iis dm mm „DE EEMLANDER" BUITENLAND FEUILLETON. De groote Liefde. 18© Jaargang N6. 172 p., pel f 7.60. per week (met gratis verrekking legen ongelukken) 0.17*. aliondeilijke nummers 1 0JOS. AMERSFOORTSCH DAGBUI HOOFDREDACTEUR: M«. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hobkutpbcntschestr. INTERCOMS. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 16 Januari 1920 bewijsnummer, elke regel mcer 0 20, dicnstaanbic* dingen 1 - 5 icgcls 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zcci voordeeligc bepalingen tot hel herhaald advcrlccren bij abonnement. bene circu a>re^ bevattende de voorv.-.uuJcn wordt op aanviaag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht ln den strijd, die verleden Dinsdag in de straten van Berlijn, onder den rook van het rijksdoggebouw gevoerd is, is het wet tige gezag overwinnaar gebleven. Uit de verklaringen van den rijkskanselier in de nationale vergadering heeft men vernomen hoe ..gemeingefahrlich" de plannen waren, die de aanleggers van het oproer in het schild voerden. Het is niet voor het eerst, dat geweld is moeten worden aangewend. Dat is sedert November 1918 herhaalde malen geschied en soms stond de kans hachelijk voor de verdedigers der'orde. Het zal verleden Dinsdag ook wel niet voor de laatste maal .geweest zijn, dat de wapenen moeten worden opgevat om de orde te noodhaven. Het bedenkelijke van den toe stand in Duitschland zit hierin, dat het niet zeker is of de regeering steeds in staat zal zijn om voor de openbare rust te zorgen. Van de algemeene desorganisatie zijn de jrganen van het gezag allerminst vrijgeble- ■en; misschien zelfs is daar de desorgani- aiie nog grooter dan op eenig ander ge- oied. In eene correspondentie van de Temps wordt opgemerkt, dat het eenige argument, dat ten gunste van de handhaving aan h'et bewind van de rood-zwaite coalitie, die n.JA°n «cte van de beslissing der Ver. St. aonnfl rln vrAerionlinrr ran cl cs rtArtr Miiiicrrt- het gezag in handen heeft, is aan te voe ren, is dat in de bestaande omstandigheden ^en krisis moet worden vermeden, die ge vaarlijk zou zijn voor het nieuwe régime. Deze correspondent schrijft: "„Inderdaad worden noch de regeering, loch de meerderheid in het parlement ge steund door de openbare meening. De ocialisten kunnen niet meer rekenen op de giQote arbeidersbataillons, die naar de onaf- hankelijken zijn overgegaan. De democrati sche afgevaardigden, die portefeuilles heb ben aangenomen, worden haast iederen dag verloochend door hunne ambtgenooten en in de partijpers. Het centrum heeft tot dus ver, met uitzondering van de Beiersche 'roep, van een merkwaardige tucht blijk ge geven en zijn vertegenwoordiger in het mi nisterie Erzberger door dik en dun verde digd. Het schijnt echter, dat men in de catholieke kringen zich er rekenschap van begint te geven, dat de politieke richting van de centrale regeering te ver gaat in hare samenwerking met de geavanceerde ele- nfenten en dat het tijd zou worden de ma- chine achteruit te laten wei-ken. Het katho lieke tijdschrift Stimmen der Zoit verklaart uitdrukkelijk: „Onder de heerschappij van het socialisme kan Duitschland zich niet uit zijn val opheffen"; het wekt het cen trum op zijn verbond met de socialisten te verbreken en voortaan met de burgerlijke partijen samen te werken aan de opbeuring van het land. De christelijke arbeiders zijn afgeschrikt door de bolsjewistische neigin gen van de syndicalisten, die zich verklaard hebben voor' de sovjetrepubliek en voor de rechtstreeksche revolutionaire actie en de vernieling van de productiemiddelen. Een gezaghebbend lid van de katholieke partij, de oud-minister von Schorlemer Lie- ser, heeft als voorzitter van de landbouw- kamer van de Rijnprovincie krachtig gepro- testeert tegen de economische politiek van de regeering en hare maatregelen voor de voedselvoorziening. Hij heeft aan het rijks- voedingsdepartement geschreven, dot de houding van de regeering de volksvoeding Ook onder de oprechte socialisten zijn er, die openhartig het bankroet van het marxisme en de onbekwaamheid om te re- geeren van de „Genossen" erkennen. Ru- dolf Hilferding toont aan, dat den 9en No vember 1918 de uit het veld geslagen Duitsche bourgeoisie bereid was het poli tieke en economische programma van de socialisten te aanvaarden. Maar de bewe gingen van de communisten en hunne bui tensporigheden hebben het nieuwe regee- ringsstelsel voor goed in discrediet ge bracht. De communistische toktiek heeft den „Marneslag van de revolutie" voorbereid. Heden is de geheele landelijke bevolking vijandig gestemd tegen de socialisten en zal hun een onverzettelijken tegenstand bie den. Zij zal bij de burgers een machtigen steun vinden." Buitenlandsche Rfirichtut P a r ij s, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De Opperste Raad heeft Dins dagmorgen onder voorzitterschap van Jules Cambon vergaderd. Verworpen is het ver zoek der Zuid-Slavische regeering inzake de overeenkomst van 1868 met Hongarije. Besloten is tot wijziging van het art. nopens de kolenlevering. De Raad hield zich voorts bezig met de voorwaarden omtrent de pu blicatie van de handelingen'der conferentie aande de verdeeling van de door Duitsch land uitgeleverde oorlogsschepen. Washington, 15 Jan. (R.) Lodge en Hitchcock hebben een deputatie ontvangen van vereenigingen, te zamen 20 millioen personen tellende, die de ratificatie van het verdrag verlangen. Beiden verzekerden de deputatie, dat de democratische en de repu- blikeinsche senatoren 't er over eens zijn, dat moet worden getracht over het dooae punt heen te komen. Hitchcock verwacht, dat het verdrag met eenige reserves binnen •veertien dagen zal worden goedgekeurd. P a r ij s, 1 5 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De prins-regent van Servië is heden naar Belgrado vertrokken. De vertegenwoor diger van Frankrijk in Servië de Fontenay vergezelt hem. Londen, 15 Jan. (R.) De Daily Chro nicle verneemt uit Parijs, dat de Adriati- sche kwestie geregeld is. Fiume blijft Ita- liaansch, maar de haven wordt geïnternatio naliseerd onder den volkenbond. Het ach terland blijft Joegoslovisch, maar aan Italië wordt het gebruik van de spoorwegen ge garandeerd. De Dalmatische kust komt be halve Zara en een of twee eilanden aan Italië. Het lot van Albanië is nog niet geregeld. P a r ij s, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos). De' Engelsche lord-kanselier en de onder staatssecretaris Ignace hebben met de be trokken commissie de lijst vastgesteld van de aan misdrijven tegen het gemeene recht schuldige Duitschers, wier uitlevering zal worden gevraagd. De lijst bevat 830 namen. Door Frankrijk zullen 330 worden opge- eischt. De lijst is nu bij den drukker. Londen, 15 Jan. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon.) De kwestie der Duitsche oorlogsmisdadigers is volgens den Parijschen correspondent van de „Times" nu definitief geregeld. Bij liet opstellen der lijst is er grootc zorg aan besteed om er alleen de namen op te noteeren van dc mannen, die schuldig zijn aan misdaden, zóó stuitend, dat liet voor ieder be schaafd .land onmogelijk is hun een schuil plaats te verleenen. Er zal de grootst mogelijk ernstig bedreigt en dat, als de rijksregee- ring niet tot een krachtig besluit kan ko- "T W°' T "CSeWn f f zcjf aan de namen dergenen, wier uitlevering men, hare plaats moet afstaan aan an- word, d> me, bijzoIldorl„ dere mannen, die den wil en den moed over dc mjsdadeIl( waarvan 2ij bcscluildied hebben maatregelen te nemen, die een worden. De geallieerden li ebb getracht uit einde kunnen maken aan den tegenwoordi-j dc lijst der beschuldigden te doen blijken, dat gen chaos en het land kunnen redden. zij geen wraak zoeken op den vijand, maai" een gerechte straf voor de misdadigers. Er be staat dan ook geenerlei plan om de uitlevering tc 'vragen van mannen zooals Hindenburg en Ludendorf of andere generaals, die den oor log voerden en dit zelfs rücksichtslos" deden, doch die daarbij dc geoorloofde grenzen niet overschreden. De Engelsche lijsten omvatten natuurlijk eon aantal personen, betrokken bij den duik" bootoorlog, en dc uitlevering zal gevraagd worden van hen, die bun bemannignen gelast ten te schieten op Engelsche zeelieden, wier schepen getorpedeed waren, terwijl zij in het water met den dood worstelden. Het geval van kapitein Fryatt zal ook een gevangene op leveren cn het is waarschijnlijk, dat Tirpitz, dié door zijn geschreven bevelen zijn per soonlijke verantwoordelijkheid voor liet bar- baaj-sche karakter van den duikbooioorlog vrij afdoende heeft aangetoond, ook op de. lijst zal voorkomen. De kwestie van den ex-keizer zal met dc uiterste gestrengheid vervolgd worden. De correspondent vervolgt: Er is aangevoerd, dat dc geallieerden een fout hebben begaan door in dc rechtbanken voor deze gevallen geen vertegenwoordigers van neutrale mo gend lieden op te nemen. Het is een delicate zaak om den kleineren staten van Europa, zoo- als Nederland, Zwitserland en Denemar ken, die aan do grenzen van Duitschland leven, te vragen een deel te dragen van dc verant woordelijkheid voor de berechting van Duit sche misdadigers, die als zij gevangen geno men waren toen de oorlog nog voortduurde, onmiddellijk berecht zouden zijn door een ge allieerden krijgsraad. B e r 1 i j n, 15 Jan. (W. B.). In de Natio nale Vergadering is heden de behandeling van de wet op de bedrijfsraden in tweede lezing voortgezet. De eerste artikelen wer den in hoofdzaak, volgens de voorstelling der commissie aangenomende amende menten der uiterste linker- en rechterzijde werden verworpen. B e r 1 ij n, 14 Ja n, (W. B.) Het Duitsche sociaal-democratische partijbestuur richt in de Vorwarts een oproep tot de arbeiders en partijgenooten, waarin er in de eerste plaats op wordt gewezen, hoe gisteren misdadige elementen een aanval deden op de man schappen der veiligheidspolitie en dezen dwoi^en zich te verdedigen. De onafhanke lijke en communistische raddraaiers zijn voor een groot deel verantwoordelijk, daar zij hebben geweten, dat demonstraties voor het gebouw der Nat. Verg. een gewetenloos spelen was met menschenlevens. Een beroep wordt dan gedaan op het rechtsgevoel der arbeiders, waarna wordt gevraagd: Noemt gij 't recht, wanneer afge vaardigden op weg naar de Nat. Verg. aan gehouden en bespuwd worden, wanneer de volksvertegenwoordiging onder den druk van 't terrorisme moet bukken, wanneer de organen der republikeinsche staatsmacht beschimpt, ontwapend en mishandeld wor den? Ten slotte wordt er bij de arbeiders op aangedrongen zich niet door onware voor stellingen opnieuw tot dwaasheden te laten ophitsen. B e r 1 ij n, 15 Jan. (W. B.) De commu nisten en een deel der onder den invloed van de radicale elementen in de partij der Onafhankelijiken staande vakvereer.igingen, hebben hedennacht in de buitenwijken bil jetten aangeplakt, waarin zij aansporen tot een 24-urige protest-staking tegen de „sol dat eska". Bij de tram, luchtspoorweg, electrisohe centrales en gasfabrieken wordt echter ge werkt. Alleen de stadstram staakt, haar lij nen beperken zich echter tot slechts enkele buitenwijken. In de groot-industrie is deel neming aan de proteststaking slechts ma tig. Siemens en Borsig werken. Waar stakin gen heersohen, zijn deze slechts een gevolg van de terreur van radicale minderheden. De Lokal Anzeiger schrijft hedenavond over de proteststaking o.m.Vele gemeente arbeiders en employé's bij de voornaamste bedrijven, hebben aan den oproep der com munisten gevolg gevend, hun werk laten liggen. De arbeiders-commissie aan de Oos telijke haven heeft tengevolge van dit ge brek aan discipline, heden haar mandaat neergelegd. De Vorwtirts deelt medeBij de firma Ludwig Löwe staakt slechts een klein deel der arbeiders, evenals in de fabriek van de firma Schwartzkopf te Wildauin de fabriek van die firma te Berlijn staken meer dan 50 pet. In de fabriek van Knorr werken 300 van de 2500 man. Veel minder succes had de oproep bij andere ondernemingen, waar op weinige uitzonderingen na allen aan het werk bleven. B e r 1 ij n, 15 Jan. (\V. B.) Het telefoon verkeer met het zuiden en westen des rijks is nog steeds ernstig gestoord, liet herstel len der leidingen is evenwel begonnen. Kassei, 14 Jan. (W. B.) Dc telegraof- arbeiclers hebben besloten morgen vroeg in stoking te gaan. Zij hadden 70 pet. loons- verhooging geëischt, maar er werd hun slechts 25 pet. toegezegd. B e n t h e n, 14 Jan. (W. B.) Omtrent de staking der Opper-Silezische spoorweglie- den valt te melden, dat de arbeiders bij de goederenwagens te Gleiwitz sinds gister middag het werk hebben neergelegd. Alle arbeiders van Idoweiche hebben zich bij de staking, aangesloten. Helaas hebben zich van cle zijde der arbeiders ook verscheidene sabota-gevallen in 't Opper-Sflezisch nijver heidsdistrict voorgedaan. Verzocht is om hulp van militairen. Over het algemeen is cle stakinqstoestnnd dezelfde als die van den voorafgaanden dag. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) In cle spoo<- wegdistrictcn Breslau en Kottowitz is cle sta king' snel aan het verloopen. Volgens kran tenberichten uit Düsseldorf is het spoorweg verkeer in de richting Duisburg gedeeltelijk hervat en op andere baanvakken rijden boe mel- en sneltreinen geregeld. Essen, 15 Jan. (\V. B.) De poging der communisten om voor het doorvoeren hun ner politïeké eischen en voor den zesuren dag een algemeene mijnwerkersstaking in het leven te roepen, moet voorloopig als volkomen mislukt beschouwd worden. In het district Hnmborn, waar de ploegen van de mijnen Friedrich Thyssen, Diergardt, Neumuehl en- Wiesche Maandag in staking gegaan waren, loopt het aantal stakers meer terug. Terwijl er Dinsdag bij de ochtend j>!oeg 10,257 man of 80 pet. staakten, be droeg het aantal gisteren 9724 en vanoch- tend 7955 man of 68 pet. van het geheel. Essen, 15 Jan. (W. B.) De staking der spoorwegarbeiders in Essen is geëindigd. Alleen op de station Wedau en Speldorf wordt nog .gestaakt, maar ook daar is van ochtend het grootste deel der arbeiders aan het werk gegaan. Munster, 1 5 J a n. (\V. B.) Na een on derhoud met den rijkscommissaris besloot het bestuur *van den Duitschen telegraaf- arbeidersbond in de districten Düsseldorf, Dortmund en Munster, dat het werk op 17 Jan. zal worden hervat. De regeering heeft den arbeiders over Dec. 1919 een toeslag van 25 toege kend en van 1 Jan. 1920 af wederom 25 toeslag. Be r 1 ij n, 15 Jan. (W. B.). In de spoor wegdistricten Breslau en Kaltowitz is de staking sterk aan het verloopen. Keulen, 15 Jan. (W. B.) Bisschop dr. Karl Jozef Schulte van Paderborn is geko zen tot aartsbisschop van Keulën. Hamburg, 15 Jan (W. B.) De duik- boolcommandant ^forath heelt zich hier ergiftigd. Miinchen, 15 Jan. (W. B.) Daar dó* kolenvoorroad op is, wordt heden het ge heele goederenvervoer gestaakt, behalve daf van levensmiddelen en brandstoffen. Voor loopig mogen geene personen vervoerd woi>' den met cle nog overblijvende treinen. Al leen de sneltrein tusschen Miinchen en Her lijn blijft gehandhaafd. Flensburg, 14 Jan. (W. B De in ternationale commissie zal den lOen 'or.uari' hier aankomen en den volgenden d. hef bestuur over het gebied, waar dc v<« m- ming zal worden gehouden, over p.- Meden namiddag is de Franse!. l.cisor Marseillaise binnengekomen met 6'.)0 Ah penjogers aan boord. De Imepeh iin nog niet aan land gegaan. Brussel, 15 Jan. (11. kV) De Knmrei heeft besloten het wetsontwerp op het vrouwenkiesrecht in overweging te i men. De minister president heelt een leenings- ontwerp van vijf milliard ingediend. Brussel. 15 Jan. (H.-H.) Na con onder houd van cle afgevaardigden der stake; -, met den minister van spoorwegen, die nota nam van de eischen van het personeel, welke hij beloofde met welwillendheid te zullen onder zoeken, err'de gedelegeerden verzocht dc op heffing der staking te bewerken, is het wcrlc hervat. Parijs, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos). Deschanel is herkozen tot voorzitter van de Kamer. Léon Bourgeois is gekozen tot voorzitter van den senaat. Clemenceau heeft, op aandrang van zijne ambtgenooten, de candidaluur voor hel presidentschap aangenomen. Eene bijeen komst van de beide Kamers tot. voorberei ding von cle presidentsverkiezing d Don derdag gehouden worden in den senaat. He» schijnt zeker te 2iin dat Clemenceau Zater» dag zal worden gekozen. De minister van financiën heeft de be* grooting voor 1920 bij de Kamer inge diend. Het briefport wordt op 25 centimes gebracht, het telegramtarief op 15 tenth mes per woord. Het telefoon-abonnement wordt van 450 op 700 frs. gebracht. Parijs, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos), Dc lichting van 1920 zal voor de helft den" len Maart, voor de andere helft den Ion October 1920 ingelijfd worden. P a r ij s, 15 Jan. (N. T. A. Draadloos) De senaat heeft gisteravond eene korte zit- ting gehouden als hoog gerechtshof, waarin bepaald werd, cjat de eerste zitting in hef proces-Caillaux zal worden gehouden den 17en Februari. P a r ij s, 1 5 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Lord Grey zal zich Donderdag mor»- gen naar Parijs begeven, om met Lloyd George en lord Curzon over zijne zending naar Amerika te spreken. Londen, 14 Jan. (R.) De minister van» het vervoerwezen heeft aan cle spoorweg" mannen meegedeeld, dat de regeering be reid is concessiën te doen, maar niet zal toegeven op*de algemeene beginselen. Hij drukte de hoop uit, dat de mannen de nieu we voorwaarden zouden aannemen en een behooi lijken termijn om te werken aan de nieuwe loonschaal zouden geven. Heden avond wordt door de gedelegeer den overwogen wat hun antwoord zal zijn. Londen, 15 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). De vergadering van spoorweg- mannen heeft heden bij meerderheid bc-lotcn het regeeringsvoorstel aan te nemen Thomas, de honds-secretaris, die de beslissing mod»-" dcolde, zeidc dat deze nog afhankelijk was van dc toelichting der regeering aarar-nndc enkele punten. Deze zullen echter waarschijn lijk niet tot mouilijkhcden. aanleiding geveir. De arbeiders hodden bun gedelegeerden opge dragen de regeering te verzoeken de loonen tc In de verte zijn de bergen blauw en de menschen groot. Roman door ANNA WAHLENBERG. 44 Hij had gezegd dat hij .gedurende deze laat ste drie jaren gekweld was geworden -door een sterk verlangen naar haar. Maar waarom had hij dan niet geschreven? Had hij niet gedurfd? Zijn natuur, die zich gewoonlijk niet door vrees of schroom liet weerhouden, had hem ook nu niet in den weg behoeven tc staan. Eerst toen de ziekte hem overweldigde, had hem een sterk verlangen naar haar gedreven. Toen eerst was de behoefte aan troost en be scherming en teederheid hij hem ontwaakt. En toen had hij gemeend dit alles in hooger mate tc vinden bij haar dan bij andere vrou wen! Was het daarvoor en daarom alleen dat hij tot haar teruggekeerd was? Maar haar droom? Het was een belachelijke droom, die nooit rkc-liikheid kon worden. Nu en dan keerde - 'i zich in bed om en wat zij gevoelde of wilde gevoelen voor Magnus wist zij nog minder dan ooit. In het eene oogenhlik werd zij van me delijden en teederheid voor hem vervuld en in het andere was hij haar wonderlijk vreemd. Zp moest den tiid en da gebeurtenissen af wachten om te leeren onderscheiden wat zij voor elkaar gevoelden. Goddank, het duurde waarschijnlijk nog veertien dagen voordat hij zoozeer hersteld was dat een gesprek van meer beslissenden inhoud tusschen hen moge lijk zou zijn. XIV. Het herstel van Magnus ging bijzonder vlug vooruit. De dokter verklaarde dat hij binnen korten tijd volkomen genezen zou zijn. en hij mocht reeds iederen dag een paar uren opzit ten. Hij had zijn zaken per brief en telefoon geregeld cn tegen een bepaalden dag een ka mer in een hotel besteld. Maar telkens als hij met Inga wilde praten over wat tusschen hen lag, weigerde zij dit kortaf en beslist Zij ge loofde dat bij daartoe nog niet voldoende her steld was. Volgens de belofte, die zij hem reeds den eersten dag gegeven had, kwam zij iede ren namiddag een uur bij hem zitten. Hij ver telde haar van zijn leven in het land aan de- overzij, van zijn strijd, zijn moeielijkheden, maar ook hoe hij dikwijls geslaagd was door ■zijn menschenkennis en zijn slag van zaken doen. Zij liet zich meeslepen. Zij herkende hem weer zoctals hij vroeger was. Dat waren de oogenblikken, waarin zij meende dat de band, die vier jaar geleden verbroken was, opnieuw aangeknoopt zou kunnen worden. Zij zat daar naar hem te luisteren, even gevleid door zijn scherpzinnigheid, zijn vlug denken en zijn da den als toen hij, in vervlogen dagen, na ge ëindigd dagwerk, gekomen was en zijn triomfen aan haar voeten had neergelegd. Maar deze stemming was spoedig voorbij en zij kwam te rug tot de werkelijkheid met een gevoel alsof zij ontwaakte uit een droom. Ou zün verzoek vertelde tzii 'hem eens van haar ondervindingen in de laatste jaren. Zij vertelde van haar studietijd, haar heen en weer reizen van de ééne grootc bibliotheek naar de andere op verschillende buitenplaat sen, haar terugkomst in Stockholm door haar aanstelling'aan de stadsbibliotheek en noem de ten slotte haar verblijf in het Rennshurger tehuis, gedeeltelijk voor gezelschap Van haar zieke vriendin, gedeeltelijk om de geërfde bi bliotheek in orde te maken, en hoe aan dit verblijf een eind was gekomen door Edits dood. „Edit Rennsburg," zei Magnus nadenkend. ,.ïk herinner mij haar, je stelde haar eens aan mij voor en ik hoorde spreken over haar broer. AVas hij niet getrouwd met een nare vrouw, die hem van zijn zuster afhield? Hoe houdt hij zich tegenwoordig? Een' drooge ke rel van de wet, niet waar?" „O neen, volstrekt niet droog.'' „Ontmoet jelui elkaar geregeld?" »,Ja, nog al veel. Ik werk in zijn bibliotheek een uurtje in den namiddag, want die is nog niet in orde.'' Inga zat te wachten op meer vragen, maar er kwamen er geen. Magnus was niet jaloersch van aard. Daarvoor had hij een te sterk ge loof in zichzelven en in het onweerstaanbare van zijn persoon. Ilij dacht er in 't geheel niet aan den saaien advocaat te beschouwen als een mededinger, zelfs al was hij niet zoo saai en droog ge weest. Maar een lachje was er om Inga's lippen. Zij vroeg zich af wat hij zou gezegd hebben als hij geweten had, wie er, zoo hij «er tijd voor had, liep te wachten vóór de deur van het ziekenhuis, wien zij daar vond, zoodra zij de trappen afgesneld was en wie haar daarna vergezelde naar de bibliotheek om daar den' geileden avond te blijven, den avond gewijd aan liet ordenen der boeken. Hij zou er zeker geen verdere gevolgtrekking uit maken dan dat die „saaie kerel" behoefte had nah een wandeling na den heclen voormiddag stil geze ten tc hebben, en dat hij tegelijk een dienst wil de bewijzen aan een jong meisje, voor wie mis schien de eenzaamheid van den omtrek ge vaar kon opleveren. Maar overigens...? Het vermaakte haar werkelijk zich voor te stellen wat voor gezicht Magnus zou zetten wanneer hij op een avond, nadat zij hem verlaten bad, uit het raam zou kijken en een lieer zou zien aankomen, die haar heel iwdijk tege moet ging, juist op het go;.' dat zij uit het ziekenhuis kwam. ITèt was niet mooi van haar hieraan te den ken, dat zag zij zelve i'1 vooral nu Magnus ziek lag qn nog ccn voorwerp van medelijden- bleef. Maar zij kon er r.iets aan doen. Zij ge noot werkelijk van de voorstelling en deed niets om die te verjagen. Het was op den vóóravond van Rennsburg-* vertrek naar het gerechtshof dat zij de zaak bespraken terwijl zij aan de grootc tafel in de bibliotheek zaten. Ilij had een. paar nieuwe belangrijke gege vens opgespoord, waarvan li ij ccn handig ge bruik wilde maken bij zijn verdediging, cn Inga moest er van op de hoogte gebracht wor den. Maar hij ging niet zooals gewoonlijk op in zijn poging om de zaak te verklaren. Met zenuwachtige haast bladerde hij door zijn aantëckeningen en toen zij eenige opmerkin gen maakte, nam hij die niet zoo ernstig op nis anders. Zij kreeg den indruk dat hij slechts sprak om het zwijgen tusschen hen te verbre ken en dat hij aan iels anders dacht, een in druk die ontstemmend oü haar werkte. Zij staakte derhalve haar opmerking-n c*n vroeg geen -ophelderingen meer. En t'-en ook hij zweeg, begon zij haar papieren bij elkatrr te zoeken. X'u," zei hij eindelijk. „Iïöök wordt zeker steeds beter?" De belofte, die Rennsburg haar gegeven had Orn niet mcer over Magnus Höök te spreken, had liij trouw gehouden; alleen vroeg hij nu en dan naar den toestand \an den lu-i stellen de. Die vraag was geregeld iederen avond! ge komen, cn die kwam nu ook.^ Inga knikte toestemmend. Wanneer mag hij het ziekenhuis verlaten?1" „Overmorgen?" Zij zag op dc klok cn ontdekte dat b®t hoog tijd was weg te gaan. als zij vóór hel avond eten thuis wilde zijïl! Zij stond met een ver-1 selirikt gelaat op eji itak Rennsburg li at' hand loc. ..Nu, goed succès Op jc reis, Arthur! „Dank," zei hij „we zullen zien wanne: wij elkaar weer ontmoeten.'' „Je blijft toch zeker niet zoo lang in Warmi land? „Neen, ik kom spoedig terug. Maar jij?" i Zij glimlachte. „Denk je dat 'k er dc bibliotheek aan gevert zal voordat dc katalogtis klaar is? Al hen itó wat langzaam, ik laat mijn werk niet in den. steek." - Zij waren nu in de hal en hij hielp haar aan haar mantel. „Er kan veel gebeuren in een paar dagen-,' zei hij. „Wie weet of je niet verdwenen bent wanneer ik terugkom." (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1