uwMBra^Tïrz:^ PRIJS DER ADVERTENTIËN r.'L „DE EEMLANDER" "buitenland" Geldersche Credietvereeniging ARNHEM. Opgericht 1866. Gestort Kapitaalf 10.000.000 Reserven- 4.400.000 Verricht alle bankzaken. FEUBLLETOWr De groote Liefde. I J. GR9QTEND9RST 1 a> ie lilas Reraratie-inrichting. 18® Jaargang No. 171 per post f 2.60. rer week (met gratis veiickcring legen ongelukken) 0.17*. «Iiondeilyke nummers C.0J. RSFOÖRTSC Doncreraag is januari ree* HOOFDREDACTEUR: Mn, D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF t Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hoik UreecMrscMssre INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 •1 regels 0.85^ met ip.bcgrip van een' bewijsnummer, elke icgcl meer 020, dtenstaano es' dingen 1 -5 icgcls 0 50. Voor handel cn bedrijf) beslaan zect vootdecligc bepalingen lol hel herhaald advcriccrcn bij abonnement bene chcui.vrcg' bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. lil Tertianil mot don Vrijen JKatcr- da-nil<Mftg moeten Advertenties voor liet Zaterdag-nnmmer voortaan nlter- lijk Trljdagoelitcnd 13 uur ln ons bezit sljn. ■Voorplaatsing van later ontvaugen Advertenties knnneu wij niet in staan. Familie- cn kleine adv. knnnen tot 's avonds 7 nnr aangenom n worden. l»e Administratie. Politiek Overzicht De verkiezingen voor den senaat van Frankrijk, het hoogerhuis der Fransche ic-publiek, hadden ditmaal een veel alge- meener karakter, dan zij nog ooit hebben gehad. In tegenstelling tot de Kamer, die in eens wordt vernieuwd, geschiedt de ver nieuwing van den senaat om de drie jaren hij gedeelten, telkens voor een derde. In den oorlogstijd is deze partieele vernieu wing twee malen achterwege gebleven. Zij had moeten geschieden in 1915 en in 1918, maar beide malen is het mandaat der sena toren, die aan de beurt van aftreden waren, verlengd totdat de vredestoestand weer zou zijn ingetreden. De grondwet van 25 Februari 1875 stelde hen senaat samen uit 225 senatoren, geko zen door de departementen, en 75 onafzet bare senatoren, gekozen door de nationale vergadering, die bij overlijden door den senaat zelf zouden worden vervangen. In 1884 werd bepaald, dat geene nieuwe onaf- zetbaie senatoren zouden'worden gekozen. De verleden Zondag gekozen senaat heeft voor het eerst geene onafzetbaren meer in zijn midden. De beide laatsten zijn in de oorlogsjaren overleden, en met de Freyci- net, den vriend en medewerker van Gam- betta, die geen vernieuwing van het man daat wenschfe, is het laatste lid verdwenen, dot sedert de oprichting van den senaat, den 30en Januari 1876, deel van de ver gadering had uitgemaakt. Bij de 300 leden, waaruit tot dusver de senaat bestond, zijn thans de 14 vertegen woordigers van Elzas en van Lotharingen gekomen. Er zijn dus voortaan 314 senato ren; hun mandaat duurt negen jaren en zij treden om de drie jaren telkens voor een derde af. Ditmaal moest voorzien worden in de ver tegenwoordiging van 62 departementen tot vernieuwing van twee seriën senatoren, serie B en serie C. Verder moesten verkie zingen plaats hebben in 16 departementen Ier vervanging van de in serie A overleden senatoren. Er zijn in 't geheel 240 senatoren geko zen. Dat zijn meer dan drie vierden van het geheele aantal. De senaat is dus voor het grootste rredeelte vernieuwd; in normale omstandigheden zou de vernieuwing over niet meer dan een derde geloopen hebben. De verkiezing van de senatoren geschiedt door een zeer beperkt kiezerscorps, dat is samengesteld uit: 1. de leden van de Ka mer van afgevaardigden, 2. de leden van de algemeene raden (vertegenwoordigingen dei- der departementen) en de arrondissements raden, 3. de gevolmachtigden, door de ge meenteraden gekozen uit de kiezers der ge meenten ln het Seine-departement, de millioenenstad Parijs met hare naaste om geving, was het kiescollege voor den se naat samengesteld uit slechts 1030 perso nen. Den algemeenen uitslag van deze verkie zingen kent men uit de telegrammen. Er is een merkbare verschuiving naar rechts te constateeren, zonder dat echter het over wicht van links verdwijnt. De radicalen- en radico-socielisten. die vroeger met 156 leden ruim de helft van de stemmen uitbrachten, hebben 17 stemmen verloren en tellen nog maar 139. De grootste winst hebben de linksche republikeinen te boeken, die 19 stemmen hebben gewonnen en nu 58 sterk zijn. Van de rechtsche partijen heb ben de conservatieven 3 en de liberale republikeinen 3 gewonnen, de progressisti- sche republikeinen, die een nuance dichter bij links-.staan, 2 verloren; de sterkte van deze drie groepen is respectievelijk 18, 13 en 20. Zeer gering zijn de republikeinsche socialisten en de unie-socialisten vertegen woordigd, ieder met twee leden. De beide unie-socialisten zijn gekozen in het depar tement Var, dat vroeger door Clemenceau vertegenwoordigd werd. hetgeen een nieu we bevestiging is van de oude spreuk, dat een profeet in ziin eigen land niet geëerd is. Een persoonlijke hulde aan Poincaré, die als president der republiek op het punt staat af te treden, is zijne verkiezing tot senator in het Maas-departement. Hij was geen candidoat en kon dat ook niet zijn, maar is niettemin met algemeene stemmen gekozen. De geldigheid van de verkiezing schijnt niet aan twijfel onderhevig te zijn; alleen zal de toelating van den gekozene tot de vergadering uitgesteld moeten wor den totdat ziin mandaat als president der republiek 'geëindigd is. De Temps trekt uit den uitslag deze con clüsie: „De verkiezingen voor den senaat wijzen uit, dat het land, flink republikeinsch, evenmin wil weten van een rechtsche poli tiek als van eene ifiterst linksche politiek: geen onderdrukking en geen avontuur, geen terugkomen op het werk en op de wetten van de republiek, geen comprömis met d? erkende partijgangers of de stikwiigende kwartiermeesters van het revolutionaire socialisme." Boitfitilsnilsohfi RericbtMi Parijs, 13 Jan. (N. T. A. Draadloos). Bi) afwezigheid van de drie eerste ministers heeft de Opperste Raad Dinsdagochtend op den Quai d'Orsay vergaderd onder voorzit terschap van Jules Cambon. Lord Curzon, Scialoja. Wallace en Matsui woonden de bijeenkomst bij. De Raad nam kennis van het rapport van de redactie-Commissie voor het verdrag met Hongarije naar aanleiding van een verzoek, door de regeering der Zuid-Slaven ingediend. De raad oordeelde dat de daarin vermelde overeenkomst van 7868 geen verandering diende te brengen in de vastgestelde bepalingen van het ver drag met Hongarije. Op verzoek \an de Czecho-Slowakische regeering zal artikel 207 van het verdrag, handelende over de kolenverschaffing door Czecho-Slowakije en Polen aan Hongarije, een wijziging onder gaan. De Raad heeft zich vervolgens bezig ge houden met de wijze, waarop de acten van de conferentie openbaar gemaakt zullen worden. De publicaties zullen de besluiten en eventueel de processen-verbaal omvat ten. De zorg hiervoor is opgedragen aan het algemeen secretariaat der conferentie. De Raad heeft akte genomen van een ver klaring, waarin de regeering van de Ver. St. verklaart, dat zij geheel afziet van eenig aandeel in de Duitsche oorlogsschepen, als mede het scheepvaartmaterieel, dat de Duit- schers moeten uitleveren. Ten slotte werd gediscussieerd over de kwestie of de Opperste Raad zijn bijeen komsten zal voortzetten in den tegenwoor- digen vorm of dat hij plaats zal maken voor een raad van gezanten, hetgeen vroeger reeds onder de oogen was gezien. Washington, 13 Jan. (R-)- Wilson heeft verordend, dat de eerste bijeenkomst van den Volkenbond Vrijdagochtend te Pa- Essen, 14 J a n. (W. B.). Do staking op* t erl do mijnen Friedrich Thijssen, Diergardt Neumuehl duurt onverminderd voort. 1 eeft een) van hetf rijs dient plaats te hebben. De Ver. St. zul len niet ter bijeenkomst zijn vertegenwoor digd. P a r ij s 14 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Omtrent de Turksche kwestie verklaart de Matin, dat Lloyd George vast besloten is haar tijdens zijn verblijf te Parijs op te lossen. Hij ou de discussie met Cle menceau willen voortzetten, zelfs wonneer de onderhandelingen zijn getreden in een phase, zóó gewichtig, dat wijziging in cle richting der Fransche delegatie niet is tege moet te zien. Brussel, 14 Jan. (H.-R.) De sjah van Perzië is voor een officieel bezoek aan het Belgische koningspaar heden voormiddag hier aangekomen. Óp den weg van hel sta tion naar hel paleis weiden hem militaire eerbewijzen gebracht. Des avonds werd een gcla-maaltijd ter zijner eere gegeven, waar hartelijke dronken werden gewisseld. Steen wijk, 14 Jan. (W. B.). Uit Ko penhagen wordt bericht, dat de intergeal- lieerde commissie voor Sleeswijk voorne mens is haar werkzaamheden in 't plebis ciet-gebied op 20 Jan. Ie beginnen. B e r 1 ij n, 14 Ja n. (\V. B.). Bij de onlus ten van gisteren zijn, zooals nu als vast staande mag worden beschouwd, 42 dooden en 105 gewonden geteid. Heden heerscht rust in Berlijn. De arbei ders zijn bijna zonder uitzondering op hun ne werkplaatsen verschenen. Het is nergens tot botsingen gekomen. 3 e r 1 ij n, 14 Jan. (\V. B.) Wggens de gebeurtenissen van gisteren zijn heden in en bij het Rijksdaggebouw bijzonder strenge maatregelen genomen. In alle vijf portalen zijn machinegeweren opgesteld en in de Sommerstrasze is een groot bord geplaatst met het opschrift: „Wie verder gaat wordt doodgeschoten f" De WilheTmstrasze (waar de regeeringsgebouwen zijn) is door draad versperringen afgezet. B er 1 ij n,. 1 4 Jan. (.W. B.). De minister van arbeid heeft gisteren de volgende op dracht aan alle époordirecties gezonden De jongste gebeurtenissen bewijzen duidelijk dat de beweging der spoorwegarbeiders slechts een onderdeel is van een ver strek kende politieke beweging om de regeering ten val te brengen, die reeds geruimen tijd door communisten en syndicalisten is voor bereid. Het op gang houden van het bedrijf is voor de handhaving der levensmiddelen- voorziening 'en de verstrekking van kolen voor de bevolking volstrekt noodzakelijk. Ik verwacht, dat de ambtenaren onder erken ning hiervan elkaar wederkeerig bij het ver lichten van de werkzaamheden, die noodig zijn om het bedrijf op gang te houden zul len helpen, vooral voor het bijwerk voor den dienst der locomotieven. Alle bevelen dien aangaande moeten zonder tijd te verliezen aan de verschillende diensthoofden worden gegeven. De diensthoofden moeten persoon lijk voor een vlotte uitvoering dezer beve len aansprakelijk gesteld worden. De vak- vereenigingen moeten hun leden een op roep in denzelïden geest zenden om de staatsorde en de levensmiddelcnvoorziening in stand te houden. Met kan niet geduld wor den, dat ordelooze elementen het verkeers wezen uit elkaar rukken en daarmee een on noemelijk leed uitstorten over het volk in zijn breede lugen. Frankfort, M Jan. (W. B-). De be weging onder spoorwegpersoneel neemt ook hier een r uut karakter aan. Het per soneel te Betzdcrf, Dierenburg, Wetzlar en Giessen is door de te Berlijn zitting houden de commissie in de tweede loonklasse ge plaatst, terwijl de spoorwegdirectie do plaat sing rn de eerste I' noodzakelijk vond. Hiermee zijn de snit rwegbeambten niet te vreden. Als de beslissing der commissie niet gewijzigd wordt, zal het werk worden ge staakt. K a 11 o w i t z, 14 Jan. (W. B.). Hoewel in dit district de spoorwegstaking voortduurt werd door tewerkstelling van de „Nothilfe" het personen- en goederenverkeer grooten- deefs gehandhaafd. W e s e 1, 14 Jan. (W. B.). In een verga dering van het spoorwegpersoneel*, is 'beslo ten de staking te twaalf uur op te heffen en het verkeer op alle lijnen te hervatten. 'Dusseldorf, 14 Jan. (W. B.). Het spoorwegverkeer is heden ook in de rich ting van Duisburg gedeeltelijk hervat. Op de andere lijnen loopen de snel- en boemel- ireinen geregeld. De toevloed van reizigers is zeer groot. Essen, 1 4 Jan. (W. B.). De toectand in de industriestreek is, bij gisteren vergele ken, aanzienlijk verbeterd, nadat de leiders ven de drie vakvereenigingen van het spoorwegpersoneel de leiding der staking hadden neergelegd en de verantwoordelijk heid voor de voortzetting van de hand had den gewezen. Tengevolge daarvan en ook voor een goed deel dank zij de krachtiger maatregelen der regeering komt overal een streven naar het hervatten van den arbeid lot uiting. Op de meeste stations van het bestuursdistrict Essen is. men weer gaan werken. Bij de staking volharden op het oogen'blik rog behalve andere kleine sta tions Duisburg, Mühlheim, Langendreer, Witt en-W7 est, de stations van Bochifm en het groote rangeerstation Weda. EI herleid, 14 Jan. (W. B.). De re- geeringscommissaris Severing is vandaag door de rijks- en de Pruisische regeering be noemd tot spoorwegcommissaris voor de gebieden Dusseldorf, Munster, Minden en Ahrensberg. Volgens zijn lastgevingen wor den al de stakende arbeiders opgeroepen om het werk binnen ten hoogste een etmaal na het bekend maken van het bevel daartoe weer op te nemen. Volgen zij dit bevel niet op, dan zijn zij als ontslagen te beschouwen. De uilbetaling van het loon geschiedt vanaf het oogenblik, dat het werk hervat is. Het beschikbaar stellen van locomotieven en wagons nan de leiders der staking mag al leen geschieden met bizondei e volmacht van den regeeringscommissaris. P a r ij s, 1 3 J a n. (R.) Poincaré heeft brief geschreven aan de kiezers Monsdepartement, waarin hij zich bereid, verklaart zijne verkiezing tot senator aan) te nemen. f P n r ij s14 Jan. (N. T. A* Draadloos^ van Lyon). Clemenceau zal regeeringshocfMï blijven in de periode tusscheri de presidents-»', v erkiezing en de overdracht der presidiale/ macht, d. w. z. 15 Februari, zelfs wanneer! hij niet meer premier is. Londen, 13 Jan. (R.). De mijnwerkers] in het Rhonddagebied gaan voort mei 30 sh.[ loonsverhooging ^per week te eischcn. Hun! collega's in Honmontshire e is ch en een ver-f hooging van 50 pet. Op 29 Jan. zal de mijn-) werkers bond een conferentie houden ter be-J spreking van de eischen. Londen, 13 Jon. (R.) De vertegen woordigers van het spoorwegpersoneel heb*} ben heden aan den minister van het ver-' voerwezen de redenen uiteengezet, waoromfl de voorgestelde loonregeling is verworpen.! Minister Geddes zal de zaak in het kabinet) ter sprake brengen en morgen namiddag hejj' antwoord van de regeering geven. Londen, 13 Jan. (R.). Volgens eenfj dagbbidtelegram uit Konstantinopcl van' den 11 en is de sultan ziek cn daardoor niet? in slaat de zitting van de Kamer te openen. De rninistc-r van binnenlandsche zaken heelt de openingsrede, die de sultan zouthoudend voorgelezen. Daarin wordt verklaard, dat Smyrna een onafscheidelijk deel is van het Tin'ksche rijk. Washington, 12 Jan. (R.) Spre* kende in het Huis van Afgevaardigden, ver klaarde Hoover, dat Amerika's taak betreffen! de de voedselvoorziening van Europa tofc den volgenden oogst, niet zwaar is, onida^. waar de V. S. in den loop van het vorig jaai\ aan Europa onder een of onderen vormi 2250 millioen dollar voorschoten, men dit jaar met een crediet van 150 200 mil lioen zal kunnen volstaan. i Keulen, 14 Jan. (W. B.) Hedenmid dag was de waterstand van den. Rijn hier 8.62 meter. Hiermee is de hoogste stond vaiT Nieuwjaarsdag met 1 centimeter overschre* den. Het water stijgt nog voortdurend. Kassei, 14 Jan. (\V. B.) Volgen! mededeeling van den water-dienst is er een' geringe val van het hooge water wnor te ne' men. F r a n k f o r t a/d M a i n1 4 J an. (W. B), In den afgeloopen nacht is de Main dusda* nig gestegen, dat de lagere stadsgedeelten, met name de oude stad, in allerijl ontruimd moesten worden. In de Schiffer- en Kettnerr strasse drong het water in de lagere ver* diepingen. Volgens ontvangen berichten kanf het water nog minstens een meter stijgen. Tegen Donderdagavond wordt de hoogste waterstand verwacht. Sinds 1882 heeft. Frankfort een dergelijken hoogen water/ stand niet meegemaakt. Dusseldorf, 14 Jan. (W. B.) Ten gevolge van het hooge water op den Rijn zijn in de oude stad de kelders ondergeloo* pen. De pijischaal van den Rijn wees van middag 7.88 M. aan. Voor de Rijnbrug ligt een aantal vaartuigen, ten deele geladen met kolen, die door het hooge water niet ondf' de brug door kunnen. Nantes, 13 Jan. (R.) De eerste boot van het vergane schip Afrique, bevattende een officier, acht man van de bemanning en' drie soldaten, is aan de kust van de Vandée aangespoeld. De liefde van een grootmoeder met hare bekoorlijke zwakheden en dien volko men onmacht om een kind te weerstaan is geen bewijs van ouderdomze is alleen de liefde van een moeder in het quadraat. Roman door ANNA WAHLENBERG. 43 „Ja/' ze» zc „mijn heerlijke bibliotheek! Je weet dat ik daarheen getrokken word." Hij antwoordde met een bijna onmerkbaar lachend knikje. Hij gebruikte liefst zoo weinig mogelijk woorden om zich uit te drukken. Maar Inga had deze spraak leeren verstaan. En in deze taal had hij haar nu gezegd dat hij" ver heugd was over haar ingenomenheid met de bibliotheek, dat hij er blij om was dat zij sa men iets hadden om wan te houden en om bij te blijven. Opeens werd het haar oneindig W'el te moede. Al de tegenstrijdige gevoelens, die haar in de ziekenkamer bestormd hadden, lieten haar nu los, en om haar heen was vrede en rust en kalmte. Deze stemming bleef haar den gcheelen weg cm er bij. Die volgde haar in de bibliotheek, ter- "wijl zij daar zaten en op dezelfde manier werkten als zij den laatsten tijd gedaan had den, voordat de stoornis kwam. Maar het werk jdotte minder coed dan gewoonlijk, vooral doordat Arthur vertelde van zijn gewichtige strafzaak, waarover hij haar vroeger gesoro- ken had, en die hem geheel in beslag nam- Over veertien dagen zou de zaak voorkomen, en hij zou er zelf heengaan. Nadat hij over zijn reis had gesproken, ver viel hij intusschen in een vreemde stilzwijgend heid. Hij antwoordde nauwelijks op Inga's op merkingen en tenslotte zwegen zij beiden. Het was alsof er iets anders op zijn lippen zwecL de en opeens wendde hij zicli tot haar en zag haar scherp in de oogen. *7,Nil," zei hij „ben jelui het eens geworden, jij en hij?" Dit klonk bijna brutaalT deze vraag door een man als Rennsburg gedaan, wiens optreden anders altijd uitmuntte door fijngevoeligheid en takt. Zij keck hem met verwondering aan. Zeker waren zij vrienden in neiging en smaak, ir aar uit leek toch wat al te onbescheiden. „Zoo ziek als hij nu is, kunnen wij elkaar geen ophelderingen geven,'' zeide zij, met eeni- gen onwil in haar stem. „Maar zijn herstel gaat goed vooruit, hij zal over een paar weken wel kunnen opstaan.'" „En je denkt wel dat je hem vergiffenis schenken zult?" Opnieuw verwonderde zij zich. Het was niets voor hem om zonder directe aanleiding iemand zulk een verhoor te deen ondergaan. „Hem vergiffenis schenken?'' herhaalde zij, „misschien heeft hij dat ook mij te doen. Eigen lijk is het niet zoozeer de vraag van iets te ver geven, maar wat wij voor elkander gevoelen, en of het tusschen ons worden kan* als vroe ger." „Of liever wat jij voor hem gevoelt,'' verbe terde hij „want wat hem betreft, meent hij reeds diudelijk zijn gevoelens aan den dag to hebben gelegd.". Zij zweeg. „Dat moet je nu tocli reeds weten.'' ging hij voort. „Het komt mij voor dat men in zulk ccn geval zoowel een „ja" of een „neen" vóór zich kan zien staan. De tijd heeft niet 'stilgestaan terwijl je gescheiden waart en de tijd laat niets onveranderd; je on wikkeling heeft je óf boven óf tegen hem gevoerd. En ieder, wiens ziele- leven waakt, moet al heel spoedig ontdekken welken weg deze ontwikkeling uitwijst.'' Alsof hij een zieke zenuw aangeraakt cn haar een smarteliike pijn veroorzaakt had. hie» zij met een schok haar armen bóven haar hoofd, en sloeg -haar handen krampachtig sa- HOF 38. ff" men. Zij gevoelde zich opeens weer terugge voerd in de onaangename stemming der laatste dagen en in den strijd waarin tegen strijdige gevoelens haar hadden gewikkeld. „O God, kon ik het maar weten"! riep zij uit. „Maar ik ben niet zoo'n eenvoudige en scherp omlijnde natuur als je meent. Bij mij ligt het „ja" en „neen" niet zoo volstrekt tegen over elkander. Nu staat in vurig schrift het ja vóór mij en dan weer het neen." En even heftig in haar ontroering als zoö- eVcn, keerde zij terug tot haar boeken. „Arthur," zei ze smeekend, „laten wij er niet meerrover spreken!". Hij boog toestemmend het hoofd en hield óp Haar ttw pijnigen. Maar hij had een rich ting tan haar gedachten gegeven en deze ver* volgden nu hun weg. Was het waar, wat Arthur zeide, dat haai omwikkeling in den loop der jaren haar óf dichter bij Magnus geluncht óf verder van hem verwijderd moest hebben. Maar dan moest ook Magnus zich ontwikkeld hebben even als zij- En waarheen had zijn ontwikke ling hem gebracht? Verder van haar af of dichter hij haar? Was hij veranderd? En in dit geval, waarin bestond dc verandering? De manier, waarop hij haar tegemoet gekomen was, duidde niet op eenigc wijziging in zijn ge moedsstemming. Hij was voor zichzelvcn over tuigd dat zij de zijne zou zijn, zoodra bij zijn handen naar haar uitstrekte. Ziek en gebroken van lichaam, bleef hij nog altijd de man met het geloof in zijn eigen vermogen om te zege vieren en te slagen in zijn ondernemingen Maar toen zij hem later gesproken had, was, hij toch anders geweest. Toen had hij gespro ken van schuld en vergiffenis. Toen was hij niet zoo zeker van haar geweest; toen was ziin gemoed onrustig en somber gestemd. Was hier een glimp van ontwikkeling? Al dezen langen tijd had hij naar haar ver langd. Had de scheiding hem geleerd hoezeer hij haar noodig had? Ilad hij in zijn omgang met andere vrouwen ontdekt dat zij de eenigc voor hem was? De eenige? Zij ging zitten cn streek het haar van haar vochtig voorhoofd. Ilaar droomen? Zou hij nu in de vervulling gaan, haar droom dat zij be mind zou worden om haarzelve en niet alleen omdat zij kon geven wat andere vrouwen ook konden schenken? O. Magnus, Magnus! Zü fluisterde ziin naam half luid, terwijl zij poogde zich zijn beeld voor den geest te brem* gen, zooals hij in haar herinnering leefde in dei eerste dagen van hun geluk. Zij zag zijn lenap gezicht met de heldere oogen vóór zich, die met zoo'n warm verlangen dc hare zochten* Misschien stond zijn verlangen haar toen reeds geestelijk nader, hoewel hij het zelf niet wist» Een tijd lang was er een heerlijke kameraad* schap tusschen hen geweest en een oprccliï vertrouwen. Maar nu had hij zeker deze die pere liefde gevoeld. Maar duidelijker had hij bij andere vrouwen iets gemist, dat hij bij haar vond, iels dat niet te ontleden, maar haar iü 't bijzonder eigen was, de hern van haar we zen, en die een ongewone aantrekkingskracht, juist voor hom, bezat? Ja, zóó moest het zijn! O Magnus Magnus! Iiarc gevc.ebns. voor hem warcu onder-] drukt gov <'U: door de bitterheid van de ver-1 vlogen jaren, maar misschien zou dit yegvallcrt als zij ei' haar best voor deed?... Zij mocsf haar hart openen, er plaats maken voor de oude, innige liefde teneinde het daarmee te' vullen. En dc gedachte werd tot een besluit, cn het besluit tot een plechtige overeenkom si mei zichzolvc om haar hart open tc houden. Een kalmte kwam over haar. Zij zonk terug ia] dc kussens en lag daar cn wachtte. Het was» haar als moest dc oude, vurige liefde haaf vroegere plaats innemen, zoodrn haar dit ver' gund werd, en dat dit weldra geschieden zou/ Ondanks haar bereidwilligheid om haar te ontvangen, toefde deze liefde zich te openba* ren en haar wachten werd afgebroken door aV lerlei overpeinzingen. XWordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1