NIEUW I Matrassen zonder Veeren, BUITENLAND BINNENLAND Mmm£r£iz'zz tr EERSTE BLAD Hof 46. 2 persoons f 20. w- 18c Jaargang «o. i<o> per p«t f 3 60. per week (met er.Uis verzeker tig tegen oage'.ukkeo) 0.17*. ttliondetlijke nummc{« f 0.05. RSFOORTSC ,,DE EEMLANDER" HOOFDREDACTEUR: M«. O.J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL KOSK urmeMrscHEsri» INTERCOMM. TELEFOONNUMMER SI3 Zaterdag 10 3anöairiWEO"> NIK OER ADVERTENTItN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel racer 0 20, dicnstaanb.c* dingen 1-5 icgcls 050. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vootdccbge bepalingen lot het herhaald advcrlccrcn bij abonnement. lïcnc circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. In verband met den Vi ljen Zater dagmiddag moeten Adrertenllee voor het ZaïerdaK-niimuier voortnan nlier- lljli Vrijdagochtend 12 uur In ons bezit zijn. Voorplaatsing van later ontvangen Advertenties kunnen wij niet in slaan. Familie- en kleine adv. kunnen tot 's avonds 7 uur nnugenonien worden. De Adiulnl slratle. Politiek Overzicht Als richtsnoer voor den vrede met Tur kije en voor de verdeeling van het Turksche ^ijk hebben wij twee in hoofdzaak gelijklui dende verklaringen aangehaald, die in Ja nuari 1918 zijn afgelegd door den president der Vereenigde Staten en door den Brit- schen premier. Die verklaringen zijn echter een jaar oud en het zal de vraag zijn of zij Vi de omstandigheden, waarin wij ons thans bevinden, nog als richtsnoer kunnen die nen. Een jaar geleden heeft Lloyd George verkondigd, dat het gebied, waai over de Jiiltan zal heerschen, hoe het ook wordt be snoeid, toch Konstantinopel als hoofdstad rel moeten behouden. Thans neemt de Britsche regeering het standpunt in, dat de ietel van de Turksche reg*eering van Kon stantinopel moet worden verplaatst naar ten stad in Klein-Azië. Den sultan zou men billen vergunnen in Konstantinopel te blij den als godsdienstig hoofd van de moham medanen, maar men wil hem van zijne re- Vering scheiden. Uit de commentaren, die de Fransche pers heeft geleverd op dit plan, blijkt, dat men aan de overzijde van het Kanaal deze zwenking niet heeft meegemaakt en met Idem van redenen de bezwaren daartegen loet kennen. Het Journal des Débats schrijft: „Wanneer men wil, dat de vrede jf\ het oosten niet voorloopig en wankel is, ls het beslist noodig hem in zijn geheel qn- iei de oogen te zien, alvorens besluiten te •emen over bijzondere punten. Anders zal *ien niet tot oplossingen komen; men zal zich van redmiddelen bedienen. Het zou >en ernstige fout zijn over het lot van Kon- santinopel een uitspraak te doen, zonder alle gevolgen van de regeling, die wordt >oorbereidt, onder de oogen te hebben ge ien." Daartoe 2ullen de besprekingen, die nu *2istdaags in Parijs zullen beginnen, de gelegenheid bieden. Niet alleen Engeland Frankrijk zullen daaraan deelnemen; ook Je andere staten, wier belangen bij de rege ling van de Turksche kwestie betrokken zijn, Vullen bij deze overleggingen vertegenwoor digd zijn. Dat zijn in de eerste plaats Italië pn Griekenland. Er is nog iets anders-wat op die bespre- X'.ngen van invloed zal zijn: de toestand >an hef land zelf, waarover beraadslaagd vordt. In eene correspondentie uit Konstan- inopel, opgenomen in het Journal des Dé- bats, wordt de aandacht er op gevestigd, 'dat de tegenwoordige toestand van Turkije ernstige gevaren oplevert, die slechts kun nen verergeren wanneer men niets doet om pan den algemeenen nood tegemoet te ko men en vooral als men een politiek van ver brokkeling toepast en de Turksche regee- ring uit Konstantinopel verdrijft. De schrij ver 2egt: ,Er is reden om zeer ongerust te zijn óver de gevolgen van de anarchie, die zich in Aziatisch Turkije ontwikkelt. De bespre kingen tusschen de Turksche en Arabische elementen worden steeds veelvuldig er in den loop van de laatste weken. Ik geloof niet, dat zij tot een bepaald politiek overleg zul len leiden; maar de toenadering tusschen de 'heide elementen wordt steeds nauwer te genover de bedreigingen met een vreemde ^bezetting. Als er werd overgegaan tot een verdeeling, neerkomende op een volledige verbrokkeling, 2ou men zien, dat de bolsje wistische propaganda, die zich reeds in Kau- kazië ontwikkelt, zich uitbreidt over geheel 'Klein-Azië. Het woord „bolsjewisme" be hoort hier eigenlijk n?ct thuis, maar er ont staat thans een nieuwe geest naar het ge tuigenis van de uit Azerb*tdsj*n en Koer- distan in Konstantinopel gekomen reizigers, dien men zou kunnen noemen het moham- medaansche bolsjewisme. Gij ziet den toe stand, die ons wa«At wanneer dat bolsje- ivisme zich b'j het andere aansluit en wan neer Europa te strijden heeft tegen een mr.sta. z^ch uitstrekkende van de grenzen van Po*irr, tot Siberië, gaande over Ru- mer.il, Syril, Egynfe en Afghanistan. ..W* zi)n aflen h'er in angstige span- fcing. Nlat alleen zien wij door de tegen woordige inertie de gewichtige belangen opo-Taren, die Frankrijk in Turkije bezit, maar v.1J '/reezen ook, dat als die politiek wordt voortgezet ernstige gebeurtenissen zullen voorvallen, waaraan men niet zou kunnen ontkomen. Er zou geen oorlog meer 2ijn. Waar men zou een effectief van ver scheidene honderdduizenden op de been moeten houden om een betrekkelijke orde te bewaren in de streken, die het Turksche rijk hebber, uitgemaakt. Zelfs met de hulp j*an de Drltsche, Italiasnsche en Grieksche •elementen zou die taak onze krachten en tmze mid 'elea te boven gaan." —.1 —.I,.-- I-,.rnrr—*i Cl .-.1 „Ol Iaas. Alfiid vink I ino'AiiH. STi ST."? bSRsLVJBSW.V Bnltenlandsche Berichtui P a r ij s, D Ja n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Morgennamiddag om vier uur zullen von Lersner en von Simson het protokol van 1 November onderteekenen, dat een einde maakt aan het régime van den wapenstil stand. Dit zal geschieden in het kabinet van den minister van buitenlandsche zaken in 't bijzijn van vertegenwoordigers der vijf groote mogendheden. Daarna zullen de Duitsche gevolmachtigden v?m- Clemenceau een brief ontvangen, die de bereidverklaring van de geallieerden inhoudt om de hoeveel heid te verminderen van het havenniaterieel, dat geëischt wordt als compensatie voor de vernieling van de Duitsche vloot te Scapa Flow. Hierop zal volgen eene zitting-van de vredesconferentie in de Salie de l'horloge. De vertegenwoordigers van alle staten, die het vredesverdrag onderteekend hebben, zullen daar het proces-verbaal onderteeke- nen, bedoeld in het slotartikel van het vre desverdrag, waardoor dit verdrag in werking treedt. Washington, 8 Jan. (R.) In een rede aan een maaltijd van het democratische nationale comité te Jackson Bay, waar een schrijven van Wilson werd'voorgelezen, op poneerde Bryan tegen Wilson in de vraag van het maken van den volkenbond tot een programpunt voor den aanstaanden presi dentsverkiezing. Hij verklaarde, dat de de mocratische partij de compromissen moet aannemen, noodig om de ratificatie van het verdrag te verzekeren. Tweede telegram. Wilson zegt in zijn schrijven aan het democratische natio nale comité: De eenige manier om den wil van het Amerikaansche volk betreffende den volkenbond te bepalen is daarvan een programpunt bij de aanstaande presidents verkiezing te maken. Wij kunnen het ver drag niet omwerken; wij moeten het aan nemen of verwerpen. Wilson voorspelde, dat wanneer de Vereenigde Staten zich niet aansloten bij den bond, er spoedig een po ging zou worden gedaan om de nieuwe na tiën in Europa te vernietigen. Berlijn, 9 Jan. (W. B.) In de nota, die Clemenceau gisteren aan den voorzitter der Duitsche vredesdelegatie heeft doen toeko men, wordt medegedeeld, dat de Hooge Ge allieerde Commissie voor het bezette Rijn gebied, de commissie van herstel en de In- ter-Geallieerde commissiën van toezicht in functie treden op het oogenblik, waarop het vredesverdrag in werking treedt. Daar het vredesverdrag met de uitwisseling der rati- ficatiebesluiten in werking treedt, zullen deze commissiën ook morgen reeds met hunne officieele werkzaamheden beginnen. Over het in functie treden der overige commis siën, die ingevolge het vredesverdrag inge steld worden, zullen nog nadere'mededeelin- gen gedaan worden door de Geallieerden. Parij s, 9 Jan. (N. T. A. Draadloos). Minister Loucheur en zijn Belgischen ambt genoot Jaspar zijn het samen eens gewor den ovei de maatregelen, die noodig zijn om te verhinderen, dat de Duitschers zich onttrekken aan de verplichtingen, die door het vredesverdrag op hen gelegd worden. P a r ij s9 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Clemenceau, Nitti, Scialoja, Matsui en de Amerikaansche gezant Wallace, heb ben heden morgen de eerste bespreking ge houden over Fiume. Lloyd George zal te Parijs blijven tot aan de verkiezing van den president der repu bliek. P a r ij s 9 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Toulon wordt geseind: Het perso neel dat bestemd is om de wacht te betrek ken op de Oostenrijksche schepen te Catta- ro, die aan Frankrijk afgestaan zijn, heeft zich Donderdag hier ingescheept om via Bi- zerta naar Cattaro te vertrekken. Het aan tal dier schepen is omstreeks tien. B e r 1 ij n, 9 J a n. (W. B.) Het bericht, dat baron von Lersner eerstdaags aan president Pnincaré zijn geloofsbrief als zaakgelastigde zal ter hand stellen, is geheel ongegrond. Berlijn, 9 Jan. (W. B.) De stakings beweging van net verzekeringspersoneel heeft zich vandaag maar weinig uitgebreid. De maatschappijen hebben bekend gemaakt, dat de stakers zich als ontslagen kunnen nen beschouwen als zij Maandag niet aan het werk zijn gegaan. Onder de leiding van het algemeen verbond van het personeel schijnt er. naar de avondbladen melden, een crisis te dreigen. De radicale leiding van het verbond heeft al vroeger onder de bedienden, die niet tot de onafhankelijken of comipunisten behooren, een zekeren on wil wakker geroepen. De meerderheidsso- ciolisten maken thans een krachtige propa ganda en komen bij de aanstaande verkie zing van gevolmachtigden met eigen can- didaten uit. Dresden, 9 Jan. (W. B.) Het verzeke ringspersoneel te Dresden is vanoch>AM, Geluidloos. Altijd vlak liegend. Kuilen in het bod uitgesloten. Uitstekend veerend. Nooit roosten. Hygiënisch. Stof- en bacteriënvrjj. Kunnen door een kind worden behandeld. Scheuren, beschadigen en roesten van het be<l<lc- goed niet meer mogelijk. ONDERDEKENS NIET KEER NOODIG. Passen in ieder bed. Te Amersfoort slechts bij 1 M. Bfcden in de Étalage Tentoongesteld. 1 persoonsf 17.50, overeenkomstig een gisteravond- genomen besluit, begonnen te staken. Zoodoende ligt het bedrijf bij de ongeveer 80 hier geves tigde verzekeringsmaatschappijen stil. Het totaal aantal maatschappijen, dat in Saksen door de staking beroerd wordt, schat men op 500. B er 1 ij n, 9 Jan. (W. B.) In de staking van het verzekeringspersoneel is tot dusver geen voortgang gemaakt. De pogingen om tot onderhandelen te komen met een be middelingscommissie zijn door de werkge vers afgewezen, daar de bemiddelingscom missie onbevoegd was. Het personeel te Hamburg besloot zich bij de staking aan te sluiten. B e r 1 ij n, 9 Jan. (W. B.) Onder de ver zekeringsbedienden in het heele land wordt getracht een aan^'vnting bij de Berlijnsche loonbeweging te bewerkstelligen. Er schijnt echter grond te zijn voor de hoop, dat het te Berlijn tot onderhandelen komen zal. Berlijn, 9 Jan. (W. B.) Het ministerie van arbeid heeft vanmiddag onder voorzit terschap van Ledemann en dr. Weigert ver der getracht in het verzekeringsbedrijf een grondslag te vinden, waarop beide partijen kunnen onderhandelen. Onderhandelingen, die voorloopig nog niet van bindende kracht zijn, hebben geleid lot ophelderingen tus schen de vertegenwoordigers der bedienden en arbeidsgevers. De besprekingen zijn ge- Schorst, opdat beide partijen gelegenheid zouden hebben hun standpunt nopens het resultaat der besprekingen te bepalen. De onderhandelingen zullen zoo spoedig mo gelijk voortgezet worden. Essen, 9 Jan. (W. B.) Het personeel in het verzekeringsbedrijf is vandaag in sta king gegaan. B er 1 ij n, 9 Jan. (W. B.). In strijd met anders luidendie berichten kan gemeld wor den, dat de onderhandelingen tusschen de regeering en de organisaties van spoorweg arbeiders inzake het loon voortdurend be vredigend vooruitgegaan zijn. Ook in de districten Keulen. Saarbrücken. Elberfeld en Essen, waar, voornamelijk onder invloed van de radicale elementen, gestaakt wordt,, is men al op belangrijke purvten tot een ver gelijk gekomen. Ernstige storingen tenge volge van de staking vallen alleen te ver melden uit de streek van Dusseldovf, doch door 'het omleggen van treinen wordt het verkeer daar nog zooveel mogelijk in stand gehuoden. Dusseldorf, 9 Jan. (W. B.). Met de aigemeene leiders der staking in het dis trict Elberfeld is men vandaag overeenge komen, dat de kolenaanvoer voor de ste delijke bedrijven van Dusseldorf zooveel mogelijk gehandhaafd zal worden. Ook wor den levensmiddelen vervoerd. Er is een sneltrein heen en terug van Keulen naar Berlijn over Dusseldorf toegestaan, doch 'het in- en uitstappen te Dusseldorf is ver boden. De toestand te Dusseldorf ic overi gens ongewijzigd. Hoerde (Westfalen), O Jan. (W. B.). Doordat tengevolge van de spoorwegsta king opnieuw het gebrek aan kolen zich doet gevoelen, ziet de N. V. Phoenix zich genoodzaakt van 10 Jan. af het geheele be drijf stil te leggen. B e r 1 ij n, 9 J a n. W. B.) Het comité van wegbeambten van Groot-Berlijn heeft in de Vorwarts een oproep doen plaatsen aan alle spoorwegarbeiders, waarin wordt ge zegd: De gewetenlooze ophitsing tot staking, die onder den vlag van economische poli tiek plaats heeft, is niet anders dan een politiek ^drijven. Zij bedoelt den weg ter in voering van het radenstelsel naar commu nistisch model op de spoorwegen te effenen. Een staking in het verkeer op dit oogen blik, zou een onverantwoordelijke misdaad tegenover het volk zijn. P a r ij s 8 J a n. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De president der republiek presideer de heden namiddag in het groote amphi theater van de Sorbonne een plechtigheid ter eere van de gemobiliseerden van het onder wijzend personeel der stad Parijs. Londen, 8 Jan. (R.) Te Carnarvon is heden mevrouw Lloyd George, de vrouw van den premier, becedigd en heeft zit ting genomen als magistraat. Zij is de eerste vrouw, die onder de nieuwe wet benoemd is. L o n d e.n 8 Jan. (R.) De uitslag van de stemming onder de vormers in de ijzerin dustrie is: 16.718 tegen en 9631 voor dc voorgestelde regeling. L o n d e n, 8 J a n. (R.) Dr. W'eizmann, de president van de .Engelsche zionisten, die uit Palestina is teruggekomen, verklaart, dat het bestuur van Palestina bereid is samen te werken met de zionistische organisatie voor de ontwikkeling van het land. Mij is overtuigd, dat ook een modus vivendi met de Arabieren mogelijk is. Palestina kan ver scheidene millioenen menschen meer be vatten zonder de tegenwoordige bewoners te benadeejen, wanneer wetenschappelijke methodes voor de ontwikkeling- van het land worden aangenomen. In het eerstko mende jaar kunnen er 30,000 joden geves tigd worden. Maar een massa-immigratie is voor 't oogenblik onmogelijk wegens ge brek aan woningen. Weizmann is overtuigd, dat de Britsche regeering besloten is aan de verklaring van Balfour uilvoering te geven on dat m een menscheneleftijd Palestina weer en land zal worden, waar voorspoed heerscht. B e r 1 ij n, 9 Jan. (W. B.) Bij de ontplof fing van een benzine-tank in het levensmid delenbureau te Moabit, zijn vijf personen ernstig en twee licht gekwetst. Eén man wordt vermist. woordelijke beslissingen1 van de uitvoeren-' de mocht inzake de uitvoering dezer wet, ert dat het gaat om tal van voorschriften die bij. de wet niet zijn te geven. Het ontwerp wordt aangenomen mot 24 tegen 3 stemmen. Te half 4 wordt de ver gndering gesloten. De Kamer gaat in de at deelingen voor het «fdeelingsonderzoek voi het leeningsontwerp en zal einde van de» of begin volgende maand opnieuw word a bijeengeroepen. Bcrichlda De Staatscourant van gister bevat o.a, de volgende Kon. besluiten bij het Departement van Arbeid be von derd tot referendaris P. A. v. d* Drift, than* verificateur met den rang van hoofdconv. mies bij het College von Bijstand dei* Wo* ningwet en tot commies P. A. Kouwenha ven, adjunct-commies bij dat College benoemd tot hoofdcommies bij het Depar* tement van Landbouw, standplaats Heerlen, J. G. Smit, onder eervol ontslag als kassier bij de Staatsmijnen in Limburg. benoemd bij het reserve-personeel dei landmacht, bij het personeel van den genees kundigen dienst, tot reserve-officier van ge zondheid der 2de klasse, de heer C. W. Kra mers, arts; is aan den reserve-eerste luitenant jhr. W. E. J. Berg, van het regiment genielroepen, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. De Koningin n»»r liet hooge witter De Koningin is gisterochtend half liegen met klein gevolg in twee auto's von het Loo aan de Gierpont te Lent aangekomen. Na de nog sterk gezwollen Waal te zijn overgezet, begaf het gezelschap zich naar den Ooyschen dijk, welke werd gevolgd tot den Overlaat. Vandaar werd onder geleide van den dijkgraaf, mr. P. S. Scheeps, langs den dijk gewandeld tot de oude Waal. Do rivier bood hier den aanblik van een uit gestrekt meer. Onder meer had H. M. het1 gezicht op de ondergeloopen steenfabriek der firma Fels en Burgers. Vervolgens is de Koningin per auto over Nijmegen naar Niftrik gegaan ter bezichtiging van de slui» breuk aldaar en den hoogen waterstand var de Maas. Tegen halftwee, het uur waarop prinses Juliana inmiddels uit Apeldoorn vertrokken op het provinciehuis te Arnhem werd ver wacht, had zich op de markt een aantal be langstellenden verzameld, dat aangroeide, toen de prinses niet freule Van de Poll om streeks twee uur voorreed.' Korten tijd werd bij jhr. Von CitteTS vertoefd. Toen werd onder gejuich van het publiek weer inge stopt. Het ging de Rijnkade af en de schip brug over evenals des morgens. Bij Elden boog de auto van den weg Eist—Nijmegen af, om den hoogen dijk langs den Rijn to volgen. Even voor Huissen werd rechts af geslagen, den binnenweg naar dit dorp in, om langs een omweg den dijk ter hoogte van Angeren weer te bereiken. Daarna werd in snel tempo naar Arnhem terugge reden. Op verschillende punten waren dooi den prinses kieken gemaakt. Jhr. Van Citters vergezelde de Koningin op den terugtocht tot bij de begraafplaats. Moscova. Enkele kilometers verder deed zich een incident voor. Op den weg naar Apeldoorn hebben twee rijkspolitie-ambte- naren, niet zoo spoedig bespeurend wie de inzittenden waren, de auto's aangehouden' om den chauffeurs naar hun rijbewijzen te vragen. Ze behoefden niet getoond te wor den. Na een rit is langs de Woeste Hoeve Apeldoorn en even over 4 uur Het Loo be reikt. Nederland en tSolclA. De Indépendance helge bevat een overzicht van de Nederlandsch-Belgischc onderhandelingen, dat haar door haar Pa- rijsche correspondent R. de M(arès) is toe gestuurd. R. de Marèz vraagt zich af of het niet beter zou zijn verder geen politieke over eenkomsten meer na te jagen: met Neder land is het niet tot een accoord kunnen komen en met Frankrijk en Engeland is een politiek verdrag niet noodig, dat die betdö landen in alle gevallen België in tijd van nood zullen helpen. Een verdrag daartoe ia dus overbodig, hoogstens een militaire con- centie zou nuttig kunnen zijn. De economische overeenkomst met Ne derland kan men op zichzelf aanvaarden, ai wat men verder doet zou er slechts to« strekken om een toestand, waar de Bclgei- zich nooit zullen bij neerleggen, in zekerei zin te consacreeren. Oe Duarteivef. De Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer betreffende het wetsontwery houdende maatregelen ter bestrijding van het onredelijk opdrijven en hoog houdent van prijzen, is Donderdag bijeen gekomen, zoodat haar verslag thans wel spoedig tf verwachten zal zijn. De commissie bestaat uit de heeren San- nes, Smeenk, Bongaerts, Marchant en Vap Dijk. Amerikaansch spek. Ten ver* volge op zijn circulaire dd. 27 December 1919, betreffende de verkrijgbaarstelling van Amerikaansch gezouten spek heeft da minister van Landbouw ter kennis van de gemeentebesturen gebracht, dar de prijSg Kameroverzicht Eerste Kamer In de zitting van Vrijdag was aan de orde het ontwerp Tijdelijke afwijkingen van de Militiewet. De heer 't Hooft heeft bezwaar tegen verkoi ting van den diensttijd voor de cava lerie; hij acht met het oog daarop het ont werp strijdig met de grondwet, die voor handhaving der inwendige rust een troepen macht vordert, waarbij geoefende cavalerie onmisbaar is. Spreker wil het ontwerp aanhouden tot de volgende vergadering. De heer Staal is voor het ontwerp, hij wil gelegenheid geven tot een ernstige proefneming met verkorten oefentijd, in af wachting van de behandeling der nieuwe militiewet. De heer B e r g s m a wijst op de noodza kelijkheid van uitbreiding der marechaus see, in verband met de verkorting van den oefentijd. Minister de V i s s e r, die wegens ongesteldheid van den minister van oorlog ad mterm, het ontwerp verdedigt, betoogt, dat ook na aanneming van het ontwerp, de minister van oorlog bevoegd blijft, met het oog op troebelen de cavalerie onder de wa penen te doen blijven. De heer Stork steunt het verzoek van den heer 't Hooft, betreffende uitstel van be handeling. De Minister heeft bezwaar tegen uit stel. Het ontwerp wordt aangenomen met 22 tegen 10 stemmen (applaus der militairen op de publieke tribune). Het buitengewoon oorlogskrediet wordt z. h. st. aangenomen. De motie-Franssen in zake toekenning van schadevergoedingen aan Soheffelaar, aannemer te Beigen-op- Zoom, wordt oegelicht door den voorstel ler zij wordt gesteund door den heer Staal en Stork en bestreden door den heer De Gijselaar. Minister De Visser laat de beslissing aan de Kamer over, die de motie aanneemt met 21 tegen 10 stemmen. Na aanneming van een viertal kleine ont werpen zijn aan de orde nadere voorzienin gen betreffende de grensbewaking. De heer Bergsma wenscht een minder bureaucratische regeling der grensbewa king. De heer Mend els kan niet medegaan met dit ontwerp dat alles overlaat aan het vrije arbitrium van het uitvoerend gezag en op ongehoorde wijze ingrijpt in de priv&at* rechtelijke bevoegdheden der staatsburgers. ■Minister Heemskerk verklaart aan den heer Bergsma, dat de wet op humane wijze zal worden toegepast. Tegenover den heer Men dels wijst spr. erop dat er voldoen-.,, de waarborgen ^staan tegen onv^ran>- waarop dit spek aan gemeentebesturen, oiG

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1