„DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND Willem Groenhuizen 18e Jaargang No. 164 »B3NHf«PRiis;::;^;r:r: per post f 2.40. per «cck (met oralis verreker ng egen ongelukken) 0.176, aliondcilijkc nummers 0.0J. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hock utRECHTSCHESTR. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 7 Januari 1920 Sis ra mi r, List: bewijsnummer, elke icgcl meer I 0.20, dicnstaanbic* dingen 1-5 icgcls 0.50. Voor handel en bedrijf beslaan zee» voordecligc bepalingen lol hel herhaald ad ver leer en bij abonnement. Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht s in de Duitsche rijksbegrooting voor het 3 0 open de jaar slaan tegenover 26.8 mil liard mark uitgaven 25 3 milliard inkom- teten. Er is dus een tekort van anderhalf milliard mark, zonder dat nog een penning gerekend is voor de eisehen tot schadever goeding, die moeten worden bevredigd. Of 'clit tekort niet nog aanmerkelijk zal toene men door de mindere opbrengst van de be lastingen tegenover de geschatte bedragen, moet worden afgewacht. Maar ook wanneer men aanneemt, dat de opbrengst het cijfer van dc raming zal bereiken, don blijft toch het woord juist van den rijkspresident Ebert, lie in zijn nieuwjaarsgroet aan het Duit- ;che volk dc-n vrede, die aan het Duitsche 'olk is opgedrongen, kenschetst als „een •Tede, die de eer van ons volk, zijn wel stand, de vruchten van zijn arbeid in het verleden en in de toekomst aan vreemde genade dreigt over te leveren." Hij zegt, dat het nu begonnen jaar moet beslissen of de Duitschers ondanks alles kunnen hopen zich te handhaven als natie, staat en volks huishouding of in eene instorting voor goed ook de hoop van hunne kinderen moeten begraven, en drukt, met deze noodlots- vrnag voor oogen, allen, die zich Duitschers noemen, op het hart .,in den gemeenschap- pelijken nood de gelederen te sluiten en iéder op de hem voor zijn arbeid aangewe zen plaats voor den wederopbouw van het vaderland het uiterste te doen." Dit zijn woorden ernstiger dan zij mis schien ooit door eenig hoofd van den staat gesproken zijn. Toch is Duitschland nog niet het ergst er aan toe. Veel zwaarder dan Duitschland door den vrede van Versailles, is de nieuwe staat Oostenrijk getroffen, die door den vrede van Saint-Germain in leven is geroepen. De reeds door ons aan- gehaaklc oud-rninistei Wieser omschrijft dit work van de vredesconferentie aldus „De Entente heeft verklaard, dat zij voor hei recht van zelfbepaling der volken strijdt. De vrede, die door haar werd gedicteerd, Stond echtc-r aan het Duitsche volk in Duitschland en Oostenrijk niet toe, zich naar zijn eigen wil te vereenigen, een ver bod dal des te onzinniger is, omdat de Duitsche volksstam in Oostenrijk in een staatsvorm is geperst, waarin 't onmogelijk was te leven Het oude Oostenrijk-Honga- iije was een organisme, dat politiek sukkel de, al was hef dok niet hopeloos ziek, maar het was tegelijk een organisme yan bloeiend économisch leven, vruchtbaar voor elk van zijne declen. Zooals thans de vrede het uit elkaar heeft gescheurd, is ieder van -zijne deelcn zwaar beschadigd, 't meest van allen het Duitsche Oostenrijk of wat mm er van heeft overgelaten. Men heeft van een gezond lichaam een romp gemakt die i:h moét verbloeden, omdat de p: .s clingsvlakten te uitgestrekt zijn cm ziel-, te kunnen sluiten." De gevolgen hiervan verloonen zich in den strijd, dien de onderdeelen van den hieuwen Oostenrijkschen staat onderling voeren. De provinciën blokkeeren \\7eenen. De regeering heeft er over gedacht de pro vinciale besturen voor het gerechtshof voor 'hestuursgeschillen te dagen, maar is daar van teruggekomen, 'omdat zij de kans niet durfde wogen of de rechterlijke beslissing door de beklaagden zou worden erkend. Vorarlberg heeft zijn hart voor Zwitserland ontd :kt en stoppen gedaan om de erkenning te. krijgen van zijn recht om zelf zijn lot te bepalen. Dit separatistische streven zou zekei zich over nog meer provinciën uitbrei den, als niet de Entente haar besluit had verkondigd, dat de grenzen van Oostenrijk, zooals zij bij het verdrag van Saint-Germain zijn vastgesteld, onveranderd moeten blij ven. Dit belet intussohen niet, dat de Entente zelf erkent, dat aan het werk, dat in Saint- Germain tot stand is gebracht, groote ge breken kleven. Lord Curzon, de Engclsche minister van buitenlondsche zaken, heeft in een debat, dat in het hoogerhuis gevoerd werd over den nood in Weenen, gezegd, dat deze nood hieruit voortkwam, dat in Oostenrijk een hqpfdstad was van den om vang van Parijs voor een staat, die niet grooter was dan Zwitserland. De geallieer de mogendheden streefden er naar een nieuw politiek systeem op te bouwen op 't geen was overgebleven van het oude Oostenrijksche stelsel. Er was nog geen tijd geweest om dit nieuwe systeem op econo mische lijnen te reorganiseeren. Daardoor stond men nu in Midden-Europa voor een economischen chaos. Dien chaos heeft het oude jaar aan het nieuwe overgelaten. Daarin orde en regel te brengen, is de zware taak, die in het nieuw begonnen jaar is te verrichten. Bnitenlandsche P a r ij s, 6 Ja n. (R.) Er is nu volkomen overeenstemming verkregen over de formule voor de aflevering van Duitsch havenmate- rieel als vergoeding voor het tot zinken brengen van de Duitsche vloot bij Scapa Flow. De uitwisseling van de ratificatiën is be paald op 10 Januari des namiddags. Londen, 6 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Carnavon). De Parijsche correspondent van de Daily Chronicle, die het bericht be spreekt, volgens hetwelk op verzoek van den Amerikaanschen gezant Wallace de besluiten van den Oppersten Raad niet lan ger meer zullen worden voorafgegaan do op de woorden „geallieerde en geassocieerde mogendheden", doch slechts door „gealli eerde mogendheden", zegtWallace heeft klaarblijkelijk geen gezag meer om als ge volmachtigde den naam van 'zijn land te verbinden aan de besluiten van den Opper sten Raad zonder eerst president Wilson te hebben geraadpleegd. In de toekomst zal Wallace slechts een secretaris oo de bij eenkomsten van den Oppersten Raad zijn en alleen verantwoordelijk zijn voor het stu ren naar Washington van het verslag van de werkzaamheden der vergaderingen. De Vereen. Staten geven dus m elk opzicht de rechtstreeksche vertegenwoordiging, in den raad prijs, en dit volgt op het niet geneigd zijn van den Washingtonschen Senaat het verdrag van Versailles goed te keuren. De zaak lokt veel commentaar uit en heeft een gevoel van politieke onbehagelijkheid in Frankrijk teweeggebracht. P a r ij s, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon.) De Hongaarsche delegatie, die met het dienstpersoneel omstreeks 60 personen zal om vatten, wordt te Parijs verwacht in den nacht van 6 op 7 Jan. Zij zal te Neuilly logeeren in het Kasteel \an Madrid. P a r ij s, 6 Jan. (.N T. A. Draadloos -van Lyon). Dinsdagochtend is, onder voorzitter schap van Poincaré, in het Elvsée een Fran- sche ministerraad gehouden. P a r ij s, 6 Ja n. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Clemeneeau ontving Maandag Patek, den Poolscken minister van buitenlandsche zaken. P a r ij s, 5 J a n. (NT. T. A. Draadloos van Lyon.) Uit Straatsburg wordt bericht, dat prins Alexander van Servië zich Maandag daarheen begeven heeft, om aan de stad het Kruis der Militaire Orde van Karageorgcwitch ter hand tc stellen. Na de universiteit bezocht te heb ben, werd hij ontvangen door de studenten. De prins hield een korte rede, waarin hij uiting gaf aan de bewondering en de genegen heid die hij voor Frankrijk koesterde. B e rl ij n, 6 Jan. (W. B.) Op een vraag van de vrouwelijke leden der nationale ver gadering over het indertijd bij het vertrek van dé Duitsche vredësdelegatie uit Ver sailles voorgekomen incident wordt door het departement van buitenlandsche zakén medegedeeld, dat mevrouw Dornblütt, die door een steenworp gekwetst is, steeds uit rijksmiddelen ondersteuning gekregen heeft, waardoor alle kosten van levensonderhoud en geneeskundige behandeling tot dusver gedekt zijn. Daar.thans gebleken is, dat de gezondheid van mevrouw Dornblütt blijvend is geschaad, hetgeen door een geneeskun dig rapport is geconstateerd, is aan den voorzitter van de Duitsche vredesdelegatie te Parijs opgedragen de Fransche regeering voor de volle schade aansprakelijk te stel len. B e r 1 ij n, 6 Jan. (W. B.) Het stijgende kolengebrek in Duitschland is nog ver scherpt tengevolge 1 van de ongunst van het weer en heeft tot ernstige economische gevolgen geleid. Groote nijverheidsinrich tingen hebben hun -bedrijf stop gezet. Door de sluiting van de Siemenswerken bij Ber lijn zijn 35,000 arbeiders zonder werk. De fabrieken van Ludwig Löw staan reeds eeni- gen tijd stil. De Hamburgsche jutespinnerij en de Weserwerf te Bremen hebben het bedrijf gestaakt. De verlichting in vele fa brieken en de levering van gasstroom aan particulieren moet tot het allernoodigste be perkt worden. Frankfort a. Main b.v. is van 7 uur 's avonds of zonder tramverkeer; gas wordt er slechts van 5 tot 8 's morgens en van 5 tot 10 uur 's avonds geleverd. De kolennood in de ministeriën en de parle mentsgebouwen in Berlijn is zóó groot, dat de lichtlevering met de grootste moeite in stand gehouden wordt en verwarmingske tels bijna allen koud zijn. Wanneer de toe stand niet beter wordt, moet er gerekend worden met een parlementaire vacantie in Duitschland' tengevolge van den kolennood. New-York, 6 Jan. (R.). De in Hon'o- loeloe- verschijnende bladen hebben uit Tokio een telegram ontvangen, berichtende, d*at groote Japansche versterkingen naar Irkoetsk zijn gezonden om hulp te verleenen aan de strijdrachten van Koltsjak. Washington, 6 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis.). Volgens de As sociated Press heeft de Britsche schatkist nan de Kram J. P. Morgan Co., haar fi- nancieelen agen, medegedeeld, dat niet getracht wordt om eene groote leening in de Ver. Staten te sluiten. Hét bericht dat de Britsche gezant volmacht zou hebben gekregen om eene leening van 13 milliard te sluiten is geheel onjuist. Washington, 6 Jan. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). Dc Associated Press be richt, dat dc politie bij liet onderzoek naar een communistische samenzwering tot het om verwerpen der regeering meer dan 4000 per sonen gearresteerd heeft, waarvan volgens dc justitie 2720 gedeporteerd kunnen worden. Volgens de A. Press was dc bedoeling der communistische leiders om de staal- en kolen- stakingen tot een algemeene te ontwikkelen en ten slotte tot eer\ revolutie. N e w-Y o r k, 5 J a n. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De New York Sun meldt, dat de immigratie-autoriteiten gedurende Dec. een groot aantal ItaJ'c-nen uit Cala- brië (n Sicilië hebben gevoerd, daar zij misdaden hadden gepleegd, geen geld be zaten, of geen verwanten hadden in de Ver. St. De immigratie-beambten verzekeren, dat milldoenen Italianen zich voorbereiden om Italië voor altijd te verlaten. Washington, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De New York Tribune verneemt van haar correspondent te San Antonio, dat een rebellen-aonvoer- der, Cordoba, hem had verteld, dat de Mexi- coansche autoriteiten hem 100,000 dollar hadden aangeboden, indien hij de getuigen verklaring zou afleggen, dat de Amerikaan- sche consulaire agent Jenkins met hem had saamgespannen in de zaak van de ontvoe ring van dezen laatste. Cordoba had aan den correspondent verteld dat Jenkins met die ontvoering niets te maken had. Hij heeft ook niets misdreven tegèn de Mexi- caansche regeering, maar hij wordt ver volgd. Pn i ij s, 6 Jan. (R.) Op den spoorweg Parijs—Versailles zijn twee treinen met el- kaar in botsing gekomen bij de spoorbrug van Saint-Cloud, waar men zich moet be helpen met enkel spoor tengevolge van het hooge water. Vier rijtuigen ziin vernield; 20 personen zijn gedood r- r. het ziekenhuis gebracht. De Staatscourant van O Jan. be vat o. a- de volgende Kon. besluiten eervol ontslagen de adelborst le klasse de marine-reserve P. Philipp; op verzoek eervol ontslagen uit den zee dienst de luitenant ter zee le klasse P. M. van Rieljj herbenoemd tot leerares bij het landbouw- huishoudonderwijs mej. L. Tollens, te Dor drecht. benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse, de heer J. I I. M. Meuwissen, arts. iVdiilorlaud en België* Naar Havas-Reuter d.d. 6 Januari uit Brussel seint, zegt de „Etoile Beige" dot Hymans, de minister van Buitenlandsche Zaken, in den loop van den ministerraad deed opmerken, dat het uitzicht op een eco nomische overeenkomst met Nederlahd meer en meer vasten vorm aanneemt. De hypothese van een militair verbond schijnt opgegeven te moeten worden en alle actie betreffende België's veiligheid moet voortvloeien uit de overeenkomst met Frankrijk en Engeland. De ministerraad vereenigde zich met alge meene stemmen met het advies van Hy mans, dat eveneens wordt gedeeld door den Kgning, die zich er in verheugde de een stemmigheid van den raad in een zoo be langrijke quaestie te cönstateêren.' Fluaneleele plannen Tan tuiniui^r Re Vr>e«. Intrekking «Ier \oriii6£eoi*afuurail>ela«l(Bg. Men m<rkh ons uit Den Haag: Naar wij vernemen is het hoogstwaar schijnlijk juist, dat, gelijk de Nieuwe Ct. gis teravond meldde, de minister van Finan ciën het ontwerp-Vermogensbelasting zou willen intrekken. Vermoedelijk zijn daarom trent tijdens de financieel^ debatten, welke morgen in de Tweede Kamer aanvangen, mededeelingen te verwachten. Men schrijft verder aan den minister het voornemen toe om van de oorlogswinstbelasting een con- junctuur-belasting te maken. fta «clili aai Oorlog en Marino ï?on departement ran lnntfs- Terilesliglng. Men meldt ons uit den Haag Gelijk vrij algemeen bekend is, heeft het tegenwoordige kabinet reeds bij zijn optre den ernstig gepoogd de departementen van oorlog* en marine saam te smelten* tot één departement van landsverdediging. Destijds is die poging afgestuit op de onmogelijk heid een titularis te vinden, bereid de leJ ding van zoodanig departement op Zich te! nemen. Thans wordt, naar wij uit de beste bron/ vernemen, de oplossing van de crisis oorlog en marine andermaal gezocht in del richting, welke het kabinet van den aan*] vang de meest gewensclUe achtte. Be ilmirld. Naar aanleiding van de gemaakte opmer king, dat de Regeering bij de bestrijding deh duurte talmt met wettelijke maatregelen,' vestigt men er de aandacht op, dut bij Ko ninklijke Boodschap van 27 Dec. j.l. het» wetsontwerp, afkomstig van de commissie- prof. mr. Bruijns bij de'Tweede Kamer is ingediend. 18 December is het wetsontwerp in de, afdeelingen onderzocht. Zoodra de regee- ring het voorloopig verslag der commissie van rapporteurs heeft ontvangen, heigeenj nog niet het geval is. is zij voornemens dot verslag le beantwoorden. Audiënties. De g< v.one audiën tie van den minister van arbeid zal Donder dag 8 Januari niet plaats hebben. Een langdurige staat vnn d i e n s t. In verhand niet het bericht om trent het aan den oud-vicerodmiraal P. ten Bosch op diens verzoek met ingang von I Januari 1920 verleend eervol ontslag als lid van den Raad van Staten, wordt nog als merkwaardige bijzonderheid medegedeeld, dat de heer Ten Bosch, met een korte tus- schenpoos als gepensionneerd vice-admï- ranl, gedurende meer dan 70 jaar onafge broken in 's lands dienst geweest is. Zijne excellentie werd toch bij 's Konings besluit van 4 September 1849 benoemd tot adel borst op het Kon, Instituut voor de marine te Mcderablik. WfJzizlMR der iVojnlagwet* Naar het Vad.'meldt, heeft de Regcenng haar ontwerpen ter wijziging van de Wo ningwet terug en 'is binnen zeer kort hun indiening bij de Tweede Kamer te verwach ten. De ministers van Arbeid en van Justitie zullen een driedubbelcn aanval op den wo ningnood doen. Ten eerste door wijziging van de Huurcommissiew'et, (en tweede door wijziging van de Woningnoodwei en ten derde door een huuraamzoggingswet De eerste heeft ten doel een geleidelijke huurverhöó&ing;'mdgeÜjk. te. maken, zoodat langzamerhand een redelijke huur wotrdt verkregen. Teneinde dit op alle woningen van toepassing te maken, zullen de met overheidssteun gebouwde woningen buiten de jurisdictie van de Huuroommissies ko men. Zonder in bijzonderheden te kunnen treden lijkt het niet onmogelijk, dat b.v. 20 pCt. boven de huur van,4916, 10 pCt. bo ven die van 1918 enz. bedongen wil kunnen worden. De wijziging van de Noodwoningwet zal voornamelijk bestaan in een aanvulling, waardoor zonder voorafgaande verklaring onteigening kan plaats hebben van leeg staande of verwaarloosde woningen. Men heeft hier vooral het oog op groote percee- len, die feitelijk vóór den enkeling niet meer te betalen zijn. Van dip paleizen wÜ ■men flats of verdiepingwoningen maken en' deze op die wijze ten nutte van het alge meen belang gebruiken. Men zal de waarde vaststellen naar d« werkelijke waarde. Is het b.v. noodig eer 'huis le verkoopen wegens sterfgeval, fail lissement of een andere force majeure, dot vertegenwoordigt de verkoopsprijs van h-€t oogenblik de werkelijke waarde, maar voor tweede of derde hand, dus voor den ketting- handel is er niets te halen, want wat er op Ieder weet tegenwoordig den prijs van al les en niemand weet de waarde van iets. JlItVEMER Laögastraat -1 Amersfoort MsdettinpJiiip FEUILLETONS. De groote Liefde. Roman door ANNA WAHLENBERG. 86 - Fn 7 ij leunde mc-t haap elbogen op haar knieën en verborg-ha 34' gelaat in haar handen. Zou zij spreken met \rtliur, hem goeden- ncichi weiischen en hem zeggen dat zij .haar .verstand had gebruikt en ontdekt liad hoe overspannen zij was? Er was een stem in haar ,die antwoordde „ja'.', die haar opnieuw dreef om nanr hem toe te gaan. Maar éen andere Mem antwoordde „neen" en deed haar zwij- jgen. Wat deze stommen wilden zeggen, wist zij. niet i echt. Misschien trots? Misschien vrees om •voor karakterioo» te .worden aangezien? Mis schien quÏ* Ua^»» ncredelüko. hor>iirr>s±a. dige eisch bemind te worden om het wezenlijk deel van haar ik, haar eigenaardige persoon lijkheid, die zij toch bezat, hoe weinig die dan ook uitmuntte, deze eisch om een ander mensch geestelijk nader tc komen, misschien was 't deze eisch, die ondanks alles, weer opleefde. Zij schreide over zich zelve, die zulk een on beduidend en onzelfstandig wezen was, dat ?ij niet kon worden bemind op de manier waarop zij verlangde bemind te worden. Zij schreide er over dat 'zij geboren was met zulke eisehen midden in een wereld, waarin men ge woonlijk met zoo weinig voldaan is. Hoe kon zij anders zijn dan eenzaam in zulk een wereld, altijd eenzaam? X. Den volgenden morgen toen zij in Edits kamer kwam om goedenmorgen te zegden, zat Rennsburg bij liet bed, gebogen over zijn zuster. Hij bewoog z.icli niet bij liet kraken van de deur, en eerst toen dc binnentredende naast hem stond, richtte hij zich langzaam op en wendde zich tot haar, zonder een woord te uiten. Woorden waren ook niet noodig. Zij las in zijn gezicht wat er gebeurd was. En toen liij van het bed week, zag zij Edit's gesloten oogen en leveniooze trekken, waarover reeds een geelwitte waskleur lag. De zoolang gepijnigde was ingegaan in haar nieuwe wereld, de we reld achter de droomwereld en de poort was achter haar in 't slot g<ftallen, zij kwam niet meer terug. Inga zonk naast het bed op den grond neer en verborg haar hoofd in de kussens. Een groote ledigheid omving haar, en zij meende <1 at zij nooit had begrepen wat Edit voor haar waj -.o u*aj u 1..J gaV in deze laatste maanden. Uit het eenzame leven onder vreemden had zij haar getrokken in een werkelijk tehuis, dat zij door haar onzelfzuch tig, vreugdevol wezen warm en licht had ge maakt. Zij had haar omgeven met onvermoei de zorg en teederheid, haar leven belangwek kend gemaakt, zich in haar droomen en plan nen als in haar eigene ingeleefd, zij was de ziel, liet middelpunt van het huis. Met haar heengaan werden al deze banden verscheurd en ontstond er een onuitsprekelijk gevoel van eenzaamheid bij de achterblijven den. „Edit, Edit," kwam het als een half verstikte snik over Inga's lippen. Een groote leegte en een bitter knellend gemis liet zij achter, die in haar eigen oogen zoo weinig tot nut en daarentegen zoo dikwijls tot last -was geweest. Toen Inga eindelijk opstond keek zij naar Rennsburg, zooals hij daar bij het bed zat, met den blik op zijn gestorven zuster gericht. Zijn gelaat was bijna even strak en onbewogen als het hare, en de scherp geteekende trekken schenen nog scherper dan vroeger. Een hevig medelijden met hem beving haar. Zooeven had haar eigen smart haar overwel digd, zoodat zij alles vergeten had. Nu begreep zij dat zijn smart dubbel zoo zwaar moest zijn als de hare. Zij had in ieder geval haar moe der nog, al was bet op een afstand. Zij had vrienden, die, zonder Edit te kunnen vervan gen. toch nog lichtpunten in haar loven aan boden. Maar wie had hij om hem te troosten in zijn «groot gemis? Zijn familie, die trouwens nu bijna geheel uitgestorven was, had zich nooit om hem bekommerd en uit zijn studen ten-tijd had hij slechts één enkelen vriend overgehouden. Edit had gezegd dat hij zich moeielijk vrienden verwierf. Edit was de oudste, beste en liefste vriendin geweest, de fip.pkha gjr£t* M Ahan\ l>at Ime» hfiffi-aan Ju den laalslcn tijd had hij c<?ns een gevoel van verlangen gekend naar een ander.-Zij had liem van alle mcnschen het aast gestaan* zijn vrouw niet uitgezonderd. Zijn teederstc en innigste gedachten waren voor zijn zuster. Zij was het steunpunt in zijn leven geweest, en nu had hij dit verloren. „Arthur, arme Arthur!" fluisterde Inga zacht. Hij keek naar haar alsof hij wakker werd en zijn blik was hard cn scherp, maar hij wendde dien terstond van liara* af. „Ja," zei hij toonloos en vóór z.icli uitsta- rende „nu begint dc groote eenzaamheid. „De groote eenzaamheid!" Iïet klonk als een noodkreet uit de diepte van zijn hart, dat hij zelden voor iemand opende. „De groote een zaamheid!" Moest zij dit ook beschouwen als een verklaring aan haar, dat hun overeen komst, aangegaan terwillc van Edit, nu was afgebroken? Of waren deze woorden slechts een bekentenis" van dc smart en den noo.il" zij ner /iel, hem ontsnapt in een onbewaakt oogen blik? Zij leed om hem. Hartelijke en troostende woorden wilden zich over haar lippen dringen, en zij was op bet punt om zijn hand tc vatten. Maar juist hiel hij zijn -gelaat naar haar op, en het was nu v eer kalm cn gewoon. „Het was tc verwachten; ik heb tijd gehad om er mij op voor tc bereiden, maar toch.... men begrijpt het "iet terstond...", zei hij, als om zich tc verontschuldigen over dc woorden, die hij pas geuit had. Opeens kwam er ecu strakke trek over heel zijn wezen. Hij had medelijden'gelezen in In ga's oogen, en even gauw als dit gevoel voor anderen bij hem opkwam, even spoedig weer- ilo L" Ar*- -c 'nnnafll' Ufil liom .„>U' 7 Nec-n," zei hij ,.hct is niet goed hier tc blij', ven zitten." En hij richtte zicii op cn verliet dc kamer. Spoedig daarop ging Inga naar de hare. Zij ordende dc zaken, die zij noodig liad voor haar werk* opende en sloot laden vonder te weten waarom, keek eindelijk op dc klok cn zag dat bet lijd voor haar was om naar haar werk lQ de stad te gaan. Toen zij in dc hal stond cn haar mantel van den kapstok nam, werd zij hierin echter ge stoord door *dc schreiende. Sofio, die haar haastig naderde. ,.U denkt toch 'niet uit ie gaan?" vroeg zij, ,.u hebt nog niet eens ontbeten." ..Dank jc, ik heb geen trek." antwoordde Inga, terwijl zij-haastig haar'armen in baar mantel stak. •Maar Sofic greep haar vast zoodat zij den mantel niet dicht kon knoopen. ,.\Y:u lil.even, wacht even," zei ze smcekend. „Slechts een oogenblik geleden was ik bij d©nf advocaat en vertelde hem dat u uit wou gaan- zonder ontbijt. Ik zal hem zeggen dat hij bin nen komt cn eten moet. dan doet 11 hel met een. fuga begreep heel goed dat haar oplettend heid niet haar gold en wachtte gehoorzaam, terwijl dc huishoudster naar Arthurs kamer] ging. Zij hoorde haar aankloppen en haar boodschap doen en haar list had werkelijk het? verlangde resultaat. Na eenigc seconden kwam' hij zijn kamer uit. ..Het ontbijt staat op tafel, Inga," zei liii «flf ging haar vóór naar de zaal. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1