IT), yieejctyfyouu/er, p— Geldersche Credietvereeniging „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND FRIK DER AL'VERiEHTi^N t EEStSTE BLAD Politiek Overzicht Bniteulaadsciie Berichttw HOF 46. Levering van complete Slaapkamer-, Eetkamer, Salon- g ft Ameublementen. Allerlaagste prijzen. AMERSFOORT. ARNHEM. Opgericht Gestort Kapitaal Reserven ">366. f iO.000.000 - 4.400.000 Verricht alle bankzaken. »Be Jaargang Nft. tol «■Kiim r:,; ttt z tz per post f 2.60, per weck (met gratis veriekcr ng legen «gelukken) 0.175, »(:ontletlijke nummers 1 t.Oi. 7.a: r aj S Januari 1920 HOOFDREDACTEUR Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hofk urRecHrscHssTR. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, dienstaarbie# dingen 1-5 icgels 1 0 50. Voor bandcl cn bedrijf bc taan zcci voofdeclige bepalingen lot hel herhaald ad ver! eer cn bij «abonnement. bene ciiculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocqczondcn. Bewijsnummers 5 cent. Ër wtfrdt ons verzekerd, dat het herstel van den vredestoestand nu nog slechts een kwestie van enkele dagen is. Gelukkig, want een slechte vredestoestand is altijd nog e verkiezen boven den oorlogstoestand, die "echtens nog steeds bestaat. De Temps wees daarop nog voor enkele dagen, toen zij schreef: „De Duitschers zeggen telk#ps, dat zij niet vlug genoeg hun zeehandel weer er boven op kunnen brengen wanneer zij zich van hunne dokken, hunne kranen en hunne baggen aartuigen moeten ontdoen. Maar wie zal in Duitschland er boven op kunnen komen, wanneer het uitstellen van den vrede, dat geen einde wil nemen, de waarde van de mark nog meer doet dalen en het rijk-dringt naar het bankroet, waar door het toch reeds is bedreigd." Zelfs de slechtste vredestoestand is beter dan de oorlogstoestand. Met recht wordt er dus naar het in werking lieden van het vi -desverdrag van Versailles verlangd Maar het moet helaas gezegd worden, dit vi edesverdrag is een slecht vredesinstru- ment. Geer.e hoopvolle verwachtingen ver- gezellen den arheid, die nu gaat beginnen en wuarbij men zich van dit instrument zal bedienen. Veeleer ziet men met bange vrees tegemoet wat deze vrede zal brengen. Dot zou anders geweest zijn, wanneer de si ri jd fén einde was gebracht op de wijze, die Wilson zich had voorgesteld voordat 1 Duitschiands besluit om den duikbootoorlog te voeren op niets en niemand ontziende wijze Amerika dreef in de armen van de Entente en Duitschiands tegenstanders deed a ingroeien tot eene „wereld van vijanden".. V anneer de oorlog geëindigd was zonder overwinnaars en zonder overwonnenen, zou er kans geweest zijn op een vrede, die uit ging van het streven om de billijkheid tegen- o er alien te betrachten. Maar Duitschland eii zijne bondgenooten zijn verpletterd in den strijd tegen de „wereld van vijanden", die zij tegen zich in het harnas hebben ge ragd. Dat drukt den stempel op den vrede, die de overwinnaar aan den overwonnene 'heeft opgelegd. Het ,\Vee den overwon nene!" spreekt uit al zijne bepalingen. Maar dat bepaalt ook het oordeel, dat dit vredes- veidrag verdient. Het is niet meer dan na tuurlijk, dat de verslagen partij de harde voorwaarden, die deze vrede haar oplegt, voelt als ongerechtigheden, die aan haar ziin begaan. Als voorbeeld, hoe men aan die zijde oordeelt, moge dienen een aanha 'ling uit een artikel van den gewezen Oos- tenriikschen minister prof. Friedrich Wieser die schrijft: ,De Entente heeft verklaard, dat zij tegen het militarisme strijdt. De vrede, waardoor zij nationale zelfbepaling en vrijheid schond, is echter een vrede van het militarisme, een zuaardvrede, niet anders dan de vrede, die voor tweeduizend jfcren door Brennus, den Galliër, werd gedicteerd. De vredesbepalin- gen zijn zoodanig, dat zij geen toestand van rust in 't leven roepen, die zich uit eigen evenwicht zou kunnen handhaven. De akten, waardoor het zwaar belasterde Weensche congres het tijdperk der Napoleontische oorlogen afsloot, waren een meesterstuk van politieke bezonnenheid tegenover de akten van Versailles en Saint-Germain, die eten wereldstnjd moeten beëindigen. Toen mocht men aannemen, dat Europa er voor kon worden bewaard zich door nieuwe be slissingen met de wapenen zijne rust te moeten verzekeren, en het bleef inderdaad tientallen van jaren daarvoor bewaard, en Jtieuwe groote worstelingen werden eerst .Aoodig, toen er nieuwe verschuivingen in ihet gewicht der volken waren ingetreden. X>e thans gedicteerde verdeeling van de vol ken onder staatsgezag kan -geen uur lang iich uit 2ich zelf handhaven; zij moet door machtmiddelen van buiten gesteund worden. Wel heeft de Entente door de ontwapening van Duitschland en door het ontwapenen an aan stukken scheuren van Oostenrijk- Hongarije gëtracht zich hare taak gemak kelijker te maken; zij kan met betrekkelijk geringe machtmiddelen volstaan om den Wapenloozen tegenstander onder den- duim le houden. Is echter daarmee het oorlogs gevaar weggenomen? De oorlogen van de toekomst dreigen, niet van de overwonne nen, zij dreigen van de overwinnaars, want *n hen is door den vrede en den buit, die Juin de vrede gaf, de geest gevoed, die den "oorlog heeft doen ontbranden, de geest van Imperialistische machtsbegeerte, en zoolang leze geest in hen is, moet .er oorlog tus- xchen hen zijn, waarvan de kiemen reeds heden zichtbaar zijn." A De tegeering van Joegoslavië heeft door hare gezantschappen in het buitenland het bericht van de dynamietontploffing in Bel grado op den oudejaarsdag tegengesproken. Gelukkig voor Belgrado en \oor den prins- regerrt, die heette onder de slachtoffers te zijn, blijkt deze ramp een verzinsel te zijn. ^Het blijft echter een kras staaltje van duim- iuigerij, 'i-Pa rijs, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos), von Lersr.er heeft aan Dutasta geschreven, (afhij door ongesteldheid tengevolge van kouvatting genoodzaakt was zijne kamer te houden. Volgens uit Berlijn verkregen inlichtingen schijnt de toestemming van de regeering zoo goed als verzekerd te zijn. Onder die omstandigheden is het niet waarschijnlijk, dat de ongesteldheid van von Lersner, zelfs als zij langer mocht duren, een beletsel zal zijn voor de ratificatie van het verdrag op den bepaalden dag. De commissie Lerond-von Simson, die be last is met de toebereidselen voor het ten uitvoer leggen van het verdrag in de aan een volksstemming onderworpen gebieden, heeft kwestiën van administratieven aard besproken. L o n d e n, 2 J a n. (N. T. V. Draadloos van Carnahoc). De Amerikaansche kamer van koophandel» in Londen heelt aan de senatoren Lodge cn Ilitchcock als leiders van de par tijen in den Amerikaanslhen senaat telegram men gezonden om bij hen aan te dringen op de ratificatie van het vredesverdrag, opdat de particuliere ondernemingsgeest in staat wor de gesteld het vraagstuk van den wederop bouw ter hand ter nemen in 't bijzonder in Midden Europa waar thans een toestand be staat, die dc welvaart van de geheclc wereld bedreigt. P a r ij s2 J a n. (N. T. A. Draadloos). Men meldt, dat weldra te Parijs de tweede Ru- meensche gedelegeerde, prins Cantacuzene, zal aankomen. Hamburg, 1 Jan. (W. B.) De Engel- sche commissie, die Hamburg in verband met de aflevering van het havenmateriaal bezoekt, heeft^zich des voormiddags per auto naar Kiel begeven om de daar aanwbzige drijvende dokken te inspecteeren. P a r ij s, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Volgens de Pall Mall Gazette, zou bij de aanstaande besprekingen op de confe rentie te Parijs, de oplossing in zake Kon- stantinopel en de zeestraten, die het meest in aanmerking komt? deze zijn Konston- tinopel en de zeestraten zullen geïnternatio naliseerd worden. Frankrijk en Engeland zullen gezamenlijk het hoogste gezag uit oefenen. De nieuwe zetel van de Turksche regeering zou in Klein-Azië komen. De Sultan zou als godsdienstig hoofd der Mo hammedanen erkend worden en Konstanii- nopel zou de godsdienstige hoofdstad van den Islam blijven. Het blad deelt nog mede, dat Lloyd Geor ge zich naar Parijs zal begeven met een dui delijk omschreven voorstel en dat er alle re den is om te denken, dat dit door de confe rentie aangenomen zal worden. P a r ij s, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisien bericht, dat Polk, ondersecre taris van buitenlandsche zaken, die Lansing opvolgde als leider der Amerikaansche dele gatie te Parijs, ontslag heeft genomen om zijn advocaten-prpktijk te hervatten. Berlijn, 2 J am. (W.-B.). Naar aanlei ding van onlangs in de Fransche bladen op gedoken „sensationeele" onthullingen, heeft de chef der Fransche militaire missie te Ber lijn, generaal Dupont, aan een. verslaggever van de „Matin" verklaard, dat in Duitsch land geen enkele Fransche krijgsgevangene meer tegen zijn wil achtergebleven is. Luxemburg, 2 Jan. (H.-R.) Er heb ben wijzigingen plaats gehad in de regee ring van het groothertogdom. Collart, di recteur-generaal van het departement van landbouw en nijveiheid, heeft zijn ontslag genomen. De regeering zal voortaan uit zes in plaats van uit vijf leden bestaan. De katholiek Raymond de Waha is benoemd tot directeur-generaal van landbouw. De ingenieur Antoine Pescatore Dutreux is be noemd tot directeur-generaal van nijverheid en spoorwegen. B e r 1 ij n2 J a n u a r i. (W. B.) Op klach ten van Scheidemann heeft het O. M. een instructie wegens bëleediging geopend togen Hermann Sonnenfeldt, die beweerd heeft dat Scheidemann indertijd een prijs van 100,000 Mark op het hoofd van Liebknecht en Rosa Luxemburg had gesteld. B e r 1 ij n, 1 J a n. (W. B.) De lokalanzeiger bericht, dat het telefoonverkeer tusschen het bezette gebied van Duitschland en Frankrijk weer is toegelaten in denzelfden omvang als voor den oorlog. Het verkeer is echter nog sterk belemmerd, omdat directe leidingen ontbreken. B e r 1 ij n 1 Jan. (N. T. A. Draadloos van Nauen). Ter voorziening in den zeer ernsti- gen woningnood voor»vreemdelingen, ten gevolge van de inbeslagneming der groote hotels door Entente-commissies en -verte genwoordigers, zullen de in de Berlijnsche stations beschikbare slaapwagens als logeer gelegenheden in gebruik worden genomen, waardoor dagelijks tweeduizend bedden voor reizigers beschikbaar komen. Koblenz, 2 Jan. (W. B.) Een. hier verschijnend Amerikaansch blad meldt, dat de geallieerden speciale treinen zullen laten Ioopen om den kolennood in het bezette gebied te verzachten. De intergealiieerde commissie voor het Rijnland heeft onder handeld met den leider van het distributie- bureau, die verdere voorbereidende maat regelen zal treffen. K o b l e n z, 2 Jan. (W. B.) Het gevaar, verbonden aan den hoogen stand van het water, schijnt thans gèweken. In Rijn en Moezel zakt het water althans merkbaar. Parijs, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). Door de aanhoudende regens der laatste dagen is de Seine gewasseri; ri» begint reeds v* i* ■HSOS st^hade te veroorzaken. Men verwacht, dot de stijging tot 3 Jan. zal duren. De minister van openbare werken heeft geconfereerd met de directeuren der transportmaatschap pijen om alle nöodige maatregelen te ne men. B e r l ij n, 2 Jan. (W. B.) Het proces te gen graaf Arco-Valley te Munchen, wegens den moord op Kurt Eisner, dat eenige malen werd uitgesteld, zal, naar het Berliner Tage- blatt bericht, bepaald in Januari plaats heb* ben. B e r 1 Li n, 2 J a n. (W. B.) Omtrent de ge broeders Röchling wordt medegedeeld, dat Robert Röchling directeur was van de Karlshütte te Diedenhofen. Toen de Fran- schen die stad 'binnenrukten, werd hij door hen gearresteerd op grond van de bekende beschuldigingen. Ook Hermann Röchling, de technische leider der staalfabriek te Völklingen, zou gearresteerd worden. Hij bevond zich echter te Trier tijdens de onderhandelingen der wapenstilstandscommissie en de Amerika nen, die Triëï bezet hielden, verleenden geen vergunning tot ziin arrestatie. Hij moest echter het Saargebiecl verlaten. De derde broeder, Louis Röchling, de commercieele leider der ijzer- en staalfa brieken en tot voor kort voorzitter van het „Deutsche Stahlwerksverband" te Dussel dorf, is niet aangeklaagd maar heeft ook het Saargebied moeten verlaten. Ook de leidende ambtenaren der in- dustrieele ondernemingen van Röchlingen zijn uit Völklingen verdreven, zoodal de fa brieken zonder directie zijn. Kopenhagen, 31 Pee. (W. B.) De Berlingske Tidende bericht uit Stockholm, dat de gewezen Duitsche stadhouder van Elzas-Lotharingen vorst Wedel op 77-jari- gen leeftijd in Stockholm gestorven is. Kopenhagen. 1 Jan. (W. B.). Aan het nieuwjaarsdiner heeft de koning een rede gehouden, waarin hij o.a. de hoop uit sprak, dat het in werking treden van het vredesverdrag de kiem voor internationale verdraagzaamheid met zich zou dragen en dat de d-oor den oorlog geslagen wonden g-eheeld zullen worden. Mogen wij, zoo be sloot de koning, in dankbaarheid jegens God en de men schen ons de here enig ing waardig toonen met onze broeders in het zuiden, die gedurende tientallen van jaren hun liefde voor Denemarken bewaard heb ben en als de dag komt hier te lande in eensgezindheid verbonden ziin. Kopenhagen, 31 Dec. (W.-B.). Daar de onderhandelingen over de loonen tus schen de telefoon-maatschappij en de ver tegenwoordigers der telefonisten in den af- geloopen nacht zijn afgebroken, zonder dat men 't eens kon worden, is heden de staking aan dé telefoon begonnen. Hedenochtend om II uur heeft het tele foonpersoneel alom in Denemarken den ar beid neergelegd. De vrouwelijke telefonis ten en de verdere aangestelden beginnen 'hedennacht om twaalf uur de staking. Weenen, 3 1 Dec. (Korr. Bur.) De Rathauskorrespondenz maakt een overzicht betreffende het tot dusver bereikte resultaat inzake de buitenlandsche hulp voor de Weensche kinderen openbaar. Hieruit blijkt, dat in den zomer van 1919 ongeveer 10.000 kinderen in Zwitserland gastvrij zijn opgenomen. In Oct. nam Zwitserland 7694, Holland 5374/ Denemarken 920, Zweden 350, Zuid-Tirol 1250, Milaan en Bologna te zamen 888 Zuid-Duitscnland 700 kinde ren op. Voorbereid wordt het transport van 0000 kinderen, waarvan 1500 kinderen per trein naar Holland zullen worden vervoerd. In het rapport wordt de erkentelijkheid uit gesproken voor de verleende hulp en vooral voor de delicate wijze waarop het buiten land zich het lot der jeugd aantrekt. Weenen, 1 Jan. (Corr.-bur.). Bij de nieuwjaarsontvangst van de socialistische leden van den gemeenteraad- wees de bur gemeester Nermann oo den gevasfUrJcen kolennood, waardoor de beperking van het tramverkeer niet zal zijn te vermijden. De staking van het verkeer op Zon- en feest dagen moet overwogen worden. Het ver keer op werkdagen zal zoolang mogelijk gehandhaafd blijven, hoezeer dan ook met langere tusschenpoozen. Over de hulp op groote schaal, die het geheele buitenland aan de Weensche kin deren verleent, drukte de burgemeester zijne vreugde uit. B er 1 ij n 2 Jan. (W.-B.). De Berliner Lokalanzeiger bericht uit Lugano, dat in Milaan een eerste extra-trein met 445 kin deren is aangekomen en verder gegaan is naar de Riviera. Londen, 2 Jan. (N, T. A. Draadloos van Carnarvon). De correspondent van de Daily News te* Kopenhagen bericht, dat er thans 1200 kinderen uit'Weenen in Dene marken zijn. Iedere week worden er 1200 verwacht, die, na gedurende drie maanden gastvrijheid te hebben genoten, terugge zonden zullen worden om voor nieuwe gas ten plaats te maken. Budapest, 1 Jan (Korr. Bur.) Huszar, minister-president, verklaarde heden in ant woord op de nieuwjaarsgelukwenschen van leden der christelijke partijen: Door de revo lutie en de Rumeensche bezetting is 't land geheel te gronde gericht; het bolsjewisme heeft de persvrijheid vernietigd, 't recht van vergadering opgeheven en de vooraan staande mannen in den lande in dert kerker geworpen. De minister-president verklaarde voorts, dat wanneer bij den a.s. vrede van Parijs in Hongarije één Mocedowë en .vier staten Elzas-Lotharingen worden geschapen, niet de eeuwige vrede, maar de eeuwige onrust zou ontstaan. Hongarije had echter den vrede noodig en zou hem sluiten. Noch van links, noch van rechts zou hij gecloo-en, dat er oproer werd gemaakt De redding van het land, aldus Huszar, is alleen gelegen in de synthese van alle constructieve krachten P r a a g, 3 1 Dec. (C.-S. persbureau). Het gezantschap van Zuid-Slavië verklaart de het buitenland verspreide geruchten over een dynamietontploffing in Belgrado voor verzinsels. JLonden, 2 Jan. (R.) Reuter verneemt, dat wegens revolutionnaiie bewegingen op 25 Dec. te Irkoetsk de staat van beleg is afgekondigd. De Japanners trachten een ge wapend conflict te voorkomen en zijn vast besloten de revolutionnairen te beletten de Angara te overschrijden. Wash i n g t o n, 2 Jan. (R.) President Wilson heeft een. wetsontwerp ingediend, om de gouvernementsregeling van de sui ker voor een jaar te bestendigen. Kopenhagen, 31 Dec. (W.-B.). Een Engelsche kruiser, waarvan men den naam nog niet heeft kunnen vaststellen, is bij Laa iend gestrand. De toestand van het schip moet hachelijk zijn. bevat De Staatscourant van 2 Januari o. a. de volgende Kon. besluiten: met ingang van 5 Januari 1920 op verzoek eervol ontslag verleend aan Mr. II. Iiijleveld, «als minister van marine en aan jhr. G. A. A. Al'ting a on Geusan, minister van oorlog, bei den onder dankbetuiging voor dc vele en ge wichtige diensten door hen aan de Koningin en den lande bewezen; tijden dc ontstentenis van den minister van marine het beheer van het departement va» marine ad interim opgedragen aan den minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel II. A. an IJssclsteijn en tijdens de* ontstentenis van den minister van oorlog het beheer van het departement van oorlog ad interim opgedra- aan den minister van binnenlandsche za- en jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck; op verzoek eervol ontslagen m<tt dank P- len Bosch, als lid van den Raad van State en Mr. Dr. II. Ver Loren van Thcmaat als bur gemeester van Velsen; benoemd tot burgemeester van Eindhoven A> Vnr/int. op verzoek eervol ontslagen' C. J. N. vafl Dulhmen, notaris tc Hcrtogèriboseh; eervol ontslagen mot dank als voorzitten van den Voogdijraad in Amsterdam I .1. D. J} I den burg en hij benoemd tot secretaris van dien rand; opgeheven de commissie van advies iiunka de oprichting van een bureau tot ontwnteriugf benoemd tot aljunct -inspecteur der directe- belastingen mr. B. M. Dull, surnumerair; t verificateur der invoerrechten cn accijnzen Q A. Knrs, adjunct-verificateur. aan den eersten tochnischeu ambtenaar bi) liet bureau Gravure der afdec-ling llvdrogr.n phie bij het departement van Marine XV. dg Horn, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit 's lands dienst; bij hel weduwen- cn wcozenfoiuls voor bur« goriijke ambtenaren bevorderd* tot commies* dof adiuncl-eommiczen O. Hewing en A. van Sof linge. NoitorhiiHl e» Belult1. De Brusselsche correspondent van het Hbld. seint een eenigszins fantastisch ver* haal over uit de XXme Siècle, welk blad da oplossing meent gevonden te hebben vant het vraagstuk, waarom België bij de onder handelingen te Parijs zulke onbevredigende resultaten Leeft verkregen, en waarom uv zonderheid Engeland heeft gemeend België nog gedurende enkele jaren de versleten' plunje der neutraliteit te willen doen dragen. Van zeer bevoegde zijde, met name vanl iejnand, die voor en gedurende den oorlog in vele combinaties betrokken is geweest, heeft het blad de oplossing van het myste rie mogen vernemen. Ziehier: „In November en December 1916 voerde Engeland geheimzinnige onderhandelingen met Holland, die uitliepen op een schikking, door enkelen vermoed, doch wel te verstaan nooit officieel bekend gemaakt. Engeland streefde op dit oogenblik een dubbel doel na. Om een einde te stellen aan den stelling oorlog, dacht het aan een landing in Hol land, waardoor de militaire toestand in ons voordeel zou zijn gekeerd. Maar tegelijk zocht het een zeer innige toenadering tus schen België en Frankrijk té keer te gaan, welke toenadering, door ons de Scheldemön- dingen toe te kennen, voor Engeland dub bel onaangenaam zou zijn geweest. Het eer ste oogmerk dachten de Britten te bereiken door onderhandelingen met Nederland, over een toelating voor Bi itsche troepen, om ovei Ncderlandsch grondgebied te trekken. Aan Nederltnd was niet veel gev.aagd. „On lui demandoit de se laisser faire douce vio lence." Uit erkentelijkheid verbond Enge land er zich toe de integriteit van Holland's koloniën te garandceren, en het bestaande Schelderegime te handhpven, waardoor dan het tweede oogmerk was bereikt. De zeeman van de Brusselsche krant bracht nog. in herinnering, dat op het ge melde tijdstip hardnekkige geruchten liepen als zou Engeland een landing op de Hollnnd- sche kust v oorbereiden. Nog wees hij ook, zegt het blad,op andere bijzonderheden, die aantoonden, dat ook van Hollandsche zijdo een begin van uitvoering had plaats gehad. Te Parijs heeft men kennis gehad van de onderhandelingen en de overeenkomsten en deze goedgekeurd. In Havre kwam men .er niets van te welen. Inzonderheid militaire overwegingen heeft Engeland van die combinaties doen afzien. Onder dit licht wordt alles klaar en duide< lijk! R aad van Stat e-s t n t i s t i ek. Bij den Raad van State, nfdccling voor de geschil len Van bestuur, werden in 1919 ter overweging aanhangig gemaakt 03O zaken. Tweede K a m e r. De agenda voor de veargaderipg der Tweede Kamer op Woensdag 7 Januari, te één uur, vermeldt: Wetsontwerp tot het aangaan van een geld- leening ten laste van het Rijk; Uitbrengen van verstagen op verzoekschriften. Bij den aanvang der vergadering zal de trekking der afdeelingen worden gehouden, welke krachtens art. 14 van het Reglement van Orde moet plaats hebben in de eerste vergadering na Kerstmis. Uitvoer toegestaan. De mi nister van Landbouw enz., heeft met ingang van 5 Januari tot nadere aankondiging dis pensatie verleend van de verboden van uit voer, voor zoover betreft tarwe, spelt, gerst, rogge, haver, boekweit, kanariezaad en bo- terzaad. Onderzoek gewapend bcton— constructies, Bij beschikking van den mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel ingesteld een commisssic, welke een onderzoek zal hebben in le stéllen naar de hoedanigho den van de gewapend betonconstructies, welko hier te lande in den loop der jaren zijn go maakten zijn benoemd tot lid, tevens voorzit ter dezer commissie de iheer dr. C. Lcly, oud minister van Waterstaat, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te 's Gravenhage cn lot leden de heeren J. A. Bakker, buitenge woon hoogleeraar aan dc T. H. S. to DelftA.' A. Boon, hoofdingenieur van de Amsterdam: sche fabriek van Cemcntijzerwcrken Witten burg te Amsterdam M Brinkman, architect te RotterdamP. A. M. Hackstroh, reserve luite nant kolonel der genie te Amsterdam G. W. van Heukelom, hoofdingenieur, chef van deni Dienst van Weg cn Werken der Maatschappij tot Exploitatie von Staatspoorwegen te Utrecht J. Hooyer, hoofdingenieur .van den Provinc. Waterstaat te Groningen J Lely, directeur ven Gemeentewerken te 's GravenhogeA. R. von Loon, hoofdingenieur directeur van de» Rijkswaterstaat te HaarlemAlbe# H. va® ünotL 'a 7. Shit

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1