CÖIFFËÜSË Valkhof!'s Boekhandel ZENDT Camera's, Foto-artikeien en DISSERTATIËN EN STELLINGEN L. E. BOSCH ZOON HOU HERDERSHOND, iMej. M. DEKKERS GUMMI ARTIKELEN l.f.UrseÉiizen Zomers Buiten. Fijns Cakes WELDON LADIES JOURNAL TIMMERWERKEN Amersfoortsch Dagblad &dverfentiën. Ds. Marinns Moo(j, H. B. S. Kostlieeren Kantoor. Kraamvrouw-Verzorgster Net Kosthuis Pension aangeh. gsmeub. Zil- en Slaapkamer o! Zit-Slaapkamer Zit- en Slaapkamer SOEST. ROOMBOTER HAARWASSCHUfe S. VOLP. VALKHOFF's Boekhandel Kiosk Kadiraa,- TALHOUT EN SPANEN rr H. Koning en Zn. AUGUSTUS NUMMER B. RUITENBERG Hzn. Dames-, Heeren- en Militaire Kleermaker. Eiergievormer voor Kinderen, Zerruwz wakken en Herstellenden WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER GOUDEN en ZILVEREN WERKEN MEIJLIHK'S FOTOHANDEL4 P 1*0 j eet i @l@eilaarns. Plaatsing van advertenties in alle bladen der wereld zonder prijsverhooging. Hè! Hu weef ik "-Jf, waar mijn broer gebleven isi ELECTRISCHE DRUKKERIJ QUDEGRACHT T.Z. UTRECHT P ct x a q a a 11 a. Als **ecr^iaris 'Aft Het „Plaatselijk Comité vbor »5é •-.iizer.d'ng von zwakke kinderen naai •bonter." «s r>pgetreden dr. R. Miedema, Re**. fw^dfkan-: alhier. D« ft«9r Holland e n z ij n p ar t ij. in een vergadering van de afdeeling {Amersfoort ^erd de houding van het raads lid Hofland ren opzichte van den gempente- winkel bij motie afgekeurd. Ook nam de vergadering kennis van het advies van het Partijbestuur inzake Holland's houding tegenover den gemeentelijken ap pelenverkoop. Een motie om Holland's zetel ter beschikking te stellen, werd echter met groote meerderheid verworpen, gezien de toelichting van Hofland zelf, die verklaarde te hebben tegengestemd omdat hij zich niet met de wijze van afdoening kon vereenigen. De afdeeling sprak echter als haar mcening uit, dat Hofland vóór had moeten stemmen. Er werden twee nieuwe leden aangenomen. (Volk.) Openbare Vergadering. Gisteravond was in „De Arend" een open bare vergadering belegd door de ambtena ren- en werkliedenorganisaties in dienst der overheid ter bespreking van het organi satorisch overleg. De voorzitter de heer J. Strijland opende ruim half 3 de vergadering en gaf eerst het woord aan den heer L u b e r t i, algemeen secretaris van den Nederlandschen Ambte- naarsbond. Spr. begint met in de herinnering terug te roepen de behandeling van de salarisherzie ning van het vorige jaar en geeft aan het standpunt toen ingenomen door B. en W. eenerzijds en den ambtenaarsbond ander zijds. Daarna behandelt Spr. de verschillende wijzen en methoden van georganiseerd over leg. Hoe sterker de organisatie wordt en hoe ■democratischer van inrichting, hoe beter het overleg wordt. In verschillende plaatsen noemt spreker het overleg reeds voldoende. De ambtenaren hebben dat oveieg te dan ken aan de arbeiders. De ongeorganiseerden tellen volgens spre ker niet mee. Daarna behandelt hij breedvoe rig het standpunt van Burgemeester en Wet' houders en ontwikkelt zijn bezwaren tegen de ingestelde commissie van bijstand uit de Raadsleden. Ook tegen de centrale commis sie had spr. veel bezwaar, omdat daarin amb tenaren en werklieden samen zitting zullen nemen, terwijl him belangen niet pa rallel loopen. Ook de vertegenwoordiging der burgerij vindt spr. uit den booze. Spr. meent, dat door de voorstellen van B. en W. de be langen van het Gemeentepersoneel niet vlug ger zullen worden behandeld, doch juist in langzamer tempo. Daarna bespreekt de inleider het verloop der conferentie ten stadhuize, welke gehou den werd met de vertegenwoordigers van het gemeente-personeel en spreekt zijn veront waardiging uit over de houding van den ge meente-secretaris, die in deze zaak een zeer unfaire rol heeft gèspeeldfen van wien het plan tot overleg is uitgegaan. Spr. besluit met een opwekking aan de ambtenaren om zich te organiseeren om op te komen voor hun Techt. Het college van B. en W. is schijn-democratisch, doch ze willen de amb tenaren gebruiken als breekijzer. De onder wijzers blijven weg van de arbeiders en in derhaast is een organisatie uit den grond gestampt van gemeente-ambtenaren. De tweede spreker, de heer Van H i n t e, voorzitter van den Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven, behan delt hetzelfde onderwerp, doch meer speciaal van het standpunt der gemeentewerklieden. Ook deze Spr. kritiseert de houding van B. en W. inzake deze kwestie. Als B. en W. reeds nu van geen goed overleg willen we ten, nu het nog geen geld kost, wat zal het dan wel worden als eventueele voorstellen straks wel geld zullen kosten. Spr. gaat na de geschiedenis van het ontstaan van het georganiseerd overleg in Zaandam en Am sterdam. Spr. critiseert de houding van het raadslid van Nijnatten, die beweerde de memorie voor de raadszitting niet te heb- óen gelezen, doch in weerwil daarvan toch die memorie bestreed. Spr. vindt ook de Commissie van Bijstand uit den Raad niet goed, omdat er tusschen werkgever (de ge meente) en werknemer (het personeel) geen wig.gedreven mag worden. Als het georgani seerd overleg er niet komt, zegt Spr., gaan we weer adresseeren om loonsverhoogingen. En we zullen zien, zegt Spr., of het ge meentebestuur dan doof blijft voor ons. Ze kunnen morrelen, zooveel ze willen, onze leden komen toch niet bij het georganiseerd overleg, zooals B. en W. dat willen. Spr. kan zich niet begrijpen, dat de onderwijzers wel willen meedoen om hun eerstgeboor terecht voor een schotel linzenmoes to ver- koopen. Spr. hoopt, dat B. en W. tot inkeer zullen komen en besluit daarmee zijn rede. Aan het debat werd deelgenomen door de heeren Kortland, Van Nijnatten, Nieuwen dijk en Haarst. De heer Kortland wijst er op, dat juist de arbeiders nu weg blijven uit de com missie, zoodat den onderwijzers niet het ver wijt treft, dat zij den omgang met de arbei ders niet willen. De onderwijzers zeggen al leen, dat er door het georganiseerd overleg meer kans tot verbetering der toestanden is, daarom doen zij mee. Debater vraagt nog waarom de Bond van Technici nu niet mee doet en wijst op de afwijzende stemming van het raadslid Hofland. De heer V« n N ij n a 11 e n zegt steeds naar zijn beste weten de belangen der ge meentenaren en zeer zeker ook die der min derbedeelden behartigd te hebben. Het raadslid Overeem wilde vaVi gen uitstel we ten, terwijl sommige raadsleden -nog niet eens het adres van de bonden hadden ont vangen. Als de samenstelling vag de Com missie van Bijstand góed is, dan kan daar veel goeds van uitgaan. De raadsleden in die commissie kunnen in de „raadszittingen ge bruik maken van wat ze'weten. Spr. hoopt, dat over een jaar het georganiseerd overlég er zal zijn, zooals de sprekers van heden avond dat wenschen. Spr. staat niet vijandig tegenover de organisatie, maar hij is tegen een socialistische organisatie. De commissie moet zijn, volgens debater, behartiger van aller belangen. Spr. wijst er op, dat er ook onder de S. D. A. P.-afge- vaardigden menschen zijn, die algemeene belangen tegenwerken. De heer N i e u w e n d ij k vindt, dat de heer Van Hinte niet het recht heeft de be langen der ongeorganiseerden buiten te sluiten. Men mag niet van een raadslid eischen, dat hij den enkeling buiten zijn be»- moeiïngen laat. Ook Spr. vindt het een stap in de goede richting en daarom stemde hij er voor. Spr. roept de katholieken in de verga dering op om te getuigen, dat hij steeds goed overleg heeft gepleegd met de betrok kenen. De heer Haarst komt op -tegen, de ver wijten, gëricht aan het adres van den Ned. Bond van gemeente-ambtenaren. Debater protesteert daartegen. De Bond heelt steeds gedaan, wat ze meende, dat goed was. Een andere Bond wil gaarne onze leden opslok ken, aldus debater. Steeds was het meeren- deel der secretarie-ambtenaren georgani seerd in den Bond. De sprekers beantwoordden de debaters. Daarna sloot de voorzitter de vergadering, die matig bezocht was. Concert Birkhoven. Hedenavond wordt op het terras van Birk- hoven een concert gegeven met medewer king van Madelle Dorbac en Mr. pierlot van de Fransche Opera in Den Haag. Het pro gramma, dat we voTige week reeds meedeel den, belooft veel goeds. Trouwens is genoeg zaam bekend, dat èn zangers èn musici zeer begaafde artisten zijn, zoodat velen heden avond het tochtje naar Birkhoven zullen ma ken. Als nu het weer maar wat meewerkt! Zwemmen. In de Amersf. Zweminrichting werd het diploma voor geoefend zwemmer uitgereikt aan Wim Lotsy. Huizenverkoop. Het onlangs na openbare veiling opge houden heerenhuis Snouckaertlaan 9, van de familie Gerritsen is onderhands verkocht aan den heer J. F. Tollenaar. De thans door hem bewoonde villa Barch- man Wuytiersïaan 50 is door dé Mij. tot Exploit, van onr. goederen „Birkhoven" verkocht aan kapitein de Winter. Corrigendum: In het verslag van het Oranje Kruis waren de prov. commissies voor Utrecht en Gelderland onvolledig vermeld. Zij zijn als volgt samengesteld Utrecht: Dr; C. D. Cramer te Utrecht (Ccntr. Comité v. dadelijk hulpbetoon der Ned. Diaconessenhuizen)H. Visscher, Arts te Lèusden (Prov. Utrechtsche Vereen. Het Groene Kruis)Dr. E. B. H. van Lier, Utrecht (Ned. Vereen. „E. H. b. O"). Gelderland: Mr. J. S. Royaards, Arnhem (Centr. Comité v. dadelijk hulpbe toon der Ned. Diaconessenhuizen)C. A. H. Weijer, Arts te Ede (Geld. Vereen. „Het Groene Kruis")L. G. A. Graaf van Lim burg Stirum, Arnhem (Commendery Neder land d. Johanniter Orde). Correspondentie. Den heer H. alhier. Uw ingezonden stuk kan niet opgenomen worden, 'n-Dagblad is niet de plaats om particuliere grieven tegen doktoren te uiten. AGENDA. Onder deze agenda worden allten opge nomen die uitvoeringen, vergaderingen, enz. welke in het Dagblad geadverteerd worden. Openbare Leeszaal (Beukenlaan) 10 \2A, 2^—10 uur, Zondag 2A—5A uur, Maandag 2A10 uur. Woensdags en Zondags Birkhoven Con cert. Vrijdag, Zaterdag, Zondag Maandag, Bioscoop de Arend. D a g e 1 ii k s Museum Flehite. Bioscoop Langestraat. Burgerlijke Stand 17 Juli 1918. Geboren: Elisabeth d. v. G.jsbert Overeem en Aleida Johanna van Dijk. Gehuwd: Camillus Josephus de Block en Everdina de Bakker; Barend van Plateringen en Willemijntje KoeneIsidoor Vanesch en Theresia Maria Hablores; Hendrik Gerrit Vetkamp en Rijkje Buis; Jan van Dijk en Heintje Bloemendal. Overleden: geen. Telefonisch Weerbericht. Naar waarneming in den morgen van 17 Juli 191S. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste stand boven 762.5 rti Oost Duitsch- land. Laagste stand 759.5 te Helder. Verwachting tot den avond van 18 Juli: Zwakke lot matige, veranderlijke wind, la ter wellicht uit W. richtingen, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk nog regen ol onweer, iets koeler in het N. O. Amersf. Bad- en Zweminrichting De temperatuur van het water was heden 7 uur 69 graden Fahrenheit Heden overleed na lang durig smartelijk lijden te Ermelo, in den leeftijd vaif*6S jaren, onze gelief de Vader, Behuwd- on Grootvader, Predikant aldaar. EMIL J. MOOIJ, M. A. M00IJ- Stox. en Kinderen. Amersfoort, 16 Juli 1918 Korte Bergstraat 8. Eenige on algemeene kennisgeving. Ter overname aange boden boeken voor de late en 2de klasse Adres: 2e Inf. Knzernestr. 8a. In een net gozin is plaats voor gen of twee met huiselijk verkeer. Br. onder No. 1205, bureau Amérsf. Dagblad. Gevr. FLINK MEISJE, 16 18 jr., op stil ksntoor als oenig bediende voor alle voork. werkz., 5 6 uur daags. Net handschrift beslist voreischte. Brieven met uitvoerige inlich tingen, waaronder opgave van genoten onderwijs, event, tegen woordige werkkring en ge- wenschte vergooding onder No; 1208, bureau Amersf. Dagblad. Gediplom- biedt zich aan voor Amersfoort en omstreken. Gunstige rofo- rentiën. AdresWesterstraat 33. X v r a agd. Br. lott. B aan ELZENAAR's Boekhandel Lan gestraat. 84. Bij eonv. besch. familie wordt kind (geen jongen) of jong meisio P. G., dat de scholen wonscht te bezoeken, Br. onder No. 1201, bureau Amersf. Dagblad. Dame vraagt 1 Aug. met of zonder pension. Br- met opg van prijs No. 1207, bureau Amersfoortsch Dagblad. Dame b. b. h. h., vraagt gemeubileerde zonder pension. Brieven onder no. 1206, bur. Amersf. Dagblad. Te koop- kleine Villa. Suite en vier Slaapk., El. licht, Watorl., fl. Tuin. mooie kalme omgev., desgew. terstond aanv. Kooppr. f 9,000, dae. bez. Park laan 4, Soest (nabij Nieuwoweg). TE KOOP een uitstekend waaksch. Kruisknnrp 72. IIPL. ACIES M. 0. A ai 1,0. Fiansch, Handslscoiresn. Comets. Bijwerken leerl. H. B. 0., Gymn. B. HYLKEMA Lèeraar Handelsschool. Utrechtsche weg 217. ïi. VOORUITGANG IVOUDENBKKG Prüs f 3.20 per kilogr. Veikrfa.:]. Meijers, Hschtejaalstr. 10 uw dagbladen na lezing port vrij aan de bibliotheek voor de goïnterneerdon Kamp van Zeist s Gedipt. Coiffeuse - Zuidsingel 1 S Haarwassching 5' 5 met eiectrische a droging.1 0.50 3ST" Nog voorradig VT.S Windkussens. IJszakken. Slang voor Irrigatoren. Hospitaallinnen. Alle soorten spuiten. Borstpompen. Spopsen, Alle soorten speenen. Elastieke housen. Buikgordels. Breukbanden. INSTRIIltlENTSIAK^R Tel. Int. S3. Mej. J. BOSHUIZEN Oedipl. coiffeuse, Kiommeslr. 52 Tel 460 m. eiectrische droging ondulatie marcel i O.GO bij abonnement f 0.50. 3 eoiflfeu.sea aanwezig. Kruiwagens, Schopjes, Harken» Emmertjes, Hoepels, Ballen, Trommels, Trompetten, Sabels, Geweren, Schako's. Springtou wen, Poppen, Serviesjes, Weeg schaaltjes, Lucifers 17'/» ct., Glazenpotten Schoencroam 25- 30-35 groote doozen 50 ct. Ve ters 21/t tot 10 ct., Zoolbeslag 15 ct., Tandpasta 124—15 ct., Haarspelden, Friseer en Zij- kammen. Odeur, Eaudc Cologne, Dames Tasschen, Portemonnaies Portefeuille, Sigarenkokers, Pij pen Tabakspotten, Fluweel Spreuken, Inktstellen, Vogel kooien en Standerds, Bloempot ten Koper on Majolika, Piëdo stals, Beelden, Theetafels, Bla den en Serviezen, Olie en Azijn water- en Waschstellen, Ka- raffqn, Water-, Bier-, Wijn- en Likeurglazen, Dokschalen, Bor den, Lepels, Vorken, Mfessëxi, Koekstellen. Thee- en Koffie potten, O a/goed, Blauw,Groen- Japansch enz. met schrift voor Vader, Moeder, ter uwer veria- ring, Bruid on Bruidegom 12$ en 25 jarige-Echtvereeniging, Klokgarnituren, Kaststellen 8 on 5 deelig, tegen de oude be- kondo lage prijzen in do Goedkoope Bazar Krommes!r»at 64 Dubbolo Damessalon Maison Jacques Bezaan Eaagestraat 71 Tel. 479 Haarwasschen, eiectrische droging en ondulatie f 0.60 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle voo. komende Amersfoort, N'ienwstr. 5. Losss Exemplaren van liet zïju verkrijgbaar in Y. O. DE JONG) en (Stationsplein) h'tl WELBEKENDE ADRES VOOR togen scherp concurreerendo prijzen is bij D. G. BUITENHUIS Lange Beekstraat 5. HET BESJE ADRES VOOR JE GULOEN KOREHAAR" Arnheniscliesfr. 24 Teictoon 91* VOORHANDEN IN Valkhofi's Boekhandel Y. O. DE JONG.' Tel. 243 Utrechtschesir^L ^6 -Mïvsr. V f "r -)T. J ffbiissen van g,<&y Apotfle/lers era {Drogisten O Clfn/leTTl Langestraat 43 Amersfoort Speciaal adres voor Reparatie.inrichting. OUDEGRACHT, T.Z. 13, UTRECHT, Tel. 341.1 DONKERE KAMER GRATIS DISPONIBEL. (Y. O. DE JONG) UTRECHTSCHESTRAAT 46 Engros hij firma E. BOLK Zonen Utrecht. Tel. No. ÏOOI.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1