat S3, kuiper. Bertha v. Hasselaar, N.-Hvan Arnhem naar Nreuwstr. 7. Hendrikus Nieuwhuis, geb. 1896, Ger., van Gouda naar Langestraat 14, bakker. Dirk Kro- ncman, geb. 1S97, N.-H., van Kampen naar Westerstraat 11, metselaar. Maria J. v. Hees" wijk, R.-C., van Oosterhout naar Aldegonde- straat 12. Amelia P. Schuddings, R.-C., van Clinge naar Achterb.str. 40. Albertus P. G. Schutstal, geb. 1890, R.-C., van Enschedé naar Woest.weg 53, stucadoor. Hendrik v. d. Brink, geb. 1859, N.-H.f van Arnhem naar Hellestr. 35, arbeider. Maaike v. d. Mey, N.-Hvan Put ten naar K. Wiih.str. 22, onderwijzeres. Berend H. Straalman, geb. 1899, N.-H., van Stad Doe- tincheyi naar Aldegondestraat 86. Willem A. Jansen, geb. 1880, N.-H., van Nijmegen naar KiommestT. 2, koopman. Wil'helmina v. Oven, N.-H., van Sloten naar Teut 30. Gerard Th. M. Koevoet®, geb. 1387, R.-C., van Venlo naar Soesterw. 2031, kantoorbed. Geertrui v. Es, N.-H. van Baarn naar C-aslaan 50. Anna M. Scheffers, R.-C., van Ankeveen naar Socsterweg 17*. Her- manna A. Selhorst, N.-H., van Wijk a. Z*eo en Duin naar Soesterweg* 353. Margaretha Kraan, N.-H-, van Den Haag naar Arnh.weg 41. Mej. v. <L BergKlootwijk, N.-H-, van Rotterdam naar Westerstraat 7 inw. Wed. J. A. H. v. Hor sen, R.-Cvan Zaandam naar Parallelweg 22. Johanna S. P. Ros, Ger., van Amsterdam Scheltusstraat 3, verpleegster. Jennigje A. J. Haffmans, Ger., van Arnhem naar Beekenst.I. 1 bov. Petronella S. Vellekoop, N.-H., van Arn hem naar Utr. weg 98. Adverfentiën. Getrouwd: Th. A BALLIZANI Jr. on Th. M. .A. VAN CAMP Nijmegen, 16 Juli 1918 Antwerpen, Heden overleed na een langdurig Jijden, in het Wilhelmina Zie kenhuis le Nijmegen onze lieve Zuster en Behuwd zuster A. DROP. W. J. E. DROP— Reu.nvaav. Amersfoort, 16 Juli 1918. Eenige kennisgeving. Geen bezoeken Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen lieven zoon, broeder en behuwdbrooder leven eohtgenoot van A. F. DE VRIES, betuigen wij onzen liarlelijkcn dank. Muurhuizen, 15 Juli 191S. Uit allex naam, H. P. VAN HASELEN. /gevraagd te Hilversum voor vast werk een bekwaam Meubelmaker, goed bekend met reparatie en politoeren. Br. no. 1193 bureau Amersf. Dagblad. JONGMENSCH, z. b. b. h. zoekt tegen 1 Augustus ot Zit-Sla»pka«ner. mot eenvoudig doch degelijk pen sion, van Maandags tot Zater dags. Br. met prijsopgaaf no. 1290, bureau van dit blad," De Dame. die Zondag 14 de zer, lusschen 5 en 6 uur na middag in liet hotel-pension „BOV' te Voorthuizen piano speelde, wordt beleefd verzocht haar adres op to geven onder Lett. H. K. bureau dezer courant. Geheimhouding op e. w. ver zekeid. In het magaajjn van Huis houdelijke Artikelen van J. E. VAN NIE to Amersfoort wordt gevraagd oen degelijke .5 uit rouw, met het vak op de hoogte zijnde, extern. De Directeur van het Rijks- rundveekantoor in Utrecht De ondergeteekenden, vormen de het Sub comité voor Amers foort der Vereehiging „Reisbe- lasting", veroorloven zich de vrijheid U hierbij dringend te verzoeken eene kleine gift af te zonderen voor hen, die om ge zondheidsredenen naar buiten moeten en niet kunnen gaan door gebrek aan de noo- dipe middelen. Vragen wij allereerst steun aan hen die reisplannen hebben ook van de niet-reizenden zal elke gift dankbaar worden aan vaard door Mej. D. A. SIDDRé. Mevr. GRONEM AN—Doorkoos. Mevr. KNOPPERS- va!» Eijberge». Mevr. KN00TE— van Lansohot Hubreoht. Baronesse VAN HEECKEREN VAN MOLECATEN—Holle. Mevr. KEMPER—Blok v. Laer Verkrijgbaar bij F. W. van da Wilde, Stoovestraat 13, Tel. 29. Onder w ijs per brief in olie vakken onder lei ding van 80 leeraars H. B. S., ingenieurs, accountants, o.a. Vraagt gralis-prospoc- tusBureau tot Publiciteit van W et en schappelijk Nieuws. Keizersgracht 153, Amsterdam. Dubbelo Damessalon Malson Jacpes Bezaan Langestraat 71 Tel. 479 Haarwasschon, electrische droging en ondulatie f 0.60 Voor conditiën voor opname in deze Sij$t •3 - wende men zich tot de administratie uw dagbladen na lezing port vrij aan de bibliotheek voor de geïnterneerden Kamp van Zeist LANGE GRACHT No. 4. TELEFOON 304 De rente kan naar verkiezing per drie maanden, per half jaar of per jaar opgenomen worden. Amersfoort, Muurhuizen 15, Tel. 49 en 135 Kruiwagens, Schopjes, Harkon, Emmertjes, Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabels, Geweren, Schako's, Springtou wen, Poppen, Serviesjes. Weeg schaaltjes, Lucifers 171/» ot., Glazenpotten Schoencroam 25- 30 85 groote doozen 50 ct. Ve- j tera 2Vi tot 10 ct., Zoolbeslag I 15 ct., Tandpasta 124—15 ct i Haarspelden, Eriseer en Zij- kammen. Odeur, Eau do Cologne, Dames Tasschen, Porlemonnaies Portefeuille. Sigarenkokers, Pij pen Tabakspotten, Fluweel Spreuken. Inktsfellen, Vogel kooien en Standerds, Bloempot ten Koper en Majolika, Pifido stals, Beelden, Theetafels, Bla den on Serviezen, Olie en Azijn water- en Waschstellen, Ka raffen, Water-, Bier-, Wijn- en 1 ikeurglazen, Dekschalen, Bor den, Lepels, Vorken, Messen, Koekstellen, Thee- en Koffie potten, Oorgoed, Blauw.Groen- Japansoh enz. met schrift voor Vader, Moedor, ter uwer verja ring, Bruid en Bruidegom 12$ en 25 jarige-Echtvereenig'ng, Klokgarnituren, Kaststellen 3 en 5 deelig, legen de oude be kende lago prijzen in do Goedkoope Bazar Kromuiestraat 64 MONDSTUKKEN MOET GE EISCHEN AAN UWE SIGARETTEN Het goud mondstuk van Sigaretten bestaat volgens Dr.van H3mel Roos»nagenoeg geheel uit koper. Kopen kan bloed vergiftiging doen ontstaan door in aanraking te komen met zelfS de kléinste "wond. (ET BESÏE ADRES VOQR JE GULDEN KORENAAR" Ariiliemscliesfi'. 24 Telefoon 91. Opgave van personen, die zich in het tijd vak, loopende van 17—29 Juni, in deze gemeen te hebben gevestigd: Bernard Strcdhnan, geb. 1894, N.-H., van Biummcn naar G. v. Stelling-werfstraat 11, spoorwegarbeider. Maria L J. Dinse, L. d. H., ,von Amsterdam naar Havik 35> off. L. d. H. £vert teh Hrc.en, Ger., van Apeldoorn naar Havik 39, v.J kelbed. Johannes Kaak, geb. 1893, R.-C, van Bergh naar Appelmarkt 6, fobr.-arb. Neeltje C. Eegdemon, Rem., van Berg-Ambacht naar Regenresselaan 5, hulp huish; Cornelis Griipmo, geb. 1899, N.-H., van Zelhcm naar Scheltusstraat '23, onderwijzer. Jan v. d. Bunt, geb. 1S96, N.-H., van Hoevelaken naar Laagl.- \v*eg 28, agent van politie. Ar>' M. van Bende- gom, geb. 1895, N.-H., van St. Annaland naar Langestraat 117, bakker. Petrus J. Smolders, geb. 18S9. R.-C., van Rotterdam naar _AÖc*ron- TE HUIS GEZOCHT voor oen GYMNASIAST in een beschaafd gezir\ met 1 Sept. a.s. Brieven onder No. 1202 bureau Amersf. Dagblad. bii eene beschaafde familie aan schoolgaande kinderen of ionge Dames. Cond. nader te bepalen. Br. onder No. 1197, bureau Amersf. Dagblad. Langestraat 43 Amersfoort .Speciën! adres voor Reparatie-inrichting. WOLTMAN ELPERS SHAViNG STICK KroiRiiicKtr. 52 Tel. 40(1 Aanleg en onder houd van tuinen. van den Brink, A. Bloemist Soesterweg 73, Bloemen, Snij- groen en Varens. Bioscoop BfogC.-1*Vif. De Arend,IV.V. annex Café-Restaurant, Arnh. we? 10-12, Tel. Int. 311. Voor stellingen Vriid., Zaterd., Zond. Maand. Zalen voor veranderingen enz. disponibel. Bloemen en Planten Remmel M.A.zn., M. A. v. Bloemisterii „Flora", Vlasakker weg 2, Tel. Interc. 210. Bloemist Remmel, Firma A. IVff. v. h. v. Asch v. Wijokstr. Tel. Int. 209, Bloemisterii en Binderij. Bodedienst Doorn, J. van. Zuidsingel 69. TeL 401. Vraclitriider op Ütrocht Dinsd., Dond., Zatordag Boekbinders Frllz en Zn., P.. Sohorbier- straat 2. Solied. Billijk. Spoedige levering. Boekhandelaren Talltltolf's Boekhandel, Y. O. DE JONG. UCrechfschestraat 46,Tel. Int. 66 Boek-, Kantoor- en Papierhandel F.lzenanr, II.. Langestraat 84 benevens advertentie-bureau. Boter. Kaas en Eieren Zwan. If.. Hof34. Gerechtigd tot hot voeren van Iiet Riiks- botermerk. Brood bakkerijen Koning A 7one«? H. Arnh str» 24,Tol. 91. Elect. Luxe Brood en Bnnkelb. Do Guld. Korenaar Conti seui's Jager A Zoon. Malson «le Confiserie, P/Historie. Lunch- roonl. Telefoon 115. Zallng'en. A. .1van. Elect Bakkorii. Laneestrant hoek Varkensmarkf, Tol. 171. Dameski eed i n g Mitrlel, Malson, Confectie en Maat. Kortegracht 21 Elect. Technische Bureaux Denijs van Itoon. Utrocht schestraat 46. Telef. Inlerc. 291. Sclioolcman, R.Smallep. 12 Electriciteit op elk geb. Tel. 423 Electr. Pahrlék Oaseense Dranken Milde, F. IV. van «Ier. Stoovostraat 12 Tel.29. Annex bierbotlolarij. Expediteurs. Cirkel. Gebr., Koestraat 14, Verhuizingen en tran: porton. Fruithan del Kuilen, A. Langestraat 11. Tel. 214 Garen en Band l>e iVolhaal. Arnh.straat 26. Tel. 'H D. en K. ICousen. n. Sokken. Garen. Rand, enz Gedistilleerd en Wijnen OjiWi». s. M.. Havik 8, Telefoon 202. Goud en Zilver Duin. van. Juwelier. Langostr. 113 Roparatie-inr. Hceren- Jbdciuaga/ijneiii la|:er, 4 ..(Ie. Langestraat 19. Teloloon 27ï. De verzekering van onze week-abonné's tenen cnaelukken wordt gewaar borad door (Directeur voor Nederland EDWARD H EIJM AN. Rok in 151 Amsterdam). Als verzekerden worden slechts beschouwd alle betalende ge- abonneerden die gedurende j minstens 2 weken .als geabon- neerden in onze registers ingo schrovon zijn, lusschen IS en CO jaar oud zijn (vrou<vn fot 50 jaar), niet lijden aan ziekten j of gebreken, welke het gevaar i voor ongevallen vergrootcn, on i volkomeg liet gebruik hebben van hun ledematen en zintuigen. Ingeval een geabon neerdo een ongeval overkomt moeten alle bizonderhedon daar j omtrent en omtrent hel beko men Jefsel 7, o o a p o e. «I i g j mogelijk aan onzo Directie' worden meegedeeld. BIJ ver- 7.iiirn binnen 3^ 24 uur kunnen geert uel«len fforileu uitbetuahl. 9Ióef«mederij, liöflie, H. 15.. v/h. D. v. r». KUOIJ, Valkostraal 41 Murf ogemafters ."luider, i>., Arnh.straal 1». H or loge r. Huish. Artikelen en V.T^erwaren Firma J. F- Haarsiuft' Langestraat.45, Tel. 410i£^ Huisschilder. Bnitenberg Gzn.. Wm Weversingel 18. Tev. behanger, glashandel en schoonmaak-arL Koloniale Waren en Comestibles W. v. de Blezenbos «fc Co. jBloemendalsche Binnenpoort, Tel. Int. 366. Gcnderen, J. van, ArnL straat 35. Telefoon 104. ^Lingeries St»s. r... Langestr. 16. TeU 213 Dép. Dr. Jaeger's Norm. Ondorg» Machinale Brei-lnrichting Nieunkerk, C. J. van Langestr. 80. Eigen gebr. goed/ Manufacturen Amersf. Uanntiictiiroiib, „De Faam'*, Langestraat 79, Melkproducten Sieperda. vh. J.v. d. WalT.» Fabr. v. Melkpr. „Amersfortia* Tel. 26 Meubels, lijsten, Kunsthandel Westenberg, L. Voorheen J. B. v. d. HOEVEN. Utrechtschestraat 3 Mewb. magazijnen Bottelier, Wed. Th. Kamp 8 Solied, vertrouwbaar adres. Meubelmakers en Stoffeerders Water en v.d. Brink, v. d. Leusderweg 2-5)30. Tev. verhuiï» binnen en buiten de stad. Meubelmakerij. C. W. Hol. le klasse adres, voor nieuw werk en reparatie Nau i machines- en Selï-.i i f machines- handel .Nlonwkerk, C. J. van Laa gestr. 80. Rep.ir.-lnr. Ondercb tijtuig en Wagenmakers Pegmat», E. J., Koestraat, Woonplaats Hoogeweg, Rijw. handelaren Heul. 1*. J. ï-il. Utr.str. 20 Telcf. 233. Reparatie-Inrichting liauiperman, D., Kamp straal 4. Telefoon 132. Sehoenmagaz. SSotliiiga, Joh., Chaussurea Langestraat 32, Tolofoon 59. Door». C. H. v. Utr. sir. 42 Tel. Int. 21°. Ooksehnoi1?. n. maat ben. allo sooTten sportartikelen fiiroes, Gebr., Laagestr. 81 Tel. 351. Tovens schoeis. n. ro RejMr.-Innohting Stoom ververij en Chew. Wasscherij Jaeger, K. W., Winkel: Lange.slraat 74. Telef. 198, Fabriek Kanmpoort. Tabak cn Sigaren Keek ïltu., A.vnn, Kamp straat h. Singel. Telefoon 12o YreumiDgen. 4. van, Langestr. 52,Tel. 261. Pr. Sig„ec Sigaretten Rostelh. II. IJ. S. M Vei'lieïitings-art. Kool. Firma J., Utrecht soho^fraal 33 T-leToen 195, Ve s h h ovver s Rani. A4. en E.v. d.« Arnherasohestraat 3. Telef. 203 :*r* Ee'len, Firm*.» Gebr. van '\r-• 9 xrtik. IV E STMÏ ii V 3 Mod. rijtuigen en livreien v. /relegenh '1 E li b t w O A' 4«Y, Uniformen v. begrafenissen (Y. C. rs IOKfi> UTRECHTSCHESTR&AT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1